Sunteți pe pagina 1din 24

Infractiuni contra patrimoniului Infractiuni contra patrimoniului

FURTUL 208 Cp. FURTUL 208 Cp.


Notiune -
Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept
Luarea unui veicul , din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, cu scopul de a-l folosi pe nedrept !furt al folosintei"
Obiectul infractiunii
#$ %pecial- relatiile sociale referitoare la protejarea patrimoniului mobil corporal al unei persoane
#b.material bunul mobil corporal animat sau neanimat aflat in posesia sau detentia altuia. NU bunul abandonat, sau cel care
nu apartine nimanui- res nullius )
&tentie . Simplul contact material cu un bun mobil nu transmite posesia sau detentia acestuia. De pilda,
incredintarea unui bun spre examinare.
Nu intereseaza daca bunul mobil este incorporat sau nu intr-un bun imobil, daca recoltele nu au fost culese
sau desprinse de sol, daca bunul e consumptibil sau nu.
Fapta e furt chiar daca bunul apartine in intergime sau in parte faptuitorului dar in momentul savarsirii, acel
bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.
Poate fi ob.material al furtului si un bun mobil care se afla in posesia sau detentia nelegitima a altei persoane,
sau un bun mobil a carui detinere este interzisa de lege
Vehiculele pot constitui obiect material al furtului, atat in situatia sustragerii in scopul insusirii, cat si in cazul
furtului de folosinta
Corpul uman sau parti naturale ale acestuia nu pot fi obiect material al furtului. Protezele, obiectele aflate pe
corpul unei persoane pot constitui obiect material al furtului.
Subiectii infractiunii
%& orice pers.fizica inclusiv proprietarul! cu cap.penala"
'articipatia penala # Da, $nstigare sau complicitate anterioara" Coautoratul si complicitatea concomitenta incriminate ca furt
calificat.
%'- %rice pers.fizica sau juridica
&
Latura obiectiva
(lementul material -luarea pe nedrept a unui bun mobil din posesia sau detentia unei pers.fizice sau juridice fara
consimtamantul acesteia.
&tentie
Trebuie sa e)iste o deposedare constand in scoaterea bunului de sub stapanirea in fapt a posesorului sau detentorului
fara consimtamantul acestuia si o imposedare constand in trecerea efectiva a bunului sub puterea faptuitorului
Luarea se poate reali*a in orice mod cu e)ceptia violentei, amenintarii sau constran+erii cand fapta va constitui talarie.
&tentie

In ca*ul furtului de folosinta va e)ista o luare in scopul folosirii temporare, daca dupa folosirea veicului faptuitorul sustra+e si
anumite bunuri mobile din acesta, sau parti componente ale acestuia, se va retine concursul real intre furtul de folosinta si
furtul savarsit ulterior.
Consimtamantul tb.sa fie anterior sau concomitent luarii si trebuia sa provina de la o pers.capabila.
Urmarea imediata deposedarea posesorului si a detentorului si imposedarea faptuitorului, producandu-se asfel un
prejudiciu.
Restituirea bunului dupa comiterea infractiunii nu inlatura caracterul penal al faptei sau raspunderea penala.
Urmarea imediata se produce ciar daca bunul nu a fost scos din locatia unde se afla, ori in ca*ul in care este ulterior
abandonat de faptuitor, ori acesta este deposedat la randul sau de bun.
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa'indirecta
(copul insusirea bunului mobil luat pe nedrept sau folosirea pe nedrept a vehiculului sustras
Nu intereseaza mobilul cu care a fost savarsita fapta.
)
Formele infractiunii
&ctele preparatorii - posibile, dar nu sunt incriminate
Tentativa imperfecta -posibila, incriminata. *entativa perfecta nu este posibila.
.
Consumarea - in momentul in care se produce imposedarea faptuitorului indiferent de durata stapanirii bunului
teoria apropiatiunii! sau in momentul folosirii vehiculului sustras
'oate imbraca forma infractiunii continue in ca*ul sustra+erii unei ener+ii cu valoare economica, ca* in care infractiunea se
epui*ea*a la data incetarii sus+tra+erii.
'oate fi savarsita in forma continuata, ca* in care infractiunea se epui*ea*a la data savarsirii ultimului act de e)ecutare.
Pedeapsa
$nchisoarea &-&) ani
+
FU!UL "#L$F$"#! FU!UL "#L$F$"#!
Notiune
20- al...C.p.
Furtul s%v&r'it (n urm%toarele (mpre)ur%ri*

a" de dou/ sau mai multe persoane 0mpreun/,
b" de o persoan/ av1nd asupra sa o arm/ sau o substan2/ narcotic/,
c" de c/tre o persoan/ mascat/, de+i*at/ sau travestit/,
d" asupra unei persoane aflate 0n imposibilitate de a-3i e)prima voin2a sau de a se ap/ra,
e" 0ntr-un loc public,
f" 0ntr-un mi4loc de transport 0n comun,
+" 0n timpul nop2ii,
" 0n timpul unei calamit/2i,
i" prin efrac2ie, escaladare sau prin folosirea f/r/ drept a unei cei adev/rate ori a unei cei mincinoase,
20- al.2 C.p. furtul privind5
a! un bun care face parte din patrimoniul cultural"
b! un act care serve,te pentru dovedirea st-rii civile, pentru legitimare sau identificare.

20- al.6. C.p. furtul privind urm/toarele cate+orii de bunuri5
a! .i.ei, gazolin-, condensat, etan lichid, benzin-, motorin-, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori
vagoane-cistern-"
b! comp ale sist de iriga.ii"
c! comp ale re.elelor electrice"
d! un disp ori un sist de semnalizare, alarmare ori alertare /n caz de incendiu sau alte situa.ii de urgen.- public-"
e! un mijloc de transp sau orice alt mijloc de interven.ie la incendiu, la accidente de cale ferat-, rutiere, navale sau aeriene, ori /n caz de
dezastru"
f! instal de siguran.- ,i dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian ,i comp ale acestora, precum ,i comp ale mijl de transp aferente"
g! bunuri prin /nsu,irea c-rora se pune /n pericol siguran.a traficului ,i a pers pe drumurile publice"
h! cabluri, linii, echipamente ,i instala.ii de telecom, radiocom,
precum ,i comp de comunica.ii
0
20- al.7 C.p. furtul care a produs consecinte deosebit de +rave
(lemente circumstantiale a+ravante preva*ute de 20- al...C.p.
+. furtul savarsit de doua sau mai multe pers.impreuna
participantii tb.sa aiba calitatea de coautori sau complici concomitenti
e necesar ca cel putin unul dintre participanti sa raspunda penal
nu se poate retine circumstanta agravanta legala prev.de 12 lit.a Cp
e o circumstanta reala
,. de o persoan% av&nd asupra sa o arm% sau o substan-% narcotic%"
(ubstanta narcotica tb.sa fie numai detinuta, nu si folosita efectiv. 3aca este folosita , fapta 4 talharie
Faptuitorul sa aiba asupra sa o arma propriu zisa cf. &2& al.& Cp.
3aca arma e detinuta contrar dispozitiilor legale, furtul calificat va fi retinut in concurs real cu infr.de
nerespectare a regimului armelor si munitiilor
5 o circumstanta reala
.. de o persoana mascata, de/0i1ata, travestita
circumstanta reala
2. asupra unei persoane aflate (n imposibilitate de a-'i exprima voin-a sau de a se ap%ra
(ubiectul pasiv sa fie in imposibilitate fizica de a se apara
5 circumstanta reala
3. savarsirea furtului in public
6oc public cf. C.p.
5 circumstanta reala
4.furt savarsit in mi)loc de transport in comun
Fapta sa se comita in timpul folosirii mijlocului de transport in comun
Nu se va retine si elementul circumstantial al sav.faptei in public, e7istand in acest caz un concurs de calificari
5 o circumstanta reala
5.furtul savarsit in timpul noptii
3upa ce intunericul real a luat locul luminii. Nu amurg. 8orile sunt incluse in notiune.
Nu prezinta importanta daca faptuitorul a profitat sau nu de timpul noptii
Nu se va retine acest element circumstantial agravant in cazul furtului savarsit in timpul zilei.
5 circumstanta reala
6.furt savarsit in timpul unei calamitati
Nu are imp.daca autoritatile au declarat evenimentul ca o calamitate
2
5 circumstanta reala
7. prin efrac-ie, escaladare sau prin folosirea f%r% drept a unei c0ei adev%rate ori a unei c0ei mincinoase
Va e7ista concurs real cu cone7itate etiologica intre furt calificat sav.prin efractie prev.de 20- al.. lit.i Cp si
violare de domiciliu preva*.de .-2 Cp.
5 circumstanta reala
Formele infractiunii
&ctele preparatorii - posibile, dar nu sunt incriminate.Ca e7ceptie, acestea sunt asimilate tentativei in temeiul )9:
al.2. C.p.
Tentativa - posibila, incriminata
Consumarea - in momentul imposedarii faptuitorului
Poate fi savarsit in forma continuata
Pedeapsa
-,87 al.+ si , "p. .-+3 ani
-,87 al.. ".p. 2-+6 ani
-,87 al.2 "p. +8-,8 ani si inter1icere drepturi
;
FU!UL U9#$! L# PL#N:;;# P;#L#<$L# # FU!UL U9#$! L# PL#N:;;# P;#L#<$L# #
P;SO#N;$ =#!#9#!; P;SO#N;$ =#!#9#!;
Notiune
5ste definitia din Codul Penal si ; <$6-uri la aceasta infractiune.
!#L>#$# !#L>#$#

Notiune.
- Vezi Cod
O<.infractiunii
#$ special - este comple7, respectiv oj principal il constituie relatiile sociale ref.la protectia patrimoniului
#$ secundar -rel.soc.ref.la protectia lib.fizice si psihice a pers.sau cele ref.la integritatea corporala sau sanatatea
persoanei
#8 -bunul mobil corporal aflat in posesia sau detentia altuia" ob.material subsidiar poate fi corpul persoanei

Subiectii infractiunii

%& -orice pers.care are capacitate penala, inclusiv proprietarul bunului
-participatia penala# 3=, in forma insti+arii si complicitatii anterioare, coautoratul si complicitatea
concomitenta sunt incriminate ca varianta a+ravata.
%' -orice pers.fizica in viata, In ca*ul in care bunurile sunt sustrase de la o pers.vatamata !fi*94uridica" iar
amenintarile sau violenta este e)ercitata fata de o alta persoana fi*ica vor e)ista doi subiecti pasivi ai aceleiasi infractiuni
-daca violentele sau amenintarile sunt e)ercitate fata de o pluralitate de persoane, vor e)ista tot atatea
infractiuni de talarie cate persoane vatamate prin actle de violenta sau amenintare e)ista.
1
Lat.obiec tiva
-elem.material -format din doua activitati infractionale # pe de o parte furtul simplu sau calificat,iar pe de alta parte
constrin+erea prin violenta &>9 , art.&>& ! sau amenintare &:+ !, lipsire ile+ala de libertate &>: Cp!, ori punerea unei persoane in stare de
inconstienta sau neputinta de a se apara pentru savarsirea furtului, pentru pastrarea bunului sustras, sau pt.asi+urarea scaparii
faptuitorului.
&tentie.
=ctele de violenta sa fie efective si in general, indreptate impotriva unei persoane
=ctele de violenta sau amenintare tb.sa fie concomitente sau ulterioare furtului" nu este exclusa retinerea violentei
sau amenintarii anterioare furtului in vederea comiterii acestuia, insa nu tb.sa e)iste un interval de timp intre
e)ercitarea constrin+erii si activitatea victimei de a da,face sau nu face ceva.
Spre deosebire de tal0arie, in ca1ul santa)ului pericolul este viitor.
1 <$6-uri, detaliate in carte.
3aca actele de violenta sau amenintare sunt e7ercitate impotriva unui functionar care e7ercita o functie ce implica e7ercitiul autoritatii de stat,
va e7ista concurs intre talharie si ultraj.
Urmarea imediata
-imposedarea faptuitorului cu bunul sustras principala! precum si starea de pericol cu privire la libertatea psihica a persoanei,sau
vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii =diacenta!.

Lat.subiectiva
intentie directa
intentia e calificata prin scopul urmarit.
-nu intereseaza .mobilul sau scop faptei

Variante agravata
Vezi Cod
=menintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare.
Formele infractiunii

>
&cte preparatorii -posibile, atat la actiunea principala cat si la cea adiacenta, insa nu sunt incriminate
:aca sunt reali*ate de un tert, iar autorul s-a folosit de ele la savarsirea talariei, constituie acte de
complicitate anterioara
Tentativa - intrerupta sau tentativa relativ improprie este posibila si incriminata
-in mom.in care dupa realizarea constringerii se produce starea de pericol pt.lib.psihica a persoanei
-in cazul in care furtul a ramas in faza de tentativa, dar ca urmare a violentelor e7ercitate pt.asigurarea scaparii s-a
produs praeterintentionat moartea victimei sau vatamarea corporala grava a acesteia se va retine tentativa la talharie care a avut ca urmare
vatamarea corporala grava sau moartea victimei.
-$nfractiunea se consuma in momentul in care dupa sustragerea bunului se produce imediat urmarea imediata a
actiunii adiacente.

- $nfractiunea poate fi sav. in forma continuata, caz in care se epuizeaza la data sav.ultimului act de e7ecutare
- 3aca infractiunea imbraca forma infractiunii progresive se va epuiza la momentul producerii rezultatului mai grav
Pedeapsa
,++ al.+ "p. -inc0isoare .-+6 ani
,++ al. , ".p. -inc0isoare 3-,8 ani
,++ al., indice + ".p. -inc0isoare 5-,8 ani
!al0aria care a avut urmare producerea unor consecinte deosebit de /rave sau moartea victimei,
-inc0isoare +3-,3 ani si inter1icerea unor drepturi
:
#<U?UL D; $N";D;; #<U?UL D; $N";D;;

Notiune

Fapta persoanei care, detinind cu orice titlu un bun mobil al altuia, si-l insuseste sau dispune de el pe nedrept,ori refu1a a-l restitui .
=.penala la plangerea prealabila a pers.vatamate

Ob.infractiunii
#$ special - rel.sociale referitoare la patrimoniu care implica increderea in cadrul raporturilor juridice
#8 -un bun mobil corporal animat sau neanimat al altuia, detinut cu orice titlu de faptuitor" bunurile
pot fi consumptibile'neconsumptibile, cu conditia ca , in acest ultim caz, detinatorul sa nu fi avut dreptul sa dispuna de bun.

-detinerea cu orice titlu a bunului presupune e)istenta unui rap.4uridic netranslativ de


proprietate, prin care a fost transmisa in mod le+al numai detentia si care presupune obli+atia
restituirii
%e va retine detinerea unui bun cu titlu si in ca*ul in care stapanirea bunului a fost transmisa
in ba*a unui act translativ de proprietate care ulterior a fost anulat sau re*iliat .
%implul contact material nu ecivalea*a cu transmtierae detentiei sau posesiei.
;u constituie ob.material bunul abandonat, cel care nu apartine nimanui < res nullius, bunul fun+ibil si consumptibil, ori fructele bunului
dat in arenda
;u interesea*a daca bunul mobil este incorporat sau nu intr-un bun mobil, daca recoltele au fost culese sau desprinse de sol, daca bunul e
consumptibil sau nu.
Corpul uman sau parti ale acestuia nu pot fi ob.material al abuzului de incredere. PO!;?;L; S#U O<$;"!;L; #FL#!; P; "OPUL
UN;$ P;SO#N;- 3=.
Sub.infractiunii
&9
%& -orice persoana fiz'juridica care are cap.penala si care detine bunul mobil al altuia cu orice titlu 3etentor
precar!
-proprietarul bunului nu paote fi subiect activ al infractiunii
-participatia penala -3=, C'$'C
%' -pers.fizica sau juridica, de la care autorul a primit, cu orice titlu, un bun mobil.

Lat.obiectiva
(l.material .. Insusirea bunului mobil
2.:ispunerea pe nedrept de acel bun
6.Refu*ul abu*iv de a-l restitui
Infractiunea poate fi retinuta in concurs cu accesul fara drept la sisteme informatice
Urmarea imediata - imposedarea faptuitorului precum si producerea unui prejudiciu in patrimoniul proprietarului
Le+atura de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei @ex re
Latura subiectiva
-intentie directa ' indirecta
- nu intereseaza mobilul sau scopul. (unt avute in vedere doar la individualizarea pedepsei de catre instanta,
eventual.

Formele infractiunii
=cte preparatorii si tentativa - Posibile, NU SUN! $N"$9$N#!;
Consumarea infractiunii - in momentul insusirii pe nedrept a bunului, al dispunerii pe nedrept de bun, respectiv al refuzului
nejustificat de restituire infractiune instantanee!.
$nfractiunea poate fi savarsita in forma continuata, cu e7cepta situatiei in care faptuitorul a refuzat succesiv restiuirea unui bun la diferite
intevale de timp, caz in care infractiunea se epuizeaza la data efectuarii ultimului act de e7ecutare.
Pedeapsa
- $nc0isoarea -. luni la 2 ani sau amenda
&&
:;S!$UN;# F#UDULO#S# :;S!$UN;# F#UDULO#S#
Notiune
-producerea de pagube unei persoane, cu rea credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia de pers.fizica sau
juridica care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri.
Forma a/ravata-sav.gestiunii frauduloase in scopul dobindirii unui folos material.
=.penala la plangerea prelabila a pers.vatamate.

Obiectul infractiunii
-#$ %pecial- rel.sociale privind protectia patrimoniului
-#b.material % universalitate de bunuri mobile si'sua imobile
Subiectii infractiunii
-%& Pers.fizica'juridica ce are ca atributii administrarea sau conservarea unei universalitati de bunuri apartinand altuia, care nu
are calitatea de functionar. Coautorul trebuie sa indeplineasca si el asemenea calitate.
5 posibila instigarea si complicitatea, care nu este conditionata de vreo calitate a participantilor.
-%'- persoana fizica 'juridica a carei universalitate de bunuri este administrata sau conservata de faptuitor.
Latura obiectiva
(lementul .material - actiunea'inactiunea prin care se produce un prejudiciu de catre persoana care are ca atributii
administrarea sau conservarea bunurilor persoanei vatamate.
-trebuie retinuta administrarea frauduloasa sau conservarea frauduloasa a unei universalitati de
bunuri mobile si'sau imobile
Urmarea imediata Prejudiciul creat prin actiunea infractionala
.
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa'indirecta
=arianta a/ravata ,+2 al.,. ".p.
Se sav.numai cu intentie directa
Formele infractiunii
&ctele preparatorii si tentativa - posibile, dar nu sunt incriminate
&)
Consumarea - in momentul producerii prejudiciului
-se poate realiza in forma continuata, momentul epuizarii4 momentul e7ercitarii ultimelor acte de
e7ecutare
Pedeapsa
Forma tip
2.7 al... C.p. -= luni> ani
?arianta a+ravata 6-.0 ani
$NS;L#"$UN;# $NS;L#"$UN;#
Notiune
-Vezi Codul

Obiectul infractiunii
-#$ %pecial- rel.sociale privind protectia patrimoniului impotriva actelor de fraudare
-#b.material %rice bun mobil corporal cu o valoare economica sau imobil.
Subiectii infractiunii
-%& Pers.fizica'juridica cu capacitate penala
-'articipatie penala# -3=# C'$'C'
-%' - persoana fizica 'juridica prejudiciata prin inselaciune
Latura obiectiva
(lementul .material - inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase ori ca
mincinoasa a unei fapte adevarate, avand ca efect crearea unei reprezentari eronate, false a realitatii.
-$n cazul in care mijloacele folosite reprezinta prin ele insele o infractiune, se va retine concursul
cu inselaciunea
Urmarea imediata Prejudiciul moral
.
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa calificata prin scop
scopul obtinere pt sine sau pt altul a unui folos material injust
nu intereseaza mobilul care l-a determinat pe faptuitor sa actioneze
&+
Inselaciune in conventii
Inselaciune prin cecuri
%unt doar RIL-uri la ele.Le +asesti in carte.
Forme a/ravate
-prin folosire calitatiAnume mincinoase Ami)loace frauduloase
Daca mijlocul fraudulos e el insusi o infractiune, se va retine concurs real cu inselaciunea
-inselaciunea care a avut urmare consecinte deosebit de /rave
Urmarea imediata sa fie praeterintentionata
Formele infractiunii
&ctele preparatorii si tentativa - posibile, dar nu sunt incriminate.=ctele de pregatire efectuate de un tert, de care se serveste
autorul constituie acte de complicitate.
Tentativa -perfecta,imperfecta,relativ improprie este posibila si incriminata
2 <$6-uri in carte
$nfractiunea se poate sav. in forma continuata, infr.se epuizeaza la data producerii ultimului act de e7ecutare.
Pedeapsa
Inducerea 0n eroare a unei persoane,
- prin prezentarea ca adev-rat- a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas- a unei fapte adev-rate,
- /n scopul de a ob.ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust ,i dac- s-a pricinuit o pagub-,
se pedepse3te cu 0ncisoare de la = luni la .2 ani.@
@An3el/ciunea s/v1r3it/ prin folosire
- de nume sau calit-.i mincinoase ori
- de alte mijloace frauduloase
se pedepse3te cu 0ncisoare de la 6 la .> ani.
:ac/ mi4locul fraudulos constituie prin el 0nsu3i o infrac2iune, se aplic/ re+ulile privind concursul de infrac2iuni.@
Inducerea sau men2inerea 0n eroare a unei persoane cu prile4ul 0nceierii sau e)ecut/rii unui contract, s/v1r3it/ 0n a3a fel 0nc1t,
f/r/ aceast/ eroare, cel 0n3elat nu ar fi 0nceiat sau e)ecutat contractul 0n condi2iile stipulate, se sanc2ionea*/ cu pedeapsa prev/*ut/ 0n
alineatele precedente, dup/ distinc2iile acolo ar/tate.
&0
-- (miterea unui cec asupra unei institu2ii de credit sau unei persoane, 3tiind c/ pentru valorificarea lui nu e)ist/ provi*ia sau
acoperirea necesar/, precum 3i
- fapta de a retra+e, dup/ emitere, provi*ia, 0n totul sau 0n parte, ori de a inter*ice trasului de a pl/ti 0nainte de e)pirarea termenului
de pre*entare,
0n scopul ar/tat 0n alin. ., dac/ s-a pricinuit o pa+ub/ posesorului cecului,
se sanc2ionea*/ cu pedeapsa prev/*ut/ 0n alin. 2@
An3el/ciunea care a avut consecin2e deosebit de +rave se pedepse3te cu 0ncisoare de la .0 la 20 de ani 3i inter*icerea unor drepturi.
D;L#P$D#;# D;L#P$D#;#
Notiune -
Folosirea, insusirea sau traficarea de catre un functionar, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri
pe care le /estionea1a sau administrea1a, daca prin aceasta s-a produs un pre)udiciu.
"onstituie forma a/ravata delapidarea care a produs consecinte deosebit de grave.
=rt.)1) pct.) si + din 6egea +&'&::9 prevede o forma speciala de delapidare daca fapta nu constituie o infractiune mai grava-
consatand in fapta fondatorului, directorului sau a reprezentantului legal al societatii, care#
+. folose,te, cu rea-credin.-, bunuri sau creditul de care se bucur- societatea, /ntr-un scop contrar intereselor acesteia sau /n
folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alt- societate /n care are interese direct sau indirect"
,. se /mprumut-, sub orice form-, direct sau printr-o persoan- interpus-, de la societatea pe care o administreaz-, de la o
societate controlat- de aceasta ori de la o societate care controleaz- societatea pe care el o administreaz-, suma /mprumutat-
fiind superioar- limitei prev-zute la art. &000 alin. +! lit. a!, sau face ca una dintre aceste societ-.i s- /i acorde vreo garan.ie
pentru datorii proprii"
Obiectul infractiunii
#$ %pecial- relatiile sociale referitoare la protejarea patrimoniului
#b.material banii, valorile sau alte bunuri mobile corporale cu o valoare economica, care apartine unei pesoane juridice si pe
care faptuitorul le getioneaza sau administreaza efectiv . Poate fi (= pers.fizica sau juridica.
Subiectii infractiunii
%& calificat, functionar public sau funcionar care gestioneaza sau administreaza bunurile unei pers.juridice publice sau private
&2
'articipatia penala # Da, C'$'C. toti coautorii trebuie sa aiba calitatea speciala ceruta de lege, altfel se va retine complicitatea
la savarsirea infraciunii pentru subiectii activi necalificati care contribuie nemi4locit la aceasta.
%'- 'ers. $uridica, publica sau privata, ale carei bunuri sunt +estionate sau administrate de faptuitor.
Latura obiectiva
(lementul material -sustragerea unui'unor bunuri din patrimoniul persoanei juridice, bunuri pe care faptuitorul le
gestioneaza sau administreaza, urmata de insusirea , folosirea sau traficarea lui'lor.
Urmarea imediata scoaterea bunului din sfera patrimoniala a pers.vatamate si producerea unei pagube acesteia5
in ca*ul in care nu a fost cau*ata o pa+uba, se va retine abu*ul in serviciu iar nu delapidarea.
Le+at.de cau*alitate - trebuie sa e7iste intre elementul material si urmarea imediata
Latura subiectiva
intentie directa'indirecta
(copul satisfacerea unui interes personal al faptuitorului sau al altei persoane
Nu intereseaza mobilul cu care a fost savarsita fapta.
=arianta a/ravata
2.>
.
al.2 C.p.
%e retine in ca*ul in care fapta a produs pa+ube materiale mai mari de 200000 lei sau o perturbare deosebit de +rava a activitatii unei
pers.4uridice publice sau private.
Formele infractiunii
&ctele preparatorii - posibile, dar nu sunt incriminate
Tentativa imperfecta -posibila, incriminata.
.
Consumarea - in momentul faptei titipce
&;
.
'oate fi savarsita in forma continuata, ca* in care infractiunea se epui*ea*a la data savarsirii ultimului act de e)ecutare.
Pedeapsa
Forma tip - inchisoare &-&2 ani
?arianta a+ravata -inchisoare &9-)9 ani si interzicerea unor drepturi
D$S!U:;;# D$S!U:;;#
Notiune -
$nfractiunea ce consta in distru/erea, de/radarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altei
persoane sau in impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, sau in inlaturarea masurilor
luate"
=ctiunea penala, pt.forma tip -se pune in miscare la pl.prealabila a pers.vatamate.
=ariante a/ravate, da*
?n cazul /n care bunul are deosebit- valoare artistic-, ,tiin.ific-, istoric-, arhivistic- sau o alt- asemenea valoare
3istrugerea, degradarea sau aducerea /n stare de ne/ntrebuin.are a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui
cablu de /nalt- tensiune, a echipamentelor ,i instala.iilor de telecomunica.ii sau pentru difuzarea programelor de
radio ,i televiziune ori a sistemelor de alimentare cu ap- ,i a conductelor magistrale de alimentare cu ap-
3ac- distrugerea, degradarea sau aducerea /n stare de ne/ntrebuin.are se s-v@r,e,te prin incendiere, e7plozie ori prin
orice alt asemenea mijloc ,i dac- rezult- pericol public.
Obiectul infractiunii
#$ %pecial- relatiile sociale referitoare la protejarea patrimoniului impotriva distrugerii'degradarii'aducerii in stare de
neintrebuintare
#b.material orice bun mobil, inclusiv un animal, sau imobil, care apartine unei alte pers.fizice sau juridice sau altei entitati.
Bunurile abandonate sau cele care nu apartin nimanui nu pot constitui obiect material al infractiunii de distru+ere.
Subiectii infractiunii
&1
%& orice pers.fizica sau juridica , care are capacitate penala. Proprietarul bunului poate fi S# numai in ca1ul savarsirii
faptei in vreuna din variantele a/ravate.
'articipatia penala # Da, C'$'C.
%'- Pers.fizica sau juridica sau orice entitate careia ii apartine bunul distrus, degradat ori adus in stare de neintrebuintare de
catre faptuitor.
Latura obiectiva
(lementul material -distrugere'degradare'aducere in stare de neintrebuintare , de impiedicare a luarii masurilor de
conservare ori salvare a bunului, dupa ce au fost luate. :istru+erea si de+radarea sunt absorbite in furtul calificat savarsit prin
efractie
:aca faptuitorul reali*ea*a mai multe activitati infractionale preva*ute de elementul material, va e)ista o s+.infractiune.
Urmarea imediata distrugerea'degradarea'aducerea in stare de neintrebuintare'creare stare de pericol prin
impiedicarea luarii masurilor de conservare ori de salvare a bunului
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa'indirecta
Nu intereseaza mobilul sau scopul cu care a fost savarsita fapta.
Formele infractiunii
&ctele preparatorii - posibile, dar nu sunt incriminate
Tentativa imperfecta -posibila, incriminata.
.
Consumarea - in momentul faptei titipce
&>
.'oate fi savarsita in forma continuata, ca* in care infractiunea se epui*ea*a la data savarsirii ultimului act de e)ecutare.
:istru+erea este absorbita in infr.de violare a secretului corespondentei sau furt calificat savarsit prin efractie.
Pedeapsa
Forma tip 2.C al... - inchisoare o luna-+ luni sau amenda
?arianta a+ravata 2.C al.2 si 6 -inchisoare &-&9 ani
?arianta a+ravata 2.C al.7 -inchisoare +-&2 ani
!UL<U#;# D; POS;S$; !UL<U#;# D; POS;S$;
Notiune
$nfractiunea ce consta in ocuparea in intre/ime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, fara
consimtamantul acestuia sau fara aprobare prealabila primita in conditiile le/ii, ori refu1ul de a elibera imobilul astfel ocupat .
.
=ariante a/ravate, da*
%cuparea prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare
3e doua sau mai multe persoane impreuna
Obiectul infractiunii
#$ %pecial- relatiile sociale referitoare la protejarea patrimoniului si a posesiei de fapt a bunurilor imobile
#b.material un bun imobil sau o parte din acesta, apartinand unei persoane fizice, juridice sau altei entitati publice sau private"
bunul imobil trebuie sa se afle in posesia sau detentia unei persoane este protejata posesia de fapt!
Subiectii infractiunii
%& orice pers.fizica sau juridica. Proprietarul bunului poate fi S# numai in ca1ul in care bunul se afla in posesia le/itima
a altei persoane Ba u1ufructuarului, de pilda).
'articipatia penala #
&:
Da, C'$'C. ()ceptie, situatia cand fapta e sav.prin violenta, amenintari sau prin desfiintare sau stramutare semne de otar,
de mai multe persoane impreuna, cand participarea e posibila numai in forma insti+arii si complicitatii anterioare.
%'- Pers.fizica sau juridica care are in posesie de fapt bunul imobil precum si proprietarul imobilului in situatia in care imobilul
nu este in stapanirea acestuia.
Latura obiectiva
(lementul material -%cuparea efectiva a unui imobil, fara consimtamantul posesorului sau fara o aprobare prealabila
primita in conditiile legii, sau refuzul de a parasi imobilul ocupat fara drept.
#cuparea presupune o activitate infractionala de durata, iar nu de o simpla patrundere ca in ca*ul infractiunii de violare de
domiciliu, infractiunea de tulburare de posesie fiind astfel o infractiune continua.
:aca ocuparea s-a reali*at in ba*a unui titlu, care ulterior este anulat, nu se poate retine savarsirea infractiunii de tulburare de
posesie.
Urmarea imediata imobilul sau parte a acestuia trece fara drept, in stapanirea de fapt a faptuitorului.
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa'indirecta
Nu intereseaza mobilul sau scopul cu care a fost savarsita fapta.
Formele infractiunii
&ctele preparatorii - posibile, dar nu sunt incriminate
In ca*ul formei a+ravate, daca actiunea faptuitorului este intrerupta, ramanand in stadiul de tentativa, acesta poate fi tras la
raspundere penala pt.infractiunea de loviri sau alte violente, amenintare sau distru+ere.
.
Consumarea - in momentul ocuparii definitive a imobilului sau a unei parti a acestuia nu in momentul
patrunderii in imobil!
Infractiunea se epui*ea*a la data incetarii ocuparea fara drept sau cand infractorul este condamnat definitiv pt savarsirea
infractiunii de tulburare de posesie
Pedeapsa
)9
Forma tip 220 al... - inchisoare &-2 ani
?arianta a+ravata 220 al.2 -inchisoare )-1 ani
?arianta a+ravata 220 al.6 -inchisoare +-&2 ani
!#$NU$;# !#$NU$;#
)&
Notiune
$nfractiunea ce consta in primirea, dobindirea, sau transformarea unui bun mobil ori inlesnirea valorificarii acestuia, de catre o
persoana care nu a participat la savarsirea infractiunii, dar care cunoaste ca bunul mobil provine din savarsirea unei fapte prevazute de
legea penala, daca prin aceasta s-a urmarit obtinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material.
Obiectul infractiunii
#$ %pecial- relatiile sociale referitoare la protejarea patrimoniului si cele privind infaptuirea justitiei.
#b.material bunul sau bunurile mobile provenite din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala nu este necesar ca fapta
sa constituie infractiune!
Subiectii infractiunii
%& orice pers.fizica sau juridica care are capacitate penala. Proprietarul bunului poate fi S# numai in ca1ul in care
tainuieste bunurile provenite din savarsirea unei fapte preva1ute de le/ea penala , comisa impotriva proprietarului neproprietar
sau a detentorului.
'articipatia penala #
Da, C'$'C.
!ainuitorul nu poate fi participan la savarsirea infractiunii din care provine bunulC acesta nu trebuie sa aiba nicio
intele/ere prealabila sau concomitenta savarsirii faptei preva1ute de le/ea penala cu participantii la aceasta, altfel se va retine
complicitatea ca forma a participatiei penale.
%'- Pers.fizica sau juridica careia i-a fost sustras bunul.
Latura obiectiva
(lementul material -primirea'dobindirea'transformarea unui bun provenit din savarsirea unei fapte prevazute de legea
penala ori pentru inlesnirea valorificarii lui.
Ciar daca pt.fapta din care provine bunul tainuit e)ista o cau*a care impiedica punerea in miscare sau e)ercitarea actiunii
penale, aceasta impre4urare nu impiedica retinerea infractiunii de talarie.
))
.
Urmarea imediata starea de pericol creata prin trecerea bunului in stapanirea tainuitorului sau modificarea bunului
Le+at.de cau*alitate - rezulta din materialitatea faptei
Latura subiectiva
intentie directa
scopul- obtinerea unui folos material pt sine sau pt altul, chiar daca folosul nu a fost obtinut efectiv
in situatia in care la primirea bunului acesta este de indata distrus de faptuitor, se va retine savarsirea infractiunii de favorizarea
infractorului, iar nu cea de tainuire, intrucit primirea nu a fost realizata in scopul dobindirii unui folos material
nu trebuie sa e7iste o intelegere intre autorul faptei prevazute de legea penala si tainuitor,anterioara sau concomitenta savarsirii
faptei dinc are provine bunul tainuit, altfel se va retine complicitatea.
$n situatia e7istentei unui prim act de tainuire , urmat de o alta actiune a aceluiasi tainuitor care promtie ca va asigura valorificare
in continuare si a altor bunuri sustrase, sunt intrunite elem.constitutive ale complicitatii la infractiunea de furt in forma simpla
sau continuata, dupa caz, in concurs real cu infractiunea de tainuire, chiar daca promisiunea anticipata de tainuire a bunurilor nu
a fost indeplinita.
Formele infractiunii
&ctele preparatorii si tentativ - posibile, dar nu sunt incriminate
'oate fi savarsita in forma continuata, cand infractiunea se epui*ea*a la data savarsirii
ultimului act de e)ecutare.
Pedeapsa
6 luni < C ani, fara a putea depasi ma)imul special preva*ut de le+e pt.fapta preva*uta de le+ea penala din care provine bunul
'edeapsa concreta aplicata tainuitorului poate fi mai mare decat cea aplicata autorului faptei preva*ute de le+ea penala dinc are
provine bunul.
Cau*a spec.de nepedpsire- de care profita tainuitorul sot sau de o ruda apropiata a participantului la sav.faptei.din care provine
bunul tainuit.
)+
)0

S-ar putea să vă placă și