Sunteți pe pagina 1din 12

Operartiunea de cesiune parti sociale 

sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de


art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea
unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi
nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se
aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu
poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv. Se înţelege că, dacă prin actul constitutiv sunt
stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate.
Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii
[art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în
registrul comerţului.

CEDENTUL – DA

CESIONARUL - PRIMESTE

CESIUNE PARTI SOCIALE CATRE TERTE PERSOANE

Potrivit Legii nr. 223/2020, cesiunea partilor sociale către persoane care nu sunt asociate în firma
se poate face acum în mod direct fără publicarea prealabilă în Monitorul Oficial al României
partea IV-a a actului modificator prin care s-a hotărât cesiunea partilor sociale, aceasta
efectuându-se într-o singură etapă.

CESIUNE PARTI SOCIALE PE CALE SUCCESORALA

Legea nr. 31/1990, în art. 202 alin. (3). prevede că, în cazul dobândirii unei părţi sociale prin
succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel;
în acest din urmă caz. societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform
ultimului bilanţ contabil aprobat.

Dacă prin actul constitutiv s-a prevăzut posibilitatea continuării societăţii cu moştenitorii, aceştia
devin asociaţi ai societăţii, dobândind fracţiuni la capitalul social şi implicit drepturi de vot în
adunarea generală a asociaţilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin din succesiune.

In cazul în care, în urma transmiterii succesorale, s-ar depăşi numărul de 50 de asociaţi din cauza
numărului moştenitorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari care nu
trebuie să depăşească maximumul legal [art. 202 alin. (4) din Legea nr. 31/1990).

Cesiunea părţilor sociale pe cale succesorală trebuie înscrisă şi ea în registrul comerţului şi în


registrul asociaţilor societăţii, în condiţiile art. 203 din Legea nr. 31/1990. La fel ca şi în celelalte
cazuri, transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală are efect faţă de terţi numai din
momentul înscrierii ei în registrul comerţului [art. 203 alin. (2) din lege].

Dacă prin actul constitutiv s-a interzis continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat
(în concepţia legii nu s-a prevăzut posibilitatea continuării cu moştenitorii), aceştia, în calitatea
lor de titulari ai părţilor sociale, au dreptul la contravaloarea părţilor, calculată conform ultimului
bilanţ aprobat în condiţiile art. 202 din Legea nr. 31/1990.
Ingrădirea continuării societăţii cu moştenitorii îşi are fundamentul în caracterul intuitu personae
al societăţii cu răspundere limitată, exprimat prin aceea că este posibil ca moştenitorii să nu se
bucure de aceeaşi consideraţie şi încredere în rândul asociaţilor ca şi autorul lor.

ACTE NECESARE CESIUNE PARTI SOCIALE

 Copii CI ale asociatilor și administratorilor;


 Copie de pe ultimul act constitutiv actualizat;
 Procura notarială de înputernicire.

SERVICII OFERITE

 completarea cererii de inregistrare a mentiunii;


 conceperea si redactarea actului modificator (hotararea A.G.A., decizia asociatului unic,
etc);
 conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 redactarea declaratiilor privind indeplinirea calitatii de asociati si administratori;
 redactarea specimenului de semnatura in cazul in care noii asociati sunt numiti si
administratori;
 intocmirea dosarului;
 depunerea dosarului online la registrul comertului;

HOTARAREA AGA NR. …/ …

a asociatilor  S.C. … S.R.L., cu sediul in …, inmatriculata la ORC sub nr. J …, CUI …, care s-


a tinut la sediul societatii  in data de …

Subsemnatii:

1 … ( … % din capitalul social ), cetăţean român, casatorit/necasatorit, de sex …,  nascut la


data de … in …, domiciliat in …, identificat prin CI seria …, nr. …, eliberata … la data de …,
CNP: …,

2 … ( … % din capitalul social ), cetăţean român, casatorit/necasatorit, de sex …,  nascut la


data de … in …, domiciliat in …, identificat prin CI seria …, nr. …, eliberata … la data de …,
CNP: …,

in calitate de asociati ai S.C. … S.R.L., am hotarat urmatoarele :

Art. 1. Cesiunea unui numar de … parti sociale detinute de asociatul(cedent) dl… in cadrul
societatii, cu mentiunea ca fiecare parte sociala este in valoare de … LEI si reprezinta …  LEI
din capitalul social subscris si varsat de … LEI, adica …% din capitalul social – participare la
beneficii si pierderi.

Cedentul dl… cesioneaza cele … parti sociale in valoare de …LEI fiecare, reprezentand …%
din capitalul social al societatii catre Cesionarul – persoana fizica din afara societatii la data
cesiunii, dl. …, cetatean roman, casatorit/necasatorit, nascut in …, la data de …, domiciliat in
…, posesor al CI seria …, nr. … eliberata de … la data de …, avand CNP: ….

Art. 2. In urma cesiunii, structura participarii asociatilor la capitalul social al societatii


comerciale … S.R.L., J40/…/…, CUI …, va fi urmatoarea:

– Asociatul … va detine … parti sociale in valoare de … LEI fiecare, reprezentand  … % din


capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de …  LEI;

– Asociatul … va detine … parti sociale in valoare de … LEI fiecare, reprezentand … % din


capitalul social subscris si varsat, avand un aport total la capitalul social de …  LEI.

Capital social subscris si varsat este de … LEI  divizat in … parti sociale, fiecare parte
sociala fiind in valoare de … LEI.

Art. 3. Se numeste in functia de Administrator cu puteri depline, pe o perioada de 4 ani, dl.


…, cetatean roman, casatorit/necasatorit, nascut in …, la data de …, domiciliat in …, posesor al
CI seria …, nr. … eliberata de … la data de …, avand CNP: ….

Art. 4. Se imputerniceste dl/d-na…, legitimat/a cu C.I seria …, nr. … eliberata de … la data de


…, avand CNP: …., sa reprezinte societatea, sa semneze si sa depuna la Oficiul Registrului
Comertului cererea de depunere si mentionare acte, precum si toate celelalte acte si inscrisuri
necesre inregistrarii si publicarii hotararii si efectuarii operatiunii de cesiune a partilor sociale,
conform legii.

Redactata  astazi, …, la sediul societatii in 3(trei) exemplare originale.

Semnaturi asociati  :

Suspendarea sau intreruperea activitatii firmei, necesita formalitati la


Registrul Comertului si la Administratia Financiara.

La Registrul Comertului se va proceda la inregistrarea unei mentiuni


privind suspendarea de activitate

Sunt necesare in acest sens urmatoarele documente:

- copie C.I. asociat/asociati,


– copie dupa certificatul de inregistrare al societatii,
– stampila societatii,
– toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu
social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii
autorizatiilor de functionare,
Deasemenea aveti nevoie (dupa caz) de: Hotararea AGA/Decizia Asociatului
Unic, Actul Aditional la Actul Constitutiv, Delegatia, Cererea de Inregistrare,
Declaratie model.

Dupa emiterea Hotararii privind suspendarea activitatii societatii comerciale,


trebuie completata si depusa declaratia 010 la Administratia Financiara.

Durata suspendarii activitatii firmei

Puteti suspenda activitatea firmei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 3


ani. In aceasta perioada, evidenta contabila se tine la 3 luni, se depun
declaratia 100 si (daca este cazul) declaratia 300, iar firma nu are
voie sa faca nicio tranzactie. Se recomanda inchiderea contului din banca
al societatii. Bilanturile contabile, se depun in continuare, la 6 luni si un an.
De asemenea, pe perioada suspendarii, activitatea societatii se poate
relua in orice moment, nefiind obligatorie ajugerea acesteia la
termenul prevazut initial.

Suspendarea activitatii unei firme cu salariati

In cazul in care societatea are salariati, se anunta la ITM prin act aditional
incetarea contractului de munca pe motivul suspendarii activitatii firmei.

La Registrul Comerțului:

1. Hotărâre AGA/Decizie a Asociatului Unic prin care suspenzi activitatea firmei pentru o
durată de maxim 3 ani;
2. Completezi declarația model 3 prin care declari că nu desfășori niciun fel de activitate pe
societate;
3. Eventual depui și certificatele constatatoare emise anterior de către Registrul Comerțului
(aici depinde de județ – pentru București și Ilfov nu se mai cer)

La ANAF:

După obținerea documentelor de la ONRC (rezoluția), te duci la ANAF și declari pe proprie


răspundere că nu desfășori activitate pentru perioada menționată și astfel soliciți să beneficiezi de
regimul derogatoriu.

Potrivit Ordinului nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare


derogatoriu, pentru obținerea acestui regim societatea trebuie să îndelinească următoarele
condiții:

1. să nu desfășoare niciun fel de activitate;


2. să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte
elemente similare veniturilor;
3. să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă
a impozitului;
4. să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;
5. să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de
rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;
6. să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare;
7. să nu fie înscriși în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi;
8. inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice
înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau la organizațiile
profesionale care au eliberat documentele de funcționare, în cazul persoanelor fizice a
căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale.

Dacă obții acest regim derogatoriu, la final de an vei depune o declarație că nu desfășori
activitate. Dacă nu vrei să treci prin această procedură, poți alege varianta în care depui
declarațiile și bilanțul pe zero.

REVOCARE ADMINISTRATOR

Acte necesare revocare administrator, schimbare administrator:

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor


privind schimbarea membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi
de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această
calitate şi modificarea datelor lor personale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;


2. Hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original - detalii;
3. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al
noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în copie
certificată de parte;
4. Specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare şi/sau de
conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această
calitate, în original - detalii;
5. Informaţiile din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau desemnaţi, obţinute de către
ORCT, din oficiu, de la ANAF - detalii;
6. Actul constitutiv actualizat în cazul SNC, SCS, GIE şi, după caz, SRL, în
original - detalii;
7. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori/directori/membrii
consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane împuternicite să reprezinte
sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită
administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru
deţinerea acestor calităţi - detalii;
8. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în
nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată
fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat
a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
9. Dacă este cazul:
 dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, a
membrilor directoratului, în original;
 informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei
pentru persoana juridică care deține calitatea de membru al organelor de
administrare și/sau de conducere ori de control  - detalii;
 actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original;
 certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei, în original sau în copie
certificată în cazul schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de
conducere şi de control ale grupurilor de interes economic şi ale societăţilor
cooperative, în original sau în copie certificată;
 după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o
condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când
emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind
îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de
activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie
certificată) - detalii;
 dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile
legale (original) - detalii;
10. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - detalii; formular - tip;
11. Dovezile privind plata tarifului legal de publicitate,și, după caz, a tarifului postal, în
orginal sau în copie certificată de parte - detalii;
 tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Scurt GHID pentru înregistrarea unei mărci – 2021

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea
acestora la OSIM în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor
geografice, modificată şi completată prin LEGEA nr. 112/2020.

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele,
literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului
sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei
întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod
care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie
obiectul protecţiei conferite titularului lor. Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau
în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege,
precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

În condiţiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau
comercială, efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic
European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de
depunere a cererii de înregistrare de marcă.

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi:


• Marca verbală    —     o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
• Marca figurativă    —    constă în elemente figurative sau combinații de elemente verbale și
figurative;
• Marca tridimensională    —     marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau
orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.
Mai putem întâlni și alte tipuri de mărci: de poziționare, dinamice, de culoare, sonore, în mișcare,
multimedia, holograme.

După natura solicitanţilor, o marcă poate fi:


• Marca individuală    —     marca al cărui solicitant poate fi persoană juridică sau fizică (una
sau mai multe);
• Marca colectivă    —     marca desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură
să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile
asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi. Înregistrarea mărcii colective este
condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi
condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii;
• Marca de certificare    —     marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este
utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a
produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este
aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o
astfel de certificare. Pentru depunere sunt necesare cererea de înregistrare, regulamentul de
folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală
a activităţii de certificare.

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ
(desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci
pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările
ulterioare – anexa 4. Anexa poate fi accesată pe link-ul: https://osim.ro/…/Taxe-proprietate-
industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2021. Formularul se găseşte pe site-ul nostru
www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână).
Completarea lui se poate face prin două modalităţi:

A) on-line, accesând pe site-u nostru, de la capitolul “Mărci şi indicaţii geografice”, link-ul:


https://osim.ro/e-osim-ro/cereri-online/cerere-de-marca/. Înainte de a începe completarea
formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe
un singur ordin de plată). Având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de
depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat
taxele menţionate. Vă rugăm să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii
(dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif sau jpeg.

B) accesarea formularului în format pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci şi
indicaţii geografice”
(accesarea acestui formular se face prin utilizarea browser-ului Internet Explorer); dacă optaţi
pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin
poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite si pe adresa de e-mail
depunericereriPI osim.ro.

Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de depunere a acesteia în valoare de 49 lei
și taxa de publicare a ei, care are valoarea de 146 lei pentru mărcile alb-negru şi 487 lei pentru
mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei,
dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să
reiasă achitarea taxelor menţionate.

ATENTIE ! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de
depozit !

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data
publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii pe motive absolute de
refuz, în conformitate cu art. 5 alin (1) din lege.

În maxim 30 de zile de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa


pentru examinarea pe fond (în cazul neplăţii taxelor in termen se considera ca titularul a
renunţat la înregistrarea mărcii si cererea se respinge).

Valoarea taxei de examinare urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de
numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de
activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională
a Produselor şi Serviciilor – clasificarea Nisa – EDIŢIA a 11-a/2021. Este necesar să
precizați strict produsele și/sau serviciile pentru care solicitați înregistrarea mărcii. În
cazul în care treceți titlul clasei, se va interpreta ca incluzând toate produsele și serviciile
acoperite de sensul literal al indicației sau a termenului respectiv. Dacă nu sunteţi sigur de
încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii
dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci,
contra unei taxe de 146 lei.

În conformitate cu O.G. nr. 41/1998 menţionată anterior, taxele de examinare pentru o clasă
sunt următoarele:

– pentru mărcile individuale:

 marca verbală: 536 lei;


 marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 682 lei;
 marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1071 lei.
 Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 243 lei.

– pentru mărcile colective sau de certificare:

 marca verbală: 1899 lei;


 marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2191 lei;
 marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2678 lei.
 Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 341 lei.

Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator
privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

CONTUL O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, str.
Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti;
cod fiscal: 4266081.

OSIM examinează pe fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu


condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii
respective.

În termen de două luni de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială –


Secţiunea Mărci a admiterii cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate
formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din
lege, cu achitarea taxelor legale.

OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat
procedura de înregistrare. Certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiția achitării
taxei legale de 243 lei în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea
procedurii de înregistrare a mărcii. În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut, se
consideră că titularul a renunţat la înregistrarea mărcii.

OPŢIONAL ! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau anterior depunerii cererii, puteţi
solicita efectuarea unei cercetări documentare de către specialiştii din cadrul Serviciului Mărci.
Scopul cercetării este de a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al
cărei titular ar putea face observaţii/opoziţii la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni
de la data publicării. Veţi găsi formularul tip şi taxele corespunzătoare pe site-ul nostru la
capitolul „Mărci şi indicaţii geografice”, rubrica „Servicii în domeniul mărcilor”. Formularul
pentru cercetări documentare în domeniul mărcilor are inscripţionat în colţul din dreapta sus
cuvântul „MĂRCI”, iar tarifele sunt cuprinse în Ordinul 4/14.01.2021.
Această cercetare documentară are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o
legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea
documentară este constituit dintr-o listă de mărci.
NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veţi lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriţi ce este de
făcut, puteţi să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM şi
membru al CNCPIR.

Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi
pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:
– registrul național de mărci:  https://api.osim.ro:8443/tm-registry
– registrul WIPO:                    https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
– registrul EUIPO:                   https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.


Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei
de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate
fi reînnoită pentru oricât de multe perioade de 10 ani.

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030044.
Pentru orice alte informaţii din domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul OSIM la
Biroul Relaţii cu Publicul, parter – camera 2, puteţi scrie pe e-mail: registratura osim.ro,
puteţi suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala 021/306.08.00 ÷ 29, interior 208
sau 284.