Sunteți pe pagina 1din 54

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

MINISTERUL MEDIULUI

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI TIMIOARA REGIUNEA VEST


AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU Nr. 5 din 11.08.2006 Revizuita in data de 22.12. 2008 Titularul autorizatiei: S.C. AZUR S.A. Locatia activitatii: Timisoara, str. Constructorilor nr. 1-3 , Jud. Timis Categoria de activitate conf. Anexei nr. 1 a OUG nr. 152/2005: 4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi: b. hidrocarburi ce contin oxigen, precum : alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice ; j. vopseluri si pigmenti

COD CAEN: 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor, 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza, 2059 Fabricarea altor produse chimice

Emisa de : SERVICIUL AUTORIZARI SI CONTROLUL CONFORMARII

Data revizuirii : 22.12. 2008 Data expirarii : 31.12. 2014

1
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

CUPRINS 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ... 2. TEMEIUL LEGAL 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ... 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ... 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ... 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ... 7.1. APA ... 7.1.1. Alimentarea cu apa: ... 7.1.2. Evacuarea apelor uzate: ... 7.1.3. Ape subterane 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ... 7.3. GAZE NATURALE ... 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ... 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU ... 9.1. AER ... 9.2. APA ... 9.3. SOL ... 9.4. ALTE DOTARI ... 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ... 10.1. AER ... 10.1.1. Emisii ... 10.1.2. Imisii ... 10.2. APA (inclusiv in apa subterana daca este cazul) ... 10.3. SOL ... 10.4. ZGOMOT: ... 11. GESTIUNEA DESEURILOR ... 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR... 11.1.1. Deseuri nepericuloase ... 11.1.2. Deseuri periculoase ... 11.2. DESEURI REFOLOSITE ... 11.3. DESEURI COMERCIALIZATE ... 11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR ... 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ... 13.1. AER 13.1.1. AER - emisii ... 13.1.2. AER - imisii ... 13.2. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul) 13.3. SOL ... 13.4. DESEURI ... 13.4.1. Deseuri tehnologice ... 13.4.2. Ambalaje ... 13.5. ZGOMOT 13.6. MIROSURI 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU
2
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA ... 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ... 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 17. VALABILITATE 18. PLAN DE MASURI 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII S.C. AZUR S.A. Sediul social: jud. Timis, loc. Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3 Punctul de lucru: jud. Timis, loc. Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3 Telefon: 0256-222.139 Fax: 0256-222.179 e-mail:office@ azur.ro Codul fiscal:RO 1807689 Registrul Comerului: nr. J 35 / 9 /.1991 Acionarul majoritar al SC AZUR SA este, in present, ICC INDUSTRIES INC New York. 2. TEMEIUL LEGAL Ca urmare a cererii adresate de SC AZUR SA, cu sediul in Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3, jud. Timis, inregistrata la ARPM Timisoara cu nr.1467 RP/09.09.2008, a verificarii si a parcurgerii etapelor procedurale de emitere a autorizatiei integrate de mediu in conformitate cu Ord. MAPAM nr. 818 / 2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, in baza O.U.G.nr.195/2005 privind protectia mediului, a OUG nr.164 / 2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/ 2005, a H.G. nr.368 /2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti, a O.U.G. nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu revizuita. Nimic din prezenta autorizatie integrata nu va fi interpretat ca negand obligatiile statutare ale titularului autorizatiei sau cerintele altor acte juridice / reglementari. Activitatile specifice instalatiei se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare: O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, care transpune DC 85/337/CEE ( modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CEE; DC 1999/30 /CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ;DC 91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE ; DPEC 94/62/CE ; DC 99/31/CE ; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; DC 92/43/CEE; DC 70/409/CEE; RC 259/93. OUG nr.164 / 2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/ 2005 ; O.U.G.nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, care transpune Directiva 96/61/CE . Ord. MMGA nr. 1158/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ord.MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
3
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE ; DPEC 2000/69/CE ; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE . Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Conventiei cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice , semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 296/CEE. Ord. MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot , pulberilor in suspensie ( PM 10 si PM 2,5) , plumbului , benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator. STAS 12574/1987 privind Aer din zonele protejate. Conditii de calitate. HG nr.140 / 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166 / 2006 privind infiintarea registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata prin Legea nr.310/2004, care transpune Directiva Cadru privind Apa, nr.2000/60/ECE. H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, care transpune Directiva Consiliului 91/271/ECE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE . H.G. nr.321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator- Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului. STAS 10009 /1988 privind Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu . Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, care transpune DC 67/548/EEC ; D 88/379/EEC; R 793/93. Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE si ale Directivei 1999/45/CE. H.G. nr.124/2003 privind prevenirea , reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987. H.G. nr.1159/2003 pentru modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, care transpune DC 75/439/CEE ( amendata de DC 87/101/CEE si de DC 91/692/CEE) Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, care transpune DC 75/442/CEE ( amendata de DC 91/156/CEE );DC 96/59/CE ; DPEC 2000/76/CE ; DPEC 94/62/CE ; DC 99/31/CE. Legea 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei nr. 16/2001privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile . H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor, care transpune Decizia nr. 2000/532/CE , amendata de Decizia nr.2001/ 119 privind lista deseurilor.
4

Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Ord. MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationalea de desuri acceptate in fiecare clasa de depozit, care transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE, privind stabilirea criteriilor si a procedurilor pentru acceptarea deseurilor la depozitare, in baza art.16 si a anexei II din Directiva 1999/31/CE.. H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994. H.G. nr. 699/2003 modificata si completata cu H.G. nr. 1902/2004 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, care transpune Directiva 1999/13/CE. H.G. nr. 804 /2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, care transpune Directiva 96/82/CE cu modificarile si completarile ulterioare OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu. Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind acesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Prezenta autorizatie integrat se aplic tuturor activitatilor, desfasurate sub controlul operatorului, de la receptia materiilor prime si a materialelor pe amplasament, pana la expedierea produselor finite. Categoria de activitate, conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152 / 2005 : 4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi: b. hidrocarburi ce contin oxigen precum : alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice ; j. vopseluri si pigmenti Instalatia IPPC este formata din urmatoarele sectii : 1- Secia sintez rini i staia pentru maturarea acestora cu urmatoarele instalatii: 1 ) Instalatia.Rsini sintetice 2 ) Instalatia Rsini indenice 3.) Instalatia pentru fabricarea de produse de sintez organic fin - Sinteze fine Frutarom ( produsul : trans 2 hexenal ) 4.) Instalatia fabricare diluanti 2- Secia lacuri - vopsele ( in cadrul careia se obtin : grunduri, emailuri, lacuri si vopsele, clorcauciuc ) Datorita utilizarii solventilor organici in anumite activitatii , instalatia IPPC este si o instalatie ce se incadreaza in prevederile H.G. nr. 699/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
5
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Conform Anexa nr.2 - Tabel 1 : pct. 17 Fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor si adezivilor, cu valori prag pentru consumul de solventi organici cu continut de COV > 1000 tone/an: 1- Sectia sinteza rini i staia pentru maturarea acestora ( cu instalatiile aferente ) 2 - Sectia lacuri vopsele * cu valori prag pentru consumul de solventi organici cu continut de COV > 1000 tone/an Activitati non IPPC ce se incadreaza in prevederile H.G. nr. 699/2003 cu modificarile si completarile ulterioare Conform Anexa nr.2 - Tabel 1 : pct. 8 - Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor , materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei, cu valori prag pentru consumul de solventi organici cu continut de COV > 15 tone/an 1. - Secia poliester armat cu fibre de sticl ( PAFS) - vopsitorie In cadrul instalatiei autorizate se desfoar si activiti non IPPC, in urmatoarele sectii : 1- Secia SMC ; 2- Secia PAFS (poliester armat cu fibre de sticl) ; 3- Sectia de vopsele pe baza de apa, tencuieli, mozaic si amorsa, ce are in componenta : linia tehnologica de fabricare a grundului de amorsare ; linia tehnologica de fabricare a vopselelor lavabile ; linia tehnologica de fabricare a tencuielilor mozaicate ; linia tehnologica de fabricare a tencuielilor sintetice ; Inventarul ieirilor ( produselor ), conform activitatilor de productie ce se desfasoara in urmatoarele sectii: Sectia Capacitate maxim de productie ( proiectata ) , tone / an 1. Secia sinteza rini i staia de maturare - Inst. .Rsini sintetice 25 000 - Inst. Rsini indenice 2 000 - Inst. Frutarom - pentru fabricarea produselor de sinteza organica fina 300 (obtinerea trans 2 hexenal) - Inst. fabricare diluanti 2 500 Secia lacuri - vopsele ( pentru obtinerea de grunduri, emailuri, lacuri si vopsele,clorcauciuc ) Secia PAFS (poliester armat cu fibre de sticl ) Secia SMC Sectia de vopsele pe baza de apa, tencuieli, mozaic si amorsa linia tehnologica de fabricare a grundului de amorsare ; linia tehnologica de fabricare a vopselelor lavabile ;
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

50 000

3 000 10 000 3000 5000


6
Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

linia tehnologica de fabricare a tencuielilor mozaicate ; linia tehnologica de fabricare a tencuielilor sintetice ; COD CAEN:

300 5000

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baza, 2059 Fabricarea altor produse chimice

Coduri CAEN, aferente altor activitati secundare desfasurate pe amplasament : 2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice 4941 Transporturi rutiere de mrfuri 5224 Manipulri 5210 Depozitri 7219 Cercetare- dezvoltare in stiinte fizice si naturale 7120 Activiti de testri i analize tehnice; Operatiuni cu precursori . 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII Documentaia care a stat la baza revizuirii autorizaiei integrate de mediu cuprinde: Cerere pentru revizuirea autorizaiei integrate de mediu , ntocmit de S.C. AZUR S.A., jud.Timis, loc.Timisoara, str. Constructorilor nr.1-3, nregistrat la A.R.P.M. Timis cu nr.1467 RP/09.09.2008 Anun public aprut n ziarul Renasterea Banateana; Raport de amplasament intocmit de INCD ECOIND TIMISOARA; Formular de solicitare ntocmit de S.C. AZUR S.A.; Extras de carte funciara 111346 /2005 , 111347/2005 ; Certificat de inregistrare seria A, nr.131464 /20.03.2002, eliberat de C.C.I. Timis.; Autorizatia de gospodarire a apelor nr.190 / 24.11.2005 eliberata de Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Banat; revizuita cu nr. 502/26.11.2007 valabila pana la 31.12.2014 ; Contract de colectare, transport si neutralizare a deseurilor menajere, incheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timisoara ; Contract de prestari servicii, pentru neutralizarea si distrugerea deseurilor periculoase, incheiat cu S.C. LAFARGE ROMCIM S.A ; Contract pentru furnizarea apei potabile, industriale, evacuarea apelor uzate si meteorice, incheiat cu Regia Autonoma Apa si Canal AQUATIM Timisoara Contract de livrare pentru deseuri de carton, folie, lemn, nr. 9315/15.oct.2002 cu SC.ERINA PREST SRL LUGOJ; Contract pentru preluarea deseurilor metalice cu S.C. VIELE 2005 SRL ; Autorizatie pentru operatiuni cu precursori: nr. 50-5558/5.02.2003, 521/30.09.2005, 523/06.04.2006, 519/30.09.2005, 520/30.09.2005, 521/30.09.2005, 522/30.09.2005, 2908/30.09.2005 emise de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase; Dovada platii tarifelor si taxei de mediu ;
7
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii: 5.1. Actiuni de control 5.1.1 Titularul activitii va lua toate msurile care s asigure c nici o poluare important nu va fi cauzat. 5.1.2 Titularul activitii va lua toate msurile de prevenire eficient a polurii, n special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile. 5.1.3 Titularul activitii trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe amplasament vor fi realizate n aa manier nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativ a zonelor de agrement, recreaionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului. 5.1.4 Titularul activitii trebuie s stabileasc i s menin un sistem de management al autorizaiei, care trebuie s ndeplineasc cerinele prezentei autorizaii. Acest sistem va evalua toate operaiile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producii mai curate, a reducerii i minimizrii deeurilor. 5.1.5 Titularul trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru a asigura faptul c sunt luate msuri corective n cazul n care cerinele impuse de prezenta autorizaie nu sunt ndeplinite. n cazul raportrii unei neconformri cu condiiile autorizaiei, trebuie declarate responsabilitatea i autoritatea pentru iniierea de investigaii i aciuni corective suplimentare. 5.2.Constientizare si instruire 5.2.1 Titularul activitii trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toi angajaii a cror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului. 5.2.2 Personalul care are sarcini clar desemnate n domeniul proteciei mediului trebuie s fie calificat conform specificului instalaiei pe baza de studii, instruiri i/sau experiena adecvat. 5.3. Responsabilitati 5.3.1 In conformitate cu prevederile art. 94 literele e,f,g din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului titularul activitatii, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite pentru verificare, inspectie si control punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora. Titularul activitatii are obligatia de a realiza in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control. 5.4. Raportari 5.4.1. Titularul de activitate trebuie sa inregistreze intr-un registru toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie. 5.4.2. Registrul va fi pus la dispozitia autoritatii de mediu si/sau autoritatii de control pentru verificari. 5.4.3. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, raportarile solicitate la datele stabilite. 5.4.4. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi schimbate, amendate printrun accept scris al autoritatii de mediu, care va urmari si centraliza datele transmise. 5.5. Notificarea autoritatilor
8
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

5.5.1. Titularul activitatii trebuie sa notifice Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara prin fax si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: Orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie. Orice functionare defectuoasa a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate duce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament. Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un raspuns urgent din partea agentiei. Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei. Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei. 5.5.2. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul Agentiei Reginale pentru Protectia Mediului Timisoara raportul privind incidentul. 5.5.3. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil: in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administrata Nationala Apele Romane Directia Apelor Banat;

in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, care va asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta; in caz de imbolnaviri ale personalului: Autoritatea de Sanatate Publica. 5.5.4. In cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara: incetarea permanenta a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate; incetarea oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an; reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire. 5.5.5 Orice modificare privind documentatia depusa de titularul de activitate la solicitarea autorizatiei integrate trebuie notificata autoritatii competente de protectia mediului : modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului; modificari privind detinatorul instalatiei; masuri luate privind intrarea in proces de lichidare. 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE 6.1. Utilizarea materiilor prime si materialelor auxiliare se va face potrivit consumurilor specifice maxime precizate in documentatia tehnica de sustinere a solicitarii. 6.2. Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si de optimizare a consumurilor specifice. 6.3. Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. 6.4. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare. 6.5. Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare. 6.6. Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate.
9
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

6.7. Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. 6.8. Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate, unde este cazul, in conditii de siguranta pentru personal si mediu. Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii, va folosi urmatoarele materii prime si auxiliare: SECTIA RASINI INSTALATIA RASINI SINTETICE Denumire materie prime / semifabricat Consumuri pentru capacitatea maxima ( proiectata ) t/an Anhidrida ftalica 1 960 Anhidrida maleica 2 100 Uree tehnica 100 Formol 560 Pentaeritrita 165 Xilen 2 700 Izobutanol 640 Toluen 300 Whitespirt 1 090 Ulei de soia rafinat 1 065 Stiren 6040 Hidrochinon 1 Dipropilenglicol 1 470 Terbutilcatechin 0,4 Naftenat i octoat de cupru 1,5 Dimetil anilin 3 Propilen glycol 1 310 Dietilen glycol 610 Metacrilat de metil 15 Acid acrilic 1 Terdodecil mercaptan 2 Perbenzoat terbutil peroxide 32 Peroxid de benzoil 1 2-hidroxietil metacrilat 1 Acrilat de butil 25 Acetat de butil 30 Glicerin 36 Hidroxid de litiu 0,5 Trietanol amin 0,5 Melamin 140 Hidroxid de sodiu 1 Acid clorhidric 195 Izobutanol 2.030 Azalchid 60 % in toluen 725 ( Rasina alchidica- semifabricat )
10
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Azamin 60 % ( Rasina aminica) 725 Monoetilenglicol 3 064 Preventol ( Amestec cu continut de etandiol, 8,3 formaldehida, 5-clor-2-metil-3(2H)-izotiazolona,2-metil3(2H)-izotiazolona) Azotit de sodiu 31,1 Butanol 134 Trifenilfosfit 6 Neopentilglicol 850 1,6 Hexandiol 300 Aid izoftalic 900 Acid tereftalic 370 Acid adipic 200 Anhidrida trimelitica 200 Butilglicol 300 Butildiglicol 600 Tegocat ( dibutil carboxilat de Sn) 4 Solvesso 150 ( Subst petroliere aromatica) 900 Solvesso 200 ( Subst petroliere aromatica) 300 Solvesso RPDE ( Subst petroliere aromatica) 200 Trimetilolpropan 100 Emerox 1144- 1110 ( acid azelaic) 5 Radiacid 960 50 Acid paratertbutilbenzoic 20 DBTL 4 Solvesso 100 50 Butilglicolacetat 200 Butildiglicolacetat 50 Dowanol PMA 100 Diacetonalcool 50 Isopropanol 10 N- Metilpirolidona 10 INSTALATIA RASINI INDENICE Consumuri pentru capacitatea maxima Denumire materie prime / semifabricat ( proiectata ) t/an PYROLEN ( rasina aromatica) 1920 Dioctiladipat 120 INSTALATIA FABRICARE DE PRODUSE DE SINTEZ ORGANIC FIN ( FRUTAROM ) Consumuri pentru capacitatea maxima Denumire materie prime / semifabricat ( proiectata) t/an Butiraldehida 494,25 Etil-vinil-eter 163,8 Toluen 76,5 H3PO4 81 BF3 0,5
11
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Na2CO3 NaCl NaOH Alcool etilic

8,1 9,6 5 80,3

SECTIA LACURI - VOPSELE Consumuri pentru capacitatea Denumire materie prime/ semifabricat maxima (proiectata ) t/an Azalchid 60 % in toluen 14.400 ( Rasina alchidica ) Butanol 310 Xilen 4 900 Polimer acrilic de dispersie ( Rasina stiren acrilica) 2 310 Pasta colorant ( Compusi organici in solventi) 2 210 Hexametafosfat de sodiu 9 Carbonat de calciu (diverse sortimente) 6 950 Bioxid de titan 1 280 Whitespirt 1.000 Hidroxid de sodiu 1 Nexcoat (agent de acoperire) ( Colalescent trimetil-pentadiol-monoizobutirat) 160 Lopon 890 (aditiv) ( Poliacrilat de sodium in apa) 15 BYK (aditiv) ( Antispumat siliconic, agent de dipersie, aditiv de 76 supraf.) Mergal 14 ( Solutie amestec de dioxo si izotiazolona) 17 Natrosol ( HHBR Hidroxietilceluloza ) 27 Rasina Siliconic 60 Polypox ( Amestec de amine in solventi) 39 Rasina epoxidica 45 Fosfat de zinc 25 Stapa ( Past de aluminiu in solvent) 16 Barita ( Sulfat de bariu) 4 652 Talc ( Silicat de magneziu) 2 140 Antioxidant 20 ( Trimetil fosfit, EDTA) Acetat de butil 925 TOLONATE ( Poliizocianat alifatic) 51
12
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Pigmenti ( Esteri organici, sau anorganici ca : bioxid de titan, oxid de fier, tetraoxocromat de zinc, pigment azoic sare de mangan, molibdat de crom, paste pt. colorare Temacolor) SANDUVOR ( Oxalamide derivate, amine dizolvate ) Negru de fum ( Carbon praf) SER AD ( Amestec substante organice cu aditivi neionici) Vinol ( Rasina vinilica) Octoat de calciu Oxid de fier Naftenat de sodiu Perchem ( Sare cu bentonita de ditallowdimetilamoniu) Octoat de zirconiu Octoat de zinc Oxid de zinc Lecitin Metil etil cetona Benton ( Silicat stratificat) Antitera ( Solutia sarii alchilamoniacale a unui acid gras nesaturat) Solthix ( Metoxipropilacetat) Octoat de cobalt Acetona Acetat de etil Metoxipropil acetat (Duanol) Dioctiladipat Metatin (Catalizator-Dibutyltindilaureat si dibutyltindicarboxilat ) Syloid Bioxid de siliciu Perenol Polidimetilsiloxam modificatl Neocryl ( Polimer acrilic solid) Alcool etilic Clorcauciuc (Pergut S-20) Polestral PU 18 75% Toluen ( Rasina poliesterica saturata) Desmodur (import) ( Poliizocianat aromatic in acetat de etil) Litopon ( Pigment alb mineral silfat de bariu si sulfura de zinc)
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

400 7,5 3 153 71 148 16 0,5 88 300 10 2.800 4 152 0,5 0,5 0,5 145 460 28 31 69 3,5 75 6 14 154 82,1 49 80 140
13
Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Ulei ricin Sol. Colofoniu ester L003-40 Metoxipropanol (Dowanol PM) Amoniac 25% Coatex ( Solutie de poliuretan in amestec cu apa si izotiazoline) Butilglicol Stearat de zinc Deuteron Mk ( Metilendiaminometileter policondensat) Surfinol ( Surfactant 1,2 etandiol- 2,4,7 tetrametil decil diol ) Aquacer ( Alcool etoxilat pe baza de acizi grasi) Metilcarbitol ( Dietilglicol monometil eter) Pig. Holcolest red HC ( Pigment organic) Pasta Luconyl Schwarz ( Pasta organica de colorare) Tego foamex 810 ( Antispumant ) Agent dispersare ( Sare de amoniu a unui acid carboxilic in aditiv) Nitroceluloza umectata **

9 44 3 3 6 80 29 2 10 71 30 36 12 4 4 10

SECTIA SMC Denumire Materie prime/ semifabricat Hidroxid de aluminu Parabenzo-chinon Carbonat de calciu Peroctoat de terbutil Polistiren Luvatol (sol de MgO in rasina) Stearat de zinc BYK Perbenzoat de tert butil Microthene (polietilena) Paste colorare Stiren Fibra de sticla ( Roving filament fibra sticla)
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Consumuri pentru capacitatea maxima ( proiectata ) (t/an) 1.443 2 3.590 28 176 95 128 30 31 256 170 735 1 819
14
Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Folie poliamid Rsin poliesterica nesaturata Acetona

200 2 049 5

SECTIA PAFS Denumire materie prime/ semifabricat SMC (Rasina cu fibra de sticla , coloranti intre 2 folii de polietilena) Diluant Lacuri Intritor Vopsea Acetona NOTA ( ** ) Nitroceluloza umectata este doar depozitata la SC AZUR SA SECTIA DE VOPSELE PE BAZA DE APA, TENCUIELI, MOZAIC SI AMORSA Hexametafosfat de sodiu Bioxid de titan r-tc 90 Carbonat de calciu 2 microni Amoniac 25% Arbocel b 400 Butilglicol Byk 037 Wolacel 30000 Preventol d6 Calcilit k 1-1.5 Calcilit k 1.5-2 Calcilit k 500 Nexcoat 795 Loxonol dpm Omya Carb Rovo 2 (2 microni) Omya Carb Rovo 5 (5 microni) Calcita nidas 3 microni 454 2414 26.270 213 724 1.382 355 710 284 19.028 1.420 67.166 426 852 52.398 14.200 19.880
15
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Consumuri pentru capacitatea maxima (proiectata) (t/an) 2 970 7 26 11 36 50

Agent dispersie d15 Mergal paste 89 (metatim 55-63) Bermocoll ebs 451 fq (aditiv celulozic) Mergal k 14 Propilenglicol Acrisol tt 615

355 336 42 168 420 84

Acetona Acid fosforic Acid acrilic Acrilat de butil

MATERII PRIME DEPOZITATE DE CATRE SC AZUR SA PENTRU ICC CHEMICALS SRL Denumire materie prime Cantitate depozitata (t/an) 600 150 1 15 40 100 140 25 6 150 7 0,2 25 6 50 25 14 25 35 1 45

Carbonat de potasiu Dioctiladipat Dioxid de titan Fosfat trisodic Gluconat de sodiu Monoetilenglicol Neopentilglicol Oleat de sodiu Parafina Wax Pasta de aluminiu Stapa ( 65% aluminiu) PVC emulsie/ Slovinyl EP702 Polietilena granule Stearat de zinc Tripolifosfat de sodiu Trimetilol propan Trifenilfosfit Trioxid de stibiu

Baerolub 72 modificator de vascozitate( amestec 5 hidrocarburi aromate) Baerorapid 3 FK modificator de procesare ( copolimer 0,3 acrilic) Exrein EP stabilizator conc. ( sulfat tribazic de plumb) 0,2 Baeropan MC 9368 SP/5 secunda Soda caustica fulgi 5 40
16
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Substanele si preparatele chimice periculoase prezente pe amplasamentul SC AZUR SA Nr . crt Denumirea substantei periculoase NR CAS, Fraza de risc Localizare a Cantitat Mod de e totala depozitar detinuta e (tone) Rezervor R2007/2 R2014 R2032 Rezervor R 2004 Rezervor R 2001 R 2010 Rezervor R 2022 Rezervor R2028 Butoaie Rezervor R 2007 Butoaie Rezervor R2052 R2051 Butoaie Volu m maxi m M3 1. Acetona D= 0,80 to/ mc 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Toluen D = 0,86 to/mc Xilen D= 0,86 to/mc Whitespirite D= 0,80 to/mc Formaldehida 37 % Aldehida butirica D= 0,81 to/mc Butanol D= 0,81 to/mc Solveso (Solvent DERO) D= 0,89 to/mc Stiren D= 0,90 to/mc Metanol 67-64-1 R11,R36,R66 R67 108-88-3 R11,R20 1330-20-7 R10,R20/21, R38 8052-41-3 R10, R 65 50-00-00 R23/24/25, R34,R40, R43 123-72-8 R11 123-72-8 R11 64742-94-5 R51/53,R65, R66,R67 100-42-5 R10,20,R36/38 67-56-1 R 11-23/24/2539/23/24/25 R11 123-86-4 R10,R66,R67 78-83-1 R10 - 37/38-41Depozit Lichide nr. 17 Depozit Lichide nr 17 Depozit Lichide nr 17 Depozit. Lichide nr 17 Depozit Lichide nr 17 Depozit Frutarom Depozit Lichide nr.17 Depozit Lichide nr 17 Depozit Lichide nr 17 Depozit materii prime nr. 1 Depozit Nitrocelulo -za Depozit Lichide nr 17 Depozit Lichide nr 83 60 60 100 30 30 30 1 80 0.06 100 100 100 100 100 60 60 160 200 50 220 Kg 100 220 Kg 200 200 220 Kg 25 Kg 60 50 75 70 5 270 0,120 209 80 Capacita -te totala de stocare (tone)

11. Nitroceluloza umectata D= 0,96 to/mc 12. Acetat de butil D= 0,88 to/mc 13. Izobutanol D= 0,80 to/mc
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

4 10 20

Cutii de carton cu saci PE Rezervor R2013 Rezervor R2002

10 45 45

30
17

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

14. Ciclohexa-nona Metacrilat de 15. metil D= 0,96 to/mc 16. Metoxipropilacetat Azotit de sodiu 17. D= 1,2 to/mc 18 Alcool izopropilic

67 108-94-1 R10,R20 80-62-6 R11,R36/37/38,R 43 108-65-6 R10,R36 7632-00-0 R8,R25,R50 67-63-0 R11,R36, R67

19. CLU Octoati de Co,Mn,Ca, Cu , Zn. Zr D= 1,0 to/mc Acrilat de butil D= 0,98 to/mc Etil vinil eter D= 0,75 to/mc

20

R10 141-32-2 R10,R36/37/38,R 43 109- 92- 2 R11

17 Depozit materii prime nr 1 Depozit materii prime nr 1 Depozit materii prime nr 1 Depozit Materii prime nr 1 Depozit materii prime nr 1 Cuva depozit SMC Depozit materii prime nr 1 Depozit materii prime nr 1 Depozit Frutarom Depozit Maturare, sectii

0,2 0,8 0,2 0 0,200 0 2,5

R2012 Butoaie Butoaie Butoaie SACI Butoaie Rezervor R1 Butoaie

30 220 Kg 220 Kg 220 Kg 25 Kg 220 Kg 20 220 Kg 1000 Kg 220 Kg 11 x 60 19 x 30 220 Kg 20 Kg 5 Kg 3 Kg 2 Kg 1 Kg 220 Kg 20 Kg 5 Kg 3 Kg 2 Kg 1 Kg 220 Kg
18

1,6 2,0 1 2 2 20 5

21 22

0 10

Cuburi plastic Butoaie Rezervor R 201/111 204/1- 19 Butoaie Cutii

25

30

23

Rin D= 1,0 to/mc

R10, R20, 38, 41, 67, 36/38

200

1000

24 Emailuri D= 1,33 to/mc R10, R20, R33, 65, 67

Depozit produse finite si sectia Lacuri

25

250

25

Lacuri D= 0,9 to/mc

R 11, 20, 21, 22, 37, 38, 41, 66, 67

Depozit produse finite si sectia Lacuri Depozit produse

Butoaie Cutii 20

30

Diluani D= 0,86 to/mc


Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

R11, 22, 38, 41, 67

3 Butoaie

25

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

26 finite 27 28 29 Solvesso 100 30 Deseu butanal 31 Semifabricate rasini, lacuri D= 1,0 to/mc Tertbutilperbenzo at Aldehida butirica D= 0,81 SOLVESO 150 ND Solvesso 100 36 Solvesso 200 ND 37 Dowanol PMA 38 Isopropanol R 11, R 37, R 65 R 10, R 36 R11 Benzina (LukOil) D= 0,78 to/mc Motorina (LukOil) D= 0,84 to/mc Depozit Lichide nr 17 Depozit Lichide nr 17 Depozit Lichide nr. 17 Depozit Frutarom Platou Depozit lichide nr.17 Depozit special Depozit maturare Depozit lichide nr 17 Depozit lichide nr. 17 Depozit lichide nr. 17 Depozit lichide nr. 17 Depozit lichide nr. 17

Cutii

5 Kg 3 Kg 2 Kg 1 Kg 300 500 500 500 980 kg 168 kg 200 kg 25 kg 60 mc 100 mc 20 mc 100 mc 560 580 30 60

R 11, 45, R 10, 40, 45 R66, R67, R 51/53

300 320 10 30

Rezervor R2033 R2005/2 Rezervor R2005/1 R2029/1 Cuburi de plastic de 1000 l Butoaie Butoaie Barele plastic Rezervor butanal Rezervor R 2053/1 Cuburi de 1000 l Rezervor R 2053/2

R10, 38,41,67 R2, 7, 38 R11 R 65,66,67, R 51/53 R10, R65, R37, R66, R67, R51/53 R65, R66, R 51/53

200 2,4 25 23 0 0 0 0

250 3 41 90 30 90 40 25

32 33 34 35

Cuburi de 900 1000 l kg Butoaie 200 kg

Depozitarea materiilor prime si auxiliare (inclusive ambalaje) se realizeaza astfel: 1. Depozitul de lichide nr.17 este amplasat la nord de calea ferat industrial, este betonat i prevzut cu diguri laterale; eventualele scurgeri sunt colectate ntr-un sistem de canale prin care apele rezultate (scurgeri, ape pluviale i apele de rcire a rezervoarelor) sunt dirijate catre un bazin separator, iar de aici prin pompare n separatorul seciei rini. Depozitul este prevzut cu sistem de rcire prin stropire a rezervoarelor. Depozitul serveste la stocarea: solventilor (toluen, xilen, whitespirit, stiren, acetona, alcooli), materiilor prime lichide (glicerina, epiclorhidrina, formol, uleiuri) si diluantilor preparati in cadrul societatii .
19
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

CUVA 1: R 2005/1 500 mc motorina inchiriat LukOil R 2005/2 500 mc benzina inchiriat LukOil R 2009 24 mc propilen glycol R 2007 24 mc propilen glycol R 2027 40 mc ulei soia R 2033 300 mc benzina inchiriat LukOil R 2022 200 mc whitespirit CUVA 2: R 2029/1 500 mc motorina inchiriat LukOil R 2111 25 mc butilglicol R 2113 25 mc butilglicol R 2107 63 mc butildiglicol R 2029/2 200 mc Solvesso 150 R 2020 200 mc Solvesso 200 R 2017 200 mc Solvesso RPDE R 2105 30 mc butilglicol CUVA 3: R 2010 60 mc xilen R 2001 60 mc xilen R 2021 100 mc ulei soia R 2011 63 mc ulei soia R 2013 60 mc acetat de butyl R 2008 24 mc dipropilen glycol R 2004 100 mc toluen R 2014 100 mc acetona R 2032 100 mc acetona R 2007/2 100 mc acetona R 2002 30 mc butanol R 2012 30 mc izobutanol CUVA 4: R 2001/2 63 mc monoetilen glycol R 2028 50 mc formaldehida 37 % R 2027 50 mc ulei de soia R 2005 25 mc butilglicol R 2024 50 mc ulei de in R 2023 60 mc ulei de in R 2034 60 mc monoetilen glycol CUVA 5 : CUVA 6: R 2051 200 mc stiren R 2053/1 100 mc solvesso 150 ND R 2053/2 100 mc solvesso 250 ND R 2052 60 mc dietilen glycol R 2056 20 mc dietilen glycol R 2057 20 mc dietilen glycol
20
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

In depozitul nr. 17 exista si rezervoare care in momentul autorizarii erau golite, curatate si sigilate ; aceste rezervoare sunt enumarate in tabelul de mai jos : CUVA 1: R 2016 24 mc R 2011 20 mc R 2030 20 mc R 2041 20 mc R 2029 25 mc R 2031 24 mc R 2013/3 25 mc R 2013/2 25 mc R 2013/1 25 mc R 2025 20 mc R 2006 300 mc R 2003 300 mc CUVA 2: R 2019 31,5 mc R 2021 25 mc R 2022 25 mc R 2039 25 mc R 2037 25 mc R 2025 20 mc CUVA 3: R 2015 50 mc R 2017/1 50 mc R 2017/2 50 mc R 4002/1 10 mc R 4002/2 10 mc R 4002/3 10 mc R 2025 30 mc R 2018 100 mc R 1 25 mc CUVA 4: R 2019 31,5 mc R 2035 15 mc R 2015 25 mc R 2009 25 mc CUVA 5: R 2054 25 mc R 2055 180 mc

2. Depozit maturare rasini Staia de maturare este organizat n aer liber, fiind amplasat pe o platform betonat cu dimensiunile 25x70 m, nconjurat cu un dig de beton. Apa pluvial i scurgerile accidentale de produse sunt dirijate la separatorul local de la Secia Rini. R200/1- 11 - 60 mc R208/1-5 10 mc R 204/1-19 30 mc R206/1-9 28 mc R202/1- 31 mc R202/2 100 mc 3. Depozit materii prime lichide SMC : contine o cuva betonata cu 3 rezervoare de cate 25 mc fiecare din care 2 se utilizeaza pentru depozitare rasina poliesterica si unul este gol pentru situatii deosebite ( depozitare CLU sau rezerva) 4. Depozitele de materii prime solide : 6 pozitii ( depozit nr.1, depozit PAFS, depozit SMC, depozit Frutarom, depozit nitroceluloza,depozit materii prime solide pentru sectia de vopsele, tencuieli, mozaic si amorsa) servesc pentru stocarea urmatoarelor materii prime : anhidride, acizi organici, colofoniu, uree, melamina, acizi si saruri anorganice, negru de fum, pigmenti, materiale de umplutura, nitroceluloza umectata, SMC, fibra de sticla, etc. 5.Depozit de ambalaje serveste pentru depozitarea ambalajelor. 6. Depozitul de materiale si piese schimb 7. Depozitul de produse finite 2 pozitii ( depozit central si depozit pentru sectia de vopsele, tencuieli, mozaic si amorsa ) serveste la depozitarea produselor destinate comercializarii 8. Depozite produse finite PAFS 4 locatii. 9. Depozit deseuri periculoase
21
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE. 7.1 APA Alimentarea cu apa potabila si tehnologica: 1. Sursa : - reteaua de apa a municipiului Timisoara - subteran : 3 foraje , cu urmatoarele caracterisitici F1 rasini - H=120 m, Dn = 225 mm, Q = 7 m3/h F2 lacuri - H=120 m, Dn = 225 mm, Q = 7 m3/h F3 incendiu - H=65 m, Dn = 225 mm, Q = 4,5 m3/h 2. Volumele de apa potabila autorizate - din reteaua municipiului Timisoara ( tehnologic) : zilnic max.= 7,2 m3/zi zilnic med.= 6 m3/zi anual= 1500m3/an - din foraje ( igenico sanitar ) : zilnic max.= 187,63 m3/zi zilnic med.= 156,36 m3/zi anual= 39090 m3/an - din foraje ( tehnologic) : zilnic max.= 1012,37 m3/zi zilnic med.= 843,64 m3/zi anual= 210910 m3/an Functionarea este de : 250 zile/an, 24 ore / zi 3. Instalaltii de captare - cu ajutorul a 3 pompe din cele 3 foraje existente pe amplasament 4. Instalatii de tratare Apa captata din foraje nu este tratata 5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare cu V=1000 m3 fiecare, in care se acumuleaza apa de incendiu Apa pentru stingerea incendiilor Rezerva de incendiu este asigurata de forajul F3 . Volumul intangibil 2 rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 1000 m3 fiecare Modul de folosire - Necesarul total de apa din retea : Maxim 7,2 m3/zi Mediu 6,0 m3/zi - Cerinta totala de apa din foraje : Maxim 7,2 m3/zi Mediu 6,0 m3/zi - Necesarul total de apa din foraje : Maxim 5000 m3/zi Mediu 4167 m3/zi
22
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Minim 2916,9 m3/zi - Cerinta totala de apa din foraje : Maxim 1200 m3/zi Mediu 1000 m3/zi Minim 700 m3/zi Gradul de recirculare intern a apei este de 76%. Evacuarea apelor uzate a). Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, in baza contractului nr.119/08.12.2003 i a Avizului tehnic nr.6443/18.04.2005 incheiate cu RA AQUATIM prin intermediul a 2 bransamente (B-dul Industriilor si B-dul Constructorilor). b). Apele pluviale, colectate de pe platform ,sunt evacuate ntr-un canal stradal din care debueaz gravitaional n canalul Bega, dupa trecerea prin statia de preepurare ape pluviale. c). Apele uzate tehnologice sunt dirijate n separatoarele locale apoi la statia de preepurare ape uzate. Dup epurare, apele preepurate sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Timisoara. 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI .Utilizarea energiei termice i electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, declarate de titular. Titularul autorizaiei trebuie sa identifice i s aplice toate oportunitile pentru reducerea energiei folosite i cresterea eficienei energetice. Anual se va ntocmi un plan de utilizare eficient a energiei i o dat la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetic. Sursele de energie, pentru activitatea desfasurata pe amplasament, sunt: energia electrica si gazul natural. 7.2.1. ENERGIA ELECTRICA Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reeaua SC ELECTRICA BANAT SA prin intermediul a 12 transformatoare electrice de 10/0,4 kV, de tipul transformatoare cu uleiuri (fara bifenili sau trifenili policlorurati), cu capacitate de 1600 KVA-10 buc., 1000 KVA-2 buc. Bateriile de condensatoare pentru compensarea energiei reactive de joasa tensiune cuprind condensatoare fara intretinere (incapsulate). Exista 4 grupuri de condensatoare tip CS 0,380/1997. Consumul maxim anual pentru capacitatea proiectata este de 34 354 MWh/an. Energia termica necesara incalzirii spatiilor din dotare si pentru prepararea apei calde respectiv a aburului tehnologic se asigura de la centralele termice proprii. 7.2.2. GAZE NATURALE Gazul natural - ca sursa de energie folosita in activitatile desfasurate - este utilizat la urmtoarele instalatii de ardere: 1. Cazan de abur, tip CR 16, consum nominal 700 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=24 m, =900 mm; 8 MW 2. Cazan de abur, tip ABA 4 consum nominal 340 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=24 m, =600 mm; 3 MW 3. Cazan de abur, tip SARIUS, consum 94 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=8 m, =400 mm; 0,8 MW 4. Cazan apa calda, tip BLOWTHERM PACK P/AR 300, consum nominal 48 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=16 m, =200 mm; 0,348 MW 5. Cazan apa calda, tip SIME RMG 100K, consum nominal 11 N m3/h gaz natural, cos de
23
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

fum: H=16 m, =200 mm; 0,100 MW 6. Cazan apa calda, tip Termo OV color N4V , consum nominal de 2,5 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=5 m, =200 mm; 0,032 MW 7. Generator de aer cald, tipIH/AR 350 , consum nominal de 50 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=16 m, =200 mm; 0,406 MW 8. Statie incalzire DOWTHERM ( nclzeste ulei diatermic ), consum nominal de 220 N m3/h gaz natural, cos de fum: H=18m, =500 mm; 1,80 MW Combustibilul utilizat la cazanele din dotare este gazul natural, furnizat de E.ON GAZ SA Consumul de gaz natural pentru capacitatea proiectata este de 8 900 000 Nm3/an. 8. DESCRIEREA INSTALAIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT SC AZUR SA, ocupa o suprafaa de 135.499 mp. Societatea este amplasat pe Str. Constructorilor nr. 3-5, Timioara, avnd urmtoarele vecinti: - la Sud: SC TEHNOMET BEGA GRUP SA desprit prin B-dul Constructorilor - la Est: Depozitul nr.1 PECO al SN PETROM - Sucursala Timi, Bulevardul Industriei - la Vest: SC BEGA CHIM SA i SC UNITECH SA - la Nord: Str. Torac (zon rezidenial), lacul Subuleasa, Calea Moniei i parial SC BEGA CHIM SA. 8.1 DOTRI (INSTALAII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE) Dotarile specifice pentru activitatile desfasurate pe amplasament sunt urmatoarele: INSTALATIA RINI SINTETICE Cota 10 : -reactoare de 15 mc - 5buc -reactoare de 10mc - 3buc -reactoare de 5 mc - 2 buc -reactoare de 7 mc - 2buc -istalatie pilot - 1buc -condensator vertical - 12buc -condensator orizontal - 12 buc -baterii cu 3 vase florentine - 12 buc -pompa vid - 11buc -vas tampon - 11 buc -vas dozare solventi - 7buc -antisublimator - 8buc -vas spalare gaze - 9buc b. Cota 16 : -buncare solide - 10buc -cantare 13 buc -cantar electronic - 2buc -vas diluant - 1buc
24
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

-distributie solventi c. Cota 0 : -finisatoare de 31,5mc - 5buc -finisatoare de 20mc - 2 buc -finisatoare de 10mc - 4 buc -finisatoare de 8 mc - 3buc -finisatoare de 15mc - 2buc -pompe de recirculare - 12 buc -pompe de ambalare - 11buc -filtru rasini - 8buc -pompa la maturare - 3buc -vas tampon - 8 buc -masina infoliat - 1 buc -lifturi sarcina 2000 kg 2 buc -macara 1 tof 1 buc -rezervor azot gaz 1 buc -stocator azot lichid 11,25 mc 1 buc INSTALATIE DOWTHERM : -cazane incalzire : 2buc -pompa recirculare dowtherm : 2buc -pompa incarcare-descarcare : 1buc -pompa dowtherm sec. : 1buc -rezervor tampon -1buc -100mc -rezervor expansiune -1buc - 20mc INSTALATIE DILUANTI - Vas masura 2 mc pt diluant - 2 buc - Pompa recirculare 2 buc - Vas 5 mc 1 buc INSTALAIA FRUTAROM -Cota 0 -1 reactor 15 mc -1 vas colectare ape de neutralizare -2000 l -1 vas colectare ape acide - 2000 l -Cota 4,5 - reactor 2,6 mc - 2 buc - coloana distilare 2 buc Cota 10 - 3 reactoare inox 5000 l - 1 reactor inox 3000 l - 3 condensatoare - racitoare inox - 2 vase colectare - 1600 l - 1 vas colectare 200 l - 2 pompe de vid - 2 pompe dozatoare -4 pompe cu diafragma actionate cu aer comprimat - schimbator de caldura 4 buc
25
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

-Cota 16 - 3 vase colectare inox- 1600 l - 2 coloane de distilare - 3 condensatoare-racitoare de inox -1 instalatie de apa subracita INSTALATIA DE RASINI INDENICE -reactor polimerizare -5mc -vas neutralizare :12 mc -reactor distilare :8 mc -condensator multitubular -vas stocare -5 mc -vas neutralizare-1 mc -pompa dozare trifluorura de bor -pompa transvazare rasina -pompa evacuare solvent -pompa de vid SECIA LACURI I VOPSELE COTA +12 M -36 buncare alimentare mori -8 buc buncare planetare si sinusuri -4 cantare de 1 to COTA +7 M -11 mori cu perle -32 vase de pregatire pt. mori -3 sinusuri mari +1 sinus mic+birotor+moara de laborator -30 buc vase finisare de 5 mc -12 buc vase finisare de 10 mc -4 buc vase finisare de 1 to -5 masini de frecat cu 3 valturi -2 mori Mill -3 buncare pt lac -4 planetare -2 mori cu perle AMBALARE -2 masini de ambalat - 1 masina de ambalat pneumatica -1 masina de infoliat -2 masini de nuantare -2 mixere giroscopice -22 vase de finisare de 10 mc - 18 buc stendere - 4 transpaleti SECTIA DE VOPSELE PE BAZA DE APA, TENCUIELI, MOZAIC SI AMORSA
26
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

-2 sinusuri -8 vase de pregatire emulsionate, pe role, de 1 to si 0.6 kg -tablou electric comanda -vase de stocare rasina (2 vase de 20 mc,unul de 5 mc),prevazute cu pompe dozatoare -vas de omogenizare de 10 mc, prevazut cu amestecator de constructie speciala, cu trei discuri dintate si un curatator tip ancora, pentru cutatirea peretilor laterali si fundului vasului - descarcator de big-bag -filtru si pompa pentru ambalarea produsului finit -masina de ambalare semiautomata -filtru saci cu scuturare -tubulatura -ventilator -12 buncare (containere) de stocare a pietrelor colorate, dispuse pe doua randuri de cate 6 pe o platforma metalica. Fiecare buncar este echipat cu un snec dozator. -banda transportoare pe care se gaseste o balanta electronica cu ajutorul careia se dozeaza cuarturile colorate, conform retetelor. Banda transportoare se afla intre cele 2 randuri de buncare, sub platforma metalica. -pompa de dozare a pastei de baza pentru mozaicuri, prevazuta cu dispozitiv de cantarire electronic. -un amestecator pentru omogenizarea pastei de baza cu pietrele colorate. -panou electric de comanda,care include comanda automatizata electronica tip S 7(Siemens) -instalatie de dozare lichide, compusa din vase de stocare paste,pompa dozatoare cu membrana si echipamente aferente -instalatie de dozare solide,compusa din 2 cantare electronice cu dispozitiv de cantarire -amestecator de constructie speciala(mixer) pentru producerea tencuielilor sintetice -instalatie de ambalare compusa din presa hidraulica legata la o masina de ambalat adecvata -3 stendere de 2 mc situate pe celule de cantarire, in care se pot produce sarje de 3000 kg -conveior( un sistem de benzi transportoare dispus in forma de dreptunghi, care transport stenderele de la pozitia start la pozitia finala) -vas de amestecare de 5 mc, prevazut cu amestecator de constructie speciala -vas stocare rasina acrilica (acelasi cu cel folosit la fabricarea vopselelor lavabile) -pompa dozatoare -masina de ambalat adecvata SECIA SMC -cantar electronic - 2buc -pompa dozare pasta - 2buc -pompa polistiren - 1buc -Sinus -1buc -masna fabricat SMC - 1 buc -macara pt role - 1buc -sinus mic - 1buc -stendere - 3buc -vas pregatire pasta SMC -1buc -vas pregatire sol polistiren - 1buc - lift mat prime 2 buc - instalatie climatizare 2 buc - instalatie incalzire sectie 1 buc - vas stocare stiren 1 buc - pompa stiren 1 buc - malaxor 2 buc - cantar 2 to 1 buc
27
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

SECIA PAFS - 5 prese de 2000 TF - 7 prese de 1000 TF - 1 presa de 400 TF ( proprietate LKH ) - 1 presa de 250 TF ( proprietate LKH ) - 1 presa de 160 TF ( proprietate LKH ) - 1 presa de 100 TF ( proprietate LKH ) - 1 presa de 60 TF ( laborator ) - 2 masini de ambalat( proprietate LKH ) - 2 instalatii de vopsit ( Charvo si Walther) - 1 instalatie de vopsit Airless - 1 robot de dungi - 1 robot de frezat( proprietate LKH ) - 1 ciclon de praf - 2 masini de gaurit - 1 compresor aer - 2 poduri rulante - 1 platforma hidraulica - 1 macara mobila -14 incalzitoare diatermice ( 8 Single + 4 Delthaterm + 1 Wito-Therm + 1Parmilleux ) - 1 racitor ( proprietate LKH ) - 3 agregate hidraulice -8 incalzitoare diatermice ( Single ) ( proprietate LKH ) - lift materiale 1 buc - aparat amestec vopsea - aspirator industrial - 1 buc instalatie ventilatie prese - Biofiltru instalatie retinere si eliminare COV CENTRALA TERMICA - cazan abur CR 16 1 buc - cazan abur ABA 4 - 1 buc - cazan abur SARIUS 1 t/ h 1 buc - pompe apa cazan - 3 buc - pompe umplere degazor 2 buc - statie tratare ape - 2 buc - pompe sare spalare filtre 2 buc - pompe incalzire 2 buc - schimbator caldura cu placi 1 buc - rezervor CLU 1 buc, V = 22 mc STATIA DE PREEPURARE SI RECIRCULARE APE - pompe vdf 45 kw 2 buc - pompe vdf 75 kw - 2 buc - pompe epeg - 2 buc - suflante aer 4 buc - turnuri de racire 3 buc
28
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

- modul de reglare automata ph 1 buc - rezervor acid sulfuric cu pompa dozatoare 1 buc - instalatie preparare solutie sulfat feros 1 buc - pompe submersibile 4 buc - cuva tratare deseuri 2 buc - deznisipator ape pluviale 1 buc 8.2 DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC 1. SECTIA SINTEZ RASINI SI STATIA PENTRU MATURAREA ACESTORA Cu urmatoarele instalatii: - 1 ) Rsini sintetice - 2 ) Rsini indenice - 3.) Sinteze fine (Frutarom) trans 2 hexenal - 4.) Instalatie fabricare diluanti Obtinerea rasinilor sintetice A ) de nalt temperatura ( alchidice, poliesterice nesaturate ) : - Dozarea materiilor prime solide si lichide - Sinteza propriu-zisa a rasinii prin reactii de policondensare i polimerizare ntre diverse substane organice, cum ar fi: - componente acide: acid adipic, acid benzoic, acid izoftalic, anhidrid ftalic, anhidrid maleic - componente alcoolice: glicerin, trimetilolpropan, neopentilglicol, propilenglicol, pentaeritrit - uleiuri vegetale (de regul ulei de in, ulei de soia, ulei de ricin) i acizi grai provenii din aceste uleiuri - Dizolvarea rasinii in solventi: soluiile de rini se realizeaz n reactoare (dizolvatoare), prin dizolvarea rinii n diveri solveni (toluen, xilen, white-spirt, solvent nafta, butanol, izobutanol, stiren) i realizarea operaiei de tipizare (aducerea soluiei de rini la caracteristicile dorite de vscozitate i coninut n substane nevolatile). - Filtrarea solutiei de rasina ( in scopul indepartarii eventualelor impuritatii solide ce provin din materiile prime ) - Ambalarea soluiei filtrate in butoaie sau transvazarea rasinii in rezervoarele de maturare B) de joasa temperatura ( ureo - i melamino formaldehidice ): - Dozarea materiilor prime solide si lichide - Sinteza propriu-zisa a rasinii care const n reacii de policondensare a unor compui aminici (uree, melamin) cu formaldehid, i esterificare cu butanol sau izobutanol a compuilor rezultai din condensri - Dizolvarea rinii n solveni (butanol, izobutanol) i tipizarea final la caracteristicile dorite. - Filtrarea soluiei de rin, pentru reinerea impuritilor mecanice - Transvazarea rasinii in rezervoarele de maturare Obtinerea rasinilor indenice ( inst. Indenice ): -polimerizarea -conditionarea rasinii obtinute -ambalarea produsului finit. Obtinerea trans -2- hexenalului ( inst. Frutarom ) : -Condensarea n-butiraldehidei cu etil vinil eter, obinndu-se metadioxanul -Distilarea metadioxanului -Hidroliza metadioxanului in mediu acid ( acid fosforic), cu obinerea trans 2-hexenal, alcool etilic i n-butiraldehid.
29
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

-Distilarea finala ( sub vid ) : rolul distilrii finale este acela de a ndeprta din sistem solventul compus din alcool etilic i n-butiraldehid -Stocare in vas de stocare Obtinerea diluantilor Diluantii se prepar prin simpla amestecare a unor solventi conform retetelor de fabricaie 2. SECTIA LACURI VOPSELE n aceast sectie se obtin urmtoarele produse: grunduri, lacuri, vopsele, emailuri, ntritori i alte materiale auxiliare Obtinerea de grunduri, emailuri, lacuri si vopsele: - Dozarea materiilor prime lichide si solide - Prepararea pastelor conf. retetei - Omogenizarea pastelor ( in masinile cu valturi sau in morile cu perle ) - Finisarea prin adaugarea de lianti, solventi - Filtrarea produsului finit - Ambalarea produsului finit in cutii , bidoane sau butoaie. 3. SECTIA DE VOPSELE PE BAZA DE APA, TENCUIELI, MOZAIC SI AMORSA 3.1. Fabricarea grundului de amorsare - dozare materii prime lichide - omogenizare - ambalare 3.2. Fabricarea vopselelor lavabile - dozare materii prime lichide - dozare materii prime solide - omogenizare - tipizare (daca e cazul) - ambalare 3.3. Fabricarea tencuielilor mozaicate - dozare pasta - dozare cuarturi colorate - omogenizare 3.4. Fabricarea tencuielilor sintetice - dozare materii prime lichide - dozare materii prime solide - omogenizare - tipizare (daca e cazul) - ambalare 4. SECTIA SMC Este sectia unde se obine semifabricatul SMC, produs pe baz de rsin poliesteric nesaturat aditivat, armat cu fibr de sticl, laminat ntre dou folii de material plastic Principalele faze ale procesului tehnologic sunt urmtoarele: - Dozarea rsinii poliesterice nesaturate si a celorlalte materiale - Mrunirea prin tiere a fibrei de sticl - Impregnarea materialului, obinut anterior, cu fibr de sticl, realizndu-se o folie continu sub form de rulou.
30
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

- Maturarea foliei obtinute 5. SECIA PAFS poliester armat cu fibre de sticla n aceast sectie se fabric diverse repere prin presarea semifabricatului SMC - decuparea foliei SMC - presarea , la cald, a bucatilor decupate - debavurarea materialului excedentar - finisarea pieselor obinute si protejarea unor piese prin vopsire (instalatia / robotul de vopsire dungi a placilor de fatada ) - ambalare :dupa uscarea vopselei, placile se ambaleaza. 9. INSTALAII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1. AER Tabel 9.1.1 Nr.crt. Denumire sursa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cazan de abur , tip CR 16 Cazan de abur , tip ABA 4 Cazan de abur, tip SARIUS Cazan de apa calda, tip Blowtherm Cazan de apa calda tip, SIME RMG 100K Cazan de apa calda tip, Termo Ov color N4V Generator de aer cald Statie de incalzire Dowtherm BIOFILTRU sectia PAFS Punct de emisie Cos gaze arse D= 0,9 m H=24 m, Q = 16 000 mc/h Cos gaze arse D=0,6m , H=24m, Q = 12 000 mc/h Cos gaze arse D= 0,4 m ,H=8m, Q = 3 500 mc/h Cos gaze arse D= 0,2 m, H=16 m, Q = 720 mc/h Cos gaze arse D= 0,2 m, H=16 m, Q = 700 mc/h Cos gaze arse D=0,2m , H=5m , Q = 650 mc/h Cos gaze arse D=0,2m ,H=16m , Q =500 mc/h Cos gaze arse D=0,5m , H=18m , Q = 3500 mc/h Cos evacuare gaze tratate D= 0,710 m , H= 12 m, Q = 16 000 mc/h

Tabel 9.1.2. Principalele ventilatoare de exhaustare din instalatiile SC AZUR SA Nr.crt Denumire sursa Punct de emisie
www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Observatii
31
Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

Ventilator filtru VE 7 Sectia lacuri vopsele ( pigmenti vopsea , carbonati ) Ventilator filtru VE 8 Sectia lacuri vopsele ( pigmenti vopsea , carbonati ) Ventilator filtru PAFS ( debavurare si slefuire repere - pulberi de la debavurarea pieselor)

H= 3m peste planseu cladire. Dimensiune tubulatura iesire D= 0,400 m, Q= 6.300 mc/h H= 3m peste planseu cladire. Dimensiune tubulatura iesire D= 0,400 m, Q= 6.300 mc/h

Functional

Functional

tubulatur de evacuare cu tiraj Functional forat de la ciclon H= 10 m, Dimensiune tubulatura iesire D=0,300 m , Q=1.600 mc/h

9.2. APA Intruct activitile desfsurate in cadrul SC AZUR SA conduc la existenta mai multor categorii de ape reziduale, s-a avut in vedere colectarea separat i implicit epurarea diferentiat, in functie de provenienta lor. Reteaua intern de canalizare a SC AZUR SA este de tip divizor si cuprinde : 1. Canalizarea apelor menajere: apele sunt colectate i evacuate separat de celelalte ape uzate. Aceste ape sunt trimise, prin pompare, n canalizarea oreneasc prin intermediul a dou bransamente din Bulvardul Industriilor i Bulevardul Constructorilor. 2. Canalizarea apelor chimic impure Apele uzate industriale, din procesele tehnologice, splri utilaje i pardoseli sunt dirijate n separatoarele locale ce deservesc : - depozitul de lichide si casa de pompe, de aici apele sunt dirijate prin conduct aerian n separatorul de produse petroliere, comun cu cel al sectiei de rini; - sectia rini de unde apele sunt dirijate n dou separatoare ; - sectia lacuri si vopsele ( bazin pentru separarea lamului ); - sectia de maturare care evacueaz ape de splare utilaje la un separator de lam ce apartine de sectia rsini; 1separator local scos din funciune (este folosit pentru colectarea si stocarea temporara a apelor uzate inainte de a fi tratate in statia de preepurare, in cazul unor scurgeri accidentale de la sectiile PAFS sau SMC) Efluentii celor patru bazine separatoare sunt dirijate la staia de preepurare. Staia de preepurare Efluentul separatoarelor si apele reziduale de la laboratoarele chimice sunt tratate in staia de preepurare ( Q mediu proiectat = 85 m3 / h ) Procesul tehnologic de tratare a apelor chimic impure se desfoar n dou trepte : - tratare mecanic - tratare chimic Tratarea efluentului statiei de preepurare decurge in modul urmator : egalizarea debitului neutralizarea apelor cu acid sulfuric concentrat barbotare aer , in scopul indepartarii produsilor organici volatili si al omogenizarii compozitiei coagulare floculare : coagulare prin dozare de FeSO4 10 % si corectie pH cu solutie hidroxid de sodiu, iar floculare cu barbotare de aer pentru mentinerea flocoanelor in suspensie Statia de preepurare ape este alcatuita din : - bazin aspiratie cu V = 50 m3 - decantor separator dotat cu pod raclor cu V = 130 m3 - 2 bazine de omogenizare prin barbotare, ce functioneaza alternativ, cu V = 600 m3/ bazin
32
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

- bazin de coagulare ( V = 7 m3) floculare (V = 20 m3) cu modul de reglare automata a pH-ului - 2 bazine de decantare , dotate cu poduri racloare, cu V = 170 m3 / bazin Staia de preepurare ape pluviale Apele pluviale colectate de pe platforma sunt retinute in colectorul principal cu V = 2000 m3 ( avand si rol de retentie ) Statia de preepurare ape pluviale este dotata cu : - separator de ulei cu V = 19,7 m3 - deznisipator cu V = 31,5 m3 9.3. SOL 9.3.1. Depozitarea substantelor chimice periculoase se realizeaza in recipienti / rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifica, fara scurgeri, pe suprafete betonate. 9.3.2. Transferul substantelor periculoase lichide de la rezervoarele de depozitare la sectiile / instalatiile de productie se realizeaza prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare. 9.3.3. Depozitarea materiilor prime i auxiliare se face n depozite special amenajate i destinate acestui scop 9.3.4. Depozitarea temporara a deseurilor se realizeaza pe suprafete betonate, special amenajate in acest sens. 9.3.5. Manipularea substantelor periculoase este facuta cu mijloace adecvate, doar de personal special instruit si reciclat periodic Evoluia calitii amplasamentului va fi urmrit n principal pe dou ci: - investigarea calitii solului - investigarea calitii apei freatice prin sisteme de foraje 9.4. ZGOMOT Sursele importante de poluare fonica sunt: - ventilatoarele de introducere aer proaspt i cele de evacuare noxe din halele de producie ; - utilajele cu piese n micare: pompe, agitatoare, mori cu perle, maini de frecat, presele de la PAFS, pompele de ap de la staia de ap recirculat, de la staia de preepurare ; - compresoarele de aer ; - suflantele de la staia de preepurare a apelor reziduale ; - traficul auto i al utilajelor din incint, care asigur att aprovizionarea cu materii prime, ct i distribuia ctre clieni a produselor finite ; Principalele masuri de diminuare a zgomotului sunt: meninerea unei bune izolaii fonice a cldirilor; controlul permanent al funcionrii instalaiilor care sunt generatoare de zgomot i asigurarea mentenanei corespunztoare 10 . CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIU INCONJURATOR 10.1. AER Activitatea desfasurata de SC AZUR SA intra sub incidenta Directivei COV, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 699 / 2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata si completata prin HG 1902/2004.
33
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Titularul activitatii a prezentat un Plan ( Schema ) de reducere a emisiilor,conform anexei 4 din HG nr.699/2003, in vederea realizarii unei reduceri a emisiilor totale de compusi organici volatili la o valoare numita valoare tinta de emisie. Cel putin o data pe an va fi intocmit un Bilant al solventilor in conformitate cu procedura prevazuta in Anexa 5 din HG 699/2003. Bilantul de solventi este necesar pentru determinarea consumului de solventi si reprezinta o dovada cu privire la respectarea planului de reducere a emisiilor ( emisia tinta ). In acelasi timp bilantul de solventi se elaboreaza pentru a se stabili in fiecare an valoarea emisiilor anuale de referinta si valoarea tinta de emisie. Conformitatea este indeplinita daca emisia efectiva de compusi organici volatili, determinata cu ajutorul bilantului de solventi, este mai mica sau egala cu valoarea tinta de emisie. Pentru sectia PAFS, ce are in dotare un echipament de reducere a emisiilor de compusi oragnici volatili , operatorul trebuie sa se asigure ca vor fi indeplinite urmatoarele conditii : - Valoarea limita de emisie pentru compusii organici volatili continuti in gazele reziduale, evacuate din biofiltru ,nu poate depasi concentratia masica de 75 mg/m3, indicata ca total carbon ; valoarea limita de emisie se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisie. - Valorile limita pentru emisiile totale si valorile emisiilor fugitive pentru compusii organici volatili nu trebuie sa depaseasca 3% din cantitatea de solvent utilizata, in conformitate cu valorile limita de emisie pentru compusi organici volatili prevazute in Anexa nr. 2 din HG nr.699/ 2005, modificata si completata prin HG 1902 /2004. - randamentul de captare a gazelor reziduale cu continut de compusi organici volatili - pentru biofiltrul montat va fi > 80 % 10.1.1 Emisii dirijate in atmosfera ( surse punctiforme de poluare a atmosferei ) a) Emisii de la cazanele centralelor termice : Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. privind aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si in conformitate cu Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului care stabileste praguri de alerta ( 70 % din valorile limita de emisie prevazute in Ordinul nr. 462 / 1993 al M.A.P.P.M.) si praguri de interventie. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, prevazute in tabelul 10.1.1.a Tabelul nr. 10.1.1 a VLE conform Nr Putere Denumire sursa Punct de emisie Indicator Ord. 462/1993 crt. (MW) ( mg / Nm3 ) Cazan de abur , Cos nr.1 1 8 tip CR 16 D= 0,9 m h=24 m Pulberi 5 Cazan de abur , Cos nr.2 2 3 tip ABA 4 D=0,6m , h=24m SO2 35 Cazan de abur , Cos nr.3 3 0,8 tip SARIUS D= 0,4 m ,h=8m Nox 350 Cazan de apa Cos nr.4 4 calda , tip 0,348 D= 0,2 m h=16 m CO 100 Blowtherm 5 Cazan de apa Cos nr.5 0,1 VLE se raporteaza calda tip, SIME D= 0,2 m h=16 m la un continut in RMG 100K
34
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

6 7 8

Cazan de apa calda tip, Termo Ov color N4V Generator de aer cald Statie de incalzire Dowtherm

Cos nr.6 D=0,2m , h=5m Cos nr.7 D=0,2m , h=16m Cos nr.8 D=0,5m , h=18m

0,032 0,406 1,8

oxigen al efluentilor gazosi de 3 %.

b ) Emisii de la instalatia de captare si tratare a gazelor reziduale cu continut de COV din Sectia PAFS- vopsitorie si de la instalatiile de captare pulberi ( sectiile de productie) Tabel 10.1-1 b Nr. Crt. 1. Sursa BIOFILTRU la sectia PAFS vopsire Punct de emisie D= 0,710 m , H= 12 m, Q = 16 000 mc/h Indicator COV * V.L. conf. HG 699/2003 modificat de HG 1902/ 2004 ( mg C/mc ) 75

H= 3m peste planseu Ventilator cladire. Dimensiune filtru VE 7 tubulatura iesire Sectia lacuri D= 0,400 m, Q= 6.300 vopsele mc/h H=3m peste planseu Ventilator cladire. Dimensiune filtru VE 8 tubulatura iesire Sectia lacuri D =0,400 m, Q= 6.300 vopsele mc/h tubulatur de evacuare cu Ventilator tiraj forat de la ciclon filtru PAFS H=10 m, Dimensiune tubulatura iesire D=0,300 m , Q =1.600 mc/h

pulberi

50

pulberi

50

pulberi

50

Nota * Valoarea limita de emisie ( COV ) se raporteaza la suma concentratiei masice a tuturor compusilor organici volatili din emisie (ex. etilbenzen, acetat de etil, acetat de metil, acetat de butil, xilen, acetona ). Indicatorul COV va fi analizat atat la intrarea cat si la iesirea gazelor reziduale din biofiltrul montat la sectia PAFS, pentru stabilirea randamentului de captare si tratare a acestuia. Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 0 C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat. Probele medii zilnice reprezinta media aritmetica a tuturor masuratorilor valide, efectuate pe durata a 24 ore de functionare normala. Valoriile medii se determina in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire).
35
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate. 10.1.2 Concentraii de poluani n aerul nconjurtor Concentraiile de poluani n aerul nconjurtor specifice determinate de activitatea desfurat pe amplasament nu trebuie s depeasc valorile limit stabilite prin Ord MMGA nr. 592/2202 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie (PM 10 i PM2,5), plumbului, benzenului, oxidului de carbon i ozonului n aerul nconjurtor. Tabel 10.1.2. Nr. crt. 1 Indicator Dioxid de sulf Perioada de mediere 1 ora 24 ore An 2 Dioxid de azot si oxizi de azot 1 ora An An 3 4 Monoxid de carbon Pulberi in suspensie (PM10) Valoarea maxima zilnica a mediilor glisante pe 8 ore 24 ore V.L. Ord. 592/2002 Anexa 1 350 g/m3 (protectia populatiei) 125 g/m3 (protectia populatiei) 20 g/m3 (protectia ecosistemelor) 200 g/m3 (protectia populatiei) 40 g/m3 (protectia populatiei) 30 g/m3 (protectia vegetatiei) 10 mg/m3 (protectia populatiei) 50 g/m3 (protectia populatiei)

10.2 APA Apele uzate ape menajere canalizare oras ape chimic impure (uzate ) statie preepurare canalizare oras ape pluviale statie preepurare rul Bega 10.2.1.a - Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in canalizarea municipala
36
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Indicatorii de calitate ai apelor uzate, evacuate in canalizarea municipala, nu vor depasi valorile limita reglementate prin Normativul NTPA-002/2002 din HG nr.188 / 28.02.2002 si modificat prin H.G nr.352 / 2005. Tabel 10.2.1.a Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indicator pH Materii in suspensie CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal Fosfor total Sulfati Fenoli antrenabili cu vapori de apa Substante extractibile cu solventi organici Detergenti sintetici biodegradabili Plumb Cr total Crom hexavalent Zinc Cupru Mangan total Altii indicatori (*)

U.M. unitati pH mg/dm3 mgO2/dm3 mgO2/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3

Valori limita admisibile 6,5-8,5 350 300 500 30 5,0 600 30 30 25 0,5 1,5 0,2 1,0 0,2 2,0

(*) Ceilalti indicatori de calitate ai acestor ape, nenominalizati, se vor incadra in valorile limita admisibile prevazute in NTPA 002/2005, aprobata prin H. G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H. G. nr. 352/21.04.2005 si prin H. G. nr. 210/28.02.2007. 10.2.1.b Indicatorii de calitate ai apelor pluviale ( nainte de evacuare de pe platforma) 10.2.1.1. Indicatorii de calitate ai apelor pluviale vor respecta valorile limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in receptori naturali (conf. NTPA 001/2005 ), punctul final de evacuare fiind raul BEGA Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicator pH CCOCr CBO5 Subst.extractibile cu solventi organici Materii totale n suspensie - MS Produse petroliere Valorile limita admisibile (mg/dm3 ) 6,5 - 8,5 unitati pH 125 mg O2/dm3 25 mg O2 /dm3 20 35 5

10.2.1.2. Nici o emisie nu trebuie s depeasc valorile maxime stabilite n prezenta autorizaie.
37
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

10.2.1.3. Nu este permis evacuarea nici unei substane sau materii care polueaz mediul n apele de suprafa sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

10.3. SOL Concentratiile de poluanti in sol si subsol trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila. Tabelul 10.3. Urme de elemente chimice Crom total(Cr) Cupru (Cu) Mangan (Mn) Nichel (Ni) Zinc (Zn) Hidrocarburi din petrol Plumb Valori normale (mg/kg substanta uscat ) 30 20 900 20 100 <100 20 Praguri de alert Tipuri de folosine Sensibile 100 100 1500 75 300 200 50 Mai puin sensibile 300 250 2000 200 700 1000 250 Praguri de intervenie Tipuri de folosine Sensibile 300 200 2500 150 600 500 100 Mai puin sensibile 600 500 4000 500 1500 2000 1000

NOTA Indicatorii de poluare vor fi analizati din probe momentane. Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor efectua de un laborator acreditat Conform Ord. MAPPM nr. 756/1997 la atingerea pragului de alerta (70 % din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile in ape uzate si in aerul ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol) pentru componentele mediului: aer, apa, sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor de poluanti si luarea masurilor de reducere a acestora. 10.4 ZGOMOT Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectand prevederile STAS 6161/3-82. In conformitate cu prevederile STAS 10.009-88, limita maxima admisa pentru nivel de zgomot echivalent exterior cladirilor, masurat la limita zonei functionale (incintei), este de 65 dBA in cazul incintelor industriale. Determinarea nivelului de zgomot echivalent se va face dupa cum urmeaza: pe un interval de 8 ore pe timpul zilei; pe un interval de 30 de minute pe timpul noptii (h 22:00 6:00), in puncte dispuse in dreptul colturilor imprejmuirilor si la jumatatea distantei dintre doua colturi succesive, cu conditia ca distanta dintre doua puncte de masuratoare sa fie mai mica sau egala cu 100 m. Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie la cresterea valorii zgomotului de fond.
38
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

11. GESTIUNEA DEEURILOR Managementul deseurilor se realizeaza prin masuri de control al poluarii cu deseuri generate de instalatii, precum si prin urmarirea gestionarii si depozitarii acestora. Se utilizeaza un sistem de inregistrare a cantitatii, naturii, originii si, unde este important, destinatia, frecventa de colectare, modul de transport si metoda de tratament a oricarui deseu care este depozitat sau recuperat. Tipurile de deseuri rezultate din activitate, precum si modul de gestionare a acestora este prezentat in tabelele de mai jos : DESEURI NEPERICULOASE Nr crt Cod deseu conf. HG 856/2002 10.11.03 Denumire deseu Provenienta Colectare, Stocare temporara Transcon-tainer Colete in spatii special amenajate de la sectii pana la preluarea centralizata In cutii de lemn sectie PAFS si containere la celelalte sectii Valorificare eliminare Valorificare prin agenti economici autorizati Valorificare prin agenti economici autorizati

Deseuri din poliester armat cu fibra de sticla

Fabricare profile PAFS

15.01.01

Ambalaje de hartie si carton

Ambalaje

Valorificare prin agenti autorizati

15.01.02

Ambalaje de materiale plastice

Ambalaje

15.01.03

Ambalaje de lemn

Paleti de lemn De la ambalaje spalate si neutralizate

Platforma betonata si marcata Container pe platforma betonata

Valorificare persoane fizice ca lemn de foc angajatii unitatii Valorificare si reciclare pentru ambalarea altor produse sau deseuri pentru incinerare Se face schimb la achizitionarea uneia noi. Se achita ecovaloarea acestia. Eliminare prin agenti autorizati

15.01.04

Ambalaje metalice

6 7 8

16.01.03 20.03.01 17.04.07

Anvelope uzate scoase din uz Deseu menajer Deseuri metalice amestecate

De la mijloace auto De la toat unitatea Halda gunoi Betonata

Platforma Valorificare prin Dezmembrari betonata marcata agenti autorizati


39

Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

9 19.08.02

Deseuri de la deznisipatoare ( nisip )

Deznisipator

Colectare in butoi 200 l

Valorificare ca material de constructii sau umplutura in societate

DESEURI PERICULOASE Nr crt Cod deseu conf. HG 856/2002 08.01.19 * Denumire deseu Provenienta Colectare, Stocare temporara In butoaie de 200 l, Depozit inchis Valorificare eliminare Eliminare prin agenti autorizati

Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase Reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie Deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice cu continut de substante periculoase ( SMC) Namoluri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase Deseu uleiuri hidraulice neclorinate Ulei uzat motor

Separatoare locale si statie de preepurare

07.01.08 *

Distilare solventi uzati

In butoaie de Valorificare 200 l, sau eliminare prin depozit inchis agenti autorizati In colete ambalate in folie cu dimensiuni stabilite In depozit inchis Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati

10.11.09*

Obtinerea SMC

08.01.13 * 4

Namoluri si In butoaie de suspensii de 200 l la separatoare depozit inchis si statie preepurare Intretinere prese sectie PAFS Intretinere mijloace de transport intern Ambalaje si cutii contraprobe De la mijloacele auto din unitate
www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Eliminare prin agenti autorizati

5 6

13.01.13 * 13.02.05 *

In butoaie de 200 l. depozit inchis In butoaie de 200 l depozit transport In stendere unde are loc spalarea prin fierbere cu NaOH Nu se depoziteaza

Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati Valorificare sau eliminare prin agenti autorizati Reintroducerea in circuit in unitate

15.01.10*

Deseuri de ambalaje contaminate cu substante periculoase Baterii cu plumb

16.0.01 *

Se schimba la achizitionarea uneia noi


40

Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Operatorul industrial nu detine echipamente electrice cu PCB (condensatoare, transformatoare) scoase din uz (deseuri) si nici deseuri de materiale cu PCB (ulei uzat cu PCB). Pe amplasamentul unitatii exista 2600 mp de acoperis din placi de azbociment, care se vor inlocui la epuizarea duratei de viata 11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului. 11.2. Toate conditiile din acest capitol sunt conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 11.3. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat la punctul 11.1 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia. 11.4. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor OUG nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor aprobat de Legea nr.426/18.07.2001. Deseurile vor fi colectate si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca. 11.5. Deseurile industriale recuperabile: hartie si carton, ambalaje PET, deeuri metalice, uleiuri uzate, baterii, vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare: O.U.G. nr. 16/2001 republicata, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea nr. 465/2001, cu modificarile ulterioare; H.G. nr. 166/2004 aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii; H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate; H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase. 11.6. In conformitate cu H.G. nr. 124 / 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest. Materialele de constructie cu continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. 11.7. Deseurile transferate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate in conformitate cu prevederile Ordinului MAPAM nr. 2/2004, pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al deseurilor pe teritoriul Romaniei, doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta in sens negativ mediul prin mirosuri dezagreabile, prin imprastiere sau abandonare a acestora. 11.8. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de etichetare. In timp ce se asteapta colectarea, recuperarea sau
41
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

eliminarea, toate deseurile trebuie depozitate in zone desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate si separate corespunzator. 11.9. Titularul prezentei autorizatii are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la: cantitatile si codurile deseurilor; numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia; confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului; detalii privind expeditiile respinse; detalii privind orice amestecare a deseurilor. Aceste date trebuie raportate la ARPM Timisoara ca parte a Raportului Anual de Mediu.(RAM). 12 INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 12.1. SC AZUR SA se ncadreaz n prevederile HG 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, la activitati cu risc minor. 12.2. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c exist o politic documentat de prevenire a accidentelor, materializat ntr-un Plan operativ de prevenire i management al situaiilor de urgen, plan care trateaz pericolele de pe amplasament, n special n legatur cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului. Activitatea n instalaie se va desfura n conformitate cu prevederile referitoare la normele de securitate a muncii i interventii in situatii de urgenta . Managementul securitii va cuprinde: - planul i msurile generale pentru limitarea riscului unor accidente - pregtirea personalului pentru prevenirea oricror accidente, pentru intervenia n cazul unui accident i pentru limitarea consecinelor acestuia - monitorizarea performanei 12.3. Acest plan trebuie s includ prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aprute n urma oricrei situaii de urgen. 12.4. Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c Planul operaional de prevenire i management al situaiilor de urgen, care trateaz orice situaie de urgen care poate aprea pe amplasament, pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcional. 12.5. Planul operativ de prevenire i management al situaiilor de urgen menionat la punctul 12.2. trebuie s fie revizuit anual i actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El trebuie s fie disponibil pe amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre personalul cu drept de control al autoritilor de specialitate. 13 MONITORIZAREA ACTIVITATII Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 si a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006, titularul are urmatoarele obligatii: sa realizeze monitorizarea nivelului emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din
42
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si metodele de analiza specificate; sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie.

13.1. MONITORIZARE AER 13.1.1. Emisii a) Emisii dirijate in atmosfera Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer pentru sursele din tabelele 10.1.1 a si 10.1.1.b, in conformitate cu conditiile stabilite in tabelul 13.1.1.a: Nr. crt 1 2 3 4 Tabel 13.1.1 a -Emisii dirijate in atmosfera Indicator Frecventa Metoda de analiza Pulberi SR EN 13284-1/2 SR ISO 8186/97 Oxid de carbon Anual STAS 10829/75 Oxizi de azot ISO 11564/98 STAS 10194/89 Oxizi de sulf ISO 7935/05 Trimestrial Prelevarea in perioada de probelor si analiza de functionare poluantilor se cor COV a instalatiei de efectua vopsire din conf.standardelor cadrul sectiei nationale sau ale PAFS CE Pulberi ( din activitatiile SR EN 13284sectiilor de Anual 2:2004 productie lacuri - vopsele si PAFS )

Nota Probele trebuie prelevate in conditii de exploatare cand emisiile sunt maxime, cu identificarea sectiunii adecvate (izocinetice) pentru prelevare. 13.1.2. Concentraii de poluani n aerul nconjurtor Imisiile se vor analiza din : - proba de aer recoltat la limita obiectivului, in vecinatatea depozitului de lichide - proba de aer recoltat la limita obiectivului, n dreptul statiei de preepurare - proba de aer recoltat la limita obiectivului, spre strada Torac ( zona rezidential ) Tabelul 13.1.2. Nr. Noxa Crt. Frecventa de monitorizare Metoda de analiza utilizata

43
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Pulberi n suspensie fractiunea PM10 Monoxid de carbon

EN 12341 STAS 10813/76 Anual ISO 4224 sau CEN/TC 264 WG 16 ISO 10498 STAS 10195/75; STAS 10194/89 ISO 7935 STAS 10329/75

2 3 Dioxid de sulf 4 Dioxid de azot

13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA a) Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in canalizarea municipala Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate in conditiile stabilite in tabelul 13.2-a. Tabel 13.2. a Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Indicator

Frecventa Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Anual Trimestrial Anual Trimestrial Anual Trimestrial Trimestrial Anual Trimestrial

Metoda de analiza SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 SR EN 1899-2/2002 SR ISO 6060/96 SR ISO7150-1/2001 STAS 10064-75 STAS 8601- 70 SR ISO 6439:2001, SR ISO 8165/1/00 SR 7587 96 SR ISO 7875:1996 SR EN 903:2003 STAS 8637- 79 SR ISO 8288:2001 SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 SR EN 1233-2003 SR ISO 11083 -98 STAS 8314 87 SR ISO 8288:2001 STAS 7795-80
44
Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

pH Materii in suspensie CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal Fosfor total Sulfati Fenoli antrenabili cu vapori de apa Substante extractibile cu solventi organici Detergenti sintetici biodegradabili Plumb Cr total Crom hexavalent Zinc

Cupru 16 Mangan total

Anual Anual

SR ISO 8288:2001 SR 8662/1-96 SR ISO 6333-96

b ) Indicatorii de calitate ai apelor pluviale ( inainte de evacuarea de pe platforma) Titularul acivitii are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti din apele pluviale in conditiile stabilite in tabelul 13.2.b . Tabel 13.2. b Nr. Indicator Frecventa de Crt. monitorizare 1. pH 2. CCOCr 3. CBO5 4. Subst.extractibile Trimestrial cu solventi organici 5. Materii totale in suspensie MS 6 Produse petroliere Nota: 1. Prezentul tabel face referire la standarde si normative tehnice care sunt in vigoare in momentul elaborarii autorizatiei. Deoarece aceste documente se pot modifica, utilizatorii trebuie sa aplice variantele in vigoare, asigurand o calitate stiintifica unitara. 2. Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane, de un laborator acreditat. 3. Titularul autorizatiei, in baza rezultatelor monitorizarii, va lua toate masurile tehnologice necesare in vederea respectarii limitelor de emisie impuse in prezenta autorizatie. 4. Titularul autorizatiei va efectua automonitorizarea zilnica, cu aparatura din dotarea laboratorului propriu. Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante in apele menajere si in apele pluviale. In eventualitatea contaminarii apelor pluviale si a celor menajere cu substante poluante, tittularul autorizatiei are obligatia sa ia masuri pentru identificarea si izolarea sursei de contaminare, sa opreasca extinderea contaminarii si sa notifice accidentul autoritatii competente pentru protectia mediului. c ) Indicatorii de calitate pentru apa subterana ( foraje de monitorizare ) Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze, in cele 4 foraje instalate pe amplasament, indicatorii prevazuti in Tabelul 13.2-c. - FS prob de ap prelevat din forajul de control situat n zona staiei de epurare - FT prob de ap prelevat din forajul de control situat n partea de sud a staiei de epurare - FP prob de ap prelevat din forajul de control situat n partea de est a staiei de epurare - FC prob de ap prelevat din forajul de control situat n zona gospodriei de carburani rampa de descrcare CF Tabel 13.2. c
45
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Metoda de monitorizare SR ISO 10523/97 SR ISO 6060 /96 SR EN 1899 2 /2002 SR 7587/96 STAS 6953 / 81 STAS 8663/70

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indicator pH Oxidabilitate (CCOCr) CBO5 Nitrati Plumb Cadmiu Nichel Cupru Crom total Zinc Hidrocarburi totale din petrol

Frecventa de monitorizare

Metoda de analiza SR ISO 10523/97 SR ISO 6060/96 STAS 3002/85 SR EN 1899-2/2002 SR EN ISO 10304-1/03 EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat EPA 6010 B:1996, E NISO 11885 :2003, EN 1483:1998 sau similar documentat DIN 38409 H18:1981 sau similar documentat

Anual

NOTA - Indicatorii de poluare vor fi analizai din probe momentane - Prelevarea probelor i efectuarea analizelor se vor efectua de laboratoare acreditate. - Nu trebuie s existe alte emisii de poluani n apa, semnificative pentru mediu. - n cazul n care a avut loc contaminarea apei cu poluani, titularul autorizaiei va aciona astfel: - va face investigaiile necesare i va izola sursa; - va lua msuri pentru prevenirea extinderii contaminrii i minimizarea efectului de contaminare a mediului; - va notifica incidentul autoritilor de mediu, n cel mai scurt timp de la producere. 13.3 MONITORIZAREA SOLULUI 13.3.1 Se va realiza monitorizarea calitii solului, prin efectuarea anuala a unui set de analize la indicatorii din Tabelul 10.3.a , din aceleasi puncte de prelevare a probelor, care au fost indicate in timpul procedurii de obtinere a autorizatiei de mediu (probe sol Depozit lichide nr. 17, Staia de preepurare) conform metodologiei prevzute n Ordinul 756/1997); 13.3.2. Valorile nou obtinute prin aceste msurtori, vor constitui valori de referin n aprecierea calitii solului de pe amplasament, pentru evalurile anuale. 13.4. MONITORIZARE DESEURI 13.4.1 Deseuri tehnologice Titularul prezentei autorizatii are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie s contina minimum detalii cu privire la:
46
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

cantitatile si codurile deseurilor; numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia; confirmarea scris privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului; detalii privind expeditiile respinse; detalii privind orice amestecare a deseurilor.

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 13.4.2 Deseuri din ambalaje Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 621/2003, privind evidenta gestiunii ambalajelor si a deseurilor de ambalaj si a HG nr. 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu Ord. nr. 927/2005. 13.5 ZGOMOT 13.5.1. Monitorizarea zgomotului se va face anual si obligatoriu, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului. 13.5.2. naintea instalarii utilajelor si echipamentelor noi titularul activitii va demonstra, autoritii pentru protecia mediului, respectarea conditiilor privind zgomotele si vibratiile prevzute de lege.

13.6. ALTE MONITORIZARI 13.6.1. Monitorizarea parametrilor tehnologici Titularul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecarui flux tehnologic si sa inregistreze datele referitoare la acestia. 13.6.2. In cazul nefunctionatii instalatiilor de depoluare, titularul are obligatia de a efectua monitorizari suplimentare. 13.7 DATE PRIVIND MONITORIZAREA - Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de Ord. MAPPM nr. 462/1993 (Conditii tehnice privind protectia atmosferei) si conditiile specifice din standardele de metoda. - Monitorizarea emisiilor si imisiilor se va realiza in asa fel incat valorile determinate sa poata fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie. - Titularul va notifica ARPM Timisoara in cazul initierii automonitorizarii. - Automonitorizarea se va efectua utilizand proceduri de analiza standardizate validate, cu aparatura verificata metrologic. - Rezultatele analizelor se vor verifica, cel putin o data pe an, prin masuratori paralele efectuate de laboratoare acreditate. - Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
47
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

- Titularul de activitate trebuie sa inregistreze intr-un registrul special toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind eroarea de masurare si incertitudinea masuratorilor. - Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite. - Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate in conditii standard 293 0K, 101,3 kPa. - Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analiz emise de terti. - Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agentiei urmand evaluarea rezultatelor testarilor. - Conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, Cap. X - Protectia, atmosferei, schimbari climatice, gestionarea zgomotului ambiental, art. 64 lit. b) titularul are obligatia sa doteze instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare. 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA 14.1. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii. 14.2. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc pentru mediu 14.3.Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contina urmatoarele: - autorizatia integrata de mediu; - copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre ARPM Timisoara si titularul autorizatiei; - raportarea anuala catre ARPM Timisoara, - alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante. 14.4. Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei. 14.5. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului. 14.6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate, trebuie depuse la sediul Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara in conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.. 14.7. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. 14.8. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM. 14.9. Trebuie sa existe un registru in care sa se inregistreze data si ora reclamatiei de mediu legata de desfasurarea activitatii. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate, in orice moment.
48
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel:

RAPORTARI PERIODICE Tabel 14 a Raport Raportul anual de mediu (RAM) Trimestrial Monitorizarea emisiilor in aer Anual Monitorizarea concentratiilor de poluani n aerul nconjurtor Monitorizarea emisiilor in ap Monitorizarea zgomotului Monitorizarea emisiilor n sol Situatia lunara a gestiunii deseurilor Raportarea emisiilor conf. HG nr.140/ 06.02.2008 ( E PRTR) Anual Frecventa raportarii Anual Data depunerii raportului Pana la data de 10 februarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea Zece zile de la incheierea trimestrului pentru care se face raportarea. Incluse in RAM Zece zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea Incluse in RAM Zece zile de la incheierea trimestrului pentru care se face raportarea. Incluse in RAM O data cu depunerea RAM Incluse in RAM O data cu depunerea RAM Incluse in RAM Zece zile de la incheierea semestrului Conf.datei solicitate in chestionar

Trimestrial Anual Anual Anual Semestrial Anual

RAPOARTE SINGULARE Tabel 14 b Raport Notificari in caz de functionare necorespunztoare a instalaiilor de reducere a poluarii Actualizarea Planului de inchidere a instalatiei Notificari in caz de oprire/pornire programata a instalatiei Notificarea privind poluarile accidentale Plan de nchidere definitiv (dezafectare) a instalaiei Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili conf. Anexei 5 a HG 699/2003
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278

Data depunerii raportului In cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. Ori de cate ori apar modificari Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii In cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare Zece zile de la incheierea anului pentru care se face raportarea
49
www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Reclamatii

Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 15.1 Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului de activitate, iar raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) art.21 din OUG nr.195/2005, revine autorului acestora. 15.2. Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice modificari planificate in exploatarea instalatiei. In aceasta situatie autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta. 15.3. Conform Ordonantei de Urgenta nr. 152/2005, art. 25: " Autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care: poluarea cauzata de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu; schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a se impune costuri excesive; siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici; prevederile unor noi reglementari legale o impun. " 15.4. Titularul autorizatiei are obligatia de a realiza la termenele stabilite, investitiile, lucrarile si masurile prevazute in Planul de actiuni. 15.5. Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii, dupa caz. 15.6. Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit in prezenta autorizatie integrata de mediu. 15.7. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al ARPM Timisoara. 15.8. Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente. 15.9. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pana la expedierea produselor finite. 15.10. Titularul autorizatiei trebuie sa notifice ARPM Timisoara prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, la sediul ARPM Timisoara, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: a. Orice functionare defectuoasa, avarie sau oprire a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.
50
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

b. Orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului. c. Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii. 15.11. Titularul autorizatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei. 15.12. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care l-au generat. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul autorizatiei trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la ARPM Timisoara raportul privind incidentul. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Timisoara ca parte a RAM. 15.13. Titularul trebuie sa trimita o notificare scrisa catre ARPM Timisoara, in urmatorele situatii: la incetarea definitiva a functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate; la incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care depaseste un an si repornirea activitatii in integime sau partial; 15.14. Titularul autorizatiei are obligatia achitarii sumelor la Fondul pentru mediu in conformitate cu legislatia in vigoare.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI Titularul activitatii are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului la incetarea activittii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activittii, inclusiv prin vanzare de active, vanzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmat de lichidare, lichidare, faliment . Planul de inchidere va cuprinde masurile propuse la incetarea definitiva a activitatii de pe amplasament pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si readucerea terenului la o stare satisfacatoare. Acesta va contine: a) Masuri generale care se impun la incetarea activitatii: Eliminarea stocului de materii prime; Inchiderea conductelor de aductiune a gazului natural si aerisirea acestora; Golirea si inchiderea conductelor de materii prime si produse finite; Eliminarea stocurilor de reactivi chimici tehnologici (valorificarea acestora prin vanzare sau, daca acest lucru nu este posibil, se va realiza neutralizarea acestora) Investigatii asupra contaminarii solului si pinzei freatice si msurile ce se impun pentru protectia solului si subsolului; Masuri de inchidere, dezmembrare si demolare, Mod de evacuare, transport si depozitare a materialelor rezultate; Metode de reconstructie ecologic; b) Lucrari si masuri specifice de protectie a mediului Msuri speciale de manipulare a substantelor chimice periculoase utilizate pana la incetarea activittii; Splarea si neutralizarea instalatiilor, rezervoarelor si magaziilor de stocare a substantelor chimice; Deconectarea de la alimentarea cu gaze naturale si dezafectarea instalatiilor, cu respectarea normelor specifice;
51
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Titularul obiectivului trebuie s asigure resursele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor din Planul de inchidere. Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele financiare necesare pentru punerea lui in practica si, de asemenea, sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor surse, indiferent de situatia financiara a titularului activitatii. Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara. 17. VALABILITATE Autorizaia integrat de mediu emis cu plan de aciuni, precum si revizuirile ulterioare, sunt valabile pana la ultimul termen prevazut in planul de actiuni ( art.II din O.U.G. nr. 164 / 2008) In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lui, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, mentinerea actului de reglementare sau necesitatea revizuirii acestuia, informand titularul cu privire la aceasta decizie (art.16 alin 4 din O.U.G. nr. 164 / 2008). Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta, este interzisa desfasurarea oricarei activitati (...) care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.( art.16 alin 5 din O.U.G. nr. 164 / 2008 ). ARPM Timisoara isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala. 18. PLAN DE MASURI Masura APA Automatizarea statiei de preepurare a apelor reziduale Realizare instalatie deshidratare namol de la statia de preepurare ape chimic impure SECTIA RASINI Achizitionarea unor echipamente mobile de aspiratie si retinere a pulberilor la dozare materii prime solide DESEURI Amenajarea unui depozit singular betonat si acoperit numai pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase, dotat cu rigole de colectare si racord la decantor sau bazin de aspiratie din statia de tratare ape uzate 31.12.2008 31.12.2014 Data propusa pentru implementare

31.12.2008 31.12.2008

52
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

Autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea emitenta, pentru nerespectarea prevederilor acestora, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau a activitatii este interzisa.( art.17 alin 3 din O.U.G. nr. 164 / 2008 ) DIRECTOR EXECUTIV GABRIELA LAMBRINO SEF SERVICIU ACC AURELIA POMPARAU

INTOCMIT CAMELIA MUSTE

53
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594

54
Str. Amurgului nr.1, Timioara Jud. Timi, cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795 Fax: 0256 246594