Sunteți pe pagina 1din 4

Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere Art.

175: Modul de citare (1) Chemarea unei persoane in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata se face prin citatie scrisa. Citarea se poate face si prin nota telefonica sau telegrafica. (2) Citatiile se inmaneaza de agenti anume insarcinati cu indeplinirea acestei atributii sau prin mijlocirea serviciului postal. Art. 176: Continutul citatiei

(1) Citatia este individuala si trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: a) denumirea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata care emite citatia, sediul sau, data emiterii si numarul dosarului; b) numele, prenumele celui citat, calitatea in care este citat si indicarea obiectului cauzei; c) adresa celui citat, care trebuie sa cuprinda in orase si municipii: localitatea, judetul, strada, numarul si apartamentul unde locuieste, iar in comune: judetul, comuna si satul, in citatie se mentioneaza, cand este cazul, orice alte date necesare pentru stabilirea adresei celui citat; d) ora, ziua, luna si anul, locul de infatisare, precum si invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicate, cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare. e) ca partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte la termenul fi at; f) ca potrivit art. 1!1 alin. 2 si " apararea este obligatorie, iar in cazul in care partea nu isi alege un aparator, cu care sa se prezinte la termenul fi at, i se va desemna un aparator din oficiu; g) ca partea citata poate, in vederea e ercitarii dreptului la aparare, sa consulte dosarul aflat la arhiva instantei. (2) Citatia se semneaza de cel care o emite. Art. 177: Locul de citare (1) #nvinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. (2) $aca printr%o declaratie data in cursul procesului penal invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat, el este citat la locul indicat. (") #n caz de schimbare a adresei aratata in declaratia invinuitului sau inculpatului, acesta este citat la noua sa adresa, numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita, sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. 1&' ca s%a produs o schimbare de adresa.

(() $aca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s%a savarsit infractiunea. Cand activitatea infractionala s%a desfasurat in mai multe locuri, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala. ()) *olnavii aflati in spital sau intr%o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora. (+) $etinutii se citeaza la locul de detinere, prin administratia acestuia. (!) ,ilitarii se citeaza la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia. (&) $aca invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate, citarea se face potrivit normelor de drept international penal aplicabile in relatia cu statul solicitat, in conditiile legii. #n absenta unei asemenea norme sau in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandata. #n acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare. (&1) -a stabilirea termenului pentru infatisarea invinuitului sau inculpatului aflat in strainatate, se tine seama de normele internationale aplicabile in relatia cu statul pe teritoriul caruia se afla invinuitul sau inculpatul, iar in lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca citatia in vederea infatisarii sa fie primita cel mai tarziu cu (' de zile inainte de ziua stabilita pentru infatisare. (.) Citarea altor persoane decat invinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor din prezentul articol. /nitatile la care se refera art. 1() din Codul penal si alte persoane juridice se citeaza la sediul acestora, iar in cazul neidentificarii sediului, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s%a savarsit infractiunea. Art. 178: Inmanarea citatiei (1) Citatia se inmaneaza personal celui citat, care va semna
dovada

de primire.

(2) $aca persoana citata nu vrea sa primeasca citatia, sau primind%o nu voieste sau nu poate sa semneze dovada de primire, agentul lasa citatia celui citat ori, in cazul refuzului de primire, o afiseaza pe usa locuintei acestuia, incheind despre aceasta proces%verbal. (21) #n cazul in care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un invinuit sau inculpat care locuieste in strainatate nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum si in cazul in care statul destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai, citatia se va afisa la sediul parchetului sau al instantei, dupa caz. (") Cand citarea se face potrivit art. 1!! alin. 1 partea finala, alin. ), + si !, unitatile acolo aratate sunt obligate a inmana de indata citatia persoanei citate sub luare de dovada, certificandu%i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s%a putut obtine semnatura acesteia. $ovada este predata agentului procedural, iar acesta o inainteaza organului de urmarire penala sau instantei de judecata care a emis citatia. (() Citatia destinata unei unitati dintre cele la care se refera art. 1() din Codul penal sau altei persoane juridice se preda la registratura sau functionarului insarcinat cu primirea corespondentei. $ispozitiile alin. 2 se aplica in mod corespunzator. Art. 179: Inmanarea citatiei altor persoane

(1) $aca persoana citata nu se afla acasa, agentul inmaneaza citatia sotului, unei rude sau oricarei persoane care locuieste cu ea, ori care in mod obisnuit ii primeste corespondenta. Citatia nu poate fi inmanata unui minor sub 1( ani sau unei persoane lipsite de uzul ratiunii. (2) $aca persoana citata locuieste intr%un imobil cu mai multe apartamente sau intr%un hotel, in lipsa persoanelor aratate in alin. 1, citatia se preda administratorului, portarului ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste. (") 0ersoana care primeste citatia semneaza dovada de primire, iar agentul, certificand identitatea si semnatura, incheie proces%verbal. $aca aceasta nu voieste sau nu poate semna dovada de primire, agentul afiseaza citatia pe usa locuintei, incheind procesverbal. (() #n lipsa persoanelor aratate in alin. 1 si 2, agentul este obligat sa se intereseze cand poate gasi persoana citata pentru a%i inmana citatia. Cand nici pe aceasta cale nu se poate ajunge la inmanare, agentul afiseaza citatia pe usa locuintei persoanei citate, incheind proces%verbal. ()) #n cazul cand persoana citata locuieste intr%un imobil cu mai multe apartamente sau intr%un hotel, daca in citatie nu s%a indicat apartamentul ori camera in care locuieste, agentul este obligat sa faca investigatii pentru a afla aceasta. $aca investigatiile au ramas fara rezultat, agentul afiseaza citatia pe usa principala a cladirii, incheind procesverbal si facand mentiune despre imprejurarile care au facut imposibila inmanarea citatiei. Art. 180: Cercetari in vederea inmanarii citatiei (1) $aca persoana citata si%a schimbat adresa, agentul afiseaza citatia pe usa locuintei aratate in citatie si se informeaza pentru aflarea noii adrese, mentionand in procesulverbal datele obtinute. Art. 181: Dovada de primire si procesul ver!al de predare a citatiei (1) $ovada de primire a citatiei trebuie sa cuprinda numarul dosarului, denumirea organului de urmarire penala sau a instantei care a emis citatia, numele, prenumele si calitatea persoanei citate, precum si data pentru care este citata. $e asemenea, trebuie sa cuprinda data inmanarii citatiei, numele, prenumele, calitatea si semnatura celui ce inmaneaza citatia, certificarea de catre acesta a identitatii si semnaturii persoanei careia i s%a inmanat citatia, precum si aratarea calitatii acesteia. (2) 1ri de cate ori cu prilejul predarii sau afisarii unei citatii se incheie un proces%verbal, acesta va cuprinde in mod corespunzator si mentiunile aratate in alineatul precedent. Art. 18": Comunicarea altor acte procedurale (1) Comunicarea celorlalte acte de procedura se face potrivit dispozitiilor prevazute in prezentul capitol. Art. 18#: Mandatul de aducere (1) 1 persoana poate fi adusa in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata pe baza unui mandat de aducere, intocmit potrivit dispozitiilor art. 1!+, daca fiind anterior citata nu s% a prezentat, iar ascultarea ori prezenta ei este necesara. (2) #nvinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar inainte de a fi fost chemat prin citatie, daca organul de urmarire penala sau instanta constata motivat ca in interesul rezolvarii cauzei se impune aceasta masura.

(") 0ersoanele aduse cu mandat, potrivit alin. 1 si 2, nu pot ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul strict necesar pentru audierea lor, in afara de cazul cand s%a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora. (() 0ersoana adusa cu mandat de aducere este ascultata de indata de catre organul judiciar. Art. 18$: %&ecutarea mandatului de aducere (1) ,andatul de aducere se e ecuta prin organele politiei, jandarmeriei sau politiei comunitare. (2) $aca persoana aratata in mandatul de aducere nu poate fi adusa din motive de boala, cel insarcinat cu e ecutarea mandatului constata aceasta printr%un proces%verbal, care se inainteaza de indata organului de urmarire penala ori instantei de judecata. (21) $ispozitiile alin. 2 se aplica si in cazul in care persoana aratata in mandat, cu e ceptia invinuitului sau inculpatului, nu poate fi adusa din orice alta cauza. (") $aca cel insarcinat cu e ecutarea mandatului de aducere nu gaseste persoana prevazuta in mandat la adresa indicata, face cercetari si daca acestea au ramas fara rezultat, incheie un proces%verbal care va cuprinde mentiuni despre cercetarile facute. ("1) $aca invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga, va fi constrans la aceasta. () 2 ecutarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unitatii militare sau prin comandantul garnizoanei.