Sunteți pe pagina 1din 26

Capitolul I:Prezentarea societatii

S.C. LANDREAM S .R.L.


I.1Date generale privind S.C LANDREAM S.R.L.
S.C LANDREAM S.R.L. s-a infiintat in anul 2003 si este persoana
juridica romana sub forma de societate comerciala cu raspundere limitata care se va
supune dispozitiilor legale in vigoare din Romania.
Sediul societatii este in Romania , judetul Constanta , localitatea Constanta,
Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr 4, Bl L/64, sc B, ap 23, parter.Durata de functionare a
societatii este nelimitata incepand de la data de inmatriculare in Registul
Comertului Constanta.
Obiectul principal de activitate este de comercializare produse din import
si din tara ( corpuri de iluminat, surse de lumina, accesorii pentru instalatii
electrice, aparataj electric de joasa si medie tensiune, cabluri si conductori
electrici), automatizari porti, usi garaje si bariere.
Societatea poate organiza sucursale, filiale si puncte de lucru in alte localitati din
tara si din strainatate.
Capitalul social subscris de asociati in numele si la dispozitia societatii a
fost aportat integral in lei si a fost depus in contul curent la Banca Comerciala
Romana. Capitalul social actual este in valoare de 200.000.000 lei si se divide in
100 parti sociale a cate 2.000.000 fiecare .Pentru fiecare parte sociala varsata
asociatii vor primi certificare de proprietate inregistrate si numerotate astfel:
David Sebastian cu 90.000.000 lei in numerar reprezentand 45% din capitalul social
total, revenindu-i 45 parti sociale certificate si inregistrate de la 1 la 45
Nastase Nicoleta, cu 60.000.000 lei in numerar reprezentand 30% din capitalul
social total, revenindu-i 30 parti sociale certificate si inregistrate de la 46 la 75.
Rares Andrei cu 40.000.000 lei in numerar reprezentand 20% din capitall social
total, revenindu-i 20 de parti sociale certificate si inregistrate de la 76 la 95.
Dragomir Diana cu 10.000.000 lei in numerar reprezentand 5% din capitalul social
total , revenindu-i 5 parti sociale certificate si inregistrate de la 96 la 100.
Partile sociale nu sunt negociabile si sunt indivizibile fata de societate care
nu recunoaste decat un singur asociat proprietar pentru o parte sociala.
Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul
la vot in Adunarea Generala a Asociatilor , dreptul de a alege si de a fi ales in
1

organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform


prevederilor prezentului statut si al dispozitiilor legale .
Obligatiile sociale ale firmei sunt garantate cu patrimoniul social ,asociatii
fiind raspunzatori in cadrul societatii numai in limita sumnelor depuse drept parti
sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale
ale asociatilor.
Un creditor al asociatilor poate formula pretentii asupra partii din
beneficiul societatii ce li se va repartiza de catre Adunarea Generala sau a cotei
parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii .
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat prin Hotararea
Adunarii Generala a Asociatilor . In cazul inregistrarii de pierderi , suportarea
acestora de catre adunarea generala a asociatilor se va face proportional cu aportul
la capital si in limita capitalului subscris .
Marimea capitalului social se poate realiza pe baza hotararii adunarii
generale a asociatilor prin crearea de noi parti sociale rezultate din marirea
contributiei financiare sau prin transferarea in capitalul social a unei parti din
fondul de rezerva ori din beneficiile cuvenite asociatilor.
Reducerea capitalului social se va hotara de A.G.A. Aceasta reducere nu va
putea fi efectuata sub nivelul minim stabilit de lege - 2.000.000 lei.
Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii.
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea conditiilor prevazute de
lege pentru constituirea noii societatii.
Dizolvarea si lichidarea societatii se face pentru motivele si dupa
procedura prevazuta de articolul 169 si urmatoarele articole din Legea nr.31/1990.
Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice se rezolva pe cale
judecatoreasca la instantele din Romania.
Litigiile dintre societate si personalul angajat se rezolva in conformitate cu
legislatia muncii si cu prevederile contractului individual de munca.
I.2 Organizarea S.C. LANDREAM S.R.L.
2

S.C. LANDREAM S.R.L. este structurata pe 3 compartimente:


comercial, administrativ , economic, subordonate directorului general.
COMPARTIMENTUL COMERCIAL are in subordine: biroul aprovizionare
, biroul de desfacere, biroul import-export.
COMPARTIMENTUL ECONOMIC este format din: biroul financiar, biroul
contabilitate.
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV este format din : birou resurse
umane , birou administratie. Biroul de administratie are in subordine secretariatul.
In cadrul compartimentelor organizatorice se stabilesc 4 tipuri de relatii, si
anume: relatii de autoritate, de cooperare, de control si de reprezentare.
Relatiile de autoritate sunt instituite prin reglementari oficiale si au un
caracter obligatoriu.
relatiile ierarhice apar intre titularii postului de conducere si cei ce detin
posturi de executie;
relatiile functionale - apar intre compartimente specializate in cadrul
firmei;
relatiile de stat major apar prin delegarea de autoritate.
Relatiile de cooperare se stabilesc intre titularul unui post situat pe acelasi
nivel ierarhic cu titularul altui post, dar apartinand unui compartiment diferit,
pentru realizarea in comun a unor obiective.
Relatiile de control se stabilesc intre titularii posturilor de control si
subordonatii acestora in vederea verificarii indeplinirii sarcinilor de serviciu.
Relatiile de reprezentare se stabilesc intre reprezentantii imputerniciti ai
intreprinderii (manageri) si reprezentantii diferitelor organizatii profesionale,
sindicale din interiorul firmei sau persoane fizice sau juridice din afara acesteia.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR


3

Hotrrile actionarilor se iau n Adunarea General a Asociatilor care are


urmtoarele atributii :
-

aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi;


alege membrii consiliului de administratie;
hotarasc si stabilesc salarizarea personalului angajat, infunctie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de
lege;
stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, a
directorului general , in conformitate cu prevederile legale ;
aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul
financiar urmator;
examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierdere , dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si aproba
repartizarea profitului conform prevederilor legale;
hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung ,
stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente
si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea comerciala;
hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
analizeaza rapoartele consiliului de administratie si perspectivele societatii
comerciale cu referire la profit si la dividende;
hotareste cu privire la actionarea in instanta a membrilor consiliului de
administratie , a directorului general , pentru pagube pricinuite societatii
comerciale.
Dupa prima intrunire organizatorica , adunarea generala se intruneste cel
putin o data pe an , la doua luni dupa incheierea exercitiului financiar , pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul in curs .
Pentru ca hotararile adunarii generale sa fie valide, este necesar ca la prima
convocare asociatii prezenti sau reprezentantii lor sa detina cel putin trei patrimi din
capitalul social, iar la a doua convocare , sa detina cel putin jumatate din capitalul
social .
Hotararile adunarii generale a asociatilor se iau prin vot deschis si sunt
obigatorii si pentru asociatii absenti.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
4

Societatea este administrat de ctre consiliul de administratie , compus din


trei administratori , alesi de adunarea generala a asociatilor pe o perioada de patru
ani , care pot avea si calitatea de asociati .
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de
cate ori este necesar , la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin unuia
dintre membrii consiliului de administratie .
El este prezidat de presedinte , sau , in lipsa acestuia de vicepresedinte , care
au fost alesi in prima sedinta a consiliului d administratie.
Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doi membrii
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea
absoluta a membrilor prezenti.
Membrii consiliului de administratie raspund individual fata de societatea
comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dipozitiile
legale.
In astfel de cazuri , ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
asociatilor.
Dintre atribuiile consiliului de administratie se numr:
-

stabilirea ndatoririlor i responsabilitilor personalului societii comerciale


pe compartimente;
stabilirea tacticii i strategiei de marketing;
ntocmete bugetul de venituri i cheltuieli pe anul urmtor i verific
executarea celui din anul curent;
prezint dri de seam asupra activitii desfurate.

DIRECTOR GENERAL

Directorul general este desemnat de ctre administrator i este actionar al


firmei.
n exercitarea atribuiilor sale, directorul general emite decizii i raporteaz
despre principalele msuri i hotrri luate n edinele adunrii generale ale
actionarilor.
a.
b.

c.

Directorul general are ca principale atribuii:


propune adminstratorului spre aprobare numirea directorului economic;
negociaz i semneaz contracte individuale de munc ale personalului
unitii;
stabilete relaiile funcionale i de cooperare n structura organizatoric
aprobat;
aprob premiile, ajutoarele materiale i sporurile salariale potrivit legii i
contractului individual de munc;
rezolv n limitele competenelor legale cererile i sesizrile salariailor
societii;
surprinde cele mai importante aspecte ale contabilitii cheltuielilor i
veniturilor financiare din punct de vedere teoretic i metodologic i cuprinde:
delimitri privind cheltuielile i veniturile financiare care descriu
particularitile i speele concrete sub care se ntlnesc aceste structuri;
prezentarea conturilor prin care se conduce contabilitatea cheltuielilor i
veniturilor financiare subliniind:
coninutul economic;
funcia contabil;
conturile corespondente;
modul specific de funcionare.
reflectarea suitei de nregistrri generice specifice contabilitii activitii
financiare.
Directorul general coordoneaz ntreaga activitate a societii
comerciale, aduce la ndeplinire hotrrile adunrii generale a societii i rezolv
orice alt problem stabilit de administrator; duce la ndeplinire contractul de
management ncheiat.
Personalul societatii este angajat si numit pe functie de catre
administratorul societatii. Nivelul salariilor pentru personalul societatii se stabileste
si poate fi modificat de Adunarea Generala a Asociatilor cu respectarea limitei
minime de salarizare , prevazute de lege . Drepturile si obligatiile personalului
societatii sunt stabilite de catre administratori .
ORGANIGRAMA SC LANDREAM S.R.L.
6

I.3.Norme de protectia muncii.


7

NORME DE SECURITATE A MUNCII APLICABILE IN ACTIVITATEA


COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL.
Pozitia de lucru in timpul activitatii la calculator:
distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in conformitate cu cerintele
sarcinii de munca;
ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante
aproximativ egale fata de ochii utilizatorului, respectiv 600 150mm;
monitoarele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre ;
Pentru asigurarea cerintelor de securitate stabilite, la locul de munca trebuie:
sa se reduca la minimum vibratiile interne sau transmise;
sa fie posibila reglarea inaltimii mesei fara risc de coborare brusca ;
sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de
calcul ;
sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
sa asigure accesul usor, iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea
activitatii;
conducatorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati
impotriva deteriorarilor mecanice;
se interzice lucratorilor utilizarea echipamentelor de calcul pe care nu le
cunosc si pentru care nu sunt instruiti necesar;
se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara
legatura in pamant ;
se interzice consumul de alimente pe masa de suport a calculatorului sau
deasupra tastaturii ;
se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente ;
functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru
a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune;
reglarile echipamentelor de lucru se vor efectua in raport cu cerintele
sarcinii de munca;
Se vor regla in principal:
1.Luminatia, contrastul si pozitia ecranului;
2.Inaltimea si inclinarea suportului pentru documente ;
3.Inaltimea mesei de lucru;
4.Inaltimea scaunului, inclinarea si inaltimea spatarului.

NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII IN PROCESUL DE


PRODUCTIE.
Normele de protectia muncii trebuie cunoscute de tot personalul implicat in
procesul de munca; astfel, orice persoana care isi incepe activitatea este instruita pe
linie de protectia muncii.
Organizarea productiei va avea in vedere aplicarea principiilor ergonomice
pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, dintre
care:
miscarea mainilor si bratelor trebuie sa fie simetrice, simultane si continue;
miscarea mainilor si bratelor trebuie sa fie cat mai usoare, scurte si rare;
uneltele si materialele sa fie asezate intotdeauna in acelasi loc;
ori de cate ori este posibil sa se utilizeze gravitatia;
Mesele de lucru si scaunele trebuie sa asigure inaltimea optima a planului de
lucru in functie de specificul muncii si inaltimea fiecarui executant.
Sculele si uneltele trebuie sa fie in stare buna si sa corespunda normelor
ergonomice si de protectia muncii; utilajele vor fi dotate cu dispozitive de protectie,
de siguranta, de semnalizare etc.
O modalitate importanta de realizare a securitatii muncii o reprezinta
mecanizarea proceselor tehnologice, respectiv inlocuirea muncii fizice cu utilaje si
masini, care implica insa riscuri specifice.
In consecinta, vor fi adoptate masuri corespunzatoare, care se pot imparti in
doua grupe:
cele care privesc utilajele si care sunt urmarite si respectate de catre
mecanicii respectivi ai utilajelor;
cele care trebuie luate la locul de lucru, in ateliere, hale, in timpul executarii
lucrarilor de catre ceilalti muncitori si tehnicieni.

Pornirea, conducerea si oprirea utilajelor se vor efectua numai de catre


mecanicul caruia I s-a incredintat utilajul respectiv.
Curatarea, ungerea, repararea, demontarea sau lucrarile de intretinere se vor
realize numai cand functionarea masinilor este oprita, instalandu-se placile
avertizoare de interzicere a punerii in functiune, in timpul in care se efectueaza
aceste operatii.
Dispozitivele de comanda ale utilajelor trebuie sa fie amplasate astfel incat
manevrarea sa se faca usor si fara pericol, sa permita oprirea imediata a functionarii
masinilor.
In afara acestora, utilajele trebuie sa fie prevazute si cu dispozitive de
protectie simple, usor de manuit si sigure.
Principalele masuri de prevenire a electrocutarii:
-amplasarea conductelor electrice, chiar izolate, precum si a unor echipamente
electrice, la o inaltime inaccesibila pentru om;
-izolarea electrica a conductoarelor;
-ingradirea cu placi metalice sau cu tablii perforate;
-evitarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces si in locurile de
depozitare a materialelor;
-deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni de atingere periculoase;
-realizarea unor metode de protectie specifice ( legarea la nul, legarea la pamant,
separarea de protectie);
-utilizarea unor panouri avertizoare.
In timpul proceselor de productie toti muncitorii vor purta echipament de
protectie individual specific(salopeta, halat, incaltaminte, manusi ,etc.)

10

Capitolul II :Contabilitatea amortizarii imobilizarilor la


SC LANDREAM S.R.L.
II.1. Delimitari privind amortizarea imobilizarilor
AMORTIZARI
Datorita utilizarii repetate imobilizarile isi pierd treptat din valoarea de
intrare iar recuperarea treptata a valorii lor ca urmare a deprecierii ireversibile a
acestora , se face prin amortizare.
Sunt supuse amortizarii imobilizarile necorporale si corporale . Nu se
amortizeaza imobilizarile in curs , cu unele exceptii , precum si imobilizarile
financiare .
Pentru calcularea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale se tine
seama de urmatoarele elemente :
- valorile de intrare a imobilizarilor
- duratele de utilizare normala a imobilizarilor
- regimul sau metoda de amortizare utilizata
Valoarea de intrare sau de amortizat a imobilizarilor este diferita pentru
imobilizarile necorporale fata de cele corporale . Duratele de functionare , precum
si regimul de amortizare sunt stabilite si recomandate prin legislatie .
Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare a activului
respectiv in care exploatarea aduce profit , respectiv veniturile realizate sunt mai
mari decat cheltuielile necesare pentru functionare , intretinere si reparare . In
consecinta durata normala de utilizare este mai redusa decat durata de viata fizica a
activului respectiv .
Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind :
- cheltuielile de constituire : sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau
dezvoltarea persoanei juridice , taxe si alte cheltuiele de inscriere si inmatriculare ,
cheltuiele privind emisiunea si vanzarea de actiuni , cheltuielile de prospectare a
pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si
dezvoltarea activitatii patrimoniale
- cheltuieli de dezvoltare
- concesiunile , imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului ,
brevetele si alte drepturi si valori asimilate
11

- alte imobilizari necorporale , inclusiv programme informatice create de agentii


economici sau achizitionate de la terti
Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza in max
5 ani
Brevetele , licentele , know-how-ul , marcile de fabrica , de comert si de servicii si
alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare , subscrise ca aport
achizitionate pe alte cai , se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de
catre agentul economic care le detine .
Imobilizarile necorporale de natura concesiunii , superficiei si a uzufructului
se amortizeaza pe durata contractului
Superficiei(Drept de superficie) drept de proprietate asupra cladirii
construite sau plantatiei aflate pe teritoriul altei persoane si drept de folosinta
asupra acelui teren .
- Uzufruct drept acordat unei persoane de a se folosi pe deplin de un bun care
apartine altei persoane si pe care trebuie sa-l restituie la incetarea acestui drept
- Programele informatice create de agentul economic sau achizitionate de la terti se
amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare , dar nu mai mult de 5 ani.
Imobilizarile corporale isi pierd o parte din valoare , pe masura utilizari lor
in procesul de productie , valoare pe care o transmit asupra cheltuielilor efectuate
cu productia sau vanzarea marfurilor .
Pierderea treptata a caracteristicilor tehnico-functionale poarta denumirea de
uzura .Expresia valorica a uzurii se include in cheltuielile de exploatare sub forma
de amortizare . Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra
valori initiale a imobilizarilor corporale .
Amortizarea capitalului imobilizat in activele corporale si necorporale la
agentii economici si la persoanele juridice fara scop lucrativ , se face potrivit legii
nr. 15/1994 , cu modificarile ulterioare si Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.15/1994
Prevederile de mai sus se aplica in mod corespunzator si surcursalelor si
altor subunitati cu sediul in Romania , apartinand unor persoane juridice cu sediul
in strainatate .
Agentii economici , persoanele juridice fara scop lucrativ , precum si
persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica , care desfasoara activitati
in scopul realizarii de venituri, care imobilizeaza capital in active corporale si
necorporale , supuse deprecierii prin utilizare sau in timp, vor calcula , vor
12

inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru


refacerea capitalului imobilizat.
Aceste operatiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat .
Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor
economici, al persoanelor juridice fara scop lucrativ si al persoanelor fizice si
asociatiilor fara personalitate juridica , care desfasoara activitati in scopul realizarii
de venituri , fiind proprietatea acestora , si se materializeaza prin bunurile si
valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care
se consuma treptat.
Capitalul imobilizat supus amortizarii cuprinde doua grupe :
- imobilizari corporale
- imobilizari necorporale
Imobilizarile corporale cuprind :
- terenurile , inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora
- constructiile
- instalatiile tehnice, mijloacele de transport animalele si plantatiile
- mobilierul, aparatura birotica, echipamentul de protectie si a valorilor umane si
materiale si alte active corporale
Duratele normale de functionare, precum si clasificatia imobilizarilor
corporale se aproba prin hotararea Guvernului. La determinarea lor se va tine seama
de parametrii
tehnico-economici stabiliti de proiectanti si producatori
prin cartile sau documentatiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum si de
efectele uzurii morale.
Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai tarziu de 5 ani.
Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii
de intrare a imobilizarilor corporale si se include in cheltuielile de exploatare.
Cota de amortizare se calculeaza astfel :
CA =100 / durata normala de utilizare din catalog
In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale in baza unor acte normative,
cota de amortizare se va calcula astfel :
CA=100/ durata normala de utilizare ramasa
Cota astfel calculata se va aplica asupra valorii ramase, actualizata.
13

Amortizarea anuala se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra


valorii de intrare , asupra valorii ramase de recuperat sau asupra valorii ramase
actualizata
Amortizarea lunara se determina prin impartirea amortizarii anuale la 12 luni
.
Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna
urmatoare punerii in functiune , pana la recuperarea integrala a valorii de intrare ,
conform duratelor normale de functionare .
Data punerii in functiune in vederea calcularii se stabileste astfel :

imobilizarile corporale independente care nu necesita montaj si nici probe


tehnologice (utilaje pentru interventie , unelte, accesorii de productie , mijloace de
transport auto , animale etc) se considera puse in functiune la data achizitionarii lor,
pe baza procesului verbal de receptie.

utilaje care necesita montaj , dar care nu necesita probe tehnologice , precum
si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se
considera puse in functiune la data terminarii montajului , respectiv la data
reminarii constructiei pe baza procesului vebal de receptie provizorie

utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum si


cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera
puse in functiune la terminarea probelor tehnologice , pe baza procesului verbal
de punere in functiune .
Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate , inchiriate sau date in
locatie de gestiune se calculeaza de catre agentul economic care le are in proprietate
. Aceasta amortizare se recupereaza prin redeventa , chirie sau prin pretul locatiei .
Amortizarea imobilizarilor corporale date in folosinta asocierilor in
participatie se calculeaza de asociatul care le are in patrimoniu si se transmite
asociatului care contabilizeaza operatiunile asociatiei, in vederea inregistrarii pe
cheltuieli .
Amortizarea cheltuielilor de investitii si a modernizarilor la imobilizarile
corporale concesionate , inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina
agentului economic , a persoanei fizice sau aasociatiei fara personalitate juridica ,
care desfasoara activitate in scopul realizarii de venituri, care a efectuat investitia.
Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare
pe perioada initiala a contractului de concesiune , inchiriere sau locatie de gestiune
sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz. In situatia in care durata
14

normala de utilizare ramasa este mai mica decat perioada initiala a contractului
recuperarea cheltuielilor de investitii se face pe durata normala de utilizare ramasa .
La incetarea contractului de concesionare , inchiriere sau locatie de gestiune,
valoarea investitiilor, nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza
proprietarului, pentru a majora corspunzator valoarea de intrare ale imobilizarilor
corporale .
In procesul verbal de predare-primire a investitiei se va face si amortizarea
calculata de beneficiar, pentru ca proprietarul sa poata inregistra uzura
corespunzatoare noii valori de intrare.
Amortizarea imobilizarilor corporale care face obiectul unui contract de
leasing operational se calculeaza de finantator, cu posibilitatea amortizarii intregii
valori a imobilizarii corporale minus valoarea reziduala prevazuta in contract, pe
parcursul duratei contractului , dar nu mai putin de trei ani.
Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la
valoarea stabilita in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si / sau alte
criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura, dupa caz.
Prin valoare neamortizata se intelege diferenta dintre valoarea de intrare a
imobilizarilor corporale si valoarea amortizarii, recuperata prin includerea in
cheltuielile, din care se deduc sumele rezultate in urma valorificarii.
Cheltuielile privind amortizarea activelor corporale si necorporale sunt
deductibile in limita prevederilor Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare . Pentru echipamentele tehnologice , respectiv masini ,
utilaje si instalatii de lucru , computere si echipamente periferice ale acestora, puse
in functiune dupa data intrarii in viguare a Legii nr.414/2002 privind impozitul pe
profit (1 iulie 2002) se poate utiliza regimul de amortizare accelerata fara aprobarea
organului fiscal teritorial. Acelasi regim de amortizare se poate utiliza si pentru
brevetele de inventie, de la data aplicarii acestora de catre contibuabil (Art.11, alin.
(1) din Legea nr>414/2002 privind impozitul pe profit)
Agentii economici amortizeaza imobilizarile corporale potrivit prevederilor Legii
nr.15/1994 modificata si completata utilizand unul din urmatoarele regimuri de
amortizare :

15

1.

AMORTIZAREA LINEARA
Amortizarea lineara consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a
imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora.
Amortizarea lineara anuala se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale de
amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale.
Pentru bunurile de natura constructiilor, amortizarea anuala se va calcula
numai in regim linear.
Utilizarea regimului de amortizare lineara se aproba de consiliul de
administratie ala gentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea
patrimoniului, la data punerii in functiune.

2.

AMORTIZAREA DEGRESIVA

Amortizarea degresiva presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara


cu unul dintre coeficientii urmatori :
a. 1,5 daca durata normala de utilizare a imobilizarii corporale de amortizat este intre
2 si 5 ani
b. 2,0 daca durata normala de utilizare a imobilizarii corporale de amortizat este intre
5 si 10 ani
c. 2,5 daca durata normala de utilizare a imobilizarii corporale de amortizat este mai
mare de 10 ani
Acesti coeficienti pot fi modificati numai prin hatararea Guvernului, la
propunerea Ministerului Finantelor
Utilizarea regimului de amortizare degresiva se aproba de consiliul de
administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea
patrimoniului
Pentru calculul amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva,
varianta AD1 se procedeaza astfel :
- in primul an de functionare se aplica cota de amortizare prevazuta de lege la
valoarea de intrare
- pentru anii urmatori se aplica aceeasi cota, dar de fiecare data la valoarea ramasa .
Acest calcul se continua pana in anul de functionare in care amortizarea rezultata
este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuala liniara calculata pentru
perioada de functionare ramasa .
Din acel an si pana la expirarea duratei normale de functionare se trece la
amortizarea anuala liniara
16

Amortizarea degresiva, varianta AD2 contine influenta uzurii morale care


actioneaza asupra imobilizarilor corporale si care se reflecta in calculul amortizarii
anuale.
Varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a imobilizarilor corporale
intr0o perioada de timp mai mica decat durata normala de utilizare , diferenta in ani
reprezentand influenta uzuriii morale .
Pentru imobilizarile corporale care au o durata normala de functionare de pana la 5
ani inclusiv imobilizari corporale amortizarea se va calcula utilizand varianta AD1.
3.

AMORTIZAREA ACCELERATA
Amortizarea accelerata consta in calcularea , in exercitiul financiar in care
imobilizarile corporale intra in activul persoanei juridice, a unei amortizari in limita
prevazuta de lege din valoarea de intrare a cestora . In exercitiile urmatoare,
amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare .
II.2. Prezentarea sistemului de conturi
Contul 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale :
2801- Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor , brevetelor , licentelor ,
marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale
Contul 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale .
Contul 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale este un cont de
pasiv.
In creditul contului 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale se
inregistreaza :
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681)
In debitul contului 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale se
inregistreaza :
17

- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din


evidenta (201, 203, 205, 207,208)
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.
In contabilitate, amortizarea imobilizarilor corporale se evidentiaza in contul 281
Amortizari privind imobilizarile corporale :
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri
2812 - Amortizarea constructiilor
2813 - Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
Contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale este un cont de pasiv.
In creditul contului 281 Amortizari privind imobilizarile corporale se
inregistreaza :
- cheltuielile aferente imobilizarilor corporale(681)
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile
corporale primite cu chirie si restituite proprietarului(212,213,214)
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatiuni de participatie,
transferata conform contractelor(458)
In debitul contului 281 Amortizari privind imobilizarile corporale de
inregistreaza :
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta
(21,212,213,214).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.
II.3.Inregistrari generice
a) Inregistrarea amortizarii imobilizarilor necorporale :

6811
=
cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizarilor

280
amortizari privind imobilizarile
imobilizarile necorporale
18

b) Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale incomplet

amortizate :
658
=
alte cheltuieli de
exploatare

%
201
cheltuieli de constituire
203
cheltuieli de dezvoltare
205
concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale si alte drepturi si valori
similare
207
fond comercial
208
alte imobilizari necorporale

280
=
amortizari privind
imobilizarile necorporale

%
201
cheltuieli de constituire
203
cheltuieli de dezvoltare
205
concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale si alte drepturi
si valori similare
207
fond comercial

208
alte imobilizari necorporale
c) Scoaterea din patrimoniu a imobilizarilor necorporale complet
amortizate :
280
=
%
amortizari privind
201
imobilizarile necorporale
cheltuieli de constituire
203
cheltuieli de dezvoltare
205
concesiuni, brevete, licente,
19

marci comerciale si alte drepturi si valori


similare
207
fond comercial
208
alte imobilizari necorporale

d) Inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale :

6811
=
281
cheltuieli de exploatare privind
amortizari privind imobilizarile
amortizarea imobilizarilor
corporale
e) Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale complet amortizate :

281
amortizarea cheltuielilor de
constituire

%
gr 21
imobilizari corporale
gr 23
imobilizari in curs

f) Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale incomplet amortizate :

281
Amortizari privind imobilizarile
corporale

gr 21
imobilizari corporale

658
alte cheltuieli de exploatare

20

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA


AMORTIZARII IMOBILIZARILOR LA SC. LANDREAM S.R.L.
In cursul lunii martie 2005 SC. LANDREAM S.R.L. efectueaza urmatoarele
inregistrari contabile :
1.La data de 1 martie 2005 se achizitioneaza cu factura de la furnizor , un proiect
de cercetare dezvoltare in valoare de 4 000 000 lei, TVA = 19%.
%

404
Furnizori de imobilizari

203
Cheltuieli de dezvoltare
4426
T.V.A deductibila

4 760 000
4 000 000
760 000

2.La 2 martie 2005 SC. Landream SRL. achizitioneaza un teren in valoare de


400 000 000 lei , TVA = 19%. , amortizabil in 5 ani.
%
2111
Terenuri
4426
T.V.A deductibila

404
Furnizori de imobilizari

476 000 000


400 000 000
76 000 000

3.Se achizitioneaza un utilaj la cost de achizitie 60 milioane, T.V.A 19% la data de 9


martie 2005.Durata de functionare 5 ani.
%

404
Furnizori
de imobilizari

71 400 000

2131
Echipamente tehnologice

60 000 000

4426
T.V.A deductibila

11 400 000

4.La aceiasi data se achita furnizorul din contul curent deschis la B.C.R :
404
Furnizori
de imobilizari

5121
71 400 000
Conturi la banci in lei
21

5.La data de 14 martie 2005 se doneaza un calculator in suma de 30 milioane,


amortizat 50%.
%
=
2132
30 000 000
2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

15 000 000
Aparate si instalatii
de masurare,
control si reglare

6583
Cheltuieli privind activele
Cedate si alte operatiuni de capital

15 000 000

6.La 17 martie 2005 se achizitioneaza o instalatie electrica in valoare de 15 000


000 lei , TVA = 19%, amortizata 50%.
%
=
404
2131
Furnizori de imobilizari
Echipamente tehnologice
(masini , utilaje si
instalatii de lucru)
4426
T.V.A deductibila
6811
=
cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

17 850 000
15 000 000

2 850 000

2814
7 500 000
amortizarea altor imobilizari
corporale

7.La data de 18 martie se inregistreaza amortizarea unui program dupa un an de


functionare :
6811
=
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2808
14 000 000
Amortizarea altor imobilizari
necorporale

8.Se scoate din evidenta programul complet amortizat in ziua de 18 martie 2005 :
2808
=
Amortizarea altor imobilizari
necorporale

208
14 000 000
Alte imobilizari necorporale
22

9.In cursul lunii, pe 20 martie, proiectul de cercetare dezvoltare se amortizeaza .


6811
=
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2803
Amortizarea cheltuielilor
de dezvoltare

4 000 000

10. La 25 martie se achizitioneaza un utilaj in vederea folosirii acestuia la


utilarea depozitului societatii insumand 20 000 000 lei, TVA = 19 %, amortizat
integral in primul an. Amortizarea se face lunar.
%
=
404
2131
Furnizori de imobilizari
Echipamente tehnologice
(masini , utilaje si
instalatii de lucru)
4426
T.V.A deductibila
6811
=
cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2814
amortizarea altor imobilizari
corporale

23 800 000
20 000 000

3 800 000

1 667 000

11.Se amortizeaza terenul pe 27 martie, pe o luna dupa metoda amortizarii liniare.


6811
=
281
6 667 000
cheltuieli de exploatare privind
amortizari privind imobilizarile
amortizarea imobilizarilor
corporale
12.La 28 martie 2005 se amortizeaza restul de 50% al instalatiei electrice
achizitionata la data de 17 martie 2005. Se scoate din evidenta instalatia
electrica..
6811
=
cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2814
amortizarea altor imobilizari
corporale

23

7 500 000

2814
=
Amortizarea altor imobilizari
corporale

2131
Echipamente tehnologice
(masini , utilaje si
instalatii de lucru)

15 000 000

13.Se vinde utilajul achizitionat pe 14 martie 2005 , pe data de 29 martie 2005 la


pret de vanzare 55 000 000 ,TVA 19%
461
Debitori diversi

65 450 000

7583
55 000 000
Venituri din vanzarea activelor
Si alte operatii de capital
4427
T.V.A colectata

10 450 000

14.Incasarea prin virament a utilajului pe data de 29 martie 2005 :


5121
Casa in lei

461
Debitori diversi

65 450 000

15.Pe 29 martie 2005 se scoate din functiune utilajul incomplet amortizat:


%

2131

60 000 000

281
Echipamente tehnologice 1 000 000
Amotizari privind imobilizarile
Corporale
6583
59 000 000
Cheltuieli privind activele
Cedate si alte operatiuni de capital
16.La sfarsitul lunii proiectul de cercetare-dezvoltare se vinde.
461
Debitori diversi

4 760 000

7583
4 000 000
Venituri din vanzarea activelor
24

Si alte operatii de capital


4427
T.V.A colectata

760 000

17.La sfarsitul lunii se inregistreaza amortizarea lunara in regim liniar a utilajului


cumparat pe 9 martie 2005.
6814
Cheltuieli de exploatare
Privind provizioanele pentru
Deprecierea activelor circulante
rl =100%/D

Nr. Valoarea
ani contabila
de intrare
1
60 000 000
2
60 000 000
3
60 000 000
4
60 000 000
5
60 000 000

2813
1 000 000
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,animalelor
si plantatiilor

rl=100%/5=20%

Amortizarea
liniara
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
60 000 000

Amortizarea
cumulata

Amortizarea
ramasa

12 000 000
24 000 000
36 000 000
48 000 000
60 000 000
60 000 000

48 000 000
36 000 000
24 000 000
12 000 000
-

CAPITOLUL IV :
25

CONCLUZII SI PROPUNERI

Tema dezbatuta in acest proiect,Amortizarea imobilizarilor,are o


importanta deosebita pentru agentul economic..
Din analiza studiului de caz rezulta ca societatea Landream S.R.L.
utilizeaza pe parcursul anului conturile de amortizare.
Prin folosirea amortizarii societatea Landream S.R.L. recupereaza
treptat valoarea mijloacelor fixe, numita si valoare de intrare, prin includerea pe
cheltuielile societatii a cote parti din aceasta valoare .Ca metoda de amortizare
societatea foloseste metoda liniara ce consta in calculul unei amortizari constante
lunare si anuale determinate prin aplicarea unei cote lineare asupra valorii de intrare
.
. Exemplul practic studiat la societatea comerciala Landream SRL arata
expresia valorica a uzurii la care sunt supuse activele imobilizate, ca urmare a
utilizarii lor indelungate in procesul de productie.
Pentru imbunatatirea activitatii ar trebui luate o serie de masuri care sa
vizeze atit structura organizatorica cit si aparatul comercial.
La nivel organizatoric ar putea fi urmarite urmatoarele aspecte :
-evaluarea personalului existent si eventual angajarea de noua forta de munca
-motivarea personalului prin sporuri
-plata la timp a obligatiilor la bugetul de stat pentru a se evita plata de penalitati
In vederea cresterii viitoarelor venituri ale firmei se pot face urmatoarele
propuneri :
-largirea obiectului de activitate :pe langa comercializarea de produse din import si
din tara
( corpuri de iluminat, surse de lumina, accesorii pentru instalatii electrice, aparataj
electric de joasa si medie tensiune, cabluri si conductori electrici), automatizari
porti, usi garaje si bariere, firma ar putea sa se ocupe cu cumorcilizarea
materialelor de constructii.
-largirea spatiului aferent sediului firmei si al celui de depozitare al produselor pe
care le comercializeaza.
-infiintarea de filiale in toata tara
-crearea unui sistem de promovare a serviciului prestat mai performant
-atragerea posibilei clientelei prin mai multe facilitati de plata
-crearea si diversificarea unor noi tipuri de servicii :transportarea produselor la
domiciliu la un pret cu reduceri in functie de marimea comenzii solicitate.
-modernizarea birourilor pentru ca activitatea firmei sa se desfasoare cit mai bine

26