Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia nr………

S.C. ……………., persoana juridica cu sediul social în ………………….., înregistratã la


Registrul Comertului din …………sub nr. ……….., cod fiscal ………, reprezentatã prin ………..,
în calitate de …………..,

Având în vedere hotãrârea Administratorului de reducere temporara a activitãţii din cadrul


Departamentului Comercial, determinata de dificultatile economice ale societatii ca urmare a
retragerii Autorizatiei de a fi Distribuitor si Reparator …………., a necesitatii reorganizarii si de
faptul ca activitatea s-a restrans considerabil in ultima perioada, potrivit rapoartelor furnizate de
catre Compania de la care a fost cumparata activitatea, precum si încetarea definitivã a postului de
…….., ocupat de doamna ……… in cadrul departamentului Departamentului Comercial,
Administratorul S.C. …………..

DECIDE

Concedierea, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, a doamnei …………..,


având funcţia de ……….. (cod ......... conf COR), legitimat cu CI, seria ......... nr. .........., eliberatã
de politia Sectia ..........la data de ............, CNP .........., încadrat în baza Contractului individual de
muncã nr. ............, încheiat la data .............
În drept, concedierea este dispusã în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, privind
încetarea contractului individual de muncã, determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de
salariat ca urmare a dificultãţilor economice ale societãţii.
În fapt, decizia de reducere a postului este determinata de restrangerea activitatii şi limitarea
cheltuielilor cu forţa de muncã pe care S.C. ....................le aplicã, în condiţiile dificultãţilor
economico – financiare ale societatii si a necesitatii reorganizarii.
Preavizul pentru încetarea contractului de muncã este de 20 de zile calendaristice, începând
din data de ........... şi expirã la data de ...............
La nivelul societatii nu au existat locuri vacante compatibile cu pregatirea profesionala a
salariatului.
Durata concediului de odihna aferent perioadei lucrate si neefectuat va fi platit la lichidare.
Contractul de muncã înceteazã la data de ............

Prezenta decizie poate fi contestatã în termen de 30 de zile calendaristice de la data


comunicãrii la Tribunalul din circumscripţia cãruia îşi are domiciliul salariatul.

Data emiterii : ................... Administrator


_______________

Am luat la cunoştinţã decizia de concediere cu preaviz:______________________________


(Semnãtura salariatului şi data comunicãrii)