Sunteți pe pagina 1din 416

S.G. IPROGHTM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21 , Secfor 1 , Bucuregti cod 01051 2

Tel.: 02'l/211 .76.54; 021/211.79.80*;

Fax: 021/210.27.01 ;

E- m a i I :

offi c e@i p roc h i m. ro ; we b : www. i p ro c h i m. ro

Client: S.C. OtfCHM S.A. - R1mnicu Vdlcea

Contract: 048/455 Ad. Nr. 1

REVIZUIRE

RAPORT DE SECURITATE PENTRU S,C. OLTCHIM S.A.

VOLUM PRINCIPAL

Nr. proiect: MD 1005.005

DIRECTOR GENERAL A

Ing.

Acesf document poate fi folosit in exclusivitate numai in scopul

mod specific furnizat, conform prevederilor contractuale gi

copiat,

scop.

pentru care este in

nu poate fi reprodus,

imprumutat sau intrebuin{at integral sau par{ial, direct sau indirect in alt

Martie 2011

S.C- IPROGHIM S.A.

compartiment Procese / lnstatatii de Mediu

Denumire Iucrare:

REVIZUIRE

RAPORT DE SECURITATE PENTRU S.C. OLTCHIM S.A.

VOLUM PRINCIPAL

FOAIE DE SEMNATURI

$ef Compartiment procese /

Instala{ii de Mediu:

Verificatori:

Elaborator Iucrare:

Numele gi prenumele

Ing. Florina Vigheci

Chim. Roxana Cioran

Ing. Giani Dumitru Apostol

Ing. Andreea Vilculescu

Client: S.C. OLTCHIM S.A. - Rimnicu Viltcea

Contract nr.: 048/455 Ad. Nr. 1

Se

11' I

tnat tfira

m

dt

I

rl /

'tt

/t

lln'l

I

\ /r !/

t!

I

I

I

v/

,1.' ,'

",;_

,

,.f

-.):t"

f,

f't

":

Figa de programare: 1/020

Faza de proiectare: RS

fff-- | \\\@.0r{91.!r@€u)'r il{E

S.G. IPROGHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.l9-21 , Secfor 1 , Bucuregti cod 01051 2

Tel.: 021 /21 1.76.54; 021/21 1.79.80*; Fax: 021/21 0.27.01 ;

E- m a i I :

offi c e@i p ro c h i m. ro ; we b : www.

c.u.t. R 457747 R.C. J40/6485/91

ip ro c h i m. ro

CERTIFICAT DE CALITATE

1. PA$APORTUL DOCUMENTATTET

Denumire lucrare (lnvestifie, Obiect, Reper, Etapa):

REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE PENTRU S.C OLTCHIM S.A.

Beneficiar/Client: S.C. OLTCHIM S.A. - Rdmnicu Vilcea

Contract nr.:0481455 Ad. Nr. 1

Termen contract: 21.03.201 1

Figa de programare'. 11026

Faza de proiectare: RS

2. COMISIA DE CERTIFICARE

RMSC: Ing. Anfrei Floru

Control calitate: Ing. Florina Vigheci

tll

\l#i

/t

RAC: Ec. Modica Tocaciu

Nr.: 17

Data: 18.03.2011

(V/A-

-.

--

6{*":,Y,

:

'"gy*i,$Yu

kocn,o u-$

3. CONSTATARI

in urma analizdrii documentaliei se confirme:

- coresponden{a documentaliei cu cerintele

clientului;

- respectarea prevederilor avizelor gi acordurilor din etapele anterioare de

proiectare; - respectarea actelor normative in vigoare;

- indeplinirea cerintelor de asigurare a calitdlii;

4. CONCLUZ|I

Documenta{ia poate fi prezentatd pentru receptie la beneficiar / client.

Formular Cod F-Q-018

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

CUPRINS

Introducere

 

1

1.

Informaţii asupra sistemului de management şi asupra organizării

9

obiectivului în vederea prevenirii accidentelor majore

 

1.1.

Politica de prevenire a accidentelor majore

9

1.2.

Sistemul de management al securităţii

10

2.

Prezentarea mediului în care este situat obiectivul

31

 

2.1.

Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia

31

2.2.

Descrierea populaţiei zonei susceptibil a fi afectată

41

2.3.

Identificarea zonei posibil afectată de un accident major

67

2.4.

Descrierea populaţiei zonei susceptibil a fi afectată

67

3.

Descrierea instalaţiei

82

 

3.1. Descrierea activităţilor principale

82

3.2. Descrierea proceselor şi a metodelor de operare

94

3.3. Descrierea substanţelor periculoase

171

4.

Identificarea şi analiza riscurilor de accidente şi metode de prevenire

199

 

4.1.

Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora

199

4.2.

Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate

205

4.3.

Model de calcul

207

4.4.

Descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat pentru

226

 

siguranţa instalaţiilor

5.

Măsuri de protecţie şi de intervenţie pentru limitarea consecinţelor unui

230

accident

 
 

5.1.

Descrierea echipamentului instalat pe obiectiv pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore

230

5.2.

Organizarea alertei şi intervenţiei

239

5.3.

Descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe

249

5.4.

Rezumatul elementelor descrise anterior, necesare pentru elaborarea planului de urgenţă internă

250

6.

Concluzii

253

Anexe

Anexa 1 – Organigrama societăţii OLTCHIM Anexa 2 – Informare publică Anexa 3 – Schem[ cu organizarea şi asigurarea înştiinţării în S.C. OLTCHIM S.A. şi schema de înştiinţare la accident chimic Anexa 4 – Plan amplasare societăţi din interiorul platformei Oltchim Anexa 5 – Componenţa Celulei pentru situaţii de urgenţă, Componenţa Secretariatului Tehnic pentru Situaţii de Urgenţă Anexa 6 – Dotarea minimă tehnico-materială de înştiinţare, alarmare şi intervenţie

0

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Denumire lucrare:

INTRODUCERE

REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE pentru S.C. OLTCHIM S.A.

Client:

SS

CC

OOLLTTCCHHIIMM SS

AA

RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa

Adresă:

Localitatea Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea, Str. Uzinei Nr.1, Cod poştal 240050

Telefon:

+40-(0)-250-701 200

Fax:

+40-(0)-250-735 030; +40-(0)-250-736188

Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J 38/219/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 1475261

Elaborator:

S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti

Adresa:

Str. Mihai Eminescu, Nr. 19 - 21, Sector 1, Cod poştal 010512, Bucureşti

Telefon:

021 / 211 76 54; 211 79 80; 212 34 74

Fax:

021 / 210 27 01

E-mail:

office@iprochim.ro

- Înfiinţat ca societate comercială prin Hotărârea Guvernului României nr. 156/1991

- Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţie Intelectuală Geneva, sub nr. 420957/1975

- IPROCHIM ENGINEERING - Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţie Intelectuală Geneva, sub nr.

R420957/1995

- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti nr. J/40/6485/1991

- Cod Unic de Înregistrare 457747, Atribut fiscal: R

- Certificat ISO 9001:2008, nr. 12 100 12743 TMS, organism de certificare TÜV SÜD Management Service GmbH, Germania

- Certificat SR EN ISO 14001:2005, nr. M.016.0.0.0.0.0/10-02-2009, organism de certificare SIMTEX-OC România.

- Certificat SR OHSAS 18001:2008, nr. S.378.100/01-09-2009, organism de certificare SIMTEX-OC România

- Înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 102 pentru RM, RIM, BM, RA, RS, EA.

- Certificat pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 33/06.02.2008, emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

- Certificat de Acceptare nr. CATF/14-03-2007 pentru desfăşurarea de activităţi în zona controlată a întreprinderilor operatoare emis de către Comisia Activităţilor Nucleare

- Certificat de Autorizare nr.679/15.03.2007 cadastru, geodezie şi cartografie

- Centrul de pregătire autorizat AutoDesk

- Membru al Asociaţiei Patronale a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului, Certificat nr. 20/04/01

- Membru al Societăţii de Chimie din România - secţia Tehnologia şi Ingineria Mediului

- Membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a României sub nr. 2852/26.08.1992

- Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - Certificat nr. 183/1992

- Membru al Asociaţiei de Standardizare din România, nr. 100002/23.02.1999

1

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Lucrarea are drept scop identificarea modalităţilor de diminuare a prejudiciilor aduse mediului şi a pierderilor de vieţi omeneşti, în cazul producerii unui eveniment nedorit.

Industria chimică prin gradul de complexitate a tehnologiilor, constituie un potenţial factor de risc, o sursă potenţială de poluare a mediului înconjurător, care poate deveni periculoasă pentru factorii de mediu şi factorul uman.

Activităţile cu potenţial factor de risc impun, ca pe lângă măsurile luate în mod

curent pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor, să existe şi un control permanent şi o evaluare a posibilităţilor de apariţie a riscului şi a consecinţelor acestuia. Priorităţile problematicii mediului înconjurător pot fi clasificate astfel:

- asigurarea calităţii mediului

- prevenirea şi eliminarea poluării mediului

- reducerea riscurilor prin creşterea siguranţei

Obiectivul general al Raportului de securitate este de a controla riscurile ce pot apare în funcţionarea instalaţiilor pe un amplasament, prin identificarea:

- surselor de poluare şi a pericolelor potenţiale asupra factorilor de mediu

- resurselor şi receptorilor expuşi riscului

- mecanismelor prin care se realizează riscul

- măsurilor generale necesar a fi luate pentru reducerea gradului de risc la un nivel acceptabil

Necesitatea întocmirii Raportului de securitate rezidă din nevoia de a obţine informaţii suplimentare privind riscurile identificate desfăşurate în cadrul OLTCHIM, astfel încât să se determine probabilitatea producerii unor daune şi efectele lor asupra posibililor receptori.

Managementul de securitate şi strategiile de prevenire a accidentelor majore, de minimizare sau înlăturare a consecinţelor acestora, au la bază mai multe categorii de măsuri:

1. tehnice:

- la proiectare, inclusiv la amplasarea în zonă a obiectivului

- la exploatare curentă, operativă

- la organizarea mentenanţelor

2. legislative:

- norme şi normative de proiectare

- reguli de exploatare a instalaţiilor în regim normal sau excepţional, de avarie

- instrucţiuni de lucru

3. organizatorice:

- instruire şi testare personal

- planuri de intervenţii la avarii / accidente chimice

- măsuri de necesitate în teritoriul extern

2

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Programul de siguranţă stabileşte modul de derulare a unor proiecte sau activităţi

cu obiective bine precizate în domeniul politicii de siguranţă. Programul cuprinde:

- obiective clare, care să poată fi verificate dacă au fost realizate, la sfârşitul Programului

- implicarea forţei de muncă şi a bugetelor pentru diferite proiecte şi activităţi

- repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în cadrul unui proiect / activitate

- programarea timpului

Obiectivele Programului de siguranţă au în vedere:

- perfecţionarea echipamentelor şi a instrumentaţiei

- îmbunătăţirea procedurilor şi a programelor de instruire

- stabilirea măsurilor pentru cazurile de avarie şi pentru diminuarea riscului

- îmbunătăţirea sistemului managerial de siguranţă

Sistemul managerial de siguranţă este parte a sistemului managerial general al unei societăţi, destinat realizării obiectivelor de siguranţă, în modul în care ele sunt stabilite în politica de siguranţă a societăţii.

Sistemul conţine mai multe elemente ce interacţionează, putând fi alese în mod

optim în vederea planificării, implementării şi controlului activităţilor care au scopul de a menţine siguranţa în funcţionare şi exploatare. Cele mai importante elemente ale sistemului managerial de siguranţă sunt:

structura organizatorică şi standardele performanţei conducerii;

organizarea funcţiilor, sarcinilor şi calificării pentru performanţa acestora;

proiectarea procesului, proiectarea tehnică, proiectarea echipamentului pentru siguranţă şi control cu standardele şi procedurile fixe pentru acestea;

repartizarea de personal pentru funcţiile siguranţei şi instruire specială pentru siguranţă;

alocarea de echipament pentru operaţiile siguranţei;

un sistem pentru studii de siguranţă, evaluări ale riscului, audituri de siguranţă corelate cu criteriile calitative ale acestora;

instruire organizată a personalului şi instruire specială pentru siguranţă;

un sistem care să asigure respectarea tuturor reglementărilor, normelor şi a condiţiilor de autorizare;

un sistem de comunicare între personalul societăţii, autorităţile locale şi societatea civilă în ceea ce priveşte problemele de protecţia mediului şi siguranţă;

un sistem al instrucţiunilor şi procedurilor pentru operarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi pentru executarea în siguranţă a tuturor operaţiilor;;

un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor care să releve performanţa privind siguranţa activităţilor derulate;

un program bine organizat pentru întreţinerea echipamentelor;

un sistem de instruire şi simulări pentru cazuri de incidente majore;

evaluarea şi raportarea accidentelor produse;

servicii medicale şi protecţie a sănătăţii profesionale;

revizuirea planificată a întregului sistem;

3

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Scopul principal al Raportului de securitate este de diminuare a pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, precum şi a prejudiciilor aduse factorilor de mediu, în cazul producerii unui eveniment nedorit.

Rezultatele Raportului de securitate stabilesc:

- populaţia şi bunurile din zonă, susceptibile a fi afectate de un accident major;

- punctele cele mai vulnerabile în care se pot produce accidente majore;

- substanţele periculoase implicate în accident;

- resursele imobilizabile interne şi externe;

- planurile de intervenţie în cazuri de urgenţă.

Analiza riscurilor accidentale implică identificarea pericolelor de accidente majore şi aprecierea riscului pe care acestea îl prezintă, prin examinarea probabilităţii şi consecinţelor pagubelor rezultate din producerea unui incident major.

Structura de bază a Raportului de securitate cuprinde o divizare într-un volum principal, în care se tratează aspectele generale ale întregului obiectiv, şi în volume anexe, în care sunt dezbătute în mod specific părţile din cadrul obiectivului relevante pentru securitate (ORS).

Definiţii

Se prezintă în continuare o parte din termenii utilizaţi în prezenta lucrare.

Accident - situaţie neprevăzută, creată de acţiunea unui fenomen sau eveniment, de provenienţă naturală, tehnologică sau antropică, asupra unei colectivităţi umane. Avarie - eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care aer potenţial să producă un accident major. Accident major - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa H.G. nr. 804/2007 şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase. Acţiune - ansamblul activităţilor desfăşurate pentru realizarea prevenirii, protecţiei şi intervenţiei. Alarmare - activitatea prin care se avertizează personalul despre producerea unui pericol, în scopul trecerii de îndată şi în mod organizat, la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie. Amplasament zona aflată sub controlul aceluiaşi operator în care, în una sau mai multe instalaţii, inclusiv în activităţile şi infrastructurile comune, sunt prezente substanţe periculoase. Avarie/incident eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major.

Avertizare aducerea la cunoştinţa salariaţilor a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre; se realizează de către autorităţile

4

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate. Controlul operaţional adoptarea şi implementarea de proceduri şi instrucţiuni pentru operarea în siguranţă a instalaţiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv activitatea de mentenanţă, precum şi pentru oprirea temporară. Depozit prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de înmagazinare, păstrare în condiţii de siguranţă sau de menţinere în stoc. Dezastru – evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii. Efectul „Domino” rezultatul unei serii de evenimente în care în consecinţele unui accident ce are loc la o instalaţie sau un amplasament de tip Seveso sunt amplificate de următorul accident la o/un altă/alt instalaţie/amplasament, ca urmare a distanţelor şi proprietăţilor substanţelor prezente, şi care conduce în final la un accident major. EINECS Inventarul european al substanţelor chimice existente. Acest inventar conţine lista definitivă a tuturor substanţelor considerate a fi pe piaţă comunitară la 18 septembrie 1981. Evacuare măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat a unor categorii de personal şi dispunerea acestora în zone în care sunt asigurate condiţii de protecţie. Evaluare estimarea urmărilor probabile, ale unor dezastre asupra elementelor expuse, a volumului de acţiuni şi a necesarului de resurse. Explozie este un proces de ardere foarte rapidă şi violentă a amestecurilor explozive, care se produce în fracţiuni de secundă, cu degajare de căldură, lumină şi care generează presiuni mari. Factori de risc fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc. Fraza de risc (R) este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător, conform SR 13253/1996. Hazard/pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau mediului. HAZOP (Hazard and operability) - este o metodologie sistematică pentru identificarea pericolelor legate de proces, folosite în cazul unităţilor complexe. Utilizează o abordare standardizată, bazată pe cuvinte cheie în vederea simulării identificării devierilor de proces. Instalaţie unitate tehnică din cadrul unui amplasament, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, căile ferate interne, docurile, cheiurile de descărcare care deservesc instalaţia, debarcaderele, depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei. Intervenţie ansamblul acţiunilor care se desfăşoară pentru prevenirea, localizarea-limitarea şi înlăturarea pericolului şi a urmărilor unui dezastru. Timpii operativi de intervenţie sunt:

5

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

- timpul de alarmare – intervalul scurs de la producerea unui eveniment până la

semnalarea acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat de detectare-alarmare sau de către o persoană;

- timpul de alertare intervalul cuprins între momentul alarmării şi cel al constituirii formaţiei de intervenţie, în vederea deplasării la locul evenimentului;

- timpul de deplasare intervalul cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi sosirea acestora la locul de intervenţie sau la înapoierea la sediu;

- timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate – durata medie de realizare a dispozitivului de intervenţie;

- timpul de răspuns interval cuprins între momentul alertării forţelor destinate intervenţiei şi intrării acestora în acţiune;

- timpul de începere a intervenţiei – intervalul cuprins între momentul apariţiei

evenimentului şi realizarea dispozitivului de intervenţie;

- timpul de localizare intervalul cuprins între momentul intrării în acţiune a forţelor concentrate şi punerea sub control a limitelor a limitelor situaţiei de urgenţă; - timpul de stingere intervalul cuprins între momentul localizării şi până la

întreruperea (neutralizarea) completă a arderii, până la înlăturarea posibilităţilor de reaprindere a materialelor şi a substanţelor combustibile sau până la producerea unor fenomene negative. Intervenţie operativă acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor acesteia Managementul situaţiei de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate. Managementul pentru modernizare adoptarea şi implementarea procedurilor pentru planificarea modernizărilor sau designul noilor instalaţii, procese sau facilităţi de stocare. Monitorizarea situaţiei de urgenţă proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă. Obiectiv - spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau activităţile comune sau conexe. Operator orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine cu orice titlu un amplasament sau o instalaţie. Risc - probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre factorii cauzatori de risc. Risc tehnic – eveniment nedorit – specific exploatării sistemului tehnic/tehnologic şi asociat unei stări potenţiale de pericol a acestuia – prin probabilitatea de producere a evenimentului şi prin gravitatea consecinţelor acestuia; pot fi delimitate trei domenii caracteristice riscului tehnic:

- domeniul riscului neglijabil – asociat, de regulă, cedărilor/defectărilor propriu- zise sau avariilor minore, rare şi foarte rare;

6

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

- domeniul riscului acceptabil – aferent avariilor minore frecvente sau avariilor majore rare şi foarte rare;

- domeniul riscului inacceptabil – aferent avariilor majore, posibile sau frecvente.

Substanţă periculoasă - o substanţă, un amestec sau un preparat, prevăzute în anexa nr. 1, partea 1, sau care îndeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 2-a conform H.G. nr. 804/2007, şi care sunt prezente sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul producerii unui accident. Substanţele şi preparatele oxidante - substanţele şi preparatele care, în contact cu alte substanţe, în special cu substanţele inflamabile, produc o reacţie puternic exotermă. Substanţele şi preparatele toxice - substanţele şi preparatele care, prin inhalare, înghiţire sau penetrare cutanată, chiar şi în cantităţi mici, pot provoca moartea ori afecţiuni acute sau cronice ale sănătăţii. Substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu - substanţele şi preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului. Zona de risc – zona în care există pericolul/probabilitatea producerii sau a acţiunii unui dezastru asupra elementelor expuse şi/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca urmare a acestei acţiuni; IRS - Părţi de instalaţie relevante pentru securitate; ORS - Obiective relevante pentru securitate.

Legislaţie în domeniu

Principalele acte normative în domeniu sunt:

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 şi modificată de OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008,.

O.U.G. nr. 152 / 2005 – Ordonanţă de urgenţă privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată de Legea nr. 84/2006

O.U.G. nr. 40 / 2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată de Legea nr. 205/2010;

H.G. nr. 804 / 2007 Hotărâre privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată de H.G. nr. 79/2009;

Ordinul nr. 1084 / 2004 – Ordin privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse;

Ordinul nr. 142 / 2004 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

Legea nr. 360 / 2003 Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată cu Legea nr. 263 / 2005;

H.G. 1408 / 2008 privind Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

H.G. nr. 937 / 2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

H.G. 1022 / 2002 Hotărâre privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

7

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

H.G. 347 / 2003 Hotărâre privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, modificat şi completat de H.G. nr.

932 / 2004, H.G. nr. 646 / 2005, H.G. nr. 498 / 2007, Ordinul nr. 1238/1461/718 din

2007 şi Ordinul nr. 923/1503/556 din 2008;

Legea nr. 481 / 2004 - Legea protecţiei civile, modificată şi completată de Legea nr.

212 / 2006, Legea nr. 241 / 2007, O.U.G. nr. 70 / 2009;

Legea nr. 319 /2006 Lege a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

H.G. nr. 1491/2004 - pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

Ordinul nr. 163 / 2007 Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Legea nr. 307 / 2006 Lege privind apărarea împotriva incendiilor, modificată de O.U.G. nr. 70 / 2009;

Ordinul 210 / 2007 Ordin al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu modificat şi completat de Ordinul MIRA nr. 663 / 2008;

ORDIN nr. 80 / 2009 al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, modificat de Ordin nr. 188 / 2009;

H.G. 1088 / 2000 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor;

Ordin nr. 130/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

Ordinul M.I. nr. 108 / 2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcările electrostatice - DGPSI – 004, modificat prin Ordinul nr. 349 / 2004;

O.M.AI. nr. 647 / 2005 – Ordin privind Norme metodologice pentru elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;

O.M.A.I. nr. 1184 / 2006 Ordin pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

Ordin nr. 158/2007 – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

8

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

1. INFORMAŢII ASUPRA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ŞI ASUPRA ORGANIZĂRII OBIECTIVULUI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACCIDENTELOR MAJORE

1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore

Societatea

OLTCHIM

Râmnicu

Vâlcea

are

o

politică

de

prevenire

a

accidentelor majore adecvată specificului său de activitate.

Politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă declaraţia organizaţiei referitoare la intenţiile şi principiile sale asupra realizării performanţei în condiţii de sănătate şi securitate ocupaţională, furnizând cadrul de acţiune şi de stabilire a obiectivelor şi ţintelor în acest domeniu.

Politica este, în general, documentul principal al tuturor sistemelor de management care furnizează:

un angajament al managementului la cel mai înalt nivel privind preocupările şi orientarea organizaţiei;

direcţia oficială care trebuie urmată de personalul organizaţiei.

Politica de prevenire a accidentelor majore presupune obţinerea angajamentului managementului de vârf pentru:

respectarea cerinţelor legale şi de altă natură;

evaluarea continuă a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate;

luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi a limita consecinţele acestora;

asigurarea instruirii personalului cu privire la riscurile asumate şi dotarea acestora cu echipament corespunzător de lucru.

Obiectivul prioritar al conducerii OLTCHIM este organizarea activităţilor de pe platforma industrială a societăţii de aşa natură încât ele să se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă, în condiţii de risc minim şi la cele mai exigente standarde privind siguranţa.

Conducerea societăţii îşi asumă răspunderea privind alocarea resurselor umane şi financiare necesare realizării acestui obiectiv. În acest scop, strategia conducerii societăţii privind managementul securităţii prevede cultivarea cu perseverenţă a conceptului că nimic nu poate fi mai important, indiferent de poziţia persoanei în ierarhia organizatorică a societăţii, decât luarea tuturor măsurilor preventive pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a utilajelor şi instalaţiilor, în vederea evitării unor accidente periculoase. Conducerea societăţii este conştientă de faptul că amplasamentul OLTCHIM, prin natura activităţii specifice desfăşurate aici poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative pentru angajaţi, public şi mediul natural, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării tuturor măsurilor pentru controlul acestui pericol.

9

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Obiectivele şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accidente majore, pentru realizarea acestui deziderat sunt:

Obiectivele principale sunt:

reducerea la minim a potenţialelor riscuri de accidente majore;

pregătirea personalului privind cunoaşterea riscurilor activităţii pe care o

desfăşoară şi creşterea capacităţii de răspuns;

asigurarea conformării cu reglementările legale prin aplicarea celor mai bune

tehnici de securitate disponibile.

Pentru atingerea obiectivelor, politica de prevenire a accidentelor majore are la bază următoarele principii:

prevenirea accidentelor majore prin operarea corectă a proceselor tehnologice şi

respectarea normelor de securitate la amplasarea unor instalaţii noi;

retehnologizarea proceselor de fabricaţie pentru creşterea siguranţei în

funcţionare şi implementarea de tehnologii noi, moderne;

identificarea şi evaluarea riscurilor de accidente majore pentru fiecare instalaţie,

organizarea activităţii de verificare şi control a utilajelor, rezervoarelor şi a traseelor;

prioritatea protecţiei şi salvării oamenilor.

Strategia de prevenire a accidentelor majore se va axa pe:

identificarea tuturor riscurilor de accidente majore şi asigurarea măsurilor de

control;

asigurarea că personalul propriu şi contractanţii sunt conştienţi de riscurile de

accident major;

asigurarea monitorizării şi analizei performanţei personalului şi proceselor;

asigurarea investigării accidentelor;

asigurarea informării şi instruirii continue a personalului;

asigurarea de resurse materiale adecvate;

elaborarea de proceduri, instrucţiuni de lucru, instrucţiuni speciale de colaborare

pentru toate instalaţiile în care se produc şi se vehiculează substanţe periculoase;

elaborarea la nivel de societate a planului de urgenţă internă.

Prin aplicarea unei politicii coerente se va asigura o dezvoltare sigură şi durabilă a societăţii şi se vor minimiza riscurile producerii unui accident major.

1.2. Sistemul de management al securităţii

La OLTCHIM este Implementat şi Certificat un Sistem Integrat Calitate - Mediu, în conformitate cu cerinţele specificate în standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO

14001:2005.

10

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Politica referitoare la calitate Declaraţia directorului general al S.C. OLTCHIM cu privire la politica în domeniul calităţii:

Deviza OLTCHIM este:

“Perfecţiunea în calitate şi afaceri

Obiectivele calităţii la S.C. OLTCHIM S.A. sunt:

Creşterea gradului de satisfacţie şi menţinerea încrederii clienţilor noştri, obţinute prin concentrarea asupra cerinţelor acestora prin:

o

Modernizarea şi mărirea capacităţii instalaţiei existente de clorură de vinil la 200.000 t/an – punere în funcţiune: semestrul II 2012

o

Realizarea instalaţiei de Polioli Speciali – punere în funcţiune:

semestrul I 2010.

Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor, prin implicare, lucru în echipă, crearea şi menţinerea competenţelor bazate pe aptitudinile şi experienţa angajaţilor, pentru îmbunătăţire continuă a funcţionării sistemului;

Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructură necesare îmbunătăţirii continue a eficacităţii sistemului, îmbunătăţirea mediului de lucru aşa încât să se realizeze conformitatea cu cerinţele postului;

Creşterea gardului de siguranţă în exploatare a instalaţiilor şi de securitate a incintei:

o

Retehnologizarea Depozitului gaze lichefiate – punere în funcţiune:

semestrul II 2010;

o

Introducerea unui sistem de acces şi continuarea dezvoltării unui sistem electronic de supraveghere video – termen: semestrul II 2012;

o

Implementarea sistemelor DCS pentru conducerea instalaţiilor noi sau a celor modernizate.

Ţinerea sub control a proceselor pentru realizarea performanţei şi eficienţei şi încadrarea permanentă în cerinţele legislaţiei aplicabile.

Certificarea Sistemului Integrat Calitate Mediu şi îmbunătăţirea continuă reprezintă garanţia succesului.

Politica de mediu Obiectivele prioritare ale strategiei de management al mediului la OLTCHIM sunt reprezentate de echilibrarea rezultatelor economice cu cele în domeniul protecţiei mediului şi orientarea către eliminarea cauzelor poluării, şi anume:

Evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu şi a urmărilor „poluării trecute” şi îmbunătăţirea performanţei de mediu;

Optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale şi utilităţi şi minimizarea pierderilor;

Încadrarea în cerinţele legislative aplicabile referitoare la protecţia mediului;

Comunicarea performanţei de mediu către părţile interesate;

Implicarea angajaţilor pentru realizarea măsurilor cuprinse în Programele de management de mediu şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă de mediu. Pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Investiţii se alocă resurse materiale, financiare şi umane necesare. Obiectivele de investiţii se referă în principal la:

încadrarea în cerinţele legislaţiei de mediu, prin:

11

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

o realizarea unei instalaţii noi de electroliză cu membrane - punere în funcţiune: semestrul II 2014;

îmbunătăţirea calităţii apelor reziduale prin încadrarea în limitele impuse de legislaţia în vigoare prin:

o

modernizarea staţiei de control final - punere în funcţiune: semestrul II

2014;

o

modernizarea staţiei de epurare biologică pentru încadrarea efluentului în prevederile NTPA 001/2005 în ceea ce priveşte suspensiile, consumul chimic şi biochimic de oxigen – punere în funcţiune: semestrul II 2014.

managementul deşeurilor prin respectarea legislaţiei în domeniu şi valorificarea deşeurilor, prin:

o

închiderea batalului de reziduuri periculoase – termen: semestrul II

2014;

o

închiderea depozitului actual de deşeuri nepericuloase – termen:

semestrul II 2014;

Îmbunătăţirea funcţionării Sistemului Integrat Calitate Mediu, precum şi îmbutăţirea continuă şi prevenirea poluării reprezintă pentru OLTCHIM garanţia succesului.

1.2.1. Organizare şi personal Managementul de vârf furnizează resursele necesare (resurse umane şi calificări specializate, infrastructura organizaţională, resursele tehnologice şi financiare) pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate - mediu.

În cadrul S.C. OLTCHIM responsabilităţile şi autorităţile personalului de conducere şi de execuţie sunt definite şi comunicate prin intermediul următoarelor documente:

Fişe post;

Proceduri specifice de funcţionare a instalaţiilor;

Documentele sistemului integrat de management calitate - mediu (Manual, proceduri, instrucţiuni);

Organigramă, conform Anexa 1 a prezentului volum;

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a S.C. OLTCHIM S.A.

Instruire

Personalul

de

la

toate

locurile

de

muncă

în

care

sunt

implicate

substanţe

periculoase este instruit asupra:

- respectării atribuţiilor de serviciu, în totalitate, în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiei la parametrii proiectaţi;

- pericolului care poate apare în urma nerespectării parametrilor;

- efectelor substanţelor produse, vehiculate, depozitate;

- măsurilor care se vor lua în caz de urgenţă.

Personalul este special instruit pentru toate operaţiunile de muncă legate de fabricarea, transportul şi utilizarea substanţelor periculoase. Personalul care execută manevre tehnologice, verificare, revizii sau reparaţii este special instruit pentru operaţiunile pe care le desfăşoară.

12

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Personalul de deservire a depozitelor şi cel de intervenţie este special instruit şi specializat în anumite operaţii sau manevre şi dotat cu materiale, scule şi aparate specifice. Depozitarea sculelor şi dispozitivelor necesare intervenţiilor se va face în locuri uşor accesibile pentru a permite intervenţia rapidă şi limitarea efectelor unui accident.

Procesul de formare profesională se desfăşoară după următoarele etape: definirea necesităţilor de instruire/formare profesională, planificarea instruirii /formării profesionale, efectuarea instruirii/formării profesionale, evaluarea şi analiza rezultatelor. Formarea profesională/ instruirea personalului se face în mod planificat şi sistematic, având ca scop eliminarea decalajului dintre competenţa existentă şi cea cerută. Fiecare şef de compartiment împreună cu responsabilul SICM (Sistem Integrat Calitate Mediu) identifică anual necesităţile de formare profesională/ instruire internă sau externă pentru personalul din subordine şi întocmeşte “Fişa de necesităţi de instruire / formare profesională (F 27-028), iar responsabilul SICM (Sistem Integrat Calitate Mediu) transmite o copie la serviciul Resurse Umane în perioada 1-30 noiembrie pentru anul următor. Ori de câte ori se identifică necesităţi de instruire datorate:

- retehnologizării/modernizării unor procese tehnologice;

- rotirii personalului sau angajării de personal sezonier ;

- apariţiei unei neconformităţi;

- rezultatelor necorespunzătoare ale evaluării instruirii sau ale “Fişei individuale de apreciere pentru funcţii de execuţie”;

- altor situaţii,

personalul este instruit de către şeful compartimentului/ responsabilul SICM . Alte responsabilităţi şi detalii privind politica referitoare la competenţă, conştientizare şi formare profesională sunt prezentate în procedura “Competenţă, conştientizare şi formare profesională”, cod PS 6.2.2.

Prin informarea şi instruirea personalului, specifică fiecărui loc de muncă, se urmăreşte perfecţionarea, conştientizarea, crearea şi creşterea competenţei pe plan profesional, pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor, produselor, siguranţei în funcţionare şi a performanţei de mediu.

Structura organizatorică a activităţilor privind situaţiile de urgenţă, protecţia mediului este prezentată în continuare.

Organizare la nivel central:

Celula de urgenţă civilă Conducerea şi coordonarea acţiunilor, respectiv, prevenirea, alarmarea, evacuarea, intervenţia şi remedierea la nivelul platformei chimice Oltchim Râmnicu Vâlcea se face de către o Celulă de urgenţă civilă. Sediul Celulei de urgenţă civilă este la Punctul de Comandă al S.C. Oltchim S.A., cu sedii de rezervă la Pavilionul Administrativ al societăţii sau în punctul din clădirea secţiei ATM-Mentchim. În schimburile II şi III, până la mobilizarea Celulei de urgenţă civilă a unităţii S.C. Oltchim S.A., coordonarea activităţii de prevenire, alarmare, evacuare, intervenţie şi remediere la nivelul platformei chimice o face dispecerul de producţie.

13

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Componenţa Celulei de urgenţă civilă la nivelul unităţii S.C. Oltchim S.A. este prezentată în continuare.

Componenţa Celulei de urgenţă civilă:

Comandant general:

Locţiitor:

Dispecer celulă de urgenţă civilă:

Membri:

Secretariat tehnic:

- Director General S.C. OLTCHIM S.A. - Director General Adjunct Producţie-Investiţii S.C. OLTCHIM S.A. - Dispeceri Producţie - Director Producţie

- Director Mentenanţă

- Director Comercial

- Director Economic

- Director Divizia Materiale pentru Construcţii

- Directori uzine

- Şef Serviciu Situaţii de Urgenţă, Inspector Protecţie Civilă

- Şef Serviciu Protecţia Mediului

- Şef Serviciu Prevenire şi Protecţia Muncii

- Medic coordonator Dispensar OLTCHIM - Şef Birou Prevenire Incendii

- Responsabil Substanţe periculoase - Protecţia Mediului

- Adj. Şef Serv. Prevenire şi Protecţie

Denumirea funcţiilor este conform organigramei şi poate fi schimbată în momentul apariţiei unei noi organigrame.

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă La nivelul S.C. Oltchim S.A. este organizat un Serviciu privat pentru situaţii de

se solicită sprijinul unor echipe specializate de

protecţie

Comandantului general al celulei de urgenţă civilă. În cazul situaţiilor de urgenţă care pot apare pe platforma Oltchim se solicită intervenţia:

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la cererea

urgenţă. În cazul situaţiilor de urgenţă

civilă

ale

Inspectoratului

formaţii de intervenţie ( 80 pompieri operativi organizaţi pe 4 ture); echipelelor specializate care au în componenţă următoarele formaţii:

- post observare

- grupă cercetare

- grupe transmisiuni – alarmare

- grupe energetice

- grupe protecţie adăpostire

- grupe N.B.C.

- grupe sanitare

- grupe de deblocare şi salvare

- puncte tratare efecte

- puncte tratare personal

- grupe transport

- grupe logistică

- punct de prim ajutor;

14

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

echipelor de intervenţie tehnologică care se constituie pe formaţiuni de lucru/sau

faze de fabricaţie;

echipelor de intervenţie speciale care se compun de regulă din:

- maistru chimist sau şef de formaţie

- operator chimist d pe locul de muncă

- lăcătuş mecanic din personalul turei

- electrician

- AMC - ist

DISPENSAR MEDICAL OLTCHIM Atribuţiunile echipelor specializate sanitare

Echipele specializate sanitare se asigură de către Dispensarul Policlinic al S.C. Oltchim S.A. din rândul personalului prezent la serviciu în tura respectivă şi completat cu persoane mobilizate în funcţie de necesitate. De mobilizarea suplimentară a personalului se ocupă medicul şef de tură al dispensarului la solicitarea Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. Componenţa şi dotarea minimă a echipei specializate sanitare: autovehicul salvare, medic de serviciu, asistent de serviciu, aparat de reanimare, truse de prim ajutor. Membrii echipelor specializate sanitare au obligaţia să cunoască modul de folosire a mijloacelor de protecţie individuală şi a mijloacelor de salvare din dotare precum şi aplicarea corectă a metodelor de prim ajutor. Membrii echipelor specializate sanitare au obligaţia de a participa la instruirile teoretice şi practice organizate pe baza temelor fixate anual la nivelul unităţii. Participă la exerciţiile de alarmă la dezastre (chimică) pentru însuşirea modului corect de acţionare în această situaţie. În caz de alarmă la dezastre (chimică), la dispoziţia Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A., gata echipaţi cu mijloace de protecţie individuală şi cu materialele de salvare din dotare (corturi, genţi, chingi, truse cu materiale, etc.) se deplasează spre punctele de adunare precizate. În timpul alarmei la dezastre (chimice) echipele specializate sanitare acţionează de regulă în afara zonei de acţiune a norului toxic, efectuând următoarele activităţii:

-

organizează şi amenajează punctele de adunare răniţi şi intoxicaţi (în afara zonei

toxice);

- asigură preluarea accidentaţilor de la echipele de salvatori şi acordă primul ajutor nă când aceştia trec sub supravegherea cadrelor medicale;

- asigură, funcţie de necesitate, transportul accidentaţilor în stare mai gravă (care

necesită tratament de specialitate) la dispensarul medical;

- la dispoziţia Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. şi în funcţie de dotare

participă la acţiunea de depistare a accidentaţilor. Membrii echipelor specializate sanitare raportează Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. situaţia existentă şi solicită ajutor în cazul când există un număr mare de accidentaţi. La încetarea stării de alarmă se depun la magazia de intervenţie materialele folosite şi se raportează Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. principalele probleme ivite în timpul alarmei.

15

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

PROTECŢIA MEDIULUI Atribuţiunile organizatorice în cazul poluărilor accidentale Inspectorii din cadrul Serviciului Protecţia Mediului verifică periodic starea tehnică a bazinelor de separare produşi organici din ape pe bază de densitate, aferente instalaţiilor tehnologice şi a staţiilor locale şi finale de epurare (Staţia Control Final şi Staţia Epurare Biologică). Personalul de specialitate al Secţiei Utilităţi verifică permanent starea căminelor şi toate tipurile de canalizări din interiorul şi exteriorul incintei platformei chimice. Prin programele de management de mediu ale fiecărei secţii se stabilesc, printre obiectivele de mediu, decolmatarea bazinelor separatoare de faze pentru a avea capacitatea să preia şi să separe întreaga cantitate de substanţe periculoase evacuată în canalizare în cazul unei poluări accidentale. Responsabilii Serviciului Protecţia Mediului verifică modul de realizare a măsurilor din programul de management de mediu şi respectarea termenelor de realizare. Prin Laboratorul ECOTOXICOLOGIE din cadrul Serviciului Control-Calitate- Laboratoare şi laboratorul Staţie de Epurare Biologică se monitorizează permanent calitatea apelor reziduale din diferite cămine pe toate tipurile de canalizare cât şi afluenţii generali ai platformei industriale, conform graficului de supraveghere elaborate la începutul fiecărui an. Depăşirea valorilor prescrise pentru impurificatori atrage atenţionarea instalaţiei / secţiei în scopul de a lua toate măsurile operative, necesare remedierii situaţiei create.

Organizare la nivel local:

Pentru coordonarea la nivelul fiecărui sector de activitate se organizează Celulă de urgenţă civilă locală.

Componenţa celulelor de urgenţă civilă locale este următoarea:

Comandant:

- şef secţie, şef atelier, şef instalaţie

Locţiitor:

- ing. tehnolog de schimb, şef formaţie tehnologică

Membrii:

- şefii formaţiilor de lucru, personal tehnic de specialitate

Atribuţiunile celulei de urgenţă civilă locale Studiază şi cunoaşte Planul de urgenţă internă, pentru a acţiona corespunzător în caz de necesitate şi răspunde de realizarea măsurilor de prevenire din sectorul respectiv. Organizează, conduce şi răspunde de instruirea asupra modului de acţiune în caz de situaţii de urgenţă internă sau alarmă la dezastre (chimică) pentru personalul din subordine care face parte din echipele de intervenţie specială, cercetare, salvare şi asigură participarea periodică a acestora la instruirile teoretice şi practice organizate la nivel de unitate, secţie, instalaţie, atelier, sector. Organizează pe schimburi şi ţine evidenţa la zi pentru echipele de acţiune în caz de alarmă la dezastre - chimică (echipe de intervenţie tehnologică, de intervenţie specială, de cercetare, de salvare) utilizând numai persoane valide şi prezente la serviciu. Asigură înlocuirea membrilor din echipe aflaţi în concediu de odihnă, plecaţi, sau inapţi din punct de vedere medical. Tot personalul prezent la serviciu este obligat să participe la una din formele de organizare pentru situaţiile de urgenţă internă. Coordonează, participă şi verifică modul de executare corectă a exerciţiilor de acţiune în cazuri de situaţii de urgenţă internă desfăşurate în sectorul pe care îl

16

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

coordonează, verifică însuşirea cunoştinţelor şi modul de acţionare practică a personalului din subordine. Răspunde de asigurarea dotării cu materialele necesare echipelor de acţiune în caz de situaţii de urgenţă internă sau alarmă la dezastre - chimică conform baremurilor prevăzute în plan sau prin decizii interne ale S.C. Oltchim S.A. Asigură întreţinerea şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor, mijloacelor de intervenţie, salvare şi alarmare din sectorul propriu şi verifică periodic starea de păstrare şi întreţinere a acestora. Membrii celulei de urgenţă civilă locală, indiferent unde se găsesc în momentul declanşării alarmei, se vor deplasa în cel mai scurt timp la sediul Celulei de urgenţă civilă locală.

Anunţă operativ pe comandantul general sau pe înlocuitorul acestuia sau dispecerul de producţie despre orice degajare de noxe sau avarie în sectorul propriu de activitate sau pe traseele poziţionate pe estacade ce sunt repartizate conform deciziilor conducerii unităţii. Conduce operaţiunile de alarmare, organizează şi realizează alarmarea personalului din sectorul pe care îl coordonează. Dispune declanşarea alarmei la dezastre - chimice locale prin sirene, hupe electrice, interfoane, fluiere cu abur sau aer, conform codului de alarmare. În timpul alarmei chimice celula de urgenţă civilă locală este obligată să menţină permanent legătura prin toate mijloacele de comunicare posibile cu Celula de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A., conformându-se indicaţiilor şi dispoziţiilor primite de la aceasta. Conduce şi răspunde de activitatea echipelor de acţiune în caz de alarmă la dezastre - chimică atunci când sectorul propriu se află în zona de acţiune a norului toxic, organizează şi dispune evacuarea personalului necuprins în aceste echipe. Este primul care intervine în zona afectată cu echipele aflate în subordine pentru depistarea focarului, izolarea sursei, limitarea şi lichidarea avariei şi dacă este cazul poate solicita celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. ajutorul echipelor de intervenţie din celelalte sectoare de activitate ale unităţii. În caz de necesitate, din considerente de securitate pentru personal sau echipamentele tehnice, poate dispune direct oprirea parţială sau totală a instalaţiilor. În caz de necesitate asigură şi pune la dispoziţie, la cererea Celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A., echipele de intervenţie pentru a acţiona în alte sectoare afectate de acţiunea norului toxic sau exploziv. Prin unul din membrii celulei de urgenţă civilă locală trimis la locul de adunare se verifică prezenţa personalului evacuat şi se iau măsuri pentru depistarea persoanelor absente de la apel sau căutarea persoanelor accidentate şi solicitarea acordării primului ajutor.

Celula de urgenţă civilă locală va cunoaşte numărul persoanelor prezente la locul de adunare şi provenienţa acestora (salariaţii proprii sau ai altor sectoare şi ai unităţilor care lucrează în zonă) şi va anunţa la celula de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. sau celulele de urgenţă civilă locale respective, numele persoanelor străine depistate în sectorul de activitate şi locul de provenienţă (pentru încetarea căutării acestora). În timpul alarmei mobilizează echipa de cercetare sau o solicită dispecerului de producţie, pentru a asigura determinarea concentraţiei substanţelor toxice în sectorul propriu şi raportează celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. sau dispecerului de producţie valoarea concentraţiei noxelor degajate.

17

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

În cazul unor evenimente deosebite (incendii, explozii, catastrofe naturale, etc.) verifică dacă atât instalaţiile cât şi traseele de conducte din sector nu prezintă scăpări de substanţe periculoase, toxice, inflamabile sau explozive. După încetarea stării de alarmă efectuează apelul întregului personal şi anunţă celulei de urgenţă civilă a S.C. Oltchim S.A. numele persoanelor din sectorul propriu nedepistate. Coordonează reintrarea în funcţiune, în condiţii de securitate, a instalaţiilor şi utilajelor proprii. Pentru analiza evenimentului se va nota în registrul de rapoarte scenariul desfăşurării stării de alarmă şi se vor lua măsurile necesare înlăturării deficienţelor apărute sau constatate în timpul alarmei de exerciţiu sau al unui caz real. Urmăreşte realizarea în timp util a măsurilor şi activităţilor cuprinse în planul pentru situaţii de urgenţă internă şi a măsurilor propuse în urma exerciţiilor, pentru prevenirea unor situaţii de pericol similare.

1.2.2. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore

Proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi / sau asupra mediului este definită drept ”pericol”. Un ”accident major” reprezintă producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase. Prevederile HG nr. 804/ 2007 se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa 1, având în vedere şi prevederile legale referitoare la mediul de muncă şi în special, cele referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă. Prin substanţă periculoasăse înţelege o substanţă, un amestec sau un preparat, prevăzute de legislaţia în vigoare sau care îndeplinesc criteriile din legislaţie, şi care sunt prezente sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul producerii unui accident.

În instalaţiile şi activităţile OLTCHIM, prezenţa substanţelor periculoase poate iniţia următoarele categorii de riscuri:

a) Risc de mediu, care poate fi generat de:

- Depozitarea şi utilizarea substanţelor periculoase;

- Evacuările necontrolate de poluanţi în ape, atmosferă, sol şi ape subterane;

- Calamităţi naturale.

b) Risc industrial, care poate fi generat de:

- Avarii tehnologice – pot conduce la opriri accidentale ale instalaţiilor, oprirea alimentării cu materii prime, combustibil, energie electrică si termică, aer AMC, apă industrială, utilaje dinamice (pompe, compresoare);

- Avarii mecanice pot conduce la scăpări de substanţe şi produse generate de neetanşeităţi, fisuri sau rupturi de conducte, vase, defecţiuni de utilaje în diverse zone ale instalaţiilor.

c) Risc produs de emisiile de poluanţi asupra stării de sănătate.

18

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Evenimentele cu pondere importantă caracteristice activităţi desfăşurate în S.C. OLTCHIM S.A. care pot conduce la apariţia riscului pentru factorii de mediu şi factorul uman sunt:

1. Accident chimic, prin care se dezvoltă evacuări masive, sub aspect calitativ si cantitativ;

2. Explozie;

3. Incendiu;

4. Dezastre

Identificarea şi evaluarea pericolelor majore, precum şi modalităţile de intervenţie în caz de producere a acestor evenimente, se realizează pentru fiecare instalaţie în parte în cadrul Cărţilor de operare, care stau la baza Regulamentelor de funcţionare. În cadrul instalaţiilor tehnologice, se identifica cu caracter general, avarii grave care pot genera accidente majore cum ar fi:

Spargerea sau ruperea unei conducte;

Ruperea ştuţurilor de scurgere la vase sub presiune;

Spargerea unor garnituri la vase sau conducte;

Ruperea unor utilaje

Modul de alarmare şi acţionare în fiecare situaţie menţionată sunt cuprinse în Cărţile de operare pe fiecare instalaţie, în Regulamentele de funcţionare şi în Planul de urgenţă internă.

Aspecte de mediu Identificarea şi evaluarea pericolelor majore se face, în cadrul societăţii conform procedurii "P.S. 4.3.1. - Aspecte de mediu" şi instrucţiunilor specifice. Evaluarea riscurilor se realizează de către echipe multidisciplinare, luând în considerare probabilitatea producerii unor accidente precum şi gravitatea acestora. Procedura precizează modul de identificare pentru aspectele de mediu asociate activităţilor şi produselor Oltchim existente luând în considerare şi activităţi, produse şi

servicii noi sau modificate, aspecte pe care le poate controla şi influenţa şi clasifică aceste aspecte pentru a le putea determina pe cele care au un impact semnificativ asupra mediului în vederea stabilirii obiectivelor de mediu. Aspectele de mediu semnificative sunt stabilite la nivelul OLTCHIM şi la nivelul compartimentelor, pentru:

imisii în atmosferă

emisii în atmosferă

ape reziduale

pânza freatică

sol

deşeuri

Criteriile de identificare a aspectelor de mediu semnificative sunt:

- analiza valorilor determinate pentru anul anterior pentru fiecare factor de mediu;

- analiza evoluţiei aspectelor de mediu din anul anterior;

- compararea cu legislaţia de mediu în vigoare pe perioada monitorizării.

Clasificarea aspectelor de mediu în semnificative/nesemnificative se face utilizând următoarele criterii:

legislaţia de mediu actuală pe perioada monitorizării,

19

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

amploarea aspectului de mediu (volum/cantitate/suprafaţă şi durată) şi toxicitatea substanţei, probabilitate de apariţie şi gravitatea în cazul situaţiilor de funcţionare anormală, consecinţele economice generate de un aspect de mediu, consecinţe semnalate de părţile interesate interne sau externe. Aspectele de mediu identificate pentru compartimentele OLTCHIM sunt parte componentă a Regulamentelor de protecţia mediului ale acestora. Pentru aspectele de mediu semnificative identificate se întocmesc Programe de management de mediu, cu obiective, ţinte, măsuri pentru atingerea ţintei, responsabili, termene şi costuri. Stadiul realizării măsurilor cuprinse în Programele de management de mediu se analizează în cadrul Comitetelor de lucru, prin intermediul Fişelor de urmărire a măsurilor din aceste Programe. Comitetul Director analizează stadiul realizării acestor măsuri la nivelul OLTCHIM, iar această analiză stă la baza reactualizării Programelor de Management de Mediu pentru anul următor. Stadiul aspectelor de mediu este evaluat prin control operaţional şi prin auditurile interne. Evoluţia aspectelor de mediu se analizează anual şi stă la baza identificării aspectelor de mediu pentru anul următor.

Controlul şi monitorizarea aspectelor de mediu Activitatea de control şi monitorizarea aspectelor de mediu este realizată de către serviciul Protecţia Mediului prin:

colaborarea cu Serviciul Control Calitate Laboratoare prin Laborator Eco- Toxicologie, care:

o

determină calitatea apelor uzate pentru întreaga societate în conformitate cu Graficul de supraveghere a mediului, instrucţiunile de lucru şi reglementările legale naţionale privind calitatea apei;

o

determină calitatea aerului şi a solului pentru întreaga societate în conformitate cu Graficul de supraveghere a mediului, instrucţiunile de lucru şi reglementările legale naţionale privind calitatea aerului şi solului;

inspectorii de mediu

o Inspectarea pe teren de către inspectorii de mediu a sectoarelor corespunzătoare fişelor de post, determinarea tuturor neconformităţilor pe linie de protecţia mediului şi stabilirea de măsuri preventive/ corective.

personalul cu atribuţii în obţinerea acordurilor de mediu pentru noile investiţii.

Înregistrările proceselor sunt menţinute în conformitate cu procedura “P.S.4.2.4.- Controlul înregistrărilor”.

1.2.3. Controlul operaţional Prin „control operaţional” se înţelege adoptarea şi implementarea de proceduri şi instrucţiuni pentru operarea în siguranţă a instalaţiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv activitatea de mentenanţă, precum şi pentru oprirea temporară. Politica de prevenire a accidentelor majore la S.C. OLTCHIM S.A. are în vedere un sistem operaţional organizat care implică tot personalul societăţii, fiecare salariat având atribuţii bine stabilite în schema de organizare a acesteia.

20

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Organizaţia a stabilit în Regulamentele de funcţionare a instalaţiilor tehnologice proceduri de intervenţie în cazul unor posibile defecţiuni care apar la pornirea / oprirea instalaţiilor, ţinând cont de condiţiile climatice, de resursele umane şi materiale pe care aceasta le poate aloca. Controlul operaţional include controlul proceselor şi înregistrările care pot fi efectuate, în funcţie de procesul desfăşurat. Societatea are în vedere menţinerea sub control a tuturor activităţilor de pe amplasament prin controlul proceselor de fabricaţie, serviciilor, instalaţiilor şi utilajelor, materiilor prime şi auxiliare, salariaţilor şi mediului de lucru, fără să neglijeze aspectele de mediu.

În cadrul Sistemului Integrat Calitate Mediu, procesul de realizare a produsului este reglementat prin:

proceduri de sistem:

procedura de sistem”Planificarea şi controlul realizării producţiei” cod - PS 7.1.-7.5.1.;

procedura de sistem “Identificare, trasabilitate şi păstrare produs” cod - PS 7.5.3. - 7.5.5.; Aceste proceduri de sistem sunt aplicabile în toate compartimentele OLTCHIM în

care:

sunt identificate, planificate şi realizate în condiţii controlate procese de producţie;

sunt identificate aspecte de mediu şi se desfăşoară activităţi asociate acestora;

se păstrează produse solide, lichide şi gazoase.

Procedurile de sistem sunt aplicabile de asemenea proceselor de proiectare şi

dezvoltare, aprovizionare, celor asociate cu clientul, monitorizare şi măsurare a produsului şi a aspectelor de mediu, analiză a datelor şi celor de îmbunătăţire continuă.

operaţionale specifice fiecărui compartiment. Prin aplicarea lor se

proceduri

asigură:

cadrul necesar pentru:

- planificarea şi controlul realizării produsului, reglarea parametrilor tehnologici şi realizarea corecţiilor, eliberarea şi livrarea produsului din secţia de producţie;

- monitorizarea parametrilor tehnologici şi a parametrilor calitativi ai produsului pe fluxul de fabricaţie, a indicatorilor specifici ai performanţei de mediu;

- desfăşurarea proceselor suport pentru realizarea procesului de producţie;

- stabilirea corectă a responsabilităţii şi a autorităţii;

- analiza datelor şi a înregistrărilor pentru obţinerea îmbunătăţirii continue .

cadrul necesar desfăşurării activităţilor de control al mediului şi de prevenire a

poluării, pentru:

- limitarea impactului asupra mediului şi a altor pericole potenţiale, precum şi conformitatea cu reglementările legale.

Prin Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu implementat s-au elaborat proceduri operaţionale în care se stipulează criteriile de operare, control şi înregistrările de la fiecare loc de muncă, prezentate în continuare:

- Controlul operaţional în cadrul Depozitului de gaze lichefiate – cod PO-050/3;

- Controlul realizării producţiei SODĂ SOLIDĂ – cod PO-052;

- Controlul realizării producţiei – Electroliza cu mercur – cod PO-053;

21

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

- Controlul realizării producţiei Electroliza membrană – cod PO-054;

- Controlul operaţional în cadrul secţiei Oxo-Alcooli – cod PO-055;

- Controlul realizării producţiei – Monomer – cod PO-056;

- Controlul realizării producţiei Instalaţia PVC 1 – cod PO-057/1;

- Controlul realizării producţiei în secţia PVC, Instalaţia PVC 2 cod PO-057/2;

- Controlul realizării producţiei – AF-DOF – cod PO-059;

- Controlul realizării producţiei în instalaţia Ardere reziduuri Krebs – cod PO-065/5;

- Controlul realizării producţiei de către secţia P.P.P. – cod PO-067;

- Controlul operaţional în cadrul Staţiei Spălare cisterne½ – Transporturi – cod

PO-114-02;

Procesele tehnologice de producţie se planifică pe baza Programelor de producţie, întocmite în concordanţă cu politica şi obiectivele calităţii şi mediului OLTCHIM S.A. În scopul realizării controlului producţiei se desfăşoară următoarele activităţi:

derularea proceselor de producţie pe baza Programelor de Producţie, monitorizarea funcţionării proceselor de producţie, monitorizarea indicatorilor specifici de performanţă de mediu. Indicatorii pentru îmbunătăţire specifici stabiliţi în cadrul secţiilor de producţie sunt:

o

gradul de realizare a producţiei,

o

gradul de încadrare a consumurilor specifice

o

gradul de valorificare a materiilor prime principale în produsul finit

o

gradul de valorificare / recuperare a deşeurilor

o gradul de încadrare al parametrilor aspectelor de mediu semnificative în valorile maxime admisibile. Procedura de sistem PS-7.1.-7.5.1 “Planificarea şi controlul realizării produsului” descrie fluxul activităţilor pentru planificarea realizării produsului, monitorizarea şi controlul procesului de producţie, analiza şi îmbunătăţirea procesului de producţie.

1.2.4. Managementul pentru modernizare S.C. OLTCHIM S.A. a documentat şi implementat o procedură care prezintă metodologia de proiectare şi dezvoltare a produsului / procesului, precum şi responsabilităţile personalului implicat în aceste activităţi. Procedura se aplică de către compartimentele şi funcţiile implicate în aceste activităţi, pentru cazurile:

- îmbunătăţirea calităţii unui produs, la una sau mai multe caracteristici;

- realizarea unui produs nou;

- îmbunătăţirea performanţelor proceselor.

Îmbunătăţirea calităţii unui produs sau realizarea unui produs nou pot implica:

1. modernizări / retehnologizări / îmbunătăţiri ale proceselor tehnologice şi / sau

echipamentelor;

2. realizarea unei instalaţii noi.

Informaţiile care stau la baza desfăşurării proceselor de dezvoltare şi proiectare pot fi colectate din următoarele surse:

- evoluţia cerinţelor pieţei,

- modificările legislaţiei,

- cerinţe pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor,

22

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

- aşteptările exprimate de părţile interesate.

Obiectivele de dezvoltare sunt definite în următoarele programe:

- Programul de investiţii al Oltchim,

- Programul de cercetare al Centrului de Cercetări.

Activităţile de proiectare şi dezvoltare sunt realizate sub conducerea Directorului General Adjunct de compartimente care participă la punerea în aplicare a programelor

menţionate mai sus. Controlul proiectării şi dezvoltării este reglementat prin procedura de sistem PS 7.3.– “Proiectare şi dezvoltare”.

1.2.5. Planurile pentru situaţii de urgenţă S.C. OLTCHIM S.A. are stabilit, documentat şi implementat:

- planuri şi o procedură PS 4.4.7. – “Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns”;

- Proiect pilot: Model pentru gestionarea accidentelor industriale cu efecte transfrontaliere, în zona bazinului mediu şi inferior al Dunării - TEIAM - Evaluarea rapidă a riscului pentru mediu şi sănătate

Procedura de sistem PS 4.4.7. - “Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns” descrie modul în care organizaţia asigură:

identificarea situaţiilor de urgenţă potenţiale;

capacitatea de a răspunde prompt situaţiilor de urgenţă identificate,

prevenirea / reducerea impacturilor asupra mediului / organismului uman care pot fi asociate acestor situaţii de urgenţă. o analiza procesului de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns.

S.C. OLTCHIM S.A. analizează şi revizuieşte periodic planurile / procedurile pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, în special după producerea accidentelor sau a unor situaţii de urgenţă cât şi în cazul punerii în funcţiune a unor obiective noi de investiţie care pot fi surse potenţiale de accident major.

Pentru situaţiile de urgentă S.C. OLTCHIM S.A. şi are implementate:

Planul de urgenţă internă;

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei;

Plan de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

Plan de apărare împotriva producerii unei situaţii de urgenţă specifice (cutremur

şi/sau alunecări de teren);

Planul de evacuare în caz de urgenţă;

Plan de analiză şi acoperire a riscurilor;

Plan de protecţie civilă.

Planul de urgenţă internă conţine următoarele capitole principale:

1.

Lista cu distribuţia planului

2.

Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor

3.

Cuprins

4.

Generalităţi

23

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

4.1.

Introducere

4.2.

Definiţii utilizate în cadrul planului

5. Informaţii despre obiectiv

5.1. Descrierea amplasamentului şi localizarea geografică

5.2. Descrierea etapelor de dezvoltare tehnologică

5.3. Condiţii meteorologice

5.4. Condiţii hidrografice şi geologice

6. Identificarea şi clasificarea evenimentelor

7. Clasificarea situaţiilor de urgenţă internă

7.1.

Situaţii de urgenţă internă

7.2.

Modul de utilizare al Planului pentru situaţii de urgenţă internă

8. Notificarea, informarea şi alarmarea

8.1.

Notificare şi informare

8.2.

Alarmare

8.3.

Alarmarea în caz de pericol chimic

9. Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie

9.1.

Organizare atribuţiuni, răspunderi

9.2.

Măsuri de prevenire şi combatere

9.3.

Evacuarea

9.4.

Intervenţia în caz de pericol chimic

9.5.

Remedierea şi limitarea consecinţelor

9.6.

Alarmarea şi intervenţia în caz de explozie, incendiu

9.7.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

10.

Comunicaţiile

11.

Logistica

12.

Monitorizarea factorilor de mediu

13.

Comunicarea cu mass-media şi informarea publică

14.

Verificarea planului

15.

Dispoziţii finale

16.

Manual tehnic

16.1. Caiet de date tehnice substanţe periculoase

16.2.

Metoda MET - Manual tehnic pentru protecţia în caz de evenimente chimice

16.3.

Caiet de date tehnice pentru calcule la incendii

16.4.

Măsuri de prim ajutor

Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei abordează următoarele:

- Probleme generale privind aplicarea planului

- Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluării accidentale;

- Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluări accidentale;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor;

- Lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale;

24

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

- Lista folosinţelor din aval care pot fi afectate.

Plan de intervenţie pentru stingerea incendiilor are următorul cuprins:

1. Date de identificare:

denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

adresa, număr de telefon, fax, e-mail;

profilul de activitate.

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;

căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;

reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;

rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;

reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;

reţelele de canalizare;

vecinătăţile.

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

particularităţi tactice de intervenţie pentru:

evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;

localizarea şi lichidarea incendiilor;

protecţia personalului de intervenţie;

protecţia vecinătăţilor;

înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);

servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu, ambulanţa);

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:

reţele de alimentare cu apă:

debite;

presiuni;

amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;

alte surse artificiale sau naturale de apă:

felul şi capacitatea acestora;

platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la

scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

destinaţia spaţiilor (încăperilor);

suprafaţa construită şi aria desfăşurată;

25

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

regimul de înălţime (numărul de niveluri);

numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;

căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;

natura materialelor şi a elementelor de construcţii;

nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu, asigurate;

instalaţiile utilitare aferente;

instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată;

dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

Plan

de apărare împotriva producerii unei situaţii de urgenţă specifice

(cutremur şi/sau alunecări de teren) abordează următoarele capitole:

Capitolul I

obiective

caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere, localizare, delimitare, efecte transfrontaliere.

Capitolul II

structuri organizatorice implicate

responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domenii

centrul de conducere a acţiunilor

planificarea acţiunii

Capitolul III

concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie

etapele de realizare a acţiunilor

faze de urgenţă a acţiunilor

acţiunile de protecţie-intervenţie

gestionarea acţiunilor de protecţie-intervenţie: prevenirea, protecţia,

intervenţia, relocarea, refacerea-reconstrucţia, reabilitarea-restabilirea, menţinerea condiţiilor de siguranţa Capitolul IV Resurse: umane, materiale, financiare Capitolul V Logistica acţiunilor Capitolul VI Asigurarea realizării acţiunilor:

instruirea

planuri si proceduri

realizarea circuitul informaţional-decizional şi de cooperare

DISPOZITII FINALE ANEXE:

ordinul/decizia privind constituirea/organizarea Comitetului pentru situaţii de urgenţă;

componenta nominală a membrilor structurilor de mai sus, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu; responsabilităţi şi misiuni;

încadrarea Comitetului pentru situaţii de urgenţă;

procedura de urgenţă - model -; numerele de telefon, fax unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii: primărie, politie,

protecţia civilă etc.;

26

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

schema fluxului informaţional-decizional;

tabelul cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecări de teren, de pe raza zonei respective;

tabelele cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie şi nominalizarea unităţilor care vor interveni;

hărţi de risc;

planul de gestiune a acţiunilor de protecţie-intervenţie;

planul de instruire şi pregătire;

planul de evacuare-relocare;

situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.;

reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecări de teren;

comunicate conform model;

responsabilităţile privind luarea măsurilor de apărare şi de evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;

responsabilităţi pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele acestuia;

fişele de instruire periodică, pe probleme de apărare împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren.

Pentru evacuarea în situaţii de urgenţă Oltchim are implementat Planul de evacuare în caz de urgenţă care cuprinde:

1. Date de identificare:

Denumirea operatorului economic/instituţiei Sediul, număr de telefon, fax, e-mail

Profilul de activitate

2. Planul general al operatorului economic/instituţiei (la scară), pe care se marchează:

Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă, precizându-se:

numărul de niveluri (subterane şi supraterane)

numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire

tipul de bunuri şi cantitatea ce poate fi la un moment dat în clădire/depozit

lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fişei de pericol pentru

fiecare categorie de substanţă Căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia Locul (locurile) de adunare a persoanelor în caz de incendiu Locul (locurile) de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

3. Concepţia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor

Mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de

executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu Nominalizarea persoanelor care au atribuţii la evacuarea persoanelor/bunurilor pe fiecare nivel în parte Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător

27

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu În cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri de adoptat la evacuarea acestora

4. Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri Se întocmeşte, pentru fiecare nivel în care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schiţa nivelului, pe care se specifică numărul nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare, căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află persoane/substanţe periculoase sau bunuri de evacuat Se nominalizează persoana(ele) care au atribuţii pentru evacuarea persoanelor/

bunuri

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere; Măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune), ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.); Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării Instrucţiuni de urmat în caz de incendiu Locul (locurile) de adunare al persoanelor de pe nivelul respectiv Locul (locurile) de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

Plan de analiză şi acoperire a riscurilor oferă informaţii despre:

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

2.1. Acte normative de referinţă

2.2. Structuri organizatorice implicate

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

CAPITOLUL II. Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică Secţiunea a 4-a. Populaţie Secţiunea a 5-a. Căi de transport Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale Secţiunea a 8-a. Specific regional/local CAPITOLUL III. Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice Secţiunea a 4-a. Analiza riscului de incendiu Secţiunea a 5-a. Analiza riscului social

28

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri Secţiunea a 7-a. Zone cu risc crescut CAPITOLUL IV. Acoperirea riscurilor Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie Secţiunea a 5-a. Instruirea Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitul informaţional-decizional şi de cooperare CAPITOLUL V. Resurse: umane, materiale, financiare CAPITOLUL VI. Logistica acţiunilor ANEXE

Plan de protecţie civilă abordează următoarele capitole:

1. Scopul şi concepţia planului de protecţie civilă

2. Realizarea capacităţii de protecţie civilă

3. Situaţii de protecţie civilă

4. Punerea în aplicare a planului

5. Realizarea măsurilor de protecţie civilă

6. Intervenţia în situaţii de urgenţă

1.2.6. Monitorizarea performanţei

În cadrul OLTCHIM sunt stabilite proceduri de sistem şi operaţionale care reglementează:

monitorizarea produselor şi aspectelor de mediu, conform PS 8.2.4.- “Monitorizarea şi măsurarea produsului şi a aspectelor de mediu”;

monitorizarea satisfacţiei clienţilor, conform PS 8.2.1. “Evaluarea satisfacţiei clientului”;

monitorizarea funcţionării Sistemului Integrat Calitate Mediu, conform PS 8.2.2.- “Audituri interne”;

aprovizionarea şi monitorizarea serviciilor de mentenanţă, conform PO 074-1 “Aprovizionarea şi monitorizarea serviciilor de mentenanţă”;

monitorizarea stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor MEA, conform

PO 074-3 “Monitorizarea stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor MEA”. Procedura de sistem PS 7.6. “Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare” stabileşte metodologia de identificare, evidenţă, transmitere şi verificare a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare pentru a asigura trasabilitatea mijloacelor de măsurare, precizia şi legalitatea măsurătorilor în toate domeniile de măsurare.

Etalonarea şi verificarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare se face obligatoriu:

iniţial, asupra fiecărui dispozitiv de măsurare şi monitorizare nou sau care nu a mai fost supus unei asemenea operaţii, înainte de intrarea acestuia în exploatare;

periodic, asupra fiecărui dispozitiv de măsurare şi monitorizare în folosinţă şi asupra celor ce constituie rezervă operativă;

29

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

înainte de intrarea în folosinţă, asupra oricărui dispozitiv de măsurare şi monitorizare aflat în stare de conservare, precum şi asupra dispozitiv de măsurare şi monitorizare netransportabile, ce au fost mutate pe alte amplasamente sau ori de câte ori este nevoie. Verificarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare se realizează în cadrul laboratoarelor metrologice autorizate cu care OLTCHIM a încheiat un contract de prestări servicii.

1.2.7. Verificare şi revizuire Documentaţia Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu şi politica de prevenire a accidentelor majore se analizează şi revizuieşte periodic ca urmare a:

- modificării documentelor de referinţă care au stat la baza elaborării lor;

- modificării cerinţelor legale;

- consecinţelor accidentelor / incidentelor;

- modificărilor importante intervenite în desfăşurarea activităţilor procedurate;

- modificărilor în structura organizatorică a societăţii;

- analizei performanţei sistemului de către conducere;

- etc.

La baza politicii de prevenire a accidentelor majore au stat principiile privind controlul riscului de accident major:

- recunoaşterea şi identificarea pericolelor şi riscului de accident major;

- asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de reducere a riscului generat de pericole, în condiţii rezonabile;

- asigurarea punerii în practica a sistemelor de lucru astfel încât să funcţioneze conform proiectului şi să-şi păstreze integritatea, iar modificările trebuie evaluate şi autorizate numai în măsura în care nu compromit siguranţa în funcţionare;

- asigurarea resurselor umane corespunzătoare şi furnizarea unui volum suficient de informaţii, instruire, supraveghere şi îndrumare pentru operarea echipamentelor, sistemelor şi aplicarea procedurilor;

- identificarea situaţiilor de urgenţă previzibile şi punerea în practică a sistemelor de alarmare, intervenţie şi atenuare adecvate;

Politica de prevenire a accidentelor majore şi a eficientei sistemului de management se evaluează periodic şi se actualizează periodic funcţie de:

- realizarea obiectivelor propuse;

- cerinţele legislaţiei în domeniu, armonizate cu legislaţia UE;

- eficienţa măsurilor de prevenire aplicate în diferite situaţii.

30

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE

S.C. OLTCHIM S.A. – Râmnicu Vâlcea

pentru S.C. OLTCHIM S.A. VOLUM PRINCIPAL

Proiect nr.

MD 1005.005

2. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT OBIECTIVUL

2.1. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia

2.1.1. Localizarea geografică S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea este amplasată în sudul municipiului Râmnicu Vâlcea, la o distanţă de 10 km de centrul oraşului pe drumul naţional DN 64 (Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani), pe malul drept al râului Olt, pe o terasă ridicată cu 7-8 m faţă de nivelul actualului lac de acumulare Govora. Orientarea geografică a platformei chimice este NE-SV, lungimea platformei chimice este de cca. 2 km şi o lăţime de 1,5 km.

Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în Figura 1.

S.C. OLTCHIM S.A. este situată pe platforma industrială Râmincu Vâlcea, în apropierea următorilor operatori economici:

La sud-vest

Uzinele Sodice Govora (profil chimic – sodă calcinată, sodă caustică, vas, detergenţi);

S.C. CET Govora S.A. (profil energetic – energie electrică, abur);

La vest

S.C. VILMAR S.A. (profil mecanic)

La nord-vest

Uzina mecanică Vâlcea

La sud-est

S.C. Oltgroup-PVC

31

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU Client : Lucrare : REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE S.C.

COMPARTIMENT PROCESE / INSTALAŢII DE MEDIU

Client:

Lucrare: REVIZUIRE RAPORT DE SECURITATE