Sunteți pe pagina 1din 7

Procedura SMM ICERP - Identificarea si evaluarea aspectelor de

mediu

1. Scop

Procedura descrie metodologia de inventariere a aspectelor de mediu asociate


activităţilor, produselor şi serviciilor din S.C. ICERP S.A., în vederea identificării
acelora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea, se
indicã modul de evaluare a aspectelor de mediu şi de stabilire a impacturilor de
mediu semnificative.
 

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică activităţilor, produselor şi serviciilor aparţinând întregii


organizaţii.
 

3. Abrevieri

SMM - sistem de management de mediu

RCM - reprezentantul conducerii pentru mediu

4. Definiţii

Aspect de mediu - elemente ale activităţilor, produselor şi serviciilor care pot


interacţiona cu mediul înconjurător

Impact de mediu - Orice modificare a mediului înconjurător, pozitivă sau


negativă, rezultând, parţial sau integral, din activităţile, produsele şi serviciile din
cadrul organizaţiei (cf. ISO14001)

5. Referinţe şi proceduri conexe

a. ISO 14001:1996 - § 4.3.1.


b. PS Mediu 006 (Analiza efectuatã de conducere)

a. PS Mediu 010 (Înregistrãri)

 
    6. Descrierea procedurii

Metodologia de identificare a aspectelor de mediu constă în:

6.1. Inventarierea activităţilor şi serviciilor la nivelul fiecărei entităţi organizatorice


(departament, sector de activitate, serviciu) şi întocmirea unei scheme a principalelor
activităţi, conform exemplului din Anexa 1. În aceeaşi anexă, sunt exemplificate diferite
categorii de activităţi care pot fi avute în vedere, respectiva listă nu se considerã însă
limitativă.

6.2. Identificarea Intrărilor şi Ieşirilor pentru fiecare proces/activitate, prin întocmirea


unor diagrame de intrări/ieşiri, ilustrată în Anexa 1, pentru fiecare proces/activitate.

6.3. Identificarea aspectelor de mediu pentru fiecare activitate, pe baza schemelor de


activitate şi a diagramelor corespunzătoare de intrări şi ieşiri, urmat de completarea
formularului FRM Mediu 001.1 - Aspecte de mediu, exemplificat în Anexa 2. Se ţine
cont, de asemenea, de aspectele de mediu provenite din activităţi desfăşurate anterior.

În procesul de identificare a aspectelor de mediu, se au în vedere următorii


factori:

a. emisii în aer
b. deversări în apă
c. gestionarea deşeurilor
d. contaminarea solului
e. utilizarea energiei, materiilor prime şi resurselor naturale
f. probleme referitoare la comunitate, la mediul local şi părţile interesate

Se iau în considerare aspectele de mediu care apar în condiţii normale de


funcţionare, în condiţii de oprire şi de pornire, precum şi aspectele de mediu
potenţiale asociate situaţiilor previzibile în mod raţional sau situaţiilor de
urgenţă.

6.4. Inventarierea aspectelor de mediu se face pentru prima dată în cadrul Analizei


Iniţiale de Mediu. Actualizarea aspectelor de mediu se efectuează în urma Analizei
sistemului de management de mediu (SMM) de către Conducere, conform procedurii
operaţionale PS Mediu 006. Actualizarea aspectelor de mediu se declanşeazã, de
asemenea, prin procesele de Analizã a proiectelor (PO Mediu 013) şi de Analiză a
Contractelor (urmeazã a se procedura). Revizuirea aspectelor de mediu se va face cel
puţin odată pe an (la sfârşitul fiecărui an calendaristic), chiar dacă nu a intervenit nici
unul din factorii menţionaţi anterior.

6.5. Evaluarea semnificaţiei impactului de mediu asociat fiecãrui aspect de mediu se va


face de cãtre reprezentantul conducerii pentru probleme de mediu, care se poate
consulta cu responsabilii de mediu şi şefii de departament, utilizând algoritmul prezentat
în Anexa 3. Se întocmeşte lista aspectelor semnificative (conform Anexei 4), care
conţine aspectele cu semnificaţia cea mai mare, în funcţie de scorul obţinut de fiecare
aspect de mediu. La aceastã listã se adaugã orice activitate orientatã spre protecţia
mediului care necesitã resurse nesemnificative.

6.6. Şefii de entităţi sunt responsabili pentru efectuarea activităţilor descrise în §


6.1÷6.4. şi furnizeazã RCM următoarele:

a. Schemele activităţilor din departament


b. Diagramele de Intrări/Ieşiri pentru fiecare activitate
c. Lista aspectelor de mediu, respectiv FRM Mediu 001.1 - completat

6.7. Echipa intersectorială condusă de RCM:

-sprijină activitatea de inventariere a aspectelor de mediu

-sistematizează şi analizează listele cu aspectele de mediu obţinute de la şefii


de entităţi

-inspectează şi analizeazã situaţia în teren, revizuieşte listele, pentru o mai


bună concordanţă cu realitatea.
 

7. Înregistrări

7.1. Scheme de activităţi

7.2. Diagrame de intrări/ieşiri

7.3. Listele aspectelor de mediu pe departamente şi categorii de produse/activitãţi

7.4. Lista aspectelor de mediu semnificative

7.5. Agendã, procese verbale, listã de partcipanţi ale şedinţelor echipei


intersectoriale

7.6. Câte un exemplar al listelor aspectelor de mediu şi al listelor aspectelor


semnificative specifice entitãţilor organizatorice se gãseşte la responsabilii de mediu
respectivi

Gestionarea acestor înregistrãri se face conform reglementãrilor din


procedura PS Mediu 010 (Înregistrãri) de cãtre RCM, respectiv responsabilii
de mediu
 

ANEXA 1.

Exemple de scheme de activităţi

Exemple de categorii de activităţi

 Primirea materiilor prime  Ambalare


 Descărcarea materiilor  Livrarea produselor
prime/materialelor  Activităţi de birou
 Stocarea materiilor prime  Întreţinerea clădirilor
 Manevrarea substanţelor  Întreţinerea vehiculelor
periculoase  Transporturi (inclusiv transportul
 Proces de fabricaţie angajaţilor, al conducerii, parcări,
 Curăţarea instalaţiei etc.)
 Evacuarea deşeurilor

 Diagrame de Intrări si Ieşiri


ANEXA 2. FRM Mediu 001.1. - Lista aspectelor de mediu

Categoria de produse: Uleiuri industriale


Produse:

uleiuri industriale: H-EPS<32, 46, 68, 100>, HG<32,68,150>, ……..

INSTALAŢIA Uleiuri industriale: Schema cu evidenţierea punctelor "fierbinţi"


în Anexa nr. …

Proces tehnologic: Schema în Anexa nr. …

Diagrame intrãri/ieşiri: în Anexa nr. …

1. Aspecte de mediu pentru condiţii de funcţionare normală

1.1. Primire, stocare, manipulare, condiţionare materii prime, produse,


ambalaje, deşeuri

Aspect de mediu Impact asupra mediului

Scurgeri de produse petroliere la operaţiile de - poluarea apei cu produse


descărcare/încărcare, antrenare la canalizare petroliere

Scurgeri la manipularea materiilor prime, antrenare în sistemul


- poluarea apei
de canalizare

………. ……….

1.2. Proces de fabricaţie

Aspect de mediu Impact asupra mediului


Utilizare ulei mineral şi aditivi - consum de resurse naturale

Utilizare energie electrică pentru agitare şi pompare


- consum de energie
Utilizare abur pentru încălzire

……. ……..

1.3. Curăţirea instalaţiei

Aspect de mediu Impact asupra mediului

Curăţire autoclave şi linii tehnologice prin spălare cu ulei uşor,


- consum de energie electrică şi abur
care se foloseşte ulterior ca materie primă în alte procese

……. ………

2.Aspecte de mediu pentru condiţii de funcţionare anormalã

2.1. Primire, stocare, manipulare, condiţionare materii prime, produse şi


ambalaje

Aspect de mediu Impact asupra mediului

- poluare apă
Potenţiale deversări masive de uleiuri în sistemul de canalizare
a ICERP datorită depozitării în rezervoare fără dig de protecţie
-contaminare sol

2.2. Proces de fabricaţie

Aspect de mediu Impact asupra mediului

Potenţiale deversări de produse petroliere în sistemul de


- poluare apă
canalizare datorită unor erori de operare

….. …….

2.3. Curăţirea periodică a instalaţiei

Aspect de mediu Impact asupra mediului

- poluare apă şi sol


Potenţiale deversări necontrolate datorită lipsei unui regim
strict în marcarea, depozitarea şi evidenţa deşeurilor care - efecte asupra sănătăţii
rezultă la curăţirea instalaţiilor persoanelor care pot veni în
contact

…… …….

Anexa 3. Algoritm pentru evaluarea semnificaţiei aspectelor de mediu


FRM Mediu 001.2 - Lista aspectelor semnificative
 

Departament /Instalaţie

Nr. Proces/Activitate Aspect de mediu Scor

 Departament /Instalaţie

Nr. Proces/Activitate Aspect de mediu Scor

S-ar putea să vă placă și