Sunteți pe pagina 1din 53
MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGEN Ţ IA NA Ţ IONAL Ă PENTRU PROTEC Ţ

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGEN Ţ IA NA Ţ IONAL Ă PENTRU PROTEC Ţ IA MEDIULUI AGEN Ţ IA REGIONAL

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect orul 6, cod 060841 Bucuresti 6510, 137/ 18.02.2009 AUTORIZATIE INTEGRATA

6510, 137/ 18.02.2009

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

REVIZUITA la data de 18.02.2009

Numarul de inregistrare al autorizatiei : 5

Titularul autorizatiei : S.C. TURBOMECANICA S.A. Locatia activitatii : Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 244

Categoria de activitate conform anexei 1 a OUG 152/2005, modificata si aprobata prin Legea 84/2006 :

- 2.6.Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30m 2 . Codul CAEN : 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale Codul NOSE – P : 105.01 Codul SNAP 2 : 0403

Emisa de : Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii :29.12.2005 Valabila pana la : 29.12.2015

DIRECTOR EXECUTIV Chim.Simona Mihaela Saceanu

1.

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. TURBOMECANICA S.A.

Adresa: Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.244, sector 6. Telefon: 434.07.41 Fax: 434.09.21 Data infintarii : 01.05.1975 Numar de inmatriculare: J40/533/1991 Cod Fiscal: R 3156315

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. TURBOMECANICA S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, înregistrată la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 137/20.12.2004, completata ulterior cu documentele solicitate depuse cu nr.415/19.07.2005, nr.666/17.10.2005, nr. 768/07.12.2005 si a cererii de revizuire nr. 6510/08.12.2008, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea 265/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr.114/2007 si O.U.G. nr. 164/2008, a Hotararii Guvernului nr. nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Legii nr.84/2006 pentru aprobarea si modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat cu Ordinul MMGA 1158/2005, se emite prezenta autorizatie de mediu.

2.2.Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

Legea nr. 84/05.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 care transpune Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreuna cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi Directiva 2003/87/CE în vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

2

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2007 care modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, modificata si completata prin Legea nr. 655/2001 privind protectia atmosferei, care transpune DC96/62/CE; DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;

Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenţiei- cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC

99/296/CEE;

Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetrea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

Legea nr. 426/2001 de aprobare a O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 27/2007 care transpune DC 75/442/CEE (amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;

H.G. nr. 235 din 7 martie 2007 care transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor;

H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 086/2005;

H.G. nr. 124/30.01.2003 (MO nr. 109 din 20.02.2003) modificata prin H.G. nr. 734/2006 si H.G. nr. 210/2007 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 85/1987;

H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

3

electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 şi Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003;

H.G. nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) modificata prin H.G. nr. 674/2007 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului;

H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M. Of. Nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva

98/15/CE;

H.G. nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

a) Conform Anexei 1.1 a OUG 152/2005- pct. 2.6- Productia si prelucrarea metalelor.

Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste

30m 3 .

b) Cod CAEN: 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale

c) Cod SNAP: 0403

d) Cod NOSE: P 105.01

e) Alte activitati autorizate care se desfasoara pe amplasament :

- Productia metalelor pretioase – cod CAEN 2441;

- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice cod CAEN 2511;

- Tratarea si acoperirea metalelor – cod CAEN 2561;

- Operatiuni de mecanica generala – cod CAEN 2562;

- Fabricarea altor echipamente electrice – cod CAEN 2790;

- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat - cod CAEN 2822;

- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule – cod CAEN 2932;

- Repararea articolelor fabricate din metal – cod CAEN 3311;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

4

- Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale - cod CAEN 3316;

- Demontarea(dezmembrarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor– cod CAEN 3831;

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN 3832;

- Intretinerea si repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520;

- Depozitari - cod CAEN 5210.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de S.C. TURBOMECANICA S.A.;

- Raport de amplasament, intocmit de E&A Consultant S.R.L.;

- Bilant de mediu, elaborat de E&A Consultant S.R.L., buletine de analiza a apelor

uzate efectuate INCDEI - ECOIND , buletine de analiza emisii-imisii efectuate de S.C. CAST S.A., buletine de masuratori privind nivelul de radiatii efectuate de S.C.

X-RAY CONTROL S.R.L.;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 16.01.2008 – CUI 3156315;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Bucuresti la data de 25.01.2008

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO3 nr.

1478/06.12.1994 emis de Ministerul Industriilor.;

- Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti nr.DA 126095/30.08.2007 incheiat cu S.C. APA NOVA S.A. ;

- Contract pentru furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatori captivi noncasnici nr.10264/01.04.2005 incheiat cu S.C. Distrigaz Sud S.A.;

- Contract prestari servicii de salubrizare nr.44073/11.09.2008 incheiat cu

S.C.URBAN S.A. ;

- Contract pentru vanzare – cumparare de energie electrica la clienti eligibili nr.73T/01.10.2006 incheiat cu S.C. FDEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. ;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 47 BU/40/18.07.2008 emisa de

Administratia Nationala “APELE ROMANE”;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 963/2008 emis de

Administratia Nationala “APELE ROMANE”;

- Accept de evacuare ape uzate nr.522/27.06.2007 emis de S.C. APA NOVA S.A. ;

- Contract pentru valorificare deseuri feroase si neferoase nr.27102 /2007 incheiat cu S.C. ATRA ECO S.R.L. CHIAJNA ;

- Contract pentru valorificare fier vechi nr.21104/2001 incheiat cu S.C. REMAT BU-

CURESTI SUD S.A. ;

- Protocol de colaborare nr. 334/15.12.2008 incheiat intre asociatia RECOLAMP si SC TURBOMECANICA SA pentru colectarea deseurilor provenite din surse de iluminat;

- Contract pentru furnizare uleiuri uzate nr.4201/2004 incheiat cu S.C. DYTIV S.R.L. ;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

5

- Act aditional nr.6/17.08.2008 la Contract pentru eliminare deseuri de: emulsii

uzate, uleiuri uzate, carbune activ epuizat,namoluri de la statia de epurare, solventi

uzati, ambalaje contaminate, textile impregnate etc. nr. 512/11.12.2006 incheiat cu S.C. STENA DTM S.R.L. fosta - SC DTM WASTE RECYCLING SRL;

- Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr.4860/29.07.1998 eliberata de Inspectoratul teritorial pentru protectia muncii Bucuresti ;

- Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase depusa la Inspectia Muncii cu

nr.25859/R/04.08.2006;

- Avize de functionare pentru operatiuni cu precursori nr.4352, 4353, 4354

/20.01.2006 , 2259/53914/16.11.2005, 2923/21.12.2005 eliberate de Agentia

Nationala

- Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. AI 045/2006

eliberata de Comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare;

- Licenta de transport marfuri periculoase nr.VNP 204351 emisa de Autoritatea Rutiera

Romana – agentia Bucuresti ;

- Autorizatie pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase cu nr. 0000427/15.03.2004 eliberata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ;

- Plan de inchidere;

- Plan operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta;

- Plan de urbanism si incadrare in zona cu nr. cadastral 317.

pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase ;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Societatea are implementat Sistemul de asigurarea calitatii ISO 9001: 2000.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al

Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii . SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

o

Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .

o

La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 17 si nr. 18 .

5.3. Titularul va pregati si va depune la A.R.P.M. Bucuresti, ca parte a Raportului

Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile intervenite . Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare .

5.4. Contribuţia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati(E-PRTR)

Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menţionată în

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

6

Îndrumarul E-PRTR. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului.

5.5. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. Bucuresti .

5.6. Actiunea corectiva

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile prezentei Autorizatii,

se vor declara si responsabilitatea, precum si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare .

5.7. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate . Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata .

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor

angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii .

5.8. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.R.P.M. Bucuresti .

5.9. Comunicare

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii. Titularul Autorizatiei va depune la A.R.P.M., nu mai tarziu de 1 februarie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.R.P.M. Bucuresti .

6. MATERII PRIME , AUXILIARE SI MOD DE DEPOZITARE

Tabel 1- Materii prime si auxiliare

DENUMIRE MATERIAL

Cantitate

Mod de ambalare – de depozitare

anualã

1. MATERIALE METALICE

- oteluri

150 t/an

-depozit

semifabricate

- aliaje din aluminiu

62,5 t/an

-depozit

semifabricate

- cupru

2,85 t/an

-depozit

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

7

   

semifabricate

 
 

-

bronz

2 t/an

-depozit

 
 

semifabricate

 

2. CAUCIUCURI

 

0,15 t

-garaj

 

3. VOPSELE

 
 

-

grund epoxi, cromat de strontiu si zinc

200

 

l

- bidon tabla –5l

 
   

- magazia de vopsele

 

-

email nitro sintetic

 

200

 

l

- bidon tabla – 5l

 
   

- magazia de vopsele

 

-

email epoxi formofenolic

 

5

l

- bidon tabla – 5 l

 
   

- magazia de vopsele

 

-

rãsinã epoxi fenolicã(teflon)

 

40

l

- bidon tabla – 5l

 
   

- magazia de vopsele

 

-

rãsinã

poliamidicã

si

bisulfurã

de

2

l

- magazia de vopsele

molibden

   

- email bazã organicã cu pigment de aluminiu

20

l

- bidon tabla – 5l

 
 

- magazia de vopsele

 

-

email bazã apã cu pigment de aluminiu-

20

l

- bidon tabla – 5l

 

crom

 

- magazia de vopsele

 

-

email epoxi fenolic

 

40

l

- bidon tabla – 5l

 
   

- magazia de vopsele

4.

CHIMICALE

 
 

- acid azotic

 

1,000 t

- butoi plastic 60 kg

 
 

- magazia chimicale

 

- acid boric

 

0,150 t

- saci plastic-25 kg

 
 

- magazia chimicale

 

- acid clorhidric

 

20,000 t

- butoi plastic- 60l

 
 

- magazia chimicale

- acid cromic

 

0,400 t

-butoi tabla –50kg.

 
 

- magazia chimicale

- acid fosforic

 

0,500 t

- butoi plastic –60l

 
 

- magazia chimicale

- acid sulfuric

 

1,000 t

-butoi plastic –60l

 
 

-

magazia chimicale

- alocrom 1300

 

0,060 t

-

bidon

plastic

1l

 

,butoi

tabla-20kg,

magazia chimicale

 

- anhidridã cromicã

 

1,000 t

- butoi plastic- 50kg.

 

- magazia chimicale

 

- acetat de sodiu

 

0,025 t

- bidon plastic –1l

 
 

- magazia chimicale

- amoniac

 

0,050 t

- butoi plastic- 60l

 

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

8

   

- magazia chimicale

- azotat de amoniu

0,015 t

- bidon plastic – 1l

- magazia chimicale

- azotat de sodiu

0,300 t

- saci hartie –50kg.

- magazia chimicale

- azotit de sodiu

0,300 t

- saci hartie – 50kg.

- magazia chimicale

- beta naftol

0,005 t

- borcan sticla –1kg.

- magazia chimicale

- bicromat de sodiu

0,500 t

- saci hartie –25kg.

- magazia chimicale

- bicromat de potasiu

0,500 t

- saci hartie –25kg.

- magazia chimicale

- cadmiu(anozi)

0,070 t

- cutie carton-10kg.

- magazia chimicale

- carbonat de sodiu

1,000 t

- saci rafie –50kg.

- magazia chimicale

- clorurã de nichel

0,150 t

- saci plastic – 50kg.

- magazia chimicale

- fosfat trisodic

1,300 t

- saci rafie –35kg.

- magazia chimicale

- fosfatol XI A

0,050 t

- bidon plastic –25l

- magazia chimicale

- fosfatol XI B

0,050 t

- bidon plastic –25l

- magazia chimicale

- fosfatol XVII A

0,050 t

- bidon plastic –25l

- magazia chimicale

- fosfatol XVIII A

0,050 t

- bidon plastic –25l

- magazia chimicale

- fosfatol XVIII

0,050 t

- bidon plastic –25l

- magazia chimicale

- glucoheptonat de sodiu

0,350 t

- saci plastic- 50 kg.

- hidroxid de sodiu

11,200 t

- saci plastic- 25kg.

- magazia chimicale

- hipoclorit de sodiu

6,000 t

- butoi plastic- 60l

- magazia chimicale

- hipofosfit de sodiu

0,050 t

- saci plastic- 50kg.

- magazia chimicale

- oxid de cadmiu

0,050 t

- bidon tabla – 50kg.

- magazia chimicale

- pirosulfit de sodiu

7,500 t

- saci plastic –40kg.

- magazia chimicale

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

9

- sulfat de nichel

0,100 t

- saci plastic-25kg.

- magazia chimicale

- sulfat de mangan

0,050 t

- saci plastic-25kg.

- magazia chimicale

- sulfat de magneziu

0,050 t

- saci plastic-25kg.

- magazia chimicale

- sulfamat de sodiu

0,050 t

- bidon plastic 25kg.

- magazia chimicale

- metasilicat de sodiu

0,300 t

- bidon plastic 25kg.

- magazia chimicale

- alkanstrip

30

kg

- bidon plastic- 5l

 

- magazia chimicale

- cianurã de sodiu

270

kg

- butoi tabla-50kg.

- magazia chimicale

- cianurã potasiu

5

kg

- butoi tabla-50kg.

 

- magazia chimicale

- cianurã de cupru

30

kg

- butoi tabla-50kg.

 

- magazia chimicale

- bifluorurã de sodiu

25

kg

- borcan sticla-1l

 

- magazia chimicale

- fluoborat stanos

120

kg

- butoi plastic-60l

- magazia chimicale

- acid fluoboric

30

kg

- butoi plastic-60l

 

- magazia chimicale

- acid selenios

1

kg

- borcan sticla –1l

 

- magazia chimicale

- bifluorurã de amoniu

2

kg

- borcan sticla-1l

 

- magazia chimicale

5. SOLVENTI, DECAPANTI, DILUANTI

 

- white spirt

1000

l

- butoi plastic-60l

 

- magazia chimicale

- acetonã

1000

l

- butoi plastic-60l

 

- magazia chimicale

- benzinã de extractie

1200

l

- butoi metalic

- percloretilenã

40.000 l

- butoi plastic-1000l

- magazia chimicale

- tiner

200

l

 

- butoi plastic-60l

 

- magazia chimicale

- toluen

300

l

 

- butoi plastic-60l

 

- magazia chimicale

6. ULEIURI SI VASELINE

 

-

de aviatie

2 t

 

- magazia chimicale

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

10

 

- de stocare

1

t

- magazia chimicale

 

- pentru masini si agregate

40

t

 

- magazia chimicale

 

- pentru prelucrãri mecanice aschiere

8500

l

- magazia chimicale

 

- seu

800

kg

- magazia chimicale

 

- vaselinã

800

kg

- magazia chimicale

7.

MATERIALE DIFERITE(UZ GENERAL)

 
 

- corindon

5

t

 
 

- bile de otel

0,3 t

 

- magazia centrala

 

- bile de sticlã

0,1 t

 

- magazia centrala

 

- aluminã

0,6 t

 

- magazia centrala

 

- pulbere de aluminã

0,15 t

- magazia centrala

 

- pulbere de crom

0,13 t

- magazia centrala

 

- argon

3840

m 3

- magazia centrala

 

- amoniac

1500

m 3

- magazia chimicale

 

- acetilenã

100

kg

- magazia chimicale

 

- hidrogen

120

m 3

- magazia centrala

 

- oxigen

120

m 3

- magazia centrala

8. CHERESTEA

10

m 3

- magazia centrala

9. ADEZIVI

25

kg

- magazia chimicale

10.

COMBUSTIBILI

 

-

petrol de aviatie

50

t

 

- depozit subteran

 

-

petrol P3

2000

l

- depozit subteran

 

-

benzinã/motorinã auto

86

t

   
 

-

gaze naturale

1248mii m 3

 
 

-

pãcurinã

3

t

- depozit subteran

11.

ABRAZIVI

3

t

- magazia centrala

7. RESURSE: APA, ENERGIE,GAZE NATURALE

7.1. Apa 7.1.1 Alimentarea cu apa :

Alimentarea cu apa a S.C. TURBOMECANICA S.A. se realizeaza din doua surse:

a) Pentru consum igenico-sanitar, tehnologic si stropit spatii verzi societatea utilizeazã apa potabilã de la reteaua APA NOVA captatã printr-un bransament de 50 mm diametru cu un contoar tip WOLTEX 50 cu Dn 50 amplasat într-un cãmin din bdul Iuliu Maniu nr. 244 (inel principal). b) Pentru racire si PSI alimentarea cu apã se realizeaza dintr-un foraj executat in perimetrul societatii cu urmatoarele caracteristici H=47m, D N = 130mm, N hs =18m, N hd =18m, Q=2,3 l/s.Forajul este echipat cu o pompa submersibila cu Q=2 l/s. Forajul este amplasat in camin betonat, este echipat cu apometru si prevazut cu zona de protectie sanitara. Volumul de apa potabila autorizata:

- zilnic maxim = 1698,495 m 3 /zi anual maxim = 433116,2 m 3 /an

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

11

- zilnic mediu =

892,214 m 3 /zi

Volumul de apa industriala autorizata :

- zilnic maxim = 116,613 m 3 /zi

- zilnic mediu = 101,402 m 3 /zi

anual mediu = 227514,6 m 3 /an

anual maxim = 30319 m 3 /an anual mediu = 26364 m 3 /an

7.1.2 Evacuarea apelor uzate Reteaua interioarã de canalizare are douã ramuri principale pe sub cele douã drumuri uzinale aflate pe laturile de est si de vest si ramificatii perpendiculare cu cãmine de vizitare acoperite cu capace din fontã, rame si rame de vizitare. Evacuarea apelor uzate (Q uz lunar = 19173 m 3 /luna) si tratate chimic împreunã cu apa folositã în scop menajer, tehnologic precum si apa pluvialã se face prin douã racorduri cu Dn=1000 mm si unul cu Dn=800 mm.

7.1.3. Statii de pompare si distributie

Din subteran apa este pompata in 2 rezervoare de beton ingropate cu V=750 m 3 fiecare prevazute cu flotor, o statie de pompare dotata cu 2 electropompe Grundfos NK 80, Q=40m 3 si 2 electropompe Grundfos NB 40 si Q=200 m 3 /h Apele provenite de la sectia Tratament termic, standurile de incercari din sectia Montaj probe, racire stand probe incercari motoare si de la racirea compresoarelor sunt trecute printr-o instalatie de racire a acestora tip EWK 1800/9 avand un debit cuprins

intre 8m 3 /m 2 /h si 30m 3 /m 2 /h, fiind reintroduse in sistem.

7.2 Utilizarea eficenta a energiei

7.2.1. Energie electrica

Alimentarea cu energie electricã se face printr-un racord de 6 kv, pozat subteran pe trotuarul din bdul Iuliu Maniu nr. 244, din reteaua CONEL de la SC INCAS SA. Punctul de alimentare este echipat cu 24 de celule de 6 KV dispuse pe douã sisteme de bare. În incintã existã 9 posturi de transformare echipate cu transformatoare de 1.000 KVA 6/0.4 KV si alimentate prin cabluri pozate în santuri. Instalatiile sunt protejate prin legare la pãmânt cu ajutorul unor prize combinate. Consumul mediu lunar este de 368.558 KW.

Societatea se va incadra in consumul de energie electrica pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile. 7.2.2. Energie termica Energia termicã (apã caldã si cãldurã) este asiguratã prin Centralã Termicã proprie, dotatã cu douã cazane de apã fierbinte BIASI - Italia, model ASA 2500, echipate cu arzãtoare ECOFLAM, functionând cu combustibil lichid(CLU) si gaze naturale. Pentru abur tehnologic(169 o C/8 bar/debit 3 t/h) se foloseste un cazan de abur tip BIASI Italia, model PRXA 3000, echipat cu arzãtor ECOFLAM, functionând pe combustibil lichid(CLU) si gaze naturale(mixt), având un randament termic de 90 %. Consumul estimat pentru functionarea cu gaze naturale, respectiv cu combustibil lichid(CLU):

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

12

Tabel 2- Centrala termica

TIP

NR.

Capac. termicã

 

Consum estimat

 

CAZAN

CAZANE

Gcal/h/

miiGcal/an

 

Gaze naturale

CLU

cazan

cazan

m

3 /h

miim 3 /an

kg/h

t/an

ASA 2500

2

2,5

9,635

325

593

563

1029

PRXA

1

1,755

4,475

269

687

235

596

3000 l

 

TOTAL

6,755

23,745

919

1873

1361

2654

7.2.3. Utilizarea energiei termice si electrice se va face cu respectarea celor mai bune

tehnici disponibile .

7.2.4. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile

pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

7.2.5. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se

va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei.

7.3. Gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se face printr-un bransament propriu din reteaua

ROMGAZ din bdul Iuliu Maniu nr.244, prevãzut cu dulap de distribuire, contor volumetric cu diafragmã circularã si cu ocolitor. Consumul mediu lunar de gaze este de 122.510 m 3 . Societatea se va incadra in consumul de gaze naturale pe tona de produs, corespunzator celei mai bune tehnologii disponibile.

7.4. Aer comprimat

Necesarul de aer comprimat se asigurã din statia de compresoare proprie(care cuprinde 5 compresoare tip Ingersoll Rand SSR - 45) cu o capacitate de 8 m 3 /min.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A PRINCIPALELOR FAZE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC

8.1. Constructii Activitatea se desfasoara pe un amplasament in suprafata totala de 73.498 m 2 , din care :

A) Suprafete construite - :

a) Hala tratamente termice – 6986m 2 , in care sunt amenajate Sectia tratamente termice (1750m 2 ), Sectia acoreriri de suprafata(1900m 2 ), Sectia sudura (1112m 2 ),

Sectia vopsitorie(313m 2 ) ,Statia de epurare(1231m 2 ), Anexe(1395m 2 )-Parter.

b) Pavilon Central – 1517m 2 , in care sunt amenajate Anexa tehnico-sociala si

Servicii – Subsol + Parter + 3Etaje.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

13

c)

Hala prelucrari mecanice – 22483m 2 , in care sunt amenajate Sectia montaj

(6411m 2 ), Sectia prelucrari mecanice(12404m 2 ), Sectia control(1295m 2 ),

Anexe(2373m 2 ) – Parter.

d) Hala stand probe - 3585m 2 , in care este amenajata Sectia de incercari motoare-

Parter + Etaj.

e) Laborator+Depozit – 2546m 2 , in care sunt amenajate Laborator central(1230m 2 )

Depozit central (2574m 2 ), Sectia vulcanizare(225m 2 ), Metrologie(858m 2 ), PSI(374m 2 ) – Parter.

f) Depozit de combustibili – 1000m 2 .

g) Centrala termica – 300m 2 – Subsol + Parter

h) Garaj – 454m 2 – Parter

i) Gospodarirea de apa tehnologica recirculata – 700m 2

B) Platforme betonate – 21000m 2

C) Spatii verzi – 12927m 2

8.2.

Dotari

a) Instalatii pentru acoperiri de suprafata(galvanizare si vopsire) :

- linie de fosfatare-13 bai ;

-

linie de decuprare, lustruire, demordansare – 11 bai ;

-

linie de mordansare – 9 bai ;

-

linie de oxidare anodica – 20 bai ;

-

linie de cuprare-cromare - 18 bai ;

-

linie de brunare – 10 bai ;

-

linie de cuprare-nichelare –12 bai;

-

linie de cadmiere – 5 bai;

-

linie de demetalizare – 11 bai;

-

instalatie de degresare in solventi organici;

-

linie de pasivizare;

-

linie nichelare-argintare – 4 bai;

-

instalatie amestec vopsele;

-

linie stationara de vopsire;

-

concasor pentru sfaramarea fritei;

-

cupror de uscare – 3 buc.;

-

pistol de lipit – 4 buc.;

-

baie de degresare in percloretilena;

-

baie de degresare chimica;

-

baie de degresare electrochimica;

-

baie de decalminare;

-

baie de decapare acida;

-

baie de decapare cromica;

-

baie de protectie cu ulei deshidratant;

-

baie de stocare piese.

b)

Masini unelte pentru prelucrari mecanice si sudura:

-

centru de uzinaj – 19 buc.;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

14

- masina de frezat – 128 buc.;

- masina de gaurit si alezat – 79 buc.;

- masina de honuit – 2 buc.;

- masina de rectificat – 120 buc.;

- strung – 128 buc.;

- fierastrau alternativ – 8 buc.;

- masina de ascutit – 22 buc.;

- masina de brosat – 4 buc.;

- masina de control angrenaje – 4 buc.;

- masina de danturat – 4 buc.;

- masina de debavurat – 1 buc.;

- masina de mortezat – 9 buc.;

- masina de rabotat – 4 buc.;

- masina de refulat suruburi – 1 buc.;

- masina de retezat palete – 1 buc.;

- masina de rodat – 2 buc.;

- masina de slefuit – 14 buc.;

- polizoare pneumatice – 100 buc.;

- prese – 20 buc.;

- abkant – 2 buc.;

- foarfeca ghilotina – 3 buc.;

- masina de roluit – 1 buc.;

- masina de burelat tevi – 1 buc.;

- masina de bordurat – 1 buc.;

- masina de profilat tabla – 1 buc.;

- masina de decupat – 1 buc.;

- masina de copiat prin electroeroziune – 1 buc.;

- masina de prelucrat prin electroeroziune – 8 buc.;

- masina de reconditionat scule – 1 buc.;

- masina de masurat – 2 buc.;

- masina de reglat freze – 1 buc.;

- masina de debitat – 2 buc.;

- masina de indoit tevi – 1 buc.;

- masina de polizat – 51 buc.;

- aparat sudura –2 buc.;

- aparat taiere cu plasma – 1 buc.;

- banc de polizat si slefuit palete – 4 buc.;

- convertizor sudura – 1 buc.;

- cuptor electric de bucsare – 1 buc.;

- detector scurgeri heliu – 1 buc.;

- electrocompresor ECR – 4 buc.;

- pod rulant – 22 buc.;

- etuva electrica – 6 buc.;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

15

- fierastrau circular – 4 buc.;

- generator – 7 buc.;

- grup hidraulic – 1 buc.;

- instalatie de sudura – 8 buc.;

- masina de sudat – 5 buc.;

- macara mobila – 2 buc.;

- termobarocamera – 2 buc.;

- transformator sudura portabil – 2 buc.;

- masina de rindeluit – 1 buc.;

- masina universala de tamplarie – 1 buc.;

- motostivuitor – 1 buc.

c) Instalatii pentru tratamente, sablare, ecruisare:

- cuptor aliaje usoare – 1 buc.;

- cuptor cromaluminizare – 1 buc.;

- cuptor calire – 1 buc.;

- cuptor de tratare in vid – 1 buc.;

- cuptor difuzie dupa aluminizare – 1 buc.;

- cuptor electric – 1 buc.;

- cuptor tip IBSEN – I buc.;

- cuptor nitrurare – 1 buc.;

- cuptor tip ABAC incorporat – 1 buc.(in conservare);

- cuptor aluminizare – 1 buc.(in conservare);

- cuptor baie sare – 1 buc.(in conservare);

- cuptor camera electric – 2 buc.(in conservare);

- cuptor cu dubla baie de saruri – 1 buc.(in conservare);

- cuptor tip IRFCY – 1 buc.(in conservare);

- cuptor electric – 2 buc.(in conservare);

- cuptor de tratament in vid – 1 buc.(in conservare);

- cuptor tip IRG – 2 buc.(in conservare);

- cuptor tip IRL – 1 buc.(in conservare);

- instalatie de ecruisare cu bile de otel – 1 buc.;

- instalatie de sablare controlata cu bile de sticla – 1 buc.;

- instalatie de sablare cu oxid de aluminiu – 1 buc.;

- instalatie de ecruisare controlata cu bile de otel – 1 buc.;

- instalatie de ecruisare controlata cu bile de sticla – 1 buc.;

- instalatie de vibropolizat – 1 buc.;

- instalatie de sablare umeda cu corindon – 1 buc.;

- bazin de racier in apa – 2 buc.;

- cuva de racire – 1 buc.;

- dozator ROMIX – 1 buc. d) Utilaje pentru montaj, reparatii, incercari :

- banc incercari - 24 buc.; - agregat alimentare ape - 2 buc.;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

16

- aparat incercari la coroziune - 1 buc.;

- atenuator zgomot - 1 buc.;

- baie conservare ulei - 1 buc.;

- banc detectare incendiu - 1 buc.;

- camera climatica - 2 buc.;

- compresor cu racitor aer - 1 buc.;

- debitmetre - 2 buc.;

- electrocompresoare - 2 buc.;

- sistem de masura vibratii - 1 buc.;

- stand receptie BTP - 1 buc.;

- stand incercare rulmenti - 1 buc.;

- stand montaj compresor - 1 buc.;

- stand montaj cutie de viteze - 2 buc.;

- instalatie de metalizare in jet de plasma METCO - 1 buc.;

- instalatie spalare compresor - 1 buc.;

- instalatie de calibrat - 1 buc.;

- masina de echilibrat - 7 buc.;

- masina de lepuit - 1 buc.;

- presa de vulcanizare - 2 buc.;

- motoreductor - 1 buc.;

- multiplicator YA - 4 buc.;

- redresor - 2 buc.; e) Dotari serviciul CTC :

- aparat masura geometrie - 2 buc.;

- aparat masura TRIMOS - 1 buc.;

- aparat masura lungimi - 1 buc.;

- aparat masura rugozitati - 3 buc.;

- aparat de marcare electrochimica - 1 buc.;

- aparat de control excentricitati - 1 buc.;

- aparat de masura circularitate - 1 buc.;

- cap divizor optic - 1 buc.;

- dispozitiv control brosare - 2 buc.;

- instalatie de control BETA - 1 buc.;

- masini de control - 3 buc. ;

- masini de masurat roti dintate - 2 buc.;

- masina de masurat in 3 coordonate - 1 buc.;

- microscop de atelier - 6 buc.;

- proiector - 6 buc.;

- masa sinus - 1 buc.;

- masa rotativa optica - 1 buc.;

- masa divizoare - 5 buc f) Dotari pentru control nedistructiv :

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

17

- linie de control nedistructiv cu lichide penetrante, compusa din : doua cuve cu penetrant lichid fluorescent, cuva de spalare cu apa rece pentru indepartarea penetrantului in exces, cuva de imersie in apa calda, cuva pentru aplicarea

developantului pulbere, cuva pentru indepartarea developantului in exces – 2 buc;

- instalatie de examinare cu particule magnetice fluorescente de tip stationar orizontal CONTROMAG – 20, CONTROMAG C-30 si MAGISCOPE cu intensitati ale curentului de magnetizare de pana la 13000 A – buc 3;

- aparate de radiografiere: aparat ISOVOLT 150 – Seifert, aparat BALTOGRAPH

CE 400/10 – Balteau, radiodebitmetru tip VEB-RFI;

- tanc de developare manuala filme radiografice tip Balteau;

- instalatie automata de examinare cu ultrasunete in imersie US 942;

- defectoscop portabil USIP 11 Krautkramer;

- defectoscop portabil DI 23 P – buc. 2;

- microscop binocular – buc. 3;

- linie pentru control prin atac NITAL compusa din 11 cuve de 50 l care contin:

degresant alcalin(detergent), depasivant(solutie acida), solutie 3 % acid azotic in alcool etilic, solutie 5 % acid clorhidric in alcool etilic, solutie de 40-60 g/l carbonat de sodium in apa, solutie de 40-60 g/l hidroxid de sodium in apa, patru

cuve de spalare, ulei deshidratant g) Dotari serviciul Laboratoare :

- aparat masura duritate - 2 buc.;

- aparat masura vibratii - 1 buc.;

- aparat pentru determinarea N si O din metale - 1 buc.;

- aparat pentru dozare hidrogen - 1 buc.;

- banc incercari la vibratii - 2 buc.;

- camera climatica - 6 buc.;

- catetometru - 1 buc.;

- ciocan pendul - 1 buc.;

- electrocompresor ECR - 1 buc.;

- magnatest - 1 buc.;

- masina de debitat probe laborator - 1 buc.;

- masina incercari la tractiune - 3 buc.;

- masina universala de incercat - 1 buc.;

- masina incercari la oboseala si torsiune - 2 buc.;

- masina de incercat la fluaj - 7 buc.;

- microdurimetru - 1 buc.;

- microscop - 1 buc.;

- spectrometru - 3 buc.;

- stand incercari socuri - 1 buc.;

- dualscop - 2 buc.;

- sursa de alimentare - 4 buc.;

- calibrator - 3 buc.;

- masina de masurat in 2 coordonate - 1 buc.;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

18

- boilere - 4 buc

h) Garaj :

- autoturism – 17 buc.;

- dubite – 7 buc.;

- autocamion AVIA 5t - 1 buc.;

- autoutilitara 3t – 1 buc.;

- microbus Ford Transit – 1 buc.;

- tractor DT 1010 – 1 buc.;

- macara TELEMAK AT 125 – 1 buc.;

- elevator – 4 buc.;

- macara girafa – 1 buc.;

- robot pornire – 2 buc.;

- tester auto – 1 buc.;

- dispozitiv geometrie – 1 buc.;

- compresor aer – 1buc.;

- masina echilibrat roti – 1 buc.;

- convertizor sudura 1 buc.;

- strung – 1 buc.;

- masina de frezat – 1 buc.;

- banc de lucru – 1 buc.

i) Instalatie de recirculare ape:

- Turn racire ape recirculate tip EWK;

- Statie de dedurizare apa put automata tip Duplex Kinetico Model KI 2000-2 buc

8.3 Fluxuri tehnologice 8.3.1.Acoperiri suprafete metalice Fluxurile tehnologice se desfasoara pe linii de tratare cu capacitatea totala a bailor de 137,1m 3 . Operatiile de acoperiri chimice si electrochimice care se executa sunt urmatoarele:

1. Linia “Colmatare si Anodizare ” (capacitatea bailor 19,65m 3 )- cos- A1

- decapare fluoronitrica in solutie de HF

- spalare rece;

- degresare alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- atac cu sare NaHF 2

- spalare rece;

- anodizare titan cu Na 3 PO 4 (fosfat trisodic) si H 3 PO 4 (acid fosforic)

- spalare rece;

- colmatare neagra cu colorant(se elimina vapori acizi)

- back strip cu acid azotic si acid florhidric

- spalare rece;

- spalare calda.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

19

2. Linia “Cadmiere” (capacitatea bailor 5,5m 3 )- cos - A 2

- precuratire cu detergent(contine soda, fosfat si agenti emulsionabili);

- degresare electrochimica alcalina in solutie de NaCN/NaOH;

- spalare rece;

- decapare in solutie de HCl;

- spalare rece:

- cadmiere in solutie de CdO/NaCN/NaOH;

- spalare rece;

- spalare cromica in solutie de Na 2 Cr 2 O 7 x 2H 2 O;

- pasivare cromica in solutie de de Na 2 Cr 2 O 7 x 2H 2 O/H 2 SO 4 ;

- spalare rece.

3. Linia “Pasivare inox” (capacitatea bailor 2m 3 ) – COS - A3

- degresare chimica alcalina in solutie de Na2CO3/Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- pasivare in solutie de de Na 2 Cr 2 O 7 x 2H 2 O/HNO 3 ;

- spalare rece;

- pasivare in solutie de HNO 3 ;

- spalare calda;

- spalare rece ;

- tratament in Na2Cr2O7;

4.

- emulsionabili);

- degresare alcalina in solutie de NaCN/NaOH;

- spalare rece;

- decapare in solutie de HCl;

- spalare rece;

- neutralizare in NaCN 15,45;

- cuprare I in solutie de CuCN/NaCN/Na 2 CO 3 /KNa(C 4 H 4 O 6 );

- spalare rece;

- cuprare II(piese ceruite)in solutie de CuCN/NaCN/Na 2 CO 3 /KNa(C 4 H 4 O 6 );

- spalare rece;

- spalare calda

Linia “Cuprare” (capacitatea bailor 12,04m 3 ) – COS - A 4 precuratire alcalina cu detergent(contine soda, fosfat si agenti

5. Linia “Brunare” (capacitatea bailor 9,57m 3 ) – COS – A 5

- spalare cromica in solutie de K 2 Cr 2 O 7 ;

- decapare in solutie de HCl;

- spalare rece;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

20

- brunare inox in solutie alcalina pe baza de NaOH(NaOH=cca 600g/l+NaNO 2 125 si NaNO 3 125);

- spalare calda;

- spalare rece;

- degresare alcalina in solutie de NaOH.

6. Linia “Cromare si Pasivizare” (capacitatea bailor 18,4m 3 ) – COS - A 6

- degresare alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- pasivare in solutie de HNO 3 /Na 2 Cr 2 O 7 x 2H 2 O;

- spalare rece;

- degresare in solutie de NaOH si NaNO3;

- spalare rece;

- degresare electrolitica alcalina in solutie de NaCN/NaOH;

- spalare rece;

- decapare inox in solutie de FeCl 3 x 6H 2 O/HCl – mutata pe linia Argintare;

- spalare rece;

- cromare dura I in solutie de CrO 3 /H 2 SO 4 ;

- spalare rece;

- cromare dura II in solutie de CrO 3 /H 2 SO 4

7. Linia “ Oxidare Al si Alodinare” (capacitatea bailor 20,55m 3 ) – cos A 7(V11-Alodinare) si cos A 8(Oxidare)

- degresare alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- decapare triacida in solutie de HF/H 2 SO 4 /CrO 3 ;

- spalare rece;

- alodinare in solutie de Alodin 1200(CrO 3 );

- oxidare anodica dura in solutie de H 2 SO 4 ;

- oxidare anodica sulfurica in solutie H2SO4

- spalare rece;

- oxidare anodica cromica in solutie de CrO 3 /agent antivaporizare;

- spalare rece;

- colmatare in solutie de Na 2 Cr 2 O 7 40-60 g/l;

- colmatare in solutie de K2Cr2O7 30 mg-1 g/l;

- spalare rece;

- colmatare in apa.

8. Linia “ Oxidare Mg.-Mordansare”(capacitatea bailor-12,9m 3 ) – cos – A9

- degresare alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- decapare in solutie de HNaF 2 ;

- spalare rece;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

21

- mordansare in solutie de K 2 Cr 2 O 7

- spalare rece;

- mordansare in solutie de Na 2 Cr 2 O 7 x 2H 2 O/MgSO x 7HO 2 /MnSO 4 x 5H 2 O

- spalare rece;

- spalare calda;

- spalare cromica in solutie de K 2 Cr 2 O 7

si Alaun de Crom;

9. Linia “Impregnare si Stripare acoperiri” (capacitatea bailor - 11,35m 3 ) –

cos - A 10 si

- demordansare cu ceara de mascare;

- decuprare in solutie de H 2 SO 4 /CrO 3 NH 4 OH si FB - NaOCl;

- spalare rece;

- dezoxidare in solutie de H 3 PO 4 /CrO 3

- spalare rece;

- demordansare in solutie de CrO 3 ;

- spalare rece;

- demordansare in solutie de HNO 3 /H 2 SO 4 ;

- spalare rece.

si Metex Cooper Striper FA –

cos - A 11

10. Linia “Fosfatare si Defosfatare”(capacitatea bailor - 18,65m 3 )–cos A 12

- degresare chimica alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na3PO 4 ;

- spalare rece;

- decapare in solutie acida HCl;

- fosfatare Zn/Mn in solutie acida(H3PO4+HNO3);

- spalare rece;

- spalare calda;

- spalare cromica in solutie acida; CrO3 1%

- spalare rece;

- defosfatare in solutie de CrO 3 ;

- spalare rece.

500 g/l

11.Linia“Nichelare-Argintare-Stanare”(capacitatea bailor4,35m 3 )–cos-A 13

- degresare alcalina in solutie de Na 2 CO 3 /Na 3 PO 4 ;

- spalare rece;

- degresare electrochimica alcalina in solutie de NaCN/NaOH;

- spalare rece;

- decapare otel slab aliat in solutie de HCl;

- decapare macro in solutie de FeCl 3 x 6H 2 O;

- spalare rece;

- decapare inox in solutie de FeCl 3 x 6H 2 O/ HCl;

- albire in solutie de HNO 3 / HF;

- decapare aliaje Ni in solutie de H 2 SO 4 /HF;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

22

- spalare rece;

- prenichelare NiCl 2 x 6H 2 O/HCl sau preargintare in solutie de AgNO 3 ;

- spalare rece;

- preargintare in solutie de KCN/Ag;

- nichelare mata in solutie de NiCl 2 ;

- nichelare in solutie de Ni(SO 3 x H 2 N) 2 /H 3 BO 3 sulfamat de Ni;

- denichelare/dezargintare NaCN+Dekote(sare de sodiu a acidului naftelen disulfonic)

- stanare cu Fluoborat stanos +acid fluoboric;

12. Instalatia de degresare in solventi organici (cap. bailor -2,1m 3 ) cos – A14

- degresare cu percloretilena.

8.3.2.Prelucrari mecanice si sudura

- prelucrãri prin îndepãrtare de material: strunjire, frezare, gãurire, alezare,

filetare,

danturare, rectificare, brosare, ajustare , operatii de superfinisare (lepuire,

honuire, rodare, etc.), operatii de prelucrare prin electroeroziune.

- deformãri plastice (la rece): ambutisare, stantare, îndoire/îndreptare tevi,

fluoturnare.

- sudurã:

T.I.G. ( în argon),

rezistentã), brazare oxiacetilenicã.

sub flux de electroni, în puncte ( prin

8.3.3. Tratamente termice, sablare, ecruisare, brazare -cãliri, reveniri, detensionãri, stabilizãri, puneri în solutie, precipitãri, normalizari, recoaceri, subraciri ;

- cementãri, nitrurãri, aluminizãri, cromaluminizãri;

- sablãri cu corindon(oxid de aluminiu) uscat, cu aluminã, cu bile de sticla ;

- ecruisãri cu bile de otel, cu bile de sticlã;

- brazare cu Nicobraz, cu cupru.

8.3.4 Montaj- Reparatii - Incercari

- montaj motoare, ansamble mecanice, echipamente aero si industriale;

- încercare produse pe standuri specifice;

- triaj - reparatii produse aero si industriale;

- degresare, decapare, stocare, ambalare;

- vulcanizare elemente de etansare din cauciuc;

- metalizare în jet de plasmã;

- echilibrãri dinamice rotoare;

- încercãri la presiune carcase;

- mãsurãtori de vibratii;

- lipiri speciale;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

23

- aplicarea unor straturi de grund, vopsea, email, pe suprafete metalice(piese, ansamble) prin pulverizare în jet de aer cu pistol de vopsitorie sau retusare cu pensula.

8.3.5. Laborator Uzinal

Activitatea laboratorului constã din efectuarea de analize, teste, încercãri :

încercãri mecanice si la fluaj, spectrometrie, pregãtire probe, metalografie, difractie, analizã gaze si vopsele, cromatografie, analizã produse petroliere si cauciucuri, analize fizico-chimice diverse efectuate pentru determinarea calitãtii unor produse utilizate în productie: uleiuri, vaseline, ceara, cauciucuri, lacuri, vopsele, decapanti, reactivi chimici, fluide de rãcire, aliaje si pulberi metalice, solutii de bãi galvanice, ape uzate epurate si altele.

8.3.6. Control nedistructiv

Se fac examinãri nedistructive cu: lichide penetrante fluorescente, particule magnetice fluorescente, radiatii penetrante(X), ultrasunete, prin atac chimic(nital) în vederea punerii în evidentã a discontinuitãtilor de material(discontinuitãti interne, externe sau de structurã) existente initial(control receptie) sau produse în timpul proceselor de

fabricatie(control interfazic sau final) ori produse în timpul exploatãrii.

8.3.7. Mecano - Energetic

Activitatea are un specific de reparatii si întretinere masini-unelte si instalatii, retele de apã, canal, termoficare, climatizare, energie electricã, aer comprimat, transport uzinal.

8.3.8. Garaj

Activitatea are un specific de reparatii, tinichigerie si intretinere auto proprii. Spalarea autoturismelor se face la o firma autorizata.

8.4.

Programul de functionare :

 
 

- 8 ore/zi; 5zile/saptamana; 225zile/an

 

9.

INSTALATII

PENTRU

RETINEREA,

EVACUAREA

SI

 

DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

 

9.1.

Aer

Tabel 3- Instalatii de depoluare

Nr.

Sursa de

Denumirea

Tipul instalatiei de depoluare

Buc

pct. de

poluanti

poluantului

emisie

 

A.1.

Atelier acoperiri metalice

- pulberi

Captare pe fiecare baie si cos de evacuare si dispersie

1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

24

 

Linia 1

 

D=800mm si H=9m

 

«Colmatare si

Anodizare »

A.2.

Atelier acoperiri metalice Linia 2 «Cadmiere »

- acid clorhidric

Captare pe fiecare baie si

1

 

-

cadmiu

cos de evacuare si dispersie D=800mm si H=9m

A.3.

Atelier acoperiri metalice Linia 3 «Pasivare inox »

- vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

 

-

pulberi

cos de evacuare si dispersie D=800mm si H=9m

A.4.

Atelier acoperiri metalice Linia 4 «Cuprare »

- acid clorhidric

Captare pe fiecare baie si

1

- acid cianhidric - cupru

cos de evacuare si dispersie D=800mm si H=9m

 

-

pulberi

A.5.

Atelier acoperiri metalice Linia 5 «Brunare »

- vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

- acid clorhidric

cos de evacuare si dispersie

 

-

pulberi

D=800mm si H=9m

A.6.

Atelier acoperiri metalice Linia 6 « Cromare si Pasivare »

- vapori cromici

Captare pe fiecare baie,

1

- anhidrida sulfuroasa

spalator de gaze si cos de

 

-

pulberi

evacuare si dispersie D=1000mm si H=9m

A.7.

Atelier acoperiri metalice Linia 7 «Oxidare Al si Alodinare »

-

vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

- anhidrida sulfuroasa

cos de evacuare si dispersie

 

-

pulberi

D=1000mm si H=9m

A.8.

Atelier acoperiri metalice Linia 7 «Oxidare Al si Alodinare »

-

vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

- anhidrida sulfuroasa

cos de evacuare si dispersie

 

-

pulberi

D=1000mm si H=9m

A.9.

Atelier acoperiri metalice Linia 8 «Oxidare Mg.- Mordansare »

-

vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

- anhidrida sulfuroasa

cos de evacuare si dispersie

 

-

pulberi

D=1000mm si H=9m

A.10.

Atelier acoperiri metalice Linia 9 «Impregnare si

-

vapori cromici

Captare pe fiecare baie si

1

- anhidrida sulfuroasa

cos de evacuare si dispersie

 

-

pulberi

D=1000mm si H=9m

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

25

 

Stripare

     

acoperiri »

A.11.

Atelier acoperiri metalice Linia 9 «Impregnare si Stripare acoperiri »

-

vapori cromici

Captare pe fiecare baie si cos de evacuare si dispersie

1

- anhidrida sulfuroasa

 

-

pulberi

D=1000mm si H=9m

A.12.

Atelier acoperiri metalice Linia 10 «Fosfatare si Defosfatare »

- vapori cromici - zinc

Captare pe fiecare baie si cos de evacuare si dispersie D=1000mm si H=9m

1

A.13.

Atelier acoperiri metalice Linia 11

- acid clorhidric

Captare pe fiecare baie si

1

- acid cianhidric - nichel

cos de evacuare si dispersie D=1000mm si H=9m

«Nichelare-

Argintare-

Stanare »

A.14.

Atelier acoperiri metalice Instalatie degresare cu solventi organici

 

- vapori de percloretilena

Captare pe fiecare baie si cos de evacuare si dispersie D=1000mm si H=9m

1

A.15.

Prelucrãri

- pulberi fãrã si cu continut de SiO2

Ciclon cu retinere a pulberilor în filtre saci si cos de evacuare si dispersie cu D=1500mm si H=4m

4

mecanice

abrazive

 

A.16.

Ecruisare

 

- pulberi

Ciclon cu retinere a pulberilor în filtre saci si cos de evacuare si dispersie D=1500mm si H=4m

2

A.17.

Instalatia de sablare uscatã cu corindon

 

- pulberi

Ciclon cu sistem de filtrare, cos de evacuare si dispersie cu rezervor pentru colectarea pulberilor prin sedimentare D=100mm si H=4m

1

A.18.

Tratamente

- monoxid de carbon - amoniac - pulberi totale

Cos de evacuare si dispersie D=400mm si H=11,5m

1

termice

-

aerosoli de ulei

 

A.19.

Stand încercare

- monoxid de carbon

Cos de evacuare si dispersie

1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

www.arpmb.ro E-mail: office@arpmb.ro

Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

26