ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ARHIVELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în M.Of. nr. 767/31.10.2003 2. Legea nr.16/ 1996 (Legea Arhivelor Naţionale) - M.Of. nr. 71/ 9.04.1996, modificată şi completată prin Legea nr. 358/ 2002 - M. Of. nr. 476/ 3.07.2002, completată şi modificată prin O.U.G. 39/2006 – 486/5.06.2006, aprobată cu modificările stabilite de L. 474/2006 – M.Of. 1016/21.12.2006. 3. Hotărârea Guvernului României 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative-M.Of. 311/10.05.2007. 4. O.M.A.I. 1319/2006 pt. aprobarea formularului tip de Proces-verbal de constatare şi sancţiune a contravenţiei în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimaţie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal – M.Of. 486/5.06.2006, modificat prin O.M.A.I. 1414/2006 – M.Of. 737/29.08.2006. 5. O.U.G. 30/25.04.2007 privind organizarea şi funcţionarea M.I.R.A. – M.Of. 309/9.05.2007. 6. Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23. 05. 1996 7. Norme Tehnice privind desfăşurarea activităţii în Arhivele Naţionale, aprobate de Directorul General prin Ordin nr. 227/18.06.1996. 8. Normele Metodologice privind eliberarea certificatelor, extraselor, copiilor de pe documentele păstrate de Arhivele Naţionale, aprobate de Conducerea Arhivelor Naţionale intrate în vigoare la data de 1.07.2004, modificate şi completate la data de 6.01.2005. 9. H.G. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi deţinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfinţat - M.Of. 98/17.02.2003. 10. Regulamentul privind accesul la cercetarea documentelor aflate în administrarea Arhivelor Naţionale aprobate de Conducerea Arhivelor Naţionale la 26.02.2003. 11. Legea nr. 111/ 1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport – republicare – M. Of. nr. 119/ 07. 02. 2005 12. Legea nr. 182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – M. Of. nr. 530/ 27. 10. 2000, modificată şi completată prin O.U.G. 16/2003- M.Of. 232/5.04.2003, prin L. 105/2004 – M.Of. 320/13.04.2004, prin L. 314/2004 – M.Of. 577/29.06.2004, modificată prin L. 488/28.12.2006 – M.Of. 10/8.01.2007. 13. Legea nr. 301/ 2004 - Noul Cod Penal al României – M. Of. nr. 575 din 29.06. 2004 cu modificările şi completările ulterioare.
1

14. Codul Penal din 1968, republicat în anul 1997 – M.Of. 65/16.04.1997. 15. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M. Of. nr. 365/ 29. 05. 2007. 16. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – M. Of. 157/ 23. 02. 2004, modificată şi completată prin L. 50/2007 – M.Of. 196/21.03.2007 republicată în M.Of. 525/ 2.08.2007. 17. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – M. Of. nr. 1105/ 26. 11. 2004. 18. O.U.G. nr. 56/ 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public – M. Of. nr. 590 din 1. 07. 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/ 2004 – M. Of. nr. 1034/ 9. 11. 2004 şi prin O.U.G. nr. 6/ 2005 – M. Of. nr. 149/ 18. 02. 2005. 19. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - M.Of. nr. 663/ 23. 10. 2001, cu modificările aduse de L. 371/2006 – M.Of. 837/11.10.2006, L. 380/2006- M.Of. 846/13.10.2006, L. 188/2007 – M.Of. 425/26.06.2007. 20. H.G. nr.123 din 07. 02. 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public - M.Of. nr.167 din 8. 03. 2002. 21. H.G. nr. 1723 din 14. 10. 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul - M.Of.1009/2.11.2004 modificată prin H.G. 1487/2005 – M.Of. 1112/9.12.2005. 22. Legea nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică – M.Of. nr. 70/ 3. 02. 2003 23. Legea nr. 115/ 1995 privind responsabilitatea ministerială – M. Of. nr. 334/ 20. 05. 2002, modificată prin O.U.G. nr 3/ 2005 - M. Of. nr. 116/ 04. 02. 2005 24. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - M. Of. nr.279/ 21.04.2003, modificată şi completată prin O.U.G. 40/2003, L. 114/2004, L. 171/2004, L. 280/2004, L. 359/2004, O.U.G. 92/2004, O.U.G. 144/2005, O.U.G. 31/2006, L. 96/2006, L. 251/2006, O.U.G. 119/2006. 25. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate - M.Of. nr. 248/ 12. 04. 2002 modificată prin O.U.G. 16/9.03.2005 – M.Of. 205/10.03.2005. 26. H.G. nr. 781/25.06. 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu -M.Of. nr. 575/ 5.08.2002. 27. H.G. nr. 1349/ 27.11. 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate – M. Of. nr. 909/ 13. 12. 2002. 28. O.G. 27/ 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - M.Of. nr. 84/1.02. 2002; modificată şi completată prin Legea 233/ 23. 04. 2002 - M.OF. nr. 296/ 30. 04. 2002.
2

29. O.G. nr.33/30.01.2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale - M.Of. nr.88/ 2. 02. 2002. 30. Legea nr. 119/ 1996 privind actele de stare civilă , modificată şi completată prin L. 23/1999, O.G. 84/2001, L. 479/2002, L. nr. 94/ 2004 , L.272/2004, O.U.G. 50/2004, L.114/2006 – M. Of. nr. 326/ 15. 04. 2004. 31. Legea 24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă – modificată prin L. 194/2007 publicată în M.Of. 453/4.07.2007, republicată în M.Of. 777/25.08.2004.

32. H. G. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

ACTE NORMATIVE CARE ATING DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN ARHIVELE NAŢIONALE 1. Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – M. Of. nr. 790/ 12.12.2001, modificată şi completată prin L. 102/3.05.2005 – M.Of. 391/9.05.2005. 2. Legea nr. 187/ 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică – M. Of. 603/ 9.12.1999, modificată şi completată prin O.U.G. 16/22.02.2006 – M.Of. 182/27.02.2006; Regulamentul din 16 mai 2000 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca poliţie politică – M.Of. nr.244/ 2.06.2000. 3. Legea nr. 334/ 2002 privind bibliotecile – republicare – M. Of. nr. 132/ 11. 02. 2005, modificată şi completată prin O.U.G. 26/26.01.2006, L114/4.05.2006, L. 277/4.07.2006. 4. Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – M. Of. nr. 448/ 24. 11. 1998, modificată prin Legea nr. 241/ 6. 06. 2003 – M. Of. nr. 415/ 13. 06. 2003, L. 47/17.03.2004. 5. Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – M. Of. nr. 75/ 14. 02. 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii - M.Of. 72/ 5.02.2003, modificată prin L. 480/2003 - M.Of. nr.814/ 18. 11. 2003 , prin Legea 541/ 2002 - M.Of. nr. 913/ 19. 12. 2003, prin O.U.G. 65/29.06.2005, L.241/15.07.2005, L.371/13.12.2005, O.U.G. 55/30.08.2006, L. 237/2007 publicată în M.Of. 497/25.07.2007. 7. Legea nr. 90/1996 a protecţiei muncii, republicată în M.Of. nr. 47/ 29. 01. 2001, cu modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice de aplicare. 8. H.G. nr. 1209/ 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici – M. Of. nr. 757/ 29. 10. 2003, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 92/ 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 – M. Of. 1091/ 23.
3

11. 2004 aprobată cu modificările aduse de L. 76- 2005 – M.Of. 324/18.04.2005, O.U.G. 66/2005 – M.Of. 577/5.07.2005. 9. H.G. nr. 432/ 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici – M. Of. nr. 341/ 19. 04. 2004 modificată şi completată prin H.G. 522/2007 - M.Of. 397/13.06.2007. 10. H.G. nr. 76/ 2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – M. Of. nr. 122/ 08. 02. 2005. 11. Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ - M. Of. nr. 1154/ 7. 12. 2004 modificată prin Legea 262/2007 publicată în M.Of. 510/07.2007. 12. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice - M. Of. nr. 597/13.08.2002 cu modificările şi completările ulterioare. 13. Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal , modificată şi completată prin H.G. nr. 84/ 2005 – M. Of. nr. 147/ 18. 02. 2005 cu modificările şi completările ulterioare. 14. Legea contabilităţii nr.82/ 1991 - republicată în M.OF. nr. 48/14.01.2005 modificată prin Legea nr. 259/2007 publicată în M.Of. 506/27.07.2007. 15. O.U.G. nr. 4/ 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat – M. Of. nr. 119/ 07. 02. 2005, completată şi modificată prin L. 78/ 2005, O.U.G. 170/2005, Rectificarea nr. 4/2005. 16. Legea nr. 115/ 1996 privind declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere – M. Of. nr. 263/ 28. 10. 1996 modificată şi completată prin L. 161/2003, O.U.G. 24/2004, L. 144/2007. 17. Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – M. Of. nr. 219/ 18. 05. 2000 modificată şi completată prin O.U.G. 83/2000, O.U.G. 43/2002, L.161/2003, L. 521/2004, O.U.G. 124/2005, O.U.G.50/2006, L.69/2007. 18. H.G. nr. 431/ 2007 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 – M. Of. nr. 347/ 22.05. 2007. 19. Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei – M.Of. 653/22.07.2005 cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. 127/2005, O.U.G. 139/2005, O.U.G. 209/2005, O.U.G. 50/2006, O.U.G. 114/2006, L. 165/2007. 20. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată – M.Of.933/13.10.2004, modificată şi completată prin O.U.G. 122/24.11.2004, L. 119/15.05. 2005, L. 52/8.03.2006, L. 347/5.10.2006, L. 117/2.05.2007. 21. Legea 18/1991- Legea Fondului Funciar, republicată în M.Of. 18/19.02.2001 cu modificările şi completările ulterioare. 22. Legea 102/3.05.2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – M.Of. 391/9.05.2005, modificată şi completată prin O.U.G. 131-22.05.2005, O.U.G. 115/21.12.2006. 23. Decizia 425/30.08.2005 pt. aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale pt. stabilirea despăgubirilor – M.Of. 801/12.09.2005.
4

24. Ordinul 1430/26.08.2005pt. aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a L. 50/1991. 25. Norme Metodologice /26.08.2005 de aplicare a L. 50/1991 – M.Of. 825 bis/13.09.2005. 26. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996 – M.Of. 61/26.03.1996, republicată – M.Of. 201/3.03.2006. 27. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată – M.Of. 1066/17.10.2004. 28. Ordinul 591/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale – M. Of. 410/16.05.2005. 29. Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă cu modificările şi completările aduse de O.U.G. 86/8.11.2006 – M.Of. 944/22.11.2006. 30. Ordonanţa de Guvern 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – M.Of. 410/25.07.2001, modificată şi completată prin rectificarea 2/12.07.2001, O.U.G. 16/20.02.2002, L. 180/11.04.2002, L. 357/11.07.2003, O.U.G. 108/24.10.2003, L.526/25.11.2004, Ordonanţa 8/19.01.2006, L. 352/21.07.2006, L.353/21.07.2006, L. 182/16.05.2006, Decizia C.C. 953/19.12.2006, Decizia C.C. 228/13.03.2007. 31. H.G. 388/2007 privind modificarea H.G. 1724/2005 referitoare la înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România - M.Of. 295/4.05.2007. 32. Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate – M.Of. 359/25.05.2007. 33. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în format electronic – M.Of. 345/2007. 34. Decretul 547/2007 privind promulgarea L. 135/2007 – M.Of. 345/22.05.2007. 35. H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor – M.Of. 332/17.05.2007. 36. L. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice – M.Of. 300/5.05.2007. 37. Ordinul M.E.C.F. 46/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2007 – M.Of. 287/2.05.2007. 38. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici- M.Of. nr.157/23.02.2004, modificată şi completată prin L. 50-2007- M.Of. 194/21.03.2007, republicată în M.Of. 525/ 2.08.2007. 39. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – M. Of. nr.1105/26. 11. 2004. 40. O.G. 27/ 30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor M.Of. nr. 84/1.02. 2002; modificată şi completată prin Legea 233/23. 04. 2002 - M.OF. nr. 296/ 30. 04. 2002. 41. O.U.G. nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România – Republicare, în M. Of. nr.797 din 01.09.2005.
5

42. OUG nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România –Republicare, în M.Of. nr.797 din 01.09.2005. 43. Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 – Republicare, în M.Of. nr.798 din 02.09.2005. 44. Decizia nr. 425 din 30 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor- M. Of. nr.801 din 02.09.2005. 45. Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr.33/1994 - M.Of.nr.139/2 iunie 1994. 46. Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în M.Of. nr.1066/17.11.2004, modificată şi completată prin L.249/2005 M.Of. nr.678/28.07.2005. 47. Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în M.Of.nr.738/28.10.2002, cu modificările şi completările ulterioare. 48. Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în M.Of. nr.260/18.04.2007. 49. Legea nr.97/14.04.2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940-M.Of.nr.325/18.04.2005. 50. Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii - M.Of. nr.385/6.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare. 51. O.U.G.nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuziv – M.Of nr.650/30.12.1999. 52. Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de pace între România şi puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10.02.1947 - M.Of. nr.505/14.07.2003, completată prin Legea nr.14/2005. 53. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în M.Of. nr.135/14.02.2005. 54. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare - M.Of. nr.431/2.09.2000.

6

55. O.U.G nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat - M.Of.nr.119/7.02.2005, aprobată prin Legea nr.78/7.04.2005 - M.Of. nr.301 / 11.04.2005. 56. H.G.nr.306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma instituţională a M.A.I. în perioada 2005 - 2006 - M.Of.nr.355/27.04.2005. 57. O.U.G.nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeana- M.Of. nr.90/31.01.2006. 58. H.G. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – M.Of. 757/29.10.2003. 59. Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile, instituţiile şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii – M.Of. 571/ 14.12.2007. 60. O.G. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural material – M.Of. 81/1.02.2007. 61. O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – republicat în M.Of. 99/8.02.2007. 62. H.G. 250/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a L. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 – M.Of. 227/3.04.2007. 63. O.M.I.R.A. 210/21.05.2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu – M.Of. 360/28.05.2007. 64. O.U.G. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală – M.Of. 412/20.06.2007. 65. Decret - Lege nr. 118/30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. 118/18. 03.1998. 66. Ordin 136/25. 04.1996 privind accesul la consultarea documentelor şi a instrumentelor de evidenţă existente la organele în drept, referitoare la istoria minorităţilor naţionale, şi situaţia juridică a bunurilor imobile care au aparţinut organizaţiilor( comunităţilor) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România – M.Of. 96/13.05.1996. 67. Legea 590/2.12.2003 privind tratatele – M.Of. 23/12.01.2004. 68. Legea 142/4.05.2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 – M.Of. 421/11.05.2004 modificată prin L.244/2007 publicată în M.Of. 496/24.07.2007. 69. Ordonanţa 66/24.08.1999 pentru aderarea României la Convenţia de suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga – M.Of. 408/26.08.1999.

7