Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUDIT

EVALUAREA CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI REGLEMENTATE PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR IN CONTEXTUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU IMPLEMENTAT DIN

SC ORGANIZATIA SRL

RAPORT DE AUDIT PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR IN SC ORGANIZATIA SRL

In perioada 17.01.2014 19.01.2014 a avut loc auditul referitor la gestiunea deseurilor, la SC ORGANIZATIA SRL.

Auditul s-a efectuat pentru verificarea conformarii cu prevederile legii 211/2011 a deseurilor, care prevede la art. 43:

Art. 43:

(1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, având în vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa întocmeasca si sa implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. (2) Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.

1. INTRODUCERE

Scopul auditului a fost de:

Evaluare a masurii in care compania prin infrastructura, echipamente si sistemele de management raspunde cerintelor de asigurare a respectarii legislatie in domeniul gestiunii deseurilor;

Evaluare a modului in care practicile de control managerial al gestiunii deseurilor vin in intampinarea reglementarilor in vigoare relevante;

Evaluare a modului in care sunt respectate obligatiile si responsabilitatile fata de reglementarile in domeniul gestiunii deseurilor, din perspectiva managementului deseurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare, operatori de deseuri)

Propunere de actiuni corective si preventive pentru fiecare neconformitate identificata

Propunere de plan de reducere a cantitailor de deseuri si a periculozitatii deseurilor generate

Instruire a personalului cu atributii in domeniul gestiunii deseurilor in legatura cu documentele ce trebuie intocmite, pastrate, actualizate si obligatiile de raportare catre autoritatile de mediu, pentru respectarea prevederilor legale din acest domeniu.

Obiectul auditului: punctul de lucru din Bucuresti, str. Natura nr.10, sector 6 al SC ORGANIZATIA SRL, unde se desfasoara activitatea de producere ambalaje din plastic pentru industria alimentara (lactate).

2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL AUDITULUI

1. Echipa de audit a fost formata din cerintele ISO 19011/2011, respectiv:

-

-

-

-

-

membri, selectata in conformitate cu

2. Au fost realizate 2 inspectii in teren in perioada 17.01.2014 si 18.01.2014, pe amplasamentul pe care-si desfasoara activitatea SC ORGANIZATIA SRL, pentru:

identificarea tipurilor si cantitatilor de deseuri generate din activitatile si procesele tehnologice.

analizarea documentelor aferente activitatilor de gestiune a deseurilor.

3. Au fost analizate intrările de materii prime si auxiliare ale companiei pentru anul 2013.

4. Au fost solicitate fişele tehnice cu date de securitate ale substanţelor si/sau preparatelor chimice periculoase.

5. Au fost verificate evidenţele de gestiune a deşeurilor.

6. Au fost analizate contractele incheiate cu prestatorii de servicii in domeniul valorificarii/eliminarii deseurilor.

7. Au fost analizate declaratiile la fondul de mediu si contractul de preluare de responsabilitati incheiat cu SC ECOLOGIC 3R SRL.

8. Au fost verificate documentele de transport/transfer deseuri.

9. Au fost analizate prevederile autorizaţiei de mediu, modul de conformare fata de cerintele acesteia in domeniul gestiunii deseurilor si modul in care situatia din teren este reflectata in autorizatia de mediu.

10. Pe parcursul auditului s-a discutat cu personalul cu atribuţii în domeniul gestiunii deseurilor în legătură cu documentele ce trebuie întocmite, păstrate, actualizate şi au fost verificate obligaţiile de raportare către autorităţile de mediu.

3. PROBLEME IDENTIFICATE

In cadrul auditului au fost abordate 2 tipuri de probleme:

infrastructura de gestionare a deseurilor (recipienti de colectare, loc de stocare temporara, operatori de deseuri cu care sunt incheiate contracte, resurse umane implicate)

compozitia deseurilor (evidente, tipuri de deseuri identificate, cantitati de deseuri generate)

Au fost identificate următoarele probleme:

Formulare de evidenta gestiune deseuri, conform HG 856/2002

La data auditului compania tine evidenta gestiunii deseurilor intr-un fisier excel, care contine, in mare, dar nu in totalitate, datele solicitate prin HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor. Neconformitatea consemnata s-a rezolvat pana la finalizarea auditului, fisele de evidenta gestiunii deseurilor solicitate de legislatie si au fost completate la zi aceste formulare.

Infrastructura

Din punct de vedere al infrastructurii compania detine recipienti corespunzatori de colectare si stocare temporara pentru toate tipurile de deseuri, astfel:

Deseurile periculoase lichide sunt colectate si stocate temporar in recipienti de plastic armati cu otel, de 1 mc. Recipientii de stocare sunt etichetati cu codul deseului conform HG 856/2002, nu insa si cu etichete in conformitate cu legislatia de chimicale. Deseurile sunt colectate la locul generarii, in sectie, in general, in recipienti de plastic de dimensiuni mai mici, transportabili. Cu ajutorul utilajelor de transport intern deseurile lichide sunt transportate la locul de stocare temporara exterior (sopron acoperit), pana la momentul ridicarii acestora de catre operatorul autorizat cu care exista contract.

Fig.1 Imagine cu locul generarii deseurilor lichide.

Deseurile lihide de la aparatele de offset sunt colectate in sectie, la baza aparatului. Recipientii de plastic de 5 -7 l sunt stocati temporar in sectie si periodic transportati la sopronul acoperit de deseuri. La data auditului aceste deseuri nu erau evidentiate separat. Se constata ca aceste deseuri se amesteca cu deseurile lichide de cerneluri in vederea eliminarii.

Fig.2 Imagine cu modul de colectare/stocare deseuri de la instalatia de offset

Deseurile periculoase solide, turte de flexosol, ambalaje periculoase, lavete, materiale filtrante etc sunt colectate in saci de plastic si/sau recipienti de plastic armati cu otel (de 1 mc), stocate temporar in sopronul acoperit. La transport sunt ambalate in folie de plastic pe paleti de lemn.

Fig.3 Imagine cu turte de flexosol

Deseurile nepericuloase solide de tip deseuri tehnologice de hartie cerata, siliconata etc, sunt colectate in sectii, la locul generarii (langa utilaje) si sunt stocate temporar in recipientul pus la dispozitie de operatorul de salubritate.

Fig.4 Imagine cu recipienti stocare deseuri tehnologice

Deseurile de ambalaje de tip aluminiu si hartie si carton, precum si plastic valorificabil (PVC, PE), sunt colectate in sectii la locul generarii in recipienti de plastic de 120 l, apoi sunt presate, balotate si stocate temporar, pana la valorificare, vrac, in sopronul acoperit.

Fig.5 Imagine cu recipienti de stocare deseuri de ambalaje diverse

Tipuri de deseuri

Conform evidentei gestiunii deseurilor prezentata de companie la data auditului, s-au constat urmatoarele probleme referitoare la identificarea corecta a tipurilor de deseuri:

-

N/A

-

 

Transportul deseurilor

Pentru transportul deşeurilor nepericuloase si periculoase compania trebuie sa detina formularele de incarcare descarcare si cele de transport deseuri periculoase prevazute de HG 1061/2008.

La verificarea prin sondaj a formularelor de transport deseuri, acestea au putut fi puse la dispozitie. In cateva situatii formularele erau incomplete, mai ales la rubrica in care trebuiau bifate casutele referitoare la destinatia deseurilor (valorificare, colectare, stocare temporara, eliminare).

In timpul auditului au fost solicitate date suplimentare de la eliminatori, pentru intocmirea corecta a evidentei gestiunii deseurilor.

Transportul deseurilor metalice (resturi de ambalaje de aluminiu) peste frontiera se face in baza unui contract incheiat pentru fiecare transport in parte si a anexei nr.VII prevazuta de regulamentul 1013/2006, privind transferul peste frontiere al deseurilor.

Compania informeaza ANPM, prin fax asupra cantitatilor transferate, la fiecare transfer. Numarul de fax la care trebuie realizata informarea este corect:

0212071154.

De mentionat ca pentru transferul legal al acestor deseuri trebuie verificata (cu ocazia fiecarui transport) existenta stampilei si semnaturii de receptie a deseurilor de catre destinatar, pe anexa VII si contractul in termen cu destinatarul deseurilor. Aceste documente trebuie pastrate in dosarul deseurilor.

Fişele de caracterizare a deşeurilor

Noua lege a deşeurilor (Legea 211/2011) prevede întocmirea fişelor de caracterizare pentru fiecare deşeu periculos în parte si etichetarea acestor in conformitate cu legislatia de chimicale.

Compania

gestioneaza

deseuri

periculoase,

conform

evidentei

gestiunii

deseurilor.

In timpul auditului a fost furnizat un model de fisa de caracterizare a deseului periculos si un model de eticheta.

Celelalte fise de caracteriazare deseuri periculoase si etichete, in conformitate cu legislatia de chimicale, se vor intocmi pana la data de

Operatori de deseuri

Compania detine contracte cu operatori autorizati pentru tipurile de deseuri generate:

Pentru deseuri periculoase: cu SC WMQ SRL in timpul auditului a fost incheiat un act aditional datorita expirarii contractului si necesitatii introducerii a 2 noi coduri identificate in timpul auditului

Pentru deseuri nepericuloase: SC ECOLOGIC TRADE SRL, SC REMAT SA, SC CAMI SRL. Este necesara incheierea unui act aditional cu incadrarea corecta a unor tipuri de deseuri:

o

19 08 05 in loc de 20 03 04

o

15 01 06 in loc de 15 01 05

o

15 01 02 sau 20 01 39 in loc de 16 01 19

o

Introducerea codului 15 01 01 pentru ambalaje de hartie si carton

Contractul cu SC CAMI SRL este pe 1 an si expira in februarie 2014.

Pentru

deseurile

menajere:

SALUBRITATE SRL.

intra

sub

incidenta

contractului

cu

SC

Pentru deseurile metalice (resturi de ambalaje de aluminiu) se incheie contract pentru fiecare export in parte.

Pentru realizarea obiectivelor prevazute de HG 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, exista contract de preluare de responsabilitati cu SC ECOROM SA, in termen de valabilitate-decembrie 2014.

Costuri cu deseurile

Conform contractelor puse la dispozitie de unitate si a cantitatilor de deseuri din evidenta gestiunii deseurilor, rezulta urmatoarele costuri si beneficii din deseuri la nivelul anului 2013.

Nr.

Operator

Cantitate***

Valoare

Total lei

Observatii

crt

1

xxxx

12824 kg

 

0,40 lei/kg

5130

08

03 12*

   

1571

kg

0,7 lei/kg

1099

14

06 05*

   

1940

kg

0,6 lei/kg

1164

15

02 02*

   

3405

kg

0,6 lei/kg

2043

15

01 10*

   

1762

kg

0,5 lei/kg

881

16

03 05*

2

XXX

957 mc

 

23

lei/mc

22011

15

01 06

   

80

mc

27

lei/mc

2160

20

03 01

   

15

mc

27

lei/mc

405

19

08 05

3

XXX

(preluare

3000

kg

in

0,052 lei/kg

1092

In medie pe luna 3000 kg ambalaje introduse pe piata

responsabilitati)

medie/luna

TOTAL COSTURI

 

35985 LEI

4

XXX

1607

kg

0,4 lei/kg**

643

15

01 02

5

XXX

3220

kg

0,28**

902

20

01 01

 

lei/kg

 

6

XXX

15270

kg

0,4 lei/kg*

6108

20

01 39

7

EXPORT

20420

kg

1300

161000

15

01 04

 

Euro/tona

 

TOTAL BENEFICII

 

168653 LEI

 

**Preturi medii la data auditului

***Cantitati generate in 2013, chiar daca nu au fost si eliminate/valorificate

In concluzie:

1. Datorita unei bune gestionari a deseurilor, unitatea poate face profit din gestionarea deseurilor.

2. Este discutabila plata catre XXXXXX a unor cantitati/tipuri de deseuri care pot fi valorificate, asa cum apare in contractul cu XXXX.

3. In timpul auditului au fost transmise probe catre LABORATOR ISO17025 pentru codurile

, in vederea analizarii posibilitatilor de valorificare/reciclare. Raspunsul

si pozitiv pentru

Laboratorului a fost negativ pentru codurile

Propunerea Laboratorului acreditat:

4. Se constata o cheltuiala mare cu deseurile de solutii apoase rezultate din procesul tehnologic (circa 5200 lei/an). Aceasta cantitate se estimeaza ca va putea creste din 2 motive: cresterea capacitatii de productie si colectarea tuturor apelor uzate tehnologice din proces, pentru diminuarea poluarii apelor si imbunatatirea randamentului statiei de epurare. Avand in vedere ca o parte din aceste deseuri lichide sunt de solutii de cerneala pe baza de apa, se poate analiza posibilitatea evaporarii apei si eliminarii prin operator autorizat doar a namolurilor ramase.

5. Volumul deseurilor menajere eliminate si cheltuiala cu acestea este relativ mare, ceea ce indica o separare necorespunzatoare a deseurilor cu potential de valorificare (PET, plastic, ambalaje metalice etc).

Reglementari, autorizatie de mediu

In vechea autorizatie de mediu nu erau identificate toate tipurile de deseuri. Compania a depus documentatia in vederea obtinerii unei noi autorizatii de mediu. In documentatia de autorizare au fost identificate codurile deseurilor si cantitatile aproximative generate lunar/anual.

4. Concluzii

Activitatea desfaşurată de companie, din punct de vedere al gestiunii deseurilor este consistenta si, in general, bine desfasurata.

Pentru îmbunătăţirea activitaţii in acest domeniu, se propun urmatoarele:

1. Tinerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002, pentru toate tipurile de deseuri identificate, inclusiv cele din Raportul de audit.

2. Evidentierea deseurilor de solutii developatoare offset.

3. O mai buna separare a deseurilor care ajung in containerul de deseuri menajere, in scopul reducerii cantitatilor de deseuri menajere predate de companie operatorului de salubritate.

4. Verificarea constanta, pentru fiecare transport in parte, a documentelor de transport/transfer deseuri si atentionarea partilor interesate in legatura cu anumite omisiuni la completarea acestora.

5. Imbunatatirea managementului chimicalelor si a documentelor aferente (fise cu date de securitate, actualizarea listei chimicalelor, asigurarea trasabilitatii FDS), pentru o mai buna gestionarea a deseurilor provenite de la acestea.

6. Gasirea unor solutii pentru reducerea cantitatilor de deseuri lichide, solutii apoase de cerneala.

7. Gasirea unor solutii, inca din faza de proiectare a produselor, de reducere a cantitatilor de deseuri tehnologice (resturi de hartie cerata, siliconata, plastic).

deseuri

8. Revizuirea

unor

contracte

cu

operatorii

de

(

).

9. Intocmirea programului de reducere a cantitatilor de deseuri generate.

10. Instruirea angajatilor de la locurile de munca in legatura cu posibilitatile de colectare separata a deseurilor valorificabile si masurile speciale prevazute de lege pentru deseurile periculoase.

INTOCMIT

Echipa de audit

BENEFICIAR

Reprezentant Management

Resp. GESDES/ Resp. mediu