Sunteți pe pagina 1din 14

red-religie.

ro

FIȘA DE LUCRU
COMPLETAREA LINK-ULUI ÎN GOOGLE FORMS – PAG. 1
Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link:
https://forms.gle/xxBmV4AznexinjeJ7 .
SCENARIUL DIDACTIC – PAG. 1
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Profesor:
Unitatea de învățământ:
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
Competențe specifice vizate:
o 1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria
mântuirii;
o 1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
o Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din
perspectiva unor criterii date;
o 1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (religioase);
o 2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului
persoanelor din textele studiate;
o 2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din
perspectiva unor criterii date;
o 3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase.
Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor;
Timp de lucru: 30 minute;
Bibliografie:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 2008;
2. Programa școlară pentru disciplina religie, cultul ortodox, clasa a V-a, aprobată prin ordin al
ministrului Nr.3393/28.02.2017 ;
3. Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Cristian Alexa și echipa, Akademos Art,
București, 2017;
4. Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Cristina Benga și echipa, Corint,
București, 2017;

FIȘA DE LUCRU - pag. 22-30


GRILA DE RĂSPUNSURI - pag. 31
GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME - pag.32
WEBOGRAFIA - pag. 33-34

2
red-religie.ro

FIȘA DE LUCRU
Unitatea de învățare ,,Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”
Marchează răspunsurile corecte:
o Simbolul cerc - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
o Simbolul pătrat - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte). Numărul de
răspunsuri corecte va fi marcat prin steluțe *;
o Punctaj maxim 100 puncte.

1. Dumnezeu i-a călăuzit și îi călăuzește pe oameni spre înfăptuirea binelui. Din marea Sa
iubire, i-a dăruit lui Moise zece legi scrise pe două lespezi de piatră, așa cum observăm și în
imaginea de mai jos. Selectează denumirea corectă a acestor zece legi:
5 puncte

○ a) Decalogul; ○ b) Fericirile;

○ c) Chivotul Legii.

2
red-religie.ro

2. „La poruncile Tale voi cugeta și voi cunoaște căile Tale.” spune psalmistul David. Alege
doar poruncile care fac referire la îndatoririle omului față de Dumnezeu:
5 puncte

□ a) „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o □ b) „Să nu mărturisești strâmb împotriva


sfinţeşti.” (Ieșirea 20, 8); aproapelui tău!” (Ieșirea 20, 16);

□ c) „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. … □ d) „Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!” de asemănare a nici unui lucru … Să nu
(Ieșirea 20, 2-3); te închini lor, nici să le slujești…”
(Ieșirea 20, 6).

3.Identifică poruncile divine referitoare la datoriile creștinului față de aproapele său,


plecând de la cuvintele prorocului către popor „Cutezați, că Dumnezeu a venit la voi”:
5 puncte

□ a) „Să nu doreşti ... nimic din câte are □ b) „Să nu furi!” (Ieșirea 20, 16);
aproapele tău!” (Ieșirea 20, 17);

□ c) „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. … □ d) „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.”
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!” (Ieșirea 20, 12);

2
red-religie.ro

(Ieșirea 20, 2-3);


4. Profesorul le vorbește elevilor despre o datorie sfântă: „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca
să o sfinţeşti.” (Ieșirea 20, 8). Alege modalitățile prin care profesorul îi îndeamnă pe elevi să
împlinească această poruncă în viața lor:
5 puncte

□ a) În amintirea Învierii Domnului, □ b) Duminica, ne manifestăm bucuria


creștinii au ales ca sărbătoare Învierii Domnului în biserică, în
săptămânală ziua de duminică; comuniune alături de ceilalți semeni ai
noștri;

□ c) În fiecare duminică, așteptăm cu □ d) să te joci pe calculator în fiecare


nerăbdare cântecul de toacă ce anunță duminică dimineața
începerea slujbei;

5. Regele Solomon ne îndeamnă: „Păzeşte fiule, povaţa tatălui tău şi nu lepăda îndemnul
maicii tale.” (Solomon 6, 20). Selectează îndemnurile prin care putem urma sfatul regelui:
6 puncte

□ a) Să-i iubim pe părinți; □ b) Să ne purtăm cu bună-cuviință;

□ c) Să fim nepăsători și indiferenți față □ d) Să ne rugăm pentru părinți;


de părinți;

2
red-religie.ro

6.Selectează acele acțiunile prin care sunt împlinite poruncile din Decalog:
6 puncte

□ a) Să-L cinstească pe Dumnezeu, □ b) Să respecte semenii, apărând viața;


ascultând și împlinind voia Sa;

□ c) Să fie cumpătați în toate; □ d) Pot fi aruncate lucruri nefolositoare


oriunde.

7. În Vechiul Testament, pentru poporul evreu, o mare însemnătate au avut-o prorocii.


Selectează acele misiuni pe care aceștia le-au împlinit:
5 puncte

□ a) Au ținut trează în inima □ b) S-au rugat doar pentru ei, neinteresându-i


semenilor cinstirea lui Dumnezeu; de ceilalți;

□ c) Au fost mesagerii lui Dumnezeu; □ d) Au fost modele de ascultare, credință,


smerenie și înțelepciune în popor.

8. Prorocul Ilie s-a implicat în viața poporului său. Stabilește valoarea de adevăr pentru
următoarele enunțuri:
8 puncte

2
red-religie.ro

Adevărat Fals
a) S-a opus regelui Ahab care dorea să facă
din cultul lui Baal religie oficială a ○ ○
evreilor;
b) A înviat pe fiul văduvei din Sarepta
Sidonului; ○ ○
c) Multe greșeli a făcut Sfântul Ilie;
○ ○
d) Prin mărturisirea credinței și minunile
săvârșite de el, poporul s-a întors la ○ ○
credința cea adevărată.

9. Selectează calitățile omului când slujește lui Dumnezeu:


5 puncte

○ a) 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13
○ b) 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2
red-religie.ro

10. Realizează corespondența între virtuțile prorocilor și versetele din Sfânta Scriptură
potrivite:
8 puncte

a) Dreptatea b) Înţelepciunea c) Curajul d) Libertatea


(Moise) (Solomon și David) (Daniel și Ilie) (Samuel și
Ieremia)
1) „Daţi Cezarului
cele ce sunt ale
Cezarului şi lui
Dumnezeu cele ce
sunt ale lui ○ ○ ○ ○
Dumnezeu.” (Matei
22, 21)
2) „Trăiţi ca oameni
liberi, dar nu ca şi
cum aţi avea
libertatea drept
acoperământ al ○ ○ ○ ○
răutăţii, ci ca robi ai
lui Dumnezeu.” (2
Petru 3, 16);
3) Domnul Iisus
Hristos biruieşte
ispitele în viaţa ○ ○ ○ ○
pământească „Dar
îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea!” (Ioan
16, 33);
4) Când era Copil,
Domnul Hristos:
„Sporea cu
înţelepciunea şi cu
vârsta şi cu harul la ○ ○ ○ ○
Dumnezeu şi la
oameni.” (Luca 2,
52);

11. Privind icoana Schimbării la Față, observăm pe Domnul Hristos pe Muntele Tabor
descoperindu-Și dumnezeirea. Selectează persoanele care au fost prezente la această
minune:
5 puncte

2
red-religie.ro

□ a) David și Solomon; □ b) Prorocul Moise și Prorocul Ilie;

□ c) Cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan.

12. Legătura creștinului cu Dumnezeu se întemeiază pe răspunsul liber al omului la


chemarea iubitoare a lui Dumnezeu. Alege situațiile în care omul răspunde chemării lui
Dumnezeu:
6 puncte

◻ a) Prin împlinirea binelui, dreptății ◻ b) Mărturisirea, păstrarea și apărarea dreptei


și adevărului; credințe în Dumnezeu;

◻ c) Nepăsare și invidie față de aproapele; ◻ d) Dialog cu Dumnezeu prin rugăciune.

2
red-religie.ro

13. Selectează îndemnurile care te ajută să te asemeni regelui Solomon:


8 puncte

□ a) a) Să ai credință, curaj și smerenie; □ b) Să ai curajul de a mărturisi credința


prin cuvânt și faptă;

gif

□ c) Să nu asculți, să nu îndeplinești Legea □ d) Să răspunzi la chemarea aproapelui,


lui Dumnezeu și sfaturile bune ale celor de câte ori este cazul.
care te iubesc;

14. Personalitățile biblice din Vechiul Testament ale căror icoane le observăm în gif-ul de
mai jos, au mărturisit credința, au săvârșit fapte bune, au slujit și urmat pe Dumnezeu.
Recunoașteți persoanele sfinte după următoarele afirmații:
15 puncte
Gif:

a) A fost ridicat cu trupul la cer.

2
red-religie.ro

Răspunsul dvs. ……………………………………….


b) A tălmăcit visele profetice ale împăraților babilonieni.
Răspunsul dvs.………………………………………..
c) A fost ultimul judecător din fruntea poporului ales.
Răspunsul dvs.………………………………………..
d) A construit Templul din Ierusalim.
Răspunsul dvs.………………………………………..
e) A primit Tablele Legii de la Dumnezeu.
Răspunsul dvs.………………………………………..
f) A răspuns chemării profetice din copilărie.
Răspunsul dvs.………………………………………..

15. Mântuitorul Iisus Hristos a respectat învățăturile transmise oamenilor de către proroci,
întrucât acestea au fost clare și binecuvântate de Dumnezeu. Sfânta Biserică îi cinstește pe
proroci în diferite zile din an. Scrie pe spațiul liber, data când este sărbătorit Prorocul
Daniel.
8 puncte

Răspunsul dvs: ………………………………………………………..

PROFESOR, SPIROIU MIȘU DOBRICĂ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA VODĂ”, CĂLĂRAȘI

2
red-religie.ro

GRILA DE RĂSPUNSURI
Unitatea de învățare ,,Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”

Numele și prenumele elevului: __________________________________


Unitatea de învățământ: _______________________________________
Clasa: ______________________________________________________

Număr întrebare Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit

Întrebarea 1 Întrebarea 9

Întrebarea 2 Întrebarea 10

Întrebarea 3 Întrebarea 11

Întrebarea 4 Întrebarea 12

Întrebarea 5 Întrebarea 13

Întrebarea 6 Întrebarea 14

Întrebarea 7 Întrebarea 15

Întrebarea 8

Total: 100 puncte

TE FELICIT!

2
red-religie.ro

GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME


Unitatea de învățare ,,Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”

Număr întrebare Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect

a (5 p.) 9.a) 5p
Întrebarea 1 Întrebarea 9
a, c, d (5 p.) 1a, 2d, 3c, 4b
2 puncte pentru
Întrebarea 2 Întrebarea 10 fiecare
corespondență
(4x2p.=8p.)
a, b, d (5 p.) b, c (5p)
Întrebarea 3 Întrebarea 11
a, b, c (5 p.) a, b, d (6 p.)
Întrebarea 4 Întrebarea 12
a, b, d (6 p.) a, b, d (8p.)
Întrebarea 5 Întrebarea 13
a, b, c (6 p.)
a) Sfântul Ilie,
b) Prorocul Daniel,
c) Prorocul
Samuel,
d) Regele
Solomon,
Întrebarea 6 Întrebarea 14
e) Moise,
f) Ieremia
2p pentru fiecare
răspuns correct
(6x2p=12p)

a, c, d (5 p.)
Întrebarea 7 Întrebarea 15 17 Decembrie, 6 p

a, b, d (A)
c (F)
1 punct pentru
Întrebarea 8
fiecare afirmație
apreciată corect
(4x2p.= 8p.)
Total: 100 puncte

2
red-religie.ro

WEBOGRAFIA
Unitatea de învățare ,,Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”
Nr. Link imagine
întrebare
Antet https://theodorosart.com/2017/01/15/sfintii-prooroci-vestitorii-cuvantului-lui-dumnezeu/,
ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 13.00;
1) Sursa: Manastirea Sucevița
1a Sursa: www.doxologia.ro
1b Sursa: Mănăstirea Sucevița;
1c http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-tabernacle, domeniul public,
ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 12.00
2)

2a Sursa: www.doxologia.ro,
2b https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Pinocchio.jpg, domeniul
public, ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 13.20
2c Sursa; arhiva personală
2d http://www.libertaepersona.org/public/falsi%20idoli.jpg, ultima accesare la data de
04.08.2020, ora 14.00
3)

3a , https://images.unsplash.com/photo-1594611260144-2a3eca1a4585?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=802&q=80,
domeniul public, ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 14.00
3b Sursa: www.doxologia.ro;
3c Sursa: www.doxologia.ro ;
3d https://cdn.pixabay.com/photo/2019/11/08/09/27/panorama-4610864_960_720.jpg,
domeniul public, ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 9.00
4)
4a Sursa: www.doxologia.ro
4b Sursa: www.doxologia.ro
4c Sursa: www.doxologia.ro
4d https://www.digitalskills.ro/uploads/lg/imagini-gratuite_1735.jpg , domeniul public,
ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 9.00
5)
5a Sursa: www.doxologia.ro
5b Sursa: www.doxologia.ro
5c Sursa: www.doxologia.ro
5d Sursa: www.doxologia.ro
6)

6a Sursa: www.doxologia.ro;
6b Sursa: www.doxologia.ro;
6c Sursa: www.doxologia.ro;
6d https://unsplash.com/photos/l0VWETmSsT ,ultima accesare la data de 04.08.2020,
ora 18.00
7)
7a Sursa: www.doxologia.ro;

2
red-religie.ro

7 b Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei


7c Sursa: www.doxologia.ro;
7 d Sursa: www.doxologia.ro;
8) Sursa: www.doxologia.ro,
9) https://cdn.pixabay.com/photo/2019/07/12/00/09/wreath-4331664__340.png, domeniul
public, ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 18.00
10)

11) Sursa: www.doxologia.ro,


11 a Prorocii David și Solomon, Arhiepiscopia Bucureștilor
11 b Prorocii Moise și Ilie, Manastirea Sucevița
11 c Sfinții Apostoli, www.doxologia.ro
12)
12 a Sursa: www.doxologia.ro,
12 b Arhiepiscopia Buzăului si Vrancei
12 c Sursa: www.doxologia.ro,
12 d Sursa: www.doxologia.ro,
13) Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei
13 a Sursa: www.doxologia.ro,
13 b Arhiepiscopia Buzăului si Vrancei,
13 c https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/13/05/08/deadline-2636259_960_720.jpg,
domeniul public, ultima accesare la data de 04.08.2020, ora 14.40
13 d Gif creat, 3X www.doxologia.ro,
14) Gif creat:
Proroc Ilie, Pictor Cerasela Elena Ciuca, https://theodorosart.com/wp-
content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Ilie-768x781.jpg , ultima accesare la data de 04.08.2020, ora
10.00
Proroc Moise, Pictor Cerasela Elena Ciuca, https://theodorosart.com/wp-
content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Moise-768x777.jpg ,ultima accesare la data de 04.08.2020, ora
13.00
Proroc Solomon, Pictor Cerasela Elena Ciuca, https://theodorosart.com/wp-
content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Solomon-768x775.jpg, ultima accesare la data de 04.08.2020,
ora 13.50
Proroc Samuel, www.doxologia.ro
Proroc Daniel, Pictor Cerasela Elena Ciuca, https://theodorosart.com/wp-
content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Daniel-768x762.jpg, ultima accesare la data de 04.08.2020,
ora 15.00
Proroc Ieremia, Pictor Cerasela Elena Ciuca, https://theodorosart.com/wp-
content/uploads/2017/01/Sf-Pro-Ieremia-768x783.jpg , ultima accesare la data de 04.08.2020,
ora 16.00
15) Prorocul Daniel, sursa Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

S-ar putea să vă placă și