Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de repunere

in termen

INSTANTA1) ..........................
DOSAR NR. ....../....................
TERMEN ..............................

Domnule Presedinte,
Subsemnatul
................................,
domiciliat
in
....................................,
str.
...........
nr. ......, bloc ......, scara .........., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................., reprezentat prin avocat
................................................................, cu sediul profesional in ............................, str. ..............................
nr. ......, bloc .........., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................., reclamant 2) in dosarul
nr.
............/............,
aflat
pe
rolul
acestei
instante,
in
cauza
ce
are
ca
obiect ..........................................................., in contradictoriu cu paratul ......................................, domiciliat
in ........................., str. ....................... nr. ......, bloc ......., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............,
in temeiul dispozitiilor art.3) ................... Cod procedura civila formulez:

CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE4) .............................


Datorita unor cauze temeinic justificate, neimputabile subsemnatului, am fost in imposibilitate
obiectiva sa ..................................... .
MOTIVELE PREZENTEI CERERI:
IN FAPT:
Subsemnatul am .......................................................... ................................. .
La data de ................ ar fi trebuit sa ............................................. .

DOMNULUI PRESEDINTE AL5) ..............................


1. Se indica instanta care judeca si actiunea principala, fie ca este vorba de instanta de fond, de apel sau de
cea
din
caile
extraordinare
de
atac.
2. Oricare dintre parti, atat reclamantul, cat si paratul, in orice etapa procesuala: fond, apel, cai
extraordinare
de
atac,
poate
depune
o
astfel
de
cerere.
3.
Art.
103,
art.
19
din
Decretul
nr.
167/1958,
art.
4053.
4. Neexercitarea oricarei cai de atac sau neindeplinirea oricarui alt act procedural in termenul legal atrage
decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printro imprejurare mai presus de vointa ei; asa incat, intalnim repunere in termenul de declarare a apelului,
repunere in termenul de declarare a recursului, repunere in termenul de depunere a intampinarii, al cererii
de interventie etc. Sau, conform Decretului nr. 167/1958 art. 19, repunere in termenul de exercitare a
dreptului
la
actiune
si
pentru
incuviintarea
executarii
silite.
5. Se indica aceeasi instanta mai sus mentionata, instanta competenta material si teritorial sa judece
cererea
principala.
Intrucat ..............................................................................................................., am fost in imposibilitate
ca
in
termenul
prevazut
de
lege
sa
formulez
........,
va
solicit sa admiteti prezenta cerere si sa ma repuneti1) in termenul de a .................. .
IN

DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art. .................... Cod procedura civila.
In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probei cu inscrisuri, pe care le

depun instantei certificate conform cu originalul.


ANEXEZ2):
1. .............................................. .

SEMNATURA
1.
Vezi
supra.
2. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se
instantei si neimplicandu-l pe celalalt participant la proces, caruia cererea si inscrisurile nu i se comunica);
copiile vor fi cer- tificate de reclamant ca fiind identice cu originalul.

S-ar putea să vă placă și