Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru virarea drepturilor salariale în contul curent deschis la Banca

Comercială Română

Subsemnatul __________________, domiciliat în


__________________________, cod numeric personal ___________________,
încadrat la Serviciul Tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi vira drepturile salariale ce mi se
cuvin în contul curent cod IBAN: ________________________, deschis la
Banca Comercială Română, Unitatea _____________.
La prezenta atașez și un extras de cont emis de Banca Comercială
Română.
Vă mulțumesc.

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și