Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.

)
str. ……………………………. nr. …
Localitate ………………., judeţ/sector ……………

DECIZIE
nr. … din ………………..

Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei


juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), în baza prerogativelor
acordate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată:

Luând în considerare că la data de …………… expiră termenul pentru care a fost


încheiat contractul individual de muncă al ………………..

DECID:

Art. 1 Începând cu data de …………… încetează contractul individual de muncă al salariatului


(-ei) …………………………… în baza prevederilor Art. 56 lit. j din Codul Muncii (încetare de
drept).
Art. 2 Prezenta decizie s-a intocmit in 2 exemplare si se va comunica salariatului si
Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti.

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării
la cunoştinţă, la Instanţa judecătorească competentă.

……………………………………….
(nume şi prenume)
……………………………………….
(funcţie)
L.S.
……………………………………….
(semnătura)