Sunteți pe pagina 1din 25

CO L E G I U L T E H N I C ,,I U L I U M A N I U”

ŞIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ

Filieră: TEHNOLOGICĂ

Profilul: SERVICII

PROIECT DE SPECIALITATE
ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI
PENTRU OBŢINEREA
CERTIFICATULUI DE CALIFICAREPROFESIONALĂ- TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂŢI ECONOMICE

NIVEL 4

Prof.coordonator, Absolvent,
ec. Nosal Mariana Nicoleta Ivașcău Alina-Delia

MAI-IUNIE, 2018

0
C O L E G I U L T E H N I C ,,I U L I U M A N I U”

ŞIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ

Filieră: TEHNOLOGICĂ

Profilul: SERVICII

Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

TEMA

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

MAI-IUNIE, 2018

1
Cuprins

Argument ..................................................................................................................................... 3

CAPITOLUL 1 ................................................................................................................................. 4

1.1 Definitii si structuri privind imobilizarile ............................................................................................ 4

1.2 Imobilizarile corporale ..................................................................................................................... 4

1.3 Organizarea contabilităţii sintetice a imobilizărilor corporale ............................................................. 6

1.4 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente si financiar contabile utilizat in evidenta

imobilizarilor corporale .......................................................................................................................... 6

Capitolul II: Descrierea întreprinderii S.C. Joi La 5 S.R.L. ............................................................... 13

2.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii ................................................................................................. 13

2.2 Organizarea compartimentului financiar – contabil.......................................................................... 13

2.3 Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale la întreprindere .................................................. 15

2.4 Contabilitatea imobilizărilor la S.C. Joi La 5 S.R.L. ....................................................................... 17

Concluzii si propuneri .................................................................................................................. 21

Bibliografie ................................................................................................................................. 23

2
Argument

Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al


rezultatelor obţinute care asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, atât pentru necesităţile firmei,
cât şi în relaţiile acesteia cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte
persoane fizice şi juridice.
Contabilitatea asigură controlul operaţiilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare
a datelor, precum şi exactitatea datelor furnizate.
Cu ajutorul contabilităţii se pot furniza informaţii necesare stabilirii patrimoniului naţional,
precum şi întocmirii balanţelor financiare pe ansamblul economiei naţionale.
Tema aleasă pentru lucrare este “Contabilitatea imobilizările corporale”. Tema s-a efectuat la
S.C. Joi La 5 S.R.L.
Lucrarea este structurată în trei capitole:
Capitolul I tratează partea teoretică privind definiţii şi clasificări contabile şi fiscale privind
imobilizărie corporale. În acest capitol am prezentat definirea imobilizărilor corporale, reguli fiscale
aplicate în cazul imobilizărilor corporale, evaluarea, reevaluarea şi depecierea acestora, precum şi
elemetele privind finanţarea imobilizărilor corporale.
Capitolul II tratează descrierea întreprinderii, scurt istoric şi obiectul de activitate al acesteia,
caracterizarea finanaciar – contabilă a întreprinderi şi felul cum sunt gestionate şi organizate
imobilizările corporale la această întreprindere.
Capitolul III tratează contabilizarea operaţiilor privind imobilizările corporale, precum şi
exemple parctice. În finalul lucrării am prezentat părerile personale privind imobilizările corporale şi
concluziile cu privire la tema aleasă.
Contabilitatea imobilizărilor corporale tratează gestionarea în cadrul întreprinderii a mişcărilor
de imobilizări, intrări, ieşiri, contabilitatea amortismentelor şi contabilitatea leasingurilor. Ultimele
două au implicaţii financiare asupra rezultatelor întreprinderii. Din acest motiv, pentru asigurarea unor
decizii bine orientate este necesar ca acestea să fie fundamentate pe informaţii exacte şi complete cu
privire la număr şi structura, caracteristici tehnico-funcţionale, stare de tehnică şi grad de uzură, valoare
de intrare, depreciere, randament tehnic şi economic.

3
CAPITOLUL 1
Definiri si clasificari privind imobilizarile corporale

1.1 Definitii si structuri privind imobilizarile

Standardul international I.A.S.1 denumit “Prezentarea situatiilor financiare” defineste


activele imobilizate ca fiind toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente.
Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active
ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele
imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea
entitatii si care nu se consuma dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii.
In raport de comportamentul lor economic si de structurile lor materiale, activele
imobilizate se grupeaza in:
1. imobilizari corporale
2. imobilizari necorporale
3. imobilizari financiare
Imobilizarile corporale sunt definite de I.A.S.16 ca elemente tangibile
care sunt detinute de o unitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestare de servicii
pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si pot fi utilizate pe
parcursul mai multor perioade de gestiune.
Aceste imobilizari mai sunt cunoste sub denumirea de active corporale, active tangibile
sau imobilizari fizice. Aceste denumiri tind sa fie inlocuite prin cea acceptata de S.I., cea de imobilizari
corporale.
Imobilizarile necorporale sunt definite de I.A.S.38 (active necorporale) ca active
identificabile, nemonetare, fara support material si detinute pentru a fi utilizate in procesul de productie
sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru nevoi administrative.
Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofoliu, sunt active
detinute de o societate in vederea cresterii valorii averii sale prin incasarea unor sume din repartizari
(dobanzi, redevente, dividende) prin cresterea valorii capitalizate sau prin obtinerea unor beneficii
rezultate in urma vanzarii acestor investitii.

1.2 Imobilizarile corporale

Imobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra cărora agenţii
economici exercită un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnică de
producţie şi comercializare, creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora. În

4
categoria acestora intră mijloacele fixe şi terenurile. Contabilitatea lor se ţine cu grupa 21 “Imobilizări
corporale”.
Definirea mijloacelor fixe este cuprinsă în art. 53 din Regulamentul aplicării Legii contabilităţii nr.
82 / 1991: “Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare
şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- are o valoare de inventar mai mare decât limita stabilită de lege;
- are o durată normală de utilizare mai mare de un an.”
Mijloacele fixe se pot clasifica după mai multe criterii, fiecare avându-şi raţiunile sale:
Din punct de vedere al domeniului în care se utilizează, mijloacele fixe se clasifică în :mijloace
fixe de producţie, care participă direct sau indirect la procesul de producţie sau exploatare, mijloace fixe
de comercializare utilizate pentru scopuri sociale.
a) După apartenenţa lor, mijloacele fixe se împart în mijloace fixe proprietate a unit636g615g 9;ţii
patrimoniale şi mijloace fixe în folosinţă temporară: închiriere, locaţie de gestiune, concesiune pentru
care evidenţa se organizează separat de cele proprii;
b) După structură, respectiv natura şi particularităţile tehnico – constructive, mijloacele fixe
amortizabile se grupează în trei grupe principale
1. Constructii;
2. Instalaţii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii;
3. Mobilier,aparatură birotica,echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active
corporale.
Această clasificare stă la baza delimitării mijloacelor fixe ca obiecte de evidenţă, la elaborarea
catalogului duratelor de serviciu normale şi a normelor de amortizare. Mijloacele fixe sunt clasificate
în general în grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele şi în familii. Faţă de clasificarea
anterioară, aprobată prin H.G. nr. 266 / 1994, noua clasificare aprobată prin H.G. nr. 520/1998,
urmând tendinţa manifestată pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile într – un
număr cât mai redus de grupe şi clase, scopul urmărit fiind o operare cât mai uşoară a amortizării şi nu
inventarierea fizică a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din construcţii s-
a redus de la două grupe cu 14 subgrupe la o grupă cu nouă subgrupe.
Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificării mijlocului fix şi stabilirii duratei
normale de funcţionare:
- codul de clasificare;
- denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei mijloacelor fixe amortizabile;
- limita minimă şi limita maximă a duratei normale de funcţionare, în ani.

5
1.3 Organizarea contabilităţii sintetice a imobilizărilor corporale

Contabilitatea sintetică a existenţei şi mişcării mijloacelor fixe se organizează cu ajutorul contului


21,,Imobilizări corporale ” desfăşurat pe conturi de gradul II pe cele patru categorii de mijloace fixe.
- din punct de vedere al conţinutului economic este un cont de active imobilizate;
- după funcţia contabilă este un cont de activ;
- se debitează cu valoarea mijloacelor fixe achiziţionate prin creditul contului 404 ,,Furnizori
de imobilizări”, realizate din producţia proprie prin creditul contului 722 ,,Venituri din producţia de
imobilizări corporale” aduse ca aport de către asociaţi prin creditul contului 456 ,,Decontări cu asociaţii
privind capitalul”, primite ca donaţii cu titlu gratuit prin creditul contului 232 ,,Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale ”, cu valoarea imobilizărilor corporale în curs, terminate, recepţionate şi puse în
funcţiune prin creditul contului 231,,Imobilizări corporale în curs”.
- se creditează cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe complet amortizate scoase din funcţiune
prin debitul contului 281 ,,Amortizări privind imobilizările corporale”, cu valoarea de intrare a
mijloacelor fixe incomplet amortizate scoase din funcţiune prin debitul contului 281,,Amortizări privind
mijloacele fixe” cu valoarea amortizării şi a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte
operaţii de capital ”, cu valoarea de intrarea a mijloacelor fixe vândute incomplet amortizate prin debitul
contului 281 cu valoarea amortizării şi a contului 6583,,Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii
de capital ” cu valoarea neamortizată, valoarea mijloacelor fixe retrase în corespondenţă cu debitul
contului 456 ,,Decontări cu asociaţii privind capitalul’’ .
- soldul debitor exprimă valoarea mijloacelor fixe în gestiune.

1.4 Clasificare si recunoastere. Sistemul de documente si financiar contabile


utilizat in evidenta imobilizarilor corporale

In reglementarile contabile din Romania, imobilizarile corporale sunt detaliate in urmatoarele


structuri :
a) terenuri si constructii
b) instalatii tehnice si masini
c) alte instalatii, utilaje si mobilier
avansuri si imobilizari corporale in curs
Din grupa 21 “Imobilizări corporale” fac parte: 211. Terenuri şi amenajări de terenuri 212.
Construcţii (A) ; 213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii ; 214. Mobilier,
aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

6
Contul 211 “Terenuri si amenajari de terenuri”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la
sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.).
Contul 211 “Terenuri” este un cont de activ.
În debitul contului 211 “Terenuri” se înregistrează:
211 = %
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor
4753 Donaţii pentru investiţii
Donaţii pentru investiţii
- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit
167 . Alte împrumuturi şi datorii asimilate
-valoarea terenurilor primite primite in regim de leasing financiar
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu
404 Furnizori de imobilizări
- valoarea terenurilor achiziţionate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea terenurilor reprezentând aport la capital
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu
În creditul contului 211 “Terenuri” se înregistrează:
% = 211
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei
societati comerciale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizată a terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea terenurilor aportate, retrase
65 Alte cheltuieli de exploatare
- valoarea neamortizată terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate.

7
Soldul debitor al contului reprezintă :
- valoarea terenurilor şi costul efectiv al amenajărilor de terenuri.
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
- 2111. Terenuri
- 2112. Amenajări de terenuri

Contul 212 "Constructii"

- Grupa 1 - Construcţii;
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării constructiilor.
Contul 212 "Constructii" este un cont de activ.
În debitul contului 212 "Constructii" se înregistrează:
212 = %
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea construcţiilor
4753 Donaţii pentru investiţii
- valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
- valoarea construcţiilor primite primite in regim de leasing
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
- valoarea la cost de producţie construcţiilor realizate pe cont propriu
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie
si restituite proprietarului
404 Furnizori de imobilizări
- valoarea construcţiilor achiziţionate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea construcţiilor reprezentând aport la capital
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
- valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe contpropriu
În creditul contului 212 "Constructii" se înregistrează:
% = 212
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

8
- valoarea constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al
altei societati comerciale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizată a constructiilor cedate sau casate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea constructiilor aportate, retrase
65 Alte cheltuieli de exploatare
- valoarea neamortizată constructiilor cedate sau scoase din evidenţă
6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
- valoarea constructiilor distruse de calamitati
Soldul debitor al contului reprezintă :
- valoarea constructiilor existente.

Contul 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si


plantatii”

- Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;


Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalatiilor tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.
Contul 213 “Instalatii tehnice și mijloace de transport” este un cont de activ.
În debitul contului 213 “Instalatii tehnice și mijloace de transport” se înregistrează:
213 = %
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare
4753 Donaţii pentru investiţii
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor primite cu titlu gratuit
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor primite in regim de leasing financiar
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
- valoarea la cost de producţie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor
si plantatiilor, realizate pe cont propriu
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite
cu chirie si restituite proprietarului
9
404 Furnizori de imobilizări
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
achizitionate,
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor ,
reprezentând aport la capital
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
- valoarea la cost de producţie a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor
si plantatiilor, realizate pe cont propriu.
În creditul contului 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” se
înregistrează:
% = 213
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare
267 Creanţe imobilizate
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor cedate in regim de leasing financiar
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizată a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor ,cedate sau casate
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
aportate, retrase
658 Alte cheltuieli de exploatare
- valoarea neamortizată instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor ,
cedate sau scoase din evidenţă.
Soldul debitot al contului reprezintă :
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.
Contul 213 “Instalatii tehnice și mijloace de transport”,se detaliază pe următoarele conturi
sintetice de gradul II:
- 2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
- 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
- 2133. Mijloace de transport (A)

10
Contul 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie
a valorilor umane si materiale si alte active corporale”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si
alte active corporale” este un cont de activ.
În debitul contului 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale” se înregistrează:
214 = %
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare
4753 Donaţii pentru investiţii
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active
corporale, primite cu titlu gratuit
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active
corporale, primite in regim de leasing financiar
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
- valoarea la cost de producţie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu
281 Amortizări privind imobilizările corporale
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale
primite cu chirie si restituite proprietarului
404 Furnizori de imobilizări
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active
corporale, achizitionate
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active
corporale, reprezentând aport la capital
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
- valoarea la cost de producţie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie si altor active corporale, realizate pe cont propriu
11
În creditul contului 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale si alte active corporale” se înregistrează:
% = 214
105 Rezerve din reevaluare
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare
267 Creanţe imobilizate
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active
corporale ,cedate in regim de leasing financiar
281 Amortizări privind imobilizările corporale

- valoarea amortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si


altor active corporale ,cedate sau casate

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active


corporale aportate, retrase

65 Alte cheltuieli de exploatare

- valoarea neamortizată mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si


altor active corporale, cedate sau scoase din evidenţă

6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active


corporale distruse de calamitati.

Soldul debitor al contului reprezintă :

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale


existente.

12
Capitolul II: Descrierea întreprinderii S.C. Joi La 5 S.R.L.

2.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii

S.C. Joi La 5 S.R.L. are ca obiect de activitate activități fotogragice (Cod CAEN 7420). S.C. Joi La
5 S.R.L. este capabilă să realizeze orice tip de fotografie si orice tip de album foto la oricare din
dimensiunile uzuale.

Compania este specializată în principal în oferirea de servicii foto, dar mai are si alte activitati
secundare precum: design web, reparatii calculatoare, administrare retea internet, cursuri foto, servicii
de publicitate, realizare bannere. Cea mai mare parte a serviciilor este destinată pieţii lcoale, dar S.C.
Joi La 5 S.R.L. ,la ora actuală investeste pentru a putea oferi serviciile pe plan regional de cateva județe.
Direcţiile principale de acţiune în această perspectivă sunt reprezentate de dezvoltarea activităţilor
derulante în prezent şi în expansiune pe piaţă, prin exploatarea unor nişe complementare.

Joi La 5 S.R.L. este o firmă din Simleu Silvaniei, înfiintata în anul 2016. Din anul 2016 serviciile
foto la evenimente au fost cea mai importantă activitate. În prezent Joi La 5 S.R.L. are o gamă largă de
de servicii foto, precum: fotografierea unui eveniment, fotografie de absolventi, fotografie de familie,
fotografie de produs, fotografie de publicitate, fotografie de peisaj

Numărul de înregistrare a S.C. Joi La 5 S.R.L. în Registrul Comerţului este: J31/21//2016, iar Codul
fiscal (CUI) este 35402272. Societatea având un număr de 3 angajaţi.

2.2 Organizarea compartimentului financiar – contabil

Structura organizatorică a S.C. Joi La 5 S.R.L este o structură ierarhic-funcţională, structura utilizată
cu bune rezultate în firmele mici şi mijlocii cu o singură afacere, în care activităţile cheie sunt bine
definite prin scopuri şi arie de specializare.

Structura organizatorică a S.C. Joi La 5 S.R.L. are 2 nivele şi poate fi descompusă astfel:

Pe primul nivel se situează Adunarea generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie;

1. AGA (Adunarea Generală a Acţionarilor) este organul de conducere a societăţii care decide
asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială. Principalele sarcini pe
linie financiar-contabilă constau în aprobarea şi modificarea bilanţului şi contului de profit
şi pieredere şi aprobarea repartizării profitului;
2. Consiliul de Administraţie este compus din o persoană şi anume directorul.

13
Societatea este condusă de Directorul General care are obligaţia de a asigura toate resursele tehnice,
materiale, umane, financiare şi informaţionale pentru realizarea produselor şi serviciilor din sfera de
activitate a societăţii, în condiţii de asigurare a calităţii.

Spaţiul de producţie foarte bine amenajat precum şi folosirea de echipamente tehnice şi auxiliare de
ultimă generaţie fac ca produsele și serviciile firmei să fie la standarde înalte.

Compartimentul financiar-contabil este instrumentul care asigură societăţii comerciale cunoaşterea


şi controlul patrimoniului şi a rezultatelor economice obţinute. Principala atribuţie a acestui
compartiment este organizarea contabilităţii urmărind:

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu


privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute - pentru necesităţile societăţii comerciale şi în
relaţiile acesteia cu acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice şi
juridice;

 controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate ;


 întocmirea bilanţurilor financiare;
 înregistrarea în contabilitate a deţinerii de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu,
a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale;
 efectuarea inventarierii periodice a patrimoniului;
 întocmirea în fiecare lună a balanţei de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice, urmărind
în permanenţă asigurarea concordanţei dintre acestea.
Compartimentului financiar-contabil îi revin responsabilităţi în ceea ce priveşte:

1. Evidenţa şi urmărirea tranzacţiilor cu furnizorii: răspunde de executarea strictă a disciplinei


contractuale în ceea ce priveşte: cantitatea contractată, calitatea, termenele de livrare, preţul;
întocmeşte calculul penalizărilor - în cazul nerespectării clauzelor asumate prin contracte; urmărirea
încasării creanţelor; decontarea prin virament şi numerar; întocmeşte documentele pentru efectuarea
plăţilor de aprovizionare pentru nevoile producţiei şi altor activităţi, dispoziţii de plată, obligaţii faţă
de buget şi alte instituţii;
2. Verifică documentele întocmite pentru livrarea produselor fabricate şi serviciilor prestate, stabileşte
volumul impozitelor;
3. Efectuează controlul operaţiunilor de casă, inventarierea soldului faptic şi concordanţa acestuia cu
cel scriptic;
4. Întocmeşte ordine de deplasări în interesul serviciului, stabileşte valoarea avansurilor în numerar.
Compartimentul financiar-contabil primeşte date de la aproape toate compartimentele firmei: de la
compartimentul salarizare primeşte note contabile privind salariile cuvenite angajaţilor, contribuţiile
salariaţilor şi unităţii din fondul de salarii şi alte drepturi salariale cuvenite personalului; de la
componenta trezorerie primeşte registrul de casă şi toate documentele justificative prin care s-a
întocmit acesta; de la compartimentul logistică primeşte notele contabile privind materialele, fişele de
14
magazie, precum şi bonurile de consum privind materiile prime şi materialele. Transmite planul de
conturi pentru componenta salarizare şi pentru componenta logistică.

Principalele obiective în domeniul financiar-contabil sunt:

 creşterea rentabilităţii, beneficiului şi a celorlalţi indicatori financiari-contabili;


 utilizarea în mod eficient a resurselor întreprinderii;
 încadrarea în volumul total al mijloacelor circulante stabilite;
 efectuarea la termen şi în cuantumul stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat;
 cunoaşterea operativă a evoluţiei productive şi economice a societăţii, luarea deciziilor, eliminarea
lucrărilor manuale cu consum ridicat de muncă.

2.3 Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale la întreprindere

Întreprinderea Joi La 5 S.R.L. are nomenclatorul şi circuitul documentelor primare conceput astfel
încât să permită consemnarea completă şi la timp a tuturor operaţiunilor privind mişcarea mijloacelor
fixe.

În funcţie de operaţiile care intervin în evidenţierea existenţei, mişcării şi deprecierii mijloacelor


fixe, de căile de intrare şi ieşire din patrimoniu, se întocmesc documente specifice, care se pot grupa pe
trei categorii, cum ar fi:

 documente privind intrarea în patrimoniu a mijloacelor fixe;


 documente ce consemnează deprecierea lor;
 documente privind ieşirea din gestiune.
Intrarea mijloacelor fixe în gestiunea întreprinderii poate avea loc prin achiziţii cu titlu oneros, aport
în natură de la asociaţi la constituirea capitalului social, din producţie proprie, donaţii sau plusuri la
inventar, iar în folosinţă temporară prin concesiune, locaţie de gestiune sau închiriere.

Indiferent de modul de intrare în gestiune, pe baza documentelor justificative ce evidenţiază căile


de intrare a mijloacelor fixe, se face recepţia mijlocului fix, consemnarea în Procesul verbal de recepţie,
care cuprinde date privind:

 denumirea mijlocului fix;


 categoria în care se încadrează;
 valoarea de intrare;
 durata de funcţionare în ani etc.
În cadrul Joi La 5 S.R.L. , procesul verbal de recepţie se întocmeşte în două exemplare, fiind
repartizate şi înregistrate astfel:
 un exemplar la departamentul financiar – contabil;
 un exemplar la client.

15
Procesul verbal de recepţie se emite, pe baza documentelor justificative, care diferă în funcţie de
căile de intrare în gestiune, şi anume:
 intrarea prin cumpărare cu titlu oneros este consemnată în factura întocmită de furnizor, avizul de
însoţire al mărfii şi contractul de vânzare-cumpărare.
 aportul în natură de la asociaţi şi acţionari la constituirea capitalului social este reliefat în Contractul
de societate şi documentele de expertiză tehnică ce evidenţiază caracteristicile mijloacelor fixe,
valoarea estimată, gradul de uzură etc.
 valoarea şi caracteristicile mijloacelor fixe din producţie proprie sunt reflectate în proiectele şi
devizele lucrărilor, fişa de cont analitic pentru costuri efective etc.
Intrarea mijloacelor fixe prin concesionare, locaţie de gestiune, închiriere se oglindeşte în Procesul
verbal de predare-primire, ce are la bază contractul de concesiune, locaţie de gestiune sau închiriere,
în care se evidenţiază părţile contractante, obiectul contractului, termenul, obligaţiile reciproce ale
părţilor, alte clauze.
Mişcarea mijloacelor fixe de la o secţie la alta, de la un serviciu la altul, în cadrul aceleaşi unităţi,
se consemnează în Bonul de mişcare a mijloacelor fixe. Acesta serveşte la justificarea predării-primirii
mijlocului fix între două locuri de păstrare, însoţindu-l în timpul transportului şi la înregistrarea lui în
evidenţa operativă şi în contabilitatea analitică; în cazul firmei noastre se înregistrează la Departamentul
Financiar – Contabil.

Mijloacele fixe pot ieşi definitiv din gestiune prin casare, vânzare, donaţie, iar temporar prin
concesiune, locaţie de gestiune sau închiriere.

Casarea, adică scoaterea definitivă din gestiune a mijloacelor fixe prin demontare, dărâmare, este
consemnată în următoarele documente:

 Specificaţia privind mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune (casare) întocmită de
serviciile care propun casarea, prin care aceasta se motivează. În cadrul gestiunii Joi La 5, în acest
scop se întocmeşte de către Directorul general o Notă de constatare care se înregistrează de către
Departamantul Financiar – Contabil;
 Procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale
elaborat de către comisia de casare, reprezintă documentul prin care se constată îndeplinirea
condiţiilor de casare, de aprobare şi executare a ei, de consemnare a materialelor rezultate din casare
şi ca document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate. La Joi La 5 S.R.L., o comisie
de avizare întocmeşte procesul verbal de casare (scoatere din funcţiune) în trei exemplare din care
câte unul merge pentru înregistrare la Departamentul Financiar – Contabil, respectiv la Directorul
general, iar al treilea exemplar rămâne la gestionarul care a avut mijlocul fix casat în gestiune, pentru
a-l scade din Fişa mijlocului fix.
 Pentru a stabili existenţa efectivă a mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă (secţii, ateliere, servicii)
şi pe responsabili, folosirea judicioasă şi integritatea acestora, se utilizează Lista de inventariere şi

16
de evidenţă a mijloacelor fixe. Ea serveşte şi la inventarierea mijloacelor fixe şi a consemnării
rezultatelor ei, fără a fi necesară întocmirea altor documente.
Formularul se completează, la începutul anului, de către Compartimentul Financiar – Contabil pe
categorii de mijloace fixe, pe baza datelor din contabilitatea analitică a mijloacelor fixe şi se predă
responsabililor pe locuri de folosinţă. Aceştia vor opera în listă, în cursul anului, toate mişcările
intervenite (intrări, ieşiri), pe baza documentelor primare: bon de mişcare, proces verbal de recepţie, de
casare etc. La finele anului, formularul este predat comisiei de inventariere, care va înscrie datele
privind inventarierea şi rezultatele ei. După inventariere, formularul se reţine la contabilitate, pe baza
lui întocmindu-se un nou formular pentru anul următor.

Evidenţa operativă a imobilizărilor corporale intrate şi ieşite din unitatea patrimonială, în funcţie de
categoria din care fac parte şi locul unde se afla, se ţine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.
Fiecarui mijloc fix i se acordă un număr de inventar, în ordine cronologică, pe baza documentelor
primite. Este întocmit de Departamentul Financiar – Contabil, pe grupe de mijloace fixe, prin
înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.

2.4 Contabilitatea imobilizărilor la S.C. Joi La 5 S.R.L.

Un mijloc fix la valoarea de intrare de 50.000lei, amortizat 90%, iar preţul de vânzare este de
60.000lei, TVA 19 %.

Vânzarea mijlocului fix se evidenţiază în contabilitate asfel:

a)Vânzarea în baza facturii:

461,,Debitori diverşi” = % 71.400lei

7583,,Venituri din vânzarea 60.000lei

activelor şi altor operaţii de capital”

4427,,TVA colectata” 9.025lei

b)Scoaterea din inventar a mijlocului fix vândut:

% = 212,,Construcții” 50.000lei

6583,,Cheltuieli privind 5.000lei

activele cedate şi alte operaţii

de capital”

17
281,,Amortizări privind 45.000lei

imobilizările corporale”

Operaţii privind cedarea de mijloace fixe fără plată din diminuarea capitalului social se
evidenţiază astfel:

% = 2133,,Mijloace de transport” 1.000lei

281,,Amortizări privind 200lei

imobilizările corporale”

1012,,Capital subscris vărsat” 800lei

Operaţii privind mijloacele fixe care fac obiectul participării în natura la capitalul social al
unei societăţi nou înfiinţate şi care se evidenţiază:

% = 2131,,Echipamente tehnologice” 4.000lei

281,,Amortizări privind 1.000lei

imobilizările corporale”

6641,,Cheltuieli privind 3.000lei

imobilizările financiare cedate”

261,,Acţiuni deţinute la entităţi = 7641,,Venituri din imobilizări

afiliate” financiare cedate”

Operaţiuni privind închirierea(intrarea şi ieşirea temporară) mijloacelor fixe:


La chiriaşi organizarea contabilităţii mijloacelor fixe luate cu chirie de la terţi se realizează cu
ajutorul contului în afară bilanţului 8031,, Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor
contracte similare”. În debitul contului se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor verbale de
închiriere, valoarea de intrare a mijloacelor fixe luate cu chirie. În creditul contului se înregistrează
valoarea aceloraşi mijloace fixe restituite în baza proceselor verbale de predare. Şoldul contului arata
valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.

Investiţiile efectuate de chiriaş la mijloacele fixe închiriate sunt supuse amortizării,de regulă,
pe perioada aferenta închirierii contractului de închiriere.În acest caz, atât lucrările de investiţii cât şi
amortizarea acestora se vor reflecta în contabilitatea chiriaşului.
Se inchiriaza o cladire cu valoarea contabila de 6000 lei, cu o chirie lunara de 30 lei, plus TVA.
Chiriasul executa lucrari de modernizare in valoare de 3000 de lei, efectuandu-se in acest scop
urmatoarele cheltuieli, care se amortizeaza pe o perioada de 1 an, cand expira contractul de inchiriere.

18
• cheltuieli cu materiale auxiliare: 2500 lei

• cheltuieli cu energia facturata de catre furnizor, care se achita ulterior in numerar: 500 lei plus
TVA

a) In contabilitatea chiriasului:

• Preluarea cladirii pe baza de proces verbal de predare-primire:

8031 ,,Imobilizari corporale luate cu chirie” 6.000 lei

• Primirea facturii privind chiria lunara:

% = 401 „Furnizori” 36lei

612 „Cheltuieli cu redeventele, locatiile de

gestiune si chiriile” 30lei

4426 „TVA deductibila” 6lei

• Achitarea cu ordin de plata a chiriei lunare:

5121 ,,Conturi la banci in lei” = 401 ,,Furnizori” 36lei

• Consum de materiale auxiliare:

6021 ,,Cheltuieli cu materialele = 401 ,,Furnizori” 2.500lei


auxiliare”

• Cheltuieli cu energia electrica:

% = 401 ,,Furnizori” 595lei


605 ,,Cheltuieli privind energia si apa” 500lei
4426 ,,TVA deductibila” 95lei

• Achitarea facturii privind energia:

5311 ,,Casa in lei” = 401 ,,Furnizori” 595lei

• Receptia lucrarilor de modernizare:

212 ,,Constructii” = 403 ,,Efecte de plătit” 3.000lei


19
• Amortizarea lunara a cheltuielilor de investitii: 3.000 : 12 luni = 250 lei

6812 ,,Cheltuieli de exploatare = 2812 ,,Amortizarea 250lei


privind amortizarea imobilizarilor” constructiilor”

• Scoaterea din evidenta a investitiei complet amortizate:

212 ,,Constructii = 2812 ,,Amortizarea constructiilor” 3.000lei

b) In contabilitatea proprietarului:

• Intocmirea facturii privind chiria lunara de incasat:

% = 401 ,,Furnizori” 36lei


706 ,,Venituri din redevente, locatii de
gestiune si chirii” 30lei
4427 ,,TVA colectata” 6lei

• Incasarea cu ordin de plata a chiriei:

5121 ,,Conturi la banci in lei” = 403 „Efecte de platit” 36lei

• Preluarea de catre proprietar a investitiei complet amortizate:

212 ,,Constructii” = 2812 ,,Amortizarea 3.000lei


constructiilor”

20
Concluzii si propuneri

În această lucrare am încercat să prezint tratamentele contabile şi fiscale asupra imobilizărilor


corporale şi influenţa acestora în întreprinderea Joi La 5 S.R.L.
Primul capitol se referă la definirea, clasificarea, precum şi influenţele fiscale asupra
imobilizărilor corporale. Acestea reprezintă active fixe deţinute de întreprindere pentru a fi utilizate în
producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în
scopuri administrative şi este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. Imobilizările
corporale se clasifică în terenuri şi mijloace fixe (imobilizare corporală, care este deţinută pentru a fi
utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terţilor sau
în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai
mare decât 1.800 lei).
În momentul în care nici un beneficiu viitor nu mai este aşteptat din utilizarea ulterioară a
mijloacelor fixe, atunci acestea sunt supuse operaţiunii de casare.
În lucrarea de faţă am prezentat atât aspectele contabile, cât şi cele fiscale care implică
imobilizările corporale şi influenţa acestora asupra societăţii Joi La 5 S.R.L.
Norma contabilă reuneşte regulile de definire şi recunoaştere a imobilizărilor corporale, implicit
o reclasificare a imobilizărilor corporale, după cum este prezentat în Standardele Internaţionale de
Contabilitate şi legislaţia contabilă. Fiscalitatea, în schimb îşi are propriile reguli mai mult sau mai puţin
opozabile întreprinderii. Costurile care antrenează reduceri de impozite întotdeauna vor fi în atenţia
fiscalităţii.
Interferenţele fiscale în contabilitate sunt extrem de clare astfel încât pot oferi motivele unei
relaţii directe şi necesare între contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderii. Exemple în acest sens sunt
numeroase: evaluarea elementelor din situaţiile financiare, reevaluarea şi amortizarea imobilizarilor
corporale, tratamentul contabil şi fiscal privind deprecierea activelor, provizioanele, impozitul pe profit,
taxa pe valoarea adaugată.
Pentru amortizarea imobilizărilor corporale societatea foloseşte cu regularitate ca metodă de
amortizare, amortizarea liniară. În acest sens s-ar impune o analiză mai detaliată în ceea ce priveşte
alegerea metodei de amortizare şi anume felul în care opţiunea pentru o metodă sau alta, influenţează
rezultatele economico-financiare ale firmei.
S.C. Joi La 5 S.R.L. utilizează pentru evidenţa activităţii financiar – contabile programul de
gestiune financiar – contabilă WinMentor. Cu acest program se poate ţine o evidenţă la zi a fiecărui
furnizor dar aceasta nu se realizează datorită întârzierii introducerii datelor. Pentru a ţine evidenţa
la zi a fiecărui furnizor s-ar putea proceda la angajarea unei persoane care să se ocupe de aceasta,
deoarece în firma prezentată nu este o asemenea persoană..
21
În activitatea agenţilor economici, rezultă că deciziile privitoare la dezvoltarea, utilizarea şi
scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe au un efect de durată. Din acest motiv, pentru a lua cele mai
bune decizii este necesar ca acestea să fie fundamentate pe informaţii exacte şi complete cu privire la
numărul şi structura, caracteristici tehnico-funcţionale, stare tehnică şi grad de uzură, valoare de intrare,
depreciere, randament tehnic şi economic. Pentru a se îndeplini în bune condiţii aceste cerinţe, la
organizarea contabilităţii mijloacelor fixe trebuie urmărite po serie de obiective. Un prim obiectiv îl
reprezintă cunoaşterea valorii mijloacelor fixe la intrarea în patrimoniu, la inventariere şi la închiderea
exerciţiului la nivelul unităţii şi pe categorii de mijloace fixe, precum şi evidenţa permanentă a existenţei
şi mişcării mijloacelor fixe în vederea asigurării controlului gestionar al lor. Amortizarea trebuie
calculată exact şi introdusă în cheltuielile de exploatare pentru a recupera valoarea mijloacelor fixe. De
asemenea, a trebuie asigurat controlul gestionării mijloacelor fixe, urmărindu-se determinarea corectă
a capacităţilor de producţie şi realizarea unor indici eficienţi de utilizare a acestora.
Conform Codului fiscal agenţii economici care investesc în mijloace fixe amortizabile începând
cu 2005 au posibilitatea să aplice amortizarea fiscala (numai în cazul în care nu aplică amortizarea
accelerată).
Amortizarea fiscală constă în deducerea cheltuielilor cu amortizarea cu 20% din valoarea de
intrare a mijlocului fix la data punerii în funcţiune a acestuia, urmând ca valoarea rămasă de recuperat
pe durata normală de utilizare să se determine după scăderea din valoarea de intrare a sumei egale cu
deducerea de 20%. Pentru aceste mijloace fixe amortizabile deducerile de amortizare se determină fără
a lua în calcul amortizarea contabilă şi orice reevaluareă a acestora.
În cazul pierderilor sau câştigurilor rezultate din vânzarea sau scoaterea din funcţiune a acestor
mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintă valoarea fiscală de intrare
a mijloacelor fixe, diminuată cu amortizarea fiscală.
Aplicarea amortizării fiscale aduce agentului economic o micşorarea a impozitului pe profit în
prima lună de funcţionare a mijlocului fix mult mai mare decât în cazul în care aplică amortizarea
contabilă (metoda liniară), chiar dacă impozitul pe profit în următoarele lunii rămase până la terminarea
duratei normale de funcţionare se va calcula la valoarea fiscală a acelui mijloc fix. Singurul
inconvenient în cazul aplicării acestei amortizări este condiţia pusă cu privire la păstrarea în patrimoniu
a acelui mijloc fix amortizat cel puţin o perioada egală cu jumătate din durata lor normală de funcţionare.
Într-o economie concurenţială orice întreprindere care doreşte să rămână competitivă, trebuie să
amelioreze continuu calitatea produselor sale, trebuie să cunoască costul acestora, să se asigure de
rentabilitatea şi fluxul de lichiditate generat de fiecare produs sau sector de activitate în parte, şi nu în
ultimul rând să aibă o bună organizare a gestiunii economico-financiare.

22
Bibliografie

Cărţi şi volume:

1. Balteş, N., Ciuhureanu, A. T., Contabilitate financiară, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2007;
2. Bunget, O. C., Contabilitatea românească între reformă şi convergenţă, Ed. Economică, Bucureşti 2005
3. Cernuşca, L., Interferenţe fiscale în contabilitate, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2007;
4. Chirică, L., Curs complet de contabilitate şi fiscalitate, vol II, Ed. Economică, Buc 2000
5. Constantin, Şt., Contabilizarea imobilizărilor corporale şi necorporale la agenţii economici şi instituţiile publice, Ed.
Tribuna Economică, Bucureşti, 2006;
6. Cotleţ, D., Megan, O., Pistol, I., Raportările financiare ale entităţilor economice, Ed. Mirton, Timişoara, 2007;
7. Dumitrean, E., Scorţescu, Gh., Toma, C., Berheci, I., Mardiros, D.-N., Contabilitate financiară I, vol. I, Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2002;
8. Dumitrean. E., Contabilitate financiară, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2008;
9. Feleagă, L., Feleagă, N., Contabilitate consolidată. O abordare europeană şi internaţională, Ed. Economică Bucureşti,
2007;
10. Feleagă, L., Feleagă, N., Contabilitate financiară. O abordare europeană şi internaţională, Vol. I, editia a II-a, Ed.
Economică Bucureşti, 2007;
11. Florea, Şt., Contabilitatea financiară a întreprinderii : Conformă cu OMF nr. 1752/2005 şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate (IAS), Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2006;
12. Georgescu, I., Elemente de contabilitate aplicate în societăţile comerciale şi în instituţiile publice, Ed. Sedcom Libris,
Iaşi, 2005;
13. Gîrbină, M.M., Bunea, Şt., Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS –IFRS, vol I, Ed. CECCAR, Buc,
2007
14. Hennie van Greuning, Standarde internaţionale de raportare financiară. Grid practic, ediţia a II-a revizuită, Ed. Irecson,
Bucureşti, 2007 (SOLOMON, Mihaela, trad ŞERBAN, Cristina, trad SOLOMON, Marius, trad);
15. Horga, V., Contabilitatea şi fiscalitatea societăţilor comerciale, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2007;
16. Horomnea, E., Budugan, D., Tabară, N., Georgescu, I., Beţianu, L., Bazele contabilităţii, Ed. SedcomLibris, Iaşi, 2006;
17. Horomnea, E., Tabară, N., Georgescu, I., Budugan, D., Beţianu, L., Bazele contabilităţii, Ed. SedcomLibris, Iaşi, 2005;
18. Istrate, C., Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii – suport de curs, 2008;
19. Mateş, D., Matiş, D., Cotleţ, D., Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Ed. Mirton, Timişoara, 2006;
20. Morariu, A., Radu, G., Păunescu, M., Contabilitate şi fiscalitate în dezvoltarea firmei, Ed. ExPonto, Constanţa, 2005;
21. Muntean, M., Păcurari, D., Fiscalitatea şi contabilitatea întreprinderii. Aplicaţii, teste, studii de caz, Ed. EduSoft, Bacău,
2006;
22. Năstasă, I., Fiscalitate & contabilitate, Ed. Actual Consulting, Piatra Neamţ, 2004;
23. Paraschivescu, M. D., Păvăloaia, W., Radu, F., Olaru, G. D., Contabilitate financiară, aplicaţii şi studii de caz, Ed.
Tehnopress, Iaşi, 2007 (pag 132-155);
24. Paraschivescu, M. D., Radu, F., Managementul Contabilităţii financiare, ed. Tehnopress, Iaşi, 2008 (186-219);
25. Pavel, C. D., Contabilitate financiară, Ed. Solness, Timişoara, 2008;
26. Pântea, I. P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară romanească conformă cu directivele europene, Ed. IntelCredo, 2007;
27. Pântea, J.P., Bodea, Gh., Contabilitate financiară românească conformă cu directivele europene, Ed. IntelCredo, Deva,
2007
28. Pârvuţoiu, I., „Contabilitate financiară”, Ed. Sitech, Craiova, 2008;
29. Popa, A. M., Pitulice, I.-C., Nichita, M., Jianu, I., Studii practice privind aplicarea Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară în România, Ed. Contaplus, Ploieşti, 2007;
30. Ristea, M., Contabilitate financiară, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005;
31. Ristea, M., Contabilitatea Societăţilor Comerciale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002;
32. Ristea, M., coo., Băviţă, I., Nişulescu, I., Contabilitatea financiară, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005;
33. Ristea, M., Dumitru, C.-G., Bazele contabilităţii. noţiuni de bază, probleme, studii de cay, teste grilă şi monografie, Ed.
Universotară, Buc. 2006
34. Ristea, M., Dumitru, C.-G., Contabilitate aprofundată, Ed. Universitară, Bucureşti 2005;
35. Ristea, M., Iordache, E., Manolescu, M., GHID practic de reconciliere contabilitate – fiscalitate. Soluţii referitoare la
aplicarea reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu standardele internaţionale de contabilitate
coroborate cu unele prevederi legale privind impozitul pe profit, Ed. Imprimeria Naţionala, Bucureşti, 2005;
36. Ristea, M., Olimid, L., Calu, D.A., Sisteme contabile comparate, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2006
37. Scorţescu, F. I., Consolidarea conturilor grupurilor financiare, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2008;
38. Scorţescu, Gh.,– Contabilitatea asociaţiilor şi fundaţiilor, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2006;
39. Staicu, C., Contabilitate financiară armonizată cu directivele europene, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2002;

23
40. Staicu, Şt., Mihai, M., Rogoveanu, I., Contabilitate financiară conformă cu directivele europene, Editura Universitară,
Craiova, 2006;
41. Tabără, N., Contabilitatea naţională a României, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005;
42. Tabără, N., Modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2006;
43. Vişan, D., Burada, C., Luţă, D., Contabilitate financiară, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2006;
44. Emil Horomnea – Fundamentele ştiinţifice ale contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura TipoMoldova, Iaşi,
2008

Legislaţie:

1. Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
(IFRSs) 2007, incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASs) şi interpretările lor la 1 ianuarie 2007, Ed.
CECCAR, Bucureşti, 2007;
2. Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, modificată prin legea nr. 259/2007, M.O. nr. 506/27.07.2007, republicata in
2008, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008;
3. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 29 ianuarie
1998, republicată;
4. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, publicată în în M.Of. nr. 927/23 dec. 2003, rectificată în
M.Of. nr. 112/6 feb. 2004;
5. Hotărâre nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005;
6. Hotărâre nr. 2139 din 30/11/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare
a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 46 din 13/01/2005;
7. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene (publicat în M. Of., Partea I nr. 1080/30.11.2005. Ordinul a mai fost modificat şi completat de
OMF nr. 2001/2006 (publicat în M.Of. nr. 994 din data de 13.12.2006) şi de OMF nr. 2374/2007 (publicat în M.Of. nr.
25 din data de 14.01.2008);
8. Hotărâre nr. 105/2007 din 31/01/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 12/02/2007 privind stabilirea
valorii de intrare a mijloacelor fixe;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2008 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, Publicat în Monitorul Oficial nr. 480 din 30 iunie 2008;
10. Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007;

Site-uri:

1. http://www.cdep.ro/
2. http://www.contabilul.ro/
3. http://www.e-juridic.ro/
4. http://www.fiscalitatea.ro/
5. http://www.rdt-contabilitate.ro/
6. www.financiarul.com
7. www.iasb.org.uk
8. www.zf.ro
9. www.contexpert.ro

Articole:

1. Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – ediţii 2005-2009;
2. Revista Economică, ediţii 2005-2009;
3. Teorie economică şi aplicată, ediţii 2005-2009
4. Tribuna economică, ediţii 2005-2009
5. Practici Contabile, ediţii 2005-2009.

24