Sunteți pe pagina 1din 4

Dănuţ-Radu SĂGEATĂ

Organizarea administrativ-teritorială
a României. Modelul interbelic
FR
DE

D esăvârşirea unităţii statale a României la 1 dec. 1918 a făcut ca pe


teritoriul său să se alăture patru 4 regimuri administrative create sub
regimuri politice diferite, dar care au fost cuprinse într-un sistem global
administrate de diferite capitale imperiale, a făcut ca populaţiile din aceste
teritorii să aibă concepţii total diferite în ceea ce priveşte administraţia în
comparaţie cu curentele centraliste promovate în Vechiul Regat. În
unic, menit să le apropie tot mai mult ca urmare a măsurilor legislative consecinţă, oamenii politici, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale şi
luate: regimul administrativ al Vechiului Regat al României (reglementat ai românilor din Transilvania, din Basarabia, Bucovina şi din Cadrilater
prin Legea pentru Consiliile judeţene din 2 apr. 1894); regimul administrativ susţineau că cel mai optim cadru pentru realizarea coeziunii naţionale
al Transilvaniei (reglementat prin Decretul privind instituirea conducerii serviciilor şi a unui climat de înţelegere şi toleranţă între populaţia majoritară şi cea
publice în Transilvania nr. 3632 din 11 dec. 1918); regimul administrativ al minoritară ar fi o structură administrativă descentralizată, care să permită
Basarabiei (reglementat prin Decretul privind instituirea conducerii serviciilor oamenilor din diferitele părţi ale ţării să-şi păstreze vechile instituţii
publice în Basarabia nr. 852 din 9 apr. 1918); regimul administrativ al care deosebeau cultura şi tradiţiile lor de cele ale regiunilor vecine. Ei
Bucovinei (reglementat prin Decretul pentru administraţia Bucovinei nr. 3715 considerau că nu se putea ajunge la o veritabilă unitate prin ignorarea
din 18 dec. 1918). deosebirilor dintre diferitele părţi ale teritoriului naţional care au evoluat
Realizate sub imperativul unor sisteme şi conjuncturi politice şi economice sub sisteme politice diferite, sau depunând eforturi pentru a reduce totul
diferite, cele 4 decupaje administrative aveau caracteristici proprii, creând la un sistem comun, scopul principal al guvernului fiind acela de a asigura
la nivelul întregului dezechilibre pronunţate ca dimensiuni teritorială şi unitatea prin diversitate. Această moştenire diferenţiată s-a reflectat şi
demografică, ca formă, ca poziţie a reşedinţei în cadrul judeţului sau ca în prima hartă administrativă a României Mari prin care au fost asociate
grad de accesibilitate. Astfel, în privinţa suprafeţei, judeţele din Bucovina structuri administrativ-teritoriale eterogene, ce au fost constituite şi au
erau de 7–10 ori mai mici decât judeţele vecine din Basarabia sau decât evoluat în sisteme politico-administrative diferite.
unele judeţe din Transilvania şi Banat (Caraş-Severin, Hunedoara, Bihor, Iată de ce, în vederea realizării unui decupaj administrativ-teritorial unitar, a
Arad, Timiş-Torontal); chiar şi în Vechiul Regat se înregistrau diferenţieri fost constituită o comisie prezidată de Simion Mehedinţi alcătuită din perso-
semnificative între fostele ţinuturi ale Moldovei şi unele judeţe din Muntenia, nalităţi ale vremii, oameni de ştiinţă şi reprezentanţi ai armatei, cu Preocupări
Oltenia sau Dobrogea, după cum decupajul administrativ al Transilvaniei, în domeniul, din care mai făceau parte Vintilă Mihăilescu şi Vasile Meruţiu
constituit pe criterii etnice se caracteriza el însuşi prin mari disproporţii. (Nistor, 2000). Iniţial s-a optat pentru constituirea unor judeţe mari, care
Sarcinile prefecţilor şi a celorlalte organe ale administraţiei locale erau să cuprindă în medie între 300000 şi 400000 locuitori, cu suficiente resurse
astfel foarte diferite: dacă prefecţii din Bihor sau Caraş-Severin trebuiau să financiare, care să le permită implementarea unei veritabile autonomii locale.
administreze o populaţie de peste 450000 loc., cei ai judeţelor din Bucovina Pe această bază, comisia a propus mai întâi un decupaj administrativ în 48 de
aveau în administraţie o populaţie de peste 10 ori mai mică (Văşcăuţi – judeţe, urmând să fie desfiinţate prin contopire 28 de judeţe, fapt ce a atras
25000 loc.), adică de mărimea unui orăşel mijlociu, condus de un primar. proteste din partea reprezentanţilor acestora. Prin urmare, a fost elaborată o
La aceasta se adăugau diferenţe mari în ceea ce priveşte infrastructura de a doua propunere de organizare administrativ-teritorială, numărul judeţelor
comunicaţie, ceea ce limita gradul de accesibilitate în zonele periferice desfiinţate fiind redus la jumătate. Şi de această dată, sub presiunea auto-
ale unor judeţe. Dacă în mod normal judeţele mai mari ar fi trebuit să rităţilor locale s-a renunţat la desfiinţarea unor judeţe, consfinţindu-se în
corespundă unor zone cu densităţi mari de căi de comunicaţie, care final organizarea administrativă a teritoriului României în 71 de judeţe cu 429
să asigure o circulaţie fluentă şi deci o bună administrare, iar acolo unde plăşi, ce cuprindeau la nivel local 179 oraşe şi 8751 comune cu 15981 sate. Cu
reţelele feroviare sau rutiere lipseau sau aveau densităţi foarte reduse acest prilej, au fost reajustate şi unele limite dintre judeţe, cu precădere a celor
judeţele trebuiau să fie mai mici, situaţia din teren era inversă: Basarabia din Transilvania, Basarabia şi Cadrilater, iar partea estică a judeţului Toron-
care se caracteriza printr-o infrastructură de comunicaţii foarte deficitară tal, cu populaţie majoritar românească a fost inclusă în judeţul Timiş. Deşi
avea judeţe foarte mari, în vreme ce în Bucovina, unde reţeaua rutieră şi atenuate, contrastele se menţineau încă profunde, atât sub raport demografic,
feroviară era bine dezvoltată, judeţele erau foarte mici (Meruţiu, 1929). Dacă cât şi ca suprafaţă. Totodată, disfuncţionalităţile induse de poziţia periferică a
şi Basarabia ar fi fost organizată după mărimea judeţelor din Bucovina, ar fi reşedinţei unor judeţe au fost menţinute prin păstrarea configuraţiei jude-
trebuit să aibă nu 9, ci 49 de judeţe! În plus, unele judeţe (Cojocna, Turda - ţelor, iar în cadrul noului judeţ Severin s-a optat pentru fixarea reşedinţei
Arieş, Suceava, Tecuci) aveau o formă foarte alungită ce nu corespundea unei la Lugoj, foarte aproape de limita sa nord-vestică, fapt ce a determinat
axe majore de circulaţie, ceea ce diminua considerabil eficienţa organismelor gravitarea comunelor din clisura Dunării către Turnu Severin.
administrative în exercitarea atribuţiilor lor în zonele marginale, cu un grad
redus de accesibilitate. Unele reşedinţe de judeţ (Râmnicu Vâlcea, Piteşti
etc.) erau situate foarte aproape de limita structurilor administrative din care Judeţele (1925-1950)
făceau parte. Se creau astfel, în extremităţile opuse reşedinţelor de judeţ, Judeţul constituia unitatea administrativă de bază, care coordona
zone rurale nepolarizate sau foarte slab polarizate de acestea, ce gravitau spre activitatea din teritoriu. Consiliile judeţene dispuneau de personalitate
reşedinţele judeţelor limitrofe. Configuraţia căilor de comunicaţie amplifica juridică, fiind concepute ca relee de transmitere a puterii centrale
aceste disfuncţionalităţi, astfel că deplasările din arealele marginale judeţelor către autorităţile locale. Se legifera astfel un sistem administrativ bazat pe
către reşedinţele acestora deveneau foarte anevoioase. Cu toate acestea însă, o centralizare excesivă, în concordanţă cu programul politic sprijinit de
lunga coabitare a românilor cu populaţii de alte naţionalităţi, în teritorii politicienii din Vechiul Regat.

URBANISMUL 11 / 2012 DOSAR 69


Pentru eficientizarea activităţii de administraţie şi o aplicare cât mai Existenţa unui număr mare de judeţe diferite ca suprafaţă şi potenţial,
riguroasă şi uniformă a tutelei administrative, judeţele au fost grupate în ca unităţi administrativ-teritoriale de prim rang, a impus necesitatea
circumscripţii administrative (1926-1929), cu rol executiv, fără personalitate asocierii acestora în vederea constituirii cadrului optim pentru o mai
juridică, conduse de inspectori generali administrativi. bună colaborare în ceea ce priveşte executarea, constituirea sau întreţinerea
Localităţile erau clasificate în 3 categorii: comune rurale, comune urbane de lucrări şi instituţii cu caracter social, economic sau cultural. Prin urmare,
(declarate ca atare prin lege şi înţelese ca aşezări rurale evoluate, având asocierea nu presupunea o comasare teritorială, ci crearea unui cadru juridic
un stadiu tranzitoriu între sat şi oraş) şi oraşe (distingându-se şi în cadrul şi instituţional adecvat pentru realizarea unor scopuri bine determinate.
acestora, 2 categorii: reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ). Cele mai mari Aceasta s-a concretizat în perioada interbelică prin constituirea succesivă a
reşedinţe de judeţ (atât ca populaţie cât şi ca importanţă economico- unor structuri administrative de nivel regional (directoratele ministeriale şi
socială), ce constituiau centre polarizatoare de nivel macroteritorial, au ţinuturile), rezultate prin comasarea judeţelor.
fost declarate municipii.
În cadrul celor 71 de judeţe se înregistrau contraste substanţiale atât ca Directoratele ministeriale (1929-1931)
suprafaţă (raportul dintre suprafaţa celui mai mare judeţ - Tulcea, şi celui Orientându-şi atenţia asupra reformării structurilor administrative, guvernul
mai mic - Suceava, fiind de 6,6), cât şi în ceea ce priveşte gradul de dotare ţărănist condus de Iuliu Maniu (10 nov. 1928 - 7 iun. 1930), a promulgat la 3
tehnico-edilitară, numărul de locuitori, structura şi configuraţia sistemelor aug. 1929 Legea pentru organizarea administraţiunii locale care se dorea
de aşezări, gradul de urbanizare etc. Astfel, judeţe precum Prahova, un important pas în direcţia democratizării şi descentralizării administraţiei
Constanţa, Hunedoara, Putna, Dorohoi, Vâlcea sau Tulcea dispuneau de locale. Legea reînnoia ideea regiunilor istorice organizând teritoriul ţării în
sisteme urbane bine conturate, alcătuite din 5-7 oraşe, în vreme ce 25 de 7 directorate ministeriale denumite după oraşele alese centre administrative:
judeţe nu dispuneau de un sistem urban propriu, reşedinţa de judeţ fiind Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Delimitarea,
singurul lor oraş. Majoritatea acestora înregistrau o pondere a populaţiei parţial suprapusă provinciilor istorice, ţinea seamă atât de criteriul etnic, cât
urbane extrem de scăzută, evidenţiindu-se judeţele basarabene Hotin, şi de relaţiile tradiţionale stabilite la nivelul sistemului urban (includerea
Soroca, Orhei şi Bălţi. Gradul mare de ruralizare, asociat cu lipsa unor judeţului Covurlui alături de judeţele din Muntenia se baza pe nucleul de
centre polarizatoare puternice mai ales în jumătatea estică a ţării (Moldova polarizare Galaţi - Brăila; a judeţelor din Crişana împreună cu cele din Banat,
şi Basarabia) au motivat incapacitatea unor reşedinţe de judeţ de a prelua pe legăturile istorice statornicite între oraşele din vestul ţării etc.). Acest
funcţia de centre polarizatoare de nivel judeţean, mai ales în condiţiile în decupaj administrativ a avut un caracter efemer, rămânând neschimbat
care acesta era şi singurul oraş din judeţele respective. Acest inconvenient mai puţin de doi ani. Dezorganizat ca urmare a demisiei conducătorului
a fost remediat într-o oarecare măsură prin preluarea unor funcţii său şi lovit de o puternică criză internă, Partidul Naţional Ţărănesc a
administrative de către aşezările rurale cu funcţie de loc central, care şi-au pierdut controlul asupra guvernului în 1931, iar guvernul liberal care l-a
găsit o confirmare a acestui rol prin alegerea lor ca reşedinţe de plăşi. Prin succedat la putere a desfiinţat structurile administrative create cu puţin timp
contrast, existau judeţe precum Ilfov sau Covurlui care deşi dispuneau de înainte, considerând că acestea ar fi fost contrare idealurilor naţionale şi ar
un singur oraş, aveau o populaţie urbană care se apropia sau chiar depăşea fi ameninţat unitatea statului. Legea a avut o deosebită importanţă şi în
50% din total, sau judeţe cu sisteme urbane bine dezvoltate atât numeric, ceea ce priveşte organizarea şi administrarea comunelor rurale.
cât şi calitativ (Constanţa, Prahova etc.).

70 DOSAR 11 / 2012 URBANISMUL


URBANISMUL 11 / 2012 DOSAR 71
Ţinuturile (1938-1940) s-au succedat la guvernare: unul centralist, promovat de liberali, bazat
Ultima reformă administrativă a României interbelice a avut loc după pe suprimarea autonomiei locale şi pe negarea provinciilor istorice;
instaurarea regelui Carol al II-lea, prin adoptarea constituţiei din 24 februarie altul regionalist, susţinut de ţărănişti, adepţi ai unităţii în diversitate prin
1938. Aceasta a avut ca principal efect asocierea judeţelor în cadrul unor noi macroregiuni care să se suprapună provinciilor istorice şi care să dispună
structuri regionale: ţinuturile, fapt consfinţit prin legea administrativă din de o largă autonomie locală. Însă nici adepţii centralismului, nici cei ai
14 august 1938. De această dată, delimitarea ţinuturilor nu mai ţinea cont de regionalismului nu au reuşit să creeze unităţi administrative complet noi,
configuraţia provinciilor istorice, ci pornea de la premisa că acestea trebuiau limitându-se la a crea decupaje regionale prin comasarea vechilor judeţe.
să constituie „entităţi geografice şi economice bine definite, punând
laolaltă pe locuitorii înfrăţiţi ai României noi, după nevoile reale ale lor, după Instabilitatea s-a concretizat şi la nivel subdepartamental, printr-o tendinţă
aşezarea geografică firească, după căile de comunicaţie, după caracterul evidentă de fragmentare a judeţelor: în locul celor 36 de plăşi desfiinţate
comun al vieţii economice, după resursele de care dispun”. Delimitarea unora între 1930-1937 au fost create 138 plăşi. La 27 martie 1936 a fost adoptată
dintre acestea este discutabilă chiar şi în condiţiile economico-sociale de o nouă Lege administrativă care a adus o serie de modificări privind
atunci, limitele suprapunând-se în unele cazuri peste zone de maximă atribuţiile unor instituţii locale şi procedurile de desemnare a titularilor
concentrare demografică, perturbând sistemele de aşezări constituite acestora, precum şi obligativitatea pregătirii profesionale pentru viitorii
de-a lungul timpului, ca răspuns la factorii obiectivi, de mediu (limita funcţionari administrativi.
dintre ţinuturile Mureş şi Someş, cea dintre ţinuturile Prut şi Dunărea de
Jos; Prut şi Nistru; sau cea care diviza Dobrogea, între judeţele Tulcea şi Dănuţ-Radu SĂGEATĂ este cercetător ştiinţific doctor la Institutul
Constanţa). Scopurile declarate ale constituirii ţinuturilor se refereau de Geografie, Academia Română. Cercetare şi publicaţii în domeniile:
la o mai bună gospodărire a colectivităţilor locale şi la desconcentrarea Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională, Geografie politică şi
serviciului de stat prin preluarea acestora de către un guvernator local, geopolitică, Geografie regională, Geografie urbană. Este conferenţiar
numit de organele puterii centrale. universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”.
Ţinutul era conceput ca o „circumscripţiune teritorială”, cu personalitate
juridică, care reprezenta interesele locale şi exercita în acelaşi timp şi atribuţiile Bibliografie
de administraţie generală. Judeţele îşi pierdeau personalitatea juridică Călinescu, A. (1938), Spiritul noului regim administrativ, în Enciclopedia României, II, p. 3-5
pe care au avut-o între 1864 şi 1938, devenind „circumscripţiuni de Meruţiu, V. (1929), Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. Evoluţia teritorială, Institutul de arte
grafice „Ardealul”, Cluj
control şi de desconcentrare a administraţiei generale”. Ele şi-au recăpătat Nistor, I.S. (2000), Comuna şi judeţul. Evoluţia istorică, Patrimoniu, Edit. Dacia, Cluj-Napoca
personalitatea juridică după dispariţia ţinuturilor, prin Legea 577 din 22 Oroveanu, M.T. (1986), Organizarea administrativă şi sistematizarea teritoriului R.S. România, Edit.
septembrie 1940 (Oroveanu, 1986, p. 158, 171). Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Săgeată, R. (2004), Modele de regionare politico-administrativă, Edit. Top Form, Bucureşti
Săgeată, R. (2006), Deciziile politico-administrative şi organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la
*** teritoriul României, Edit. Univ. Naţionale de Apărare Carol I & Edit. Top Form, Bucureşti
În concluzie, se poate afirma că evoluţia organizării administrativ-teritoriale Săgeată, R. (2008), Regiunile Europei. Metodologie de analiză regională, Edit. Fundaţiei „România de
Mâine”, Bucureşti
a României interbelice a fost o reflectare a două tendinţe contradictorii,
corespunzătoare celor două curente politice promovate de partidele care

72 DOSAR 11 / 2012 URBANISMUL

S-ar putea să vă placă și