Sunteți pe pagina 1din 18
‘Anexa nt. STANDARD OCUPATIONAL PENTRU EDUCATIE $I FORMARE PROFESIONALA SECTIUNEA A- STANDARD OCUPATIONAL 1, Denumirea ocupatie i codul COR ‘Responsabil eu protecta dateor cu carater personal -cod COR 242231 2, Denumirea tradust a ocupatiei En) Daa protection officer 3. Competente si deprinderi 1, Informarea organiza si persoanelor vizate cu privte la drepturile si obligaile lor In baza lepslayieiprivind protetia datelor cu caracter personal 2 Monitrizwen mold in care orpanialia respecte legis privind protein datelor cu caracter personal gi standerdele specie la ere organizata a aera. ‘3. Emiterea de recomardirig oferteaasistenei de specialitateorpanizatci cu privre la ierpretarea si aplicarea prevederilor lepsljeiprivind rotecia datelor cu caracter personal 4. Gestionarearelayei cu autoritatea de supraveghere in domeniul proteyiel datelor eu caracer personal . Respectaea principului obiectiviiii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal 6, Asiguarea si gestionarea registului de evident al prelucrisi datelor eu caracter personal 7. Gestionarea si cooréonarea resurselor umane,financiar, tehnice necesare realizar sarcinilor si actvitatdr specific domeniuluiprotecteidatelor eu caracter personal 8. Dezvoltarea profesionalé continu tn domeniulprotecteidatelor cu caracter personal 9. Monitorizarea apliciri instrumentclor si metodelor de imbundtajre « eficaiti sistemului de management l securtii informs 10, Analizarea gi evaluareeriseurilor de prelucrare a datelor cu caractr personal 4. Niveuris 4.1, Nivel de calificer conform Cadrului Najonal a Clifiailr (CNC) cE 42 te cia Cn Racy at (609 a ig ‘nomenclatoral COR ‘5.1 Acces In ocupatisioeupati de acelas nivel de califcare, conform CNC, pe bara ‘experients/reeunoaytere de competenfe Nu este cal ‘5.2. Acces la ocupatielocupati de nivel de caliiare imediat superior, conform CNC, pe bazd de programe de formare profesional i experient ‘Na ete cal 6_Informatisuplimentare Regulamentul Geacralprivind PotetiaDatelor (*GDPR") impune un st unic de regu, direct eplicabile is toate Satele Membre sle Uniunii Europene si, prin urmare 31 in Roménia,ilocuind preveerilecuprnse in Directive 9546)CE. GDPR urmeazds& vind size aplcabil in Romania la date de 25 mai 2018, Ca urmare a aplicri directe a GDPR, anunte organza vor fi obligate sa desemneze 0 petsoand ea Respensabil eu proteetia datelor cu caracter personal. Responsabilul co, protecjia datelor cu caracter personal va fi desert atin cadeul organzafilor din Scctorul public, eit gi a eclor din sectoral privat. in acest sens, conform GDPR, Responsbill cu protciadatelor cu caractr personal va fi desemnat in mod obligatoria incadrl ‘+ tutu aubritiilor gi organismelorpublice (indiferent de speciicu activity esfgurat de acestea si de ipl datelor cu caractr personal prelucrae); ‘organization sector privat lector activi principale const in operaivn {e prelucare a datlor cu caracter personal care implica monitoriaces perioadics fi slstermatc a persoaneloriice pe sett lag; ‘+ organizatilbr din sectorl privat ale ciror activi principale constau in prelucrarea pe sar lard a unoreategri speciale de date cu caracter personal, ‘menjionate in mod expres in cadral GDPR. {in coeace privestorgaizail din secorl privat eare nu auobligatia legal de a desea tun Responsabil cu protecta datelr cu caracter personal, lit Autoriatea Nafinald de Supraveghere a Preluerri ater ca Carscter Personal, presum i organismele competente de ln nivelul Uniunii Europene cu atrbutit in acest domeniu, recomands deseraares une atl de persoane, in considerareacaineloeinpuse prin GDPR. SECTIUNEA B- STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITATI IN EDUCATIE, ‘SU FORMARE PROFESIONAL, ASOCIAT OCUPATIEI 1, Tnformaii despre programul de educate 9 formare profesional, LL Cerintespcifice de acees ia program 1.1. Competene ldepriadert necesare accesalai la program: 1.1.2. Condit minime de acces la program, raportte In nvelal de studi [Nivelurl de studi: + favithmnt primar + avitimdat plnazial ++ Tovitimint general obigatorie ‘+ nvathmdnt profesional prin yoliprofesionale ‘+ apithmatot Hoes, fi diplomd de bacalanreat ‘+ favapimtt cea, eu diplomt de bnealanreat + nvatimint potlicea! + Invitimiat swperior eu diplom de cents + avitimint superior eu diplom de master Ogoco0000 1.13, Alte stuil necesare: ‘Nueste cam \Vechime in munca: minim | an; studi superioareabslvte cu dipoms de lent i curs de spevalzareperfectionae absolvit cu ceriea car sf ateste competentle forma; ‘inoegtereaaprofundatl legisla domenul bifid de eomunicare; ‘esponabiliate,srioziate, punctuate, empatic,capaitate de analiza-sntent; ‘apactatea des asguraconfidenaliaten dtlor Ia care are noes;