Sunteți pe pagina 1din 4

Opis legilsatie protectia mediului- gestiunea deseurilor

Nr. Acte de reglementare Domeniu de aplicare


crt
1 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului Protectia mediului
- modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2006; L
265/2006; OUG 57/2007; OUG 114/2007; OUG 164/2008; OUG
71/2011; OUG58/2012; L 187/2012; OUG 9/2016.
2 Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere Autorizatii de mediu
a autorizației de mediu (modificat prin Ordin 1298/2011 si
Ordin 3839/2012)
3 Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizatii integrate de mediu
autorizației integrate de mediu (modificat Ordin 3970/2012);
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
Ordinul nr. 1158/2005 pentru modificarea și completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și
mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere
a autorizației integrate de mediu
Ordinul nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general
pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate
de mediu;
Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția
privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,
adoptată la Helsinki la 17 martie 1992;
Ordinul nr. 37/2003 pentru aprobarea Documentului de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria celulozei și hârtiei
Ordinul nr. 566/2003 pentru aprobarea Documentului de
referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria producătoare de ciment și var
Ordinul nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda
confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele
mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
Europeană
4 Hotărârea nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor Acord de mediu
proiecte publice și private asupra mediului (actualizata cu
HG 17/2012.)
Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice și private
Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic
privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar
Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare
a impactului asupra mediului
Ordinul nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului în context transfrontieră și de
participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu
impact transfrontieră
5 Procedura de reglementare si competentele de emitere a Aviz de mediu pentru planuri si

1
avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date de HG programe
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării
de mediu pentru planuri și programe (modificata
prin HG 1000/2012.)
Ordinul nr. 777/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului
mediului și gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea
listei planurilor și programelor care intră sub incidența
Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe
Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind
aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri și programe
6 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificata cu Regimul deseurilor
OUG 68/2016.
LEGEA 166/2017 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta
68_2016 pentru modificarea si completarea Legii 211_2011
republicata privind regimul deseurilor s-a publicat in MO
544/13.07.2017
7 Regulamentul 333/2011/EC de stabilire a criteriilor de Incetarea statutului de deseu
determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri
metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei
2008/98/CE, care se aplică începând cu 9 octombrie 2011;
8 Regulamentul 1179/2012/EC de stabilire a criteriilor de Incetarea statutului de deseu
determinare a condițiilor în care cioburile de sticlă încetează să
mai fie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE se aplică
începând cu 11 iunie 2013;
9 Regulamentul 715/2013 de stabilire a criteriilor de determinare Incetarea statutului de deseu
a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie
deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului
10 ORDINUL 739/2017 privind aprobarea Procedurii de Obligația de înregistrare în
înregistrare a operatorilor economici care nu se supun Registrul național al
autorizării de mediu conform L 211/2011 operatorilor economici care
desfășoară activități pe
teritoriul
11 Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și Evidenta gestiunii deseurilor
pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase
12 Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul Transportul deseurilor
deşeurilor periculoase si nepericuloase
13 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și proceduri și regimuri de control
al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri pentru transferul de deșeuri
14 Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Obligatii la fondul de mediu
mediu modificata cu L 105/2006; L 292/2007; OUG 37/2008;
OG 25/2008; L 329/2009; OUG 15/2010; OUG 115/2010;
OUG 71/2011; OG 31/2013; OUG 39/2016; L 232/2016;
OUG 48/2017.
Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul
al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
modificat cu Ordin 1607/2008; Ordin 1648/2009; L 329/2009;

2
Ordin 1032/2011; Ordin 192/2014; Ordin 2413/2016.

15 Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul Obligatii la fondul de mediu
al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
modificat cu Ordin 1607/2008; Ordin 1648/2009; L 329/2009;
Ordin 1032/2011; Ordin 192/2014; Ordin 2413/2016.

16 OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi deşeurile de echipamente


electronice electrice şi electronice
17 Ordinului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare Echipamente electrice
a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor
privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de
echipamente electrice și electronice
18 Ordinul nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și
criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare
anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective
și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care
își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței
reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile
comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice
19 HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi Baterii si acumulatori
al deşeurilor de baterii şi acumulatori (modificata prin
HG 1079/2011; HG 540/2016.)

20 Ordinul nr. 669/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de


înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori modificat baterii și acumulatori
prin Ordin 825/2014.
21 Ordinul nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind raportare a datelor referitoare
modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și la baterii și acumulatori și la
acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori deșeurile de baterii și
acumulatori
22 Ordinul nr. 2743/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor organizațiilor colective
de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de
evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii
care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind
gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și
componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare
modificata prin Ordin 2366/2012; Ordin 824/2014.
23 Ordinului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și Declaratii la Fondul pentru
conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Mediu
Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și
depunere a acestuia
24 Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor procedura de raportare a
referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje; datelor referitoare la ambalaje
şi deşeuri de ambalaje
25 Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a gestionare a ambalajelor și a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completarile si deșeurilor de ambalaje
modificarile ulterioare modificata prin OUG 38/2016
26 Ord. nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de Autorizare OTR
autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării

3
deşeurilor de ambalaje

27 Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea gestionarea anvelopelor


anvelopelor uzate,
28 Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a Gestionare vehicule scoase din
vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz modificata uz
prin Ordin 1986/2016.