Sunteți pe pagina 1din 3

Domnule Director,

Subsemnatul ________________________ domiciliat in


___________________________________________ aflat in functia de
____________________________

va rog sa binevoiti a ma invoi in data de __/___/_____deoarece nu pot lucra in ziua respectiva


din urmatoarele motive :

______________________________________________________________________________
__________________________________

Data
Semnatura
___/___/______

Domnului Director al firmei S.C. INTA G S.R.L.


ATENTIE!

In voirea nu repre zin ta o suspenda re a con trac tului indi vidual de munca. In
practica , in voirea se acorda, de regula, a tunci cand pen tru re zo lvarea unor
interese personale es te necesa ra absenta salariatului de la locu l de munca pen tru
cate va o re sau pen tru o zi .

Nefiin d su spenda t con tractu l de munca pentru invo ire, nu se in reg istreaza in ReviSa l,
insa se face p la ta sa la riulu i. Nu ex ista invo ire nepla tita .

Salariatul caruia i s -a aproba t in voi rea va f i ponta t in voi t pe peri oada absentei de
la serviciu, iar salariu l va fi cel corespun za tor timpului normal d e lucru .

Daca angajatorul a fo st de aco rd cu in voire a aceasta se plates te si nu afectea za


cu nimic salariul.

In si tuatia in ca re salariatul lipses te de la serviciu cu acordul a ngajatorului (acord


manifestat prin aprob area ce rerii de in voire a sala riatului in cau za de ca tre
angajator), acesta va fi ponta t si pen tru orele respec ti ve, benefi ciind in mod
corespun zato r de sal ariu.

Daca salariatul a soli citat concediu fa ra pl ata si exista o cere re a salariatului in


acest sens, concediul fara pla ta suspenda contrac tul de munca.

Art.12.
(1) Personalul inspectoratului poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interes personal un număr
de maxim 4 ore în cursul unei zile, pe bază de bilet de voie aprobat de inspectorul sef.

(2) Biletul de voie se întocmeşte de compartimentul resurse umane si va cuprinde menţiunea că


angajatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când începe învoirea si durata acesteia.

(3) Compartimentul resurse umane va tine evidenta învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană în
parte si va scădea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzătoare a
drepturilor salariale.

(1) Accesul în sediul instituţiei a personalului se face în baza legitimaţiilor de serviciu si de control
vizate la zi.

(2) Ieşirea personalului din instituţie, în timpul programului de lucru, este permisă după cum
urmează:

 conducătorii compartimentelor, pe baza legitimaţiei, cu aprobarea inspectorului sef;


 personalul de execuţie, pe baza ordinelor de serviciu sau a biletelor de voie;
 persoanele care efectuează deplasări în interes de serviciu, pe baza ordinului de deplasare;
(3) La ieşirea din instituţie, biletele de voie se predau la registratură aceasta având obligaţia să le
păstreze până la terminarea programului si să înregistreze pe ele ora întoarcerii angajatului, după
care le va preda compartimentului resurse umane.