Sunteți pe pagina 1din 40

CUPRINS

INTRODUCERE ......................................................................................................... 5
CAPITOLUL 1 NOIUNI PRIVIND CONTABILITATEA
IMOBILIZRILOR CORPORALE.......................................... 7
1.1. Definirea i structura imobilizrilor corporale...................... 7
1.. Recunoaterea imobilizrilor corporale................................ 1!
1.". #$aluarea imobilizrilor corporale....................................... 1
1.%. Ree$aluarea imobilizrilor corporale................................... 1%
1.5. Deprecierea imobilizrilor corporale.................................... 1&
1.&. 'mortizarea imobilizrilor corporale................................... 17
1.&.1. Diferen(a )intre amortizarea contabil i amortizarea
fiscal.............................................................................................. 17
1.&.. *eto)e )e amortizare........................................................... !
1.&.". Cazuri specifice.................................................................... 5
1.&.%. 'specte fiscale pri$in) amortizarea..................................... &
CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR CORPORALE..... +
.1. Documente utilizate ,n contabilitatea imobilizrilor
corporale.......................................................................................... +
.1.1. Procesul-$erbal )e recep(ie. )e recep(ie pro$izorie i )e
punere ,n func(iune.......................................................................... /
.1.. Re0istrul numerelor )e in$entar............................................ "1
.1.". 1ia mi2locului fi3................................................................. "
.1.%. 4onul )e micare a mi2loacelor fi3e..................................... ""
.1.5. Procesul-$erbal )e scoatere )in func(iune a mi2loacelor
fi3e.................................................................................................. "%
.. Contabilitatea sintetic i analitic a imobilizrilor
corporale......................................................................................... "5
..1. 5rupa 1 - Imobilizri corporale.......................................... "&
... 5rupa + - 'mortizri pri$in) imobilizrile........................ "/
..". 5rupa " - Imobilizri ,n curs )e e3ecu(ie i a$ansuri
pentru imobilizri........................................................................... %!
CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA
IMOBILIZRILOR CORPORALE LA
SC................................................................................................. %
".1. Scurt istoric.............................................................................. %
".. Structura or0anizatoric.................................. %"
".". 'naliza economico-financiar a societ(ii...............................
%"
".".1. 'naliza ratelor )e structur ale bilan(ului............................ %%
".".. 'naliza ratelor )e rentabilitate............................................. %+
".%. *ono0rafie contabil pri$in) reflectarea ,n contabilitatea SC
......................... a imobilizrilor corporale................................... %/
CAPITOLUL 4 CONCLUZII I PROPUNERI................................................... 57
ANEXE ........................................................................................................ &!
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................ &5
IN6R7DUC#R#
Con!"#$#!%! este un instrument )e cunoatere. 0estiune i control al patrimoniului i
al rezultatelor ob(inute care asi0ur ,nre0istrarea cronolo0ic i sistematic . prelucrarea i
pstrarea informa(iilor cu pri$ire la situa(ia patrimoniului i al rezultatelor ob(inute. at8t pentru
necesit(ile firmei. c8t i ,n rela(iile acesteia cu asocia(ii sau ac(ionarii. clien(ii. furnizorii.
bncile. or0anele fiscale i alte persoane fizice i 2uri)ice.
Con!"#$#!%! asi0ur controlul opera(iilor patrimoniale efectuate i al proce)eelor )e
prelucrare a )atelor precum i e3actitatea )atelor furnizate.
7 component important a patrimoniului a0en(ilor economici o constituie &!'#!$($
#)o"#$#*! ,n bunuri i $alori )estinate s )eser$easc acti$itatea pe o perioa)a mai mare )e un
an i care. ,n ma2oritatea lor. se consum treptat.
#lementele patrimoniale )e aceast natur sunt )enumite #)o"#$#*+,# sau !&#-%
#)o"#$#*!% i constituie suportul te9nico-material i financiar necesar )esfurrii acti$it(ilor
cu caracter pro)ucti$ i prestri ser$icii. precum i celor )in alte )omenii )e acti$itate. #le
reprezint elemente in)ispensabile pentru realizarea obiectului )e acti$itate al unit(ilor
patrimoniale. caracteriz8n)u-se prin aceea c se folosesc o perioa) ,n)elun0at i nu se
consum la prima utilizare. iar $aloarea pe care o au se recupereaz. )e re0ul. ,n mo) ealonat.
prin inclu)erea ,n c9eltuieli.
6ema aleas )e mine pentru aceast lucrare este: ;7r0anizarea i con)ucerea contabilit(ii
imobilizrilor corporale la o entitate economic<.
=ucrarea este structurat pe patru capitole:
Capitolul 1 trateaz no(iuni pri$in) contabilitatea imobilizrilor corporale . ca atare am
prezentat: )efinirea . structura i recunoaterea imobilizrilor corporale. e$aluarea. ree$aluarea i
)eprecierea imobilizrilor corporale i amortizarea imobilizrilor corporale.
>n al )oilea capitol am prezentat )ocumentele utilizate ,n contabilitatea imobilizrilor
corporale i contabilitatea sintetic i analitic a imobilizrilor corporale.
>n capitolul " am prezentat stu)iul )e caz efectuat la SC .......................... SR=.
Capitolul % cuprin)e concluziile i propunerile cu pri$ire la or0anizarea i con)ucerea
contabilit(ii imobilizrilor corporale la SC ....................... SR=.
'm ales aceast tem )eoarece contabilitatea imobilizrilor corporale prezint o sfer
ampl )e aplicabilitate. cu )i$erse tipuri )e cazuri.
Contabilitatea imobilizrilor corporale trateaz. ,n ca)rul ,ntreprin)erii. 0estionarea
micrilor )e imobilizri. intrri . ieiri. contabilitatea amortismentelor i contabilitatea leasin0-
urilor. Ultimele )ou a$8n) implica(ii financiare asupra rezultatelor financiare ale ,ntreprin)erii.

De aceea . pentru asi0urarea unor )ecizii bine orientate este necesar ca acestea s fie
fun)amentate pe informa(ii e3acte i complete cu pri$ire la numr i structur . caracteristici
te9nico-func(ionale. stare te9nic i 0ra) )e uzur. $aloare )e intrare. )epreciere. ran)ament
te9nic i economic.
"
CAP. 1. NOIUNI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR
CORPORALE
Stan)ar)ul interna(ional )e contabilitate I'S 1& ?Imobilizri corporale< @re$izuit ,n 1//+A
a intrat ,n $i0oare la )ata )e 1 iulie 1/// i are ca obiecti$ )escrierea tratamentului contabil
pentru imobilizri corporale. astfel ,nc8t utilizatorii )e situa(ii financiare s poat )iscerne
informarea )espre in$esti(ia entit(ii ,n aceste acti$e i sc9imburile ,ntr-o atare in$esti(ie.
Problemele principale ,n contabilitatea acti$elor fi3e. )e natur corporal. sunt recunoaterea
acti$elor. )eterminarea $alorii nete contabile. c9eltuielile pri$in) amortizarea i pier)erile )in
)epreciere care s fie recunoscute ,n rela(ie cu acestea.
Stan)ar)ul trebuie aplicat ,n contabilitatea imobilizrilor corporale. e3cept8n) cazul ,n care
un alt stan)ar) pre$e)e sau permite o abor)are contabil )iferit.
I'S 1& nu este aplicabil ,n cazul:
- p)urilor. resurselor naturale nere0enerabile. prospec(iunilor i e3trac(iilor )e minereu. )e
petrol i 0aze naturale i concesiunile miniere. care nu sunt imobilizri corporale ,n spiritul
Stan)ar)uluiB
- acti$elor biolo0ice aferente acti$it(ilor a0ricole pentru care se aplic Stan)ar)ul I'S %1.
#3emple )e abor)ri )iferite cuprinse ,n alte stan)ar)e care permit recunoaterea ini(ial a
$alorii contabile a imobilizrilor corporale:
- I'S - ?Combinri )e ,ntreprin)eri<. permite ca imobilizrile corporale ac9izi(ionate
)intr-o combinare )e ,ntreprin)eri s fie e$aluate ini(ial la $aloarea 2ust. c9iar )ac aceasta
este superioar costului.
- I'S 5 C ?Contabilitatea in$esti(iilor financiare. permite tratamentul in$esti(iilor ,n bunuri
imobiliare ca mi2loace fi3e. ,n conformitate cu I'S 1&. sau ca in$esti(ie pe termen lun0. ,n
conformitate cu I'S 5.
1.1. D%.#n#,%! /# 0,(&(,! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
Imobilizrile corporale sunt bunurile )e folosin( ,n)elun0at caracterizate prin
urmtoarele ,nsuiri :
- perioa)a lor )e utilizare este . )e re0ul . mai mare )e un anB
- nu se consum i nu se ,nlocuiesc la prima utilizare B
- nu-i sc9imb forma pe parcursul utilizrii acestora B
- nu sunt )estinate comercializrii .
Imobilizrile corporale. )enumite i imobilizri materiale sau acti$e fi3e tan0ibile. cuprin)
bunurile materiale )e folosin( ,n)elun0at. care ,n)eplinesc urmtoarele caracteristici:
%
- sunt utilizate ,n pro)uc(ia )e bunuri. ,n prestarea )e ser$icii sau sunt ,nc9iriate ter(ilor B
- au o )urat normal )e func(ionare mai mare )e un an B
- au o $aloare mai mare )ec8t limita minim pre$zut )e le0e @ 1.+!! lei conform D.5.
1!5E!!7A
>n temeiul art. + )in =#5#' nr.15E1//% pri$in) amortizarea capitalului imobilizat ,n acti$e
corporale i necorporale. mo)ificat i completat prin 7.5.nr.5%E1//7 s-a emis D.5.nr./&%E1//+
mo)ificat )e D.5. nr.1"/E!!% pentru aprobarea Catalo0ului pri$in) clasificarea i )uratele
normale )e func(ionare a mi2loacelor fi3e.
Prin aceste re0lementri s-a urmrit ,n special:
Re)ucerea )uratelor normale )e func(ionare a mi2loacelor fi3e pentru accelerarea procesului
)e recuperare a capitalului in$estit ,n $e)erea constituirii )e fon)uri necesare rete9nolo0izrii
unit(ilor economiceB
'si0urarea unor con)i(ii e0ale tuturor unit(ilor patrimoniale. in)iferent )e forma )e
proprietate. ,n stabilirea re0imului amortizrii. calculrii. contabilizrii i re,ntre0irii capitalului
in$estit. respect8n)u-se principiile unui sistem con$en(ional ec9itabilB
Delimitarea capitalului imobilizat )e ctre unit(ile patrimoniale ,n imobilizri corporale i
imobilizri necorporaleB
Intro)ucerea )e noi re0imuri )e amortizare. respecti$ )e0resi$ i accelerat. ,n $e)erea mririi
ritmului amortizrii. pentru combaterea consecin(elor infla(iei i realizarea concor)an(ei )intre
interesele unit(ilor patrimoniale i cele ale statuluiB
'cor)area )e competen(e a)unrilor 0enerale ale ac(ionarilor ,n cazul societ(ilor comerciale
si consiliilor )e a)ministra(ie. ,n cazul re0iilor autonome. ,n aplicarea uneia )in meto)ele )e
calcul ale amortizrii. precum i ,n pri$in(a )eclasrii i casrii unor bunuri materiale. altele
)ec8t mi2loacele fi3eB
Posibilitatea asi0urrii i utilizrii sumelor rezultate )in amortizare i $alorificarea fon)urilor
fi3e )e ctre unit(ile patrimoniale pentru efectuarea )e in$esti(ii rentabile.
>n func(ie )e natura lor. acti$ele imobilizate pot fi :
aA imobilizri necorporaleB
bA imobilizri corporaleB
cA imobilizri financiareB
)A imobilizri corporale si necorporale ,n curs )e e3ecu(ie.
Pentru or0anizarea ra(ional a contabilit(ii imobilizrilor corporale )in orice ,ntreprin)ere
este necesar clasificarea acestora )up mai multe criterii astfel :
'. )up )estina(ia lor ,n procesul )e pro)uc(ie se cunosc ase cate0orii:
5
1A construc(iiB
A ec9ipamente te9nolo0ice@maini.utila2e i instala(ii )e lucruAB
"A aparate i instala(ii )e msurare.control i re0lareB
%A mi2loace )e transportB
5A animale i planta(iiB
&A mobilier.aparatur birotic.ec9ipamente )e protec(ie a $alorilor umane i materiale i alte
acti$e corporale.
Pon)erea fiecrei cate0orii ,n $olumul total )e capital fi3 $ariaz ,n func(ie )e )omeniul )e
acti$itate. )e particularit(ile ramurii. ,nsa in)iferent )e acestea. un rol important trebuie sa ,l
)e(in acele mi2loace fi3e care asi0ur pro0resul te9nic. creterea eficien(ei economice a folosirii
capitalului fi3.
4. )up )estina(ia pe care o au ,n ca)rul ,ntreprin)erii mi2loacele fi3e se clasific ,n :
mi2loace fi3e pro)ucti$eB
mi2loace fi3e cu )estina(ie socialB
mi2loace fi3e ,n conser$areB
#$i)en(a separat a acestor trei cate0orii este necesar pentru calcularea unor in)icatori )e
eficien( a folosirii mi2loacelor fi3e cum sunt :
- rata acti$elor fi3eB
- rata )e imobilizare a acti$elor fi3eB
- rata capitalului fa( )e acti$ele fi3eB
- amortizarea mi2loacelor fi3e etc..
C. )up apartenen(a la patrimoniul ,ntreprin)erii .mi2locele fi3e pot fi:
mi2loace fi3e propriiB
mi2loace fi3e concesionateB
mi2loace fi3e ,nc9iriateB
*i2loacele fi3e proprii sunt acelea care apar(in )e )rept proprietarului fiin) proprietatea
necon)i(ionat a acestuia . e$i)en(iate ,n conturi separate. iar amortizarea acestora se face )e
ctre ,ntreprin)ere .
*i2loacele fi3e concesionate i cele ,nc9iriate sau luate ,n loca(ie )e 0estiune sau acele mi2loace
aflate temporar ,n 0estiunea ,ntreprin)erii i apar(in8n) altor proprietari. >ntreprin)erea are
asupra lor numai )repturi limitate. 'mortizarea acestora se face )e ctre ,ntreprin)erea
proprietar.
&
>nc9irierea pe un termen limitat apare ,n con)i(iile ,n care capitalul bnesc este re)us.
urm8n) ca apoi. pe baza profitului realizat. a0entul economic s-i ac9izi(ioneze propriile utila2e.
>nc9irierea este a$anta2oas i ,n con)i(iile ,n care ni$elul pro)uc(iei este sczut i se limiteaz
sub )urata )e ser$iciu a utila2ului respecti$B
D. )up starea concret ,n raport cu )esfurarea procesului )e pro)uc(ie. criterii ce se refer la
utila2ele i instala(iile )e lucru ce compun capacit(ile )e pro)uc(ie. acestea pot fi:
acti$e @,n e3ploatare sau repara(iiA i
reacti$e @,n curs )e monta2. ,n rezer$. ,n conser$are sau propuse pentru casareAB
#. )in punct )e $e)ere al sta)iului recuperrii $alorii )e intrare a mi2loacelor fi3e prin
amortizare. apar trei situa(ii:
)urata normal )e utilizare este mai mare )ec8t perioa)a )e amortizareB
)urata )e func(ionare este e0al cu )urata )e amortizareB
)urata )e func(ionare este mai mica )ec8t perioa)a )e amortizare.
Primele )oua situa(ii constituie situa(ii fa$orabile )eoarece c9eltuielile fcute )e unitate cu
ac9izi(ionarea mi2loacelor fi3e au fost recuperate. Posibilitatea men(inerii lor ,n func(iune trebuie
analizat. pentru ca prelun0irea func(ionrii mi2loacelor fi3e s nu con)uc la c9eltuieli )e
pro)uc(ie sub ni$elul te9nic al pro)uselor ob(inute cu utila2e mai performante.
Ultima situa(ie )etermin unitatea s ia msuri pentru prelun0irea )uratei normale )e
func(ionare. ,ns fr un ni$el al c9eltuielilor )e ,ntre(inere care nu se mai 2ustific )in punct )e
$e)ere economic.
1.2. R%&(no!/%,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
>n cate0oria imobilizrilor corporale se inclu) : terenuri. amena2ri )e terenuri. construc(ii.
maini. utila2e i instala(ii )e lucru. aparate i instala(ii )e lucru. aparate i instala(ii )e msurare.
control i re0lare. mi2loace )e transport. animale. planta(ii. mobilier. aparatur birotic. a$ansuri
pentru in$esti(ii etc.
Sunt.)e asemenea. consi)erate imobilizri corporale:
in$esti(iile efectuate la mi2loacele fi3e care fac obiectul unor contracte )e ,nc9iriere.
concesiune. loca(ie )e 0estiuneB
mi2loace fi3e puse par(ial ,n func(iune. pentru care s-au ,ntocmit formele )e ,nre0istrare ca
imobilizri corporaleB
7
in$esti(iile efectuate la mi2loacele fi3e e3istente. sub forma c9eltuielilor cu mo)ernizarea.
realizate ,n scopul ,mbunt(irii parametrilor te9nici ini(iali i care con)uc la ob(inerea )e
beneficii economice $iitoare. prin ma2orarea $alorii mi2loacelor fi3e.
Potri$it tra)i(iei contabile rom8neti. imobilizrile corporale. cu e3cep(ia terenurilor i
amena2rilor )e terenuri. formau o sub0rupa )istinct. numita FF mi2loace fi3eFF. Re0lementrile
contabile conforme cu )irecti$ele europene nu mai )efinesc ,n mo) e3plicit aceasta no(iune.
T%,%n(,#$% sunt o cate0orie aparte )e imobilizri corporale i cuprin) :
- terenuri a0ricole i sil$iceB
- terenuri pentru construc(iiB
- terenuri cu zcminteB
- terenuri fr construc(ii.
=a intrarea ,n patrimoniu . terenurile se ,nre0istreaz ,n contabilitate ,n func(ie )e clasele
)e calitate @fertilitateA . suprafa(. amplasare . la costul )e ac9izi(ie sau la $aloarea )e aport a
in$estitorilor. De re0ul . terenurile nu sunt supuse amortizrii.
Pentru anumite terenuri se fac c9eltuieli cu amena2rile. lucrrile )e acces . racor)urile la
sursele )e ener0ie.
'ceste in$esti(ii. le0ate )e amena2area terenurilor. lacurilor. bl(ilor. se amortizeaz c9iar
)ac terenul respecti$ nu este supus amortizrii. 'mena2rile )e terenuri pot fi e3ecutate ,n re0ie
proprie sau )e ctre o societate specializat.
M#1$o!&%$% .#2% sunt acele mi2loace )e munc consi)erate obiect sin0ular sau comple3 )e
obiecte ce se utilizeaz ca atare i care ,n)eplinesc cumulati$ urmtoarele con)i(ii :
- particip la procesul muncii cu ,ntrea0a lor $aloare )e utilitateB
- au o )urat )e folosin( mai mare )e un anB
- au o $aloare )e intrare ,n patrimoniu mai mare )e 1.+!! leiB
- particip la mai multe cicluri )e e3ploatare. fr a se inte0ra ,n con(inutul material al noilor
bunuri ob(inute i ,i transmit treptat $aloarea asupra noilor pro)use. lucrrilor e3ecutate i
ser$iciilor prestate. pe calea amortizrii.
Pentru obiectele care sunt folosite ,n loturi. seturi sau care formeaz un sin0ur corp. la
,nca)rarea lor ,n mi2loace fi3e se are ,n $e)ere $aloarea ,ntre0ului lot sau set.
'cele mi2loace )e munc care nu ,n)eplinesc cumulati$ con)i(iile )e $aloare si )urata )e
utilizare sunt consi)erate acti$e circulante sub )enumirea )e obiecte )e in$entar )e mic $aloare
sau scurt )urat .
=a intrarea ,n patrimoniu. mi2locele fi3e se ,nre0istreaz la :
- $aloarea )e intrare pentru mi2loacele fi3e cumprateB
+
- costul )e pro)uc(ie pentru mi2loacele fi3e pro)use ,n unitatea patrimonial sau constituiteB
- $aloarea actual prin care se ,n(ele0e $aloarea estimat la ,nscrierea ,n acti$itate (in8n) seama
)e $aloarea mi2loacelor fi3e cu caracteristicile similare sau apropiate. pentru mi2loacele fi3e
ob(inute prin )ona(ii cu titlu 0ratuitB
- $aloarea )e aport acceptat )e pr(i pentru mi2loacele fi3e intrate ,n patrimoniu cu ocazia
asocierii fuziunii etc. conform contractelor sau statutelorB
- $aloarea )e ree$aluare rezultat ,n urma ree$alurii unor mi2loace fi3e conform le0ii .
Galoarea )e intrare se mai numete i $aloare contabil sau $aloarea )e in$entar )eoarece
la aceast $aloare mi2loacele fi3e rm8n ,nre0istrate ,n patrimoniul ,ntreprin)erii .'ceasta se
sc9imb numai cu ocazia ree$alurilor.
#$i)en(a analitic se (ine pe fiecare obiect )e e$i)en(.
Recuperarea $alorii mi2loacelor fi3e se face ,n mo) treptat pe calea amortizrii .
N( 0(n &on0#3%,!% #)o"#$#*+,# &o,'o,!$% :
componentele imobilizrilor corporale procurate cu ocazia repara(iilor. care au ca scop
restabilirea parametrilor te9nici ini(iali ale acestoraB
construc(iile i instala(iile pro$izoriiB
animalele tinere. animalele )e ,n0rat. psrile i coloniile )e albineB
p)urileB
ec9ipamentul )e protec(ie i )e lucru. ,mbrcmintea special i accesoriile )e pat. in)iferent
)e $aloarea lor i )urata )e utilizareB
sculele. instrumentele i )ispoziti$ele folosite pentru fabricarea anumitor pro)use )e serie sau
pe baza unor comenzii.
C9eltuielile pri$in) repara(iile imobilizrilor corporale se inclu) inte0ral ,n c9eltuielile )e
e3ploatare fie ,n luna ,n care sau efectuat. fie ,n mo) ealonat pe o anumit perioa) )e timp.
>n sc9imb. costul lucrrilor )e mo)ernizare. care au ca scop creterea performan(elor te9nice
ini(iale ale imobilizrilor corporale. se a)au0 la $aloarea contabil a acestora.
C9eltuielile cu amortizarea reflect )eprecierile ire$ersibile aferente uzurii fizice i morale
ale imobilizrilor corporale. 'mortizarea are at8t o func(ie 2uri)ic ;)e )epreciere a acti$elor
imobilizate< c8t i una economic ;)e ealonare ,n timp a consumului imobilizrilor<.
1.3. E-!$(!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
/
Imobilizrile corporale recunoscute ca acti$e trebuie s fie e$aluate ini(ial la &o0($
acestora. )eterminat ,n func(ie )e mo)alitatea )e intrare a imobilizrilor ,n ca)rul entit(ii @ cost
)e ac9izi(ie. cost )e pro)uc(ie. $aloare )e aport. $aloare 2ustA
Co0($ 3% !&4#*#5#% este format )in:
pre(ul )e cumprare. )up )e)ucerea re)ucerilor comerciale primite )e la furnizorB
ta3ele nerecuperabile@ta3e )e import i alte ta3eAB
c9eltuielile )e transportB
c9eltuielile )e manipulareB
costurile )e instalare i asamblareB
alte c9eltuieli care pot fi atribuite )irect ac9izi(iei acti$elor respecti$e.
Co0($ 3% ',o3(&5#% este format )in:
costul )e ac9izi(ie a materiilor prime i materialelor consumabile utilizateB
c9eltuielile )e pro)uc(ie )irect atribuite bunului:
c9eltuielile )irecte: materiale )irecte. ener0ie consumat ,n scopuri
te9nolo0ice. manoper )irect i alte c9eltuieliB
cota c9eltuielilor in)irecte )e pro)uc(ie alocat ,n mo) ra(ional ca fiin)
le0at )e fabrica(ia acestoraB
alte c9eltuieli care pot fi atribuite )irect pro)uc(iei acti$elor respecti$e.
Costul imobilizrilor corporale &on0,(#% 6n ,%7#% ',o',#% @0enerate internA trebuie s fie
)eterminat folosin) aceleai principii ca i pentru acti$ele ac9izi(ionate. Dac se pro)uc acti$e
similare ,n scopul comercializrii. atunci. )e re0ul. costul acti$elor trebuie sa fie costul )e
construire a acelor acti$e )estinate $8nzrii. 'stfel. trebuiesc eliminate orice profituri interne )in
calculul costului acestor acti$e.
Nu trebuiesc incluse ,n costul )e pro)uc(ie al imobilizrilor corporale:
c9eltuiala reprezent8n) rebuturi. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiin)
normaleB i
pier)erile care au aprut ,n cursul construc(iei ,n re0ie proprie a imobilizrilor.
V!$o!,%! !&(!$+ @2ustA este utilizat pentru imobilizrile )ob8n)ite cu #$( 7,!(# i se
estimeaz la ,nscrierea lor ,n cate0oria acti$elor. pe baza raportului ,ntocmit )e e3per(i i cu
aprobarea a)unrii 0enerale a asocia(ilor sau a responsabilului cu 0estiunea patrimoniului. (in8n)
seama )e $aloarea imobilizrilor corporale cu caracteristici similare sau i)entice.
1!
V!$o!,%! 3% !'o, acceptat )e pr(i este utilizat pentru imobilizrile intrate ,n 0estiune
cu ocazia asocierii. fuziunii etc.. conform statutelor sau contractelor. =a societ(ile cu rspun)ere
limitat un)e e3ist un sin0ur asociat. $aloarea aportului ,n natura se stabilete pe baz )e
e3pertiz )e specialitate. 4unurile constituite ca aport ,n societate )e$in proprietatea acesteia )in
momentul ,nmatriculrii ei la 7ficiul Na(ional al Re0istrului Comer(ului.
Galoarea )e ,nre0istrare pentru animale )e repro)uc(ie este )at )e costul )e pro)uc(ie al
animalelor pentru carne. la care se a)au0 sporurile )e pre( ,n func(ie )e cate0oria biolo0ic a
acestora.
>n cazul in$esti(iilor puse ,n func(iune par(ial sau total. crora nu li s-au ,ntocmit formele )e
,nre0istrare ca imobilizri corporale. $aloarea )e ,nre0istrare reprezint $aloarea stabilit prin
situa(iile )e lucrri. consemnat ,n procesul-$erbal )e punere ,n func(iune.
1.4. R%%-!$(!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
Perio)ic. entit(ile ree$alueaz imobilizrile corporale )e(inute. reflect8n) ,n contabilitate
rezultatele ree$alurii.
Dac entitatea a efectuat opera(iunile )e ree$aluare a imobilizrilor corporale. ea trebuie 0+
',%*#n% acest fapt 6n no%$% %2'$#&!#-%. ,mpreuna cu:
- )escrierea elementelor supuse ree$aluriiB
- meto)a utilizat pentru )eterminarea $alorilor prezentateB i
- elementul @$enit sau c9eltuialA recunoscut ,n contul )e profit i pier)ere @)ac este cazulA.
Ree$aluarea imobilizrilor corporale are la baz $aloarea 2ust calculat la )ata bilan(ului.
De re0ul. $aloarea 2ust se )etermin pe baza unor e$aluri efectuate )e ctre profesioniti
califica(i ,n e$aluare. membri ai unui or0anism profesional ,n )omeniu. recunoscut na(ional i
interna(ional.
D#.%,%n5! )intre $aloarea rezultat ,n urma ree$alurii i $aloarea la cost istoric trebuie s
fie prezentat ca un '$(0 3% -!$o!,% sau ca un )#n(0 3% -!$o!,%.
S(,'$(0($ )in ree$aluare aprut ,n urma unei ree$aluri $a fi ,nre0istrat separat:
,n cre)itul contului 1!5 ;Rezer$e )in ree$aluare<. )ac nu s-a constatat un minus )e $aloareB
,n contul 7+1" ;Genituri )in a2ustri pentru )eprecierea imobilizrilor<. )ac anterior s-a
constatat un minus )e $aloare ,nre0istrat ,n conturile )in 0rupa &+1" ;C9eltuieli )e e3ploatare
pri$in) a2ustrile pentru )eprecierea imobilizrilor<. iar e$entualul surplus se $a ,nre0istra ,n
cre)itul contului 1!5 ;Rezer$e )in ree$aluare.
M#n(0($ )in ree$aluare aprut ,n urma unei ree$aluri $a fi ,nre0istrat separat:
,n contul &+1" ;C9eltuieli )e e3ploatare pri$in) a2ustrile pentru )eprecierea imobilizrilor<.
)ac anterior nu s-a constatat nici un plus )e $aloareB
11
,n )ebitul contului 1!5 ;Rezer$e )in ree$aluare<. )ac anterior s-a constatat un plus )e
$aloare. iar e$entuala )iferen(a ne0ati$ rmas $a fi ,nre0istrat ,n contul &+1" ;C9eltuieli )e
e3ploatare pri$in) a2ustrile pentru )eprecierea imobilizrilor<.
'tunci c8n) se ree$alueaz un element )e natura imobilizrilor corporale. trebuie s
proce)m la ree$aluarea simultan a tuturor elementelor )in acea 0rup )e imobilizri corporale.
pentru a e$ita ree$aluarea selecti$ i raportarea ,n situa(iile financiare a unor $alori formate )in
costuri i sume )eterminate la )ate )iferite.
7 0rup )e imobilizri corporale cuprin)e acti$e )e aceeai natur i utilizri similare.
aflate ,n e3ploatarea unei entit(i.
#3emple )e 0rupe )e imobilizri corporale sunt:
terenuriB
cl)iriB
maini i ec9ipamenteB
na$eB
aerona$e etc.
7pera(iunile )e ree$aluare trebuie efectuate cu suficient re0ularitate. astfel ,nc8t $aloarea
contabil atribuit imobilizrilor corporale s nu fie )iferit ,n mo) substan(ial )e $aloarea 2ust
)eterminat la )ata bilan(ului.
>n situa(ia ,n care un acti$ imobilizat )intr-o 0rup nu poate fi ree$aluat )eoarece nu e3ist
o pia( acti$. entitatea $a proce)a astfel:
)ac acti$ul imobilizat nu a mai fost ree$aluat. acesta $a fi prezentat ,n bilan( la cost. mai
pu(in a2ustrile cumulate )e $aloareB
)ac acti$ul imobilizat a mai fost ree$aluat. acesta $a fi prezentat ,n bilan( la $aloarea sa
ree$aluat la )ata ultimei ree$aluri. mai pu(in a2ustrile cumulate )e $aloare.
Daca ,n urma recunoaterii ini(iale ca acti$ imobilizat. $aloarea acestuia este )eterminat
pe baza ree$alurii. $aloarea rezultat )in ree$aluare $a fi atribuit acti$ului. ,nlocuin) costul )e
ac9izi(ie. costul )e pro)uc(ie sau orice alte $alori atribuite ,nainte acelui acti$. Re0ulile pri$in)
amortizarea $or fi aplicate acti$ului imobilizat a$8n) ,n $e)ere $aloarea acestuia. )eterminat ca
urmare a ree$alurii.
=a ree$aluarea unei imobilizri corporale. !)o,#*!,%! &()($!+ la )ata ree$alurii poate
fi:
%$#)#n!+ )in $aloarea contabil brut a acti$ului. situa(ie ,n care $aloarea net. )eterminat
,n urma corectrii cu a2ustrile )e $aloare. este recalculat la ni$elul $alorii ree$aluate a
1
acti$ului @aceast meto)a este utilizat. )eseori. pentru cl)irile care sunt ree$aluate la
$aloarea lor )e pia(AB sau
,%&!$&($!+ propor(ional cu mo)ificarea $alorii contabile brute a acti$ului. astfel ,nc8t
$aloarea contabil a acti$ului. )up ree$aluare. sa fie e0al cu $aloarea sa ree$aluat
@ aceasta meto) este utiliz. )eseori. atunci c8n) acti$ul este ree$aluat prin aplicarea unui
in)iceA.
Prima meto) mai este cunoscut ca meto)a !&(!$#*+,## -!$o,## n%%. iar cea )e-a )oua ca
fiin) meto)a !&(!$#*+,## -!$o,## ",(%.
A-!n!1%$% 6n,%',#n3%,## ,%*($!% 6n (,)! )+,#,## &!'#!$($(# 0o&#!$ ',#n ,%%-!$(!,%!
#)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%8
Crete $aloarea scriptic a ,ntreprin)erii @capitalul propriuA i implicit presti0iul acesteia.
Deoarece imobilizrile corporale $or fi reflectate ,n contabilitate la $aloarea )e pia( i )up
utilitatea real. nu mai este necesar e$aluarea acestora ,n cazul ipotecrii sau $8nzriiB
Sca)e numrul )e imobilizri corporale necesare pentru 0arantarea unor cre)ite. Crete
$aloarea 0a2urilor )isponibile i implicit. $aloarea poten(ial a cre)itelor contractateB
Cresc c9eltuielile cu amortizarea. care sunt c9eltuieli calculate nu i pltiteB
Sca)e contribu(ia la 4u0etul )e Stat @impozitul pe profitA.
D%*!-!n!1%$% 6n,%',#n3%,## ,%*($!% 6n (,)! )+,#,## &!'#!$($(# 0o&#!$ ',#n
,%%-!$(!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%8
Crete impozitul pe construc(ii.
Pe termen scurt. 1- ani. sca)e profitul. )i$i)en)ele )isponibile. ,nsa pe termen lun0 se
recupereaz astfel: sca)e impozitul pe profit mai mult )ec8t creterea impozitului pe construc(ii.
cresc sursele proprii. sca)e necesarul )e cre)ite. sca)e ,n)atorarea. sca) )ob8nzile pltite.
1.9. D%',%&#%,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
#$aluarea acti$elor cu ocazia in$entarierii se face la $aloarea actual a fiecrui element.
)enumit i -!$o!,% 3% #n-%n!,: stabilit ,n func(ie )e utilitatea bunului. starea acestuia i pre(ul
pie(ei.
'2ustrile )e $aloare cuprin) toate corec(iile )estinate s (in seama )e re)ucerile $alorilor
acti$elor in)i$i)uale. stabilite la )ata ,ntocmirii bilan(ului.
Diferen(ele constatate ,n )#n(0 ,ntre $aloarea )e in$entar i $aloarea )e intrare a
elementelor )e acti$ se ,nre0istreaz ,n contabilitate:
pe seama amortizrii. ,n cazul ,n care )eprecierea este #,%-%,0#"#$+B sau
1"
prin constituirea unei a2ustri pentru )epreciere. atunci c8n) )eprecierea este ,%-%,0#"#$+.
;n,%7#0,!,%! 3%',%&#%,## constatate este reflectat ,n contabilitate prin )ebitarea contului
)e c9eltuieli &+1" ;C9eltuieli )e e3ploatare pri$in) a2ustrile pentru )eprecierea imobilizrilor<
i prin cre)itarea contului /1 ; '2ustri pentru )eprecierea imobilizrilor<. cu analiticele
corespunztoare.
An($!,%! sau 3#)#n(!,%! unei )eprecieri este reflectat ,n contabilitate prin cre)itarea
contului )e $enituri 7+1" ;Genituri )in a2ustri pentru )eprecierea imobilizrilor< i prin
)ebitarea contului /1 ; '2ustri pentru )eprecierea imobilizrilor<. cu analiticele
corespunztoare.
Plusurile i pier)erile )e $aloare se )etermin pentru fiecare acti$ in)i$i)ual i nu se
compenseaz ,ntre ele.
Principiul pru)en(ei interzice ma2orarea $alorii )e ,nre0istrare a imobilizrilor care s-au
apreciat. Plusul )e $aloare ar fi recunoscut ca profit @ ,n cazul $8nzrii acti$elor respecti$eA sau
ca o rezer$ )in ree$aluare @ ,n cazul ree$alurilor efectuateA.
1.<. A)o,#*!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
A)o,#*!,%! reprezint recuperarea treptat. )in punct )e $e)ere contabil i fiscal. a
costurilor aferente ac9izi(ionrii. pro)ucerii. construirii. asamblrii. instalrii sau ,mbunt(irii
imobilizrilor amortizabile.
1.<.1 D#.%,%n5! 3#n,% !)o,#*!,%! &on!"#$+ /# !)o,#*!,%! .#0&!$+
A)o,#*!,%! .#0&!$+ se calculeaz ,ncep8n) cu luna urmtoare celei ,n care imobilizarea
corporal amortizabil este pus ,n func(iune. p8n la recuperarea inte0ral a $alorii )e intrare.
conform )uratelor normale )e func(ionare.
Data punerii ,n func(iune se consi)er:
3!! !&4#*#5#%#8 pentru imobilizrile corporale in)epen)ente care nu necesit monta2 nici
probe te9nolo0ice. pe baza procesului-$erbal )e recep(ie@utila2e pentru inter$en(ie. unelte.
accesorii )e pro)uc(ie. mi2loace )e transport. animale etc.AB
3!! %,)#n+,## )on!1($(#8 pentru utila2e care necesit monta2. )ar care nu necesit probe
te9nolo0ice. pe baza procesului-$erbal )e recep(ieB
3!! %,)#n+,## ',o"%$o, %4no$o7#&%: pe baza procesului )e punere ,n func(iune. pentru:
utila2ele i instala(iile care necesit monta2 i probe te9nolo0iceB i
cl)irile i construc(iile speciale care )eser$esc procese te9nolo0ice.
3!! ',%3+,## 6n ',o3(&5#%: pe baza procesului-$erbal final )e constatare. pentru:
1%
son)ele folosite la e3trac(ia (i(eiului i a 0azelorB
son)ele )e in2ec(ieB i
son)ele pro$enite )in lucrrile 0eolo0ice care au )at rezultate.
Pentru calculul amortizrii fiscale trebuie sa a$em ca punct )e plecare $aloarea fiscal a
acti$elor la )ata intrrii ,n ca)rul entit(ii. $aloare reprezentat )e costul )e ac9izi(ie. costul )e
pro)uc(ie sau $aloarea )e pia( a imobilizrilor )ob8n)ite cu titlu 0ratuit ori constituite ca aport
,n natur la capitalul social.
>n cate0oria imobilizrilor corporale amortizabile 0% 6n&!3,%!*+ i urmtoarele:
E$%)%n% A)o,#*!,% .#0&!$+
acti$ele puse ,n func(iune par(ial. pentru
care nu s-au ,ntocmit formele )e recep(ie
final. )ar care se re0sesc ,n sol)ul )ebitor al
contului "1 HH Imobilizri corporale ,n curs
)e e3ecu(ieHH
Se calculeaz pe )urata normal )e utilizare
in$esti(iile efectuate la imobilizrile
e3istente. pentru care s-au efectuat c9eltuieli
ulterioare ac9izi(iei ,n $e)erea ,mbunt(irii
parametrilor te9nici cu scopul ob(inerii )e
beneficii economice $iitoare suplimentare
Se calculeaz pe )urata normal )e utilizare
in$esti(iile efectuate la imobilizrile care
fac obiectul unor contracte )e ,nc9iriere.
concesiune i loca(ie )e 0estiune
Se calculeaz )e ctre entitatea care a efectuat
in$esti(ia pe ,ntrea0a perioa) )e $alabilitate
a contractului
in$esti(iile efectuate pentru:
)escopert. cu scopul $alorificrii
substan(elor minerale utileB
lucrrile )e )esc9i)ere i pre0tire a
e3trac(iei ,n subteran i la suprafa(a.
Se calculeaz pe unitate )e pro)us ,n func(ie
)e: )urata rezer$elor. a cl)irilor i a
construc(iilor minelor. salinelor cu e3trac(ie
,n solu(ie prin son)e. carierelor. e3ploatrilor
la zi
in$esti(iile efectuate )in surse proprii.
const8n) in:
bunuri noi ,n proprietatea )omeniului
publicB
)ez$oltri i mo)ernizri ale bunurilor )in
proprietate public.
Se calculeaz. )up caz:
pe )urata normal )e utilizareB
pe )urata normal )e utilizare
rmasB
pe perioa)a contractului )e
concesionare sau ,nc9iriere.
'mena2rile )e terenuri Se calculeaz liniar. pe o perioa)a )e 1! ani.
15
'mortizarea imobilizrilor corporale concesionate. ,nc9iriate sau ,n loca(ie )e 0estiune se
)etermin i se ,nre0istreaz ,n contabilitate )e ctre entitatea care )e(ine proprietatea acestora.
=a ,ncetarea contractului )e concesionare. ,nc9iriere sau loca(ie )e 0estiune. $aloarea
in$esti(iilor efectuate )e entitatea care a utilizat acti$ele respecti$e. ne)iminuat cu amortizarea
calculat. este ce)at proprietarului. pentru a ma2ora corespunztor $aloarea )e intrare a acelor
imobilizri corporale. >n procesul-$erbal )e pre)are-preluare a in$esti(iei se men(ioneaz i
amortizarea calculat )e beneficiar astfel ,nc8t proprietarul s ,nre0istreze uzura aferent noii
$alori )e intrare.
Pentru substan(ele minerale soli)e i cele )in in)ustria e3tracti$ )e petrol. a cror )urat
)e folosire este limitat i care nu pot primi alte utilizri )up epuizarea rezer$elor. amortizarea
se calculeaz ,n func(ie )e rezer$a e3ploatabil )e substan( mineral util.
N( se ,nca)reaz ,n cate0oria acti$elor amortizabile urmtoarele imobilizri corporale:
terenurile. inclusi$ cele ,mp)uriteB
lacurile. bl(ile i iazurile care nu sunt rezultatul unei in$esti(iiB
bunurile )in )omeniul public finan(ate )in surse bu0etareB
casele )e o)i9n proprii. locuin(ele )e protocol. na$ele. aerona$ele. $asele )e croazier care
nu sunt utilizate ,n scopul realizrii $eniturilor.
A)o,#*!,%! &on!"#$+ se calculeaz pe baza unui plan )e amortizare ,ntocmit pentru
inter$alul cuprins ,ntre )ata punerii ,n func(iune a imobilizrilor i )ata recuperrii inte0rale a
$alorii )e intrare a acestora.
=a ,ntocmirea planului )e amortizare trebuie s a$em ca punct )e plecare )uratele )e
utilizare economic i con)i(iile )e folosire a imobilizrilor corporale.
D(,!! 3% (#$#*!,% %&ono)#&+ este )urata )e $iat util prin care se ,n(ele0e fie perioa)a
,n care un acti$ $a fi )isponibil pentru o entitate ,n $e)erea utilizrii. fie numrul pro)uselor sau
al unor unit(ii similare ce se estimeaz c $or fi ob(inute )e ctre entitate prin utilizarea
acti$ului respecti$.
A)o,#*!,%! .#0&!$+ se calculeaz pe baza )uratelor normale )e func(ionare stabilite in
Catalogul privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, ,ncep8n) cu
luna urmtoare celei ,n care imobilizarea corporal amortizabil este pus ,n func(iune.
D(,!! no,)!$+ 3% .(n&5#on!,% este )urata )e utilizare ,n care se recupereaz. )in punct
)e $e)ere fiscal. $aloarea )e intrare a imobilizrilor pe calea amortizrii.
Durata normal )e func(ionare a unui acti$ este mai re)us )ec8t )urata )e $iat fizic a
acestuia. De e3emplu. un autoturism are o )urat normala )e func(ionare cuprins intre % i & ani.
)ar )urata )e $iat fizic poate fi )e 1!. 15 sau ! ani.
1&
M#1$o!&%$% 3% ,!n0'o, ac9izi(ionate )up )ata )e 1 ianuarie !!% pot fi amortizate i in
func(ie )e numrul )e Iilometri sau numrul )e ore )e func(ionare pre$zut ,n cr(ile te9nice.
'stfel. amortizarea se )etermin prin raportarea $alorii )e intrare a acti$ului la numrul )e
Iilometrii sau numrul )e ore )e func(ionare pre$zute ,n cr(ile te9nice. rezult8n) astfel
amortizareaEIm sau pe ora )e func(ionare. 'mortizarea lunar se )etermin prin ,nmul(irea
numrului )e Iilometrii parcuri sau a numrului )e ore )e func(ionare efectuate ,n fiecare lun
cu amortizareaE sau pe ora )e func(ionare.
D(,!%$% no,)!$% 3% .(n&5#on!,% ! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$% 0% ',%#!( 3#n C!!$o7($
!',o"! ',#n =.G. n,. 213> 3#n 3?.11.2??4: publicat ,n *. 7f. nr. %& )in 1".!1.!!5.
Imobilizrile corporale amortizabile sunt clasificate ,n urmtoarele trei 0rupe principale:
0rupa 1 C Construc(iiB
0rupa C Instala(ii te9nice. mi2loace )e transport. animale i planta(iiB
0rupa " C *obilier. aparatur birotic. ec9ipamente )e protec(ie a $alorilor umane i
materiale i alte acti$e corporale.
=a ac9izi(ia unei imobilizri corporale noi. ,n $e)erea calculrii amortizrii fiscale.
entitatea este obli0at s stabileasc pe baza catalo0ului )urata normal )e func(ionare ,n ani cu
posibilitatea ale0erii unei )urate cuprinse ,ntre o limit )#n#)+ i una )!2#)+. Durata normal
)e func(ionare stabilit ini(ial ,+)@n% n%0&4#)"!+ p8n la recuperarea inte0ral a $alorii )e
intrare sau p8n la scoaterea )in func(iune a acti$ului respecti$.
Durata )e utilizare economic stabilit )e ctre fiecare entitate ,n parte poate fi )iferit )e
)urata normal )e func(ionare re0lementat prin 9otr8re a 5u$ernului. moti$ pentru care 3o!,
amortizarea fiscal este )e)uctibil la )eterminarea rezultatului fiscal.
>n practic pot e3ista )ou situa(ii:
)urata )e utilizare economic )!# )#&+ )ec8t )urata normal )e func(ionareB
)urata )e utilizare economic )!# )!,% )ec8t )urata normal )e func(ionareB
1.<.2. M%o3% 3% !)o,#*!,%
Pentru stabilirea re0imului )e amortizare. trebuie s se respecte urmtoarele re0uli impuse
prin Co)ul fiscal:
pentru construc(ii se aplic )oar meto)a )e amortizare liniarB
pentru ec9ipamente te9nolo0ice @maini. unelte i instala(iiA. computere i ec9ipamente
periferice ale acestora. se poate opta pentru meto)a )e amortizare liniar. )e0resi$a sau
acceleratB
17
pentru orice alt imobilizare corporal amortizabil care nu se ,nca)reaz mai sus. se poate
opta pentru meto)a )e amortizare liniar sau )e0resi$.
M%o3! 3% !)o,#*!,% $#n#!,+
'mortizarea liniar se )etermin prin inclu)erea uniform ,n c9eltuielile )e e3ploatare a
unor sume fi3e. stabilite propor(ional cu numrul )e ani i cu )uratele normale )e utilizare a
imobilizrilor corporale amortizabile.
'ceast meto)a consta ,n aplicarea cotei )e amortizare liniar calculat la $aloarea )e
intrare a imobilizrilor corporale amortizabile. prin raportarea $alorii fiscale a acti$ului la )urata
normal )e func(ionare a acestuia stabilit prin Catalogul privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe.
Cota anual )e amortizare liniar se calculeaz prin )i$izarea numrului 1!! la )urata
normal )e utilizare.
1ormula )e calcul a amortizrii fiscale liniare este:
Galoarea fiscal a imobilizrilor corporale
Cota )e amortizare fiscal lunar liniar J KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Durata normal )e func(ionare preluat
)in Catalo0 3 1 luni
1ormula )e calcul a amortizrii contabile liniare este:
Galoarea contabil a imobilizrilor corporale
Cota )e amortizare contabil lunar liniar J KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Durata )e utilizare economic stabilit
)e entitate 3 1 luni
'mortizarea liniar reprezint re0imul clasic. tra)i(ional. fiin) cel mai simplu )e utilizat.
,ns nu (ine seama )e influen(a uzurii morale. care )uce la ,nlocuirea acti$elor ,ntr-un inter$al )e
timp mai scurt.
Exemplu:
>ntocmirea planului )e amortizare liniar pentru un autoturism ac9izi(ionat ,n 15.1.!!N
cu pre(ul )e &.!!! lei. Durata normal )e utilizare este )e 5 ani.
P$!n 3% !)o,#*!,% $#n#!,+
T!"%$ n,. 1.1.
'nii *o)ul )e calcul 'mortizarea
anuala liniar
'mortizare
cumulat
Galoarea rmas
!!NL1 &.!!! 3@1!!:5AM 1.!! 1.!! %.+!!
!!NL 1.!! .%!! ".&!!
1+
!!NL" 1.!! ".&!! .%!!
!!NL% 1.!! %.+!! 1.!!
!!NL5 1.!! &.!!! !
M%o3! 3% !)o,#*!,% 3%7,%0#-+
'mortizarea )e0resi$ const ,n multiplicarea cotelor )e amortizare liniar a imobilizrilor
corporale amortizabile cu unul )intre urmtorii coeficien(i:
1:98 )ac )urata normal )e utilizare este cuprins ,ntre i 5 aniB
2:?8 )ac )urata normal )e utilizare este cuprins ,ntre & i 1! aniB
2:98 )ac )urata normal )e utilizare este mai mare )e 1! ani.
Rata )e0resi$ stabilit se aplic la $aloarea rmas )e amortizat p8n ,n momentul ,n care
amortizarea anual rezultat este e0al sau mai mic cuE)ec8t amortizarea anual )eterminat
prin raportul ,ntre $aloarea rmas )e recuperat i numrul )e ani )e func(ionare rmai.
Re0imul )e amortizare )e0resi$ se poate aplica ,n )ou $ariante:
1A Amortizarea degresiv fr influena uzurii morale @'D1A
>n primul an )e func(ionare amortizarea se calculeaz aplic8n) cota )e amortizare )e0resi$
la $aloarea contabil a acti$ului.
'mortizarea anual pentru anii urmtori se calculeaz prin aplicarea cotelor )e amortizare
)e0resi$e la $aloarea contabil net @rmasA p8n ,n anul ,n care amortizarea anual )e0resi$
este e0al sau mai mic cuE)ec8t amortizarea anual calculat prin raportul )intre $aloarea
rmas i numrul )e ani )e utilizare rmai.
>ncep8n) cu anul respecti$ i p8n la e3pirarea )uratei )e utilizare. se trece la amortizarea
liniar prin calcularea amortizrii anuale raport8n) $aloarea rmas la numrul )e ani )e
func(ionare rmai.
Exemplu:
>ntocmirea planului )e amortizare )e0resi$a @'D1A pentru un autoturism ac9izi(ionat ,n
15.1.!!N cu pre(ul )e &.!!! lei. Durata normal )e utilizare este )e 5 ani.
P$!n 3% !)o,#*!,% 3%7,%0#-+ AAD1B
T!"%$ n,. 1.2.
'nii *o)ul )e calcul 'mortizarea
anuala )e0resi$
'mortizare
cumulat
Galoarea
rmas
!!NL1 &.!!! 3@1!!:5AM 3 1.5 1.+!! 1.+!! %.!!
!!NL %.!! 3 "!M 1.&! ".!&! ./%!
!!NL" 6recem la amortizarea liniar /+! %.!%! 1./&!
!!NL% /+! 5.!! /+!
1/
!!NL5 /+! &.!!! !
A Amortizarea degresiv cu influena uzurii morale @'DA
'ceast $ariant permite amortizarea $alorii contabile a imobilizrilor corporale ,ntr-o
perioa) mai mic )ec8t )urata normal )e utilizare. )iferen(a reprezent8n) influen(a uzurii
morale.
'plicarea acestei $ariante )e amortizare presupune )eterminarea urmtoarelor elemente:
Durata )e utilizare aferent re0imului liniar. recalculat ,n func(ie )e cota )e amortizare
)e0resi$ @DURA.
DUR C se ob(ine prin raportarea numrului 1!! la cota )e amortizare )e0resi$
Durata )e utilizare ,n care se realizeaz amortizarea inte0ral @DUIA
DUI C se calculeaz ca )iferen( ,ntre )urata normal )e utilizare conform
Catalo0ului @DNA i DUR. )in care:
Durata )e utilizare ,n ca)rul creia se aplic re0imul )e amortizare )e0resi$
@DUDA C se stabilete ca )iferen( ,ntre DUI i DURB
Durata )e utilizare ,n ca)rul creia se aplic re0imul )e amortizare liniar
@DU=A C se )etermin ca )iferen( ,ntre DUI si DUD.
Durata )e utilizare aferent uzurii morale pentru care nu se mai calculeaz amortizare @DU*A
C se calculeaz prin )iferen(a )intre DN i DUI.
Pentru imobilizrile corporale care au o )urat normal )e utilizare )e p8n la 5 ani nu se
calculeaz influen(a uzurii morale.
Exemplu:
>ntocmirea planului )e amortizare )e0resi$a @'DA pentru un ascensor )e mrfuri
ac9izi(ionat la pre(ul )e 7.!! lei ,n )ata )e 1!.1.!!N.Durata normal )e utilizare este )e 7 ani.
Cota me)ie anual )e amortizare pentru re0imul )e amortizare liniar: 1%."
Cota me)ie anual )e amortizare pentru re0imul )e amortizare )e0resi$ :+.&
Durata )e utilizare aferent re0imului liniar. recalculat: 1!!:+.& J " ani
Durata )e utilizare ,n ca)rul creia se realizeaz amortizarea inte0ral 7-" J % ani
Durata )e utilizare ,n ca)rul creia se aplic re0imul )e amortizare )e0resi$: %-" J 1an
Durata )e utilizare ,n ca)rul creia se aplic re0imul )e amortizare liniar: %-1 J " ani
Durata )e utilizare pentru care nu se mai calculeaz amortizare: 7-% J " ani.
!
P$!n 3% !)o,#*!,% 3%7,%0#-+ AAD2B
T!"%$ n,. 1.3.
'nii *o)ul )e calcul 'mortizarea
anuala )e0resi$
'mortizare
cumulat
Galoarea
rmas
!!NL1 7.!! 3 +.& .!5/.! .!5/.! 5.1%!.+!
!!NL 51%!.+! : " 1.71".&! ".77.+! ".%7.!
!!NL" 1.71".&! 5.%+&.%! 1.71".&!
!!NL% 1.71".&! 7.!! !
M%o3! 3% !)o,#*!,% !&&%$%,!+
'ceast meto) consi)er ca fiin) )e)uctibile fiscal ,n primul an )e utilizare c9eltuieli ,n
sum )e '@n+ $! 9?C )in $aloarea )e intrare a imobilizrii amortizabile. Pentru urmtorii ani )e
utilizare. amortizarea se calculeaz prin raportarea $alorii rmase )e amortizat la )urata normal
)e utilizare rmas.
Exemplu:
>ntocmirea planului )e amortizare accelerat pentru un autoturism ac9izi(ionat ,n
15.1.!!N cu pre(ul )e &.!!! lei. Durata normal )e utilizare este )e 5 ani.
P$!n 3% !)o,#*!,% !&&%$%,!+
T!"%$ n,. 1.4.
'nii *o)ul )e calcul 'mortizarea
anuala accelerat
'mortizare
cumulat
Galoarea
rmas
!!NL1 &.!!! 3 5!M ".!!! ".!!! ".!!!
!!NL ".!!! : % 75! ".75! .5!
!!NL" 6recem la amortizarea liniar 75! %.5!! 1.5!!
!!NL% 75! 5.5! 75!
!!NL5 75! &.!!! !
Re0imul )e amortizare aplicat )e ctre fiecare entitate i )etaliile referitoare la
)eterminarea amortizrii fiscale trebuie sa fie men(ionate ,n ,%7#0,($ 3% %-#3%n5+ .#0&!$+ (inut ,n
form scris sau electronic. )ocument obli0atoriu pentru firmele pltitoare )e impozit pe profit.
'mortizarea )e0resi$ i accelerat au a$anta2ul ca atenueaz influen(a uzurii morale.
)atorit faptului c prin aceste meto)e se recupereaz ,ntr-un inter$al )e timp mai scurt un
1
cuantum mai mare )in $aloarea )e intrare a imobilizrilor corporale. 'ceste )ou re0imuri )e
amortizare pro)uc i un a$anta2 fiscal. prin am8narea la plat a impozitului pe profit.
corespunztor creterii c9eltuielilor pri$in) amortizarea ,n primii ani )e utilizare a imobilizrilor
corporale.
Utilizarea re0imurilor )e amortizare se aprob )e ctre Consiliul )e ')ministra(ie al
entit(ii economice. Pentru fiecare imobilizare corporal intrat ,n patrimoniu. entit(ile
economice $or ,ntocmii un plan )e amortizare. ,n care se $or )etermina cu anticipa(ie
amortizarea anual @anuitateaA i $aloarea contabil net sau rmas la sf8ritul fiecrui an )e
func(ionare. lu8n)u-se ,n calcul $aloarea contabil. )urata )e utilizare i re0imul )e amortizare
ales.
1.<.3. C!*(,# 0'%&#.#&%
A)o,#*!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$% &on&%0#on!%: 6n&4#,#!% 0!( 3!% 6n $o&!5#% 3%
7%0#(n%
Recuperarea $alorii )e intrare prin amortizare ca)e ,n sarcina proprietarului acestora care
recupereaz c9eltuiala cu amortizarea prin $eniturile ob(inute )in re)e$en(. c9irie sau prin pre(ul
loca(iei.
A)o,#*!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$% 3!% 6n .o$o0#n5! !0o&#%,#$o, 6n '!,#&#'!5#%
'mortizarea acestor acti$e se calculeaz )e asociatul care le are ,n patrimoniu. )ar se
transmit asociatului care contabilizeaz opera(iunile asocia(iei. ,n $e)erea ,nre0istrrii lor ,n
cate0oria c9eltuielilor )e e3ploatare.
A)o,#*!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$% (#$#*!% /# &()'+,!%
Galoarea )e intrare a imobilizrilor corporale cumprate pentru care se cunosc )atele )e
i)entificare @)ata punerii ,n func(iune. )urata normal )e utilizare rmasA se recupereaz prin
amortizare pe )urata normal )e func(ionare rmas.
Galoarea )e intrare a imobilizrilor corporale cumprate pentru care se cunoate sau nu
)urata normal )e utilizare consumat )e fostul proprietar se recupereaz prin amortizare pe o
perioa) stabilit )e comisia te9nic ,nfiin(at la ni$elul fiecrei entit(i. cu aprobarea consiliului
)e a)ministra(ie sau a responsabilului cu 0estiunea patrimoniului.
>n mo) similar se proce)eaz i ,n cazul imobilizrilor corporale cu )urat normal )e
utilizare e3pirat. pentru care se fac mo)ernizri.
A)o,#*!,%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$% n%(#$#*!%
Recuperarea amortizrii aferente perioa)ei ,n care imobilizrilor corporale nu sunt utilizate
se $a face prin recalcularea cotei )e amortizare pe )urata normal )e utilizare rmas. ,ncep8n)

cu luna urmtoare repunerii ,n func(iune a acestora sau se )iminueaz capitalurile proprii la )ata
scoaterii )in func(iune.
A)o,#*!,%! 6n &!3,($ &on,!&%$o, 3% $%!0#n7
Imobilizrile corporale ac9izi(ionate ,n baza unui contract )e leasin0 sunt reflectate ,n
contabilitate ,n func(ie )e n!(,! contractului )e leasin0 @leasin0 financiar sau leasin0
opera(ionalA.
'mortizarea bunurilor care fac obiectul contractelor )e leasin0 se calculeaz )e ctre:
$o&!!, @utilizatorA. ,n cazul leasin0ului financiar. )eoarece )in punct )e $e)ere economic i
fiscal este consi)erat ca fiin) proprietarB
$o&!o,. ,n cazul leasin0ului opera(ional. )eoarece )in punct )e $e)ere economic este
proprietarul real. 'mortizarea se poate efectua pe parcursul )uratei contractului. )ar nu mai
pu(in )e " ani cu posibilitatea )e a amortiza ,ntrea0a $aloare a imobilizrii corporale. )in care
se sca)e $aloarea rezi)ual )in contract.
1.<.4.A0'%&% .#0&!$% ',#-#n3 !)o,#*!,%!
'mortizarea acti$elor imobilizate trebuie pri$it )in )ou puncte )e $e)ere:
1A 'mortizarea contabil. care este re0lementat )e =e0ea 15E1//% pri$in) amortizarea
capitalului imobilizat ,n acti$e corporale i necorporale. republicat. cu mo)ificrile i
completrile ulterioareB
A 'mortizarea fiscal. re0lementat )e =e0ea nr. 571E!!" pri$in) co)ul fiscal cu mo)ificrile
,n $i0oare.
Din punct )e $e)ere contabil. amortizarea reprezint at8t o c9eltuial care afecteaz
rezultatul e3erci(iului financiar. c8t i un element rectificati$ al $alorii contabile. prin care se
)etermin $aloarea contabil net a imobilizrilor amortizabile. care se recunoate ,n bilan(.
'mortizarea fiscal se folosete numai pentru )eterminarea rezultatului impozabil i a
impozitului pe profit. 'mortizarea fiscal nu se ,nre0istreaz ,n contabilitate. ci numai ,n
Re0istrul )e e$i)en( contabil al entit(ii.
Re0ulile specifice amortizrii fiscale sunt. ,n principal urmtoarele:
>n cazul construc(iilor. se aplic meto)a )e amortizare liniarB
>n cazul ec9ipamentelor te9nolo0ice. precum i pentru computere i ec9ipamentele periferice
ale acestora. se poate opta pentru oricare )intre cele trei meto)e )e amortizareB
'mortizarea c9eltuielilor cu in$esti(iile efectuate pentru amena2area terenurilor se face )up
meto)a liniar. pe o perioa) )e 1! ani.
"
>n cazul oricrui alt mi2loc fi3 amortizabil. se poate folosi meto)a )e amortizare liniar sau
meto)a )e amortizare )e0resi$B
Galoarea rmas neamortizat aferent mi2loacelor fi3e $8n)ute este )e)uctibil fiscal numai
,n situa(ia ,n care acestea sunt $alorificate prin entit(i specializate sau prin licita(ie or0anizat
potri$it le0iiB
Pentru locuin(ele )e ser$iciu. amortizarea este )e)uctibil fiscal p8n la ni$elul corespunztor
suprafe(ei construite pre$zute )e =e0ea locuin(elor.
De)ucerile )e amortizare se )etermin fr a lua ,n calcul amortizarea contabil i orice
ree$aluare contabil a acti$elor imobilizate efectuat )up )ata )e "1.1.!!".
%
CAP. 2. CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR CORPORALE
7r0anizarea ra(ional a e$i)en(ei operati$e i a contabilit(ii analitice a acti$elor
imobilizate trebuie sa fie conceput astfel ,nc8t s permit consemnarea complet i la timp a
tuturor opera(iunilor pri$in) micarea acti$elor imobilizate: intrri. )eprecieri. ieiri. ,nc9irieri
etc. Documentele )e e$i)en( utilizate )epin) at8t )e natura acestor opera(iuni. c8t i )e cate0oria
)e acti$e imobilizate la care se refer.
Contabilitatea analitic a acti$elor imobilizate. ,n special a imobilizrilor corporale. se
or0anizeaz pe locuri )e folosin( @sec(ii. ateliere. laboratoare etc.A pe cate0orii )e imobilizri i
,n ca)rul acestora. pe obiecte )e e$i)en(. prin care se ,n(ele0e obiectul sin0ular sau comple3ul
)e obiecte )estinat s ,n)eplineasc ,n mo) in)epen)ent o func(ie )istinct.
2.1. Do&()%n% (#$#*!% 6n &on!"#$#!%! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
Prin or0anizarea corect i la zi a e$i)en(ei te9nico-operati$e. contabile i fiscale a
imobilizrilor corporale se urmrete realizarea urmtoarelor obiecti$e:
cunoaterea )etaliilor te9nice a imobilizrilor corporale intrate i )e(inute )e entitateB
cunoaterea amplasrii ,n perimetrul entit(ii. a eantionului i a micrii acestora )intr-o
sec(ie ,n alta. ,n func(ie )e necesit(iB
cunoaterea $alorii )e e$i)en( a acti$elor @$aloare )e intrare. e$entuale ree$aluriA i a
planului )e amortizareB
,nre0istrarea corect ,n cate0oria c9eltuielilor a amortizrii lunareB
cunoaterea repartizrii imobilizrilor pe centre )e costB
facilitatea in$entarierii imobilizrilor.
>nre0istrarea recep(iei unei imobilizri are la baz urmtoarele )ocumente 2ustificati$e. ,n
ori0inal:
pentru imobilizrile corporale ac9izi(ionate )e la .(,n#*o,# #n%,n#:
a$izul )e ,nso(ire a mrfurilorB
factura emis )e furnizorB
alte )ocumente specifice: cartea )e i)entitate @pentru auto$e9iculeA. procesul $erbal
)e recep(ie final @pentru ec9ipamente. instala(ii. cl)iri etc.A
pentru imobilizrile corporale ac9izi(ionate )e la .(,n#*o,# %2%,n#:
5
factura e3ternB
)eclara(ia $amal )e importB
Do$a)a recep(ionrii imobilizrilor corporale se face prin completarea urmtoarelor
formulare. ,n func(ie )e natura i comple3itatea acti$elor ac9izi(ionate:
proces-$erbal )e recep(ieB
proces-$erbal )e recep(ie pro$izorieB
proces-$erbal )e punere ,n func(iuneB
re0istrul numerelor )e in$entarB
fia mi2locului fi3B
bon )e micare a mi2loacelor fi3eB
proces-$erbal )e scoatere )in func(iune a mi2loacelor fi3e.
2.1.1. P,o&%0($D-%,"!$ 3% ,%&%'5#%:3% ,%&%'5#% ',o-#*o,#% /# 3% '(n%,% 6n
.(n&5#(n%
Procesul-verbal de recepie (cod 14-2-5)
U#$#!%8
Documentul este utilizat pentru:
,nre0istrarea ,n e$i)en(a operati$ i contabilB
consemnarea sta)iului ,n care se afl obiecti$ul )e in$esti(iiB
aprecierea calit(ii lucrrilor pri$in) obiecti$ul )e in$esti(iiB
aprobarea recep(iei )efiniti$e a imobilizrilor.
Mo3 3% 6no&)#,%8
Se ,ntocmete ,n trei e3emplare. la )ata punerii ,n func(iune a imobilizrii corporale pentru
acti$ele in)epen)ente care nu necesit monta2 i nici probe te9nolo0ice @ utila2e pentru
inter$en(ie. unelte. accesorii )e pro)uc(ie. mi2loace )e transport auto. animale etc.A.
Documentul se ,ntocmete )e ctre secretarul comisiei numite pentru recep(ionarea
obiecti$elor )e in$esti(ii. ,n prezen(a membrilor comisiei care este format )in: pree)inte.
specialiti-consultan(i. asisten(i la recep(ie.
C#,&(#8
e3emplarele 1. i " la persoanele care fac parte )in comisie pentru semnareB
e3emplarul la compartimentul care efectueaz opera(iunea )e control financiar pre$enti$B
e3emplarele i " la compartimentul financiar-contabil pentru $erificarea i ,nre0istrarea
procesului-$erbal )e recep(ie.
&
A,4#-!,%8
la compartimentul financiar-contabil al beneficiarului @e3emplarul 1AB
la compartimentul financiar-contabil al furnizoruluiEantreprenorului @e3emplarele i "A
Procesul-verbal de recepie provizorie (cod 15-2-5/a)
U#$#!%8
Documentul este utilizat pentru:
,nre0istrarea ,n e$i)en(a operati$ i contabilB
consemnarea sta)iului ,n care se afl obiecti$ul )e in$esti(iiB
aprecierea calit(ii lucrrilor pri$in) obiecti$ul )e in$esti(iiB
constatarea ,n)eplinirii con)i(iilor )e recep(ie pro$izorie a obiecti$ului )e in$esti(iiB
aprobarea recep(iei pro$izorii a obiecti$ului )e in$esti(ii.
Mo3 3% 6no&)#,%8
Se ,ntocmete ,n trei e3emplare pentru:
utila2ele care necesit monta2. )ar care nu necesit probe te9nolo0iceB
cl)irile i construc(iile speciale care nu )eser$esc procese te9nolo0ice.
Documentul se ,ntocmete )e ctre secretarul comisiei numite pentru recep(ionarea
obiecti$elor )e in$esti(ii. ,n prezen(a membrilor comisiei care este format )in: pree)inte.
specialiti-consultan(i. asisten(i la recep(ie.
C#,&(#8
e3emplarele 1. i " la persoanele care fac parte )in comisie pentru semnareB
e3emplarul la compartimentul care efectueaz opera(iunea )e control financiar pre$enti$B
e3emplarele i " la compartimentul financiar-contabil pentru $erificarea i ,nre0istrarea
procesului-$erbal )e recep(ie.
A,4#-!,%8
la compartimentul financiar-contabil al beneficiarului @e3emplarul 1AB
la compartimentul financiar-contabil al furnizoruluiEantreprenorului@e3emplarele i "A
Procesul-verbal de punere n funciune (cod 14-2-5/b)
U#$#!%8
Documentul este utilizat pentru:
,nre0istrarea ,n e$i)en(a operati$ i contabilB
consemnarea sta)iului ,n care se afl obiecti$ul )e in$esti(iiB
aprecierea calit(ii lucrrilor pri$in) obiecti$ul )e in$esti(iiB
punerea ,n func(iune a obiecti$ului )e in$esti(ii.
7
Mo3 3% 6no&)#,%8
Se ,ntocmete ,n trei e3emplare pentru:
utila2ele care necesit monta2. )ar care necesit i probe te9nolo0iceB
cl)irile i construc(iile speciale care )eser$esc procese te9nolo0ice.
Documentul se ,ntocmete )e ctre secretarul comisiei numite pentru recep(ionarea
obiecti$elor )e in$esti(ii. ,n prezen(a membrilor comisiei care este format )in: pree)inte.
specialiti-consultan(i. asisten(i la recep(ie.
C#,&(#8
e3emplarele 1. i " la persoanele care fac parte )in comisie pentru semnareB
e3emplarul la compartimentul care efectueaz opera(iunea )e control financiar pre$enti$B
e3emplarele i " la compartimentul financiar-contabil pentru $erificarea i ,nre0istrarea
procesului-$erbal )e recep(ie.
A,4#-!,%8
la compartimentul financiar-contabil al beneficiarului @e3emplarul 1AB
la compartimentul financiar-contabil al furnizoruluiEantreprenorului@e3emplarele i "A
2.1.2. R%7#0,($ n()%,%$o, 3% #n-%n!,
Registrul nuerelor de inventar (cod 14-2-1)
U#$#!%8
'cest )ocument permite i)entificarea mi2loacelor fi3e e3istente ,n firm. prin atribuirea
numerelor )e in$entar.
Numrul )e in$entar atribuit se imprim )irect pe obiect. cu $opsea sau prin poansonare
sau se 0ra$eaz pe o plcu( ce se fi3eaz pe imobilizarea corporal respecti$. Pe fiecare obiect
este obli0atorie imprimarea ini(ialelor entit(ii care )e(ine proprietatea asupra acti$elor
respecti$e.
Pentru acti$ele comple3e @formate )in mai multe obiecte componenteA i pentru
imobilizrile corporale a cror e$i)en( se (ine pe tronsoane @con)ucte )e )istribu(ie 0az metan.
)rumuri. linii electrice etc.A. trebuie in)icat numrul )e in$entar atribuit pe fiecare obiect.
Mo3 3% &o)'$%!,%
Se ,ntocmete )e compartimentul financiar-contabil. ,n or)inea succesi$ a numerelor. prin
,nre0istrarea cronolo0ic pe 0rupe )e imobilizri ac9izi(ionate. construite. pro)use sau
transferate. a urmtoarelor )ate:
numrul in$entarB
co)ul acti$uluiB
+
)atele strict necesare pentru i)entificarea acti$uluiB
locul un)e se afl acti$ul @ ,n cazul micrilor frec$ente. aceast coloan se completeaz cu
creionul ne0ru. pentru a se putea ter0e )enumirea locului )e folosin( anterior i a se ,nscrie
noul loc un)e se afl imobilizareaAB
alte men(iuni referitoare la transferul sau scoaterea )in func(iune a acti$ului.
>n func(ie )e numrul mi2loacelor fi3e. se poate folosi c8te un re0istru pentru fiecare 0rup
)e mi2loace fi3e sau un re0istru pentru mai multe 0rupe. Numrul )e in$entar atribuit unui mi2loc
fi3 se e$i)en(iaz ,n toate )ocumentele care pri$esc mi2locul fi3 respecti$.
>n re0istru nu trebuie s se e$i)en(ieze numerele )e in$entar ale mi2loacelor fi3e ,nc9iriate.
)eoarece numerele sunt atribuite )e entitatea care le )e(ine ,n proprietate.
>n re0istrul numerelor )e in$entar pot fi incluse i alte informa(ii care pot fi consi)erate
utile. cum ar fi:
centrul )e costB
persoana responsabilB
numrul i )ata procesului-$erbal )e recep(ie. a facturii )e intrare.
>n ser$iciul contabilitate. alturi )e re0istrul numerelor )e in$entar. persoana responsabil
cu e$i)en(a mi2loacelor fi3e poate s ,ntocmeasc )osare ale fiecrui acti$ care s cuprin) copii
ale tuturor )ocumentelor )e intrare men(ionate anterior. precum i copia procesului-$erbal )e
recep(ie. cu men(ionarea numrului )e in$entar alocat.
>n func(ie )e mo)ul )e lucru abor)at. a$em posibilitatea )e a or0aniza ,ntocmirea
Re0istrului numerelor )e in$entar ,n urmtoarele $ariante:
strict cronolo0ic. ,n or)inea )atelor )e intrare. pentru i)entificarea mi2loacelor fi3e intrate
intr-o anumit perioa)B
)up centrul )e cost. pentru i)entificarea tuturor mi2loacelor fi3e care apar(in unui anumit
centru )e cost i a cror c9eltuieli cu amortizarea 0re$eaz acel centruB
)up amplasarea ,n teren. pentru a facilita in$entarierea i pentru a $ asi0ura c toate
mi2loacele fi3e consemnate ,n re0istru se re0sesc fizic la locul precizatB
)up 0estionar. pentru a facilita )escrcarea )e 0estiune a unui salariat ,n cazul transferuluiB
)up clasa )e acti$e. ,n $e)erea unei e$i)en(e statistice la ni$elul firmei.
C#,&(#8
'cest )ocument nu circul. fiin) )ocument )e ,nre0istrare contabil.
A,4#-!,%8
'cest )ocument se ar9i$eaz la compartimentul financiar-contabil.
/
2.1.3. F#/! )#1$o&($(# .#2
!i"a i#locului fi$ ( cod 14-2-2)
U#$#!%8
'cest )ocument se ,ntocmete pentru a (ine e$i)en(a analitic a mi2loacelor fi3e.
Mo3 3% &o)'$%!,%8
Se ,ntocmete )e compartimentul financiar-contabil. ,ntr-un e3emplar. pentru fiecare mi2loc fi3
sau pentru mai multe mi2loace fi3e )e acelai fel i )e aceeai $aloare care au aceleai cote )e
amortizare i sunt puse ,n func(iune ,n aceeai lun.
Se completeaz cu urmtoarele informa(ii:
felul. seria. numrul i )ata )ocumentului )e pro$enien(:
0rupa. co)ul )e clasificareB
)ata )rii ,n folosin( @anul.lunaAB
numrul )e in$entar i $aloarea )e in$entarB
amortizarea lunar. )ata amortizrii complete i cota )e amortizareB
)atele te9nice )e i)entificare a mi2locului fi3B
marca. numrul )e fabrica(ie. seriaB
pr(ile componente ale mi2locului fi3. accesoriile @)e e3emplu. la o cl)ire se completeaz
instala(iile )e ,nclzire central. sanitare. electriceA
Se completeaz pe baza )ocumentelor 2ustificati$e pri$in) micarea mi2loacelor fi3e sau
mo)ificarea $alorii )e in$entar a acestora. ca urmare a completrii. ,mbunt(irii. mo)ernizrii
sau ree$alurii lor.
1iele se pstreaz pe 0rupe )e mi2loace fi3e i pe locuri )e folosin(. 1iele mi2loacelor
fi3e scoase )in func(iune sau transferate se scot )in cartotec i se pstreaz separat.
C#,&(#8
'cest )ocument nu circul. fiin) )ocument )e ,nre0istrare contabil.
A,4#-!,%8
'cest )ocument se ar9i$eaz la compartimentul financiar-contabil.
2.1.4. Bon($ 3% )#/&!,% ! )#1$o!&%$o, .#2%
%onul de i"care a i#loacelor fi$e (cod 14-2-&')
U#$#!%8
4onul )e micare a mi2loacelor fi3e ser$ete ca:
)ocument 2ustificati$ )e pre)are-primire a mi2loacelor fi3e ,ntre )ou locuri )e folosin( ale
unei firme @sec(ie. ser$iciu.bri0a). atelier. unit(i subor)onate etc.A
"!
)ocument )e ,nso(ire a mi2loacelor fi3e pe timpul transportului )e la sec(ia sau subunitatea
pre)toare la cea primitoare. reprezent8n) ane3 la a$izul )e ,nso(ire a mrfurilor pe care se
,nscrie men(iunea FFnu se factureaz:transfer mi2loc fi3FFB
)ocument 2ustificati$ )e ,nre0istrare ,n e$i)en(a contabil i te9nico-operati$ (inut )e
responsabilul cu mi2loace fi3e la locurile )e folosin(.
Mo3 3% &o)'$%!,%8
Se ,ntocmete ,n )ou e3emplare )e persoana )esemnat )e compartimentul care )ispune
micarea mi2loacelor fi3e @compartimentul mecanic-ef. ener0etic-ef. a)ministrati$ etc.A cu
urmtoarele )ate:
)enumirea mi2locului fi3 i caracteristici te9niceB
numrul i $aloarea )e in$entarB
numrul )e buc(iB
numele i prenumele responsabilului sec(iei care pre)B
numele i prenumele responsabilului sec(iei care primete.
C#,&(#8
e3emplarul 1 circul:
la sec(ia care primete @,mpreun cu mi2locul fi3A. pentru ,nre0istrarea ,n e$i)en( la
locul )e folosin(B
la compartimentul financiar-contabil pentru ,nre0istrarea micrii mi2locului fi3.
ambele e3emplare circul:
la persoana care aprob micarea mi2locului fi3 ,n ca)rul firmeiB
la sec(ia care pre). pentru semnare )e pre)are )e ctre responsabilul cu mi2loacele
fi3e i pentru semnare )e primire )e ctre )ele0atul sec(iei care primeteB
A,4#-!,%8
'cest )ocument se ar9i$eaz:
la compartimentul financiar-contabil @e3emplarul 1AB
la sec(ia care pre) @ e3emplarul A.
2.1.9. P,o&%0($D-%,"!$ 3% 0&o!%,% 3#n .(n&5#(n% ! )#1$o!&%$o, .#2%
Procesul-verbal de scoatere din funciune a i#loacelor fi$e (cod 14-2-&/a')
U#$#!%8
Ser$ete ca:
"1
)ocument prin care se constat ,n)eplinirea con)i(iilor )e scoatere )in func(iune a
mi2loacelor fi3eB
)ocument )e consemnare a scoaterii efecti$e )in func(iune a mi2loacelor fi3eB
)ocument )e pre)are la ma0azine a ansamblelor. subansamblelor. pieselor componente i
materialelor rezultate )in scoaterea efecti$ )in func(iune a mi2loacelor fi3eB
)ocument 2ustificati$ )e ,nre0istrare ,n e$i)en(a te9nico-operati$ i financiar-contabil.
Mo3 3% &o)'$%!,%8
Se completeaz ,n )ou e3emplare pe baza urmtoarelor )ocumente:
not pri$in) starea te9nic a mi2locului fi3 propus pentru a fi scos )in func(iuneB
)e$iz estimati$ al repara(iei capitaleB
act constatator al a$ariei.
Se completeaz cu:
pre(ul unitar. $aloarea i amortizarea p8n la scoaterea )in func(iuneB
ansamble. subansamble. piese i componente rezultateB
capitolele I i II se completeaz )e ctre comisia constituit ,n acest scop cu constatrile i
concluziile rezultate )in analiza )ocumenta(iei primite i )in $erificarea strii mi2loacelor
fi3e propuse a fi scoase )in func(iuneB
capitolul III. )up aprobarea propunerilor i efectuarea scoaterii )in func(iune. se
completeaz )e ctre comisia )e analiz i a$izare care semneaz pentru realitatea
opera(iunilor.
C#,&(#8
e3emplarul 1: la compartimentul financiar-contabil. pentru $erificarea i ,nre0istrarea
opera(iunilor pri$in) scoaterea )in func(iune a mi2loacelor fi3eB
e3emplarul : la compartimentul care a fcut propunerile )e scoatere )in func(iune. pentru
,nre0istrare.
ambele e3emplare:
la persoana autorizat sa aprobe scoaterea )in func(iune a mi2loacelor fi3eB
la sec(ie pentru ,nre0istrarea ,n e$i)en( la locul )e folosin( a mi2loacelor fi3e scoase
)in func(iuneB
la ma0azia primitoare. pentru semnare )e ctre 0estionar a primirii ,n 0estiune a
ansamblelor. subansamblelor. pieselor componente i materialelor rezultate )in
scoaterea efecti$ )in func(iune a mi2loacelor fi3e.
A,4#-!,%8
"
e3emplarul 1: la compartimentul financiar-contabilB
e3emplarul : la compartimentul care (ine e$i)en(a mi2loacelor fi3e.
2.2. Con!"#$#!%! 0#n%#&+ 0# !n!$##&+ ! #)o"#$#*+,#$o, &o,'o,!$%
Contabilitatea imobilizrilor corporale se concretizeaz ,n e$i)en(a sintetic a e3isten(ei i
micrii acestora la ni$elul unit(ii patrimoniale. ,n e$i)en(a analitic pe cate0orii )e imobilizri
corporale i pe fiecare mi2loc fi3 ca obiect )e e$i)en(B calculul amortizrii i ,nre0istrarea sa ,n
contabilitate. urmrirea mo)ului )e pstrare i utilizare a imobilizrilor corporale la ni$elul
locurilor )e munc @)e func(ionare sau utilizare a acestoraA.
Conturile care reflect e3isten(a. micarea i amortizarea imobilizrilor corporale sunt
cuprinse ,n 0rupele: 1 ;Imoilizri corporale<, + ;Amortizri privind imoilizrile! i "
;Imoilizri "n curs de execuie i avansuri pentru imoilizri!.
2.2.1. G,('! 21 D I)o"#$#*+,# &o,'o,!$%
Din 0rupa 1 ; Imoilizri corporale! fac parte:
Con($ 211 ; #erenuri i amenajri de terenuri<
111 ; #erenuri<
11 ; Amenajrii de terenuri<
Dup con(inutul economic sunt conturi de imoilizri corporale. iar )up func(ia contabil
sunt conturi de activ. care (in e$i)en(a terenurilor i amena2rilor )e terenuri @in$esti(ii care au ca
scop punerea ,n $aloare a terenurilor. sisteme )e iri0a(ii. )e )esecri. racor)ri la sistemele )e
alimentare cu ener0ie. ,mpre2muiri. )rumuri )e acces etc.A.
>n deit se ,nre0istreaz:
$aloarea terenurilor ac9izi(ionate @%!%A. a)use ca aport la capital @%5&A. primite
0ratuit @1""A. primite ,n re0im )e leasin0 financiar @1&7AB
costul amena2rilor )e terenuri e3ecutate )e ctre ter(i @%!%A. e3ecutate pe cont propriu
@"1.7AB
$aloarea creterii rezultate )in ree$aluarea terenurilor @1!5AB
plusurile )e in$entar @1"%A.
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea terenurilor $8n)ute @&5+"A. restituite asocia(ilor @%5&AB
$aloarea amortizat a amena2rilor )e terenuri scoase )in e$i)en( @+11AB
$aloarea neamortizat a amena2rilor )e terenuri scoase )in e$i)ent @&5+"AB
$aloarea )escreterii rezultate )in ree$aluarea terenurilor @1!5AB
""
$aloarea )e aport a terenurilor care fac obiectul participrii ,n natur la capitalul
social al altei societ(i comerciale @&1.&".&5AB
)iferen(a )intre $aloarea contabil @mai mareA i $aloarea )e aport @mai micA a
terenurilor care fac obiectul participrii ,n natur la capitalul social al altei societ(i
comerciale @1!&+A.
$oldul )ebitor al conturilor reprezint $aloarea terenurilor i amena2rilor )e terenuri e3istente ,n
patrimoniul entit(ii.
Con($ 212 ; Construcii<
Dup con(inutul economic este un cont de imoilizri corporale, iar )up func(ia contabil
este un cont de activ. care (ine e$i)en(a e3isten(ei i micrii construc(iilor.
>n deit se ,nre0istreaz:
$aloarea construc(iilor ac9izi(ionate @%!%A. realizate )in pro)uc(ie proprie @"1.7A.
primite ca aport la capital @%5&A. primite 0ratuit @1""A. primite ,n re0im )e leasin0
financiar @1&7AB
$aloarea creterii rezultate )in ree$aluarea construc(iilor @1!5.75++AB
$aloarea amortizrii in$esti(iilor efectuate )e ctre c9iriai la construc(iile ,nc9iriate
i restituite proprietarului @ +1A.
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea amortizat a construc(iilor scoase )in e$i)en( @+1AB
$aloarea neamortizat a construc(iilor scoase )in e$i)en( @&5+"AB
$aloarea construc(iilor restituite asocia(ilor @%5&A. ce)ate ,n re0im )e leasin0
financiar @&7+A. )istruse )e calamit(i @&71AB
$aloarea )escreterii rezultate )in ree$aluarea construc(iilor @1!5.&5++AB
$aloarea )e aport a construc(iilor care fac obiectul participrii ,n natur la capitalul
social al altei societ(i @&1.&".&5AB
)iferen(a )intre $aloarea neamortizat @mai mareA i $aloarea )e aport @ mai micA a
construc(iilor care fac obiectul participrii ,n natur la capitalul social al altei societ(i
comerciale @1!&+A.
$oldul )ebitor al contului reprezint $aloarea construc(iilor e3istente ,n patrimoniul entit(ii.
Con($ 213 ; Instalaii te%nice, mijloace de transport, animale i plantaii<
1"1 ; Ec%ipamente te%nologice &maini,utilaje i instalaii de lucru'<
1" ; Aparate i instalaii de msurare, control i reglare<
1"" ; (ijloace de transport<
1"% ; Animale i plantaii<
"%
Dup con(inutul economic este un cont de imoilizri corporale, iar )up func(ia contabil
este un cont de activ. care (ine e$i)en(a instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor
)e repro)uc(ie i munc i planta(iilor.
>n deit se ,nre0istreaz:
$aloarea instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i planta(iilor
ac9izi(ionate @%!%A. realizate )in pro)uc(ie proprie @"1.7A. primite ca aport la capital
@%5&A. primite 0ratuit @1""A. primite ,n re0im )e leasin0 financiar @1&7AB
$aloarea creterii rezultate )in ree$aluare @1!5.75++AB
$aloarea amortizrii in$esti(iilor efectuate )e ctre c9iriai la imobilizrile corporale
,nc9iriate i restituite proprietarului @+1"A.
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea amortizat a instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i
planta(iilor scoase )in e$i)en( @+1"AB
$aloarea neamortizat a instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i
planta(iilor scoase )in e$i)en( @&5+"AB
$aloarea instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i planta(iilor
restituite asocia(ilor @%5&A. ce)ate ,n re0im )e leasin0 financiar @&7+A. )istruse )e
calamit(i @&71AB
$aloarea )escreterii rezultate )in ree$aluare @1!5. &5++AB
$aloarea )e aport a instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i
planta(iilor care fac obiectul participrii ,n natur la capitalul social al altei societ(i
@&1. &". &5AB
)iferen(a )intre $aloarea neamortizat @mai mareA i $aloarea )e aport @ mai micA a
instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport. animalelor i planta(iilor care fac obiectul
participrii ,n natur la capitalul social al altei societ(i comerciale @ 1!&+A.
$oldul )ebitor al contului reprezint $aloarea instala(iilor te9nice. mi2loacelor )e transport.
animalelor i planta(iilor e3istente ,n patrimoniul entit(ii.
Con($ 214 ; (oilier, aparatur irotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i
materiale i alte active corporale<
Dup con(inutul economic este un cont de imoilizri corporale, iar )up func(ia contabil
este un cont de activ. care (ine e$i)en(a mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e
protec(ie a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e corporale.
>n deit se ,nre0istreaz:
"5
$aloarea mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e protec(ie a $alorilor
umane i materiale i a altor acti$e corporale ac9izi(ionate @%!%A. realizate )in
pro)uc(ie proprie @"1.7A. primite ca aport la capital @%5&A. primite 0ratuit @1""A.
primite ,n re0im )e leasin0 financiar @1&7AB
$aloarea creterii rezultate )in ree$aluare @1!5.75++AB
$aloarea amortizrii in$esti(iilor efectuate )e ctre c9iriai la mobilierul. aparatura
birotic. ec9ipamentele )e protec(ie a $alorilor umane i materiale i la alte acti$e
corporale ,nc9iriate i restituite proprietarului @+1%AB
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea amortizat a mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e
protec(ie a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e corporale ieite )in e$i)en(
@+1%AB
$aloarea neamortizat a mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e
protec(ie a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e corporale ieite )in e$i)en(
@&5+"AB
$aloarea mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e protec(ie a $alorilor
umane i materiale i a altor acti$e corporale restituite asocia(ilor @%5&A. ce)ate ,n
re0im )e leasin0 financiar @&7+A. )istruse )e calamit(i @&71AB
$aloarea )escreterii realizate )in ree$aluare @1!5. &5++AB
$aloarea )e aport a mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e protec(ie
a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e corporale care fac obiectul participrii
,n natur la capitalul social al altei societ(i @&1. &". &5AB
)iferen(a )intre $aloarea neamortizat @mai mareA i $aloarea )e aport @ mai micA a
mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor )e protec(ie a $alorilor umane i
materiale i a altor acti$e corporale care fac obiectul participrii ,n natur la
capitalul social al altei societ(i comerciale @ 1!&+A.
$oldul )ebitor al contului reprezint $aloarea mobilierului. aparaturii )e birotic. ec9ipamentelor
)e protec(ie a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e corporale e3istente ,n patrimoniul
entit(ii.
2.2.2. G,('! 2E D A)o,#*+,# ',#-#n3 #)o"#$#*+,#$% &o,'o,!$%
Din 0rupa + ;Amortizri privind imoilizrile! fac parte:
Con($ 2E1 ;Amortizri privind imoilizrile corporale<
+11 ;Amortizarea amenajrilor de terenuri<
"&
+1 ;Amortizarea construciilor<
+1" ;Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor<
+1% ;Amortizarea altor imoilizri corporale<
Dup con(inutul economic sunt conturi rectificative ale valorii imoilizrilor corporale. iar
)up func(ia contabil sunt conturi de pasiv. care (in e$i)en(a amortizrii imobilizrilor
corporale.
>n credit se ,nre0istreaz:
amortizarea imobilizrilor corporale @&+11AB
amortizarea in$esti(iilor efectuate )e ctre c9iriai la imobilizrile corporale ,nc9iriate
i restituite proprietarului @1. 1"1. 1". 1"". 1"%. 1%AB
>n deit se ,nre0istreaz:
amortizarea aferent imobilizrilor corporale scoase )in acti$ @11. 1. 1"1. 1".
1"". 1"%. 1%AB
$oldul cre)itor al conturilor reprezint amortizarea imobilizrilor corporale e3istente ,n
patrimoniu.
2.2.3. G,('! 23 D I)o"#$#*+,# 6n &(,0 3% %2%&(5#% /# !-!n0(,# '%n,( #)o"#$#*+,#
Din 0rupa " ;Imoilizri "n curs de execuie i avansuri pentru imoilizri! fac parte:
Con($ 231 ;Imoilizri corporale "n curs de execuie<
Dup con(inutul economic este un cont de imoilizri corporale. iar )up func(ia contabil
este un cont de activ. care (ine e$i)en(a imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie.
>n deit se ,nre0istreaz:
$aloarea imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie facturate )e ctre ter(i @%!%A.
e3ecutate )e ctre entitate @7A. primite ca aport social @%5&AB
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea imobilizrilor corporale finalizate i recep(ionate @1.1"1. 1". 1"".
1"%. 1%AB
$aloarea imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie ce)ate @&5+"A. retrase )e ctre
asocia(i @%5&A. )istruse )e calamit(i @&71AB
$oldul )ebitor al contului reprezint $aloarea imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie ,n
patrimoniul entit(ii.
Con($ 232 ;Avansuri acordate pentru imoilizri corporale<
Dup con(inutul economic este un cont de imoilizri corporale. iar )up func(ia contabil
este un cont de activ. care (ine e$i)en(a a$ansurilor acor)ate pentru imobilizri corporale.
>n deit se ,nre0istreaz:
"7
$aloarea a$ansurilor acor)ate furnizorilor )e imobilizri corporale @511. 51%. 5"11.
5"1%AB
>n credit se ,nre0istreaz:
$aloarea a$ansurilor acor)ate furnizorilor )e imobilizri corporale. )econtate @%!%AB
$oldul )ebitor al contului reprezint $aloarea a$ansurilor acor)ate furnizorilor )e imobilizri
corporale. ne)econtate.
'lte conturi specifice. utilizate pentru ,nre0istrarea imobilizrilor corporale: <9E3
;C%eltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital<. <E11 ;C%eltuieli de exploatare
privind amortizarea imoilizrilor<. F9E3 ;)enituri din v*nzarea activelor i alte operaii de
capital!. E?31 ;Imoilizri corporale luate cu c%irie<.
Exemplu:
7 societate comercial ,nc9eie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui
)epozit. =a sf8ritul primei luni. constructorul factureaz lucrrile )e in$esti(ii la $aloarea )e
&.!!!.!! lei e3clusi$ 6.G.'. >n a )oua lun se finalizeaz lucrrile )e in$esti(ii i se factureaz
restul lucrrilor ,n $aloare )e %.!!!.!! lei e3clusi$ 6.G.'.. 'c9itarea facturilor se face cu or)in
)e plat. Durata )e utilizare a )epozitului este )e 5 )e ani. Dup "! ani )e utilizare. )epozitul se
$in)e cu pre(ul )e ".!!!.!! lei e3clusi$ 6.G.'. factura ,ncas8n)u-se cu or)in )e plat.
>nre0istrarea imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie la sf8ritul primei luni:
231 ; Imobilizri corporale ,n curs )e e3ecu(ie< J 4?4 ; 1urnizori )e imobilizri< &.!!!.!! lei
442< ;6G' )e)uctibil< J 4?4 ; 1urnizori )e imobilizri< 1.1%!.!! lei
>nre0istrarea imobilizrilor corporale ,n curs )e e3ecu(ie ,n luna a )oua:
231 ; Imobilizri corporale ,n curs )e e3ecu(ie< J 4?4 ; 1urnizori )e imobilizri< %.!!!.!! lei
442< ;6G' )e)uctibil< J 4?4 ; 1urnizori )e imobilizri< 7&!.!! lei
Darea ,n e3ploatare a obiecti$ului )e in$esti(ii:
212 ; Construc(ii< J 231 ; Imobilizri corporale ,n curs )e e3ecu(ie< 1!.!!!.!! lei
'c9itarea )atoriilor ctre antreprenor:
4?4 ; 1urnizori )e imobilizri< J 9121 ;Conturi la bnci ,n lei< 11./!!.!! lei
'mortizarea lunar a )epozitului : 1!.!!! lei : 5 ani : 1 luni J ""."" lei
<E11 ;C9eltuieli )e e3ploatare pri$in) amortizarea imobilizrilor< J 2E12 ;'mortizarea
construc(iilor< ""."" lei
"+
G8nzarea )epozitului
4<1 ;Debitori )i$eri< J F9E3 ;Genituri )in $8nzarea acti$elor< ".!!!.!! lei
Scoaterea )in e$i)en( a )epozitului complet amortizat:
2E12 ;'mortizarea construc(iilor< J 212 ; Construc(ii< 1!.!!!.!! lei
>ncasarea crean(ei cu or)in )e plat:
9121 ;Conturi la bnci ,n lei< J 4<1 ;Debitori )i$eri< ".!!!.!! lei
BIBLIOGRAFIE
1. C!'o+ V!$%n#n! A&oo,3.B: (ontabilitate) E3#(,! N#&($%0&(: B(&(,%/#: 2??2G
2. P%,%/ Ion A&oo,3.B: (ontabilitatea *ntreprinderilor de coer "i turis: E3#(,!
E(,o0!)'!: T#)#/o!,!: 2??9G
3. Po'! Ion L!$!: M#&($%!& M%$!n#! E$%n!: 'naliz+ econoico-financiar+: E3#(,! M#,on:
T#)#/o!,!: 2??FG
4. M#&($%0&( Co,#n!: 'naliz+ econoico-financiar+ ) S('o, 3% &(,0
9. P@n%! I!&o" P%,(: Po3%! G4%o,74%: (ontabilitatea financiar+ ro,neasc+ confor+
cu directivele europene ( ediia a ---a): %3#(,! In%$&,%3o: D%-!: 2??F
<. R+#$%!n( V!0#$% A&oo,3.B: (onsilier . (ontabilitate: E3#(,! R%n,o' H S,!on:
B(&(,%/#G
F. S!"+( C,+&#(n: M#&($%0&( M!,#(0: %azele contabilit+ii) E3#(,! E(,o0!)'!:
T#)#/o!,!: 2??3G
E. =.G. n,.1?9I31.?1.2??F ',#-#n3 0!"#$#,%! -!$o,## 3% #n,!,% ! )#1$o!&%$o, .#2%: P("$#&!+
6n Mon#o,($ O.#&#!$: n,. 1?3 3#n 12I?2I2??FG
>. =.G. n,.213>I3?.11.2??4 '%n,( !',o"!,%! C!!$o7($(# ',#-#n3 &$!0#.#&!,%! /# 3(,!%$%
no,)!$% 3% .(n&5#on!,% ! )#1$o!&%$o, .#2%: P("$#&!+ 6n Mon#o,($ O.#&#!$: n,. 4< 3#n
13I?1I2??9G
1?. L%7% n,. 9F1I22.12.2??3 ',#-#n3 Co3($ F#0&!$: P("$#&!+ 6n Mon#o,($ O.#&#!$: n,. >2F
3#n 23.12.2??3: &( )o3#.#&+,#$% &o)'$%+,#$% ($%,#o!,%.
11. L%7% n,. 19I24.?3.1>>4 ',#-#n3 !)o,#*!,%! &!'#!$($(# #)o"#$#*! 6n !&#-% &o,'o,!$% /#
n%&o,'o,!$%: P("$#&!+ 6n Mon#o,($ O.#&#!$: n,. E? 3#n 2>I?3I1>>4G
12. JJJ.).#n!n%.,o
13. JJJ.#n00%.,o
"/
14. JJJ."n,.,o
%!

S-ar putea să vă placă și