Sunteți pe pagina 1din 1

ACCEPTARE DE DONAŢIE

Subsemnatul ....................DDD................................., domiciliat în ....................................................,


str. ................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........,
sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... în
(localitatea) ....................…………............... sector/judeţ ........................................., fiul
lui .............................. şi al ............................................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate
seria ....................... nr. ...................., eliberat de ............................., cod numeric
personal ......................................, în calitate de donatar, închei prezentul act de acceptare de
donaţie cu următoarele condiţii:
1. Eu .................................................................. accept donaţia făcută de .............................. cu
domiciliul în ......................................., judeţul/sectorul ......................... potrivit ofertei de donaţie
autentificată sub nr. .................... din ...................... la Biroul Notarului Public ....................................,
cu privire la locul de veci situat în Cimitirul ........................... având dimensiunile de .................. ml
x ........... ml, în suprafaţă de .................. mp, amplasat în parcela ......................... fig. ................. poz.
................... .
2. Locul de veci, care a făcut obiectul ofertei de donaţie, cunosc că este concesionat donatorului nefiind
înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data autentificării prezentei acceptări de
donaţie şi că nu face obiectul nici unui litigiu.
3. Ştiu că taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de către donator, urmând ca de astăzi, data
autentificării prezentei acceptări, să fie suportate de mine, donatarul, care voi suporta şi taxele
ocazionate de autentificarea prezentului act.
4. Cunosc dispoziţiile art. 814 Cod civil, potrivit cărora donaţia îşi produce efectele la data comunicării
donatorului a prezentului act de acceptare de donaţie.
5. Evaluez locul de veci la suma de .........., exclusiv în scopul stabilirii taxelor.

DONATAR