Sunteți pe pagina 1din 57

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei


R.A
Str. Principală nr. 1445 427245 Rodna jud. B-N ROMANIA Cod fiscal: RO 25713883
Reg. com. : J06/313/26.06.09 Cont RO 07 RZBR 0000 0600 1178 2663 Raiffeisen Bank
Agenţia Năsăud RO69 BRDE 060S V152 2306 0600 BRD Sangeorz-Bai

NR. 198/30.03.2012

RNP – ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI

NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A.

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002, există

obligaţia comunicării din oficiu, prin afişare la sediu precum şi pe pagina de internet, a

următoarelor informaţii:

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

(Anexa 1);

b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 2);

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Anexa 3);

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (Anexa 4);

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 5);

f) programele şi strategiile proprii (Anexa 6);

g)lista cuprinzând documentele de interes public( Anexa 7);

h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (Anexa 8);

i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana

se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

solicitate(Anexa 9).

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:

Ing. Alina HĂDĂRĂU Responsabil IT/GIS - APNMR

1
Tel: 0263/377715

Fax: 0263/377181

E-mail: hadarau_alina@yahoo.com

apnmr@bistrita.rosilva.ro

Tel. 0766/836855

2
BULETIN INFORMATIV

3
Anexa 1

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii

sau instituţiei publice

• Ord. 7/1990 MAPPM privind infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania;


• OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile aduse de
Rectificarea 195/2005, Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008;
• Legea 107/25.09.1996 Legea Apelor, modificata si completata de OUG 3/2010;
• Legea 46/2008 Codul Silvic, modificata si completata de OUG 193/2008, Legea 193/2009;
• HG 996/2008 pentru aprobarea instructiunilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase
si al instalatiilor de transformat lemn rotund;
• Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a-III-a Zone Protejate;
• Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
• Ordinul MMGA nr. 1330/24.08.2010 privind aprobarea componentei Consiliului
Stiintific al Parcului National Munții Rodnei si a regulamentului acestuia;
• Ordinul MAPM nr. 1413/07.09.2010 privind aprobarea componentei Consiliului
Consultativ de Administrare al Parcului National Muntii Rodnei si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
• Contractul de Administrare a Parcului National Muntii Rodnei din 22.05.2004 intre R.N.P.
– ROMSILVA si M.M.G.A.
• Legea 72/2002 – Legea Zootehniei, modificata si completata de OUG 49/2006, Legea
514/2006, OUG 66/2007, Legea 281/2010;
• HG 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei;
• HG 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor
naturale si constituirea administratiilor acestora, modificata prin HG 1529/2006;
• Ordinul 552/2003 al MAPAM, privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale
si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii
biologice;

• Ordinul 1533/2008 al MMDD privind procedura de incredintare a administrarii sau de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate;
• Legea 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, modificata si completata de
Legea 197/2007, Legea 215/2008, OUG 154/2008, OUG 102/2010;
• HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
• Ordin 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de
importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania;
• OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, modificata si completata de OUG 154/2008, Legea 329/2009 si
aprobata prin Legea 49 / 2011

4
• HG 229/2009 privind reorganizarea RNP Romsilva si aprobarea regulamentului de
organizare si functionare.

ACHIZITII PUBLICE
L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de
participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie
2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii.
HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului
nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica
pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta
este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de
concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu
publicare prealabila a unui anunt de participare
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007
HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin
O.U.G. nr 129/2007.
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

5
Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B
Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa
2B.

RESURSE UMANE
L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011
O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea in
grade profesionale si gradaţii a personalului silvic.
O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva.
O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director General al
RNP-Romsilva.
L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri.

SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII


L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă.
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 319/2006.
H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni dosolombare.
H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncă.
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de muncă.
H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate
la locul de muncă.
H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă.
H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.
H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice de joasă
tensiune.
OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de
muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia.
L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de Cruce
Rosie din Romania nr. 139/1995
L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a
acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a
documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor

6
ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor
si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor ORDIN nr. 786
din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la
locurile de munca.
L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind
protectia maternitatii la locurile de munca
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap*)

EVIDENTA PATRIMONIULUI
H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.
Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si
administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si in
administrarea consiliilor locale respective
H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public
l statului si in administrarea MMP prin RNP.
H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea
regulamentului de organizare si functionare
Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale
Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.
Legea 7/1996 – Legea cadastrului.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

RELATII PUBLICE
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

7
Anexa 2

Structura organizatorică – ORGANIGRAMA

8
Atribuţiile departamentelor
Contabilitate
- Evidenţa financiar-contabilă şi de gestiune,
- Normare şi salarizare;
-
Biologie:
- Stabilirea unei strategii de conservare a biodiversităţii a ariei protejate
- Propunerea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar
- Coordonarea cercetătorilor, voluntarilor în cartarea habitatelor şi speciilor
- Asigurarea suportului ştiinţific pentru materialele informative
- Popularea bazei de date privind biodiversitatea
- Coordonarea proiectelor de monitorizare şi conservare a patrimoniului natural

Relaţii comunităţi şi educaţie ecologică:


- Aplicarea si elaborarea strategiei de constientizare publica a APNMR,
- Organizarea si participarea la activitatile de constientizare publica, prezentari, intruniri, conferinte,
simpozioane referitoare la activitatea si rolul APNMR,
- Colaboreaza si intretine relatiile cu primariile, consiliile locale, institutiile guvernamentale si
neguvernamentale pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentate si corecta informare a acestora
privind rolul si activitatea APNMR,
- Consultarea factorilor de decizie locali in privinta planurilor de management ale PNMR,
- Crearea de parteneriate intre APNMR si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, agentii de
turism, agenti economici, institutii de invatamant etc. -direct interesate in organizarea de activitati
comune,
- Organizarea si participarea la actiuni de ecologizare precum si alte activitati educationale in scoli, in
randul populatiei, al vizitatorilor privind rolul APNMR si importanta conservarii biodiversitatii in
PNMR,
- Elaboreaza si pune in aplicare planul informativ-publicitar al APNMR,
- Elaborarea si coordonarea strategiei de turism in APNMR.

Informatică:
- Asigurarea funcționării sediului și a echipamentelor de birou.
- Actualizarea permanentă a paginii Internet.
- Actualizarea permanentă a prezentărilor în PP.
- Instruirea personalului din cadrul APNMR cu privire la utilizarea programelor și echipamentelor din
dotarea parcului.
- Centralizarea datelor privind monitoringul forestier de pe raza PNMR.
- Actualizarea și completarea bazei de date (GIS).
- Elaborarea și difuzarea de materiale cu caracter informativ educativ (broșuri, hărți, albume foto,
plante).

Pază:
- Are in subordine personal cu atributii de paza ( agenti de teren)
- Organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea compartimentului de paza , instruirea
personalului, planuri de paza, P.S.I.( paza si stingerea incendiilor)
- Participa la intocmirea planurilor de paza, asigura insusirea prevederilor si aplicarea acestora de catre
personalul de paza;
- Stabileste reguli precise cu privire la predarea-primirea echipamentelor logistice necesare
compartimentului paza, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si pentru intretinerea
si asigurarea deplinei lor securitati;

9
- Asigura cunoasterea regulamentelor si instructiunilor, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
- Verifica activitatea de întocmire unitara a planurilor tematice de pregatire pentru întregul personal
din subordine;
- Contribuie la intocmirea fisei postului pentru personalul subordonat;
- In lipsa directorului de la serviciu, indeplineste toate atributiile acestuia, referitoare la activitatea de
paza;
- Informeaza, de indata, directorul de parc despre toate evenimentele deosebite inregistrate in
activitatea de paza si tine evidenta acestora;
- Analizeaza, lunar, activitatea serviciului de paza
- Asigura echiparea personalului cu uniforme si ia masurile necesare pentru repartizarea si utilizarea
corespunzatoare a acestora;
- Intreprinde masuri de aprovizionare, instalare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de paza
si alarmare si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza, constata neregulile referitoare la
executarea obligatiilor din domeniul pazei si propune directorului de parc masurile necesare pentru
cresterea eficientei pazei;
- Intocmeste planul de pregatire profesionala si de specialitate a personalului si organizeaza
indeplinirea acestuia;
- Verifica personalul care urmeaza sa fie încadrat în serviciul de paza;
- Colaboreaza la intocmirea planurilor de paza , astfel incat acestea sa raspunda exigentelor legii si
specificului obiectivului;
- Asigura elaborarea documentelor necesare pentru personalul cu drept de port arma si prezinta
ordinele de serviciu, întocmite potrivit legii;
- Sesizeaza, de îndata, directorul si organele de politie despre cazurile de pierdere, deteriorare,
distrugere sau folosire a armamentului din dotare;
- Intocmeste si urmareste respectarea întocmai a graficului de patrulare si control;
- Asigura si controleaza ehiparea corespunzatoare a personalului cu atributii de paza, pe timpul
serviciului;
- Intocmeste fisele de pontaj pentru personalul din subordine si le preda la compartimentul personal-
salarizare;
Programul de funcţionare:
LUNI – JOI 08,00 – 16,30

VINERI 08,00 – 14,00

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice


de afișat "Procedura privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităŃii de audienŃă"

AudienŃele au loc în fiecare zi de luni, între orele 10ºº și 12ºº la sediul Administrației Parcului
Național Munții Rodnei, str. Principală, nr. 1445, loc. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud, iar înscrierea în
audienŃă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 08ºº
şi 14ºº la numărul de telefon 0263/377715, la sediul instituŃiei sau în scris, prin adresă trimisă prin
poştă sau email: apnmr@bistrita.rosilva.ro

10
Anexa 3

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE:

DIRECTOR – Doina JAUCA

BIOLOG – Claudiu IUȘAN

ȘEF PAZĂ – Ioan MUNTEAN

11
Anexa 4

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de

internet

Denumirea: RNP-ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULULUI NAȚIONAL

MUNȚII RODNEI R.A.

Sediul: Str. Principală, Nr. 1445, Loc Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 427245

Telefon: 0263/377715

Fax: 0263/ 377181

Denumirea: PUNCT DE LUCRU BORȘA

Sediul: Str. Zorilor, Nr. 2, Loc Borșa, Jud. Maramureș

Telefon: 0262/344775

Fax: 0262/344775

Adresa de email: apnmr@bistrita.rosilva.ro

Pagina de internet: www.parcrodna.ro

12
Anexa 5

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

I.Surse financiare pentru investiţii:


- Surse proprii: amortizare şi profit
- Surse externe: fonduri europene

II. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 – în curs de verificare şi aprobare


Venituri totale 1356,30 mii lei, din care:
- venituri proprii 785,00 mii lei
- venituri din fonduri europene 571,30 mii lei
Cheltuieli totale 1287,40 mii lei, din care:
- cheltuieli din veniturile proprii 716,10 mii lei
- cheltuieli din fonduri europene 571,30 mii lei
Profitul brut 68,90 mii lei
Numărul mediu de personal 18 angajaţi

III.Bilanţul contabil:
Realizări:
Venituri totale 1044,60 mii lei, din care:
- venituri proprii 627,30 mii lei
- venituri din fonduri europene 417,30 mii lei
Cheltuieli totale 991,60 mii lei, din care:
- cheltuieli din veniturile proprii 574,30 mii lei
- cheltuieli din fonduri europene 417,30 mii lei
Profitul brut 53,00 mii lei
Numărul mediu de personal 16 angajaţi

13
Anexa 6

Programele şi strategiile proprii


RAPORT
Privind activitatea desfăşurată în anul 2011 de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A.

În cursul anului 2011, APNMR R.A. a desfășurat următoarele activități:


CAPITOLUL I: ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE ORGANIZARE
• S-a întocmit și înaintat la MMP și RNP-ROMSILVA Raportul anual de activitate al APNMR pentru anul
2010, în care au fost sintetizate principalele acțiuni întreprinse de fiecare compartiment din cadrul
administrației, situația actuală a PNMR, stadiul proiectelor pe care le implementează administrația și în care
este parteneră, propunerile de proiecte, situația financiară, obiectivele prioritare pentru anul 2011. Acest raport
a fost transmis și GNM-Comisariatul Județean Bistrița, a fost prezentat și înmânat tuturor participanților, în
cadrul ședințelor Consiliului Consultativ de Administrare al PNMR și Consiliului Științific al PNMR.
• S-a întreținut corespondența cu membrii Consiliului Științific al PNMR, în vederea obtinerii hotărârilor
pentru cererile înaintate de către solicitanți.
• Au fost programate ședințele Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei
pentru data de 18 mai 2011 și ședința Consiliului Știintific al PNMR pentru data de 19 mai 2011, au fost
transmise invitații tuturor membrilor, s-a lucrat la pregătirea materialelor care vor fi dezbătute în cadrul celor
două întruniri.
• În data de 18 mai 2011 a fost organizată și s-a desfășurat ședința Consiliului Consultativ de Administrare la
sediul parcului. Au fost discutate o serie de aspecte referitoare la acordarea compensațiilor pentru fondul
forestier inclus în zone restricționate de la intervenții, pe care proprietarii de fond forestier le solicita și care
trebuie acordate conform prevederilor legale; au fost supuse analizei și consultării actualizările, modificările,
corecturile care s-au operat la Planul de management al parcului-ediția 2010, în vederea înaintării către MMP
spre aprobare; au fost reglementate o serie de aspecte referitoare la activitatea de pășunat și a modului de
avizare și exploatare a masei lemnoase pe raza parcului; au fost discutate modificările legislative ca urmare a
intrării în vigoare a Legii 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice. Au participat în calitate de invitați reprezentanți ai APIA Bistrița Năsăud și
Maramureș pentru clarificarea unor aspecte referitoare la activitățile de pășunat.
• În data de 19 mai 2011, s-a desfășurat întrunirea Consiliului Științific al PNMR, la sediul parcului. A fost
analizată activitatea APNMR; au fost analizate punctual toate solicitările din agenda de lucru; au fost emise
Hotărâri care ulterior au fost transmise solicitanților; a fost emis aviz favorabil, cu unanimitate de voturi,
pentru operarea actualizărilor, modificărilor și corecturilor propuse de ARPM Cluj Napoca și Administrația
Parcului Național Munții Rodnei R.A., aduse Planului de management al PNMR, în vederea redactării formei

14
finale a acestuia-ediția 2011, care va fi înaintat către Ministerul Mediului și Pădurilor, în vederea analizării și
aprobării.
• Au fost redactate și transmise către solicitanți toate cele 28 Hotărâri emise în cadrul ședinței din data de 19
mai 2011. Procesul verbal al întâlnirii și toate hotărârile emise de Consiliul Științific în cursul anului 2011 (10
hotărâri emise în urma votului prin corespondență și 28 emise în cadrul ședinței) au fost transmise MMP-
Direcția Biodiversitate.
• Au fost emise avize de către APNMR, în urma verificărilor în teren către solicitanți, în consens cu hotărârile
anterioare ale Consiliului Științific.
• Se lucrează la anumite modificări în Planul de management al PNMR-ediția noiembrie 2010, care au fost
solicitate de către ARPM-Cluj Napoca și aprobate de Consiliul Științific al PNMR. A fost finalizat studiul
pentru includerea unor suprafeţe de pajişti subalpine şi alpine în zona de protecţie integrală a Parcului
Naţional Munţii Rodnei, care a fost înaintat spre avizare COMN, pentru a fi inclus în Planul de management.
• A fost făcută înregistrarea online pe formularul CPAMETT - Instrument pentru monitorizarea eficienţei
managementului ariilor protejate.
• Au fost întocmite Raportul privind activitatea de securitate și sănătate în muncă pentru anul 2010, precum și
programul de cheltuieli pentru anul 2011.
• A fost întocmit și înaintat programul de investiții al APNMR cu fonduri proprii și cu fonduri provenite din
proiecte în curs de implementare.
• Au fost întocmite fișele de apreciere ale angajaților APNMR pentru anul 2010.
• A fost actualizată fișa postului pentru fiecare angajat din structură.
• S-a întocmit situatia programării în concediu de odihnă pentru anul 2011 a angajaților.
• S-au desfășurat săptamânal întalniri de lucru cu personalul, în vederea analizării realizării sarcinilor de
serviciu, precum și informări, în scopul întreținerii unei comunicări eficiente.
• S-au organizat lunar ședințe de lucru cu tot personalul. Au fost prelucrate toate ordinele transmise de RNP-
Romsilva, analiza activității în anul 2010 și programul de activitate al APNMR pentru anul 2011, analiza
activității pentru luna în curs și programul de activitate al APNMR pentru luna următoare. S-a prelucrat cu tot
personalul Actul adițional la CCM/2011, Regulamentul intern al RNP-Romsilva-aprobat prin Hotărârea nr.
7/28.07.2011 a Consiliului de Administrație al RNP.
.• A fost organizată și s-a desfășurat lunar ședința ordinară a Comitetului Director, în care care s-au analizat
toate propunerile din ordinea de zi. Au fost emise Hotărâri, în care sunt menționate toate punctele discutate în
cadrul ședinței.
• Au fost emise Decizii ale directorului APNMR pentru: desemnarea comisiei pentru analiza fișelor de
apreciere individuale pe anul 2010 a personalului și pentru desemnarea comisiei de examinare pentru
ocuparea posturilor vacante, alte decizii specifice activității APNMR și pentru proiectul în curs de
implementare cu finanțare POS Mediu.

15
• Au fost transmise către MMP-toate legitimațiile de control ale angajaților, pentru a fi vizate pe semestrul al
II-lea 2011.
• A fost înregistrată Citația transmisă de Tribunalul Bistrița Năsăud, prin care APNMR și Consiliul Științific al
PNMR sunt chemați în inatanță în calitate de pârât, în proceșul cu Ocolul Silvic Maieru, în calitate de
reclamant, care solicita anularea Hotărârii Consiliului Științific nr.26/2011, pentru data de 23 martie 2011.
• Aceasta a fost reprogramată pentru data de 2 decembrie 2011. S-a solicitat amânarea termenului, acesta a
fost amânat până la data de 13 ianuarie 2012.
• Au fost primite 5 cereri, din partea a 5 primării care dețin suprafețe de fond forestier pe raza parcului, în
zona de protecție integrală, pentru acordarea de compenlații din partea APNMR. s-a formulat răspuns, acesta a
fost verificat de consilierul juridic al DS BN, s-a atașat și adresa MMP nr. 218824/12.07.2011 care aduce
precizări la stadiul demersurilor întreprinse de minister pentru obținerea acestor fonduri din partea comisiei
Europene.
• Au fost întocmite și înaintate toate situațiile solicitate de RNP-Romsilva, MMP, APM Bistrița și Maramureș,
GNM Comisariatul General, DG AM POS Mediu București, OI POS Mediu Cluj Napoca, Prefectura județului
Bistrita Năsăud.
CAPITOLUL II: COMPARTIMENT IT
• Actualizarea, reinstalarea softurilor şi reţelei internet pentru echipamentele achiziţionate de către APNMR
RA la sediul din Rodna, în cadrul proiectului SMIS CSNR 1300.
• Participarea la instalarea softului GIS pe 3 calculatoare din dotarea parcului, soft achiziţionat prin proiectul
“Măsuri de management conservativ al biodiversităţii Parcului Naţional Munţii Rodnei - sit natura 2000
(2010 -2013).”
• Realizarea de broşuri în programul CorelDraw X4 cu activităţile desfăşurate până la ora actuală în cadrul
proiectului SMIS CSNR 1300.
• Realizarea panourilor în programul CorelDraw X4 cu urme de animale şi principalele animale din parc
pentru traseul tematic de la Cascada Cailor.
• Realizarea modificărilor în vederea obţinerii avizului “bun de tipar” pentru calendarele pentru anul 2011 şi
respectiv 2012 realizate în cadrul activităţii 4.2.6- Publicarea calendarelor personalizate cu specii şi habitate
de interes comunitare în cadrul contractului nr.6-,,Publicarea materialelor informative-proiect SMIS CSNR
1300.
• Editarea modificărilor pentru chestionare realizate în cadrul contractului nr.9-Aplicarea de chestionare-
proiect SMIS CSNR 1300.
• Realizarea de prezentări pps ale APNMR pe categorii de perșoane intereșate.
• Editarea și actualizarea diferitelor hărți, prelucrate cu ajutorul softului GIS.

•Redactarea materialelor informative pentru APNMR; prezentarea APNMR în cadrul proiectelor EcoRodna.

16
● Verificarea softurilor și rețelei internet pentru echipamentele APNMR RA la sediul din Rodna.
• Întretinerea rețelei în bună stare de funcționare prin actualizarea periodică a programelor antivirus
existente pe calculatoarele din dotarea parcului.
• Instruirea personalului parcului cu privire la utilizarea diverselor programe necesare în desfășurarea
activității.
• Actualizarea periodică a site-ului parcului și cel al ECO Rodna, prin introducerea sau modificarea
diferitelor informații.
• Crearea unui grup de discuții pentru desfășurarea în mai bune condiții a corespondenței cu membri
Consiliului Științific al parcului.
• Crearea unui cont pe facebook a Parcului Național Munții Rodnei pentru a putea fi accesat mai ușor de
diverși vizitatori, care acceseaza facebook-ul.
• Verificarea periodică a poștei electronice și răspunderea la diverse mesaje unde a fost cazul.
● Actualizarea informațiilor din site-ul APNMR RA- www.parcrodna.ro , cu introducerea în cadrul secțiunii
Proiecte în derulare a rezumatelor și prezentărilor proiectelor pe care APNMR le implementează ca beneficiar
și/sau partener,cât și actualizările proiectelor desfășurate și propuse de către APNMR.

● Editarea modificărilor în vederea obținerii avizului “bun de tipar” pentru monografia PNMR realizată
pentru activitatea 4.5.1 Publicarea monografiei PNMR în cadrul contractului nr.6-,,Publicarea materialelor
informative-proiect SMIS CSNR 1300.
● Au fost actualizate hărțile din baza de date a parcului, în urma modificărilor survenite în curșul anului
2011, respectiv ocoale silvice, comune proprietare, fonduri de vânătoare care se suprapun pe raza parcului.
• S-au georeferențiat hărțile silvopastorale și s-au anexat informațiile cu trupurile de pășune din parc la
documentația care s-a realizat pentru introducerea pășunilor în zona de protecție integrală.
● S-au efectuat hărți la solicitarea instituțiilor cu care APNMR colaborează.
●Au fost actualizate prezentările PPS ale parcului, prin introducerea modificărilor care s-au produs în cursul
anului 2011.
● Au fost digitizate și realizate hărți pentru proiectele în derulare și pentru propunerile de proiecte care sunt
în lucru.
● S-a corectat limita PNMR in GIS conform Planului de Management-ediția 2010/2011.
● Editarea și publicarea pe site-ul APNMR a documentației referitoare la proiectul SMIS-CSNR 1300.
● Realizarea de materiale informative (pliante, bannere, calendare), materiale publicitare, prezentare
APNMR pentru activitățile proiectului SMIS CSNR 1300.
● Recepționarea hărților pedologică, hidrobiologică și geologică ( în GIS și tiparite) realizate de catre SC
Biota research and Consulting pentru APNMR RA, în cadrul proiectului SMIS CSNR 1300.
● Selectarea materialelor publicitare (foto, filmări obținute în cadul diferitelor activități derulate în proiectul
SMIS CSNR 1300)-în vederea actualizării prezentărilor tip pps ale PNMR și pentru redactarea materialelor

17
publicitare care se vor realiza în proiectul SMIS CSNR 1300. Realizarea prezentărilor pps pentru prezentarea
în cadrul conferințelor de presă și Workshopului de lansare a Monografiei PNMR.
● Participarea la refacerea interfeței paginilor site-ului www.parcrodna.ro prin proiectul „Măsuri de
management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții
Rodnei”, în care APNMR RA este partener în implementare la CJ Maramureș.
CAPITOLUL III: CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ, RELAȚII CU COMUNITĂȚILE, TURISM
• A fost întocmit planul de comunicare al APNMR cu presa, pentru anul 2011.
• A fost întocmit programul activităților APNMR cu ocazia Anului Internațional al Pădurilor.
• A fost întocmit lunar și transmis la RNP-Romsilva programul activităților de comunicare al APNMR.
• Au fost stabilite împreună cu reprezentanții salvamont și apoi transmise - propunerile pentru Trasee
pedestre europene, care străbat Parcul Național Munții Rodnei pe traseul E3 și E8.
• Au fost realizate 120 afișe publicitare și distribuite în școli și instituții, pentru creșterea nivelului de
conștientizare în rândul comunităților limitrofe parcului, privind rolul şi importanţa pădurilor, cu ocazia
Anului Internațional al Pădurilor. Acest afiș publicitar a fost difuzat și prin intermediul televiziunii locale.
• Au fost organizate expoziții tematice de fotografie la Liceul „George Coșbuc” Năsăud și Grupul Școlar
Silvic Năsăud.
• Au fost distribuite 600 buc. calendare personalizate în comunități, realizate în cadrul proiectului SMIS
CSNR 1300 pe care APNMR îl implementează.
• Cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor și a Zilei Parcului Național Munții Rodnei, a avut loc acțiunea
comună organizată de Administrația Parcului Național Munții Rodnei în colaborare cu Asociația ECO
RODNA și cu Ocolul Silvic Valea Vinului - din cadrul Direcției Silvice Bistrița Năsăud- intitulată
„Sărbătoarea narciselor”, care este la a 5-a ediție.
Acțiunea a fost planificată și s-a desfășurat în ziua de 26 mai. Acest eveniment dedicat parcului
a constat în:
-drumeție la Poiana narciselor cu elevi din cadrul Școlii Generale „Florian Porciuș” - Rodna și
ai școlii Generale „Enea Grapini”- Șanț;
- concurs tematic referitor la Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Parcului Național Munții
Rodnei, poiana narciselor;
- ecologizarea traseului.
În urma acestor activități au fost decernate premii care au constat în diplome, dulciuri și
materiale publicitare. Reprezentanți din cadrul Postului de Jandarmi Montani Rodna au fost prezenți pe
toată durata evenimentului, pentru a însoți elevii pe traseu.
Acest eveniment care a devenit o tradiție în zonă, este așteptat cu emoții și nerăbdare de elevii
din cadrul școlilor menționate.
• În data de 12 iulie a fost organizat la sediul DS Bistrița Năsăud, un workshop pentru lansarea oficială a

18
primei ediții a Monografiei PNMR, cu invitați din cadrul presei din județ, DS Bistrița, profesori, ONG-uri,
membrii ai Consiliului Științific. Evenimentul a fost repetat a doua zi, reșpectiv în 13 iulie, la Muzeul din
Sighetul Marmației, pentru presa și muzeele din județul Maramureș.
• A fost organizatată în cursul lunii august acțiunea de evaluare a numărului de turiști care vizitează parcul
într-o zi, în scopul monitorizării acestei activități care se desfășoară anual, în vederea observării dinamicii
vizitatorilor.
• În cursul lunilor noiembrie și decembrie au fost organizate expoziții de fotografie la Școala Generală Nr. 9
Borșa (gimnaziu și primara), precum și la Liceul Borșa.
• În data de 15 decembrie 2011 a fost organizat de către APNMR în parteneriat cu Asociatia Eco Rodna,
Concertul de colinzi-ediția a IV-a, în aula Colegiului Național George Coșbuc din Năsăud, precum și o
expoziție de fotografie. Au participat grupuri de elevi din cadrul mai multor școli generale și licee din
localitățile limitrofe parcului.
• În ziua de 16 decembrie a fost organizată și s-a desfășurat Conferința de presă nr. 3, prevazută în cadrul
proiectului ”Managementul conservativ al biodiversității PNMR” care este în curs de implementare, la sediul
DS Bistrița Năsăud.
• Au fost solicitări din partea turiștilor pentru plimbări călare și drumeții la Poiana narciselor din
Muntele Saca, alte obiective turistice din parc.
• Au fost conduși în teren grupuri de turiști români și străini, la solicitarea acestora.
• S-au organizat acțiuni de prezentare a parcului în școli și comunităti limitrofe, precum și la sediul
APNMR, cu ocazia unor evenimente sau vizite, punându-se accent pe rolul pădurii, având în vedere faptul
că 2011 este Anul Internațional al Pădurii, după cum urmează:
Nr. crt. Data prezentării Locul prezentarii/ evenimentul Număr participanți
1 17.01.2011 Sediul APNMR/ grup turiști 10
2 19.01.2011 Sediul APNMR/ reprezentanti OS 6
Bistrița Bârgăului
3 25.01.2011 Punct Lucru Borșa/Grup turiști 15
4 07.02.2011 Sediul APNMR/grup studenti UBB Cluj 5
5 15.02.2011 Punct Lucru Borșa/ Turiști 10

6 17.02.2011 Sediul APNMR/reprezentanți ITRSV 3


Cluj
7 10.03.2011 Școala generală nr. 7 Borșa / elevi și 51
cadre didactice
8 17.03.2011 Școala generală nr. 9 Borșa / elevi și 45
cadre didactice
9 18.03.2011 Școala generală nr. 9 Ion Creangă Borșa 25
/ elevi și cadre didactice
10 19.03.2011 Prezentare zone de management la 25
Primăria Borșa, Administratori de stâne

19
și fermieri din loc Borșa, Săcel și
Moișei
11 25.03.2011 Școala Generală Enea Grapini 55
Șanț/elevi și cadre didactice
12 01.04.2011 Școala Generală Mihai Eminescu 69
Năsăud / Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
13 01.04.2011 Grupul Școlar Silvic Năsăud - Luna 53
sădirii arborilor și Anul Internațional al
Pădurilor
14 05.04.2011 Liceul Teoretic Solomon Haliță 33
Sîngeorz Băi - Luna sădirii arborilor și
Anul Internațional al Pădurilor
15 07.04.2011 Școala Generală Florian Porciuș Rodna 33
- Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
16 08.04.2011 Școala Generală Enea Grapini Șanț - 53
Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
17 08.04.2011 Școala Generală Lucian Valea din Valea 32
Mare - Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
18 11.04.2011 Școala Generală Vașile Scurtu din loc. 63
Parva - Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
19 12.04.2011 Școala Generală Iuștin Ileșiu din loc. 33
Anieș - Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
20 12.04.2011 Grup școlar Borșa- Prezentare la elevi și 38
cadre didactice ( 3 cadre didactice)
21 14.04.2011 Grupul școlar Liviu Rebreanu din loc. 105
Maieru - Luna sădirii arborilor și Anul
Internațional al Pădurilor
22 14.04.2011 Păstrăvăria „Fiad” – grup de participanți 38
la comunicarea științifică organizată în
cadrul proiectului Interreg IV C –
organizat de USAMV Cluj Napoca
23 15.04.2011 USAMV Cluj Napoca - grup de 50
participanți la comunicarea științifică
organizată în cadrul proiectului Interreg
IV C –organizat de USAMV Cluj
Napoca
24 15.04.2011 Grupul Școlar Silvic Năsăud – 50
Concursul „Cel mai bun silvicultor”
faza pe țară-organizat de RNP Romsilva
la Năsăud
25 27.04.2011 Școala generală nr. 9 Borșa / Prezentare 22
PNMR ( 2 cadre didactice)
26 28.04.2011 Prezentare zone de management și 42
modificari la OUG 57/2007 la OS
Alpina Borșa și OS Silva Borșa
27 05.05.2011 Școala Generală Cls V- VII Borșa -elevi 34

20
și cadre didactice
28 06.05.2011 Școala Generală Cls V- VII Borșa -elevi 30
și cadre didactice
29 10.05.2011 Sediul APNMR/USAMV Cluj Napoca 60
– știința Mediului - studenti și cadre
didactice
30 17.05.2011 Sediul APNMR/UAAMV Cluj Napoca 100
Facultatea de Geografie - studenti și
cadre didactice
31 24.05.2011 Sediul APNMR/Grup francezi și români 12
membrii GAL BN
32 27.05.2011 Școala Generală Enea Grapini Șanț - 24
elevi și cadre didactice
33 27.05.2011 Primăria Săcel – Reprezentanți APIA și 21
ASC ovine.
34 30.05.2011 Grupul Școlar Silvic Năsăud -elevi și 40
cadre didactice
35 16.06.2011 Sediul APNMR/Grup elevi și profesori 40
din comuna Parva
36 16.06.2011 Sediul PL Borșa/Grup investitori din 20
zona și reprezentant UNDP
37 20.06.2011 Alpina Blazna/ Grup elevi și profesori 40
din Slovacia, Cehia, Turcia-în cadrul
proiectului Comenius implementat de
Școala Salva
38 25.06.2011 Cabana Valea Secii/Grup turiști 35
39 24.06.2011 Cabana Intre izvoare-Anieș/Tabăra elevi 45
în cadrul Proiectului GEF
40 24.06.2011 Primăria Borșa/Prezentare in Consiliul 25
local
41 28.06.2011 Grupul Școlar Borșa/elevi și cadre 40
didactice
42 8.07.2011 Cabana Valea Secii/grup turiști 45
43 15.07.2011 Sediul APNMR/Grup elevi și profesori 40
din comuna Coșbuc
44 18.07.2011 Sediul PL Borșa/Grup turiști 25
45 20.07.2011 Cabana Iza Izvor/Tabăra de elvi din 40
județul MM și Cluj
46 22.07.2011 Sediul APNMR/Grup elevi din 15
Republica Moldova
47 02.08.2011 Sediul APNMR/Grup delegați ai 10
Ambașadei Chinei în România și din
partea CJ BN
48 04.08.2011 Sediul APNMR/ grup turiști 30
49 10.08.2011 Punct Lucru Borșa/Grup turiști 16
50 17.08.2011 Prezentare zone de management la 23
Primăria Borșa, Administratori de stâne
și fermieri din loc Borșa, Săcel și
Moișei

21
51 21.08.2011 Evaluare turiști/Lacul Lala/Grup turiști 26
Cluj
52 24.08.2011 Sediul APNMR/grup turiști 35
53 5.09.2011 Sediul APNMR/ grup turiști 10
54 9.09.2011 Sediul APNMR/ grup turiști Franta 12
55 15.09.2011 Punct Lucru Borșa/Grup turiști 20
56 16.09.2011 Sediul APNMR/grup turiști 12
57 21.09.2011 Punct lucru Borșa/grup turiști 25
58 28.09.2011 Sediul APNMR/elevi GSS Năsăud 15
59 03.10.2011 Cabana Alpina Blazna/Tabăra ecologică 35
,,Ovidiu Bujor”
60 06.10.2011 Sediul APNMR/ grup turiști francezi 6
/cadre Liceul Silvic Năsăud
61 11.10.2011 Liceul cu program Sportiv Bistrița - 24
elevi și cadre didactice
62 14.10.2011 Școala Generală Cls V- VII Borșa -elevi 30
și cadre didactice
63 20.10.2011 Sediul APNMR/ grup studenti 36
USAMV Cluj-Napoca/ cadre didactice
64 25.10.2011 Liceul cu program Sportiv Bistrița- 28
protecția mediului -elevi și cadre
didactice
65 04.11.2011 Conferința presă DS Bistrița prezentarea 15
rezultate din proiect POS Mediu
66 06.11.2011 Liceul teoretic ,,Solomon Haliță” 25
Sîngeorz Băi -elevi și cadre didactice
67 10.11.2011 Invitație TV Biștrița la emisiunea 10
,,Lacrima de lumină „ în direct –pentru
prezentarea PNMR și a proiectului POS
Mediu în curs de implementare
68 11.11.2011 Muzeu județean Bistrița Năsăud/ 30
sesiunea de comunicări științifice anuale
69 14.11.2011 Grupul Școlar Borșa Școala generală nr. 88
9 Borșa
70 18.11.2011 Școala Generală Cls V- VII Borșa -elevi 28
și cadre didactice
71 23.11.2011 Grupul școlar Borșa/-elevi și cadre 30
didactice
72 07.12.2011 Liceul teoretic ,,Solomon Haliță” 35
Sîngeorz Băi -elevi și cadre didactice
73 13.12.2011 Sediul APNMR/reprezentanți IPJ BN 3
74 15.12.2011 Colegiul Național,, George Coșbuc 50
„Năsăud -elevi și cadre didactice
75 16.12.2011 Conferința presă DS Bistrița prezentarea 25
rezultate din proiect POS Mediu
76 19.12.2011 Școala generală nr.9 Borșa 60

22
77 21.12.2011 Grupul Școlar Borșa/-elevi și cadre 30
didactice
TOTAL
2530
Cu ocazia prezentarilor organizate ș-au diștribuit materiale publicitare: pliante, afișe, broșuri.

• S-au făcut demersurile necesare în scopul demarării programelor turistice ecvestre prevăzute în Planul de
marketing, pentru sezonul primăvară-vară 2011, după cum urmează:
- s-a pregătit locația pentru aducerea a 4 cai în zona sudics a parcului, în localitatea Valea Vinului;
- au fost transportați caii de la Herghelia Beclean aparținând DS Bistrița Năsăud;
- a fost derulată o campanie publicitară în presa locală și centrală, în scopul atragerii turiștilor spre
această formă de practicare a timpului liber;
- au fost solicitări din partea turiștilor pentru plimbări călare și drumeții la Poiana narciselor din Muntele
Saca.
• Au fost conduși în teren grupuri de turiști români și străini (Polonia), la solicitarea acestora.
CAPITOLUL IV: PROIECTE
A. PROIECTE DERULATE DE APNMR CA BENEFICIAR
1. Proiectul „Masuri de management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000”
implementat din fonduri POS Mediu –Axa prioritară 4, sesiunea I-a, la Organismul Intermediar Regional
POS Mediu Cluj, aprobat pentru finanțare prin OM Nr.283/02.03.2010, Cod SMIS-CSNR 1300, Contract de
Finanțare nr 97778/ 23.03.2010, valoarea actualizată totală este de 520.967,81 Euro (2 240 161,6 lei), din
care valoarea neeligibilă asigurată de RNP-Romsilva este de 187.301,53 Euro (805 396,60 lei), este în
derulare.
În cursul anului 2011 au fost desfășurate următoarele activități specifice și achiziții publice:

23
-Întocmirea Raportului referitor la indeplinirea Planului anual pentru 2010 privind măsurile de informare și
publicitate, transmiterea către OI POS Mediu, regiunea Nord-Vest și AM POS Mediu București.
-Întocmirea Planului anual pentru 2011 privind măsurile de informare și publicitate, completarea cu
activitățile din contractele nr.5-Organizare de evenimente și 6-Publicare materiale informative, prevăzute
pentru anul 2011; transmiterea către OI POS Mediu, regiunea Nord-Vest și AM POS Mediu București.
-Finalizarea procedurilor de atribuire pentru contractul nr.3-Achiziție echipament de cercetare, (procedura
reluată 3). A fost semnat în data de 11.03.2011-contractul de achiziție cu furnizorul SC AT Instruments srl
Cluj-Napoca pentru o durata de 6 luni. A fost publicat Anunțul de atribuire pentru contractul nr.3-Achiziție
echipamente de cercetare și au fost furnizate integral și la termen în cadrul acestui contract- 57 de categorii
de echipamente, au fost recepționate de către APNMR. Contract finalizat 100% la data de 09.09.2011.
-Finalizarea procedurilor de atribuire pentru contractul nr.10 ,, Realizare traseu tematic, din graficul
achizițiilor proiectului SMIS-CSNR 1300. A fost semnat contractul de lucrări nr.206/1300 / 07.02.2011-
Realizare traseu tematic, cu SC METMONTAJ LUCI srl Rodna-pentru o durată de 11 luni. Au fost realizate
în termen toate activitățile contractului- Realizarea şi amplasare panourilor informative simple şi complexe,
Marcarea traseului tematic , realizarea și amplasarea elementelor de infrastructură (podețe și scări). Contract
finalizat 100% la data de 11.11.2011.
-Întocmirea și transmiterea notificărilor și răspunsurilor la notificari care au avut ca obiect verificarea
cererilor de rambursare și activitățile proiectului SMIS CSNR1300-către AM POS Mediu București și către
OI POS Mediu Cluj.
-A fost primită suma aferentă rambursării în urma verificării și aprobării de către AM POS Mediu a sumelor
conform Cererii de rambursare nr.1/15.11.2010.
-Întocmirea și transmiterea adresei cu modificarea anexei I3 (cu modificarea numărului de extensii de la 7 la
4 din contractul nr.1 - Asistenţă şi achiziţie GIS;), din Contractul de finanțare nr 97778/23.03.2010, pentru
întocmirea actului adițional la contract, transmiterea către AM POS Mediu București.A foșt primit și semnat
Actul adițional la Contractul de finanțare nr 97778 / 23.03.2010 cu anexa I3 modificată.
-În cadrul contractului nr.6-,,Publicarea materialelor informative (Contract nr: 58 /1300/ 08.11.2010),
semnat cu SC Trimpress srl Cluj-Napoca au foșt realizate, recepționate și distribuite Calendarele 2011 și
2012 și Pliantele cu rezultatele anuale ale proiectului în cadrul activităților 4.2.6- Publicarea calendarelor
personalizate cu specii şi habitate de interes comunitar și 4.6.4 Realizarea pliantelor privind obiectivele şi
rezultatele anuale ale proiectului (2000 buc.). A foșt realizată și recepționată Monografia PNMR pentru
activitatea 4.5.1 Publicarea monografiei PNMR și a fost realizat și recepționat bannerul2 pentru activitatea
Workshop lansare monografia PNMR, în cadrul activității 4.6.3 Realizarea bannerelor personalizate.
- Au fost realizate și recepționate Chestionarele tipărite (1000 buc.) și apoi Chestionarele aplicate (etapa1-
500 buc.), pentru activitatea 4.6.2- Aplicarea de chestionare în rândul comunităţilor locale, în cadrul
contractului nr.9-Aplicarea de chestionare (Contract nr: 99/1300/29.11.2010), semnat cu SC strateg ID srl
Targu-Mureș.

24
-Finalizarea procedurilor de atribuire pentru contractul nr.2 (procedura reluată 2) – Asistența cartare,
evaluare, monitorizare, din graficul achizițiilor proiectului SMIS-CSNR 1300. S-a finalizat procedura cu
semnarea Contractului de servicii nr.364/1300/31.05.2011, pentru o durată de 26 luni, semnat cu SC. BIOTA
Research and Consulting srl București. - Au fost realizate și recepționate hărțile pedologică, hidrobiologică
și geologică în cadrul activităților 1.2.1 Realizarea hărţii geologice a PNMR și 1.2.2 Realizarea hărţii
pedologice, hidrobiologice. Au fost realizate și recepționate activitățile: 2.1.1 Consultanţă în vederea
întocmirii planurilor de monitorizare și 3.2.1 Curs de instruire privind tehnicile de monitorizare a speciilor
şi habitatelor comunitare.
- Pentru activitatea 4.5.2 Workshop lansare monografia PNMR și 4.6.5 Organizare conferinţe de preșă au
fost efectate comunicări pentru clarificarea perioadelor și modului de desfășurare ale acestor activități între
APNMR RA și prestatorul SC GPT Lora Services srl. A fost semnat Actul adițional nr.1 la contractul
nr.1307/1708.2010- Asistenţă organizare simpozion, workshop, schimb de experienţă, interviuri TV –
contract 5.
-A fost desfășurată în SEAP procedura de atribuire -cerere de oferte (prin mijloace electronice) pentru
contractul nr.1 –Asistență și achiziție GIS, procedura finalizata - a fost întocmit Raportul procedurii, a fost
comunicat rezultatul și a fost semnat contractul de furnizare nr.534 /1300 /18.10.2011 cu SC ESRI Romania
srl București, având durata de 6 luni. În cadrul contractului de furnizare a fost realizată și recepționată în
termen, activitatea 1.1.4 Achiziția pachetului ArcGIS Desktop (achizitionarea și instalarea pachetului
software ArcGIS Desktop 10 cu extensii).
-Au fost realizate și recepționate în cadrul contractului 5- Asistenţă organizare simpozion, workshop,
schimb de experienţă, interviuri TV – contract nr.1307/1708.2011 semnat cu SC GPT Lora Services srl,
următoarele activități: - 3.1.1 schimb de experienţă cu alte situri Natura 2000, - 4.5.2 Workshop lansare
monografia PNMR, -Conferințele de presă nr.2 (în data de 04.11.2011) și nr.3 (în data de 16.12.2011), în
cadrul activității 4.6.5 Organizare conferinţe de presă, - Interviu TVnr. 1, pentru activitatea 4.6.1 Publicarea
de articole în presa locală, interviuri TV, spoturi publicitare . Au fost realizate, avizate și transmise
anunțurile/invitațiile de participare și comunicatele de presă aferente evenimentelor programate.
-Au fost formulate și transmise către OI POS Mediu Regiunea 6 Nord- Vest Cluj-Napoca toate răspunsurile
la notificările transmise referitoare la Cererile de rambursare nr.2, 3 și 4 . -Au fost efectuate misiunile
tehnice de control privind Cererile de rambursare nr.2, 3 și 4-de către OI POS Mediu Cluj-Napoca. Au fost
prezentate toate documentele relevante-nu au fost obiecții.
-Întocmirea și transmiterea notificărilor și răspunsurilor la notificări care au avut ca obiect Cererile de
rambursare nr.2, 3 și 4 și proiectul SMIS-CSNR 1300-către AM POS Mediu București și către OI POS
Mediu Regiunea 6 Nord- Veșt Cluj-Napoca. Au fost transmise de către OI –Rapoartele misiunilor tehnice de
control la fața locului privind CR nr.2,3 și 4 - nu au existat corecții sau solicitări de modificări la CR 2,3 și 4.
Raportele misiunilor tehnice de control la fața locului privind CR nr. 2,3 și 4 au fost aprobate de către
APNMR Rodna.

25
-Au fost încheiate notele de reconciliere contabilă pentru CR 2,3 și 4 - nu au fost înregistrate diferențe
semnificative. Au fost avizate și efectuate plățile pentru activitățile recepționate pentru CR 2,3 și 4.
-Întocmirea Fișelor săptamânale de progres, completarea cu activitățile și detaliile despre contracte și
procedurile în derulare, valoarea plăților efectuate în cadrul proiectului SMIS-CSNR 1300, transmiterea
către OI POS Mediu Cluj.
-Întocmirea Rapoartelor de progres lunar (pentru lunile decembrie 2010-decembrie 2011): -completarea cu
activitățile și detaliile despre contractele în derulare în cadrul proiectului SMIS-CSNR 1300, actualizarea
graficelor de achiziții dupa semnarea contractelor aferente proiectului. Transmiterea Rapoartelor de progres
lunar și graficelor de achiziții actualizate către OI POS Mediu, regiunea Nord-Vest.
B. PROIECTE ÎN DERULARE, ÎN CARE APNMR ESTE PARTENER
1. CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ (beneficiar) ȘI APNMR (partener): Proiectul “Măsuri de
management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii
Rodnei”, implementat prin Axa prioritară 4 POS Mediu, sesiunea a III-a, cu un buget total de 2.531.531
Euro. Beneficiarul proiectului este Consiliul Judeţean Maramureş, care asigura și cofinanțarea, în valoare de
484.628 Euro, iar APNMR participă în calitate de partener. Acest proiect a fost redactat de APNMR, în
cadrul proiectului PHARE: Technical Assistance for Pipeline of Projects Preparation (TAPPP) PHARE
project RO 2005/017-553.04.03/08.01(EA/123067/D/SER/RO) TAPPP.
În cursul trimestrului III 2011, s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean Maramureș intrunirea lunară a
unității de implementare a proiectului (UIP) în vederea stabilirii priorităților și demararea activităților
prevăzute în calendarul activităților. Au fost transmise toate documentele solicitate către Consiliul Județean
Maramureș. Se lucrează la „ Analele Parcului Național Muntți Rodnei „ volumul I.
2. ECORODNA în parteneriat cu APNMR : Asociația ECO RODNA (AER) în parteneriat cu APNMR a
propus și implementează o serie de proiecte ce vizează diverse aspecte de conservare a biodiversității și de
promovare a educației ecologice în rândul elevilor din școlile limitrofe Parcului.
Asociația ECO RODNA reunește membri din cadrul: APNMR, Direcția Silvică Bistrița, profesori, elevi,
studenți, voluntari din diverse domenii de activitate, fiind înființată cu fonduri provenite din proiectul Darwin
„Participarea tinerilor la managementul PNMR” implementat în perioada 2005-2008 de APNMR. Asociația
ECO RODNA a fost înființată în scopul continuării activităților specifice și după finalizarea proiectului
menționat, mai multe detalii putandu-se obține accesând: www.ecorodna.ro.
Obiective şi
Finanţator şi buget
Nr. Titlul proiectului Beneficiar activităţi realizate
(euro)
în anul 2011
GEF SGP – - organizarea unor
1 Participarea Programul campanii de
AER
tinerilor la Naţiunilor Unite inventariere a

26
Obiective şi
Finanţator şi buget
Nr. Titlul proiectului Beneficiar activităţi realizate
(euro)
în anul 2011
inventarierea pentru Dezvoltare – biodiversităţii
biodiversităţii Fondul Global de forestiere din
forestiere din Mediu, Programul PNMR – Valea
Parcul Naţional de Granturi Mici Anieşului cu
Munţii Rodnei 30 600 $ participarea elevilor
2010-2011 de la Grup Şcolar
Silvic Năsăud
(2010);
- publicarea unui
ghid de bune
practici privind
inventarierea
participativă a
biodiversităţii
forestiere.
- organizarea unei
tabere internaționale
Micii ambasadori ai în Parcul Național
Programul Tineret
Parcurilor Munții Rodnei
în Acțiune,
2 Nationale și AER (august 2010)
schimburi de Tineri,
Naturale Editarea unei
13.500
2010-2011 broșuri privind
rezultatele
proiectului

3. Federația EUROPARC- Germania, în parteneriat cu APNMR implementează proiectul


Managementul voluntarilor din parcuri europene, în perioada 2010 - 2013, prin programul european
Grundtvig – proiecte multilaterale. În cadrul acestui proiect se derulează o serie de instruiri ale
coordonatorilor de voluntari din 8 țări europene și acțiuni de schimburi de voluntari între țările partenere.
S-a organizat de către APNMR în luna mai 2011 în România, la complexul Alpina Blazna, Seminarul
internațional cu tema „Managementul voluntarilor în arii protejate” cu participarea partenerilor din
Germania, Letonia, Spania, Italia, Lituania, Anglia, Estonia, România.

27
C. PROPUNERI DE PROIECTE REALIZATE DE APNMR - ÎN CURS DE EVALUARE
1. S-a finalizat și depus la Organismul Intermediar POS Mediu Cluj Napoca, în data de 28 martie 2011,
spre finanțare cu fonduri POS Mediu - Axa prioritară 4, în sesiunea a IV-a 2011, o propunere de proiect cu
titlul „ Managementul participativ și integrat al Rezervației Biosferei Munții Rodnei-Parc Național, Sit
Natura 2000” pentru realizarea unui Centru de vizitare în localitatea Rodna județul Bistrița-Năsăud, trasee
tematice, în parteneriat cu Primăria comunei Rodna - în calitate de beneficiar - APNMR partener. Studiul de
fezabilitate pentru construirea centrului de vizitare din comuna Rodna a fost comandat și realizat prin grija și
suportul financiar al primăriei comunei Rodna - jud. Bistrița-Năsăud. Echipa APNMR a redactat propunerea
de proiect iar momentan se lucrează la completări solicitate de evaluatori. S-au făcut de asemenea
demersurile legale pentru obținerea tuturor avizelor din partea Consiliului de Administrație al RNP, ARPM
Cluj-Napoca, APM Bistrița Năsăud, Consiliul Științific al PNMR, Comitetului Director al APNMR, care
sunt necesare ca anexe la propunerea de proiect. În cursul lunii mai OI POS Mediu Cluj Napoca a comunicat
ca proiectul a trecut de faza verificării admisibilității și elibigibilității și este supus următoarei etape de
evaluare, respectiv relevanța și maturitate. În prezent propunerea de proiect este tot în faza de evaluare. S-au
solicitat în cursul lunii noiembrie și decembrie o serie de modificări, care au fost operate și transmise.
2. În cursul lunii noiembrie 2011 a fost redactat și depus spre evaluare propunerea de proiect în domeniul
salmoniculturii cu finanţare de la UE, prin programul Operaţional pentru Pescuit (POP), pe Măsura 3.2. cu
titlul „Studiu de fundamentare a necesităţii de repopulare a Bistriţei Aurii (Situl Natura 2000 Munţii
Rodnei) cu lostriţă (Hucho hucho)”. În cursul lunii decembrie au fost solicitate o serie de completări.
CAPITOLUL V: CERCETARE
• Pe raza PNMR au fost instalate 4 piețe fenologice (Valea Cobășel, Valea Vinului, Valea Repedea și Valea
Bila) în scopul realizării observațiilor fenologice la arbori. Parametrii observațiilor săptamânale sunt
transmiși la ICAS Câmpulung Moldovenesc în scopul centralizării, în cadrul temei de cercetare”FENOFOR”
derulată de ICAS și finanțată de RNP-Romsilva.
• Completarea bazei de date privind biodiversitatea PNMR.
• Colectarea materialului bibliografic privind studiile din parc şi iniţierea unui studiu monografic al PNMR.
• Coordonarea profesorilor din cadrul ONG-ului ECO RODNA în vederea implementării unui sistem viabil
de conservare a biodiversităţii cu implicarea elevilor din şcolile limitrofe PNMR.
• Colaborari cu specialiști și voluntari din cadrul unor institute de cercetare, universități din țară: Institutul de
Cercetări Biologice București și Cluj Napoca, Institutul de Speologie Emil Racoviță București și Cluj, ONG-
ul Centrul Focal pentru Conservarea și Monitorizarea Biodiversității, Facultatea de Biologie – Universitatea
Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Agricultură – USAMV Cluj Napoca, Societatea Lepidopterologica
Română etc.
• În perioada iunie - septembrie 2011 s-au desfășurat 6 campanii de evaluare a stării de conservare a
speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național și situl Natura 2000 Munții Rodnei cu

28
participarea a 10 experți în diverse grupe taxonomice de floră și faună (plante, habitate, mamifere, păsări,
pești, amfibieni, reptile, fluturi, ortoptere, coleoptere) în diverse zone din Munții Rodnei, întocmindu-se hărți
preliminare de distribuție și s-au completat fișe preliminare de evaluare a stării de conservare. Acțiunea
reprezintă un segment dintr-o campanie amplă de evaluare a stării de conservare a 101 specii și habitate
comunitare din sit, precum și identificarea hărților de distribuție a speciilor și habitatelor comunitare.
CAPITOLUL VI : PAZA ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE TEREN
• Au fost întocmite și semnate protocoalele de colaborare și de intervenție în caz de urgență cu Inspectoratul
de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud și Maramureș, pentru anul 2011 în consens cu protocolul comun nr.
606/2011 încheiat între Jandarmeria Română și Ministerul Mediului și Pădurilor.
• Au fost întocmite graficele trimestriale comune de patrulare pe raza parcului, cu reprezentanții PJM Borșa
și Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, ITRSV Cluj, în baza protocoalelor de colaborare încheiate.
• Au avut loc patrulări pe baza graficelor mixte APNMR, ocoale silvice, Jandarmeria Montană Borșa și
Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, ITRSV Cluj Napoca, în scopul prevenirii actelor de braconaj și a extragerii
ilegale de material lemnos, prevenirii incendiilor, precum și a altor activități care contravin prevederilor
legislative.
Astfel, în cursul anului 2011 au fost programate un număr de 252 controale, au fost efectuate un număr
total de 291 acțiuni de patrulare.

29
Situatia sanctiunilor aplicate este redata in tabel:

Valori consemnate in
Proces verbal Domiciliul faptuitor
procesul
Numar din Nume si Natura
Nume Organ (localitatea,comuna,
Nr. Crt Data constatarii Registrul de prenume Contraventiei/ verbal
constatator oras
intrare faptuitor infractiunii
mate despa
anul luna ziua judet) amenda
riale gubiri
Muntean Contrav L.
1 2011 iul 12 999/13.07.2011 Ioan Perseca Sabin Lesu, 127, BN 407/2006 500
Timis Simion Contrav L.
2 2011 iul 12 1013/14.07.2011 Grigore Valeriu Telciu, 517, BN 407/2007 500
Muntean Motofelea Contrav L.
3 2011 iul 18 201/19.07.2011 Ioan Viorel Maieru , 1049, BN 407/2008 500
Rodna,
Timis Granicerilor1049, Contrav L.
4 2011 iul 20 205/20.07.2011 Grigore Ihnatiuc Vasile BN 171/2010 800
Muntean Contrav L. Avertisme
5 2011 iul 22 209/22.07.2011 Ioan Timis Nelu Sant, 9, BN 171/2010 nt
Muntean Strambu Sg. Bai, Borcut 50, Contrav L. Avertisme
6 2011 aug 4 224/04.08.2011 Ioan Maxim BN 407/2011 nt
Muntean Moti Contrav L. Avertisme
7 2011 aug 4 226/04.08.2011 Ioan Gheorghe Dl. Stef 3 , BN 407/2012 nt
8 2011 aug 4 227/04.08.2011 Tomoiaga Sasarman Nimigea, BN Contrav L. 500

30
Mircea Traian 407/2013
Tomoiaga Contrav L.
9 2011 aug 4 229/04.08.2011 Alexa Mihali Nastaca Sacel 134, MM 407/2014 500
Timis Bumbu Contrav L.
10 2011 aug 12 249/16.08.2011 Grigore Gheorghe Telciu, 48, BN 407/2015 500
Muresan Contrav L.
11 2011 aug 15 253/15.08.2011 Stelian Scuturici Ilie Telciu, 310, BN 407/2016 500

31
• Au fost organizate patrulări în scopul prevenirii incendiilor.
• Au fost întocmite rapoarte și sesizări organelor abilitate să constate și să stabilească sancțiuni:
Proces verbal de constatare înaintat către Ocolul Silvic Maieru R.A. ref. la exploatarea partizilor din
bazinetul Bila și Rotunda și cu privire la modalitățile de exploatare a masei lemnoase în cadrul
procesului tehnologic aprobat.
Proces verbal de constatare înaintat către Ocolul Silvic Plaiurile Heniului referitor la exploatarea
partizilor din bazinetul Bila și Lala si cu privire la modalitățile de exploatare a masei lemnoase în cadrul
partizilor în lucru.
Procese verbale de patrulare comună împreună cu Poliția Borșa, Postul Montan de Jandarmi Borșa,
administratori de fond forestier din Parc.
• S-au verificat în teren SC Alpina Blazna SRL, împreună cu reprezentanți ai OS Maieru în vederea
verificării exploatării partizii nr. 299300 Rotunda, UB II, ua: 45.
• S-au verificat în teren modul de constituire a partizilor de produse accidentale la OS Plaiurile Heniului
în UP II Șesuri, UA: 23 A,C, 24 A, 25 A,B,M, 26 B, 27 A și UP II Șesuri, UA: 52 A, 53, 54 de la Pr. Alb.
Deplasare cu Jandarmeria Rodna, OS Plaiurile Heniului, SC Radix SRL, APNMR și Jandarmeria Borșa
la partizile în care se lucrează, în zona Bila- Lala pentru a se constata modul de respectare a legislației.
• Efectuarea unui control al exploatărilor la partizile în exploatare la OS Plaiurile Heniului și a unui
control parțial în cantonul Lala. La control a fost delegat un reprezentant al APNMR (precizăm faptul că
APNMR nu poate efectua control parțial sau de fond personalului administrațiilor silvice și nici controlul
exploatării partizilor în lucru - acest lucru se face de către administrația silvică și de către ITRSV).
• S-au verificat în teren SC Radyx SRL, împreună cu reprezentanți ai OS Plaiurile Heniului în vederea
verificării exploatării partizilor cu stocuri din 2010.
• S-au întocmit procese verbale de patrulare comună împreună cu Poliția Borșa, Postul Montan de
Jandarmi Borșa și Rodna, Administratori de Fond forestier din parc.
Deplasare cu Poliția Borșa la zona Pietrosul, Repedea, Hutile, Valea Hotarului, Izvorul Dragoș, Casa
Laborator și Izvorul Albastru al Izei, Bătrâna, Tarnița la Cruce, Știol, Cascada Cailor pentru patrulări și
evidențierea modului în care este respectată legislația PNMR.
• Au fost făcute deplasări în teren în UP II Maieru SV în urma sesizărilor referitoare la nereguli de punere
în valoare și administrare a fondului forestier.
• S-a verificat în teren modul de exploatare a partizilor de produse secundare - igienă și accidentale la
OS Cormaia Anieș din bazinul Anieș, OS Someș Țibleș, OS Telciu și s-au comunicat rezultatele
administratorului de fond forestier.
• Au fost constatate o serie de încălcări ale regimului silvic, alte nereguli pe linie de exploatare forestieră,
tăieri în delict, care au fost comunicate atât administratorilor de fond forestier, cât și ITRSV și GNM-CJ
BN și MM.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 32
• Deplasare în trei zile la pășunea alpina Puzdrele, împreună cu Jandarmeria Montana Borșa, ITRSV Cluj
Napoca și Garda Națională de Mediu-CJ Maramureș, pentru constatarea unor aspecte legate de tăieri
ilegale de jneapăn, tăieri de arbori din Zona de protecție integrală a PNMR și incendiu produs pe
pajiștea alpină Puzdrea Borșenească.
• Activități de pază și gestionare a faunei de interes cinegetic pe fondurile de vânătoare ce se suprapun
parțial pe suprafața Parcului Național Munții Rodnei: FV 13 Pietrosu (Asociația Cinegetică Waser-
Cerbul Carpatin), FV 14 Săliștea , FV. 12 Prislop , FV 11 Bistrița- Țibău, FV 15 Valea Bistriței, FV 15
Valea Mare, FV Cormaia, FV Anieș, FV Montana Coșbuc, respectiv :
- participarea la evaluarea cervidelor în fondul de vânătoare 14 Săliștea – Săcel;
- participare la evaluarea cervidelor în FV Rebra – Gușetu administrat de OS Telciu;
- Deplasare la Bistrița Aurie, Celaru, Lala, Piciorul Oancului, Tomnatic, Bătrâna, Tarnița la Cruce,
Puzdrele, Bila, Rotunda și Gagi, Cormaia, Anieș, pentru observații la fauna cinegetică și paza împotriva -
braconajului: Nr acțiuni : 18, Nr. participanți : 43, Instituții: 9.
- Deplasare la Bistrița Aurie, Celaru, Lala, Piciorul Oancului , Tomnatic, Bătrâna, Tarnița la Cruce,
Puzdrele, Bila, Rotunda și Gagi pentru observații la fauna cinegetică și pază împotriva braconajului.
• S-au făcut deplasări în teren cu reprezentanți ai asociațiilor crescătorilor de animale pentru îndrumare
referitoare la lucrările permise pe pășuni.
• Au fost emise avize din partea APNMR, în baza verificărilor lucrărilor propuse a se executa de către
asociații de crescători de animale, proprietari și administratori de pășuni.
• Au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Prefecturii Bistrița Năsăud, ai fermierilor și ai
serviciului agricol din cadrul primăriei Borșa, Moisei, Săcel și Telciu pentru clarificarea aspectelor legate
de acordarea și utilizarea subvențiilor acordate de la APIA, în zonele cu restricții de la pășunat.
• Reprezentare la Judecătoria Vișeu de Sus în procesul cu Primăria Romuli.
• Au fost transmise către administratorii și proprietarii de fond forestier adrese cu extras din Legea
49/2011, în scopul cunoașterii anumitor modificări survenite.
• Se avizează partizile de pe raza parcului, prin verificarea corespondenței acestora cu prevederile
amenajamentului silvic și analizarea tehnologiei de exploatare propuse de agenții economici. Au fost
verificate procesele tehnologice de exploatare în teren și avizate partizile de pe raza ocoalelor silvice,
precum și necesitatea obținerii avizului Consiliului Științific și a derogării de la amenajamentul silvic la
partizile unde necesită acest proces. Se centralizează datele furnizate de ocoale, în vederea completării
bazei de date referitoare la amplasarea masei lemnoase pentru anul 2012, a listelor de partizi.
• S-au verificat în teren modul de constituire a partizilor de produse secundare și igienă, accidentale la
OSC Romuli, OSC Telciu , O. S. Maieru, O.S.Valea Vinului,O.S. Feldru, O.S. Plaiurile Heniului, O.S.
Cormaia Anieș, O.S. și s-a emis aviz favorabil.

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 33


• Au fost delegați reprezentanți din cadrul APNMR în calitate de observatori, pentru a participa la
acțiunile de evaluare a speciilor de interes cinegetic, organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare.
• A fost amplasat un panou informativ la limita parcului, în zona Valea Blaznei, dimensiuni 1x1 m, de
tablă inscripționată montată în cadru din lemn.
• Au fost renovate 5 panouri distruse parțial de autori necunoscuți la Valea Vinului, Parva, Sângeorz Băi,
Năsăud și Salva.
• Au fost distribuite agenților de teren condicile de serviciu pentru anul 2011, acestea sunt verificate
săptămânal de șeful pazei.
• Au fost emise avize din partea APNMR, în baza verificărilor pe teren și a măsurătorilor, referitor la
amplasarea și avizarea unui proiect pentru Centru de informare turistică și traseu tematic la Primăria
Comunei Moisei.
• S-au organizat zilnic patrulări în zona Poienii narciselor, care în perioada înfloririi sunt vizitate de un
număr foarte mare de turiști, pentru a-i îndruma și pentru a preveni facerea focului, aruncarea gunoaielor,
ruperea florilor, părăsirea traseului marcat, prevnirea unor accidente.
• În urma patrulărilor în teren din perioada 10-13 mai, s-au găsit cadavre de animale amplasate în zona
Sub Piatră (Valea Strâmba, Romuli), pe limita Parcului Naţional Munţii Rodnei, pe raza fondului de
vânătoare Fiad-Romuli, administrat de Societatea de vânătoare Montana Coşbuc, în vederea atragerii
carnivorelor mari în exteriorul Parcului, cu precădere a ursului brun. În zonă au fost identificate 2 cadavre
de cai, 5 saci cu resturi de animale (copite, picioare) şi un sac de porumb împrăştiat pe iarbă. La 20 m
depărtare de locul nădirii, înafara limitelor parcului există o cabană de vânătoare care este utilizată pentru
vânarea carnivorelor mari atrase de aceste cadavre amplasate. Având în vedere faptul că anual este
practicată această tehnică a nădirii şi semnalată de Administraţia Parcului autorităților competente,
precum și administratorului fondului de vânătoare, iar amplasamentul este la câţiva zeci de metri în afara
limitelor Parcului Naţional Munţii Rodnei, s-a anunțat ITRSV Cluj Napoca și GNM-Comisariatul
Județean BN pentru aplicare sancțiuni.
• În data de 22 iunie 2011 a avut loc acțiunea de primavară pentru evaluarea efectivelor de capre negre
în teren, organizată în colaborare cu ITRSV Cluj. Au participat 52 reprezentanți, s-au străbătut toate cele
18 trasee, conform programării. Au fost numărate 119 exemplare capre negre.
• În data de 19 octombrie 2011 a avut loc acțiunea de toamna pentru evaluarea efectivelor de capre
negre în teren. Au participat 48 reprezentanți, s-au străbătut toate cele 18 trasee, conform programării. Au
fost numărate 128 exemplare capre negre. Graficul centralizator cu rezultatele acestor acțiuni este redat în
continuare.

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 34


Comparând rezultatele înregistrate în urma acțiunilor de primăvară și toamnă organizate – 16
evaluări în perioada mai 2004 - octombrie 2011, se constată o creștere numerică a efectivelor de capre
negre de pe raza parcului. De asemenea s-a observat că numărul exemplarelor tinere este în creștere,
acesta fiind de asemenea un indiciu ca starea de sănătate a efectivelor este bună. Au fost realizate imagini
și materiale filmate cu ciopoarele identificate. Evenimentul a fost mediatizat în presa locală și centrală.
• În data de 16 iunie a avut loc la sediul APNMR controlul pe linie PSI din partea reprezentanților ISU
Bistrița. Au fost trasate măsuri și recomandări, nu au fost aplicate sancțiuni.
În cursul lunii iulie au fost îndeplinite și raportate toate sarcinile trasate în nota de control.
• În intervalul 28-30 iunie a avut loc controlul reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul
General București. În urma controlului s-a încheiat nota de constatare în care sunt menționate măsurile
trasate și termenele stabilite, nu au fost aplicate sancțiuni.
• În intervalul 27-29 iulie 2011 a avut loc controlul reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu-
Comisariatul Județean Maramureș. În urma controlului s-a încheiat nota de constatare în care sunt
menționate măsurile trasate și termenele stabilite, nu au fost aplicate sancțiuni.
• În data de 15 septembrie 2011 a fost efectuat controlul Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul
județean Suceava - pe zona Bila-Lala. Nu au fost aplicate sancțiuni.
• În perioada 19-20 octombrie 2011 și în data de 13 decembrie 2011, a fost efectuat controlul Gărzii
Naționale de Mediu - Comisariatul județean Bistrița Năsăud. Au fost realizate toate măsurile trasate în
urma controalelor. Nu au fost aplicate sancțiuni.
• S-au făcut deplasări la Cabana Iezer, Casa Laborator, Iza Izvor pentru verificări și întreținere (cel puțin
o dată pe lună) . S-a constatat că nu sunt lipsuri sau daune.
• Au fost executate reparații curente la refugiul „Dealul Negru” care a fost devastat de autori necunoscuți
în cursul lunii august.

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 35


• S-au renovat câteva porțiuni de trasee și s-au renovat panouri degradate de autori necunoscuți (Anieș,
Valea Vinului, Rodna, Lacul Lala).
• Au fost realizate reparații curente la Punctul de informare –Șanț.
• Au fost realizate și instalate în teren 8 panouri pentru semnalizarea locurilor permise pentru campare.
• Au fost demontate din teren panourile publicitare degradate (9 bucăți). Se lucrează la realizarea cadrelor
din lemn și înnoirea autocolantelor care se vor aplica pe tablele existente, urmând a fi reinstalate în teren.
• Au fost organizate acțiuni de ecologizare celor mai frecventate trasee turistice din parc, au fost colectate
peste 1 tonă gunoaie.
• Au fost redactate și prelucrate cu tot personalul Instrucțiunile proprii pe linie de Protecția Muncii,
adaptate la specificul activității angajaților APNMR.
• Au fost achiziționate echipamente pentru protecția muncii pentru salariați, conform prevederilor
programului anual privind cheltuielile la securitate şi sănătate în muncă.
• Întocmirea lunară a foilor de însoțire și centralizarea lor în FAZ, calculul consumului de carburanți și
urmărirea încadrării în cotele alocate de RNP Romsilva.
• Au fost reparate autoturismele din dotare, care au necesitat intervenții, pentru a putea fi folosite în
acțiunile de patrulare.
• Au fost achiziționate rovignete și asigurări pentru toate autoturismele din dotare.
CAPITOLUL VII: COLABORĂRI-PARTENERIATE
• Se colaborează cu facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai – Cluj, prin acordarea sprijinului
informațional pentru realizarea unor lucrări de licență (masterat, doctorat).
• Se colaborează cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj – Secțiile Biologie și
silvicultură, prin coordonarea lucrărilor de licență a studenților din cadrul acestei instituții.
• Colaborarea cu Universitatea Tehnică Cluj Napoca, în vederea obținerii unor finanțări din partea MEC.
• Se colaborează cu Asociația Eco Rodna, în parteneriat cu care s-au propus o serie de proiecte, Institutul
de Speologie „Emil Racoviță” din București și Cluj, Centrul Focal pentru Conservarea și Monitorizarea
Biodiversității (ONG) - Cluj, toate instituțiile care vin în sprijinul APNMR în scopul susținerii activității.
• APNMR este partener de practică în proiectul „ Convergența pregătirii universitare cu viața activă”
implementat de Universitatea Babeș- Bolyai Cluj, finanțat din Fondul Social European prin POS pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2. Acest parteneriat se materializează prin organizarea
unor stagii de pregătire practică a studenților la APNMR, sub îndrumarea biologului parcului.
• Se colaborează cu Grupul de Inițiativă (GI) „ Ecoturism Rodna” pentru implementarea microproiectului
„ Centru de informare turistică Rodna”. Acest parteneriat constă în: activități de promovare a centrului de
informare turistică Rodna, schimb de materiale-informații între GI și APNMR, invitarea la diferite
evenimente organizate de GI și APNMR, căutarea unor soluții pentru sustenabilitatea proiectului după
încheierea finanțării lui, sprijin din partea APNMR în conceperea unui ghid turistic.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 36
• Se colaborează cu Primăria Năsăud la implementarea proiectului „Haideți să construim un viitor verde
împreună!”.
• S-a încheiat protocol de colaborare între APNMR, Eco Rodna, Școala Generală „Florian Porcius”
Rodna și Grupul Școlar „Liviu Rebreanu” Maieru, pentru implementarea proiectului „Să iubim și să
ocrotim natura”.
• S-a încheiat protocol de colaborare între APNMR, Eco Rodna, Școala Generală „Mihai Eminescu”
Bistrița, pentru implementarea proiectului „Eu cred că poți, tu dovedește !”.
• S-a încheiat protocol de colaborare între APNMR și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava,
facultatea de Silvicultură.
• S-a încheiat acord de parteneriat între APNMR, Palatul Copiilor Bistrița, Asociația „Eco Rodna” și
Asociația „Grupul pentru un Viitor Verde” Bistrița în scopul implementării proiectului „Junior ranger în
Rezervația Biosferei Munții Rodnei” pe perioada aprilie - noiembrie 2011.
• În cursul lunii mai APNMR s-a înregistrat ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Local Bistrița
Năsăud, alături de comunele de pe Valea Someșului, limitrofe PNMR, în scopul redactării unor proiecte
comune pentru accesarea fondurilor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa 4 Leader, 2010-
2013.
• PNMR a fost declarat ca partener al Fundației Pan Park pentru protecția sălbăticiei în cadrul proiectului
”The million project” prin care s-a stabilit un protocol de colaborare care susține Parcul Național Munții
Rodnei în realizarea unor colaborări în domeniul monitorizării efectelor schimbărilor climatice asupra
dinamicii vegetației alpine, monitorizarea carnivorelor mari.
• În cursul lunii noiembrie 2011 APNMR a aderat ca membru în cadrul Asociației Administrațiilor de
Arii Naturale Protejate, care are scopul de îmbunătățire a colaborării între administrațiile de arii naturale
protejate pentru conservarea naturii și a biodiversității, promovarea dezvoltării durabile și asigurarea
sustenabilității financiare a acestor obiective.
• APNMR a încheiat acord de parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, în vederea asocierii pentru
implementarea proiectului ”Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și
conștientizare în Parcul Național Munții Rodnei” SMIS CSNR 16819.
• APNMR a încheiat acord de parteneriat cu Primăria Comunei Rodna, la depunerea spre evaluare a
Cererii de finanţare: „Managementul participativ şi integrat al Rezervaţiei Biosferei Munţii Rodnei (Parc
Naţional, Sit Natura 2000)”, depus la OI POS mediu Cluj Napoca, Axa prioritară 4, care este în curs de
evaluare.
CAPITOLUL VIII : PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
• În intervalul 17-19 ianuarie 2011, biologul parcului a participat în Germania la grupul de lucru
organizat în Berlin (Germania), în cadrul proiectului Grundtvig ”Managementul voluntarilor în parcuri

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 37


europene” implementat de Federaţia EUROPARC în parteneriat cu Administraţia Parcului Naţional
Munţii Rodnei, 2010-2013.
• În data de 27 ianuarie doi reprezentanți din cadrul instituției au participat la Organismul Intermediar
POS Mediu Cluj la ședința organizată în scopul clarificării unor aspecte referitoare la corigendumul POS
Axa 4, sesiunea a 4-a.
• În ziua de 2 februarie, contabila APNMR a participat la instruirea organizată de DGFP Bistrița Năsăud,
în scopul clarificării unor aspecte referitoare la depunerea declarației unice 112.
• În perioada 3- 4 martie, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Vatra Dornei la întrunirea
organizată în cadrul Proiectului GEF-UNDP “Îmbunătățirea Sustenabilității Financiare a AP din Carpați”.
• În perioada 22-24 martie 2011, biologul parcului a participat (conform Deciziei RNP-Romsilva nr.
170/10.03.2011) la o întâlnire de lucru organizată la Viena, în cadrul Proiectului PA4LP 2012, derulat de
WWF.
• În data de 31 martie 2011 biologul parcului a participat la București la conferința „Realizări și
provocări pentru viitor” cu ocazia încheierii programului Fondul ONG în România din cadrul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European.
• În data de 13.04.2011, directorul și șeful pazei au participat la Prefectura Județeană Bistrița Năsăud la
întâlnirea organizată cu reprezentanți APIA BN, Cadastru, primării, pentru discutarea aspectelor
referitoare la modalitatea de utilizare a fondurilor provenite din subvenții, precum și de restricțiile impuse
de legislație în Rezervația Științifică Pietrosu Mare.
• În perioada 2-6 mai, responsabilul cu probleme SSM din cadrul administrației, a participat la Bușteni, în
cadrul programului de formare profesională pe anul 2011, la cursul de perfecționare în domeniul SSM,
conform adresei RNP-Romsilva nr. 10668/07.04.2011, organizate de SC Prosano SRL.
• În perioada 19-20 mai, un reprezentant din cadrul administrației a participat la Bușteni la ședința
organizată de Inspecția Muncii București și RNP-Romsilva cu tema „ Analiza stării de securitate și
sănătate în muncă în silvicultură și exploatări forestiere pentru perioada 2007-2010 și stabilirea de măsuri
de prevenire și protecție în vederea reducerii numărului accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor
profesionale”.
• În perioada 1-10 iunie 2011, 6 angajați din cadrul APNMR au participat la un schimb de experiență în
Parcul Naţional Grand Paradiso-Italia şi Parcul Naţional Pyrenees-Franta, activitate prevăzută în proiectul
“Măsuri de management conservativ al biodiversităţii Parcului Naţional Munţii Rodnei”, cofinanţat prin
FEDR şi Guvernul României POS Mediu, Axa prioritară 4, SMIS CSNR 1300, în baza Deciziei RNP-
Romsilva nr. 463/17.05.2011. Acest schimb de experienţă reprezintă una dintre activităţile prevăzute în
Contractul de Finanţare nr. 97778/23.03.2011, la punctul 3.1.1. “Schimb de experienţă cu alte Situri
Natura 2000” nominalizate în Cererea de finanţare ca fiind Parcul Naţional Grand Paradiso - Italia şi
Parcul Naţional Pyrenees – Franţa.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 38
• În perioada 15-18 iunie 2011, un angajat din structura a participat la Vatra Dornei la cursurile de
interpretare organizate de WWW și AER.
• În perioada 26-28 iunie, biologul parcului a participat la întalnirea de lucru organizată de MMP și
WWF în localitatea Cetate, județul Dolj.
• În intervalul 28 iunie – 1 iulie 2011, biologul parcului a participat la conferința internatională “Turism
durabil în arii protejate”, organizat în Serbia, la Parcul Național Djerdaq.
• În data de 14 iulie 2011, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la OI POS Mediu Cluj la
Conferința regională pentru analiza stadiului de implementare a proiectelor finanțate prin programul POS
Mediu.
• În ziua de 10 august s-a participat la OI POS Mediu Cluj Napoca la întrunirea organizată în scopul
evaluării stadiului de implementare a proiectelor în Regiunea NV.
• În perioada 12-18 septembrie, un reprezentant din cadrul administrației a participat la Conferința
internațională anuală “Zilele sălbaticiei din Europa” organizată de Federația Pan Park în Estonia.
• În perioada 20-26 septembrie 2011, un reprezentant din cadrul administrației a participat la Conferința
anuală Europarc, în Germania.
• În data de 6 octombrie 2011 directorul și contabilul APNMR au participat la ședința de lucru organizată
la sediul RNP-Romsilva.
• În perioada 16-20 octombrie, biologul parcului a participat la Predeal la seminarul Leader 2B-formare
pentru liderii proiectelor de schimburi de tineri în arii protejate, organizat de Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
• Un reprezentant al APNMR a participat în Slovacia la Rezervația Biosferei Eastern Carpathians, în
perioada 22-27 octombrie 2011 la seminarul „Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă în
Rezervațiile Biosferei”.
• În perioada 23-26 octombrie 2011, un reprezentant din cadrul APNMR a participat în Franța la
conferința finală „Terenuri comune pentru un management durabil” din cadrul proiectului Common Land
for Sustainable Management (COMMONS) desfășurat în Corsica.
• În intervalul 16-18 noiembrie directorul și contabilul parcului au participat la Poiana Brasov la
întâlnirea de lucru organizată de RNP-Romsilva în cadrul proiectului GEF-UNDP Îmbunătățirea
sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați.
• În intervalul 30 noiembrie -2 decembrie, biologul parcului a participat la seminarul pe tema
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), organizat la Sinaia de către Centrul de
resurse juridice și Asociația Justice&Environnement.
• În intervalul 14-15 decembrie 2011 biologul parcului a participat la Brașov la întâlnirea de lucru
organizată de RNP-Romsilva și MMP în cadrul proiectului GEF-UNDP Îmbunătățirea sustenabilității
financiare a sistemului de arii protejate din Carpați.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 39
• În cursul anului 2011, reprezentantii APNMR au participat la 24 evenimente (simpozioane, seminarii,
întruniri, cursuri, concursuri, instructaje, forumuri de discutii), 34 participanți, pe parcursul a 80 zile, cu
un total de 138 zile/om.
CAPITOLUL IX: MEDIATIZARE
• Principalele evenimente organizate de APNMR au fost mediatizate în presa județeană, regională și
națională: AS TV Bistrița, Mesagerul de Bistrița, bistrițeanul.ro, timponline.ro, Răsunetul, Gazeta de
Maramureș, Radio Cluj, Radio Romania Actualități, Radio Romania Internațional.
În zilele de 8 si 10 noiembrie, la invitația TV Bistrița s-a participat la emisiuni în direct, care au auvut
tema protecția naturii.
• Toate articolele apărute în presa scrisă, de la înființarea APNMR și până în prezent sunt arhivate în
biblioteca parcului.
CAPITOLUL X: CONTABILITATE - NORMARE 01.01. – 31.12.2011
În cadrul acestui compartiment au fost întocmite situațiile lunare şi săptămânale solicitate, după cum
urmează:
• Au fost întocmite situațiile financiare lunare (balanța lunară, balanța proiect SMIS CSNR lunară, situații
clienți și furnizori).
• Au fost întocmite bonurile de lucru-recepție-pontaj pentru personalul parcului, s-au calculat salariile,
inclusiv pentru cele pe proiectul SMIS CSNR 16819, care se implementează de către Consiliul Județean
MM în parteneriat cu APNMR.
• A fost depusă declarația unică 112.
• A fost întocmit Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2011.
• S-au realizat chestionare statistice lunare, trimestriale și anuale (costul forței de muncă în anul 2010).
• Au fost completate anexele 1- 44 pentru perioada 01.01.2009 – 30.06.2009 pentru controlul financiar de
gestiune efectuat la DS Bistrița Năsăud.
• Alte situații solicitate de RNP- Romsilva.
• Începand cu data de 24 ianuarie 2011, o angajată din cadrul APNMR (agent de teren) a solicitat
concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. În cursul lunii ianuarie 2011, s-a
solicitat deblocarea postului vacant în vederea organizării concursului pentru ocuparea acestuia pe
perioada determinată.
• Începand cu data de 7 februarie 2011 un agent de teren din structura APNMR a demisionat și în
continuare s-a procedat la încetarea CIM.
• Au fost demarate procedurile legale pentru organizarea concursului – faza I promovare, în scopul
ocupării unui post vacant de agent de teren din cadrul structurii APNMR pe perioada nedeterminată.
Datorită faptului că nu s-au prezentat candidați la această etapă, concursul a fost reprogramat conform
prevederilor legale, pentru data de 28 februarie 2011. În urma organizării concursului în data de 28
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 40
februarie 2011, a fost declarată admisă concurenta Vaida Romina, pe postul de agent de teren pe perioadă
nedeterminată din cadrul APNMR ,iar în unitatea de implementare a proiectului (UIP) în parteneriat cu
CJ Maramureș SMIS CSNR 16819 deține poziția Specialist tehnic biodiversitate II.
• Au fost demarate procedurile legale pentru organizarea concursului – faza I promovare, în scopul
ocupării unui post vacant de agent de teren din cadrul structurii APNMR pe perioada determinată (până în
data de 30.11.2012). Datorită faptului că nu s-au prezentat candidați la această etapă, concursul a fost
reprogramat conform prevederilor legale, pentru data de 24 martie 2011. În urma organizării concursului
a fost declarat admis concurentul Bodriheic Alexandru, pe postul de agent de teren pe perioadă
determinată din cadrul APNMR.
• S-a depus REVISAL cu completările survenite în lunile ianuarie, februarie și martie.
• S-au acordat lunar tichete de masa salariaților.
• S-au acordat cadouri în valoare de 150 lei/salariată cu ocazia zilei de 8 Martie.
• S-au acordat cadouri în valoare de 100 lei/copil cu ocazia sărbătorii de Craciun.
• S-au acordat drepturi în valoare de 350 lei/salariat cu ocazia sărbătorilor de Paști.
• S-au achiziționat uniforme și echipament – încălțăminte primavară – vară conform CCM.
• Au fost întocmite fișele fiscale ale angajaților pentru anul 2010 (s-au redirecționat pentru ONG-uri
2% din valoarea impozitului plătit în anul 2010).
• S-a întocmit planul financiar pentru Planul de Management al PNMR.
• S-au efectuat demersuri în vederea obținerii specimenului de semnatură electronică.
• S-a emis Decizia de inventar aferentă inventarierii pe anul 2011.
• S-a efectuat inventarierierea pe anul 2011.
• A fost primit prin transfer de la RNP-Romsilva, în cadrul proiectului GEF un laptop Sony Vayo.
• S-a depus Registrul de evidență a salariaților în format electronic REVISAL
• S-a predat salariaților, cartea de muncă în original-pe bază de semnatură, conform prevederilor legale.
• S-au calculat salariile și s-au modificat CIM-salariaților care beneficiază de majorări, conform
prevederilor stipulate în Actul adițional la CCM/2011.
• S-a acordat competința lemn foc tuturor angajaților.
• Au fost acordate salariaților drepturile prevăzute în CCM cu ocazia sărbatorilor de Crăciun.
• A fost încheiat contract cu medic pentru medicina muncii, care a efectuat controlul medical anual
angajaților, în data de 13 octombrie 2011.
• S-a distribuit vaccinul antigripal angajaților.
• Macheta sintetică de raportare a activităților APNMR pentru anul 2011 este atașată - conform
modelului RNP-Romsilva - SAP.
• Raportul financiar este atașat.

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 41


Anexa 7

Lista cuprinzând documentele de interes public

Documente necesare pentru avizarea partizilor:

- Cerere

- Act de punere în valoare (A.P.V.)

- Autorizație de exploatare

- Proiect de exploatare

- Schița parchetului

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 42


Anexa 8

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,

potrivit legii:
Lista tarifelor percepute de parc:
- avizări CȘ și APNMR – 100 lei

- tarife de vizitare – programe turistice

Programe turistice în Parcul Naţional Munţii Rodnei organizate de Administraţia


Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A.
anul 2010

1. Denumire program: Călare la Poiana cu narcise de pe Masivul Saca în cursul săptămânii

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plecarea la ora 900 de la Cabana Valea Secii (localitatea
Valea Vinului-judetul Bistrita Nasaud care este la 6 km de localitatea Rodna), călare, însoţiţi
de un ghid ecvestru pe traseul Valea Secii – Poiana cu Narcise – Izvorul Roşu - Valea Secii.
Sosirea la ora 17 00 la Cabana Valea Secii (Valea Vinului).
Durata programului: 1 zi, din care 4-5 ore călare;
Preţ desfăşurare program: 150 LEI / persoană (grup 2-4 persoane).
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad mediu de dificultate;
Perioada: mai – iunie pentru observaţii narcise, iar pentru observaţii peisaj, floră, faună
perioada iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

2. Denumire program: Călare la Poiana cu narcise de pe Masivul Saca în weekend

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic:
Vineri: Primirea turiştilor, cazarea lor la Cabana Valea Secii – Ocolul Silvic Valea Vinului
(localitatea Valea Vinului-judetul Bistrita Nasaud care este la 6 km de localitatea Rodna) ;
Sâmbătă: Plecarea la ora 900 de la Cabana Valea Secii (localitatea Valea Vinului-judetul
Bistrita Nasaud care este la 6 km de localitatea Rodna) - călare, însoţiţi de un ghid ecvestru pe
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 43
traseul Valea Secii – Poiana cu Narcise – Izvorul Roşu - Valea Secii. Sosirea la ora 17 00 la
Cabana Valea Secii (Valea Vinului).
Duminică: Plecarea turiştilor;
Durata programului: 3 zile;
Preţ desfăşurare program: 220 LEI / persoană din care :
70 LEI / persoană (grup 2-4 persoane) cazarea pentru 2 nopţi la Cabana Valea Secii-
rezervarile pentru cazare se vor face la Directia Silvica Bistrita-tel 0263/232743, fax
0263/231343, email office@bistrita.rosilva.ro
150 LEI / persoană (grup 2-4 persoane) excursie cu ghid 1 zi călare la Poiana cu
narcise;
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad mediu de dificultate;
Perioada: mai – iunie pentru observaţii narcise, iar pentru observaţii peisaj, floră, faună
perioada iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- în cabana este acces la bucătărie şi frigider;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu o săptămână înainte.

3. Denumire program: Plimbare călare în localitatea Valea Vinului

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plimbare călare pentru turiştii fără experienţă în
practicarea turismului ecvestru, în jurul localităţii Valea Vinului şi a Cabanei Valea Secii.
Durata programului: 1 – 2 ore;
Preţ desfăşurare program: 30 LEI / ora.
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon, ghete /
bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Perioada: mai – octombrie;
Menţiuni:
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

4. Denumire program: Drumeţie o zi la Ineu şi Lacul Lala

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plecarea la ora 800 de la Valea Blaznei , însoţiţi de un ghid
turistic pe traseul Valea Blaznei – Ineu – Lala – Valea Blaznei. Sosirea la ora 19 00 la Valea
Blaznei.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 44
Durata programului: 1 zi;
Preţ desfăşurare program:
25 LEI / persoană (grup de 2 persoane)
20 LEI / persoană (grup 3 - 5 persoane)
15 LEI / persoană (grup mai numeros de 5 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

5. Denumire program: Drumeţie o zi la Ineu

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plecarea la ora 800 de la Valea Secii , însoţiţi de un ghid
turistic pe traseul Valea Secii – Valea Vinului – Izvorul Roşu – Cişa – Ineu – Curăţel –
Izvorul Băilor – Valea Secii. Sosirea la ora 19 00 la Valea Secii.
Durata programului: 1 zi;
Preţ desfăşurare program:
25 LEI / persoană (grup de 2 persoane)
20 LEI / persoană (grup 3 - 5 persoane)
15 LEI / persoană (grup mai numeros de 5 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

6. Denumire program: Drumeţie la Cascada Cailor – Lacul Ştiol


Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :
Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic: Plecarea la ora 900 de la Borşa Complex , însoţiţi de un ghid
turistic pe traseul Borşa Complex – Cascada Cailor – Şaua Ştiol - Lacul Ştiol - Borşa
Complex. Sosirea la ora 16 00 la Borşa Complex.
Durata programului: 1 zi;
Preţ desfăşurare program:
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 45
25 LEI / persoană (grup de 2 persoane)
20 LEI / persoană (grup 3 - 5 persoane)
15 LEI / persoană (grup mai numeros de 5 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad mediu de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

7. Denumire program: Drumeţie la Cascada Cailor – Lacul Ştiol – Pasul Prislop

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic: Plecarea la ora 900 de la Borşa Complex , însoţiţi de un ghid
turistic pe traseul Borşa Complex – Cascada Cailor – Şaua Ştiol - Lacul Ştiol – Pasul Prislop.
Sosirea la ora 15 00 la Pasul Prislop.
Durata programului: 1 zi;
Preţ desfăşurare program:
25 LEI / persoană (grup de 2 persoane)
20 LEI / persoană (grup 3 - 5 persoane)
15 LEI / persoană (grup mai numeros de 5 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad mediu de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

8. Denumire program: Drumeţie pe traseul Borşa Pietroasa – Lacul Iezer – Vârful Pietrosu –
Creasta principală – Borşa Complex

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic:
Ziua 1 : Plecarea la ora 800 din Borşa (langa spital) , însoţiţi de un ghid turistic pe traseul
Borşa – Iezer – Tarniţa la Cruce. Sosirea la ora 19 00 la Tarniţa la Cruce unde se instalează
cortul pentru a înnopta.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 46
Ziua 2 : Plecarea la ora 800 din locul de campare Tarniţa la Cruce pe traseul Tarniţa la Cruce
– Creasta principală – Ştiol – Borşa Complex. Sosirea la ora 19 00 în Borşa Complex.
Durata programului: 2 zile;
Preţ desfăşurare program:
30 LEI / persoană (grup de 2 - 4 persoane)
20 LEI / persoană (grup 5 - 10 persoane)
17 LEI / persoană (grup mai numeros de 10 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, cort, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

9. Denumire program: Drumeţie pe traseul Moisei - Iza Izvor – Şaua Bătrânei – Tarniţa la
Cruce – Vârful Pietrosu – Lacul Iezer – Borşa

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic:
Ziua 1 : Plecarea la ora 800 din Moisei, însoţiţi de un ghid turistic pe traseul Iza Izvor – Ponor
– Şaua Bătrânei – Tarniţa la Cruce . Sosirea la ora 19 00 la Tarniţa la Cruce unde se instalează
cortul pentru a înnopta.
Ziua 2 : Plecarea la ora ora 800 din locul de campare Tarniţa la Cruce pe traseul Tarniţa la
Cruce – Vf. Pietrosu - Iezer – Borşa. Sosirea la ora 19 00 în Borşa (langa spital).
Durata programului: 2 zile;
Preţ desfăşurare program:
30 LEI / persoană (grup de 2 - 4 persoane)
20 LEI / persoană (grup 5 - 10 persoane)
17 LEI / persoană (grup mai numeros de 10 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, cort, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

10. Denumire program: Drumeţie pe traseul Izvorul Negru (Manastire) - Iza Izvor –Vârful
Pietrosu - Borşa

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 47


Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :
Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic:
Ziua 1 : Plecarea la ora 800 din Borşa, însoţiţi de un ghid turistic pe traseul Borşa – Izvorul
Negru (Manastire) - Iza Izvor . Sosirea la ora 19 00 la Iza Izvor unde se instalează cortul
pentru a înnopta.
Ziua 2 : Plecarea la ora ora 800 din locul de campare Iza Izvor pe traseul Iza Izvor – Bătrâna
– Tarniţa la Cruce . Sosirea la ora 19 00 la Tarniţa la Cruce unde se instalează cortul pentru a
înnopta a doua noapte.
Ziua 3 : Plecarea la ora ora 800 din locul de campare Tarniţa la Cruce pe traseul Tarniţa la
Cruce – Vf. Pietrosu - Iezer – Borşa. Sosirea la ora 19 00 în Borşa (langa spital).
Durata programului: 3 zile;
Preţ desfăşurare program:
40 LEI / persoană (grup de 2 - 4 persoane)
30 LEI / persoană (grup 5 - 10 persoane)
27 LEI / persoană (grup mai numeros de 10 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, cort, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

11. Denumire program: Drumeţie pe traseul Borşa – Vârful Pietrosu –Vârful Ineu - Pasul
Rotunda

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, Punct lucru Borsa,
persoana contact : Muntean Ioan, telefon 0731870253.
Descrierea programului turistic:
Ziua 1 : Plecarea la ora 800 din Borşa, însoţiţi de un ghid turistic pe traseul Borşa - Vârful
Pietrosul - Tarniţa la Cruce - Tarniţa Barsanului . Sosirea la ora 20 00 la Tarniţa Barsanului
unde se instalează cortul pentru a înnopta.
Ziua 2 : Plecarea la ora ora 800 din locul de campare Tarniţa Barsanului pe traseul Tarniţa
Barsanului – Creasta principală - Tarniţa lui Putredu . Sosirea la ora 19 00 la Tarniţa lui
Putredu unde se instalează cortul pentru a înnopta a doua noapte.
Ziua 3 : Plecarea la ora ora 800 din locul de campare Tarniţa lui Putredu pe traseul Tarniţa
lui Putredu – Vârful Ineu – Lacul Lala - Pasul Rotunda. Sosirea la ora 18 00 în Pasul Rotunda.
Durata programului: 3 zile;
Preţ desfăşurare program:
40 LEI / persoană (grup de 2 - 4 persoane)
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 48
30 LEI / persoană (grup 5 - 10 persoane)
27 LEI / persoană (grup mai numeros de 10 persoane)
Echipament necesar turisti: echipament de munte, cort, haine activitati outdoor de sezon,
ghete/bocanci waterproof, pulover, pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu cu grad ridicat de dificultate;
Perioada: iunie – octombrie;
Menţiuni:
- programul nu include asigurarea mesei;
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

12. Denumire program: Plimbare cu trăsura pe traseul Valea Vinului - Rodna

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plimbare cu trăsura pe traseul Valea Vinului – Rodna –
Valea Vinului.
Durata programului: 3-4 ore;
Preţ desfăşurare program:
50 LEI / ora pentru 1 persoană;
35 LEI / ora pentru 2 - 3 persoane;
25 LEI / ora pentru 4 - 6 persoane.
Copiii mai tineri de 7 ani însoţiţi de părinţi beneficiază de gratuitate.
Echipament necesar turisti: echipament pentru activitati outdoor de sezon, pulover,
pelerină;
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu uşor;
Perioada: mai – septembrie;
Menţiuni:
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

13. Denumire program: Plimbare cu sania pe traseul Valea Vinului - Rodna

Contact: Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, www.parcrodna.ro, Adresa :


Rodna, Strada Principală, Nr. 1445, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Telefon 0263/377715, Fax
0263/377181, e-mail : apnmr@bistrita.rosilva.ro, parcrodna@email.ro, persoana contact :
Jauca Doina, telefon 0731870248.
Descrierea programului turistic: Plimbare cu sania pe traseul Valea Vinului – Rodna –
Valea Vinului.
Durata programului: 4-5 ore;
Preţ desfăşurare program:
50 LEI / ora pentru 1 persoană;
35 LEI / ora pentru 2 - 3 persoane;
25 LEI / ora pentru 4 - 6 persoane.
Copiii mai tineri de 7 ani însoţiţi de părinţi beneficiază de gratuitate.
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 49
Echipament necesar turisti: echipament pentru activitati outdoor de sezon.
Dificultate/cerinte fizice minime: traseu uşor;
Perioada: decembrie –februarie;
Menţiuni:
- vă rugăm să faceţi o rezervare cu cel puţin 3 zile înainte.

Hotărâri ale Consiliului Științific:

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 50


A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 51
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 52
A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 53
Finanţator şi buget
Nr. Titlul proiectului Beneficiar Obiective şi activităţi
(euro)
- realizarea planului de
management al parcului
- crearea cluburilor de tineri
Darwin în 6 școli limitrofe
- implicarea tinerilor în
monitorizarea biodiversității
din parc
- organizarea de conferințe
naționale și internaționale
- crearea a 7 cluburi Darwin
de elevi
- schimb de experienţă cu
Participarea tinerilor la Darwin Parcuri naţionale din
managementul Parcului Initiative&DEFRA Slovacia, Bulgaria
1. APNMR
Național Munții Rodnei (UK) - campanie de inventariere a
2005-2008 150.000 biodiversităţii
- achiziţionare logistică,
maşină teren
- simpozion internaţional
- ghidul speciilor comune
din PNMR
- participări la conferinţe
internaţionale şi naţionale
(Ungaria)
- finalizat 2008
- manager proiect Claudiu
Iușan
- campanii de evaluare a
stării de conservare a
speciilor şi habitatelor
comunitare din sit
Măsuri de management - monografia PNMR
conservativ al Fonduri Structurale, - echipamente de cercetare
biodiversităţii Parcului POS Mediu, Axa - schimburi de experienţă cu
2. APNMR
Naţional Munţii Rodnei – prioritară 4 alte parcuri din UE
sit Natura 2000 582.000 - ghiduri de specii, pliante,
2010 - 2013 broşuri, postere
- în curs de implementare
- manager proiect Claudiu
Iușan
Lista proiecte finanțate din fonduri europene aflate în derulare și perioada de implementare.

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 54


Anexa 9

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la

informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes

public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã conducatorului

autoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia.

Reclamaţia administrativã, conform modelelor, se depune în termen de 30 de zile de la

luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autoritãţii sau

instituţiei publice.

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

- model –

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice .............................................................................

Sediul/Adresa...................................................................................................................................

Data....................................................................................................................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit

un rãspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnatã de ....../(completați numele

respectivului funcţionar)....................................................................................................

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:......................................................

...................................................................... Documentele solicitate se încadreazã în categoria

informaţiilor de interes public, din urmãtoarele considerente: ................................................


A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 55
..............................................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii,

a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

........................

(semnatura petentului)

Numele şi adresa petentului ............................

Adresa .................................................

Telefon ................................................

Fax ....................................................

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

- model –

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice.............................................................................

Sediul/Adresa..................................................................................................................................

Data..................................................................................................................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am

primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public

solicitate erau urmãtoarele: .................................................

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaţiilor de interes public, din

urmãtoarele considerente: ............................................................................................................

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 56


Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii,

a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

..........................

(semnatura petentului)

Numele şi adresa petentului ............................

Adresa .................................................

Telefon ................................................

Fax ....................................................

A.H/A.H./2 ex/57 pag/30.03.2012 57