Sunteți pe pagina 1din 3

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CONTRACT DE PREGATIRE SPORTIVA


Incheiat astazi ....................
la ........................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Clubul ..................................... cu sediul in ................................ str. ............................................ nr.
..............................., sectorul/judetul ..............................., inregistrat in Registrul persoanelor juridice
prin Sentinta civila nr. ............................. din .................... a ........................................... reprezentat
de ........................................ avand functia de ..................................... in calitate de unitate de
pregatire sportiva, denumita in continuare si unitatea, pe de o parte, si
1.2. D .................................................................... nascut(a) la data de .............................................., in
localitatea ....................................................., sectorul/judetul ................................................., fiul
(fiica) lui ...................................................... si al ..............................................., cu domiciliul in
..............................................., str. ............................................... nr. .................,bloc ............., scara
................, etaj ............, ap. ............., sectorul/judetul ........................................, posesorul
buletinului/cartii de identitate seria .................... nr. ........................................................., eliberat de
................................ la data de ..................., cod numeric personal ......................................., cu
incuviintarea (numele si prenumele) ........................................................................................ in
calitate de .................................................. conform* ...............................................................
autentificat de ........................................ sub nr. ........................... din ........................, care face parte
integranta din prezentul contract, in calitate de cursant, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de pregatire sportiva, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie pregatirea sportiva a cursantului de catre unitatea de pregatire
sportiva in domeniul sportului .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ...................................................................., adica incepand de
la data de ........................... si pana la data de ............................... .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul contractului este de ................................................................................. lei, reprezentand:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .
4.2. Plata pretului se va face integral/esalonat, astfel:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .
V. DREPTURI SI OBLIGATII
5.1. Unitatea de pregatire sportiva se obliga:
a) sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori si alt personal
calificat, de specialitate) unei bune invatari si pregatiri a cursantului pentru practicarea
sportului ..........................................................................................................................;
b) sa puna la dispozitia cursantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie, precum
si alte materiale necesare instruirii;
c) sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de
recuperare si alte anexe necesare;
d) sa organizeze cantonamente, tabere si alte forme de pregatire intensiva, in vederea
ameliorarii continue a pregatirii cursantului;

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


e) sa utilizeze, daca este cazul, cursantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si formei
sale sportive;
f) sa asigure, in tot cursul procesului de pregatire si antrenament si al competitiilor, precum si in
afara lor, asistenta medicala gratuita prin medici si personal auxiliar, ca si prin unitati sanitare
de specialitate;
g) sa sprijine cursantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum
urmeaza cursurile si se pregateste, prin acordarea gratuita de manuale si rechizite scolare si
alte facilitati;
h) sa-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin in calitate de jucator amator, in
conformitate cu normele interne si internationale in vigoare, adica sa suporte din bugetul sau:
1. cheltuielile de transport, subzistenta si cazare, in legatura cu partidele disputate de
echipa sa;
2. cheltuielile cu echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si, daca este cazul, de
reprezentare;
3. primele de asigurare de accident si viata.
5.2. Cursantul se obliga:
a) sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii de pregatire
sportiva;
b) sa participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, in
functie de valoarea, pregatirea si forma sa sportiva, precum si de necesitatile clubului;
c) sa respecte statutele, regulamentele, hotararile si deciziile organelor de conducere ale
activitatii fotbalistice;
d) sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara
ale unitatii de pregatire sportiva;
e) sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile fair-play-ului;
f) sa plateasca pretul pregatirii la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract;
g) sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii
unitatii de pregatire sportiva.
VI. CLAUZA DE FIDELITATE
6.1. a) Dupa incheierea pregatirii, cursantul se obliga sa se angajeze timp de ....................... ani in
cadrul unitatii de pregatire, la una dintre echipele acesteia.
b) In cursul acestei perioade, el nu poate trece la un alt club - amator sau profesionist - decat cu
acordul unitatii de pregatire sportiva.
6.2. In cazul in care jucatorul nu respecta prevederile prezentului contract de pregatire sportiva, trebuie
sa restituie unitatii toate cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu timpul ramas neservit
in cadrul acesteia.
6.3. Dupa trecerea celor ..................... ani prevazuti la pct. 6.1., jucatorul poate fi transferat la orice alt
club, in conditiile normelor in vigoare, acesta din urma trebuind sa plateasca o indemnizatie de
promovare echivalenta cu cea de formare a unitatii de pregatire sportiva.
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
7.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte
numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.
7.2. Transferarea cursantului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de
ramura.
7.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor
sportive de ramura.
VIII. LITIGII
8.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor
mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


incheierii lui.
9.2. Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru fiecare
parte.
UNITATEA DE PREGATIRE
SPORTIVA
CURSANT
TUTORE
_____________
*) Actul autentificat de notarul public se anexeaza.

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

S-ar putea să vă placă și