Sunteți pe pagina 1din 18
‘Anexa nt. STANDARD OCUPATIONAL PENTRU EDUCATIE $I FORMARE PROFESIONALA SECTIUNEA A- STANDARD OCUPATIONAL 1, Denumirea ocupatie i codul COR ‘Responsabil eu protecta dateor cu carater personal -cod COR 242231 2, Denumirea tradust a ocupatiei En) Daa protection officer 3. Competente si deprinderi 1, Informarea organiza si persoanelor vizate cu privte la drepturile si obligaile lor In baza lepslayieiprivind protetia datelor cu caracter personal 2 Monitrizwen mold in care orpanialia respecte legis privind protein datelor cu caracter personal gi standerdele specie la ere organizata a aera. ‘3. Emiterea de recomardirig oferteaasistenei de specialitateorpanizatci cu privre la ierpretarea si aplicarea prevederilor lepsljeiprivind rotecia datelor cu caracter personal 4. Gestionarearelayei cu autoritatea de supraveghere in domeniul proteyiel datelor eu caracer personal . Respectaea principului obiectiviiii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal 6, Asiguarea si gestionarea registului de evident al prelucrisi datelor eu caracter personal 7. Gestionarea si cooréonarea resurselor umane,financiar, tehnice necesare realizar sarcinilor si actvitatdr specific domeniuluiprotecteidatelor eu caracter personal 8. Dezvoltarea profesionalé continu tn domeniulprotecteidatelor cu caracter personal 9. Monitorizarea apliciri instrumentclor si metodelor de imbundtajre « eficaiti sistemului de management l securtii informs 10, Analizarea gi evaluareeriseurilor de prelucrare a datelor cu caractr personal 4. Niveuris 4.1, Nivel de calificer conform Cadrului Najonal a Clifiailr (CNC) cE 42 te cia Cn Racy at (609 a ig ‘nomenclatoral COR ‘5.1 Acces In ocupatisioeupati de acelas nivel de califcare, conform CNC, pe bara ‘experients/reeunoaytere de competenfe Nu este cal ‘5.2. Acces la ocupatielocupati de nivel de caliiare imediat superior, conform CNC, pe bazd de programe de formare profesional i experient ‘Na ete cal 6_Informatisuplimentare Regulamentul Geacralprivind PotetiaDatelor (*GDPR") impune un st unic de regu, direct eplicabile is toate Satele Membre sle Uniunii Europene si, prin urmare 31 in Roménia,ilocuind preveerilecuprnse in Directive 9546)CE. GDPR urmeazds& vind size aplcabil in Romania la date de 25 mai 2018, Ca urmare a aplicri directe a GDPR, anunte organza vor fi obligate sa desemneze 0 petsoand ea Respensabil eu proteetia datelor cu caracter personal. Responsabilul co, protecjia datelor cu caracter personal va fi desert atin cadeul organzafilor din Scctorul public, eit gi a eclor din sectoral privat. in acest sens, conform GDPR, Responsbill cu protciadatelor cu caractr personal va fi desemnat in mod obligatoria incadrl ‘+ tutu aubritiilor gi organismelorpublice (indiferent de speciicu activity esfgurat de acestea si de ipl datelor cu caractr personal prelucrae); ‘organization sector privat lector activi principale const in operaivn {e prelucare a datlor cu caracter personal care implica monitoriaces perioadics fi slstermatc a persoaneloriice pe sett lag; ‘+ organizatilbr din sectorl privat ale ciror activi principale constau in prelucrarea pe sar lard a unoreategri speciale de date cu caracter personal, ‘menjionate in mod expres in cadral GDPR. {in coeace privestorgaizail din secorl privat eare nu auobligatia legal de a desea tun Responsabil cu protecta datelr cu caracter personal, lit Autoriatea Nafinald de Supraveghere a Preluerri ater ca Carscter Personal, presum i organismele competente de ln nivelul Uniunii Europene cu atrbutit in acest domeniu, recomands deseraares une atl de persoane, in considerareacaineloeinpuse prin GDPR. SECTIUNEA B- STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITATI IN EDUCATIE, ‘SU FORMARE PROFESIONAL, ASOCIAT OCUPATIEI 1, Tnformaii despre programul de educate 9 formare profesional, LL Cerintespcifice de acees ia program 1.1. Competene ldepriadert necesare accesalai la program: 1.1.2. Condit minime de acces la program, raportte In nvelal de studi [Nivelurl de studi: + favithmnt primar + avitimdat plnazial ++ Tovitimint general obigatorie ‘+ nvathmdnt profesional prin yoliprofesionale ‘+ apithmatot Hoes, fi diplomd de bacalanreat ‘+ favapimtt cea, eu diplomt de bnealanreat + nvatimint potlicea! + Invitimiat swperior eu diplom de cents + avitimint superior eu diplom de master Ogoco0000 1.13, Alte stuil necesare: ‘Nueste cam \Vechime in munca: minim | an; studi superioareabslvte cu dipoms de lent i curs de spevalzareperfectionae absolvit cu ceriea car sf ateste competentle forma; ‘inoegtereaaprofundatl legisla domenul bifid de eomunicare; ‘esponabiliate,srioziate, punctuate, empatic,capaitate de analiza-sntent; ‘apactatea des asguraconfidenaliaten dtlor Ia care are noes; 21. Reeerierea programnlsi de educates formare profesionalk 10] a ‘ 0 _| score, : 120__] practic. 22, Planul de pregitire(anexa BI) 23, Programa de pregitie toretci si practcl (anexa B2) 24, Echipamentelutiaj/programe software necesare pregitiri teoretice 4 practice regia prac seve desfqura au coordonarea unui formar yi va constaTnaplicarea cunogtnjelorasimilte prin rezolvaresdiverselorspee i probleme practice In domeniul protest dstelor cv caacter personal Echipamente necesare + Laptop Echipamente de proietie Fripchart Suport de urs Studi de exz/eulegeridespee /jursprudeni najionalé i europeand in menial preci datelr eu caracter personal ‘+ Legisaie najional si european eplcabil in domeniul pote datelor cu «araeter personal *+ Indepineste conde impuse de legisla tn vigoareaplcablsformatorilr gi instuctrir /preparator formare 1+ Are o experinté de minimum 3 ani in domenivl proteste!detelr cu caracter person 26. Cerinteprivind nivel evaluators jim de clificare gi experienji profesional pentru + Indepineste conte impose de legisla vigoareapicae evalustorlor ‘Area experieni de minimum 5 an In domenel preci datelo ou creer personal 43, Informa refeitoare la proces! de elaborare,verificare,valiare, avizare 9 aprobare 8 standardoletocupafional pentru educaieformare profesional: 3.1. Realizare: Thifto’ Ator (Govada prep profesionae ga experienfitn domeniy: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT SRL “Mircea Bozga, partner Picewaterhouse Coopers Audit SRL Robert Stoicese, manager Pricewaterhouse Coopers Audit SRL. ‘Bianca Nagi, avoct senior coordonator D&B David si Bais .C.A. Cilia Tlie, vocstcolaborator DAB Davids Bias .C.A. Instfa/estiile/persoae interesate: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT SRL. ata elabortri:ectombrie 2017 ~ iamuarie 2018 32. Verifier profesional ‘Specialisunstifa de profi: Manuela Gula, avoeatpartener D&B Davi si Bains .C.A. Data verific: 8 ianuarie 2018, 33. Avizre: ‘Asociajeprofesional/institui de reglemetareInstinie de profit “Antoritatea Nafionalé de Sepraveghere a Preucririi Datelor eu Caracter Personal 34, Validae documetaie: Comite sectoriaVsemntari Comitet Seto Administra i Servicii Pblice, Cif Gabrie pregedine, Caprara Valentine erfcare metdclogic, Maria Catan- verfcato sectoral aa valida 05.02.2018, 35, Aprobare: sane confor dei 7 4.n anexa BL PLAN DE FREGATIRE ‘Nr. ‘Competenta, Modul Nr. Nr. | on dobeodih wee | ore sore | precios 1] intrmans orpatafel a | Mods Nojni aroductve en | 8 [12 eneanctor vet cu piv la | prvre In domes prt Srepoe 9 obligatle Tor in| isloreucaracter personal teonleistaie prvnd protec | Modul 2 = Dreprle iol] 9] 7 htc caacter personal. | organi prec dulor tucaracter peso Isbumete de intrmare ‘Modul 3~ Depew obieaiie | @ [72 persoeelr implict n pelea flor ca caster penal Insrument de informare | Worrerca modal ta [Modal deiiearen 771" Meteremanizafa pecs | sranentlor de monitorza tesa ‘mod nea oraz respect datelor ev caracter personal si | Prevederile leplslatieiprivind Standardclespeioe In care Pree aslo cu ete aes esos, orgniae st tomen ranizatia wader. ‘acestora in cadrul organizatiei JT Brea econ | Woda ~ Stor sein = Fiat" asnenel de | arene ssn de speciine -specialitate organizagiei cu soe ee ssabtial cu vite fe imerpretree | Protect kteor u career Devin einer | ona Cres pide solar peer ese cl espns prose ee davlr cu carci personal | eaionarss Teneo | Mada 6 Raja ear de | 7/8 Steoratn de sopeveghere in | supraveghee i domenia pret Gameni protec dnl cu | alr eu cater personal a Insets ssi speci 5 Vani 7 Kpammpaieces | 4 | vie aro aciviaten ical cu unter pons a prot tlor a cuca personal L 3 [sigur qi _gestionarea T-P regisrlui 2 evident al prelucririt datelor cu carter persona 7 [Geaiorares i _eoordoarea Ihe fecurselor unene, franca, | Pv a oll atviaten TEhnice necesare reli | esposabius e poteia datlor ‘acinlor "st actiitior | S¥Caete person specifice domeniuut protec daelrcusaractr personal. ‘Dezvaliace profesional | Modul T= Aspect specifi cu | 2 continu in donenil protec | rive la roll setvitates datclr cu carder personal. esponsabulu eu protecia datlor tu canetr peso 9 Montorzrea api [Modal §- Managementaliscuat | 4 | insrumentclor gi metodelor de | usta informatie Imbunsaje a efcaciii sisemulsi de management al secur infomatic 10 | Anaizarca gf valares | Modal = Managemen vicar | ~4~ | © Fiscuilor de pehcrar a detlor | seeuitates informatie cu caracerpesonal. ‘TOTAL ORE @| ‘TOTAL GENTRAT. youovus| anos awvivany sonimiaive | ayvunsyasa wo v0 0013 | _ouvwas manos spoon | x ranouy oO youDvad IS YOUTUOSL suLLYDmud 3a VNVUDOUd ae ‘nop ans = SRG: | we aE RPO ES Sowtaa | amd gem @ viele a oe C Sa sateguee ‘om SLewenitaaay | “ops anew do ° aT none