Sunteți pe pagina 1din 15

3.

EVALUAREA irurRrpnINDERI I

3.'1. capacitatea beneficiard, rata de actualizare si utilitatea lor


in evaluare

Exemplulllustraliv 1

O entitate prezinti urmdtoarele informatii:


- Profiturile nete anuale corectate dupd efectuarea tuturor
ajustdrilor asupra profiturilor din bilanqurile contabile pentru
cei 3 ani anteriori studiagi sunt anul N-2 - 12.000 lei; anul N-1 _
'13.000 lei;
12.500 lei; gi anul N -
- Previziunile aratd profituri nete previzionale pe urmdtorii
3 ani astfel: anulN+t - 21.000 lei; anul N+2 - 22.000 lei; 9i
anul N+3 - 22.500|ei.

Se cere:
(a) Definili capacitatea beneficiard a uneiintreprinderi si
precizagi cum poate fi efectuat calculul matematic al
acesteia;
(b) Pe baza datelor de mai sus, calculali capacitatea beneficiard
in toate cele patru variante.

Rezolvare:

(a) Definireacapacitdliibeneficiarel:

Capacitatea beneficiari a unei intreprinderi poate fi definiti drept capacitatea aces-


teia de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat, in condilii de gestiune normale, iden-
tice cu cele din perioadele trecute, daci nu au loc schimbdri semnificative in viata in-
treprinderii.
Capacitatea beneficiard se exprim5 prin urmitorii indicatori: profitul brut, profitul net,
dividendul 9i fluxul de trezorerie (cash flow).

Calculul matematic al capacitilii beneficiare:


Teoretic se poate utiliza una dintre urmdtoarele patru variante:

1 Marin Toma, op. cif., pp. 85 ti 91 .


Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

1. Capacitatea beneficiard ca medie a profiturilor nete anuale previzionale, varianti


recomandatd in cazul evaludrilor pentru privatizare (CBr);
2. Capacitatea beneficiard ca medie a profiturilor nete anuale corectate (CBr), vari-
anti recomandati in evaludrile pentru management, modificdri ale capitalului
social, restructurdri etc.;
3. Capacitatea beneficiard ca medie a profiturilor nete anuale din intreaga perioadd
trecutd si viitoare (CBr), recomandatd in evaluarea intreprinderilor tranzaclionate
in sectorul privat;
Capacitatea beneficiard ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade
trecute gi viitoare (CBo).

(b) Calcululcapacitiliibeneficiare:
CB, = (21.000 lei + 22.000 lei + 22.500 lei) / 3 ani = 21.833 lei/an
CB, = (12.000 lei + 12.500 lei + 13.000 lei) / 3 ani = 12.500 lei/an
CBr=(2'l.000lei+22.000|ei+22.500|ei+12.000lei+12.500|ei+13.000|ei)/6ani=
17.167\eilan
Pentru calculul CBo vom selecta cel mai recent an trecut 9i primii 2 ani viitori:
CBo = (13.000 lei + 21.000 lei + 22.000 lei) / 3 ani = 18.667 lei/an

Exemplu| ilustrativ 2

Societatea Alfa prezinti urmdtoarele informalii:


Profitul net al anului N a fost de 20.000 lei; profitul net in ultimii
2 ani anteriori a fost de 15.000 lei in N-2 gi de 18.000 lei in N-l;
in cursul anului N-2 a avut loc o grevi generalS, pierderea fiind
de 2.000 lei; in cursul anului N-l a avut loc o calamitate naturald,
pierderea totald fiind de 5.000 lei; studiile realizate de experlii
tehnici privind durata de viald utild a activelor amortizabile au
evidengiat o insuficienlS de amortizare in anul N-2 in sumd de
1.500 lei; studiile efectuate pe piala muncii de cdtre experlii
independenliin muncd gi proteclie socialS au evidenliat un exces
de salarizare in anul N-1 in sumd de 3.000 lei; in anul N, diferenlele
nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valutd au fost
de 5.400 lei gi nu au fost reflectate in contabilitate; previziunile pe
urmdtorii 4 ani aratd cretterea profitului net inregistrat la 31.12.N
cu 20o/o in primul an 9i apoi cu cdte 5olo in fiecare an; activul net
corectat stabilit in urma intocmirii bilanlului economic a fost de
145.000|ei; rata neutrd de plasament a disponibilitSlilor pe piala
financiard (rata de bazd, rata fara riscuri) este de 12ol0.
EVALUAREA lNTREPRINDERII

5e cere:
(a) Precizalice corecfii se aduc profitului
contabilin vederea
calculdrii capacitd!ii benefi ciare;
(b) Pe baza datelor de mai sus,
calculalicapacitatea
beneficiard;
(c) Pe baza capacitdlii beneficiare
carcurate mai sus,
determinati: valoarea de rentabilitate;
valoarea de
rentabilitate continud; valoarea globald
a intreprinderii
folosind metoda practicienilor; goodwillut
pe baza
metodei indirecte; valoarea globald
a intreprinderii
folosind metoda bazatd pe goodwill;
pragulde
rentabilitate al intreprinderii; superprofitul
(renta de
goodwiil).

Rezolvare:

care se aduc profiturui contabir


in vederea catcurSrii capacitSlii
fl""r.T::!iile
Pentru carcururcapacitdliibeneficiare
se porne$te de ra profitur din biranlur contabir,
cdruia i se aduc doud categoriide
coreclii:
1' coreclii pe orizontari,intre exercifii,
sco!6ndu-se in evidenld influenlere
modificdrilor din legislalia fiscald tuturor
9i contabild; de reguld, contui l" ,"rultut"
anteriorise retrateazd in funclie din anii
i" ,"gt",n"ntdrire contabire gifiscare in vigoare
data elabordrii celor mai recente ra
situaiii financiare.
2'
corecgii pe verticard, adicd, de
Ia cifra de afaceri pdna ra profitur
zate gi corectate toate marjere net, sunt anari_
din contur de rezuriate ar unui
de constatdrile din diagnosticul exerciliu, in funclie
de evaluare gi din analiza fundamentald.

Principarere coreclii are profituriror


din biranlurire contabire se referi
1' Amortiziri;i diferite arte deprecieri. se ajusteazd ra:
profitur net prin inrdturarea
din costuri a oricdrui exces de
amortizare 5i addugarea oricSrei
amortizare, referinla fiind standardere insuficienle de
profesionare sau stuoiite
perliitehnicicu erectuate de ex_
privire ra durata de viafi
utird a activeror amortizabire.
2' salarii 9i asimilate salariilor. se
ajusteazd profitul net prin inliturarea
a exceseror de sararizare gi addugarea din costuri
insuficienlei ae satarir"r", referinla fiind
pe piala munciide cdtre
rTil:il11iJ,11"'$:'f".",5:tuate experliindependenli

2 Marin Tom a, op. cit., pp. 86_g9


Ghid pentru pregdtirea candidagilor la examenul de aptitudini

3. Coreclii legate de sinergiile descoperite in cadrul diagnosticului de evaluare.


Efectele sinergice presupun o complementaritate de activitdqi ale cdrei rezultate
sunt superioare celor reiegite din insumarea algebrici a rezultatelor individuale.
4. AIte coreclii. Acestea se efectueazd exclusiv pe baza constatdrilor din diagnostic
9i din analiza fundamentala 9i se pot referi la: profituri gi pierderi datorate unor
cauze conjuncturale sau exceplionale; fluxuri intragrup; excesul sau insuficienla la
calculul provizioanelor; modul de evaluare 9i de eviden!5 a stocurilor; imobiliz6ri
inregistrate pe cheltuielile perioadei etc.
in general, orice element/operaliune care s-a produs in cursul anilor analizali gi care
nu are gansa reproducerii in viitor trebuie scos/scoasd in evidenld, iar influenla asu-
pra rezultatului financiar trebuie eliminatd. De exemplu: pierderea sau profitul da-
torat(6) unei piele exceplionale (profitul aferent v6nzdrilor realizate de o societate
producitoare de artizanat cu ocazia unui festival al tineretului care a avut loc in anul
trecuU pierderea aferentd unei acliuni comerciale promolionale intr-o
lard cu riscuri
deosebite); pierderea datoratd unor evenimente deosebite (incendiu, calamitdli de
diverse tipuri).

(b) Calculul capacitdfii benefi ciare:

- lei-
Ani Rezultate Corectii Previziuni Serii
trecute capacitS!i
beneficiare
N-2 15.000 +2.000 (eliminarea pierderii 15.500
cu greva) - 1.500 (addugarea
la costuri a insuficienlei de
amortizare)

N-1 18.000 +5.000 (eliminarea pierderii 26.000


generate de calamitate) +
3.000 (eliminarea din costuri a
excesului de salarizare)

N 20.000 -5.400 (diferenle de curs 14.600


valutar)

N+1 20.000 + 20.000 x2oo/o = 24.000


24.000
N+2 24.000 + 24.000 x 25.200
5o/o =
25.200
N+3 25.200 + 25.200 x 26.460
5o/o =
26.460
N+4 26.460 + 26.460 x 5o/o = 27.783
27.783
EVALUAREA INTREPRINDERII

rei + 24.000 rei + 25.200


,?r.;r!',2:r?;,0,1:";,:11.i3i,|ii,J"14.600 rei + 26.460 rei +

(c) Calcululvalorilor:
(ct; varoarea de rentabiritate (vR)
se determind prin apricarea
capitalisticy la capacitatea beneficiard-u unui murtipricator
inirefrinO"rii (CB) exprimatd prin
profitul net.
Referinla cermai des utirizatd este rata neutr5
de prasament a disponibiritSliror
piala financiar6; in aceste pe
cazuri,coeficientur murtipricator
y capdtd varoarea 7 ,/i si
de recuperar" . i*"rii1i"i, r"i,"r'"0"i':;#"1
;,H['il:r';:il:]:i iar varoarea

VR=gg1i
unde:

de plasament a disponibilitdlitor
pe piala financiard (rata
;J?l1ffiitrd de bazd, rata

.t2o/o
VR = 22.792 lei / = 1 g9.933 lei

(c2) varoarea de rentabititate continui


tvRc) se determinS prin formura:

VRc=CB+CB/i
VRc = 22.792 lei + 1 89.933 lei = 21 2.725 lei

(vs) a intreprinderii fotosind


s*,"r1iT;:Hj,'j"tt metoda practicienitor se de-

Denumitd gi metoda,,indirectd,,sau,,germana,l
metoda practicienilor constd
valorii patrimoniare in pon_
9i" urtoiiia" rentauititate, ,etina;;r-; media
lffi:: aritmeticd

Vg=(ANC+CB/i)/2
unde:

ANC = activul net corUat (valoarea


patrimoniala);
CB / i = valoarea de rentabilitate.

Vg = (145.000 lei + 189.93


3lei) / 2 = 167.467 lei

(c4) Goodwitur (GW) pe baza metodei


indirecte se determini prin formura:
GW-(cB/i _ANC)/2
Ghid pentru pregdtirea candidalilor la examenul de aptitudini

GW = (1 89.933 lei - 1 45.000 lei) / 2 = 22.467 lei

(cs) valoarea globalS (vg) a intreprinderiifolosind metoda bazatd pe goodwill


se determind prin formula:

vg=ANc+Gw

Vg = t +5.000 lei + 22,467 lei = 167.467 lei

(cO) Pragul de rentabilitate alintreprinderii se determind prin formula:

Pragul de rentabilitate = ANCx i


Pragul de rentabilitate = 145.000 lei x 12o/o = I 7.400 lei

(c7) Superprofitul (renta de goodwill) se determind prin formula:

Superprofitul = CB - ANC x i
Superprofitul = 22.792|ei - 17.400 lei = 5.392 lei

Exempluliluslral,lvS

Se cunosc urmitoarele informalii despre intreprinderea Alfa:

Rata cu riscuri20o/o; coeficientul primei de risc (coeficientul B


al intreprinderii) 1,20; obligalii financiare care reprezintd 20o/o
din masa capitalurilor proprii folosite de intreprindere 5.000 lei;
cheltuielifinanciare 2.000 lei; venituri financiare 800 lei; rata de
bazd 5o/o; impozit pe profit 16o10.

5e cere:
(a) Prezentati metodele pentru determinarea ratei de
capitalizare, de fructificare sau de actualizare;
(b) Pe baza datelor anterioare, explicali etapele pentru
determinarea ratei prin metoda costului mediu ponderat
alcapitalului;
(c) Calculali care este prelul (valoarea) unei acliuniin
condiliile in care dividendul procurat de acliune este de
100 lei, iar rata de cregtere a dividendelor este de 9o/o.
EVALUAREA INTREPRINDERII

Rezolvare:

(a) Metodele pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare


sau de
actualizare3:

Pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare sau de


actualizare pot fi fo-
losite teoretic mai multe metode:
1. Rata egali cu dob6nda la imprumutul de stat. Aceasta poartd
denumirea de
ratd de baz5, rata fird riscuri sau rati neutrd de plasament a disponibilitdfilor
pe
piaga financiard, in conditii de macrostabilitate
;i cu condilia ca imprumutul de
stat si constituie o pdrghie de orientare a economiei reale, adicd dob6nda
sd fie
corelatd cu exigenla de rentabilitate din piala de bunuri gi servicii. Aceastd
ratd
poate fi folositi cu succes in calculele de evaluare a intreprinderilor.
2- Rata egali cu dobinda practicati de banca centrali. Ca mdrime, aceasta este
egald cu cea de mai sus plus o primd de risc.
3. Rata egali cu media dobinzilor practicate de bincile comerciale.
4. Rata egali cu media tuturor dobanzilor practicate pe piala financiari (pri-
mele trei de mai sus).
5. Rata egali cu costul capitalului intreprinderii de evaluat. Aceasta este cea mai
recomandatd metodd, mai ales in condilii de instabilitate incertitudine in
ti ma-
croeconomia !5rii, deoarece !ine seama de condiliile concrete ale intreprinderii
expertizate.

Potrivit ultimei metode, costul mediu ponderat al capitalului uneiintreprinderi (cMpc)


se obgine pe baza urmitoarei relalii:

CMpC = Ccp x Ccp / (Ccp + Cci) + Cci x Cci / (Ccp + Cci)


unde:

Ccp - costul capitalului propriu;

Cci = costul capitalului imprumutat;

Ccp + Cci = masa capitalurilor folosite de intreprindere.

(b) Etapele pentru determinarea ratei prin metoda costului mediu ponderat
al
capitaluluia:
(b1) costul capitalului propriu (ccp1 5s determind pe baza relatiei:

Ccp=Pn+(Rr-Rn)xF

3 Marin Tom a, ap. cit., pp. 93-94.


4 MarinToma,op.cit.,pp.95-9g.
Ghid pentru pregatirea candida,tilor la examenul de aptitudini

unde:

Rn = rata neutrd de plasament a disponibilitelilor pe piala financiard (de bazd, fdrd


riscuri);
Rr = rata cu riscuri;
Rr - Rn - prima de risc a intreprinderii;

F = coeficient care semnificd volatilitatea acliunii intreprinderii de evaluat.

Prin urmare:

Ccp = 5o7o + (20o/o - 5o/o) x 1,20 = 23o/o

(bZ1 Costul capitaluluiimprumutat (Cci) se determind prin relalia:

Cci=Cdx(1-0,16)
unde:

Cd = costul datoriei defiscalizat;

Cd = (Cheltuieli financiare - Venituri financiare) / Datorii.

Cd = (2.000 lei - 800 lei) / 5.000 lei = 24o/o


Cci = 24o/o x (1 - 0,1 6) = 20,1 60/o

(b3) Calculul costului mediu ponderat al capitalului (CMpC):

CMPC = Ccp x Ccp / (Ccp + Cci) + Cci x Cci / (Ccp + Cci)


unde:

Ccp = 6651r; capitalului propriu;

Cci = costul capitalului imprumutat


Ccp + Cci = masa capitalurilor folosite de intreprindere.

obligalii financiare = capital propriu x 20o/o = 5.000 lei, de unde capital propriu =
25.0001ei

capital propriu / (capital propriu + Datoriifinanciare) = 25.000 lei/ (25.000 lei + 5.000 lei)
= 83,33o/o
Datoriifinanciare / (Capital propriu + Datoriifinanciare) = 5.000 lei/ (25.000 lei + 5.000 lei)
= 16,670/o

CMPC = 23o/o x83,33o/o + 20,160/o x 16,670/o = 22,52o/o


EVALUAREA iNTREPRINDERII

(c) Calcululvaloriiacfiunii:

in acest caz putem aplica modelul Gordon-Shapiro:

Va=D111-n1

unde:

!6 = prelul sau valoarea unei acliuni;

D = dividendul distribuiU

t = costul capitalului propriu;


g = rata de cregtere a dividendelor.

in cazul nostru:

Va = 100 lei / (23o/o - 9o/o) = 7'l4,28lei

3.2. Alte metode de evaluare

Exemplulilustrativ 4

Dispuneii de urm6toarele date:

societatea Alfa are o cifrd de afaceri de g00.000 rei,


un rezurtat
net de 40.000 lei gi un cash flow de I 10.000 lei. Alfa
urmeazd a fi
evaluatd prin raportare la urmitoarele trei societati:

Specificare

Rezultat net (lei)

Cash flow (lei)

Numdr de acliuni

Cursulacliunii (p)
(lei/ac!iune)

(a) Definili PER Qtrice earning ratio) gi precizali semnificatia sa;


Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

(b) Metoda PER de evaluare poate fi completatd prin


compararea unor ratiouri. Precizati care sunt aceste
ratiouri;
(c) Pornind de la ratele specificate mai sus, evaluali societatea
Alfa utiliz6nd ca metodd de evaluare metoda pER.

Rezolvare:

(a) Definirea PER;i semnificalia sas:

PER este un indice bursier care pune in relalie prelul qi beneficiul actual, adicd numdrul
de ani de beneficii pe care un investitor este dispus sa il plSteascd pentru procurarea
unuititlu. Altfel spus, PER exprima de cAte ori piala bursieri recunoagte beneficiul unei
intreprinderi:

PER = Cursul actiunii Ia bursd / Beneficiul pe ac,tiune

semnificalia PER: dacd PER = 10, aceasta inseamnd fie capitalizarea unui profit la o
rati de 1 /10 = 10o/o,fie 10 ani de acumulare a profitului.

(b) Metoda PER de evaluare poate fi completatd prin compararea unor ratiouri
precum:

- cursul acliunii / cash flow;


- cursul acliunii / cifra de afaceri;
- cursul acliunii/ beneficiu.

(c) Etapele evaluiriiintreprinderii Alfa sunt prezentate in tabelul de maijos:

Specificare Beta Gama Delta Media


Cifra de afaceri / 3.000.000 lei/ 1.000.000 lei/ 500.000 lei/
acliune (CA) 1.000 acliuni = 2.500 acliuni = 500 acliuni =
3.000 lei/acliune 400 lei/acliune 1.000 lei/acfiune

Beneficiu / 130.000 lei / 90.000 lei/ 15.000 lei /


acliune (E) 1.000 acliuni = 2.500 acliuni = 500 acliuni =
130 lei/actiune 36 lei/acliune 30 lei / acliune

5 MarinToma,op.cit., pp. 136-140.


EVALUAREA INTREPRINDERII

Specificare Beta Gama Delta Media


Cash flow / 250.000 lei/ 200.000 lei/ 50.000 lei/
acliune (CF) 1.000 acliuni = 2.500 acliuni = 500 acliuni =
250 lei/acfiune 80 lei/acliune 100 lei/acliune

PlCA 1.500 lei/acliune / 300 lei/acfiune / 400 lei/acliune / (50o/o + 75o/o +


3.000 lei/acliune = 400 lei/acliune = 1.000 lei/acliune = 40o/o) /3=
5Oo/o 75o/o 40o/o 55o/o

P/E 1.500 lei/acfiune / 300 lei/acliune / 400 lei/acliune / (1 1,5 + 8,3 +


130 lei/acliune = 36 lei/acliune = 30 lei/acliune = 't3,3) / 3 =
1 1,5 8,3 13,3 1 1,03
PlCF 1.500 lei/acfiune / 300 lei/acliune / 400 lei/acliune / (6 +3,75 +
250 lei/acliune - 80 lei/acliune = 100 lei/acliune = 4)/3=
6 3,75 4 4,58

Evaluarea societetii Alfa:

Cifra de afaceri = 800.000 leix 55olo = 440.000 lei

Rezultat net = 40.000 lei x 1 ,l,03 = 441 .200 lei

Cash flow = 1 10.000 lei x 4,58 = 503.g00 lei


valoarea medie = (440.000 lei + 441.200 lei + 503.80o lei) / 3 461.666 lei
=

Exemplulilustraiiv 5
\

in cazulintreprinderii Alfa, pentru anul N se cunosc urmitoarele


informa!ii:

Cifra de afaceri 800.000 lei; profit impozabil 60.000 lei; creSterea


este de 1lo/o/an; raportul rezultat din exploatare / CA este
constant; amortizirile cumulate la 3.l.12.N sunt de 30.000 lei gi
cresc cu 5.000 lei/an; provizioanele la 31.12.N sunt de 5.000 lei
5i cresc cu 3.000 lei/an; nevoile de investigii sunt de 20.000 leiin
fiecare an; ANFR este estimat la 5olo din cregterea cifrei de afaceri;
datoriile financiare qi nefinanciare la 31.12.N sunt de g70.000 lei;
rata de bazd 5,25o/o; prima de risc3,l2o/o; numdr de acfiuni
10.000 acliuni. Proieclia se va face pe o perioadi de 5 ani.

Calculali valoarea intreprinderii prin metoda actualizdrii


fluxurilor viitoare de numerar (DCF) li valoarea unei actiuni.
Ghid pentru pregatirea candidayilor la examenul de aptitudini

Rezolvare:

Valoarea intreprinderii prin metoda actualizirii fluxurilor viitoare de numerar5:


Metoda actualizerii fluxurilor viitoare de numerar presupune cd valoarea unei intre-
prinderi este egala cu valoarea actualizatd a fluxurilor de trezorerie pe care le poate
degaja.

Cash flow-ul (CF) se determind pe baza relaliei:

CF=Pn+Am+Pr-lr-ANFR
unde:

CF = fluxul de trezorerie disponibil pe care il degaja o societate;


Pn = capacitatea beneficiard exprimatd prin profitul net;
Am = amortizdri;

Pr = provizioane;
lr = investiliile pentru menlinerea potenlialului actual al intreprinderii;

ANFR = varialia fondului de rulment normativ.

Valoarea intreprinderii (V(DCF)) se determind prin formula:

+ cF_*
v(DcF)=L tuOn vr
0+t)n
1

unde:

V(DCF) = valoarea societ6lii;

CF = cash flow;
Vr = valoarea reziduald;

t = Iat? de actualizare;
n = ultimul an de prognoza.

Valoarea reziduald (Vr) reprezintd valoarea intreprinderii la sf6rgitul ultimului an n luat


in analizd.

l. Calculul cifrei de afaceriin cei 5 ani:

CA pentru N+1 = 800.000 lei + 800.000 lei x 't0% = 880.000 lei

6 MarinToma,op.cit.,pp. 114-1189i 308-310.


EVALUAREA INTREPRINDERII

CA pentru N+2 880.000


= lei+ 880.00 0lei x.t0o/o=
96g.000 lei
cA pentru N+3 = 968.000
rei + 968.000 leix 10%o
= 1.064.g00 rei
cA pentru N+4 1.064.800
= lei + 1.064.800 lei x
100/o = 1.171.2g0
lei
CA pentru N+5 1.171.2801ei+
= t.t 71.280ieix10o/o= 1.288.408|ei

ll. Calculul ANFR in cei 5


ani:
ANFR pentru N+t = (880.000 lei_ 800.000
lei) x 5olo = 4.000 lei
ANFR pentru N+2 (968.000
= lei _ 880.000 tei) y 5o7o=
4.400 lei
ANFR pentru N+3
= (1.064.800 lei _ 968.000 lei) x 57o = 4.840 lei
ANFR pentru N+4= (t.j 71.28olei _ 1.064.800
lei) x 5o/o = 5.324iei
ANFR pentru N+5 (1.288.408
= lei _ 1.171.280lei) y
5o7o= 5.856 lei

*' carcurur rezurtaturui


brut gi ar impoziturui pe profit
in cei 5 ani:
Rezultat brut pentru N+1
= 66.966 lei + 60.000 lei x l0o/o=
66.000 lei
lmpozit pe profit pentru
N+.1 = 66.696 lei x .t60/o=
10.560 lei
Rezultat brut pentru N+2
= 66.000 rei + 66.000 rei x 100/o
mpozit pe profi t pentru
f
= 72.600 rei
N+2 = 72.600 lei x 1 60/o= j.6
1 1 6 lei
Rezultat brut pentru N+3
= 72.600 iei + 72.6a0lei x 10o/o=
29.g60 rei
lmpozit pe profit pentru
N+3 = 79.g60 lej x 160/o
= 12.77g lei
Rezultat brut pentru N+4
= 29.860 rei + 79.g60 rei x r 0olo g7.g46
= rei
lmpozit pe profit pentru
N+4 = gZ.g46 lei x 160/o= .l4.055
lei
Rezultat brut pentru
N+5 = 87.846 rei + g7.g46
reix 10o/o= 96.63 r rei
mpozit pe profit pentru
f
N+5 = 96.631 lei x 160/o=
15.46i lei

lV. Calcutul amortizdrii in


cei5 ani:
Amortizarea pentru N+1 _
30.000|ei+ 5.000 lei=
35.000|ei
Amortizarea pentru N+2
= 35.000|ei+ 5.000 lei= 40.000|ei
Amortizarea pentru N+3
= 40.000 lei + 5.000 lei= 45.000
lei
Amortizarea pentru N+4
= 45.000 lei + 5.000 lei 50.000
= lei
Amortizarea pentru N+5
= 50.000 lei + 5.000 lei= 55.000
lei
Ghid pentru pregdtirea candidayilor la examenul de aptitudini

V. Calcululprovizioanelorincei5ani:
Provizioane pentru N+1 = 5.000|ei+ 3.000|ei = 8.000 lei

Provizioane pentru N+2 = 8.000 lei + 3.000 lei = 1 1.000 lei

Provizioane pentru N+3 = 1 1.000 lei + 3.000 lei = 14.000 lei

Provizioane pentru N+4 = 14.000 lei + 3.000 lei = 17.000 lei

Provizioane pentru N+5 = 17.000 lei + 3.000 lei = 20.000 lei

Vl. Calcululfluxului de trezorerie (CF):

- lei-
Specificare N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

o Profit brut 66.000 72.600 79.860 87.846 96.631

- lmpozit pe profit 10.560 11.616 12.778 14.055 15.461

+ Amortizdri 3s.000 40.000 45.000 50.000 55.000


'r
+ Provizioane 8.000 1 1.000 14.000 7.000 20.000

- ANFR 4.000 4.400 4.840 5.324 5.856

- lr 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

=CF 74.440 47.584 101.242 115,467 130.314

Vll. Calcululfluxului de trezorerie actualizat (CFa):

Rata de actualizare = Rata de bazd + Prima de risc = 5,25o/o + 3,12o/o = 8,37o/o

- lei-

Specificare N+l N+2 N+3 N+4 N+5

CF 74.440 87.584 'to1.242 1't5.467 1 30.31 4

Ratd de 1/(1+ 1/(1+ 't/(1+ 1/(1+ 1/(1+


actualizare (Ra) 8,37o/o\1 8,37o/o)2 8,37o/o)3 8,37o/o)a 8,37o/o\s

CFa=CFxRa 68.691 74.577 79.549 83.719 87.186

ICFa 68.691 + 74.577 +79.549 +83.719 +87.186=393.722

lX. Calculul valorii rezidualein sume actualizate:


yp = (CF in N+5) / i, unde i reprezintd rata de actualizare de 8,37o/o
Vr = 1 30.314 lei / 0,0837 = 1.556.91 7 lei
EVALUAREA INTREPRINDERII

Vrin sumeactualizate=Vrx 1 /(1 +i)5= 1.556.917|eix 1 / (1+8,37o/o)s= 1.041.646|ei

X. Calculul valorii intreprinderii gi al valorii unei acliuni:

V(DCF) = 393.722lei + 1 .041 .646 lei - 870.000 lei = 565.368 lei


Valoarea unei acliuni = 565.368 lei / 10.000 actiuni = 56,53 lei/acliune