Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnic Gh.

Asachi din Ia i Facultatea de Inginerie Chimic i Protec ia mediului Sec ia Ingineria Mediului

Referat Legisla ia Mediului

Coordonator:

Conferen iar dr. ing. Carmen Zaharia

Student: Varariu Stelian Anul: III Grupa: 2308


2011-2012 1

O.U.G. nr. 195/2005 modificat i completat prin Legea nr. 265/2006

Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului aprobat i completat prin LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006

,,Principiul poluatorul pl te te,, din punctul de vedere al repar rii daunei de mediu, principiu, pe ce l reg sim n cadrul art. 3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2005, astfel cum a fost modificat i completat prin Legea nr. 265/2006, semnific angajarea r spunderii, fie de natur civil , administrativ sau chiar penal , a celui care, polund mediul i nerespectnd astfel obliga iile ce i reveneau, produce prejudicii acestuia. No iunea de poluare este definit prin art. 2 pct. 51 din Legea cadru ca fiind introducerea direct sau indirect a unui poluant acre poate aduce prejudicii s n t ii umane i/sau calit ii mediului, d una bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o mpiedicare a utiliz rii mediului n scop recreativ sau n alte scopuri legitime. Termenul provine din latinescul polluero ere care semnifica a png ri, a murd ri a profana. La rndul ei, no iunea de prejudiciu prime te i ea o defini ie legal prin acela i act normativ, ambele defini ii fiind de natur a pune cap t ambiguit ilor ce sar fi putut na te n lipsa lor: efectul cuantificabil n cost al daunelor asupra s n t ii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluan i, activit i d un toare ori dezastre. Poluarea a ap rut deopotriv cu dezvoltarea primelor civiliza ii de tip or enesc. Ini ial, produsele poluante erau pu ine, de natur organic i u or degradabile de c tre microorganisme. Odat cu cre terea popula iei i dezvoltarea tehnicii, poluarea a atins teritorii tot mai ntinse. Mult timp s-a crezut c biosfera are capacit i nelimitate de absorb ie i neutralizare a afectelor polu rii. ns , datorit faptului c multe substan e poluante
3

dep esc capacitatea de transformare a naturii, sa produs acumularea lor i nceputul unui proces de degradare a mediului nconjur tor. n func ie de mediul n care se produce, poluarea poate fi: acvatic , atmosferic , a solului i a subsolului. Dup natura celui ce polueaz , poluarea poate fi fizic , chimic sau biologic , n timp ce, lund drept criteriu factorii care o genereaz ea este natural i artificial . Studiul de impact. Studiul de impact este un act preliminar, absolut necesar n cadrul procedurii de autorizare. Plecnd de la principiul precau iei i al ac iunii preventive, instituirea procedurii de autorizare i obligativitatea efectu rii unui studiu asupra consecin elor ac iunilor umane asupra mediului i a solu iilor ce trebuie ntreprinse, constituie mijloacele juridice eficace pentru realizarea dezvolt rii durabile. n cadrul studiului de impact, se porne te de la evaluarea impactului asupra mediului, ce reprezint un proces prin care se identific efectele directe i indirecte, sinergice, cumulative, principale i secundare ale unui proiect asupra s n t ii oamenilor i mediului. Evaluarea impactului de mediu se realizeaz ntr-o faz preg titoare, i anume aceea a preg tirii documenta iei, urm rindu-se ini ial impactul pe care respectivul proiect l are asupra oamenilor, florei, faunei, apei, solului, aerului, climei i peisajului. n vederea realiz rii unui astfel de evalu ri se parcurg trei etape: - ncadrarea proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului; - definirea domeniului evalu rii i realizarea raportului privind studiul de evaluare a mediului; - analiza calit ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. n cadrul primei etape, evaluarea impactului se realiz prin unit i specializate care sunt atestate de c tre autoritatea public central pentru protec ia mediului. Legea prevede c autoritatea public central pentru protec ia mediului poate excepta de la evaluarea impactului anumite proiecte sau p r i ale acestora, n cazuri excep ionale, cum ar fi asigurarea ordinii
4

publice sau a siguran ei na ionale. n acest caz, autoritatea public care ini iaz proiectul va trebui totu i s aplice o alt metod de evaluare corespunz toare i s aduc la cuno tin a publicului att informa iile astfel dobndite, ct i motivele care au dus la ceast excep ie. n cea de-a doua etap , de definire a domeniului de evaluare, autoritatea competent pentru protec ia mediului preg te te i transmite titularului de proiect un ndrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate n evaluarea de impact i la gradul de extindere a acestora. n fine cea dea treia etap , porne te de la ndrumarul referitor la probleme de mediu care au fost tratate n evaluarea de impact de c tre titularul proiectului, i pe baza acestuia se efectueaz studiul de evaluare a impactului, rezultatele sale fiind prezentate n raportul care se nainteaz autorit ii competente pentru protejarea mediului. Autoritatea competent pentru protec ia mediului analizeaz calitatea raportului la studiul de evaluare i ia decizia de acceptare sau de refacere a acestui raport, i dup caz de emitere sau de respingere motivat a acordului de mediu. Sub un alt aspect, i respectnd principiul legal al inform rii i particip rii publicului la luarea deciziilor, orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evalu rii impactului asupra meiului se aduce la cuno tin a publicului de c tre autorit ile competente pentru protec ia mediului, pentru ca acesta s - i poat exprima opinia nainte de adoptarea deciziei de emitere a acordului de mediu. Rezultatele consult rii publicului i informa iile ob inute se iau n considerare n procedura de emitere a acordului de mediu.Prin compara ie cu alte studii tradi ionale, studiul de impact este un document previzional, urm rind s analizeze n mod anticipat ce efecte pot avea asupra mediului, n ansamblul s u realizarea proiectului sau programului supus analizei. n acest sens, n cadrul studiului de impact g sim scenarii i strategii de ac iune. Tot de aici pleac i nevoia de a realiza programe pe termen lung de studiere a impactului, cu deosebire n cazul direc iilor importante de dezvoltare a tiin ei i tehnologiei, cum ar fi: energia, informatica, biologia, genetica, etc.
5

Avizul, acordul i autoriza ia de mediu. Dup efectuarea evalu rilor de mediu pentru anumite planuri i programe, aprobarea acestora la orice nivel ierarhic este condi ionat de existen a avizului de mediu. 1. Avizul. Solicitarea i ob inerea avizului de mediu sunt obligatorii n cazul n care titularii de activit i urmeaz s deruleze sau s fie supu i unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de ac iuni, vnzare de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmat de lichidare i lichidare. Exist trei tipuri de avize, ce pot fi emise de autoritatea competent pentru protec ia mediului: avizul de mediu pentru planuri i programe, avizul de mediu pentru stabilirea obliga iilor de mediu i avizul de mediu pentru produse de uz fitosanitar. Avizul de mediu este valabil pe o perioad de 2 ani, ncepnd cu data emiterii n cazul n care nu intervin modific ri ale condi iilor n care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. 2. Acordul de mediu. Este un alt document emis de autoritatea competent pentru protec ia mediului, realizat n urma analizei i a accept rii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat n scris, prin care se stabilesc condi iile de realizare a proiectului din punct de vedere al protec iei mediului, cu luarea n considerare a observa iilor pertinente f cute de public pe tot parcursul evalu rii impactului asupra mediului. Solicitarea i ob inerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte publice sau private de investi ii noi i modificarea substan ial a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activit ilor cu impact semnificativ asupra mediului. Pentru proiectele de activit i care se supun evalu rii impactului asupra mediului autorit ile publice pentru protec ia mediului emit fie un acord de mediu fie un acord de mediu integrat. Activit ile i/sau instala iile cu impact asupra mediului, sunt ncadrate, dup criteriul impactului acestora asupra mediului, n trei categorii:
6

- activit i cu impact nesemnificativ, pentru care nu se emite acord de mediu; - activit i cu impact redus asupra mediului, pentru care se emit doar autoriza ii de mediu; - activit i i/sau instala ii cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care se emit acorduri de mediu, sau acorduri integrate de mediu. Autorit ile competente pentru protec ia mediului fac public decizia de emitere sau e respingere a solicit rii unui acord de mediu. 3. Autoriza ia de mediu. Pentru desf urarea activit ilor existente, ct i pentru nceperea unor activit i noi pentru care s-a ob inut acordul de mediu, sunt necesare solicitarea i ob inerea autoriza iei de mediu. Autoriza ia de mediu se elibereaz dup ob inerea celorlalte vize, acorduri, autoriza ii ale autorit ilor competente. Acordul, avizul i autoriza ia de mediu se elibereaz numai dac proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activit ile existente prev d eliminarea consecin elor negative asupra mediului, n raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice i reglement rile n vigoare. Ca urmare a emiterii autoriza iei de mediu, titularul activit ii are obliga ia de a informa autorit ile publice teritoriale pentru protec ia mediului cu privire la rezultatele automonitoriz rii emisiilor de poluan i reglementa i, precum i cu privire la accidente sau pericole de accidente. Aceste informa ii se trec ntr-un registru public na ional. Autorit ile publice pentru protec ia mediului aplic proceduri diferen iate, pentru a emite un aviz, un acord sau o autoriza ie de mediu, n func ie de impactul asupra mediului al proiectelor i activit ilor supuse procedurii de autorizare. Avizul, acordul i autoriza ia de mediu sunt supuse revizuirii n cazul n care apar elemente noi, neluate n calcul la momentul emiterii lor. Acordul i autoriza ia de mediu se suspend n cazul nerespect rii prevederilor pe care le cuprind sau ale programelor pentru conformare, dup o soma ie prealabil , dndu-se posibilitatea celor n cauz de ase
7

putea conforma ntr-un anumit termen. Suspendarea se dispune pe o perioad de maxim 6 luni, dup care activitatea va nceta, dac ntre timp nu au fost ndeplinite condi iile din soma ie. Dispozi iile de suspendare, precum i cele de ncetare a proiectului sau activit ii sunt executorii. Eliberarea, revizuirea sau suspendarea avizului, acordului ori a autoriza iei de mediu pot fi supuse analizei instan elor de contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ. n ceea ce prive te autoriza ia integrat de mediu ea trebuie s ndeplineasc toate condi iile pentru asigurarea protec iei aerului, apei i solului i pentru realizarea unui nivel ridicat de protec ie a mediului, n ntregul s u. n ceea ce prive te criteriile pentru eliberarea ei, autorit ile competente trebuie s in seama la stabilirea valorilor limit de emisie pentru anumi i poluan i susceptibili de a fi evacua i de instala ia respectiv , de cele mai bune tehnici disponibile, de caracteristicile tehnice ale instala iei, de amplasare sa geografic , de condi iile locale de mediu, precum i de orice informa ii pertinente. Periodic, autoritatea competent pentru protec ia mediului reexamineaz i actualizeaz dac este necesar, condi iile de emitere a autoriza iei integrate de mediu. Reexaminarea este obligatorie n toate situa iile cnd: - poluarea cauzat de instala ie necesit revizuirea valorilor limit de emisii existente la autoriza ie sau necesit stabilirea de noi valori; - schimb rile substan iale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativ a emisiilor; - siguran a exploat rii i desf ur rii activit ii face necesar recurgerea la alte tehnici; - prevederile unor reglement ri legale o impun. Acordarea autoriza iei integrate de mediu poate fi refuzat n cazul nendeplinirii condi iilor legale cerute, refuzul urmnd a fi motivat i a se comunica titularului n termen de 30 de zile de la depunerea documenta iei.
8

Datorit importan ei ei, anumite aspecte, cum ar fi: obliga ia de a cere eliberarea acordului i/sau a autoriza iei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instala iei, nerespectarea condi iilor prev zute n cadrul autoriza iei integrate de mediu, neluarea m surilor de prevenire eficient a polu rii, sunt considerate contraven ii, i se sanc ioneaz cu pedeapsa principal a amenzii, i cu pedeapsa complementar a retragerii acordului i/sau autoriza iei de mediu precum i cu nchiderea unit ii. Constatarea acestor contraven ii se realizeaz de c tre personalul mputernicit al autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului i de c tre ofi erii i subofi erii de poli ie. 4. Bilan ul de mediu. Bilan ul de mediu se realizeaz , fiind obligatoriu, atunci cnd titularul unei activit i urm re te s afle ce obliga ii legale sal contractuale i se impun i costurile la care se ridic refacerea calit ii mediului n zona de impact a activit ilor desf urate pe un anumit amplasament. Bilan ul de mediu reprezint o lucrare elaborat de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care con ine elementele analizei tehnice prin care se ob in informa ii asupra cauzelor i consecin elor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente i viitoare, n scopul cuantific rii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament. Bilan ul de mediu se mai cere n urm toarele situa ii: - la modificarea sau ncetarea activit ilor cu impact asupra mediului; i la - schimbarea titularului unei activit i, inclusiv prin proceduri de vnz ri de ac iuni, vnz ri de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmat de lichidare i lichidare, n condi iile legii. n baza bilan ului de mediu i a propunerii de program pentru conformare, autoritatea competent pentru protec ia mediului emite avizul de mediu. Bilan ul de mediu poate fi: - de nivel 0 i cuprinde fi e de verificare; - de nivel I, constnd din culegerea de date i de documente f r prelevarea de probe i analize de laborator privind factorii de mediu;
9

- de nivel II constnd n investiga ii am nun ite asupra factorilor de mediu, inclusiv din prelevarea de probe de laborator i analize fizice, chimice sau biologice. Aceste trei tipuri de bilan uri se pot realiza fie consecutiv fie concomitent, ele neexcluzndu-se reciproc. n cazul n care bilan ul de mediu identific un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului. Obiectivul general al evalu rii riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament, prin identificarea agen ilor poluan i sau a pericolelor celor mai importante, prin identificarea resurselor i receptorilor supu i riscului, prin identificarea mecanismelor prin care se realizeaz riscul, propunnd totodat i m surile necesare reducerii factorilor de risc. Dintre toate evalu rile cea mai important este evaluarea s n t ii. Elementele caracteristice ale riscului sunt integrate n evalu rile de risc privind: riscul chimic, riscul carcinogen epidemiologic, al contamin rii nucleare i al apari iei fenomenelor naturale. Evaluarea riscului implic identificarea pericolelor i apoi aprecierea riscului pe care acestea l prezint prin examinarea probabilit ii i consecin elor (gravit ii) pagubelor care pot s apar din aceste pericole. Ca rezultat al evalu rii riscului este posibil s se identifice i s se eviden ieze acele riscuri care nu se pot accepta. Managementul riscului se refer la procesul de luare a deciziilor i de implementare a acestuia privitor la riscurile acceptabile sau tolerabile i minimalizarea sau modificarea acestora, ca parte a unui ciclu repetitiv. Dac evaluarea riscului este satisf c toare, se va considera ndeplinit cerin a, pentru bilan ul de mediu. n caz contrar, riscul este considerat inacceptabil de c tre autoritatea de mediu competent i se va solicita remedierea lui.

10