Sunteți pe pagina 1din 2

Aviz/Accept conform Legii nr.

196/2018

I.
1. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI / LOCATARI (1) Bloc nr. . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . , localitate . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La cererea Domnului / Doamnei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . .,
bloc . . . . . . . ., sc. . . . . . ., et. . . . . . ., ap. . . . . . , în calitate de(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
şi administrarea condominiilor având acceptul proprietarilor şi al titularilor contractelor de închiriere din locuinţele cu care
se învecinează pe plan orizontal şi vertical,
3. Asociaţia/ proprietarii/ titularii contractelor de închiriere din locuințele învecinate avizează/ acceptă stabilirea
sediului social/profesional/secundar în spaţiul situat în str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ., nr. . . . . , bloc . . . ., sc. . . . . . , et. . . . . ., ap. . . . . . ,
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în care,
4. firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
cu nr. de ordine în registrul comerţului(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi cod unic de înregistrare(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
5. urmează să-şi desfăşoare activităţile(4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedinte*(vezi verso) / Administrator*(vezi verso),
(Nume, prenume, semnătura, ştampila asociaţiei)
Data . . . . . . . . . . . . .

II. ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE DIN


LOCUINŢELE ÎNVECINATE
Confirmăm că spaţiul, a cărui destinaţie se schimbă, se învecinează(5) :
1. pe plan orizontal:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso) ;
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
2. pe plan vertical:
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
- Apartamentul nr. . . . . . . . . , proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . *(vezi verso);
Notă:
(1) În situaţia în care imobilul nu are constituită asociaţie de locatari/proprietari se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din
care să rezulte acest fapt;
(2) Se completează cu: asociat/administrator/titular PFA/titular II/membru IF/reprezentant IF/ împuternicit;
(3) Se completează în cazul în care firma este înmatriculată;
(4) Se completează, după caz, cu: activitate de birou sau activităţile pe care le va desfăşura conform obiectului de activitate;
(5) Se completează în funcţie de numărul locatarilor cu care se învecinează.
cod : 11-10-160
Pag. 1
REFERITOR LA PRELUCRAREA1 DATELOR CU CARACTER PERSONAL

*Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul aviz/accept dat în temeiul Legii nr. 196/2018 se prelucrează
în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea/atribuțiile/funcțiile registrului comerțului și cu respectarea
prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date.
Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în prezentul aviz/accept dat în temeiul Legii nr. 196/2018,
care se va depune la oficiul registrului comerțului în scopul schimbării destinației spațiului pentru stabilirea
sediului social/ profesional/ secundar.

1 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin
"prelucrare" se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date
cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Pag. 2

S-ar putea să vă placă și