Sunteți pe pagina 1din 158

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
ÎN MUNCĂ PENTRU
PREVENIREA RISCULUI
ELECTRIC

IPSSM 01/2015
Rev.00
Angajament

Declar că am primit documentul “IPSSM 01 Instrucțiuni


proprii de securitate și sănătate în munca pentru
prevenirea riscului electric”, mă angajez să le citesc cu
mare atenție, să mi le însușesc și să le respect în toate
activitățile mele zilnice.

Nume angajat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemplar 1
Angajament

Declar că am primit documentul “IPSSM 01 Instrucțiuni


proprii de securitate și sănătate în munca pentru
prevenirea riscului electric”, mă angajez să le citesc cu
mare atenție, să mi le însușesc și să le respect în toate
activitățile mele zilnice.

Nume angajat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemplar 2
Cuprins

Capitolul 1 Preambul
Capitolul 2 Prevederi organizatorice generale
Capitolul 3 Prevederi operative generale pentru lucrul în
instalații electrice și/sau în apropierea acestora
Capitolul 4 Prevederi operative pentru execuția de lucrări în
instalații electrice cu scoatere de sub
tensiune (JT, MT, IT)
Capitolul 5 Prevederi operative pentru execuția lucrărilor sub
tensiune
Capitolul 6 Măsuri pentru execuția de lucrări în vecinătatea
părților active ale instalațiilor electrice
Capitolul 7 Activități în instalații electrice fără risc electric și fără
scoaterea de sub tensiune a instalațiilor
Capitolul 8 Prevederi generale și specifice pentru executarea
manevrelor
Anexa 1 Lista de referință a reglementărilor legislative
și tehnice
Anexa 2 Lista abrevierilor
Anexa 3 Ghid de terminologie
Anexa 4 Lista categoriilor de lucrări care se pot executa fără
autorizație de lucru
5pentru
Cele
REGULI DE AUR
a lucra în siguranță
Cuprins

Capitol 1 Preambul
1.1 Conţinut şi scop
1.2 Domeniu de aplicare
1.3 Documente de referință (Reglementări aplicabile)

Capitol 1 - 1/4
Cap.1 Preambul

1.1 Conţinut şi scop

Prezentul document (numit în continuare şi ”Instrucţiune”) conţine măsurile şi


prevederile organizaţionale obligatorii de securitate a muncii pentru prevenirea
accidentelor de muncă specifice riscurilor electrice la executarea de activităţi în
instalaţiile electrice aparţinând Enel Distribuție din România, parte din Grupul Enel.
Instrucţiunea include prevederile minime obligatorii de securitate a muncii proprii
organizaţiei, care vin în completarea legislaţiei specifice în vigoare (cu referire la
standardul SR EN 50110-1) care trebuie respectate pentru prevenirea riscului
electric în timpul executării activităţilor în instalaţiile electrice sau în prezenţa
acestora, aflate în exploatare.
Respectarea prevederilor acestui document nu absolvă persoanele juridice şi fizice
implicate în procesul de muncă de răspunderile conform legislaţiei în vigoare,
pentru lipsa de prevedere şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii
pentru prevenirea tuturor riscurilor (de orice natură), care trebuie adoptate şi
adaptate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor de executat. Prezenta
”Instrucţiune” trebuie aplicată corelat cu toate celelalte instrucţiuni aplicabile
activităţilor conexe impuse de tehnologie, mediu, securitate şi sănătate în muncă.
Conţinutul ”Instrucţiunii” este elaborat în conformitate cu prevederile
reglementărilor legislative şi tehnice conexe în vigoare, asa cum sunt acestea
prezentate în ”Anexa 1”.
Pentru realizarea activităţilor şi lucrărilor în condiţii de securitate, se iau măsurile
tehnice şi organizatorice definite în prezentul document, se respectă modul
de realizare a lucrărilor şi cel de utilizare a uneltelor/dispozitivelor/aparatelor/
utilajelor definit în reglementările tehnice, de securitate şi cele de utilizare,
împreună cu prevederile metodelor de lucru şi a fişelor de verificare.
Notă: În cuprinsul prezentului document se folosesc termeni şi expresii, care
trebuie înţeleşi după cum urmează:
• ”trebuie”, ”este necesar”, ”urmează”: indică obligativitatea strictă a respectării
prevederilor în cauză;
• ”de regulă”: indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în
majoritatea cazurilor, iar nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie
temeinic justificată;
• ”se admite” indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în soluţii
particulare, fiind obligatorie justificarea ei.
Precizările de mai sus sunt necesare pentru a se elimina interpretările diferite
privind modurile de indicare a gradului de obligativitate.

Capitol 1 - 2/4
1.2 Domeniu de aplicare
“Instrucţiunea” se aplică tuturor activităţilor asupra sau în prezenţa instalaţiilor
electrice aflate în exploatare.
Prevederile prezentului document trebuie respectate de întregul personal
implicat în desfășurarea activităţilor în instalațiile electrice aflate în exploatarea
ENEL Distribuţie (personal propriu al ENEL, personal aparţinând contractorilor,
alte persoane autorizate de ENEL).
Prevederile prezentei “Instrucțiuni” trebuie să fie luate în considerare la
elaborarea tuturor instrucţiunilor, documentelor și documentațiilor tehnice
aferente instalaţiilor electrice. Nici un alt document nu va include prevederi
care să intre în contradicţie cu prevederile prezentului document.

1.3 Documente de referință (Reglementări aplicabile)


Principalele reglementări conexe, de referinţă, sunt identificate în “Anexa 1” a
documentului.

Note

Capitol 1 - 3/4
Capitol 1 - 4/4
Cuprins
Cap.2 Prevederi organizatorice generale
2.1 Competențe și responsabilități organizatorice
2.2 Atribuirea responsabilităţilor între unităţi ENEL Distribuţie prin
“Convenţie de exploatare”
2.3 Atribuirea responsabilităţilor între unităţi Enel Distribuţie şi o
parte terţă prin “Convenţie de exploatare”
2.4 Atribuirea responsabilităţilor prin “Convenţia de lucrări”
2.5 Fazele procesului de execuţie a lucrărilor
2.6 Cerinţe de competenţă pentru personalul ce desfasoară activităţi
în instalaţiile electrice sau în apropierea instalaţiilor electrice
ENEL aflate în exploatare
2.6.1 Fazele procesului de execuţie a lucrărilor
2.6.2 Autorizarea personalului Enel din punctul de vedere al
sănătăţii şi securităţii în muncă
2.7 Responsabilităţile şi rolul diferitelor funcţii implicate în procesul
de planificare şi execuţie a unei lucrări în instalaţii electrice în
exploatare sau în vecinătatea acestora
2.8 Modalităţi de înlocuire a “EXECUTANȚILOR” dintr-o echipă de
lucru în cursul desfăşurării activităţii, respectiv de suplimentare a
efectivului unei echipe de lucru
2.8.1 Înlocuirea “ȘEFULUI DE LUCRARE” din cadrul unei echipe de
lucru
2.8.2 Înlocuirea persoanei care admite echipa de lucru la lucrare -
substituirea “ADMITENTULUI”
2.8.3 Cazul de absenţă forţată a unui lucrător din cadrul unei
echipe de lucru (cauzată de factori externi)
2.8.4 Modalităţi de înlocuire a lucrătorilor sau a “ŞEFULUI DE
LUCRARE” aparţinând prestatorilor de servicii (contractori)
2.8.5 Modalităţi de suplimentare a efectivului echipei de lucru
2.9 Forme organizatorice pentru autorizarea execuţiei activităţilor în
instalaţii electrice aflate în exploatare
2.10 Prevederi specifice pentru execuția de lucrari în baza de “ITI-PM”
2.11 Executarea lucrărilor în baza “Autorizaţiilor de lucru (AL)”
2.12 Execuţia efectivă a unei lucrări în baza unei “Autorizaţii de lucru”

Capitol 2 - 1/34
Cap.2 Prevederi organizatorice generale

2.1 Competențe și responsabilități organizatorice

Prin “unitate” se înţelege orice structură organizatorică din cadrul ENEL


Distribuţie care are în gestiune instalaţii sau realizează activităţi operative.

1. UNITATEA RESPONSABILĂ CU EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR


ELECTRICE

Unităţi care asigură toate activitățile (lucrări, manevre, comandă, control și


întreținere) care permit exploatarea instalației electrice (în conformitate
cu responsabilităţile şi structura organizatorică în vigoare).

Tipul instalaţiei Unitatea responsabilă

• Direcția Operațiuni și mentenanță


(prinCentre Operative de dispecer
pentru coordonarea și dispunerea
manevrelor)
Instalaţii electrice de distribuţie • Direcţia Reţea (prin Unităţi
de IT şi MT Operative IT, Zone de reţea MT și
JT - Unităţi Operative MT și JT
pentru realizarea activităţilor -
operaţiilor de exploatare)

• Direcţia Reţea (prin Zone de


Instalaţii de distribuţie JT reţea MT și JT și Unităţi
Operative MT și JT)

Capitol 2 - 2/34
2. UNITATEA RESPONSABILĂ CU ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
Unităţi care au responsabilitatea de a asigura întreţinerea instalaţiilor electrice,
1
pentru funcţionarea lor optimă în condiţii de siguranţă , care să corespundă
parametrilor de funcţionare, prin punerea în aplicare a planurilor de mentenanţă
programată, pentru o corectă exploatare a instalaţiilor electrice şi realizare a
lucrărilor pentru lichidarea avariilor.

Tipul instalaţiei Unitatea responsabilă

• Linii IT • Direcţia Reţea (prin Unitate


• Staţii IT/MT Operativă IT)
• Staţii MT/MT, aflate în gestiunea • Direcția operațiuni și mentenanță
proprie a Unităţilor Operative de IT prin Unitatea operare și mentenanță
sistemelor de rețea

• Linii MT • Direcţia Reţea (prin Zone de reţea


• Staţii MT/MT din gestiunea proprie MT şi JT - Unităţi Operative MT și JT)
Unităţilor Operative de MT şi JT • Direcția operațiuni și mentenanță
• Post de transformare, puncte de prin Unitatea operare și mentenanță
alimentare, puncte de conexiuni sistemelor de rețea
• Linii JT

3. UNITATEA RESPONSABILĂ DE CONDUCEREA OPERATIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE


Unităţile care asigură funcţionarea instalaţiilor electrice în condiţii de securitate, în
conformitate cu 2“Regulamentul de conducere prin dispecer”, ordinele de investire
şi NTE 009/2010 . Unităţile au responsabilitatea execuţiei manevrelor de operare în
instalaţiile electrice, în baza cererilor de retragere din exploatare, pe care le analizează
şi stabilesc soluţiile tehnice adecvate (preluare consum, rezervare alimentare ş.a.),
stabilesc regimurile de funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor electrice (în
conformitate cu responsabilităţile şi structura organizatorică în vigoare).

Tipul instalaţiei Unitatea responsabilă

• Direcția operațiuni și mentenanță


• Instalaţii de distribuţie de IT
(prin Centre Operative de IT ale DER)

• Direcția operațiuni și mentenanță


• Instalaţii de distribuţie de MT
(prin Centre Operative DE MT ale DER)

• Direcţia Reţea (prin Zona MT/JT -


• Instalaţii de distribuţie de JT
Unităţi Operative MT și JT)
1
În această categorie intră efectuarea lucrărilor de mentenanţă preventivă planificată şi a celor accidentale, neincluse în
planurile de lucrări (“Plan de investiţii”, “Plan anual de mentenanţă”, etc.) rezultate din activitatea operativă şi din activităţile de
supraveghere a instalaţiilor (acestea pot fi identificate de unităţile operative, de personalul CO, sau alte părţi).
2
“Centrele Operative” au responsabilitatea să analizeze şi să aprobe, în funcţie de caz, cererile de retragere din exploatare a
echipamentelor (sau modificarea stării operative a echipamentelor), prin stabilirea regimurilor de funcţionare ale instalaţiilor şi
echipamentelor electrice, a dispunerii/aprobării manevrelor efectuate de UO IT şi MT şi a efectuarii manevrelor prin telecomandă
în instalaţiile electrice de IT şi MT.

Capitol 2 - 3/34
4. UNITATEA RESPONSABILĂ DE GESTIONAREA LUCRĂRILOR
Unitatea este responsabilă pentru planificarea, programarea şi pregătirea execuţiei
lucrărilor.Unitatea răspunde de luarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice
necesare în vederea executării lucrărilor în instalaţiile electrice aflate în exploatare,
în condiţii de deplină securitate.

Tipul instalaţiei Unitatea responsabilă

• Linii IT
• Staţii IT/MT • Direcţia Reţea (prin Unităţi
• Staţii MT/MT aflate în gestiunea Operative IT)
UO IT

• Linii MT
• Staţii MT/MT aflate în gestiunea
UO MT și JT • Direcţia Reţea (prin Zona MT și JT -
• Posturi de transformare, puncte de Unităţi Operative MT și JT)
alimentare, puncte de conexiuni
• Linii JT

Capitol 2 - 4/34
5. UNITATEA RESPONSABILĂ DE EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Unitatea care, în cazul în care activitatea este executată cu personal propriu al
ENEL Distribuţie, are responsabilitatea execuţiei efective a lucrărilor în instalaţiile
electrice conform competenţelor.

Tipul instalaţiei Unitatea responsabilă

Direcţia Reţea prin:


• Unități Operative IT
• Unități Operative MT și JT
• Staţii IT/MT
• Unități Operative Verificări Măsură
• Staţii MT/MT aflate în gestiunea
• Unități Verificări PRAM
UO IT
Direcția operațiuni și mentenanță
prin Unitatea operare și mentenanța
sistemelor de rețea

Direcţia Reţea prin:


• Linii IT
• Unități Operative IT

În cazul în care activitatea este


• Linii MT executată cu personal propriu al
• Staţii MT/MT aflate în gestiunea ENEL Distribuţie, Direcţia Reţea prin
UO MT și JT Zone MT și JT:
• Posturi de transformare, puncte de • Unităţi Operative MT/JT
alimentare, puncte de conexiuni • TVI/PRAM MT JT
• Unităţi Operative Verificări Măsură

În cazul în care activitatea este


executată cu personal propriu al
ENEL Distribuţie, Direcţia Reţea prin
• Linii JT
Zone MT și JT:
• Unităţi Operative MT și JT
• Unităţi Operative Verificări Măsură

Notă: În cazul în care activitatea este executată cu terţi – firme autorizate,


responsabili de execuţie (după caz, inclusiv admiterea la joasă tensiune) sunt
contractanţii/subcontractanţii, în conformitate cu responsabilităţile ce decurg
din documentele contractuale.

Capitol 2 - 5/34
2.2 Atribuirea responsabilităţilor între unităţi
ENEL Distribuţie prin “Convenţie de exploatare”

Cu condiţia respectării tuturor cerinţelor şi competenţelor referitoare la


personal, rolul UNITĂŢII RESPONSABILE DE EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR
ELECTRICE poate fi atribuit de către unitatea responsabilă (aşa cum este
identificată în subcapitolul anterior) altei unităţi din cadrul ENEL, dacă se
încheie între responsabilii celor două unităţi un acord formal numit “Convenţie
de exploatare”.
“Convenţia de exploatare” se elaborează în conformitate cu reglementările
tehnice şi cu prevederile procedurilor aplicabile în ENEL Distribuţie în vigoare,
cu respectarea cerinţelor referitoare la sănătate şi securitate în muncă, definite
în special în prezentul document.
Din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, convenţiile de
exploatare trebuie să includă minim aspectele relevante de securitate şi
sănătate în muncă pentru exploatarea sigură a instalaţiilor electrice, cum sunt:
• Punctul/punctele de delimitare a/ale instalaţiilor electrice, din punctul de
vedere al gestiunii şi exploatării instalaţiilor electrice;
• Responsabilităţile şi competenţele persoanelor care pot fi implicate în
execuţie;
• Modul de efectuare al manevrelor/activităţilor şi modalitatea de
conducere prin dispecer a acestor instalaţii electrice;
• Obligaţiile reciproce ce revin părţilor semnatare pentru executarea
lucrărilor de exploatare şi mentenanţă în condiţii de securitate;
• Modul de intervenţie pentru lichidarea unor avarii sau deranjamente în
instalaţiile electrice în exploatare;
• Alte măsuri organizatorice de securitate a muncii pentru executarea
lucrărilor.

2.3 Atribuirea responsabilităţilor între unităţi Enel Distribuţie


şi o parte terţă prin “Convenţie de exploatare”

Atunci când trebuie să se lucreze asupra unor instalaţii electrice interconectate


aparţinând unor operatori diferiţi (de exemplu ENEL Distribuţie-client sau ENEL
Distribuţie-alt operator de distribuţie/transport) şi sunt necesare informaţii şi
reguli specifice în punctul de delimitare pentru ca să se asigure condiţiile de
securitate la executarea intervenţiilor/activităţilor, acestea trebuie să fie incluse
într-o “Convenţie de exploatare” aprobată de ambele părţi, în conformitate
cu reglementările tehnice şi legislative/procedurile de exploatare în vigoare.

Capitol 2 - 6/34
În fiecare caz în parte, responsabilităţile ce revin fiecărei părţi pot să fie diferite,
dar trebuie să respecte în totalitate principiile generale de securitate în muncă,
definite în prezentul document.

Fiecare document trebuie să includă, din punctul de vedere al securităţii în muncă,


cel puţin:
• Identificarea punctelor de delimitare;
• Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor;
• Modalităţile prin care se realizează schimbul de informaţii între părţi
în vederea autorizării execuţiei activităţilor (retragerea din exploatare a
instalaţiilor);
• Procesul pentru redarea în exploatare a instalaţiilor.
Detaliile operative sunt tratate în paragrafele care urmează.

2.4 Atribuirea responsabilităţilor prin “Convenţia de lucrări”

“Convenţia de lucrări” se încheie între ENEL Distribuţie şi societăţi contractante


de execuţie lucrări, în cazul în care în documentele contractuale se specifică
acest lucru şi/sau dacă execuția impune necesitatea existenţei unor prevederi
“SSM” suplimentare prin care să se stabilească condiţiile specifice – roluri şi
responsabilităţi pentru lucrul în siguranţă.
Prin “Convenţiile de lucrări” se stabilesc responsabilităţile - ce revin părţilor
implicate pentru gestionarea corectă a riscurilor ce pot rezulta din efectuarea
activităţilor şi lucrărilor specifice în instalaţiile electrice, în clădirile în care sunt
amplasate instalaţii electrice sau în apropierea instalaţiilor electrice.
“Convenţiile de lucrări” trebuie să fie elaborate în conformitate cu criteriile
stabilite în prezentul document. Condiţiile care se impun trebuie să creeze
cadrul organizatoric şi tehnic pentru desfășurarea activităţilor în condiţii de
securitate atât de către personalul propriu al ENEL Distribuţie cât şi de către
“personalul delegat” aparţinând contractorilor.
O “Convenţie de lucrări” va include cel puţin următoarele date şi informaţii:
• Prevederi generale şi referinţe de ordin organizatoric (date şi informaţii
despre părţile între care se încheie “Convenţia de lucrări”, obiectul
convenţiei, programe de lucrări, competenţa minimă a executanţilor, ş.a.):
○ Competenţa şi calificarea personalului care poate fi implicat în
execuţie, cu precizarea gradului minim de autorizare din punct de
vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă;

Capitol 2 - 7/34
1. Convenție de lucrări

“Convenţia de lucrări” trebuie să fie elaborată conform


prezentelor prevederi şi trebuie să includă măsurile necesare
pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de natură electrică
sau neelectrică.

Capitol 2 - 8/34
• Prevederi referitoare la structura instalaţiilor electrice:
○ Schemele electrice și/sau topologice ale instalației asupra căreia se
intervine, iar în cazul în care informaţiile nu sunt suficient de clare,
se detaliază informaţiile privind zona de lucru și punctele de
delimitare dintre instalaţia scoasă de sub tensiune și celelalte
instalații electrice ce rămân sub tensiune;
○ În cazul în care convenția de lucrări este asociată unui contract în
care lucrarea nu este punctual identificată (ex: contract mentenanță),
aceste informații se vor include în programele de lucrări, Autorizația
de Lucru.
• Lista riscurilor specifice din mediul de lucru;
• Riscuri specifice asociate operaţiilor de lucru: măsuri programate pentru
responsabilul ENEL/reprezentantul “EXECUTANTULUI” (cu precizarea
explicită a acelora care revin spre execuţie “EXECUTANTULUI”) - puncte de
delimitare, informaţii privind instalaţii sub tensiune în vecinătate, obligaţii
reciproce ale părţilor și altele asemenea;
• Informaţii privind gestionarea unei eventuale situaţii de urgenţă, după caz;
• Alte măsuri suplimentare în raport cu prevederile prezentului document,
după cum este aplicabil:
○ Reguli privind comunicarea informaţiilor referitoare la riscul electric
existent în mediul de lucru;
○ Prevederi referitoare la execuţia lucrărilor la înălţime, excavaţii, spaţii
închise;
○ Servicii auxiliare în zona de lucru (de exemplu – dotare cu truse de
prim ajutor, toalete ecologice, ş.a.);
○ Accesul în zona de lucru;
○ Prevederi referitoare la utilizarea autoutilajelor, utilajelor şi/sau a
mijloacelor de operare – dispozitive şi/sau echipamente;
○ Prevederi pentru execuţia şi coordonarea lucrărilor pentru un şantier
în care sunt prezenți mai mulţi executanţi, lucrători independenţi şi/
sau furnizori;
○ Măsuri integrate suplimentare pentru eliminarea riscurilor datorate
interferenţelor cu alte instalaţii electrice;
○ Prescripții referitoare la utilizarea sau interzicerea folosirii unor
instrumente/dispozitive/echipamente speciale;
○ Limitări/autorizații în ceea ce privește utilizarea lucrului cu foc deschis
sau sudură;
○ Limitări/detalii cu privire la depozitarea materialelor/gestionarea
deşeurilor periculoase.

Capitol 2 - 9/34
2.5 Fazele procesului de execuţie a lucrărilor

Indiferent de forma organizatorică utilizată pentru execuţia lucrărilor, fazele


procesului de execuţie şi funcţiile implicate în proces sunt cele definite mai jos.
Fiecare proces de execuţie, în funcţie de forma organizatorică utilizată, se
realizează în baza unor documente proprii (instrucţiuni/metode de lucru) şi
generează înregistrări specifice, în conformitate cu prevederile procedurilor în
vigoare.
Etapele pentru execuţia unei lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare
sau în vecinătatea acestora, sunt următoarele:
• “Planificarea lucrării”;
• “Retragerea din exploatare a instalaţiilor electrice”;
• “Implementarea măsurilor tehnice de securitate a muncii”;
• “Admiterea la lucru”;
• “Executarea lucrării”;
• “Redarea instalaţiilor electrice în exploatare”.

Planificarea lucrării
se realizează de către “EMITENT”. Aceasta este etapa în care se identifică şi se
ordonează logic fazele de execuţie a unei lucrări pe baza schemei electrice a
instalaţiei, a caracteristicilor particulare ale acesteia, a mediului de lucru, pentru
implementarea corectă şi sigură a măsurilor de securitate ce se impun pentru
lucrul în condiţii sigure, adaptate tipologiei lucrării şi activităţilor ce urmează a
fi executate.
Retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări
se realizează de către “ADMITENT” (“RESPONSABIL DE MANEVRĂ”)
sub coordonarea treptei de conducere operativă şi reprezintă, în sensul
NTE009/10/00, ansamblul de activităţi funcţionale, de conducere operativă şi
de servire operativă care conduc la schimbarea stării echipamentelor “date în
operare”, din starea “în exploatare” în starea “retras din exploatare”.
Implementarea măsurilor tehnice de securitate a muncii
se realizează de către “ADMITENT” şi presupune asigurarea în teren în
instalaţiile electrice în care urmează a se interveni, a tuturor măsurilor necesare
pentru prevenirea riscurilor electrice şi neelectrice.
Admiterea la lucru
este faza în care “ADMITENTUL” predă instalaţia pentru execuţia lucrărilor,
după ce au fost implementate toate măsurile tehnice de securitate a muncii
persoanei care are responsabilitatea să supravegheze executarea lucrărilor şi
să adopte măsurile de securitate suplimentare în zona de lucru, numit “ŞEF DE
LUCRARE”.

Capitol 2 - 10/34
Pentru execuţia unei activităţi sau a unei lucrări în instalaţii electrice scoase de
sub tensiune, “ADMITENTUL” comunică obligatoriu “ŞEFULUI DE LUCRARE”
informaţiile privind măsurile tehnice de securitate realizate, precizând detalii
legate de starea aparatelor de comutaţie şi a legăturilor la pământ şi în
scurtcircuit deja efectuate prin grija lui.

2. Indicator de securitate

Executarea lucrării
este faza în care se execută efectiv lucrările de către “EXECUTANŢI” sub directa
supraveghere a “ȘEFULUI DE LUCRARE”.
Redarea instalaţiilor în exploatare
este faza în care, odată finalizate lucrările, “ŞEFUL DE LUCRARE” predă
instalaţia asupra căreia s-au executat aceste lucrări către “ADMITENT” şi se
execută procesul prin care se creează condiţiile pentru redarea în exploatare a
instalaţiilor electrice.

Capitol 2 - 11/34
3. Delimitarea materială a zonei de lucru

2.6 Cerinţe de competenţă pentru personalul ce desfășoară


activităţi în instalaţiile electrice sau în apropierea instalaţiilor
electrice ENEL aflate în exploatare

Execuţia activităţilor/lucrărilor în instalaţiile electrice aflate în exploatare se


realizează de către persoane competente, instruite, calificate pentru a executa
astfel de lucrări, care îşi însuşesc şi aplică prevederile documentelor în vigoare,
tehnologia pentru realizarea lucrărilor, cerinţele şi regulile referitoare la
sănătate şi securitate în muncă.

2.6.1 Fazele procesului de execuţie a lucrărilor

Orice persoană care poate fi implicată într-o activitate lucrativă la o instalație


electrică sau în vecinătatea acesteia trebuie să cunoască şi să respecte
prevederile legislative referitoare la securitate şi sănătate în muncă, modalităţile
de implementare şi asigurare a măsurilor tehnice şi organizatorice pentru
lucrul în condiţii de securitate, procedurile şi instrucţiunile proprii organizaţiei,
metodele de lucru aplicabile.
Persoanele care efectuează activităţi în instalaţiile electrice în exploatare
trebuie să fie autorizate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Aceasta presupune ca personalul autorizat:
• Să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic, să nu aibă infirmităţi care ar
putea stânjeni activitatea specifică sau care ar putea conduce la
accidentarea lor sau a altor persoane;

Capitol 2 - 12/34
• Să posede calificarea profesională, cunoştinţele şi îndemânarea necesară
pentru a putea efectua lucrările ce li se încredinţează, corespunzător
funcţiei sau/şi meseriei ce i se atribuie;
• Să cunoască şi să aplice procedeele şi procedurile pentru gestionarea
corectă a eventualelor situaţii de urgenţă.
Lucrătorii trebuie să aibă aptitudinile şi să posede autorizările necesare pentru
efectuarea unor lucrări specifice. Pentru efectuarea lucrărilor specifice pentru
care este necesară o autorizare specială, operatorii obţin autorizaţia adecvată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi documentele organizaţionale
aplicabile.

2.6.2 Autorizarea personalului Enel din punctul de


vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă

Autorizarea personalului Enel din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în


muncă se realizează conform procedurilor organizaţionale în vigoare.
Personalul care desfăşoară activităţi în instalaţiile electrice unde este prezent
riscul electric trebuie să fie încadrat, din punctul de vedere al securităţii muncii,
în una din următoarele cinci grupe de autorizare, astfel:
• Grupa I - “EXECUTANT” de lucrări în cadrul unei echipe de lucru;
• Grupa a II-a - “EXECUTANT DE MANEVRE”;
• Grupa a III-a - “ȘEF DE LUCRARE”;
• Grupa a IV-a - “ADMITENT” la lucrări şi/sau responsabil de manevre;
• Grupa a V-a - “EMITENT” .
Grupele superioare cumulează drepturile, respectiv răspunderile grupelor
inferioare, permiţând executarea de lucrări sau operaţii specifice acestor
grupe. Se pot cumula, de către o persoană, cel mult 2 funcţii la executarea unei
lucrări, cu excepţia cumulării simultane a competențelor aferente grupelor de
autorizare IV şi V.
Corespondenţa grupelor de autorizare cu standardul SR EN 50110-1/2013
este următoarea:
• Electricienii având grupele de autorizare III, IV și V sunt persoane calificate;
• Electricienii având grupele de autorizare I si II sunt persoane instruite;
O persoană care nu posedă niciuna din cele cinci grupe de autorizare de mai
sus este considerată persoană obişnuită.
O persoană obișnuită nu poate intra sau efectua lucrări în instalaţiile electrice,
unde este prezent riscul electric, decât dacă este însoţită şi sub supravegherea
unei persoane calificate.

Capitol 2 - 13/34
Inspecțiile care implică intrarea persoanelor în instalațiile electrice aflate în
exploatare, dar care nu presupun efectuarea niciunei activităţi profesionale/
intervenţii asupra instalaţiei, se efectuează de către persoane competente
cu experiență în domeniu pentru efectuarea inspecţiilor în instalații similare.
Aceste persoane nu trebuie să deţină autorizare specială din punct de vedere
al sănătăţii şi securităţii în muncă (grupă de autorizare I - V), în conformitate cu
cele precizate mai sus.
Grupa de autorizare se poate retrage temporar sau definitiv dacă se constată
necunoaşterea instalaţiilor, nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate
în muncă sau a metodelor de lucru pentru executarea activităţilor în condiţii de
securitate.
Persoana căreia i se retrage grupa de autorizare trebuie să parcurgă un program
de reinstruire/formare profesională practică şi teoretică, grupa de autorizare
adecvată se poate acorda doar în baza unui rezultat obţinut ca urmare a
procesului de reevaluare care se desfăşoară în conformitate cu regulile de
autorizare în vigoare.
“EXECUTANȚII” care desfăşoară activităţi pentru efectuarea de lucrări în
condiţii speciale trebuie să fie evaluaţi şi autorizaţi în acest sens. Rezultatele
trebuie să fie înregistrate (fişă de autorizare, talon de autorizare ş.a.).
Din punctul de vedere al securităţii muncii, se consideră lucrări în condiţii
speciale:
• Lucrul sub tensiune;
• Lucrul la înălţime;
• Încercările cu tensiune mărită;
• Defectoscopie.

4. Verificarea lipsei tensiunii pe LEA MT

Capitol 2 - 14/34
Lucrătorii care din motive
medicale nu sunt declarați
apți pentru anumite tipuri de
lucrări (spre exemplu lucrul la
înălțime), pot fi implicaţi doar în
execuţia acelor activităţi în care
incapacitatea lor nu afectează
securitatea şi sănătatea proprie
sau a altor persoane.
Personalul contractorilor
implicat în execuţie trebuie
să fie autorizat şi calificat,
în conformitate cu cerinţele
contractuale şi reglementările 5. Măsurarea rezistenței de
legale în vigoare. dispersie a prizei de pământ

2.7 Responsabilităţile şi rolul diferitelor funcţii implicate în


procesul de planificare şi execuţie a unei lucrări în instalaţii
electrice în exploatare sau în vecinătatea acestora

La pregătirea şi executarea lucrărilor în instalaţiile electrice din exploatare,


trebuie să participe, după caz:
• Persoana competentă şi calificată care dispune executarea lucrărilor,
denumită în cuprinsul prezentei “Instrucţiuni” “EMITENT”;
• Persoana competentă şi calificată care admite echipa la lucru, denumită
în cuprinsul prezentei “Instrucţiuni” “ADMITENT”;
• Persoana competentă şi calificată care conduce, controlează lucrarea
şi supraveghează echipa de lucru, denumită în cuprinsul prezentei
“Instrucţiuni” “ȘEF DE LUCRARE”;
• Persoana competentă şi instruită care face parte din efectivul echipei de
lucru, denumită în cuprinsul prezentei “Instrucţiuni” “EXECUTANT”;
• Persoana competentă şi instruită care efectuează manevre cu dispozitivele
electrice în instalaţiile electrice, denumită în cuprinsul prezentei
“Instrucţiuni” “EXECUTANT DE MANEVRĂ”.
Acoperirea a două roluri implică posesia cerinţelor prevăzute pentru fiecare rol
în parte.
La executarea unei lucrări, o persoană poate cumula două funcţii, cu
excepţia cumulării simultane a competenţelor şi răspunderilor aferente
grupelor de autorizare IV şi V.

Capitol 2 - 15/34
“EMITENTUL” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• Să aibă grupa a V-a de autorizare din punct de vedere al securităţii în muncă;
• Să fie numit prin decizie “EMITENT” de către conducătorul unităţii de care
aparţine;
• Să facă parte din grupul aparţinând UNITĂŢII RESPONSABILE CU
EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE şi să aibe competenţe pentru a
lucra în instalaţia electrică care face obiectul intervenţiei.

Obligaţiile unui “EMITENT” sunt:


• Să dispună efectuarea de lucrări doar în limita competenţelor sale;
• Să desemneze “ADMITENTUL” şi “ȘEFUL DE LUCRARE”, în cazul în care
lucrările se execută cu personal propriu al ENEL, pe baza competenţelor acestora;
• În cazul execuţiei unor lucrări cu contractori, desemnează “ADMITENTUL”
(personal ENEL) şi ia la cunoştinţă şi înregistrează numele “ȘEFULUI DE
LUCRARE” numit de contractor în documentele aferente execuţiei lucrării, pe
baza informaţiilor primite de la contractant şi a clauzelor contractuale.

“ADMITENTUL” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


• Să aibă minim grupa a IV-a de autorizare din punct de vedere al securităţii în
muncă;
• Să fie numit “ADMITENT” prin decizie de către conducătorul unităţii de care
aparţine;
• Să facă parte din grupul aparţinând UNITĂŢII RESPONSABILE CU
EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE care are competenţe asupra
instalaţiei electrice care face obiectul unei intervenţii, cu excepţia intervenţiilor
asupra grupurilor de măsură, atunci când se stabilește altfel;
• Să fie numit “ADMITENT” pentru efectuarea acelei activităţi specifice de
către “EMITENT”.

Obligaţiile unui “ADMITENT” sunt:


• Primeşte instalaţia din partea UNITĂŢII RESPONSABILE CU EXPLOATAREA
INSTALAŢIILOR ELECTRICE cu scopul de a executa activitatea/lucrarea;
• Asigură implementarea şi realizarea măsurilor tehnice de securitate în
conformitate cu cele prevăzute de “EMITENT” în documentele de planificare
a realizării lucrărilor şi în baza comunicărilor cu centrul operativ; întocmeşte şi
păstrează înregistrările care demonstrează realizarea activităţilor în conformitate
cu procedurile organizaţiei în vigoare;
• Pentru măsurile de care nu este direct responsabil, primeşte confirmare din
partea centrului operativ care coordonează execuţia unei manevre, trebuie să
înregistreze datele şi informaţiile în conformitate cu procedurile în vigoare;

Capitol 2 - 16/34
• După ce sunt implementate măsurile de securitate prevăzute, predă “ȘEFULUI
DE LUCRARE” instalaţia electrică pentru executarea activităţilor de lucru;
• Admite la lucru echipele conduse de şefii de lucrări desemnaţi şi confirmaţi de
“EMITENT”;
• După finalizarea lucrărilor, preia instalaţia electrică de la “ȘEFUL DE LUCRARE” şi
o dată ce îndepărtează/elimină măsurile de securitate adoptate şi reface
condiţiile pentru repunerea sub tensiune a instalaţiilor, redă instalaţia în
exploatare.

“ȘEFUL DE LUCRARE” trebuie:


• Să aibă minim grupa a III-a de autorizare din punct de vedere “SSM”;
• Să facă parte din UNITATEA RESPONSABILĂ DE EXECUŢIA LUCRĂRILOR
care are competenţă pentru execuţia lucrărilor în instalaţia electrică care face
obiectul activităţilor, în cazul în care lucrările sunt executate de către personal
propriu al ENEL. În cazul în care lucrările se execută de către alte societăţi
atestate, “ȘEFUL DE LUCRARE” este desemnat de prestatorul de servicii şi
este angajat al acestuia.
• Să fie desemnat/agreat de “EMITENT” pentru a executa o anume lucrare.

Obligaţiile unui “ȘEF DE LUCRARE” sunt:


• Să stabilească împreună cu şeful ierarhic superior numărul şi nivelul
calificării profesionale a membrilor echipei de lucru, identificând de
asemenea competenţa minimă - grupele de autorizare a membrilor echipei,
în funcţie de volumul de lucrări, modalităţile de execuţie agreate, nivelul
tehnic şi de complexitate al lucrării, în conformitate cu metodologia,
instrucţiunile tehnice de lucru şi prevederile contractuale, atunci când
lucrarea se execută de către o firmă contractantă;
• Să comunice “ADMITENTULUI” eventualele măsuri tehnice de “SSM”
suplimentare, pentru execuţia lucrărilor în condiţii sigure, fără a fi prezent un
pericol de accidentare;
• Să preia instalaţia de la “ADMITENT”, în condiţiile de securitate cerute,
pentru execuţia lucrărilor;
• Să respecte mărimea zonei de lucru. În caz de necesitate, poate reduce din
proprie iniţiativă mărimea zonei de lucru, pentru un control și o supraveghere
eficace a membrilor echipei de lucru;
• Să implementeze măsurile tehnice ce îi revin pentru asigurarea zonei de
lucru în conformitate cu cele înscrise în documentele de planificare a realizării
lucrărilor;
• Să instruiască “EXECUTANȚII” asupra măsurilor de securitate a muncii
specifice care trebuie respectate în zona de lucru pe întreaga perioadă
de execuţie a lucrării, conform prevederilor în vigoare, proprii organizaţiei

Capitol 2 - 17/34
pentru personal propriu ENEL şi prevederilor contractuale pentru personalul
contractorilor;
• Trebuie să se asigure că persoanele aflate sub directa coordonare au dotarea
adecvată (echipamente individuale de protecție, dispozitive de protecție şi
echipamente de lucru) şi că se utilizează corect pe întreaga durată de execuţie
a lucrărilor;
• Să asigure supravegherea şi conducerea efectivă a lucrării ce îi este
încredinţată, fiind unicul responsabil de luarea tuturor măsurilor tehnice şi
organizatorice în zona de lucru, pe parcursul desfășurării lucrării;
• Să efectueze controlul activităţii echipei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului;
• Să dea dispoziţii clare, fără echivoc şi fără a crea confuzii, convingându-se
că “EXECUTANTUL”/“EXECUTANȚII” căruia/cărora s-a adresat a/au înţeles
corect şi complet conţinutul dispoziţiilor;
• Să ia măsurile de securitate ce se impun în zona de lucru, atunci când
îndeplineşte rolul de supraveghetor al unei formaţii de lucru de altă
specialitate, în timp ce şeful echipei de specialitate este responsabil de
implementarea tuturor măsurilor de securitate pentru echipamentele
speciale utilizate;
• La finalizarea activităţilor de lucru, comunică tuturor membrilor echipei de
lucru terminarea activităţii, se asigură că toţi lucrătorii se află într-o poziţie
sigură în afara zonei de lucru şi că toate măsurile de securitate, instrumentele
şi dispozitivele au fost recuperate, că nu există interferenţe cu instalaţia şi
predă instalaţia către “ADMITENT”.

“EXECUTANȚII” sunt subordonaţi din punct de vedere


“SSM” “ȘEFULUI DE LUCRARE” şi trebuie:
• Să fie autorizaţi să execute lucrarea, iar dacă operaţiile care trebuie să se
efectueze implică risc electric, persoana trebuie să deţină minim grupa I de
autorizare din punct de vedere “SSM”;
• Să respecte dispoziţiile date de “ȘEFUL DE LUCRARE” pe întreaga perioadă
de execuţie a lucrării;
• Să intre în zona de lucru doar după ce primesc ordinul “ȘEFULUI DE
LUCRARE” şi în cazul execuţiei lucrărilor fără tensiune, în instalaţii scoase de
sub tensiune, doar după ce a verificat și s-a asigurat că au fost adoptate
măsurile tehnice de securitate prevăzute pentru zona de lucru;
• Să facă parte din UNITATEA RESPONSABILĂ DE EXECUŢIA LUCRĂRILOR
care are competenţă pentru execuţia lucrărilor în instalaţia electrică care
constituie obiectul activităţilor, în cazul în care lucrările sunt executate de
către personal propriu al ENEL. În cazul în care lucrările se execută de către
alte societăţi atestate, “ȘEFUL DE LUCRARE” este angajat al contractantului,

Capitol 2 - 18/34
desemnat de acesta și acceptat de ENEL.
• Să cunoască şi să aplice întocmai la lucrări instrucţiunile de securitate a muncii
specifice;
• Să respecte delimitarea materială a zonei de lucru şi asigurarea protecţiei
împotriva părţilor instalaţiei şi/sau a instalaţiilor învecinate rămase sub
tensiune;
• Să-şi desfăşoare activitatea în limitele zonei de lucru;
• Să fie responsabili de corecta utilizare a mijloacelor de lucru şi echipamentelor
individuale de protecţie din dotare, şi de informarea “SEFULUI DE LUCRARE“ cu
privire la eventualele disfuncţionalităţi sau indisponibilităţi referitoare la acestea;
• Să notifice imediat “ȘEFULUI DE LUCRARE” orice abatere de la prezentele
instrucţiuni, şi în conformitate cu politica de oprire a lucrului “stop work” să
împiedice orice situaţie periculoasă care ar putea să conducă la apariţia unui
incident.

“EXECUTANTUL DE MANEVRĂ” trebuie:


• Să aibă minim grupa a II-a de autorizare din punct de vedere “SSM”;
• Să facă parte din UNITATEA RESPONSABILĂ DE EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR
ELECTRICE care are competenţă pentru execuţia manevrelor în instalaţia
electrică respectivă;
• Să fie desemnat de “EMITENT” pentru a executa punctual manevrele
aferente unei anume lucrări.

“RESPONSABILUL DE MANEVRĂ” trebuie:


• Să aibă minim grupa a IV-a de autorizare din punct de vedere “SSM”;
• Să facă parte din UNITATEA RESPONSABILĂ DE EXPLOATAREA
INSTALAŢIILOR ELECTRICE care are competenţă pentru execuţia manevrelor
în instalaţia electrică respectivă;
• Să fie desemnat de “EMITENT” pentru a executa punctual manevrele
aferente unei anume lucrări.

“PERSONALUL OPERATIV” trebuie să îndeplinească următoarele :


• Să deţină minim grupa a IV-a de autorizare, dacă desfăşoară singur activităţi
în instalaţii electrice aflate în exploatare;
• Dacă instalaţiile electrice sunt deservite operativ de două sau mai multe
persoane, o echipă de lucru trebuie să fie alcătuită dintr-un lucrător cu minim
grupa IV, respectiv un altul cu minim grupa II de autorizare.

Capitol 2 - 19/34
“PERSONALUL OPERATIV” care asigură doar supravegherea instalaţiilor
electrice în baza atribuţiilor sale de serviciu, trebuie să deţină minim grupa a
II-a de autorizare.
Toate persoanele implicate în procesul de muncă care identifică orice
pericol sau abatere ce poate conduce la evenimente / accidente de muncă
au obligația să oprească activitatea și să îl comunice.

2.8 Modalitatea de înlocuire/suplimentare a personalului


implicat în desfășurarea activității.

Orice înlocuire a unui persoane sau a unei funcţii cu atribuţii şi responsabilităţi


care este implicată în execuţia de lucrări în instalaţii electrice în exploatare sau
suplimentare a efectivului unei echipe de lucru, în cursul desfăşurării activităţii:
• Trebuie să fie ţinută sub control;
• Persoana care preia atribuţiile şi responsabilităţile trebuie să posedă minim
competenţa egală cu a persoanei pe care o înlocuieşte; persoanele
care intră în componenţa echipei de lucru trebuie să posede competenţa
necesară pentru efectuarea lucrărilor;
• Persoanelor care intră în echipa de lucru trebuie să li se comunice controlat
informaţiile şi datele relevante pentru execuţia lucrărilor în condiţii de
maximă securitate;
• Trebuie să respecte procedurile convenite între părţi privind modificarea
componenţei (înlocuire/suplimentare) unei echipe de lucru, în cazul în
care acestea există.

2.8.1 Înlocuirea “ȘEFULUI DE LUCRARE” din cadrul


unei echipe de lucru

“ȘEFUL DE LUCRARE” care trebuie să părăsească echipa de lucru trebuie să-i


comunice noului “ȘEF DE LUCRARE” măsurile tehnice şi organizatorice de
securitate şi sănătate în muncă pe care le-a implementat şi adoptat, pentru a
face posibil accesul în instalaţia electrică în care se execută lucrarea; trebuie să-i
comunice totodată și stadiul de realizare al lucrărilor, condiţiile ambientale şi
informaţiile despre partea de lucrare realizată.

Capitol 2 - 20/34
“ȘEFUL DE LUCRARE” care este înlocuit trebuie să predea personal zona
de lucru “la faţa locului” şi documentele aferente lucrării, în particular
“Autorizaţia de lucru” şi toate celelalte (eventuale) documente şi înregistrări
conexe. Această “predare-primire” trebuie să fie înregistrată în documentele de
execuţie a lucrării de către cele două persoane, cea care predă și respectiv cea
care preia lucrarea.
Înlocuirea trebuie să fie comunicată verbal de către “ȘEFUL DE LUCRARE”
care este înlocuit, tuturor celorlalte unităţi şi părţi interesate identificate în
documentele aferente execuţiei lucrării, în special “ADMITENTULUI”.
În cazul excepţional în care predarea - primirea nu se poate realiza conform
celor precizate mai sus, se va închide de către “ADMITENT” “Autorizaţia de
lucru” existentă și se va emite o altă “Autorizație de lucru”.

2.8.2 Înlocuirea persoanei care admite echipa de lucru


la lucrare - substituirea “ADMITENTULUI”

Predarea unei lucrări de către un “ADMITENT” altui “ADMITENT” trebuie să se


facă direct, la faţa locului, între cele două persoane, şi trebuie să fie înregistrată
în documentele aferente execuţiei lucrării (în “Autorizaţia de lucru” şi
eventualele documente şi înregistrări conexe), aşa cum prevăd reglementările
în vigoare.
Înlocuirea “ADMITENTULUI” trebuie comunicată verbal, de către
“ADMITENTUL” care se retrage, tuturor părţilor interesate şi persoanelor
implicate aşa cum sunt înregistrate în “Autorizaţia de lucru”,
În cazul în care situaţia impune înlocuirea “ADMITENTULUI” înainte de
“începerea lucrării” aşa cum este aceasta descrisă în “Autorizaţia de lucru”,
această înlocuire trebuie să fie comunicată oficial către dispecer de către
unitatea care a elaborat “Autorizaţia de lucru” (“EMITENT” aparţinând
“Unităţii Operative”) şi noului “ADMITENT”.
Notă: În cazul excepţional în care “ADMITENTUL” cumulează şi funcţia de “ŞEF
DE LUCRARE” şi se găseşte în imposibilitatea de a face predarea în condiţiile
specificate mai sus, “EMITENTUL” desemnează un nou “ADMITENT” și se
stabilește punctual modalitatea de tratare.

Capitol 2 - 21/34
2.8.3 Cazul de absenţă forţată a unui lucrător din cadrul
unei echipe de lucru (cauzată de factori externi)

În caz de absenţă forţată a unui lucrător din cadrul echipei de lucru executante
care este înregistrat în “Autorizaţia de lucru”, acesta poate fi înlocuit cu un
alt lucrător al unităţii de apartenenţă, dacă are minim competenţa celui care
se retrage din echipa de lucru. Dispoziţia de înlocuire trebuie să fie luată de
o persoană cu nivel ierarhic superior al unităţii de apartenenţă. La intrarea în
echipă, înainte de preluarea sarcinii de lucru, lucrătorul va fi instruit de către
“ŞEFUL DE LUCRARE”.
Cazuri particulare
În cazul în care “ADMITENTUL” îndeplineşte şi funcţia de “ŞEF DE LUCRARE”,
înlocuirea se poate face doar cu o singură persoană care să îndeplinească la
rândul ei ambele funcţii şi care are minim competenţa celei care părăseşte
echipa, pentru evitarea unor riscuri suplimentare; în cazul în care nu se poate
face această înlocuire în condiţiile precizate mai sus, trebuie să se închidă
Autorizaţia de lucru şi să se emită o alta nouă, conform reglementărilor în
vigoare.

2.8.4 Modalităţi de înlocuire a lucrătorilor sau a “ŞEFULUI DE


LUCRARE” aparţinând prestatorilor de servicii (contractori)

Organizaţia contractoare comunică unităţii implicate în gestiunea lucrărilor (de


exemplu unităţii operative), în modalitatea convenită între părţi referitoare la
desfăşurarea activităţilor de lucru specifice, numele “ŞEFULUI DE LUCRARE”,
care în mod excepţional trebuie să fie înlocuit înainte de “începerea lucrării”.
Această înlocuire trebuie să fie comunicată în scris unităţii implicate în gestiunea
lucrărilor, informaţie care va fi comunicată “ADMITENTULUI” desemnat.
În cazuri absolut excepţionale care presupun absenţa forţată a “ŞEFULUI DE
LUCRARE” desemnat după ce activitatea de lucru a fost iniţiată, organizaţia
contractoare trebuie să comunice imediat informaţia către unitatea implicată
în gestiunea lucrărilor, care se asigură că noului “ŞEF DE LUCRARE” i se pun la
dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare pentru ca lucrările să se continue
în condiţii de securitate.
“ŞEFUL DE LUCRARE” care preia activitatea trebuie să transmită unităţii
implicate în gestiunea lucrătorilor (“EMITENTULUI”) o comunicare scrisă în
care precizează informaţii despre stadiul lucrărilor realizate până la momentul
preluării activităţii de către noul “ŞEF DE LUCRARE” şi date despre lucrările
care urmează a fi finalizate.

Capitol 2 - 22/34
“ŞEFUL DE LUCRARE” care este înlocuit din echipa de lucru trebuie să-i
comunice noului “ŞEF DE LUCRARE” care îl înlocuieşte măsurile tehnice
şi organizatorice de securitate şi sănătate în muncă pe care le-a adoptat și
implementat pentru a face posibilă execuţia lucrării; trebuie să-i comunice
totodată stadiul de realizare al lucrărilor, condiţiile ambientale şi informaţii
despre stadiul lucrării.

2.8.5 Modalităţi de suplimentare a efectivului echipei de lucru

Introducerea într-o echipă de lucru a altor lucrători trebuie să respecte


procedurile convenite între părţi privind suplimentarea componenţei unei
echipe de lucru, în cazul în care acestea există.
Decizia de suplimentare a efectivului formației de lucru trebuie să fie luată de
o persoană cu nivel ierarhic superior al unităţii de apartenenţă, şi comunicată
controlat în modalităţile convenite între părţi.
La intrarea lucrătorilor în echipă, înainte de preluarea sarcinii de lucru, aceştia
vor fi instruiți de către “ŞEFUL DE LUCRARE”. Lucrătorii trebuie să posede
competenţa minimă necesară pentru efectuarea lucrărilor pe care urmează a
le executa.

2.9 Forme organizatorice pentru autorizarea execuţiei


activităţilor în instalaţii electrice aflate în exploatare

Lucrările în instalaţiile electrice aflate în exploatare, se pot executa în baza:


• “Autorizaţiilor de lucru (AL)”;
• “Instrucţiunilor tehnice interne de sănătate şi securitate în muncă
(ITI-PM codificate ITI-SSM)”;
• “Atribuţiilor de serviciu (AS)”;
• “Dispoziţiilor verbale (DV)”;
• “Proceselor verbale (PV)”.

Independent de forma organizatorică în baza căreia se dispune executarea


unei lucrări, se respectă cu strictețe prevederile prezentului document, se
iau și se implementează măsurile tehnice şi organizatorice specifice lucrării
electrice de executat, în conformitate cu prevederile prezentei “Instrucţiuni”
și a instrucțiunilor asociate – instrucțiuni tehnice interne de securitate a
muncii, metode de lucru, alte instrucțiuni proprii.

Capitol 2 - 23/34
“Autorizaţia de lucru (AL)” este cea mai completă formă organizatorică
documentată pentru execuţia unei lucrări. Utilizarea “Autorizației de lucru”
(implicit a formularului tipizat), permite înregistrarea datelor și informaţiilor
privind măsurile tehnice şi organizatorice care se iau pentru întreaga perioadă
de execuţie a unei lucrări.
Pentru execuţia unei lucrări în instalaţii electrice aflate în exploatare, utilizarea
“Autorizaţiei de lucru” are prioritate în utilizare în raport cu celelalte
forme organizatorice în baza cărora se pot executa lucrări (“ITI-PM”, “AS”,
“DV”, “PV”).
O lucrare în instalaţiile electrice aflate în exploatare se execută obligatoriu în
baza unei “Autorizaţii de lucru”, dacă această activitate nu se regăseşte în
“Anexa 4” a prezentului document.
Execuţia de lucrări în instalaţiile electrice în exploatare fără “Autorizaţie de lucru
(AL)”, în baza altei forme organizatorice, se poate face doar ca urmare a unei
decizii/unor dispoziții a “EMITENTULUI”, în baza regulilor organizaționale și a
celor definite în prezentul document. Pentru lucrul în baza “AL” se îndeplinesc
formele de lucru prin completarea înregistrărilor dedicate, în conformitate cu
prevederile procedurilor în vigoare.
O “Autorizaţie de lucru” se emite pentru executarea unei (unor) lucrări
într-o singură instalaţie electrică.
Lucrările simple, repetitive, respectiv cele care se realizează în instalaţii
electrice cu scheme şi tipuri constructive similare, se pot executa în baza
“Instrucţiunilor tehnice interne pentru sănătate şi securitate în muncă (“ITI-
PM”, codificate după caz “ITI-SSM)”. Executarea lucrărilor în instalaţiile electrice
din exploatare în baza “ITI-PM” este permisă doar personalului autorizat
în acest sens. Pentru lucrul în baza “ITI-PM” se îndeplinesc formele de lucru
prin completarea înregistrărilor dedicate, în conformitate cu prevederile
procedurilor în vigoare.
Notă: “Anexa 4” include “Lista lucrărilor care se pot executa în baza “ITI-PM”.
Lucrările în instalaţiile electrice pentru remedierea şi prevenirea deranjamentelor,
incidentelor şi avariilor se execută în baza atribuţiilor de serviciu “AS” de către
personalul operativ al ENEL autorizat . Pentru intervenţiile la medie tensiune
3

aferente acestei categorii de lucrări, cele precizate în “Anexa 4” , se utilizează 4

pentru ţinerea sub control a riscurilor, fiind o formă documentată de planificare


a lucrării numită “Autorizaţia de lucru simplificată (ALS)”, al cărui formular
este prezentat în instrucțiunea de lucru specifică care detaliază modalitățile de
completare a “Autorizațiilor de lucru”.
Notă: Se interzice utilizarea “Autorizaţiei de lucru simplificate” pentru
executarea lucrărilor planificate - acestea se execută în baza Autorizaţiilor
de lucru forma completă.
3
La lucrările de remediere şi prevenire a deranjamentelor, incidentelor şi avariilor, se implementează măsurile tehnice specifice
lucrării electrice de executat în conformitate cu prevederile prezentului document.
4
În “Anexa 4” sunt specificate lucrările pentru remedierea şi prevenirea deranjamentelor, incidentelor şi avariilor, care pot fi
executate în baza “Atribuţiilor de serviciu (AS)” şi “Atribuţiilor de serviciu (AS)” cu “Autorizaţie de lucru simplificată (ALS)”.

Capitol 2 - 24/34
Remedierea şi prevenirea deranjamentelor la joasă tensiune se execută în baza
“Atribuţiilor de serviciu (AS)”, respectându-se prevederile instrucțiunilor
tehnice de securitate a muncii “ITI-SSM” , acolo unde există. 5

Execuţia de lucrări în instalaţiile electrice în baza “Atribuţiilor de serviciu (AS)”


se face cu acordul conducerii unităţii operative, de către personalul autorizat.
Doar personalul operativ al ENEL poate executa lucrări în baza atribuţiilor
de serviciu. Pentru lucrul în baza “Atribuțiilor de serviciu” se îndeplinesc
formele de lucru prin completarea înregistrărilor dedicate, în conformitate cu
prevederile procedurilor în vigoare.
Notă: “Anexa 4” include “Lista lucrărilor care se pot executa în baza AS”.
Execuţia de lucrări în instalaţii electrice în baza “Dispoziţiilor verbale (DV)” se
admite doar la distanţă mai mare decât distanţa de vecinătate faţă de părţile
aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice şi care nu prezintă risc electric.
Execuţia de lucrări în baza “Proceselor verbale (PV)” se admite în instalaţiile
electrice scoase de sub tensiune, în care nu este prezent riscul electric, într-o
instalaţie sau parte de instalaţie separată vizibil, prin dezlegări de cordoane
sau conductoare la liniile electrice aeriene, prin demontarea unor porţiuni de
bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj sau în puncte de alimentare
secţionate şi blocate (cu chei), inaccesibile. Pentru lucrul în baza “Proceselor
verbale” se îndeplinesc formele de lucru prin completarea înregistrărilor
dedicate, în conformitate cu prevederile procedurilor în vigoare.
Notă: Indiferent care este forma organizatorică care se alege pentru
execuţia unei lucrări în instalaţiile electrice în exploatare, lucrătorii
identifică şi respectă prevederile metodelor de lucru şi a fişelor de
verificare asociate aplicabile.

2.10 Prevederi specifice pentru execuția de lucrări


în baza de “ITI-PM”

Instrucţiunile tehnice interne de securitate şi sănătate în muncă “ITI-PM”,


codificate “ITI-PM” sau “ITI-SSM”:
• Includ domeniul de aplicare;
• Stabilesc condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru executarea unei anumite
activităţi/lucrări;
• Definesc numărul minim de “EXECUTANȚI” și competenţa acestora (grupe
de autorizare din punct de vedere al “SSM”);
• Precizează măsurile organizatorice și identifică măsurile tehnice de
securitate în muncă pentru executarea activității/lucrării;
5
Chiar dacă activitățile/lucrările se execută în baza atribuțiilor de serviciu, dacă există “ITI-PM”/“ITI-SSM” pentru efectuarea
lucrărilor specifice, la execuția acestora, se respectă prevederile instrucțiunilor tehnice.

Capitol 2 - 25/34
• Precizează echipamentul individual de protecţie, dispozitivele și uneltele
de utilizat, eventual instrucţiunile/metodele de lucru/fișele de verificare
pentru execuţie în condiţii sigure;
• Identifică şi definesc fazele de lucru şi succesiunea lor (ordinea de efectuare
a operațiilor).
Executarea lucrărilor în instalaţiile electrice din exploatare în baza “ITI-PM”, este
permisă personalului autorizat în acest sens.
Fiecare unitate îşi va întocmi lista cu “ITI-PM” aplicabile precum şi lista
personalului operativ autorizat să lucreze în baza acestei forme organizatorice.
“ITI-PM” trebuie să includă informaţii privind componenţa echipelor de lucru,
să precizeze numărul minim de executanţi şi competenţa acestora (grupele
de autorizare din punct de vedere “SSM”) pentru executarea activităților,
manevrelor şi a lucrării în condiţii de securitate.
Echipele de lucru pot fi completate cu personal de altă specialitate, “ȘEFUL DE
LUCRARE” având obligaţia instruirii corespunzătoare a personalului implicat
în execuţie. În cazul execuţiei lucrărilor în baza “ITI-PM”, măsurile privind
autoadmiterea la lucrare, supravegherea în timpul lucrării, întreruperea lucrării
și mutarea în altă zonă de lucru, se iau de către “ȘEFUL DE LUCRARE”, fără a fi
consemnate în înregistrări specifice.
În cazul în care se execută lucrări în baza “ITI-PM” de un contractor, conform
cerinţelor contractuale, această “Instrucţiune” este elaborată de contractor -
fiind un document aprobat de conducerea organizaţiei “EXECUTANTULUI” şi
se avizează de ENEL prin conducătorul UNITĂȚII OPERATIVE DE EXPLOATARE.

2.11 Executarea lucrărilor în baza “Autorizaţiilor de lucru (AL)”

Lucrul în baza unei “Autorizaţii de lucru (AL)” presupune respectarea aceloraşi


etape de desfăşurare aşa cum sunt identificate în capitolul “Faze de desfăşurare
ale procesului”.
Răspund direct pentru pregătirea şi executarea de lucrări în instalaţiile
electrice în exploatare în baza unei “Autorizaţii de lucru”: “EMITENTUL”,
“ADMITENTUL”, “ȘEFUL DE LUCRARE” şi “EXECUTANȚII”, în conformitate cu
responsabilităţile alocate şi definite pentru aceste funcţii în capitolul dedicat
referitor la competenţe, al prezentei “Instrucţiuni”.

Capitol 2 - 26/34
Emiterea unei “autorizaţii de lucru”

7. Autorizație de lucru

8. Autorizație de lucru

Capitol 2 - 27/34
“Autorizaţia de lucru” se completează pe formularul “Autorizației de lucru”
prezentat în instrucțiunea dedicată IL-10-02, şi se stabileşte:
a) Lucrarea care urmează a se executa -echipamentul/elementul asupra
căruia urmează a se interveni;
b) Schema electrică a instalaţiei electrice primare sau a porţiunii din instalaţia
electrică în care urmează a se lucra;
c) Condiţiile de executare a lucrării;
d) Măsurile de securitate şi sănătate în muncă care se implementează
pentru execuţie în condiţii de siguranţă (informaţii detaliate cu indicarea
pe schema de lucru a zonei de lucru, separări electrice vizibile, legările
la pământ şi în scurtcircuit de realizat (precizări referitoare la “CLP”, loc
de montare “DLP”), alte elemente necesar a fi evidenţiate pentru
asigurarea securităţii la executarea lucrării;
e) Componenţa echipei de lucru;
f) Data şi durata lucrării.

De regulă, “Autorizaţia de lucru” pentru lucrările programate trebuie să se


elaboreze cu cel putin o zi înaintea zilei în care se dispune executarea lucrării,
se completează clar şi citeţ, nefiind admise ştersături şi corecturi.
“Autorizaţia de lucru” se emite pentru executarea unei/unor lucrări într-o
singură instalaţie electrică. “Autorizaţia de lucru” se emite pentru un ansamblu
de operaţii determinate, pe numele unui singur “ȘEF DE LUCRARE”. Numărul
de persoane al echipei de lucru şi mărimea zonei de lucru se stabilesc în funcţie
de complexitatea lucrării, de locul unde se desfăşoară, de posibilitatea asigurării
controlului şi supravegherii membrilor echipei de lucru de către “ȘEFUL DE
LUCRARE”, în timpul execuţiei lucrării. Toţi membrii echipei de lucru, inclusiv
deservenţii de utilaje, se trec nominal în “Autorizaţia de lucru”. Criteriul
principal pentru stabilirea mărimii unei zone de lucru îl constituie posibilitatea
de ţinere sub control a activităţii echipei de lucru şi supraveghere a membriilor
echipei de lucru de către “ȘEFUL DE LUCRARE”.
Numerotarea “Autorizaţiilor de lucru” trebuie să fie unică la nivelul unităţii,
astfel încât fiecare lucrare să fie identificată printr-un număr unic într-o acceaşi
instalaţie electrică, să se excludă interpretarea greşită a datelor şi informaţiilor,
datorită existenţei mai multor autorizaţii cu acelaşi număr la operarea asupra
unei instalaţii electrice.
Dezlegarea cordoanelor la liniile electrice aeriene, demontarea unor porţiuni
de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj, în vederea realizării
separărilor vizibile, precum şi operaţiile inverse, constituie fiecare în parte o
lucrare independentă şi se execută în baza unei aprobări pentru executarea
lucrării specifice, a unor “Autorizaţii de lucru” separate.

Capitol 2 - 28/34
Din punctul de vedere al măsurilor de securitate, într-o “Autorizaţie de lucru”
se specifică:
a) Instalaţia sau partea de instalaţie care trebuie scoasă de sub tensiune.
Executarea într-o instalaţie a unei lucrări care necesită scoaterea de sub
tensiune a altor instalaţii sau părţi de instalaţii învecinate pentru
asigurarea condiţiilor de securitate (datorită interferenţelor - cazul unor
traversări, paralelism, linii pe stâlpi comuni) nu constituie executare de
lucrări în mai multe instalaţii şi nu necesită mai multe “Autorizaţii de lucru”;
b) Modalităţile prin care sau se realizează separarea vizibilă (prin ce aparataj),
în ce puncte se fac dezlegări de cordoane, demontări ale unor porţiuni de
bare/dezlegări de conductoare de la aparataj;
c) Punctele în care se efectuează legarea la pământ şi în scurtcircuit pentru
crearea zonei de lucru;
d) Alte măsuri suplimentare (de exemplu - pentru evitarea apariţiei unor
tensiuni induse de către un generator).
“Autorizaţia de lucru” se transmite de către “EMITENT”, direct
“ADMITENTULUI”, acesta semnează de primire şi de însuşire, atât pe formularul
primit cât şi pe copia ce rămâne la “EMITENT”. În cazul unor instalaţii
îndepărtate, se admite ca “Autorizaţia de lucru” să fie transmisă de “EMITENT”
“ADMITENTULUI” printr-un curier (care poate fi chiar “ȘEFUL DE LUCRARE”).
În această situaţie, curierul semnează doar pentru primire pe “Autorizaţia de
lucru”.
În cazuri speciale, se admite transmiterea indirectă a conţinutului “Autorizaţiei
de lucru”, prin telefon, sau o copie scanată prin sistem informatic, întocmită în
prealabil de “EMITENT”, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Transmiterea conţinutului “Autorizaţiei de lucru” trebuie să se facă prin
convorbire directă /telefonic/schimb de mesaje în scris prin sistem
informatic, între “EMITENT” şi “ADMITENT”;
b) După primirea conţinutului “Autorizaţiei de lucru”, “ADMITENTUL” îi
comunică “EMITENTULUI” informaţia recepţionată, care verifică şi
confirmă corectitudinea informaţiilor pe care “ADMITENTUL” le-a
recepţionat şi înţeles. Prin aceasta, se consideră că “Autorizaţia de lucru”
este însuşită de “ADMITENT”.
c) Toate prevederile “Autorizaţiei de lucru” care au fost stabilite şi
transmise de către “EMITENT”, trebuie să fie analizate cu deosebită
atenţie de către “ADMITENT” şi însuşite înainte de a fi executate.
d) Orice neînţelegere sau nelămurire referitoare la conţinutul informaţiilor unei
“Autorizaţii de lucru” transmise şi recepţionate în acest mod, se vor clarifica
imediat prin aceleaşi modalităţi, nefiind permisă “Admiterea la lucru” atâta
timp cât nu s-a înţeles şi însuşit conţinutul “Autorizaţiei de lucru”.

Capitol 2 - 29/34
“Admiterea la lucru”
Pentru a se admite echipa de lucru la lucru, se verifică de către “ADMITENT”
şi “ȘEFUL DE LUCRARE”, prin comparare, ca măsurile tehnice dispuse
sunt identice cu cele realizate și rezultatul se confirmă prin semnătura în
“Autorizaţia de lucru”.
“Admiterea la lucru” a echipei de lucru de către “ADMITENT” se poate face
numai după ce au fost realizate toate măsurile tehnice dispuse, şi după ce se
completează partea din “Autorizaţia de lucru” rezervată admiterii. “ȘEFULUI
DE LUCRARE” i se comunică date şi informaţii clare referitoare la părţi ale
instalaţiei rămase sub tensiune şi în ce constă lucrarea.
După ce “ȘEFUL DE LUCRARE” ia la cunoştinţă conţinutul lucrării, măsurile
tehnice realizate în zona de lucru şi informaţiile privind zona/zonele de lucru,
semnează “Autorizaţia de lucru” în partea rezervată acestui scop, astfel
confirmându-se însuşirea acestora. Din acest moment, “ȘEFUL DE LUCRARE”
devine responsabil asupra lucrării încredinţate.
În cazul în care “ȘEFUL DE LUCRARE” consideră că măsurile tehnice luate
nu sunt suficiente, trebuie să solicite “ADMITENTULUI” luarea unor măsuri
suplimentare, care se consemnează în “Autorizaţia de lucru” (în partea cu
denumirea „Începerea şi desfăşurarea lucrării”). Atât “ADMITENTUL”, cât şi
“ȘEFUL DE LUCRARE” confirmă prin semnătură, în “Autorizaţia de lucru”,
măsurile suplimentare (semnează în rubricile din tabelul de la pct. 8. “Realizarea
zonelor de lucru şi mutarea în acestea”). Dacă “ADMITENTUL” nu asigură
măsurile suplimentare solicitate de către “ȘEFUL DE LUCRARE” acesta refuză
execuţia lucrării, până la agrearea tuturor măsurilor tehnice de securitate
convenite și acceptate de către ambele părţi pentru execuţia lucrării în condiţii
de securitate - după caz, “ȘEFUL DE LUCRARE” poate solicita emiterea unei noi
“Autorizaţii de lucru”.

În cazul unor comunicări indirecte de aprobare a începerii unei lucrări, aceste


mesaje/comunicări trebuie să fie înregistrate în “Autorizaţia de lucru”, de
către “ȘEFUL DE LUCRARE”. Persoana care primeşte mesajul/comunicarea
trebuie să confirme înţelegerea corectă a acestora, prin repetarea conţinutului.
La primirea mesajului/comunicării, “ȘEFUL DE LUCRARE” trebuie să completeze
partea rezervată “ADMITENTULUI” în “Autorizaţia de lucru”. Apoi, “ȘEFUL
DE LUCRARE” trebuie să confrunte conţinutul mesajului/comunicării cu
prevederile înscrise în “Autorizaţia de lucru” de către “EMITENT”, după care
va semna în partea rezervată “ȘEFULUI DE LUCRARE” pentru “Admiterea
la lucru”, moment în care “ȘEFUL DE LUCRARE” devine responsabil asupra
lucrării încredinţate.
În cazul utilizării unui mesaj scris, acesta se ataşează “Autorizaţiei de lucru”.

Capitol 2 - 30/34
9. Comunicarea începerii manevrelor

2.12 Execuţia efectivă a unei lucrări în baza unei


“Autorizaţii de lucru”

“Începerea lucrării” aprobată de “ADMITENT” se poate face după ce “ȘEFUL


DE LUCRARE” implementează în zona de lucru măsurile tehnice ce-i revin şi
consemnează realizarea acestora în “Autorizaţia de lucru”.
ȘEFUL DE LUCRARE” instruieşte membrii echipei de lucru, deservenţii de utilaje,
personalul de altă specialitate prezent în zona de lucru, transmite informaţii
privind limita zonei de lucru, a instalaţiilor sub tensiune aflate în vecinătate,
inclusiv asupra riscurilor şi măsurilor pentru evitarea riscurilor de altă natură.
Membrii echipei de lucru semnează luarea la cunoştinţă a informaţiilor şi
măsurilor enumerate mai sus.
“Întreruperea activităţii” pentru executarea unor operaţii sau verificarea
de către ȘEFUL DE LUCRARE” a calităţii lucrărilor, operaţiilor care impun
întreruperea activităţii echipei de lucru, nu se consemnează în “Autorizaţia de
lucru”.

Capitol 2 - 31/34
“Modificările în componenţa echipei de lucru” trebuie să fie înregistrate
în capitolul dedicat al “Autorizaţiei de lucru”. “ȘEFUL DE LUCRARE”
consemnează în “Autorizaţia de lucru”, în capitolul “Modificări în
componenţa echipei de lucru”, numele şi prenumele persoanei care iese şi
a celei care intră în echipa de lucru, data (zi, lună, an, oră şi minut), precum
şi motivul scoaterii, respectiv introducerii. Persoanele care părăsesc echipa
confirmă prin semnătură că nu mai intră în zona de lucru, respectiv cele care
intră în componenţa echipei confirmă că li s-a făcut şi şi-au însuşit instructajul
la intrarea în echipa de lucru.
“Mutarea într-o altă zonă de lucru” se face prin grija “ȘEFULUI DE LUCRARE”
în conformitate cu prevederile “Autorizaţiei de lucru”. Implementarea
măsurilor tehnice de sănătate şi securitate în muncă pentru mutarea într-o
altă zonă de lucru se înregistrează în “Autorizaţia de lucru”. De asemenea, se
înregistrează și instructajul membrilor echipei de lucru privind modul de lucru
în noua zonă.

10. Autorizație de lucru - zona de lucru,


consemnarea legărilor la pământ

“Terminarea lucrului într-o zonă de lucru” şi operaţiile care se fac la


finalizarea lucrărilor în acea zonă se înregistrează în “Autorizaţia de lucru”.
“Întreruperea lucrării” pentru probe/încercări sau ca urmare a imposibilităţii
continuării acesteia, precum şi “Reluarea acesteia”, se consemnează în
“Autorizaţia de lucru”, în partea dedicată acestui scop, notându-se datele
privind momentul (data/ora) întreruperii şi reluării lucrării şi motivul întreruperii
şi date/informaţii relevante privind condiţiile şi implementarea măsurilor ce au
fost realizate pentru “Întreruperea”/“Reluarea lucrării”.

Capitol 2 - 32/34
“Terminarea lucrării şi predarea - primirea instalaţiei”
Informaţiile şi datele privind “Terminarea lucrării şi predarea - primirea
instalaţiei” se completează în “Autorizaţia de lucru”, în capitolul “F” al
acesteia, de către fiecare funcţie implicată în execuţie, în conformitate cu
responsabilităţile definite, de asemenea, finalizarea lucrărilor se confirmă prin
semnătură de către toţi membrii echipei de lucru.
Modalitatea în care se completează o autorizaţie de lucru este descrisă detaliat
în instrucţiunea “IL-10-02”, revizia în vigoare.

Note

Capitol 2 - 33/34
Capitol 2 - 34/34
Cuprins
Cap.3 Prevederi operative generale pentru lucrul în instalații
electrice și/sau în apropierea acestora
3.1 Lucrul în vecinătatea instalațiilor electrice/Lucrare în vecinătate
3.1.1 Prevederi aplicabile lucrului în instalațiile electrice de înaltă,
medie și joasă tensiune
3.1.1.1 Protecţie obţinută prin montarea ecranelor,
barierelor sau a altor mijloace de protecţie
electroizolante pentru delimitarea zonei de lucru
3.1.1.2 Protecţie obţinută prin respectarea distanţei de
securitate, prin supraveghere şi/sau monitorizare
3.1.2 Măsuri de securitate aplicabile instalaţiilor electrice de
joasă tensiune
3.1.3 Măsuri de securitate specifice pentru instalațiile cu tensiune
nominală mai mare de 1.000 V
3.2 Identificarea elementului instalaţiei electrice asupra căruia
urmează a se lucra
3.3 Identificarea şi delimitarea zonei de lucru
3.4 Retragerea din exploatare a instalaţiilor electrice ale Enel
Distribuţie care interferează cu activităţi ale terţilor şi invers
3.4.1 În cazul în care între ENEL Distribuţie şi terţa parte există un
document scris (înţelegere), semnat de părţi înaintea de
desfăşurarea activităţilor - acest document poate fi o
“Convenţie de exploatare” sau un “Protocol de serviciu”.
3.4.2 Cazul în care partea terţă o constituie un client de IT sau MT
(pasiv sau activ)
3.4.3 Terţi diferiţi de cei precedenţi (cum ar fi de exemplu
organizare de şantier temporară, construcţii edilitare etc.)
3.5 Mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului electric
3.6 Echipamente individuale de protecție (EIP)” pentru prevenirea
riscului electric
3.6.1 Mănuși electroizolante
3.6.2 Viziera
3.6.3 Cizme electroizolante
3.6.4 Costum de lucru rezistent la efectele termice ale arcului
electric
3.7 Informaţii generale referitoare la echipamente de lucru
(echipamente/aparate/dispozitive /unelte) şi utilaje
3.8 Dispozitive pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit a
instalaţiilor electrice
3.9 Echipamente de lucru, dispozitive şi aparate pentru lucrul sub
tensiune în instalaţii electrice

Capitol 3 - 1/24
Cap.3 Prevederi operative generale
pentru lucrul în instalații electrice
și/sau în apropierea acestora

Orice lucrare care se execută în instalaţiile electrice aflate în exploatare,


indiferent care este nivelul de tensiune al acestora, trebuie să se efectueze
astfel încât să se prevină riscul de accidentare, cu referire în special la cel de
electrocutare, luând în considerare prevederile prezentului document. Nicio
lucrare sau manevră care prezintă un pericol iminent pentru persoane sau
instalaţii nu trebuie să fie executată, chiar dacă neefectuarea acesteia poate să
conducă la incidente/deranjamente.
Execuţia de lucrări şi manevre în instalaţiile electrice în exploatare se face de
persoane competente, instruite, electricieni autorizaţi, care cunosc şi aplică
prevederile prezentului document, a reglementărilor asociate, metodelor de
lucru şi a fişelor de verificare în vigoare.
Metodele de lucru sunt incluse în colecţiile:
○ EM 0001 RO pentru prevenirea riscurilor execuţiei lucrărilor la înălţime;
○ EM 0002 RO pentru prevenirea riscurilor de natură neelectrică;
○ EM 0003 RO pentru prevenirea riscului electric;
○ EM 0004 RO pentru lucrul sub tensiune.
Fișele de verificare sunt incluse în colecţia EV 0001 RO a fişelor de verificare.
Fiecare lucrător are obligaţia:
• De a preveni sau opri orice acţiune care ar putea conduce la accidentarea
proprie şi/sau a altor persoane;
• Ca la identificarea unor pericole, defecte în instalaţii, implementare
parţială a măsurilor prestabilite, care pot pune în pericol securitatea şi
sănătatea persoanelor, securitatea instalaţiilor, sau pot afecta mediul,
să ia măsuri în limita competenţei sale şi să comunice situaţia constatată
“ȘEFULUI DE LUCRARE”, respectiv şefului ierarhic superior pentru a se
stabili modalitatea de tratare.
Se interzice executarea de lucrări în instalațiile electrice aparținând terților,
cu excepția acelor permise a fi executate în conformitate cu înțelegerile scrise
între ENEL și terți (cum ar fi spre exemplu “Convențiile de exploatare”).

Capitol 3 - 2/24
3.1 Lucrul în vecinătatea instalațiilor electrice/
Lucrare în vecinătate

Prin lucrare în vecinătate se înţelege executarea unei activităţi în care există


posibilitatea de a intra/pătrunde direct sau indirect în zona învecinată a unei părţi
aflate sub tensiune (caracterizată prin distanţa “DV”- “DL”), fără a se putea ajunge
în zona de lucru sub tensiune (caracterizată prin distanţa “DL”). (Vezi fig. 1.)

Tensiune nominală Distanţa de lucru sub Distanţa de vecinătate


U(n) [kV] tensiune DL[m] DV [m]

≤1 0 0,5

1-20 0,8 2

27-60 1 2,5

110 1,5 3

220 2 4

400 2,5 5

Lucrarea în vecinătate este o activitate în care se intervine asupra unui element


care nu aparţine instalaţiei electrice sub tensiune, dar care se află în vecinătatea
unei instalaţii electrice sub tensiune şi pentru care trebuie să se adopte măsurile
tehnice adecvate de prevenire a riscului de electrocutare. Aceste activităţi/lucrări
pot fi de natură electrică sau neelectrică.
Pentru o mai bună înțelegere, un exemplu
de lucru în vecinătate este acela în care
se intervine asupra unei instalaţii electrice
scoasă de sub tensiune, dar care se află în DV
vecinătatea unei părţi a unei alte instalaţii
electrice care rămâne sub tensiune, fiind
amplasată la o distanţă inferioară distanţei
de vecinătate “DV”, dar mai mare decât
distanţa de lucru sub tensiune “DL”. DL
În acest caz, se adoptă măsurile tehnice
de securitate pentru execuţia de lucrări
în instalaţii electrice cu scoatere de sub
tensiune, dar în acelaşi timp trebuie să se
adopte măsurile tehnice de securitate pentru
execuţia de lucrări în vecinătate datorită Fig.1 Distanță de lucru sub tensiune per
prezenţei instalaţiei electrice sub tensiune. distanță de vecinătate

Capitol 3 - 3/24
3.1.1 Prevederi aplicabile lucrului în instalațiile
electrice de înaltă, medie și joasă tensiune

Pentru crearea şi delimitarea fizică a zonei de lucru în instalaţiile electrice de


joasă tensiune, pentru evitarea riscului electric în zona aflată în apropierea
părţilor active aflate sub tensiune, se pot utiliza ecrane, bariere, învelişuri de
protecţie - obligatoriu mijloace de protecţie electroizolante.
În instalaţiile de înaltă tensiune (IT) şi medie tensiune (MT), respectiv în cele de
joasă de tensiune (JT) unde nu se pot implementa măsurile tehnice enumerate
mai sus, trebuie să fie obligatoriu păstrată distanţa de vecinătate faţă de părţile
active neizolate ale instalaţiei electrice, această distanţă trebuie să fie strict mai
mare decât valoarea distanţei de lucru sub tensiune “DL”. În funcţie de riscurile
prezente în cazul execuţiei unor astfel de lucrări, se impune o monitorizare/
supraveghere adecvată.
Dacă măsurile de securitate care pot fi implementate nu conduc la crearea
condiţiilor pentru evitarea riscului electric şi respectarea strictă a celor două
distanţe - de lucru sub tensiune “DL” şi de vecinătate “DV” - pentru execuţia
lucrărilor/activităţilor, instalaţia electrică trebuie retrasă din exploatare.
La execuţia unor astfel de lucrări, executanţii trebuie să ocupe o poziţie stabilă
de lucru care le permite să-şi utilizeze ambele mâini, independent de măsurile
tehnice de securitate care se implementează.

11. Instruirea lucrătorilor - Discuție


despre limitele zonei de lucru, părțile de
instalație rămase sub tensiune, măsuri
tehnice realizate, sarcina de muncă.

Capitol 3 - 4/24
Înainte de începerea unei lucrări în vecinătate, “ȘEFUL DE LUCRARE” trebuie
să efectueze instruirea adecvată a personalului de execuţie, în special al
“EXECUTANȚILOR” care îşi desfăsoară activitatea în vecinătatea părţilor active
aflate sub tensiune, pentru a conștientiza riscurile şi pentru a lua la cunoştinţă
măsurile de securitate implementate în acest sens şi păstrarea cu stricteţe a
distanţei de vecinătate.
Lucrările în vecinătatea părţilor active aflate sub tensiune, trebuie să fie
executate de personal autorizat pentru lucrul sub tensiune. Pentru a putea
coordona şi supraveghea execuţia lucrului sub tensiune, lucrătorii trebuie
să aibă grupa de autorizare din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii
în muncă IV sau V. Personalul autorizat care deţine grupa de autorizare II,
respectiv III poate executa lucrări în vecinătatea părţilor active, cu condiţia
ca “EXECUTANȚII” să lucreze sub supravegherea şi coordonarea unei alte
persoane calificate cu grupa IV sau V de autorizare.
Delimitarea zonei de lucru se face conform prevederilor prezentului document,
utilizându-se mijloace adecvate: bariere, frânghii, fanioane, lămpi, indicatoare
de avertizare, etc. Celulele/tablourile electrice învecinate sub tensiune, trebuie
să fie semnalizate corespunzător cu indicatoare de securitate montate vizibil.

3.1.1.1 Protecţie obţinută prin montarea ecranelor,


barierelor sau a altor mijloace de protecţie
electroizolante pentru delimitarea zonei de lucru

Măsurile de securitate constau în montarea mijloacelor de protecţie, (după


caz, electroizolante) - bariere, sisteme de blocare mecanică sau sisteme similare
care împiedică pătrunderea operatorilor sau mijloacelor de lucru în zona de
lucru sub tensiune. Scopul montării acestor elemente este acela de a se evita
consecinţele unor acţiuni involuntare sau greşite care pot conduce la intrarea
în zona sub tensiune. (Vezi fig. 2.)

Limita “zonei de lucru”

Fig. 2 Barieră de protecție pentru limitarea zonei de lucru.

Capitol 3 - 5/24
La montarea și demontarea acestor mijloace electroizolante trebuie să se
adopte și să se implementeze toate măsurile tehnice pentru execuţia de lucrări
în instalaţii electrice, în conformitate cu prevederile prezentului document.
Atunci când se lucrează în instalaţiile electrice de joasă tensiune și mijloacele
de protecţie trebuie să fie instalate în interiorul zonei de lucru sub tensiune,
trebuie să fie implementate şi adoptate toate măsurile tehnice pentru
execuţia lucrărilor în instalaţiile electrice aflate sub tensiune. În acest caz, se
aplică măsurile tehnice pentru execuţia de lucrări sub tensiune în vigoare.
Dacă montarea mijloacelor de protecţie electroizolante se face în afara zonei
de lucru sub tensiune, trebuie să fie implementate şi adoptate măsurile tehnice
pentru execuţia lucrărilor în instalaţiile electrice scoase de sub tensiune.

12. Montare paravan electroizolant

După ce au fost implementate măsurile de mai sus, lucrările în zona învecinată


instalaţiilor aflate sub tensiune se pot executa fără a fi necesare alte măsuri de
protecţie suplimentare particulare. Dispozitivele utilizate pentru delimitarea
zonei de lucru (paravanele, barierele ș.a.) trebuie să fie montate, fixate şi
asigurate adecvat pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor.
În cazul instalațiilor exterioare, execuția de lucrări care necesită o astfel de
protecție și delimitare se poate face doar pe timp uscat (montarea, demontarea
și utilizarea unor astfel de dispozitive se poate face doar în condiții favorabile
de vreme).

Capitol 3 - 6/24
3.1.1.2 Protecţie obţinută prin respectarea distanţei
de securitate, prin supraveghere şi/sau monitorizare

Aceste măsuri de prevenire constau în poziţionarea lucrătorului/echipamentelor


de lucru/utilajului la o distanţă adecvată faţă de zona de lucru sub tensiune,
astfel încât în timpul realizării operaţiilor de lucru să nu existe posibilitatea de
a se intra în zona de lucru sub tensiune, ci doar cel mult în zona învecinată a
acesteia.
În acest scop, trebuie să se ia în considerare forma şi dimensiunile
echipamentelor de lucru/utilajului şi a materialelor ce urmează a fi manipulate
şi/sau manevrate, stabilitatea terenului, condiţiile atmosferice (vânt, ploaie,
descărcări atmosferice) etc. “EXECUTANȚII” trebuie să se asigure că, oricare ar
fi mişcările involuntare pe care le-ar putea face, nu vor putea intra cu nicio
parte a corpului, a echipamentelor de lucru sau cu materialele de manipulat în
zona de lucru sub tensiune. Trebuie să se acorde atenţie specială atunci când
se manevrează obiecte lungi, de exemplu echipamente de dimensiuni mari,
prăjini, extremităţile cablurilor electrice, tuburi, scări etc.
În astfel de cazuri, trebuie sa fie respectate minim următoarele condiţii:
• Menţinerea strictă a distanţei de securitate superioară valorii “DL” - distanţa
de lucru sub tensiune, luând în considerare tipologia lucrării;
• Criteriile pentru o identificare corectă a competenţei şi selectării executanţilor;
• Măsurile ce se adoptă pentru a fi împiedicată depăşirea limitei pentru a
nu intra în zona de lucru sub tensiune.

3.1.2 Măsuri de securitate aplicabile instalaţiilor


electrice de joasă tensiune

Dimensiunile reduse ale zonei învecinate, dimensiuni comparabile cu cele


ale membrelor umane, reduc problema la respectarea distanţei adecvate de
securitate. Aceste măsuri se pot adopta după evaluarea riscurilor la faţa locului
în fiecare caz în parte.
Părţile active aflate în vecinătatea locului de intervenţie, cu care
“EXECUTANTUL” poate veni în contact direct sau indirect prin mişcări
necontrolate sau involuntare, trebuie să fie delimitate fizic prin instalarea unor
mijloace adecvate, cum ar fi de exemplu o protecţie realizată din paravane
electroizolante sau bariere rigide.
Mijloacele de protecţie trebuie să fie fixate în mod adecvat în puncte fixe ale
structurii de rezistenţă. Demontarea acestor mijloace electroizolante trebuie să
fie posibilă doar printr-o acţiune voluntară.

Capitol 3 - 7/24
Nu necesită implementarea unor măsuri de protecţie suplimentare, părţile
active situate într-o poziţie retrasă (la o distanţă mai mare decât distanţa de
vecinătate), la care “EXECUTANTUL” ar putea ajunge doar în mod voluntar.
În particular, părţile active care se găsesc în faţa sau deasupra elementului/
părţii de instalaţie asupra căruia/căreia se intervine cu echipamente de lucru
de mică dimensiune (cu lungime limitată, cum sunt de exemplu şurubelniţe,
cleştele izolat sau electroizolant ş.a. ) şi fără ajutorul mijloacelor pentru urcare,
pot să nu fie separate fizic, să nu necesite montarea unor bariere de protecţie
sau a altor elemente de protecţie.
Dacă intervenţia în zona de vecinătate a instalaţiei electrice sub tensiune
este de scurtă durată, de exemplu timpul necesar pentru a face o manevră sau
o măsurătoare electrică şi probabilitatea ca “EXECUTANTUL” să facă gesturi
involuntare este neglijabilă, în acest caz nu este necesară montarea de mijloace
de protecţie.
Soluţia alternativă pentru protecţia “EXECUTANTULUI” la joasă tensiune
este utilizarea echipamentelor individuale de protecţie electroizolante
care protejează corpul lucrătorului şi care împiedică atingerea directă a
părţilor active ale instalaţiei electrice. Dacă această măsură garantează
securitatea lucrătorului, ca urmare a evaluării riscurilor la locul de
execuţie, se poate renunţa la montarea paravanelor sau a barierelor.

3.1.3 Măsuri de securitate specifice pentru instalațiile


cu tensiune nominală mai mare de 1 000 V

Mediul de lucru, dimensiunile echipamentelor și distanțele pentru instalațiile


electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 000 V fac de multe ori imposibilă
montarea de mijloace de protecţie. Cu cât tensiunea nominală a instalaţiei este
mai mare, cu atât măsurile de mai sus sunt mai puţin aplicabile. Măsura de
protecţie obligatorie este cea de a se respecta cu stricteţe distanţa de securitate.
Distanţa de securitate este strict mai mare decât distanţa de vecinătate.
Cu cât tensiunea instalaţiei este mai mare, cu atât adoptarea acestei măsuri -
respectarea distanţei de securitate - este mai uşor de implementat. Instalațiile
electrice sunt, în general, proiectate şi realizate de aşa manieră încât din
construcţie distanţele garantează nivelul de izolaţie funcțională.
Dacă lucrările se desfăşoară într-o perioadă mai lungă de timp, soluţia sigură
este delimitarea zonei de lucru prin implementarea măsurilor stabilite în
prezentul document. În cazul în care nivelul de tensiune şi tehnologia permit,
montarea mijloacelor de protecţie electroizolante este obligatorie, aceasta
fiind soluţia optimă de implementat.

Capitol 3 - 8/24
În instalațiile electrice de Înaltă și Medie Tensiune, proiectate și construite de
aşa manieră încât să se respecte distanțele din SR EN 61936-1:2011, activitățile
ce se desfăşoară în vecinătatea părților active, care nu implică utilizarea de
echipamente şi materiale de mare dimensiune, care nu presupun intervenţia
cu lucrătorul poziţionat la înălţime, “intervenţia” poate fi considerată implicit
execuţie respectând distanţa de securitate.

3.2 Identificarea elementului instalaţiei electrice


asupra căruia urmează a se lucra

Responsabilitatea identificării unui element al instalaţiei electrice care


reprezintă obiectul unei lucrări revine ca sarcină “ADMITENTULUI”. În situaţii
clar definite, atunci când “EMITENTUL” decide, “ADMITENTUL” poate cumula
şi funcţia de “ŞEF DE LUCRARE”, iar în acest caz, această persoană realizează
operaţia de identificare.
Operaţia constă într-o identificare punctuală a elementului instalaţiei asupra
căruia urmează a se interveni, ales dintre toate elemente unei instalaţii electrice,
ca element unic care va face obiectul lucrărilor.
Notă: În cazul liniilor electrice subterane, “ADMITENTUL” realizează
identificarea capetelor cablului, iar identificarea traseului cablului şi al locului
de defect se face de către echipa “PRAM” specializată conform reglementărilor
specifice în vigoare.
Operaţia de identificare implică două faze:
• Faza inițială se realizează ca urmare a analizei informaţiilor care provin de
pe teren, referitoare la instalaţii şi a datelor actualizate din schema electrică
a instalaţiei, schema electrică de traseu a liniei, a fluxurilor de cabluri,
planuri/hărţi/planşe şi din analiza tuturor celorlalte date şi informaţii incluse
în documentele în vigoare (disponibile în format electronic sau pe hârtie);
• Faza urmatoare se face în teren, la faţa locului.
Identificarea în teren a instalaţiei/părţii din instalaţie/elementului instalaţiei se
realizează printr-o semnalizare concretă, vizibilă pentru “ȘEFUL DE LUCRARE”
şi toate celelalte persoane prezente la locul de intervenţie, prin modalităţile
definite şi prezentate în cadrul prezentului document (de exemplu locul de
montare a dispozitivelor mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit aferente
zonei de lucru).
Informațiile privind identificarea se înregistrează în documentele aferente lucrării,
dacă sunt prevazute cerințe specifice (de exemplu în “Autorizaţia de lucru”).

Capitol 3 - 9/24
Identificarea propriu-zisă
• În cazul “Liniilor electrice aeriene (LEA)” de JT, MT şi IT, după ce este
realizată identificarea certă a liniei electrice, “ADMITENTUL” urmăreşte
vizual traseul acesteia pornind de la un punct de secţionare până la zona
de lucru, atunci când este posibil a se realiza această operaţie. Traseul liniei
electrice de joasă tensiune JT se urmăreşte vizual pornind de la un punct
în care se poate face verificarea lipsei de tensiune (cum este de exemplu o
cutie de secţionare, o firidă etc.);
• În cazul “Liniilor electrice subterane (LES)”, “ADMITENTUL” realizează
operaţiile adecvate şi aplicabile liniilor electrice subterane, răspunde de
corecta identificare a capetelor cablului ce urmează a fi supus lucrărilor.
Echipa “PRAM” specializată utilizează şi interpretează corect indicaţia
aparatelor folosite (aparate de măsură, aparate sau instalaţii de detecţie).
• În lucrările la celule se verifică datele şi informaţiile înscrise pe echipament
- inscripţionări/numerotări/denumiri pentru corecta identificare la faţa
locului a părţii de instalaţie şi a echipamentului instalaţiei, care va face
obiectul lucrării.
“ADMITENTUL” identifică partea de instalaţie electrică/elementul unic asupra
căreia urmează a se lucra, prin următoarele modalităţi:
• Prin verificarea inscripţionărilor/numerotărilor/denumirilor marcate/
înscrise la faţa locului, în instalaţia electrică/pe partea de instalaţie/pe
echipament, pentru a se putea identifica în mod univoc;
• Prin montarea indicatoarelor de securitate care marchează în mod
corespunzător părţile din instalaţia electrică care nu se află sub tensiune;
• Prin montarea la locul de intervenție, în partea de instalaţie electrică, a
dispozitivelor de legare la pământ şi în scurtcircuit, după ce în prealabil
s-a verificat lipsa de tensiune;
• Pentru linia electrică în cablu (liniile electrice subterane), se efectuează
tăierea cablului pentru realizarea secţionării în zona de lucru, după ce
în prealabil s-a realizat legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiei în
punctele accesibile cele mai apropiate, situate în amonte şi aval de locul
în care trebuie să se efectueaze tăierea cablului.
În vederea identificării unei linii electrice subterane de MT prin tăiere/
secţionare, în “Autorizaţia de lucru” se precizează în mod explicit realizarea
operaţiilor de anulare a automatizărilor existente pe toate liniile subterane, sau
care interferează, aflate în zona de lucru (chiar dacă aceste linii aparţin unor
“Unităţi Operative” diferite şi luând în considerare eventualele reanclanşări
automate de-a lungul liniei), pe întreaga durată de realizare a operaţiilor de
identificare.

Capitol 3 - 10/24
În cazul lucrărilor pe linii electrice care se încredinţează contractanţilor, unitatea
responsabilă care gestionează lucrările trebuie să precizeze întotdeauna, în
cadrul procesului de identificare, informaţii explicite referitoare la executarea
legării la pământ şi în scurtcircuit cu ajutorul dispozitivelor mobile pe tronsonul
de linie unde urmează a se lucra sau secţiona cablul care face obiectul lucrărilor
respective.

3.3 Identificarea şi delimitarea zonei de lucru

Zona de lucru trebuie să fie clar stabilită şi identificată în mod corespunzător.


Pentru executarea lucrărilor, trebuie să se prevadă spaţii corespunzătoare
de lucru, căi şi mijloace de acces, instalaţii de iluminat pentru fiecare parte a
instalaţiei electrice asupra căreia trebuie să se intervină sau instalaţie care se
află în apropierea locului de intervenţie, şi se află în zona de lucru.
Delimitarea fizică a zonei de lucru se realizează cu benzi de semnalizare,
lanţuri, panouri de avertizare/indicatoare de securitate și tot ceea ce permite
delimitarea unei zone destinate doar pentru personal autorizat. În cazul în
care lucrarea trebuie să se desfășoare într-un spațiu public, zona respectivă
trebuie să fie delimitată cu bariere care să împiedice accesul persoanelor
neautorizate, iar la faţa locului trebuie amplasate vizibil panouri de avertizare/
indicatoare de securitate.
Pentru executarea de lucrări pe linii electrice aeriene, unde avem siguranţa
că nu există nicio posibilitate ca în zona de lucru să pătrundă o persoană
neautorizată (de exemplu pe câmp, în păduri ş.a.), este posibil ca delimitarea
fizică a zonei să nu fie necesară şi în acest caz acesta nu se realizează.
Identificarea și eventuala
delimitare fizică a zonei
de lucru, în cazul în care
este necesar a fi realizată,
intră în responsabilitatea
“ADMITENTULUI”, în
colaborare cu “ŞEFUL DE
LUCRARE”.
Niciunei persoane străine,
care nu participă la execuţia
de lucrări, nu îi este permis
accesul în zona de lucru
delimitată, și niciun lucrător
nu trebuie să execute
operații/lucrări în afara
13. Delimitarea zonei de lucru zonei de lucru.

Capitol 3 - 11/24
Odată identificată zona de lucru, “ADMITENTUL” îi asigură “ŞEFULUI DE
LUCRARE” condiţiile pentru execuţia lucrării în condiţii de securitate; la
predarea zonei de lucru garantează totodată faptul că în cadrul acelei zone
de lucru (și nu în altă parte) sunt implementate şi adoptate toate măsurile
necesare pentru controlul riscului electric, care intră în responsabilitatea sa (de
exemplu lucrări în zona învecinată ) . 6

3.4 Retragerea din exploatare a instalaţiilor electrice


ale Enel Distribuţie care interferează cu activităţi ale
terţilor şi invers

În cazul în care activităţile terţilor sunt/pot fi influenţate de instalaţii electrice ale


ENEL Distribuţie, sau invers, pentru execuţia de lucrări trebuie să se procedeze
la retragerea din exploatare a instalaţiilor electrice care interacţionează
cu activităţile (scoaterea de sub tensiune a instalaţiei electrice sau a părţii
din instalaţie, separarea electrică, legarea la pământ şi în scurtcircuit, etc.) şi
predarea acestor instalaţii, conform prevederilor protocolului de înţelegere
stabilit între părți printr-un document scris.
Notă: Ne referim atât la instalaţii electrice interconectate sau nu cu instalaţiile
electrice, sau la orice alt tip de instalaţii care pot interfera cu instalaţiile electrice.

3.4.1 În cazul în care între ENEL Distribuţie şi terţa parte există


un document scris (înţelegere), semnat de părţi înaintea
de desfăşurarea activităţilor - acest document poate fi o
“Convenţie de exploatare” sau un “Protocol de serviciu”.

În acest caz, se va proceda la retragerea din exploatare (după caz, scoaterea


de sub tensiune, separarea electrică, legarea la pământ şi în scurtcircuit)
a elementelor instalaţiei electrice care interferează cu activităţile de către
personalul de specialitate desemnat al ENEL Distribuţie sau al celeilalte parţi,
aşa cum este stabilit în protocolul de înţelegere menţionat mai sus.
În cazul invers, în care ENEL Distribuţie solicită retragerea din exploatare
a instalaţiei aflate în proprietatea altei părţi, cere gestionarului instalaţiei
retragerea din exploatare a elementului, instalaţiei sau a părţii de instalaţie
care interferează cu activităţile.
Confirmarea retragerii din exploatare, a legării la pământ şi în scurtcircuit a
instalaţiei electrice sau părţii de instalaţie, se face în modalităţile convenite
între părţi şi se înregistrează în documentele asociate. Aprobarea executării
lucrărilor se poate face doar după informarea personalului ENEL Distribuţie şi
predarea instalaţiei în modalităţile convenite între părţi.
6
Condiţiile şi modalităţile prin care se pot efectua lucrări în zona învecinată se definesc în cadrul lucrărilor executate
în vecinătate.

Capitol 3 - 12/24
3.4.2 Cazul în care partea terţă o constituie un
client de IT sau MT (pasiv sau activ)

În acest caz, după ce ENEL Distribuţie primeşte o solicitare în scris din partea
unui client cu indicarea clară a persoanei care are rol de responsabil al instalaţiei
electrice, se va proceda la retragerea din exploatare a elementului instalaţiei
electrice de către personalul ENEL Distribuţie şi se transmite informaţia legată
de starea instalaţiei printr-un mesaj de predare către responsabilul terţ al
instalaţiei.
În cazul în care ENEL Distribuţie trebuie să intervină asupra unei părţi a unei
instalaţii electrice care interferează cu instalaţia electrică aflată în gestiunea
unei terţ, este necesar să se solicite în scris responsabilului desemnat al
terţului retragerea din exploatare a elementului instalaţiei care interferează
cu activităţile, operaţii care vor fi confirmate că au fost realizate conform
prevederilor în vigoare, iar instalaţia se predă personalului ENEL Distribuţie.

3.4.3 Terţi diferiţi de cei precedenţi (cum ar fi


de exemplu organizare de şantier temporară,
construcţii edilitare etc.)

În acest caz, se va proceda la retragerea din exploatare, separarea electrică,


legarea la pământ şi în scurtcircuit a elementului instalaţiei electrice de către
personalul ENEL Distribuţie şi se comunică realizarea operaţiilor şi starea
instalaţiei către terţ.
Poate exista şi situaţia când ENEL Distribuţie cere responsabilului unei instalaţii
electrice aflată în gestiunea unui terţ retragerea din exploatare, separarea
electrică, legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiei electrice sau a unui
element al instalaţiei electrice. În acest caz, se procedează aşa cum este prevăzut
în cazul precedent.

3.5 Mijloace de protecţie pentru prevenirea riscului electric

Este obligatorie utilizarea echipamentului individual de protecţie şi a


mijloacelor de protecţie electroizolante, respectându-se principiul “cel puţin
două mijloace electroizolante de protecţie înseriate pe calea de curent,
posibil a fi parcursă, ca urmare a atingerii accidentale sau voite, directe
sau indirecte”:
• La efectuarea manevrelor în instalaţii electrice (cu excepția celor efectuate
prin telecontrol, telecomandă);

Capitol 3 - 13/24
• La lucrul sub tensiune la joasă tensiune;
• La efectuarea verificării prezenței-absenței tensiunii, la efectuarea legării
la pământ și în scurtcircuit a instalațiilor, respectiv la efectuarea legării la
conductorul de nul a acestora. Se precizează, în particular, pentru
clarificare, că principiul se respectă la montarea dispozitivelor mobile
pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit (pe liniilor electrice și/sau pe
elemente ale instalațiilor electrice în posturi de transformare, puncte de
alimentare şi staţii de transformare).
Pentru o mai bună întelegere, precizăm că pentru respectarea principiului,
la execuție, spre exemplificare, se pot utiliza mănuși electroizolante ca
echipament individual de protecție și prăjina electroizolantă ca mijloc de
protecție electroizolant, cele două elemente fiind două mijloace care se
înseriază pe calea de curent.
Verificarea echipamentelor de protecție se face în conformitate cu cele
precizate în fișele tehnice de verificare, iar în absența acestora, în conformitate
cu instrucţiunile producătorilor și prevederile legislative în vigoare.

3.6 Echipamente individuale de protecție (EIP)”


pentru prevenirea riscului electric

“Echipamentele individuale de protecție” sunt:


• Costum de lucru;
• Încălțăminte de lucru;
• Cască de protecție;
• Mănuși de lucru.
Se folosesc în asociere unele cu altele și cu cele necesare, pentru prevenirea
tuturor eventualelor riscuri existente (de exemplu electric, generate de lucru la
înălțime), pentru protecția lucrătorului împotriva riscurilor generice ce rezultă
din execuție, așa cum se specifică în documente asociate aplicabile în Enel
Distribuție (de ex. “IPSSM”, metode de lucru, etc.).
Pe perioada lucrărilor în instalațiile electrice, în funcție de activitățile ce trebuie
executate, se prevede utilizarea de “Echipamente Individuale de Protecție
(EIP)” specifice pentru prevenirea riscului electric. În continuare, sunt detaliate
informații privind “EIP” pentru controlul riscului electric, cu evidențierea
criteriilor de utilizare ale acestora.
“EIP”-urile sunt însoțite de “Instrucțiuni de utilizare, păstrare și verificare”, puse
la dispoziție de către producători, precum și de specificații unificate, fișe de
verificare, metode de lucru, documente interne ale ENEL Distribuție.

Capitol 3 - 14/24
Verificările periodice ale “EIP” se execută dacă sunt prevăzute reglementările
interne ale ENEL Distribuţie și sunt:
• Specificate de către producător în “Instrucțiunile de utilizare și verificare”;
• Stabilite a se realiza conform reglementărilor legislative în vigoare;
• În conformitate cu prevederile fișelor de verificare.

3.6.1 Mănuși electroizolante

Mănușile electroizolante reprezintă echipamentul individual de protecție cel


mai important pentru execuția lucrărilor și manevrelor în instalații electrice
protejează lucrătorul atât împotriva șocului electric (dublă protecție izolantă),
cât și împotriva efectelor arcului electric care ar putea afecta mâinile.
Mănușile electroizolante pot avea clasa 00 și sunt prevăzute a fi utilizate în
instalații electrice cu o tensiune de până la 500 Volți, sau clasa 0 prevăzute
pentru utilizare în instalațiile cu o tensiune de până la 1000 Volți și clasa 3
utilizabile până la tensiunea de 26500 V.

14. Mănuși electroizolante și cască de protecția capului cu vizieră

Capitol 3 - 15/24
Utilizarea mănușilor electroizolante, pe lângă faptul că reprezintă primul nivel
de izolare atunci când se execută lucrări sub tensiune la JT, este prevăzută în
toate activitățile în cursul cărora lucrătorul este expus riscului electric cauzat
de un contact accidental direct cu părțile aflate sub tensiune, de un contact
cu părți care se pot găsi la potenţiale diferite, din cauza unor tensiuni induse
asupra echipamentelor aflate în zona de lucru, sau risc cauzat de curenți de
dispersie superficiali.
Mănușile electroizolante de clasă 00 și 0 se protejează cu mănuși de lucru.
Utilizarea acestor mănuși electroizolante, fără a fi protejate de mănuşi de lucru
împotriva riscului mecanic, este permisă doar în instalațiile de joasă tensiune,
însă și aici în mod limitat, doar la utilizarea instrumentelor electrice de măsură în
timpul măsurătorilor, în orice caz în absența riscului de deteriorare al acestora.
Mănușile electroizolante trebuie verificate vizual înainte de utilizare - se
controleză lipsa unor zgârieturi, rupturi sau alte defecte. La cele de joasă
tensiune, în acest scop, trebuie exercitată o ușoară presiune, prin umflarea cu
aer a fiecărei mănuși și verificarea absenței pierderilor de aer.
De asemenea, este necesar să se verifice buna elasticitate a cauciucului,
efectuând cu ajutorul mâinilor o ușoară alungire a fiecărei mănuși. Mănușile
trebuie să fie purtate în așa fel încât să protejeze și antebrațul.
Alte referințe se regăsesc în următoarele documente: EA 0065 RO, EV 0101
RO, EM 1281 RO și altele în edițiile în vigoare.

3.6.2 Viziera

Viziera este un echipament


individual de protecție a
lucrătorului pentru protecția
ochilor în special și în general
a feței, împotriva efectului
termic al arcului electric.
Utilizarea vizierei este
obligatorie în toate activitățile
în cursul cărora lucrătorul
este expus riscului de apariție
al unui arc electric care ar
putea să se producă în mod
accidental în timpul executării
unei lucrări/manevre în
instalațiile electrice aflate sub

Capitol 3 - 16/24
tensiune sau considerate a fi sub tensiune, în sensul principiilor enunțate de
prezentul document.
Efectele arcului electric sunt în principal corelate cu:
• Temperaturi ridicate și proiectarea (stropirea) de materiale topite, care
provoacă arsuri;
• Emiterea de raze ultraviolete dăunătoare mai ales retinei oculare.
Modelul de vizieră încorporată în casca de protecție reduce posibilitatea ca
lucrătorul să omită involuntar această protecție, atunci când este necesară la
execuția activităților

3.6.3 Cizme electroizolante

Utilizarea acestui echipament


individual de protecție este
prevăzută în cursul activităților
în care lucrătorul este expus la
riscul apariției unor tensiuni
periculoase de la pământ
sau diferenţe de potenţial
periculoase între două puncte
diferite de la sol.
Acest echipament individual
de protecție se utilizează și
la lucrările la care instalațiile
electrice sunt scoase de sub
tensiune, acolo unde există
riscul apariției de tensiuni
periculoase.
Fiecare pereche de cizme trebuie să fie păstrată și depozitată într-un ambalaj
corespunzător, astfel încât să fie garantată în timp o protecție adecvată
împotriva deteriorării.

Alte referințe se regăsesc în următoarele documente: EA0060 RO pentru cizme


JT, EIP 0004 RO pentru cizme de MT și EV 0141 RO, edițiile în vigoare ș.a.

Capitol 3 - 17/24
3.6.4 Costum de lucru rezistent la efectele termice ale
arcului electric

Scopul costumului rezistent la efectele termice ale arcului electric este acela de
a garanta că, în cazul formării unui arc electric, îmbrăcămintea de lucru să nu
poată contribui la propagarea acestuia, agravând consecințele.
În plus, acest echipament protejează lucrătorul împotriva contactului accidental
cu o flamă de dimensiuni reduse, împotriva căldurii de convecție și radiație, dar
nu este izolant și nu garantează protecția împotriva curentului electric care ar
putea traversa corpul uman.
Utilizarea costumului de lucru rezistent la efectele termice ale arcului electric
este obligatorie în toate activitățile în instalațiile electrice unde este prezent
riscul electric, unde există posibilitatea producerii unui arc electric și unde
lucrătorul ar putea fi expus acestui risc, dar și la efectuarea tuturor celorlalte
activități în care este prevăzut a fi utilizat.
Costumul de lucru este compus din:
• Haină și pantalon;
• Haină izotermică și impermeabilă.
Pe lângă caracteristicile costumului indicate mai sus, îmbrăcămintea rezistentă
la arcul electric asigură de asemenea și protecția împotriva:
• Acțiunilor care ar putea cauza vătămări ușoare;
• Fenomenelor atmosferice normale.
Este obligatorie purtarea costumului de lucru rezistent la efectele termice ale
arcului electric, cu încheierea tuturor nasturilor sau cu închiderea sistemului
corespunzător tip velcro, inclusiv buzunarele, manșetele și gulerul ridicat:
• În toate activitățile care se efectuează la joasă tensiune sub tensiune;
• Pentru “Admiterea la lucrări” în instalațiile electrice, pe parcursul
efectuării operațiilor de verificare a prezenței-absenței tensiunii, la
legarea la pământ și în scurtcircuit a instalațiilor, respectiv la conductorul
de nul, la montarea dispozitivelor mobile de legare la pământ și în
scurtcircuit în liniile electrice și/sau pe elemente ale instalațiilor electrice
în posturi de transformare, puncte de alimentare şi staţii de transformare;
• La efectuarea manevrelor în instalaţii electrice.

Alte referințe detaliate pot fi găsite în instrucțiunile în vigoare: EM 1404 RO și


EV 0103 RO

Capitol 3 - 18/24
3.7 Informaţii generale referitoare la echipamente de lucru
(echipamente/aparate/dispozitive /unelte) şi utilaje

Echipamentele, uneltele, aparatele şi dispozitivele de lucru care se utilizează


trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile tehnice unificate ale ENEL
Distribuţie.

15. Măsurarea rezistenței de izolație cu Megohmetru

Toate echipamentele care se utilizează, cum sunt spre exemplu prăjinile


electroizolante, detectoarele de tensiune, indicatoarele de corespondenţă a
fazelor, plăcile electroizolante, tecile electroizolante, foliile electroizolante,
pălăriile şi degetarele electroizolante, unelte electroizolante şi electroizolate
trebuie să fie utilizate în conformitate cu cele precizate în manualul de utilizare
şi de mentenanţă al acestora, pus la dispoziţie de producător, instrucţiunilor
proprii organizaţionale (dacă există) şi metodelor de lucru asociate.
Aceleaşi prevederi sunt aplicabile şi pentru utilajele/echipamente speciale
(de exemplu platforma elevatoare mobilă/platformă ridicătoare cu braţ,
macara montată pe autocamion, dispozitiv cu gaz pentru termocontractare,
motofierăstrău, motocositoare etc.) care se folosesc pentru executarea
operaţiilor de lucru.
Utilajele speciale (macara, PRB) se folosesc doar de persoane autorizate, cu
calificare profesională minim necesară pentru a desfăşura astfel de activităţi,
care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie şi ISCIR.
Verificarea tuturor echipamentelor/aparatelor/dispozitivelor/uneltelor se face
în conformitate cu cele precizate în fișele tehnice de verificare şi în conformitate
cu instrucţiunile producătorilor.

Capitol 3 - 19/24
În cazul în care pentru echipamentele de mai sus nu este prevăzută o
periodicitate de verificare în documentele asociate - fişele de verificare -, se
efectuează minim o verificare pe an, astfel:
“Controale periodice” - se efectuează periodic, de persoane competente,
altele decât cele care utilizează echipamentele supuse verificării. Anual, sau
ori de câte ori este necesar, se efectuează controale periodice, care constau
în repetarea aceloraşi controale şi verificări care se efectuează în cazul
“Controalelor înainte de utilizare” şi a celor specificate în documente asociate
(instrucţiunile producătorului şi/sau prevederi legale), iar periodicitatea se
corelează cu informaţiile producătorului.
Rezultatul încercărilor se confirmă în înregistrări specifice (de exemplu
buletine de încercări), care se păstrează la unitatea care le are în dotare și o
copie împreună cu echipamentul. Rezultatul încercării se marchează și pe
echipamentul încercat (prin marcare directă sau pe etichetă), consemnându-
se suplimentar și celelate date și informații relevante. Echipamentul care nu
corespunde se marchează distinct și se scoate din uz, conform metodelor
precizate în documente asociate.
Planificarea pentru prezentarea la verificări periodice a echipamentelor revine
ca sarcină responsabilului desemnat de conducătorul locului de muncă și
conducătorului locului de muncă.

3.8 Dispozitive pentru legarea la pământ şi în


scurtcircuit a instalaţiilor electrice

16. Kit legare la pământ și în scurtcircuit

Capitol 3 - 20/24
Dispozitivul mobil de legare la pământ şi în scurtcircuit este destinat pentru
legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiei electrice, ca mijloc de protecţie
împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la locul de intervenţie, serveşte
la delimitarea zonei de lucru şi descărcarea fazelor de sarcinile capacitive
remanente sau induse din instalaţiile învecinate.
Dispozitivele de legare la pământ şi în scurtcircuit:
• Trebuie sa fie în conformitate cu cerinţele din specificaţiile tehnice/
unificate ENEL Distribuție;
• Trebuie să fie adecvate locului de utilizare;
• Verificarea dispozitivelor se face conform prevederilor instrucţiunilor
producătorului şi a fişelor de verificare, acolo unde există;
• Se utilizează conform instrucțiunilor producatorului, asociate cu metodele
de lucru corespunzătoare.

17. Scurtcircuitoare mobile

18. Scurtcircuitoare mobile

Capitol 3 - 21/24
3.9 Echipamente de lucru, dispozitive şi aparate
pentru lucrul sub tensiune în instalaţii electrice

Pentru efectuarea lucrărilor sub


tensiune se utilizează unelte şi
dispozitive electroizolante în
conformitate cu specificaţiile tehnice
unificate ale ENEL Distribuţie.
Modalitatea în care se folosesc
este precizată în instrucţiunile de
utilizare ale producătorilor, asociate
cu metodele de lucru. Verificarea
echipamentelor, uneltelor și
dispozitivelor electroizolante se face
în conformitate cu instrucțiunile
producătorilor şi prevederile fişelor
tehnice de verificare, atenţie
deosebită acordându-se integrităţii
19. Trusă scule electroizolante
stratului electroizolant.

Note

Capitol 3 - 22/24
Capitol 3 - 23/24
Capitol 3 - 24/24
Cuprins
Cap.4 Prevederi operative pentru execuţia de lucrări în instalaţii
electrice cu scoatere de sub tensiune (JT, MT, IT)
4.1 Prevederi generale - Măsuri tehnice pentru executarea lucrărilor
în instalaţiile electrice, cu scoaterea acestora de sub tensiune
4.2 Măsuri de securitate pentru lucrul pe linii electrice aeriene cu
conductoare neizolate aflate în condiţii speciale (paralelism,
traversari, circuite comune)
4.2.1 Executarea de lucrări în prezenţa liniilor electrice aeriene cu
conductoare neizolate sub tensiune în condiţii speciale de
traversări
4.2.2 Executarea de lucrări pe liniile electrice aeriene amplasate
pe stâlpi comuni (MT-JT, JT-JT, inclusiv circuite de iluminat)
4.3 Măsuri de securitate a muncii pentru executarea lucrărilor în
diverse medii de muncă, în instalaţii electrice cu scoaterea
acestora de sub tensiune
4.3.1 Lucrări specifice în staţii de transformare, posturi de
transformare și puncte de alimentare
4.3.2 Măsuri de securitatea muncii la executarea lucrărilor la
liniile electrice subterane
4.3.2.1 Executarea lucrărilor de remediere a defectelor pe
cabluri
4.3.2.2 Măsuri de securitatea muncii la executarea
probelor, încercărilor (măsurători ale
echipamentelor primare, probe de acționare,
încercări cu tensiune mărită și altele asemenea)
4.3.3 Prevederi specifice de securitate a muncii pentru
executarea lucrărilor la liniile electrice aeriene
4.3.3.1 Lucrări la liniile aeriene de joasă tensiune
4.4 Aspecte specifice pentru lucrul în instalații electrice de joasă
tensiune
4.5 Măsuri de securitate a muncii la executarea lucrărilor la circuite
secundare, instalații de telecomunicații și telecontrol
4.6 Măsuri de securitate a muncii la executarea măsurărilor cu
aparate portabile

Capitol 4 - 1/36
Cap.4 Prevederi operative pentru
execuţia de lucrări în instalaţii
electrice cu scoatere de sub
tensiune (JT, MT, IT)
4.1 Prevederi generale – Măsuri tehnice pentru
executarea lucrărilor în instalaţiile electrice, cu
scoaterea acestora de sub tensiune
Pentru executarea de lucrări în instalaţii electrice cu scoatere de sub tensiune a
acestora, trebuie să fie scoase de sub tensiune:
• Instalaţiile sau părţile instalaţiilor la care urmează a se lucra;
• Instalaţiile învecinate sau părţile instalaţiilor învecinate la care nu se
lucrează, dar se găsesc la o distanţă mai mică decât distanţa limită admisă
7
(distanţă de vecinătate ) la care se pot apropia executanţii, utilajele,
materialele sau uneltele necesare, în timpul executării lucrărilor, fără pericol;
• Instalaţiile învecinate sau părţi ale acestora, situate în apropiere la o distanţă
mai mare decât distanţa limită admisă (distanţa de vecinătate), dar a căror
8
prezenţă poate influenţa execuţia lucrărilor (traversări, paralelisme etc.).
Pentru realizarea unei lucrări în instalaţiile electrice cu scoaterea acestora de
sub tensiune, după localizarea instalaţiilor, se iau obligatoriu următoarele
măsuri tehnice:
I. Se realizează “Separarea electrică a instalaţiei”, respectiv:
• Se anulează automatizările care conduc la reconectarea întrerupătoarelor,
prin întreruperea tensiunii, anularea acţionării prin comandă de la
distanţă (telecontrol);
• Se întrerupe tensiunea;
• Se separă vizibil instalaţia sau partea de instalaţie, după caz, la care
urmează a se lucra;
• Se blochează în poziţia “deschis” dispozitivele de acţionare ale aparatelor
de comutaţie prin care s-a făcut separarea vizibilă şi se aplică indicatoarele
de securitate cu caracter de interzicere pe fiecare dintre aceste dispozitive.
II. Se identifică instalaţia şi/sau partea de instalaţie în care urmează a se lucra;
III. Se verifică lipsa tensiunii şi se leagă imediat instalaţia electrică la pământ şi
în scurtcircuit (legarea la pământ se realizează prin închiderea “CLP”, iar dacă
acestea nu există se montează scurtcircuitoare mobile);
7
Conform prevederilor “Subcapitolul 3.1”.
8
Se respectă şi prevederile “Subcapitolul 3.9”.

Capitol 4 - 2/36
IV. Se delimitează material zona de lucru, se asigură protecţia împotriva atingerii
unor eventuale părţi ale instalaţiilor învecinate rămase sub tensiune şi se montează
indicatoarele de securitate;
V. Se iau măsurile tehnice de asigurare împotriva accidentelor de altă natură
decât cea electrică.
SE RESPECTĂ CU STRICTEŢE SUCCESIUNEA REALIZĂRII MĂSURILOR
TEHNICE.
Manevrele necesare realizării măsurilor tehnice trebuie să fie executate în
conformitate cu prevederile prezentului document și a reglementărilor tehnice
în vigoare. Separarea electrică trebuie să fie urmată neapărat de închiderea
“CLP”, acolo unde există.
Detaliat:
I. Separarea electrică a instalaţiei electrice sau a unei părţi dintr-o
instalaţie electrică se realizează prin:
• Anularea automatizărilor care conduc la reconectarea aparatelor de
comutaţie (instalaţii de reanclanşare automată rapidă – “RAR” –,
anclanşarea automată a rezervei “AAR”, telecontrol etc.);
• Întreruperea tensiunii (care se realizează după anularea automatizărilor)
se face prin manevrarea aparatelor de comutaţie (întreruptoare, separatoare,
siguranţe etc.) care separă instalaţia sau partea din instalaţie la care urmează
a se lucra de restul instalaţiilor electrice ce rămân sub tensiune ; 9

• Separarea vizibilă a instalaţiei electrice sau a părţii din instalaţie se


realizează prin:
a. Deschiderea separatoarelor;
b. Acţionarea siguranţelor automate sau scoaterea patroanelor
siguranţelor fuzibile;
c. Debroșarea întreruptoarelor;
d. Dezlegarea cordoanelor de la liniile electrice aeriene;
e. Demontarea unor părţi active ale instalaţiei electrice (bare,
conductoare);
f. Dezlegarea cablurilor de la aparataj.
Notă: În cazul instalaţiilor de joasă tensiune, când partea din instalaţie la
care urmează a se lucra este prevăzută numai cu întreruptor nedebroșabil ca
element de comutaţie sau întreruptor cu contacte a căror deschidere nu este
vizibilă, separarea vizibilă se realizează prin deconectarea întreruptorului și
prin verificarea lipsei tensiunii în locul cel mai apropiat ieșirii din acesta, sau se
poate realiza şi prin dezlegarea cablului din întreruptor.

9
Partea instalaţiei la care urmează a se lucra trebuie să fie separată de toate sursele de alimentare. Separarea trebuie realizată
prin distanţă în aer sau prin izolaţie echivalentă care trebuie să asigure că punctul de separare nu va prezenta o străpungere
electrică.

Capitol 4 - 3/36
În cazul aparatajului în construcţii capsulate (SF6, vid etc.) se consideră realizată
separarea vizibilă pe baza indicaţiilor proprii aparatajului, de semnalizare a
acestei poziţii verificată la faţa locului, şi prin verificarea lipsei tensiunii în locul
cel mai apropiat ieşirii din acesta.În cazul aparatelor telecomandate, separarea
vizibilă se consideră realizată, pe baza indicaţiilor proprii aparatajului care
semnalizează această poziţie observată de personalul operativ direct pe
dispozitiv.
La transformatoarele de măsură de tensiune, pentru evitarea tensiunii
inverse, separarea vizibilă se face şi pe partea de joasă tensiune, după caz, prin
debroşarea întreruptoarelor, scoaterea patroanelor siguranţelor fuzibile sau
deconectarea întreruptoarelor nedebroşabile.
Pentru crearea condițiilor de lucru sigure, trebuie să fie luate în considerare
toate posibilele surse de realimentare ale instalației sau părții de instalație
asupra căreia urmează a se interveni, inclusiv existența grupurilor generatoare
instalate aparținând utilizatorilor racordați la rețeaua de distribuție, prin una
sau mai multe căi de alimentare, exceptând:
• Grupurile electrogene ale utilizatorilor racordate printr-un circuit electric
separat fizic de rețeaua de distribuție a ENEL;
• Grupurile generatoare de joasă tensiune conectate prin intermediul
aparatelor de comutație adecvate (cu interblocaj între cele două căi de
alimentare care nu permite transferul de tensiune de la un circuit la
celălalt) la circuitele electrice racordate la rețeaua de distribuție.
Astfel, cu referire la aceste grupuri generatoare, la efectuarea de lucrări în
instalații fără tensiune este necesar:
• Să fie realizată separarea electrică a tuturor posibilelor surse de alimentare
față de instalația sau partea de instalație electrică obiect al lucrărilor;
• Să fie luate măsurile tehnice pentru prevenirea închiderii accidentale a
aparatelor de comutație, prin blocarea în poziția adecvată a acestora;
• Să fie semnalizate adecvat prin montarea indicatoarelor de securitate.
Blocarea în poziţie “deschis” a dispozitivelor de acţionare a aparatelor de
comutaţie prin care s-a realizat separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţii din
instalaţie se realizează prin:
• Blocare directă, folosind unul din următoarele procedee:
a. Blocarea dispozitivelor de acţionare manuală ale separatoarelor cu
lacăte sau mijloace special destinate acestui scop;
b. Blocarea pe poziţie “scos” a cărucioarelor întrerupătoarelor, în cazul
celulelor cu întrerupătoare debroşabile fără separatoare; 10

c. Montarea de siguranţe false electroizolante (capace, mânere etc.),


colorate în roşu, în locul patroanelor siguranţelor fuzibile de joasă tensiune;
10
Această blocare constă în închiderea uşii celulei după scoaterea căruciorului. Dacă celula nu este prevăzută cu uşă, căruciorul
realizează el însuşi închiderea celulei atunci când întrerupătorul este broşat, iar după scoaterea căruciorului se va monta pe partea
frontală a celulei un paravan mobil/barieră mobilă şi indicator de securitate.

Capitol 4 - 4/36
20. Dispozitiv de blocare acționare
aparate de comutație

21. Indicatoare de securitate

d. Montarea unor plăci sau teci electroizolante, rezistente din punct


de vedere mecanic, între sau pe contactele deschise ale separatoarelor
sau întrerupătoarelor, atunci când acestea sunt accesibile şi rămân
sub tensiune.
• Blocarea indirectă, folosind unul din următoarele procedee:
a. Scoaterea patroanelor siguranţelor fuzibile sau deconectarea
întrerupătorului de pe circuitul de alimentare al motorului care
antrenează dispozitivul de acţionare al separatorului, respectiv, la
joasă tensiune, al întreruptorului;
b. Închiderea robinetului de alimentare cu aer comprimat a
dispozitivelor de acţionare ale întrerupătoarelor şi descărcarea de
presiune a circuitului de după robinet.
Montarea “IDS”:
Pe dispozitivele de acţionare blocate ale separatoarelor şi în punctele în care
s-a realizat blocarea aparatelor prin care s-a realizat separarea electrică se
montează indicatoare de securitate cu caracter de interzicere “NU ÎNCHIDE! SE
LUCREAZĂ” (respectiv “NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ” în cazul robinetelor de aer
comprimat prin care se alimentează dispozitive de acţionare pneumatică). 11

II. Identificarea instalaţiei şi/sau părţii de instalaţie în care urmează a se


lucra se realizează conform prevederilor prezentului document. 12

III. Verificarea lipsei tensiunii și legarea imediată la pământ şi în scurtcircuit


a instalaţiei electrice sau a părţii de instalaţie:
• Verificarea lipsei tensiunii se efectuează considerând că instalaţia electrică
11
În cazul separatoarelor liniilor electrice aeriene aflate la distanţă faţă de zona de lucru şi care în schema normală de funcţionare
au poziţia “deschis”, se pot considera blocate în această poziţie. “ȘEFUL DE LUCRARE” poate solicita vizualizarea împreună cu
„ADMITENTUL” a acestei poziţii, a blocării dispozitivului de acţionare şi montarea de “IDS”-uri.
12
Conform prevederilor “Subcapitolului 3.2”.

Capitol 4 - 5/36
22. Verificarea lipsei tensiunii la un post de transformare aerian (PTA)

este sub tensiune;


• Se face la toate fazele instalaţiei, respectiv la toate conductoarele liniei
electrice aeriene existente pe coronament, inclusiv pe nul;
• Se face către toate derivaţiile “LEA” care se racordează la zona de lucru, cu
excepţia branşamentelor electrice de joasă tensiune;
• În cazul întrerupătoarelor, verificarea lipsei tensiunii se face la toate cele
şase borne accesibile ale acestora; în cazul întrerupătoarelor de tip
unificat ENEL, constatarea lipsei tensiunii se face cu ajutorul indicatoarelor
de prezenţă-absenţă de tensiune aferente întrerupătorului;
• Verificarea lipsei tensiunii, în vederea închiderii cuţitelor de legare la
pământ montate pe stâlpii liniilor electrice aeriene, se admite a fi înlocuită
prin verificarea vizuală a poziţiei “deschis” a separatorului prin care s-a
realizat separarea electrică, atunci când se cunoaște sursa de tensiune;
• În cazul în care, pentru verificarea lipsei tensiunii este necesară deschiderea
uşilor celulelor, este interzisă depăşirea cu vreo parte a corpului a planului
delimitat de acestea;
• În instalaţiile de medie şi înaltă tensiune, verificarea lipsei tensiunii se face
cu ajutorul detectoarelor de tensiune, asociate cu prăjini electroizolante
corespunzătoare tensiunii nominale ale instalației.
Legarea la pământ şi în scurtcircuit
• Legarea la pământ şi în scurtcircuit a unei instalaţii electrice se realizează
prin montarea dispozitivelor mobile legate la pământ şi în scurtcircuit
(scurtcircuitoare) şi a accesoriilor acestora sau prin închiderea cuţitelor de
legare la pământ (“CLP”);

Capitol 4 - 6/36
• Montarea dispozitivelor de legare la pământ şi în scurtcircuit se face pe
toate fazele instalaţiei, precum şi pe conductorul de nul al liniilor electrice
aeriene de joasă tensiune, în conformitate cu metodele de lucru asociate;
• Montarea scurtcircuitoarelor trebuie să se realizeze obligatoriu de către
doi electricieni; clemele scurtcircuitorului trebuie aplicate de electricianul
cu grupa minimă de autorizare II;
• Succesiunea operaţiilor trebuie să fie următoarea:
○ pregătirea/realizarea instalaţiei de împământare;
○ legarea la instalaţia de împământare a scurtcircuitorului;
○ verificarea lipsei tensiunii;
○ montarea imediată a clemelor scurtcircuitorului pe nul (după caz) şi pe
fiecare fază pentru realizarea legării la pământ şi în scurtcircuit, conform
prevederilor prezentului document şi metodelor de lucru asociate.
• Alegerea punctului pentru legarea la pământ trebuie să fie realizată cu
următoarea prioritate:
○ țăruşii scurtcircuitorului;
○ priza naturală a reţelei electrice;
○ priza artificială a instalaţiei sau stâlpului eţelei electrice, după ce se
verifică vizual integritatea acesteia.
• În cazul existenţei unor cabluri electrice ale căror capete (unul sau ambele)
sunt dezlegate de la bornele de racordare ale echipamentelor primare (din
diverse motive), capetele cablului trebuie să se lege la pământ şi în
scurtcircuit în toată perioada de timp cât se află în această stare;
• Montarea dispozitivului de legare la pământ şi în scurtcircuit în instalaţiile
electrice de 110 kV se realizează respectând următoarea succesiune:
○ se leagă la instalaţia de împământare clema pentru legare la pământ
a scurtcircuitorului monopolar;
○ se verifică lipsa tensiunii pe o fază;
○ se montează clema scurtcircuitorului monopolar pe faza respectivă;
○ operaţiile de mai sus se repetă, în mod identic, pentru celelalte două
faze.
• Montarea clemelor scurtcircuitoarelor mobile în instalaţia electrică,
indiferent de nivelul de tensiune, se realizează cu ajutorul prăjinilor,
mânerelor electroizolante adecvate, destinate acestui scop, cu excepţia
instalaţiilor electrice de joasă tensiune - casete stradale, cutii de distribuţie,
tablourile de joasă tensiune din PT unde este admisă montarea clemelor
scurtcircuitorului, fără prăjină electroizolantă, utilizându-se în acest caz
mijloacele de protecţie electroizolante;
• Clemele dispozitivului de legare la pământ şi în scurtcircuit trebuie montate

Capitol 4 - 7/36
în conformitate cu metoda de lucru şi regulile precizate de producător,
acestea trebuind să asigure un contact electric corespunzător;
• În cazul realizării legării la pământ prin “CLP”, închiderea acestora trebuie
realizată după ce se verifică lipsa de tensiune. Pentru asigurarea zonei de
lucru în cazul instalațiilor care prevăd cuțite de legare la pământ, acestea
trebuie folosite întotdeauna în locul scurtcircuitoarelor. După închiderea
unui “CLP”, pe dispozitivul de acționare al acestuia se montează indicator
de securitate “NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ”.
• În cazul în care pentru asigurarea zonei de lucru este necesară şi montarea
unui scurtcircuitor mobil, acesta se montează după închiderea “CLP”-ului;
• În staţiile electrice şi în posturile de transformare, clemele scurtcircuitoarelor
trebuie să fie fixate la bornele, piesele, respectiv locurile special prevăzute
în acest scop (puncte fixe de conexiune);
• La execuţia de lucrări în instalaţiile electrice unde se utilizează platforme
de lucru, platforme ridicătoare mobile, schele şi altele asemenea, se
realizează condiţia de echipotenţialitate prin legarea părţilor metalice la
instalaţia de legare la pământ respectând metodele de lucru asociate.
Instalaţia temporară de legare la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiei
electrice sau a părţii de instalaţie trebuie să se realizeze cu respectarea
cumulativă a următoarelor condiţii:
○ cât mai aproape de zona de lucru, de o parte şi de alta a acesteia, cu
excepţia cablurilor electrice;
○ către derivaţiile “LEA” care se racordează la zona de lucru, cu
excepţia branşamentelor electrice de joasă tensiune;
○ cel puţin o legătură la pământ şi în scurtcircuit să fie vizibilă din zona
de lucru (prezenta condiţie nu se aplică în cazul lucrărilor din staţii,
posturi zidite, la cablurile electrice şi la liniile electrice aeriene care au
conductoare izolate).
În zona de lucru, partea din instalaţie la care se lucrează trebuie să fie permanent
legată la pământ şi în scurtcircuit, cu excepţia situaţiilor când se fac lucrări
“PRAM” – măsurători şi probe .
IV. Se delimitează material zona de lucru, se asigură protecţia împotriva
atingerii părţilor unei eventuale instalaţii învecinate rămase sub tensiune şi
se montează indicatoarele de securitate. 13

V. Se iau măsurile tehnice de asigurare împotriva accidentelor de altă natură


decât cea electrică. 14

13
Se realizează conform „Subcapitolul 3.3”.
14
În conformitate cu prevederile documentelor organizaţionale în vigoare, alte instrucţiuni proprii specifice de securitate
a muncii.

Capitol 4 - 8/36
Principiul de bază care se respectă până la implementarea completă a
măsurilor tehnice din prezentul “Capitolul 4.1” este următorul:
Lucrătorii poartă costumul de lucru rezistent la efectul termic al arcului
electric, îl încheie corect, în modalitățile precizate în metoda de lucru si
“Capitolul 3” al prezentului document și folosesc casca cu vizieră, mănușile
și cizmele electroizolante asociate cu celelate echipamente și unelte
electroizolante și echipamente de lucru, în conformitate cu cele precizate
în documentele aplicabile.
Practic, lucrătorii sunt echipați în acest mod pentru evitarea riscului
electric, considerând că acesta este prezent, chiar și atunci când lucrează
în instalațiile electrice la care s-au realizat separările electrice, dar nu sunt
finalizate operațiile pentru legarea la pământ și în scurtcircuit a acestora.

4.2 Măsuri de securitate pentru lucrul pe linii electrice


aeriene cu conductoare neizolate aflate în condiţii
speciale (paralelism, traversari, circuite comune)

• Lucrări pe linii electrice aeriene în caz de paralelism cu alte linii


electrice;
• Executarea de lucrări pe linii electrice aeriene cu conductoare neizolate
în condiţii speciale de traversări;
• Executarea de lucrări pe linii electrice aeriene “dublu circuit” (IT+IT,
MT+MT, JT+JT), respectiv pe liniile electrice aeriene de medie şi joasă
tensiune amplasate pe stâlpi comuni.

23. Intersecții de LEA MT/JT

Capitol 4 - 9/36
4.2.1 Executarea de lucrări pe liniile electrice
aeriene în caz de paralelism cu alte linii electrice

Pe o linie electrică aeriană, situată în paralel cu o altă linie electrică aflată


sub tensiune, pot să apără tensiuni induse datorită fenomenului de inducție
electrică. Se pot efectua lucrări, fără ca linia electrică care induce fenomenul de
inducţie să fie scoasă de sub tensiune, doar dacă sunt îndeplinite următoarele
condiții:
• linia electrică care constituie obiectul lucrării trebuie să fie retrasă din
exploatare, legată la pământ şi în scurtcircuit prin modalităţile operative
indicate pentru execuţia de lucrări în instalaţii electrice scoase de sub
tensiune;
• se respectă condiţiile şi distanţele pentru “execuţia de lucrări în vecinatate”.
Notă: Pentru lucrările ce se execută pe liniile electrice înaltă de tensiune
(110 kV) pe linia electrică care rămâne sub tensiune se anulează protecţia
de reanclaşare rapidă (RAR).
Se interzice execuţia de lucrări pe timp nefavorabil în condiţiile existenţei unor
descărcări electrice în atmosferă.

23 bis. Intersecții de LEA MT/JT

Capitol 4 - 10/36
4.2.2 Executarea de lucrări în prezenţa liniilor
electrice aeriene cu conductoare neizolate sub
tensiune în condiţii speciale de traversări

În prezenţa unor linii electrice aeriene cu conductoare neizolate sub tensiune


aflate în condiţii speciale de traversări, în deschiderea unde trebuie să se lucreze
sau în deschiderile adiacente celei în care trebuie să se intervină, trebuie să se
adopte măsurile definite mai jos, măsuri ce se adoptă suplimentar faţă de cele
ce se întreprind, pentru execuţia de lucrări în vecinătate.
La executarea lucrărilor într-o deschidere a unei linii electrice aeriene, care
este supratraversată de altă/alte linie/linii în exploatare, cu scoaterea de sub
tensiune a liniei la care se lucrează, trebuie să se asigure următoarele condiţii:
1. Stâlpii şi conductoarele liniei electrice care supratraversează linia care
constituie obiectul execuţiei, cu referire în special la stâlpii adiacenţi deschiderii
care supratraversează, trebuie să se afle permanent în echilibru stabil;
2. Conductoarele liniei electrice supratraversate trebuie să fie asigurate împotriva
unui eventual salt, ca urmare a tragerilor şi efectului de bici (mişcării
necontrolate pe verticală ca urmare a detensionării bruşte a conductorului);
3. Să se respecte cu stricteţe distanţele de securitate minime pe verticală
între conductoarele cele mai apropiate ale liniei subtraversate şi ale liniei
supratraversate, aşa cum sunt prezentate în cele ce urmează.

24. Intersecții de LEA MT/JT

Capitol 4 - 11/36
Se disting trei cazuri, aşa cum sunt prezentate în cele ce urmează:
Cazul 1: Execuţia de lucrări în condiţii speciale de traversări – fără a se
îndepărta conductorul de pe izolatori
Lucrările pe liniile electrice aeriene în prezenţa altor linii electrice cu
conductoare neizolate subtraversate sau supratraversate sub tensiune (o linie
electrică poate trece pe dedesubtul sau pe deasupra altei linii electrice) sunt
permise, doar dacă există garanţia că, în timpul intervenţiei la oricare dintre
conductoarele liniei la care urmează a se lucra, se respectă şi sunt garantate
distanţele minime pe verticală între conductoarele liniei electrice care face
obiectul lucrărilor (cu referire la conductorul poziţionat cel mai jos) şi cele
ale liniei electrice supratraversate, acestea fiind cel puţin egale cu distanţele
minime stabilite în reglementările asociate în vigoare, în cazul traversărilor/
intersecţiilor liniilor electrice aeriene şi nu mai mici decât cele precizate mai jos.
Între oricare două puncte dintre conductoarele a două linii electrice aflate
în condiţii speciale de traversări, trebuie să existe şi să se păstreze în oricare
moment de timp o distanţă minimă pe verticală, exprimată în metri, superioară
valorilor indicate în tabelul de mai jos (se păstrează distanţa minimă raportată
la tensiunea nominală a liniei electrice cu tensiunea mai mare).

Distanţa între conductoarele altor linii electrice sau de


telecomunicaţii / Distanţa între conductoare când ambele
conductoare sunt fixate prin intermediul izolatorilor rigizi
(în cazul legăturilor de susţinere) sau izolatorilor suspendaţi
(în cazul legăturilor de întindere) [m]

Tensiune (kV) 0,4 6 10 20 110 220 400

Distanțe [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 4,5 6


În cazul în care execuţia lucrărilor necesită îndepărtarea conductoarelor de pe
izolatori, trebuie să fie îndeplinite obligatoriu şi condiţiile enumerate mai jos:
Cazul 2: Execuţia de lucrări pe o linie electrică aeriană,
obiect al unei lucrări, situată deasupra altei linii electrice
• În cazul liniilor electrice aeriene cu conductor suspendat (când fixarea
conductorului este realizată prin intermediul legăturilor de susţinere
elastică), nu se admite execuţia de lucrări în prezenţa liniilor electrice
aeriene sub tensiune care trec pe dedesubtul deschiderilor adiacente
stâlpului/stâlpilor la care se lucrează;
• În cazul liniilor electrice aeriene într-o deschidere în care prinderea
conductorului este realizată prin legături de întindere, nu se admite
prezenţa liniilor electrice aeriene sub tensiune care să treacă pe dedesubt
în deschiderea în care conductorul va fi dezlegat.

Capitol 4 - 12/36
Cazul 3: Execuţia de lucrări pe o linie electrică aerienă,
obiect al lucrării, situată dedesubtul altei linii electrice
În timpul desfășurării tuturor etapelor de lucru, distanțele dintre conductoarele
liniei electrice care face obiectul lucrării și a liniei electrice care trece pe deasupra
acesteia şi se află sub tensiune, trebuie să fie cel puțin egale cu distanțele de
vecinătate “Vz”, specificate în tabelul de mai jos.
Dacă această condiție nu poate fi respectată, se respectă condițiile prevăzute
pentru cazul liniilor electrice care trec pe dedesubt (se respectă condiţiile
impuse la cazul 2).

Tensiune (kV) 0,4 6 10 20 110 220 400


Distanțe V2 [m] 0,5 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Cazul 4: Cazul liniei electrice aeriene cu conductor izolat


În cazul în care linia electrică subtraversată sau supratraversată de cea care face
obiectul lucrărilor este cu conductor izolat (“în cablu”), nu se aplică dispozițiile
stabilite mai sus, cu condiția să fie garantată integritatea şi protecția mecanică
a acesteia.

4.2.3 Executarea de lucrări pe liniile electrice aeriene


amplasate pe stâlpi comuni (MT-JT, JT-JT, inclusiv
circuite de iluminat)

Lucrările pe liniile electrice aeriene în prezenţa altor linii electrice cu conductoare


neizolate sub tensiune sunt permise doar dacă există garanţia că, în timpul
intervenţiei la oricare dintre conductoarele liniei la care urmează a se lucra,
se respectă şi sunt garantate atât distanţele minime pe verticală, respectiv pe
orizontală, între conductoarele liniei electrice care face obiectul lucrărilor şi cele
ale celeilalte linii electrice, fiind cel puţin egale cu distanţele minime stabilite în
reglementările în vigoare şi precizate în prezentul document, respectându-se
prevederile aplicabile de mai sus (cazurile 1 - 3), pentru fiecare tip de situaţie
în parte.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii la un circuit electric scos de sub tensiune
al unei linii electrice aeriene cu mai multe circuite montate pe stâlpi comuni,
atunci când unul sau mai multe circuite rămân sub tensiune, se pot executa
numai în cazul în care se pot respecta cu stricteţe distanţele minime de
securitate specificate în prezentul document. În cazul existenţei cel puţin a unui
circuit electric rămas sub tensiune, trebuie să se implementeze măsurile tehnice
pentru a se evita nerespectarea distanţei minime de vecinătate în raport cu
acesta.

Capitol 4 - 13/36
Dacă în cazul intervenţiilor asupra liniilor electrice aeriene situate pe stâlpi
comuni nu se poate respecta cu stricteţe distanţa de vecinătate, execuţia se
realizează cu retragerea din exploatare a liniilor electrice, legarea la pământ şi
în scurtcircuit a acestora.
Este interzisă montarea, demontarea şi întinderea conductoarelor la săgeată în
prezenţa unor circuite electrice sub tensiune montate pe stâlpi comuni.

4.3 Măsuri de securitate a muncii pentru executarea


lucrărilor în diverse medii de muncă, în instalaţii
electrice cu scoaterea acestora de sub tensiune
Pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice de înaltă, medie şi joasă
tensiune cu scoaterea de sub tensiune, se respectă obligatoriu prevederile
Capitolului 4.1 ale prezentului document.
Lucrările se execută cu scoaterea de sub tensiune a elementelor instalaţiilor
electrice asupra cărora urmează a se interveni prin implementarea măsurilor
specificate mai sus.
Pentru executarea lucrului la înălţime, în spaţii închise, la efectuarea lucrărilor
cu foc deschis, se respectă procedurile specifice în vigoare (instrucțiuni proprii,
metode de lucru, fişe de verificare).
În cazul inundării spaţiilor subterane care includ instalaţii electrice, înainte
de intervenţie trebuie să se verifice vizual starea spaţiului şi a instalaţiilor,
folosindu-se pentru acest scop o sursă independentă de lumină. Dacă apa a
atins părţile aflate sub tensiune sau se află în imediata apropiere a acestora, se
interzice atingerea apei de către “EXECUTANȚI”, înainte de scoaterea de sub
tensiune a instalaţiilor electrice.

4.3.1 Lucrări specifice în staţii de transformare,


posturi de transformare și puncte de alimentare
Lucrările la întrerupătoarele debroşabile montate pe cărucior trebuie să se
execute numai cu căruciorul scos din celulă (cu excepţia lucrărilor la dispozitivele
de acţionare, când există separatoare, prin care s-a realizat separarea vizibilă).
După scoaterea căruciorului din celulă, uşile acesteia trebuie închise, iar pe
sistemul de închidere trebuie montat un indicator de securitate adecvat.
În cazul în care celula nu este prevăzută cu uşi, căruciorul realizând el însuşi
închiderea celulei când întrerupătorul este broşat, după scoaterea căruciorului
trebuie montată pe partea frontală a celulei un paravan mobil, barieră mobilă
sau bandă roşie, pe care se montează indicatorul de securitate.
În cazul în care scoaterea căruciorului din celulă constituie o separare vizibilă

Capitol 4 - 14/36
şi pentru lucrări la alte elemente decât întreruptorul celulei respective, pe uşile
celulei, paravanul mobil, bariera mobilă sau banda roşie, după caz, se montează
indicatorul de securitate.
Pentru executarea lucrărilor la cablurile de ieşire din celulele camerelor de
conexiuni sau la alte aparate montate în partea fixă a celulelor cu întrerupătoare
debroşabile, separarea vizibilă trebuie realizată prin scoaterea completă a
căruciorului din celulă. În cazurile în care scoaterea din celulă a căruciorului
nu este impusă de natura lucrării, separarea vizibilă trebuie realizată prin
separatorul de bare, dacă celula este prevăzută cu acest separator. În caz contrar,
separarea vizibilă trebuie realizată prin scoaterea completă a căruciorului din
celulă.
Trebuie să se verifice vizual (verifică “ȘEFUL DE LUCRARE”), la lucrările
executate în compartimentul celulei cu cărucior debroşabil, din care s-a scos
căruciorul, că s-au închis complet clapetele din tablă care acoperă orificiile de
trecere a contactelor mobile ale întrerupătorului către contactele fixe.
Pe partea frontală a celulei trebuie să se monteze un indicator de securitate,
uşile celulei (în cazul în care acestea există) rămânând deschise.
Se interzic accesul şi executarea lucrărilor în interiorul compartimentelor
celulelor cu întrerupătoare debroşabile, fără separator de bare, când
întrerupătorul este debroşat, barele colectoare sunt sub tensiune şi nu există
un perete despărţitor care să împiedice accesul persoanelor sau uneltelor la
acestea. Se admite accesul în compartimentul întrerupătorului numai după
scoaterea de sub tensiune a barelor colectoare sau montarea unor paravane.

25. Indicatoare de securitate

Capitol 4 - 15/36
În cazul în care se execută lucrări în compartimentele celulelor cu întrerupător
debroşabil, prevăzute cu pereţi continui, care împiedică accesul persoanelor
sau uneltelor la elementele conductoare legate la barele colectoare (când
întrerupătorul este debroşat), se permite a nu se monta scurtcircuitor în celulă
lângă separarea vizibilă pe partea spre barele colectoare.

26. Indicatoare de securitate

În cazul celulelor metalice la care pereţii laterali ai compartimentelor nu asigură


protecţia împotriva apropierii sub limitele admise (distanţe de vecinătate)
faţă de părţile aflate sub tensiune din compartimentele vecine, trebuie să se ia
cel puţin una din următoarele măsuri, în vederea executării lucrării:
○ obturarea orificiilor, prin montarea de plăci electroizolante sau
covoare electroizolante mobile;
○ scoaterea de sub tensiune a părţilor respective din compartimentele
vecine.
În cazul lucrărilor care se execută în celule cu întrerupător debroşabil, în
porţiunea din celulă între întrerupător şi racordarea la linie, legarea la pământ
şi în scurtcircuit se va executa prin închiderea cuţitelor de legare la pământ a
celulei.

Capitol 4 - 16/36
În cazul în care acestea lipsesc, se va monta un scurtcircuitor pe porţiunea de
bară la care este racordată linia în celulă. În ambele cazuri, se va bloca în poziţie
“deschis” maneta dispozitivului de acţionare al separatorului de secţionare a
liniei cel mai apropiat de celulă şi pe care se va monta indicator de securitate,
fără a fi necesară montarea şi a unui scurtcircuitor lângă această separare
vizibilă.
În cazul lucrărilor ce se execută la cablurile de ieşire din staţie ce fac legătura cu
liniile electrice aeriene, inclusiv la cutiile terminale ale acestora, aflate în celule
(de orice fel), realizarea separării electrice către linie se face la separatorul
cel mai apropiat de staţie, unde se iau toate măsurile tehnice prevăzute în
prezentele instrucţiuni.
În vederea executării unor lucrări la întrerupătoare sau separatoare,
dispozitivele lor de acţionare trebuie blocate în poziţia “deconectat” sau
“deschis” (cu excepţia cazurilor în care la unele operaţii este necesară poziţia
“conectat” sau “închis” a acestora), prin întreruperea circuitelor de comandă.
De asemenea, trebuie luate prin grija “ADMITENTULUI” sau a “ȘEFULUI DE
LUCRARE”, după caz, următoarele măsuri:
• La întrerupătoarele acţionate cu aer comprimat, se va închide admisia
aerului comprimat şi se vor bloca mecanic electroventilele prin care se
face admisia aerului comprimat la dispozitivul de acţionare al acestora,
descărcându-se de presiune circuitul din aval faţă de robinetul de izolare.
În cazul în care nu se poate executa blocarea mecanică a electroventilelor,
este obligatorie golirea de aer comprimat a rezervoarelor proprii,
robinetul de evacuare a aerului comprimat rămânând deschis;
• La întrerupătoarele şi separatoarele acţionate electric (telecontrolate
sau telecomandate), se vor scoate siguranţele prin intermediul cărora se
alimentează motoarele, bobinele de acţionare etc.;
• La întrerupătoarele cu dispozitive de acţionare cu lichide sub presiune
(cum sunt “MOP”-urile) se vor întrerupe circuitele de alimentare ale
electropompelor şi în cazul în care se lucrează la piese, elemente sau părţi,
în şcare sau sub presiune, se va descărca de presiune circuitul de comandă.
În cazul în care dispozitivul de acţionare cu fluid nu se descarcă de
presiune, lucrarea se va executa în baza instrucţiunii proprii elaborate
pentru acest caz (metode de lucru);
• La întrerupătoarele acţionate de dispozitive cu resorturi, se vor detensiona
resorturile respective;
• Pe cheile sau ventilele de comandă şi pe robinetele de admisie a aerului
comprimat, se vor monta indicatoare de securitate;
• Dacă în cazul lucrării la întrerupător sau separator este necesar ca acesta
să fie manevrat, se va restabili agentul de acţionare (ulei sau aer) sau
circuitul curentului operativ, este interzisă staţionarea, lângă întreruptorul

Capitol 4 - 17/36
sau separatorul al cărui reglaj se probează, a oricărei persoane în afara
celor care execută nemijlocit proba şi care s-au asigurat că manevra se
poate efectua fără riscuri;
• În cazul în care simultan cu lucrările la întrerupător sau separator se lucrează
şi în circuitul de comandă, scoaterea siguranţelor de pe circuitul de comandă
se înlocuieşte cu întreruperea circuitului de la bobinele de acţionare, prin
dezlegarea acestora sau prin dispozitive de deconectare, special prevăzute
în acest scop. Această măsură se va lua în comun, atât de către “ȘEFUL DE
LUCRARE” care execută lucrări asupra întrerupătorului sau separatorului,
cât şi de “ȘEFUL DE LUCRARE” de la circuitele secundare;
• În cazul întrerupătoarelor sau separatoarelor telecomandate, se va monta
un panou de semnalizare adecvat, la punctul de telecomandă, când acest
lucru este posibil.
Executarea unei lucrări asupra unor părţi din instalaţiile situate în încăperi
comune cu alte instalaţii rămase sub tensiune, dacă nu există îngrădiri fixe
înspre acestea, trebuie să înceapă numai dacă se vor monta îngrădiri provizorii
mobile, iar pe acestea panouri de semnalizare de interzicere.
După terminarea montării şi legării căilor de curent la bornele transformatoarelor,
acestea trebuie legate la pământ şi în scurtcircuit, până la efectuarea probelor
şi punerii în funcţiune, evitându-se în acest fel accidentarea datorită tensiunilor
inverse sau induse.
Înainte de a se atinge bara de nul a tablourilor de distribuţie, trebuie să se
verifice vizual continuitatea legăturii acesteia la instalaţia de legare la pământ
şi se va verifica lipsa tensiunii.
Nu este permisă executarea de lucrări simultan pe două nivele diferite, decât
dacă există paravane corespunzătoare, care să-i asigure pe “EXECUTANȚII” de
jos împotriva căderii accidentale a unor obiecte de la nivelul superior.

4.3.2 Măsuri de securitatea muncii la executarea


lucrărilor la liniile electrice subterane

Lucrările la liniile electrice subterane trebuie să se execute în baza uneia din


formele organizatorice, în conformitate cu prevederile prezentului document.
Lucrările la cablurile electrice aflate în exploatare, după decopertarea completă
a acestora, precum şi cele pentru remedierea defectelor la acestea, se execută
numai pe bază de “Autorizație de lucru”.
Cablurile şi manşoanele care rămân suspendate în urma unor săpături mai
adânci decât poziţia lor în pământ trebuie să fie susţinute prin consolidare pe
scânduri, grinzi sau jgheaburi provizorii. Este interzis a se suspenda cablurile de
alte cabluri sau conducte.

Capitol 4 - 18/36
La pozarea/mutarea cablurilor electrice poziţionate lângă alte cabluri
decopertate, aflate sub tensiune, toți lucrătorii, inlcusiv “ȘEFUL DE LUCRARE”,
sunt echipați corespunzător cu costumul de lucru din dotare şi utilizează
obligatoriu cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei,
încălţăminte electroizolantă şi mănuşi electroizolante asociate cu mănuşi de
lucru. În cazul identificării unor defecte vizibile pe cablurile electrice care se află
în zona de lucru în acelaşi profil, deşi acestea nu constituie obiect al lucrărilor,
obligatoriu și ele se scot de sub tensiune în vederea execuției de lucrări.

4.3.2.1 Executarea lucrărilor de remediere a


defectelor pe cabluri

Lucrările la cablurile electrice de joasă, medie sau înaltă tensiune, aflate în


exploatare, inclusiv acelea asupra manşoanelor şi capetelor terminale, se execută
în baza unei “Autorizații de lucru”. Săpăturile, până la decopertarea completă
a cablurilor, se execută pe bază de “ITI-PM”. Verificarea corespondenței fazelor
cablurilor electrice de joasă și medie tensiune se face pe baza “AS”.
În cazul în care în profilul cablului defect (retras din exploatare) există alte
cabluri electrice sub tensiune, este obligatoriu ca informaţii detaliate să fie
înscrise în documentele care stau la baza execuţiei (inclusiv în “AL”) sau într-un
alt document (de exemplu “Proces verbal”) dacă lucrarea se execută în baza
“ITI-PM”.
Atunci când după decopertarea stratului de asfalt sau de pământ vegetal se
constată existenţa unor straturi consistente de beton, în care există posibilitatea
să fie înglobate cablurile iar pentru spargerea cărora sunt necesare mijloace
mecanizate, “ȘEFUL DE LUCRARE” este obligat să înceteze activitatea şi să
solicite gestionarului de instalaţie noi soluții tehnice, care pot duce până la
retragerea din exploatare a tuturor cablurilor din flux, până la decopertarea
completă, identificarea cablului defect şi secţionarea acestuia.
La executarea lucrărilor de remediere a defectelor pe cablurile îngropate sau
pozate pe rastel trebuie să se realizeze următoarele etape succesive:
• Se localizează defectul şi se stabileşte zona de defect, de către persoana
competentă și calificată numită “identificator”;
• “Identificatorul” marchează locul (zona) unde urmează a se executa săpătura
(dacă este necesară) în vederea identificării cablului şi locului de defect pe cablu;
• Se delimitează material zona de lucru şi se montează indicatoarele de
securitate;
• Se execută săpătura până la folia de avertizare (dacă există) utilizându-se
mijloace de lucru adecvate (se poate realiza manual sau mecanizat) şi
se utilizează numai lopeţi cu cozi de lemn pentru decopertarea completă a

Capitol 4 - 19/36
cablului sau a fluxului de cabluri. Pe întreaga durată de execuţie a
operaţiilor de decopertare a cablurilor, se evită lovirea acestora cu scule sau
unelte dure (lopeţi, cazmale, târnăcoape, răngi etc.). Personalul care
realizează decopertarea completă şi/sau repararea cablurilor trebuie
să fie echipat cu cască de protecţie a capului cu vizieră şi cu încălţăminte
electroizolantă, în situaţia în care nu se poate evita călcarea directă a
cablurilor din flux;
• Se identifică cablul defect şi se stabileşte locul de defect, utilizând instalaţii
şi metode speciale, cu respectarea măsurilor prevăzute în instrucţiunile
specifice ale acestora, sau cele cuprinse în prezenta “Instrucţiune”.
Identificarea cablului defect dintr-un flux se face cu respectarea prevederilor
“Capitolului 3.2” și prin respectarea succesivă a următoarelor operații:

27. Flux de LES JT/MT

○ confruntarea planurilor cu situaţia din teren;


○ observarea cablurilor privind dispunerea în profil, starea lor fizică şi
marcajul acestora;
○ deschiderea “CLP” sau demontarea scc. de la capetele cablului;
○ stabilirea locului defect, utilizând echipamente şi metode speciale,
cu respectarea metodelor specifice de utilizare ale acestora;
○ mişcarea cablurilor în exploatare, din poziţia existentă în teren, se
face în conformitate cu cele precizate în prezentul capitol;
○ după încheierea operaţiilor de identificare, “identificatorul” aduce
cablul în starea de legat la pământ şi în scurtcircuit, la ambele capete.
• Mişcarea cablurilor în exploatare, din poziţia existentă în teren, în vederea
identificării, trebuie să se facă numai de către personalul de identificare,
utilizând ca mijloace individuale de protecţie încălţăminte electroizolantă,

Capitol 4 - 20/36
mănuşi electroizolante protejate sau nu în funcţie de stratul exterior al
cablului cu mănuşi de protecţie mecanică, casca de protecţie a capului cu
vizieră de protecţie a feţei şi costum din ţesătură rezistentă la efectul
termic al arcului electric. După încheierea operaţiilor de identificare de mai
sus, “identificatorul” trebuie să aducă cablul în starea de legat la pământ şi
în scurtcircuit, la ambele capete;

28. Dispozitiv de tăiere cablu

• Etichetarea distinctă a cablului defect, pregătirea şi secţionarea (tăierea)


mecanică, cu ajutorul dispozitivului special destinat acestui scop, conform
metodei de lucru asociate;
• După tăiere, “identificatorul” trebuie să verifice, după caz, de la locul de
tăiere, cu detectorul, lipsa tensiunii, astfel:
○ pe ambele părţi ale fiecărei faze tăiate, înainte de îndepărtarea
(mutarea la altă fază) a dispozitivului de tăiat cabluri, în cazul
cablurilor monofilare;
○ pe fazele ambelor părţi ale cablului trifazat tăiat, înainte de a
îndepărta dispozitivul de pe acesta;
• După aceea, cu megohmmetrul, din locul de tăiere, către ambele capete
ale fiecărei faze tăiate sau cablului tăiat, verificând legarea celuilalt capăt
al acestora la pământ sau, după caz, la pământ şi scurtcircuit. Verificarea
de mai sus se efectuează în prezenţa “ȘEFULUI DE LUCRARE” al echipei
care urmează să facă repararea cablului;

Capitol 4 - 21/36
• În situaţiile în care echipa care remediază defectul pe cablu nu începe
lucrarea, “identificatorul” trebuie să consemneze în propria “Autorizaţie
de lucru”: “cablul a fost tăiat”. Totodată trebuie să verifice, înainte de
încheierea lucrării, starea corespunzătoare a îngrădirii şi semnalizării
gropii, respectiv să le asigure în caz contrar. “Identificatorul” trebuie
să predea “Autorizaţia de lucru” unei persoane împuternicite de către
conducătorul subunităţii sau personalului de servire operativă, acesta
consemnând în registrul operativ starea în care a fost lăsat cablul;
• Se admite ca lucrările de remediere a defectului pe cablul tăiat anterior
să fie începute de către “ȘEFUL DE LUCRARE”, desemnat ca “ADMITENT”.
“ADMITENTUL” trebuie să verifice, din locul în care cablul a fost tăiat de
“identificator”, că acesta nu este sub tensiune şi este legat la pământ şi în
scurtcircuit la ambele capete;
• Se admite, de asemenea, ca formaţia de reparaţii cabluri să fie admisă
la lucru de către formaţia de servire operativă, sau de către altă persoană
desemnată de “EMITENT” ca “ADMITENT”, acesta verificând, în prezenţa
“ȘEFULUI DE LUCRARE”, din locul în care cablul a fost tăiat, că acesta nu
este sub tensiune şi la ambele capete este legat la pământ şi în scurtcircuit.
În cazul execuției de lucrări pe cablurile electrice atunci când la locul de execuție pot
apărea diferențe de potențial (din cauza fenomenului de inducție sau prezenței
altor instalații electrice aflate sub tensiune în vecinătate), este obligatoriu ca în zona
de lucru să se realizeze condițiile de echipotențialitate/continuitate a conductorului
activ, ecranului și respectiv a mantalei/armaturii metalice dacă aceasta există.
Aceste măsuri se realizează prin utilizarea dispozitivelor de echipotențialitate și
continuitate adecvate și a țărușilor de împământare, în conformitate cu metodele
de lucru asociate. Aceaste măsuri trebuie inregistrate în “Autorizatia de lucru” de
către persoanele desemnate în conformitate cu responsabilitățile definite.
În cazul lucrărilor la capetele terminale, în celule din staţiile sau posturile
de transformare/puncte de alimentare, trebuie să se emită “Autorizația de
lucru” de către unitatea /subunitatea care exploatează cablul la care urmează a
se lucra. În cazul în care un capăt sau ambele capete sunt racordate la celule care
nu sunt în exploatarea subunităţii emitente a “Autorizației de lucru”, stabilirea
separărilor vizibile trebuie să se facă obligatoriu, cu consultarea subunităţii care
are în exploatare celulele respective.
Luarea măsurilor tehnice și “Admiterea la lucrare” se fac de către personalul
unităţilor operative ale ENEL.
În cazul în care măsurile tehnice se realizează de alte persoane, “ADMITENTUL”
primește, prin mesaj, confirmarea realizării măsurilor prevăzute în “AL” sau
prevederilor “Convențiilor de exploatare” încheiate între unități. În cazuri bine
justificate, când “ADMITENTUL” nu are certitudinea realizării acestor măsuri
de către aceste persoane, acesta se deplasează la locul de realizare a acestora
pentru verificare.

Capitol 4 - 22/36
Lucrările la capătul terminal al unuia din cablurile ce se alimentează din aceeaşi
celulă, împreună cu alt/alte cablu/cabluri cu destinaţie diferită, se vor executa
de regulă cu scoaterea tuturor acestor cabluri de sub tensiune. În cazuri speciale,
se admite repararea cablului defect după scoaterea acestuia din celulă; aceste
cazuri vor fi tratate punctual ca activităţi de muncă în condiţii deosebite.
În cazul în care într-o celulă de tip clasic din stațiile de tranformare sunt legate
două sau mai multe cabluri în paralel pe bornele aceluiași separator, când după
dezlegarea capetelor cablului defect este necesară repunerea sub tensiune a
celorlalte cabluri electrice, capetele cablului defect îndepărtate trebuie legate la
pamânt și în scurtcircuit în interiorul celulei.
Măsurile tehnice dispuse de “EMITENT” trebuie asigurate prin grija personalului
căruia îi este atribuită comanda operativă a instalaţiei din care face parte cablul
în cauză. În acest scop, în cazul staţiilor şi a posturilor de transformare, măsurile
tehnice vor fi dispuse de treapta de comandă operativă ce are în comandă
nemijlocită instalaţia respectivă, şi vor fi realizate de către personalul de servire
operativă din staţii, respectiv de către personalul de servire operativă al reţelei
căreia îi aparţin posturile de transformare.
“Admiterea la lucrare” trebuie să se facă de către personalul de servire operativă
a instalaţiei unde este situată celula care conţine capătul terminal respectiv şi
care primeşte, prin mesaj, confirmarea luării măsurilor tehnice de securitatea
muncii la celălalt capăt al cablului.
Lucrările la capătul terminal al unuia din cablurile ce se alimentează din aceeaşi
celulă, împreună cu alt cablu cu destinaţie diferită, trebuie să înceapă numai
după ce “identificatorul” verifică şi apoi demonstrează “ȘEFULUI DE LUCRARE”
că “Admiterea la lucru” se face la cablul defect (legat la pământ şi în scurtcircuit
la celălalt capăt), fiind exclusă confundarea cu cablul neafectat. Aceste situaţii
trebuie tratate ca activităţi la locuri de muncă în condiţii deosebite.
Deplasarea cablurilor şi manşoanelor se execută, de regulă, cu scoaterea de
sub tensiune a cablurilor respective. Este interzisă deplasarea cablurilor electrice
la temperaturi scăzute sau dacă prezintă deteriorări ale izolației sau ale mantalei
de protecție.
În cazul în care cablurile electrice nu pot fi scoase de sub tensiune, se admite,
în mod excepţional, deplasarea lor, pe distanţe mici, sub tensiune, în profil, cu
respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
• Lucrarea se execută în prezența “ADMITENTULUI”, după ce se anulează
automatizările care pot conduce la reanclanșarea întrerupătorului care
alimentează cablul (“RAR”, “AAR” etc);
• Deplasarea nu se va executa asupra unui cablu înghețat sau având
armatură de protecție deteriorată;
• Deplasarea se va face manual și, dacă este cazul, utilizând unelte adecvate
electroizolante;

Capitol 4 - 23/36
• Dacă pe porţiunea de cablu care trebuie deplasată există manşoane, acestea
vor fi în prealabil fixate pe scânduri, astfel încât să se excludă posibilitatea
atât a deteriorării manşoanelor, cât şi a încovoierii sau întinderii cablului
lângă manşoane;
• Toţi “EXECUTANȚII” trebuie să fie echipați corespunzător cu costum de
lucru rezistent la efectul termic al arcului electric, încălţăminte electroizolantă,
mănuşi electroizolante asociate cu mănuşi pentru protecţia mecanică, cască
de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei coborâtă.
La executarea manşoanelor şi capetelor terminale, pe cablurile de 110 kV cu
ulei sub presiune, se iau următoarele măsuri de securitate a muncii:
○ se verifică înainte de începerea lucrărilor conformitatea
echipamentelor ce urmează a fi utilizate în execuție. Acestea se
folosesc în conformitate cu metodele de lucru asociate (cort, schelă,
podină).
Eventualele intervenţii succesive în aceeaşi zonă de lucru sau în zone de lucru
diferite ale echipei de reparaţii cabluri şi ale echipei de identificare a locului defect
vor fi consemnate în “Autorizaţiile de lucru” ale celor două lucrări ca “întreruperi”
şi “reluări ale lucrărilor”.
Se admite ca în instalaţiile electrice, “ȘEFUL DE LUCRARE” care execută lucrări de
defectoscopie sau încercări cu tensiune mărită, în baza “Autorizației de lucru”,
să demonteze şi să remonteze mijloacele de protecţie din zona de lucru proprie.
“ȘEFUL DE LUCRARE” de încercări şi/sau defectoscopie trebuie să solicite
“ȘEFILOR DE LUCRĂRI” din instalaţia ce urmează a fi supusă încercărilor
întreruperea lucrărilor şi demontarea mijloacelor de protecţie în zonele de lucru,
dacă situaţia o cere.
“ȘEFII DE LUCRĂRI” ai echipelor de lucru care se retrag, trebuie să consemneze
întreruperea lucrărilor în “Autorizațiile de lucru” aflate asupra lor, iar “ȘEFUL DE
LUCRARE” de încercări şi/sau defectoscopie va reţine aceste “Autorizații de lucru”
la el. Efectuarea încercărilor este permisă numai după ce s-a făcut întreruperea
lucrărilor la toate formaţiile de lucru ce lucrează la instalaţia supusă încercărilor.
După terminarea încercărilor, demontarea instalaţiilor utilizate la încercări şi
descărcarea de sarcină capacitivă, “ȘEFUL DE LUCRARE” pentru încercări şi
defectoscopie va permite reluarea lucrărilor de către formaţiile de lucru ale căror
lucrări au fost întrerupte, înapoindu-le “AutorizațiIile de lucru” reţinute anterior.
“ȘEFII DE LUCRĂRI” trebuie să verifice şi să realizeze din nou toate măsurile
tehnice necesare în zonele de lucru proprii, confirmând aceasta prin semnarea
în “Autorizația de lucru” în partea rezervată în acest scop, la reluarea lucrării.
La executarea lucrărilor de remediere a defectelor pe cablurile instalaţiilor
interioare, se vor respecta prevederile de mai sus, făcând abstracţie de operaţiile
specifice cablurilor îngropate.

Capitol 4 - 24/36
4.3.2.2 Măsuri de securitatea muncii la executarea probelor,
încercărilor (măsurători ale echipamentelor primare, probe de
acționare, încercări cu tensiune mărită și altele asemenea)
Lucrările se execută în baza “Autorizației de lucru”.
Încercările cu tensiune mărită sau defectoscopie trebuie executate de către
minimum două “persoane autorizate” pentru executarea acestor lucrări în
conformitate cu instrucțiunile specifice de lucru.
Echipamentul sau aparatajul care urmează a fi supus încercărilor cu tensiune
mărită va fi separat de instalaţiile rămase sub tensiune prin două spaţii de
întrerupere, din care cel puţin unul vizibil, astfel:
• Separator şi întrerupător;
• Separator şi demontarea unei porţiuni din barele de legătură dintre
separator şi echipamentul supus încercării sau dezlegare a capetelor
terminale ale cablurilor;
• Se admite un singur spaţiu de întrerupere cu condiţia ca pe cuţitele
separatorului să se monteze teci sau plăci electroizolante, iar separatorul
să nu fie montat orizontal, astfel încât să nu se poată închide singur, în
cazul unei deblocări mecanice.
În instalaţiile de interior, în care nu există pereţi despărţitori faţă de celulele
vecine, se vor monta panouri sau paravane mobile sau se vor scoate de sub
tensiune instalaţiile învecinate, pe toată durata încercărilor.
În cazul în care un capăt al unui cablu sau al instalaţiei în care urmează a se
efectua încercări se află în afara incintei instalaţiei, trebuie să se ia măsuri de
îngrădire a zonei respective cu benzi de împrejmuire şi panouri de semnalizare.
În tot timpul încercărilor, îngrădirile astfel realizate vor fi supravegheate de
către o persoană cu cel puţin grupa I de autorizare, având instructaj special în
acest scop.
În cazul în care celălalt capăt al cablului care se încearcă cu tensiune mărită se
află în incinta unei staţii sau al unui post de transformare, trebuie să se monteze
panouri de semnalizare, astfel:
○ pe uşa celulei (pe îngrădirea permanentă), când capătul cablului se
află în celulă;
○ pe îngrădirea provizorie mobilă, realizată în acest scop, când capătul
cablului este scos din celulă (aceasta având îngrădirile permanente
montate).
În cazul în care un capăt al cablului se află pe un stâlp al unei linii electrice
aeriene, se admite ca la acest capăt să se realizeze un singur spaţiu de întrerupere

Capitol 4 - 25/36
vizibilă, prin dezlegarea cordoanelor de la capătul terminal şi legarea lor
rigidă la conductoarele liniei. Dacă linia electrică aeriană trebuie repusă sub
tensiune, se pot executa încercări numai când între bornele capătului terminal
şi conductoarele liniei se realizează distanţele limită (de vecinătate).
În cazul în care în zona unde urmează a se efectua încercări cu tensiune
mărită sau lucrări de defectoscopie la cabluri lucrează şi alte echipe, acestea
vor fi retrase de la lucrări la cererea “ȘEFULUI DE LUCRARE” pentru încercări,
întreruperea lucrărilor fiind consemnată în “Autorizațiile de lucru” ale
echipelor respective.
În cazul în care încercarea unui echipament, identificarea sau arderea defectelor
pe cabluri se fac din exteriorul instalaţiilor, autolaboratorul trebuie îngrădit cu
benzi de împrejmuire, pe care se vor monta, cu faţa spre exterior, indicatoare
de securitate cu inscripţia “STAI! PERICOL DE ELECTROCUTARE. ÎNCERCĂRI CU
TENSIUNE MĂRITĂ”.
Zona în care se execută lucrarea va fi supravegheată de către una sau mai multe
persoane, care vor avea numai această însărcinare.
Scurtcircuitoarele care împiedică operaţiile de identificare sau defectoscopie,
de măsurare a rezistenţei de izolaţie sau de încercare cu tensiune mărită,
trebuie demontate pe perioada lucrării, numai după conectarea conductorului/
conductoarelor prin care se aplică tensiune cablului în cauză şi numai cu
instalaţia de încercare nealimentată.
Comutarea pe alte faze trebuie să se facă după ce, în prealabil, faza pe
care s-a aplicat tensiunea a fost descărcată de sarcina capacitivă şi legată la
pământ. Descărcarea de sarcină capacitivă se face prin remontarea fazelor
scurtcircuitorului, numai cu ajutorul prăjinii electroizolante. Se admite că în
cazul instalaţiilor cu capacităţi mari faţă de pământ sau în cazul cablurilor
dezlegate de la instalaţii, să se folosească o prăjină electroizolantă de
descărcare, corespunzătoare ca dimensiuni tensiunii aplicate, legată la pământ,
şi având la capătul activ o rezistenţă de limitare a curentului de descărcare.
Descărcarea se face atingând instalaţia încărcată capacitiv cu prăjina, întâi prin
rezistenţă şi apoi direct, prăjina rămânând conectată pentru descărcare până
după montarea scurtcircuitorului. Descărcarea se poate face și prin instalațiile
automate ale autolaboratoarelor.
Conductoarele de legătură între bornele de înaltă tensiune şi echipamentul
sau aparatajul care se supune încercării de la o sursă independentă, trebuie
să fie bine fixate, astfel încât să se evite balansarea şi apropierea de instalaţiile
învecinate aflate sub tensiune, astfel:
• Distanţele între conductoarele de legătură şi instalaţiile învecinate trebuie
să fie cel puţin egale cu distanțele de vecinătate;
• În timpul montării şi demontării conductorelor de legătură, se interzic
balansările şi întinderile bruşte;

Capitol 4 - 26/36
• În cazul în care conductoarele au izolaţie corespunzătoare tensiunii de
încercare şi sunt ecranate cu tresă metalică, acestea pot fi lăsate la sol, cu
condiţia ca tresa metalică să fie legată la pământ la un capăt.
Distanţele dintre părţile conductoare ale echipamentului sau aparatajului ce
urmează a fi supus unei tensiuni mărite de la o sursă independentă şi instalaţiile
învecinate rămase sub tensiune, trebuie să fie cel puţin egale cu cele prevăzute
pentru tensiunea imediat superioară tensiunii aplicate. Se pot admite distanţe
mai mici, în conformitate cu cele precizate anterior.
Înainte de începerea arderilor defectelor pe cabluri sau a încercării cu tensiune
mărită, “ȘEFUL DE LUCRARE” trebuie să verifice personal dacă s-au luat
măsurile de securitatea muncii necesare lucrărilor, dacă personalul care execută
alte lucrări a fost evacuat, dacă persoanele însărcinate cu supravegherea zonei
de încercare se află la locul lor, dacă persoana de la capătul opus al cablului
sau din altă încăpere se află la locul său şi ştie că vor începe lucrările. După ce
membrii formaţiei de lucru care execută arderea sau încercarea şi-au ocupat
locurile, “ȘEFUL DE LUCRARE” va face apel nominal şi va întreba dacă sunt
gata pentru începerea lucrării, iar după confirmarea fiecăruia dintre aceştia, îi
va avertiza prin cuvintele „APLIC TENSIUNE!” rostite cu voce tare şi va închide
sau va dispune închiderea întrerupătorului prin care se alimentează instalaţia
de ardere/încercare.
După terminarea definitivă a arderii sau încercării, se separă vizibil instalaţia de
la sursa de alimentare, se descarcă de sarcina capacitivă a instalaţiei încercate
sau cablul pe care s-a ars defectul şi se montează la loc scurtcircuitoarele
demontate. După aceste operaţii, “ȘEFUL DE LUCRARE” avertizează cu voce
tare „S-A SCOS DE SUB TENSIUNE!”.
În timpul operaţiilor de ardere - încercare, personalul nu va sta lângă priza de
legare la pământ sau lângă conductoarele conectate la aceasta. Pentru cazurile
în care personalul de supraveghere şi pază este dispersat la distanţe mari şi nu
pot fi receptate avertizările de mai sus ale “ȘEFUL DE LUCRARE”, se vor utiliza
mijloace de comunicație portabile.

4.3.3 Prevederi specifice de securitate a muncii pentru


executarea lucrărilor la liniile electrice aeriene

Lucrările pe liniile electrice aeriene scoase de sub tensiune, la înălțime, la


elementele liniei, la coronamentul acestora, la plantarea stâlpilor, montarea
izolatoarelor, derularea, întinderea și montarea conductorului, lucrările de
demontare a liniilor, se execută în conformitate cu instrucțiunile tehnice de
lucru și metodele de lucru asociate.
În cazul lucrului la liniile electrice aeriene, se interzice atingerea elementelor
liniei electrice cu părți ale utilajelor/autoutilajelor utilizate în execuție, din
motive mecanice și electrice.

Capitol 4 - 27/36
Lucrări la tronsoanele liniilor electrice aeriene separate
vizibil prin dezlegări de cordoane sau conductoare

29. Separator MT LEA

30. Lucrare la înălțime 31. Tablou JT

Lucrarea de dezlegare şi legare a cordoanelor sau conductoarelor în instalații


electrice se execută în baza “Autorizației de lucru”.
Dezlegarea cordoanelor tronsonului de linie electrică aeriană, la care urmează
a se lucra un timp mai îndelungat, pentru separarea de restul liniei care se
repune sub tensiune, se efectuează astfel încât, după repunerea sub tensiune
a porţiunii de linie la care nu se lucrează, cordoanele dezlegate să fie prinse

Capitol 4 - 28/36
32. Lucrări la înălțime

sigur de conductoarele tronsonului pe care se lucrează, legat la pământ şi în


scurtcircuit în zona de lucru.
După dezlegarea cordoanelor, se montează scurtcircuitoare înspre tronsonul
de linie dezlegat. Montarea se face la stâlpul la care s-a făcut separarea vizibilă.
Se interzice montarea scurtcircuitoarelor la stâlpul pe care s-au dezlegat
cordoanele după repunerea liniei sub tensiune.
Pentru separarea vizibilă a unui cablu, racordat la o linie electrică aeriană, prin
dezlegare, se va proceda în mod asemănător prevederilor de mai sus.

4.3.3.1 Lucrări la tronsoanele liniilor electrice aeriene


separate vizibil prin dezlegări de cordoane sau conductoare

Lucrarea de dezlegare şi legare a cordoanelor sau conductoarelor în instalații


electrice se execută în baza Autorizației de lucru.
Dezlegarea cordoanelor tronsonului de linie electrică aeriană, la care urmează
a se lucra un timp mai îndelungat, pentru separarea de restul liniei care se
repune sub tensiune, se efectuează astfel încât, după repunerea sub tensiune
a porţiunii de linie la care nu se lucrează, cordoanele dezlegate să fie prinse
sigur de conductoarele tronsonului pe care se lucrează, legat la pământ şi în
scurtcircuit în zona de lucru.
După dezlegarea cordoanelor se montează scurtcircuitoare înspre tronsonul de
linie dezlegat. Montarea se face la stâlpul la care s-a făcut separarea vizibilă.

Capitol 4 - 29/36
Se interzice montarea scurtcircuitoarelor la stâlpul pe care s-au dezlegat
cordoanele după repunerea liniei sub tensiune.
Pentru separarea vizibilă a unui cablu, racordat la o linie electrică aeriană, prin
dezlegare, se va proceda în mod asemănător prevederilor de mai sus.

4.3.3.2 Lucrări la liniile aeriene de joasă tensiune

În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, verificarea lipsei tensiunii,


respectiv montarea clemelor scurtcircuitorului, se va face începând cu
conductorul de nul, cu excepţia cazurilor în care conductorul de nul este montat
pe partea superioară a coronamentului.
Legarea la pământ şi în scurtcircuit se aplică pe toate fazele instalaţiei sau
părţii de instalaţie, inclusiv pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene,
prin montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ
(scurtcircuitoare).
Lucrările prin urcare pe stâlpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune se
execută în conformitate cu metodele de lucru, care vor prevedea componenţa
formaţiilor de lucru, dotarea cu utilaje, dispozitive, unelte și “EIP” specific.
În cazul liniilor cu conductoare torsadate:
• Separările electrice se realizează în postul de transformare care alimentează
linia respectivă sau la primul primul punct de secționare disponibil;
• Verificarea lipsei tensiunii se face pe toate fazele, la cutiile de secționare
cele mai apropiate sau la firidele individuale;
• Legarea la pământ se realizează în postul de transformare care alimentează
linia respectivă sau la primul primul punct de secționare disponibil.
În cazul în care o linie electrică aeriană de joasă tensiune cu conductoare izolate
torsadate se continuă cu o porţiune având conductoare neizolate, la executarea
lucrărilor pe această porţiune, se vor lua toate măsurile tehnice specifice unei
“LEA” de joasă tensiune cu conductoare neizolate cumulate cu cele pentru
“LEA” cu conductoare izolate torsadate.
Este interzisă executarea de lucrări la coronamentele liniilor electrice aeriene de
joasă tensiune cu conductoare neizolate, prin urcare directă pe stâlpi, în cazul
stâlpilor metalici, de beton sau de lemn și asimilaţi acestora, fără scoaterea liniei
de sub tensiune. Aceste lucrări se execută doar cu scoaterea de sub tensiune
a instalațiilor. Sunt permise anumite lucrări la coronamentul liniilor electrice
aeriene, dar acestea se pot executa doar din nacela autoutilajului “PRB” în
conformitate cu metodele de lucru specifice acestor tipuri de activități.
Lucrul la coronamentul liniilor electrice aeriene amplasate pe stâlpi de lemn

Capitol 4 - 30/36
sau din beton afectaţi vizibil/degradați (rupți, loviți etc.), este permis numai
din nacela autoutilajului (“PRB”). În cazul utilizării unei scări, în cazul unei
suspiciuni privind starea stâlpului, înainte de sprijinirea scării de stâlp, dacă nu
este posibilă utilizarea altei metode, stâlpul se va consolida prin montarea de
dispozitive de sprijinire sau de ancorare.

4.4 Aspecte specifice pentru lucrul în instalații


electrice de joasă tensiune

Racordarea de grupuri electrogene mobile la instalaţiile de joasă tensiune este


permisă doar după separarea electrică a instalaţiei electrice ce urmează a fi
alimentată de restul reţelei electrice.
Pentru executarea de lucrări la firidele de branşament sau la cutiile de distribuţie
alimentate prin cabluri electrice subterane (radial sau prin intrare-ieşire),
separarea electrică trebuie să se realizeze de la capetele cablurilor respective.
În cazul firidelor de branşament sau al cutiilor de distribuţie alimentate printr-
un racord aerian, separarea electrică se realizează de la primul punct de separare
vizibilă din amonte.
În cazul firidelor secundare (de palier), separarea electrică se realizează de la
firida principală de branşament (nişa generală de bloc), la punctul de separare
vizibilă a coloanei colective. În aceste cazuri, limita zonelor de lucru coincide cu
limita separării electrice.
În cazul lucrărilor la coloanele electrice, separarea electrică trebuie să se realizeze
la capetele coloanelor respective, dinspre sursa de alimentare, prin:
○ separarea vizibilă din firida de branşament din amonte;
○ montarea de capace (în cazul siguranţelor fuzibile cu filet) sau de
mânere (în cazul siguranţelor cu mare putere de rupere) electroizolante,
colorate în roşu, în locul patroanelor de siguranţă scoase.

La intervențiile care presupun lucrări


la capetele unei coloane electrice,
pentru lucrul la firida dinspre sursă,
electricianul trebuie să dețină minim
grupa III de autorizare.
La întreruperea lucrului, uşa firidei
dinspre sursă se va încuia.
Pentru lucrări pe traseele cablurilor
racordate la cutiile de distribuţie
supraterane inclusiv cutiile de trecere, 33. Lucru sub tensiune

Capitol 4 - 31/36
firidele principale de branşament, cutiile de aprindere pentru iluminat public
etc., unde nu se pot monta scurtcircuitoare sau dacă montarea acestora
generează condiţii periculoase datorită imposibilităţii închiderii uşilor etc., după
întreruperea tensiunii pe cabluri şi separarea lor vizibilă, în locul siguranţelor
se montează capace sau mânere electroizolante colorate în roşu şi panouri de
semnalizare corespunzătoare. Înainte de a se atinge bara de nul a tablourilor
de distribuţie, trebuie să se verifice vizual continuitatea legăturii acesteia la
instalaţia de legare la pământ şi se va verifica lipsa tensiunii pe aceasta.
Pentru lucrări executate pe traseele cablurilor racordate la cutiile de distribuţie
subterane, în care nu se pot monta scurtcircuitoare, după întreruperea tensiunii
pe cabluri, trebuie montate pălării electroizolante şi panouri de semnalizare pe
cuţitele cutiilor terminale.
În cazul execuției de lucrări la cutiile de distribuție, indiferent care este tipul
acestora, la întreruperea lucrărilor, cu părăsirea zonei de lucru, cutia de distribuţie
deschisă nu trebuie lăsată fără supraveghere, chiar dacă este îngrădită.
În cazul legării unui branşament electric la rețeaua electrică pe un stâlp pe care
sunt și amplasate mai multe circuite electrice (stâlp comun pentru mai multe
linii electrice), în vederea racordării branşamentului trebuie să fie scoase de sub
tensiune toate circuitele neizolate. Excepție fac liniile electrice de 6-10-20 kV,
față de care se poate respecta cu strictețe distanţa de vecinătate, de cel puţin 2
m pe verticală.

4.5 Măsuri de securitate a muncii la executarea


lucrărilor la circuite secundare, instalații de
telecomunicații și telecontrol

Lucrările la circuitele secundare ale instalaţiilor de protecţie prin relee,


automatizări, comenzi, semnalizări, măsurări, telecomunicaţii, telemecanizări
şi sisteme de prelucrare automată a datelor, se execută în baza autorizației de
lucru sau în baza “ITI-PM”.
Lucrările la circuitele secundare, care impun pătrunderea în instalaţiile primare,
la distanţe mai mici decât cele de limită admisibile (vecinătate) sau în cazul
efectuării probelor de acționare cu aceste echipamente, se execută cu scoaterea
de sub tensiune a părţilor respective din instalaţiile primare.
La executarea lucrărilor, în circuitele secundare trebuie să se asigure măsuri de
delimitare materială a zonei de lucru, în aşa fel încât acestea să evidenţieze
clar instalaţiile la care se lucrează, faţă de cele la care nu se lucrează. În cazul
existenţei în panou (şiruri de cleme) a unor circuite aferente şi a altor elemente
decât cel/cele la care se lucrează, acestea nu se vor delimita, ci numai panoul
în ansamblul său.

Capitol 4 - 32/36
În cadrul acestor categorii de lucrări, se execută și lucrări de demontare
– remontare a aparatelor de măsurare, comandă, protecţie, semnalizare,
automatizare din circuitele secundare ale unor instalaţii primare aflate sub
tensiune, cu respectarea instrucțiunilor producătorilor de echipamente.
Lucrările de verificare la instalaţiile de circuite secundare trebuie să se execute,
de regulă, fără întreruperea tensiunii operative de curent continuu şi alternativ,
precum şi a tensiunilor şi curenţilor de măsurare, cu condiţia ca personalul să
folosească scule electroizolante sau electroizolate pentru lucrul sub tensiune şi
mijloace individuale de protecţie electroizolante adecvate.
Lucrările la circuitele secundare care necesită întreruperea tensiunii in circuitele
de c.c. si c.a. trebuie să se execute numai după verificarea lipsei acesteia cu
aparate standardizate.
În timpul lucrului, întreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de
curent aflate în sarcină se va executa numai după scurtcircuitarea lor prealabilă
prin blocurile de încercare sau prin realizarea unor punţi cu cleme special
prevăzute în acest scop, astfel încât secundarul transformatoarelor de curent
să fie permanent închis. După realizarea acestei scurtcircuitări, este interzisă
executarea de lucrări la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent,
între bornele şi blocul de încercare sau clemele de scurtcircuitare.
Lucrările la unitățile periferice ale separatoarelor telecomandate, ale
întrerupătoarelor de manevrare sub sarcină (“IMS”) și cele aferente posturilor
de transformare și punctelor de alimentare în care nu este neceasară scoaterea
de sub tensiune a echipamentelor primare aferente, se execută în baza “ITI-
PM” cu aprobarea personalului de comandă operativă.

4.6 Măsuri de securitate a muncii la executarea


măsurărilor cu aparate portabile

Măsurările cu aparate portabile în instalaţiile electrice de joasă, medie şi înaltă


tensiune se execută, în mod direct sau indirect, pe secundarul transformatoarelor
existente în instalaţii.
Se permite executarea unor măsurări folosind transformatoarele de măsură
montate provizoriu, dar numai pe baza “Autorizaţiei de lucru”, în care trebuie
să se stabilească în mod concret măsurile de securitate a muncii care trebuie luate.
Lucrătorii care participă la realizarea măsurărilor trebuie să utilizeze echipamentul
individual de lucru pentru prezența riscului electric.
Măsurările directe în instalaţiile de joasă tensiune cu ampermetrul, voltmetrul, trusa
wattmetrică, contorul etalon şi cleştele ampermetric se execută, după caz, pe bază
formelor organizatorice definite în prezentul document, de regulă în baza “AS” și
“ITI-PM”. Măsurările privind continuitatea siguranţelor de la circuitele de tensiune
şi măsurările de tensiune la consumatori, se pot executa de către electricieni cu
minimum grupa a III-a de autorizare.

Capitol 4 - 33/36
34. Măsurare rezistență izolație

Nu se permite folosirea clemelor de tip crocodil la circuitele de curent.


Măsurările directe cu megohmmetrul asupra instalaţiilor (aparataj electric,
cabluri etc.) trebuie să se execute în următoarele condiţii:
• Se execută în baza formelor organizatorice definite în prezentul document,
de regulă, în baza “AS” și “ITI-PM”;
• Instalaţia în care se fac măsurările trebuie să fie separată electric şi
descărcată de sarcină capacitivă, înaintea fiecărei măsurări;
• Celelalte lucrări asupra instalaţiei respective trebuie întrerupte şi personalul
trebuie evacuat, în zonă rămânând numai “EXECUTANȚII” măsurării. În
cazul în care instalaţia supusă măsurărilor este separată prin dezlegări de
cordoane, prin dezlegări de conductoare de la aparataj sau prin
demontarea unei porţiuni de bare de restul instalaţiei care rămâne legată
la pământ şi în scurtcircuit, lucrările în aceste zone de lucru pot continua în
timpul măsurării cu megohmmetrul în instalaţia dezlegată;
• În punctele accesibile ale instalaţiilor asupra cărora se efectuează măsurările
şi care nu sunt îngrădite, în incinte neîncuiate, trebuie să se posteze personal
de pază;

Capitol 4 - 34/36
• Este interzisă atingerea bornelor aparatului, cordoanelor sau instalaţiei
încercate, înainte de descărcarea de sarcină capacitivă, a acesteia.
Măsurările directe pe joasă și medie tensiune cu cleştele ampermetric şi
verificările cu indicatorul de corespondenţă a fazelor se execută cu luarea
următoarelor măsuri:
• Dispozitivele se utilizează conform metodelor de lucru asociate;
• În timpul execuției, lucrătorii ocupă o poziție comodă, de echilibru stabil;
• Se păstrează distanţele minime admise, pe tot parcursul realizării
operațiilor, între electricienii care execută măsurările şi părţile aflate sub
tensiune;
• În timpul executării măsurării, personalul executant și aparatele de măsură
nu se vor afla în atingere cu îngrădiri sau părţi metalice ale instalaţiei.

35. Măsurare rezistență de izolație

Note

Capitol 4 - 35/36
Capitol 4 - 36/36
Cuprins
Cap.5 Prevederi operative pentru execuţia lucrărilor sub
tensiune
5.1 Prevederi generale pentru executarea lucrărilor sub tensiune în
instalaţiile electrice de joasă tensiune
5.2 Prevederi specifice pentru executarea lucrărilor sub tensiune în
instalaţiile electrice de joasă tensiune
5.2.1 Aspecte operative specifice
5.2.2 Lucrări de montare/demontare a contoarelor de energie
electrică
5.2.3 Lucrări la instalațiile electrice de iluminat exterior
5.2.4 Lucrări în instalaţii electrice interioare

Capitol 5 - 1/10
Cap.5 Prevederi operative pentru
execuţia lucrărilor sub tensiune

5.1 Prevederi generale pentru executarea lucrărilor sub


tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune

Se pot executa lucrări sub tensiune exclusiv la joasă tensiune. Prin instalaţii
electrice de joasă tensiune se înţeleg instalaţiile legate galvanic la reţelele cu
neutrul legat la pământ, la care tensiunea de lucru între fiecare fază şi pământ,
în regim normal de funcţionare, nu depăşeşte 250 V şi instalaţiile legate
galvanic la reţelele cu neutrul izolat faţă de pământ la care tensiunea de lucru
între faze, în regim normal de funcţionare, nu depăşeşte 1000 V (exclusiv).
Se consideră lucrul sub tensiune la joasă tensiune, atunci când “EXECUTANTUL”
intră deliberat în contact cu acele componente neizolate aflate sub tensiune ale
instalaţiei electrice, utilizând mijloace de protecţie şi dispozitive electroizolante.
Pentru execuţia lucrărilor sub tensiune, echipamentele de lucru şi protecţie
trebuie să corespundă funcţional scopului pentru care sunt destinate,
personalul este obligat să le folosească la lucrări, conform prevederilor prezentei
“Instrucţiuni” şi celorlate documente asociate (metode de lucru, fişe tehnice de
verificare). La execuţie se utilizează scule şi dispozitive de lucru concepute şi
adaptate în mod special pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile
electrice de joasă tensiune. Sculele şi dispozitivele se folosesc asociate cu alte
mijloace de protecţie electroizolante.
Persoana care efectuează lucrări sub tensiune trebuie să fie autorizată, în
conformitate cu reglementările legislative şi procedurile organizaţionale
pentru autorizare în vigoare şi întruneşte condiţiile impuse pentru executarea
lucrărilor sub tensiune.
Executarea lucrărilor sub tensiune, în instalaţiile de joasă tensiune, se realizează
de regulă de personalul operativ al ENEL Distribuţie.
Pentru efectuarea unor eventuale lucrări sub tensiune de către personalul
delegat, cerințele ce trebuie îndeplinite de personalul executant se stabilesc în
conformitate cu procedurile organizaționale în vigoare şi/sau cele contractuale.

Capitol 5 - 2/10
36. Admitere la lucrare

37. Completarea autorizației de lucru

Capitol 5 - 3/10
Din punctul de vedere al aprobărilor, lucrările sub tensiune în instalaţiile de
joasă tensiune, se pot executa de către personalul propriu al ENEL, astfel:
○ în baza instrucţiunilor tehnice interne de securitate în muncă pentru
lucrul sub tensiune;
○ în baza atribuţiilor de serviciu pentru personalul operativ pentru
lichidarea deranjamentelor, respectându-se metodele de lucru sub
tensiune.
Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă
tensiune, sunt necesare următoarele măsuri organizatorice:
• Îndeplinirea formelor de lucru prin completarea înregistrărilor dedicate
pentru lucrul în bază de “AL”, “ITI-PM” sau “AS”;
• “Admiterea la lucru”;
• Controlul activităţii echipei şi supravegherea în timpul lucrului.
Corespunzător măsurilor organizatorice de securitate a muncii, sunt
răspunzători de pregătirea şi executarea lucrărilor sub tensiune “EMITENTUL”,
“ADMITENTUL”, “ȘEFUL DE LUCRARE” şi “EXECUTANȚII”, în conformitate cu
răspunderile şi responsabilităţile din prezentul document.
Dispunerea executării lucrărilor sub tensiune se face de către “EMITENTUL”
care aparţine UNITĂȚII RESPONSABILE CU EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR
ELECTRICE. Se admite, de asemenea, acordarea dreptului de a dispune
executarea de lucrări sub tensiune, pentru:
○ personalul “PRAM” din cadrul unităţii, pentru circuite secundare,
instalaţii de telecomandă, telecontrol, telecomunicaţii.
Persoanele care dispun executarea de lucrări sub tensiune răspund de:
○ necesitatea lucrării;
○ calificarea persoanelor implicate în executarea lucrărilor sub tensiune.
Măsurile tehnice de securitate a muncii la executarea lucrărilor direct
asupra părților aflate sub tensiune în contact sunt următoarele:
• Identificarea instalaţiei (locului) în care urmează a se lucra cu modalitățile
indicate în prezentul document;
• Verificarea vizuală a continuităţii legării la pământ a părţilor metalice care
în mod normal nu trebuie să fie sub tensiune;
• Verificarea lipsei de tensiune efectuată la părţile metalice, cu detectorul de JT;
• Delimitarea materială a zonei de lucru şi asigurarea protecţiei împotriva
părţilor instalaţiei şi/sau a instalaţiilor învecinate rămase sub tensiune,
după caz, precum şi montarea panourilor de semnalizare de securitate;

Capitol 5 - 4/10
• Luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;
• Asigurarea că în spatele şi în părţile laterale ale locului de intervenție nu
sunt în apropiere alte părţi aflate sub tensiune neîngrădite sau neprotejate,
astfel încât să existe suficient spaţiu, care să permită efectuarea mişcărilor
necesare la lucrare, în condiţii de securitate.
La executarea lucrărilor sub tensiune, se admite şi se practică de regulă
cumularea funcţiei de “ADMITENT” cu cea de “ȘEF DE LUCRARE”.
“ADMITENTUL” care este şi “ȘEF DE LUCRARE” răspunde de:
○ luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea
lucrărilor fără pericol, conform prevederilor, în conformitate cu
forma organizatorică utilizată şi cu metodele de lucru, corectitudinea
şi justeţea acestora;
○ componenţa echipei, din punct de vedere numeric şi calitativ
(referitor la competenţă şi grupă de autorizare);
○ instructajul membrilor echipei în ceea ce priveşte riscurile şi măsurile
de securitate a muncii specifice lucrării de executat;
○ controlul activităţii echipei şi supravegherii membrilor acesteia în
timpul execuţiei lucrării.
Începerea lucrărilor sub tensiune se va face numai după delimitarea materială a
zonei de lucru şi luarea măsurilor tehnice.
Pentru ca “EXECUTANȚII” să cunoască exact limitele zonei de lucru, “ȘEFUL DE
LUCRARE” prezintă acestora:
○ delimitarea materială a acesteia;
○ conţinutul lucrării şi modul de realizare, precizând care sunt sarcinile
fiecărui membru al echipei de lucru;
○ măsurile de securitate a muncii specifice lucrării de executat;
○ confirmă că în spate şi în părţile laterale nu sunt elemente ale
instalaţiei aflate sub tensiune neîngrădite, neseparate, izolate,
precum şi că există suficient spaţiu care să permită “EXECUTANȚILOR”
să execute operaţiile de lucru în condiţii de securitate.
“ȘEFUL DE LUCRARE” poate participa la executarea efectivă a lucrărilor, prin:
○ executarea acelor operaţii care necesită un nivel de competenţă
specifică pe care doar el o deţine;
○ controlul calităţii lucrărilor;
○ executarea operaţiilor care din punct de vedere tehnologic presupun
participarea sa.
Mutarea într-o altă zonă de lucru presupune reluarea întregului proces şi

Capitol 5 - 5/10
implementarea tuturor măsurilor, aşa cum sunt definite acestea în prezentul
document. Se interzice lucrul sub tensiune la joasă tensiune în următoarele condiţii:
○ pe timp de noapte;
○ vreme nefavorabilă (precipitaţii, ceaţă densă, vizibilitate redusă,
descărcări atmosferice, vânt puternic);
○ imposibilitatea asigurării măsurilor tehnice şi organizatorice care se
impun pentru executarea lucrărilor sub tensiune în contact, definite
în prezentul capitol.
Este interzisă secţionarea nulului liniilor electrice aeriene de joasă tensiune aflate
sub tensiune dacă nu s-a realizat în prealabil continuitatea prin şuntare directă
sau prin legare la pământ a celor două părţi lângă secţionare. La executarea
lucrărilor sub tensiune, este obligatorie utilizarea pe toată durata lucrării a
echipamentului individual de protecţie pentru lucrul în prezența riscului electric.
Lucrările care se pot executa sub tensiune în contact la joasă tensiune
trebuie să fie clar identificate la nivelul fiecărei unități, iar în execuție
se respectă principiile definite în prezentul document și prevederile
metodelor de lucru asociate.

5.2 Prevederi specifice pentru executarea lucrărilor


sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune

5.2.1 Aspecte operative specifice

Se interzice executarea de lucrări în contact la porțiunea de instalație electrică


cuprinsă între bornele de joasă tensiune ale transformatoarelor MT/JT,
transformatoarele de servicii auxiliare din stațiile electrice, și tablourile de
joasă tensiune, cu excepția măsurătorilor de curent prin metoda inductivă și
verificarea lipsei de tensiune efectuată cu un detector unipolar la clemele cu
perforare a izolației și legarea imediată la pământ și în scurtcircuit a cablului.
Lucrările de măsurări de tensiune și de verificare a corespondenței fazelor se
execută numai în aval, de întrerupătoarele generale sau de linie din tablourile
de joasă tensiune din posturile de transformare; înainte de efectuarea lucrării,
se verifică legarea la pământ a neutrului de joasă tensiune al transformatorului.
La manevrarea siguranţelor din cutiile de distribuţie, “EXECUTANTUL” trebuie
să fie echipat corespunzător, în conformitate cu prevederile documentelor
asociate (metode de lucru, “ITI”). Pentru montarea și demontarea siguranţelor
“MPR” se utilizează mânerul electroizolant cu manşon de protecţie a braţului.
Lucrările de la cutiile de distribuţie subterane, fără scoaterea de sub tensiune a
tuturor elementelor de instalaţie din interiorul acestora, trebuie să se execute cu
luarea următoarelor măsuri:

Capitol 5 - 6/10
• Scoaterea siguranţelor de pe toate circuitele;
• Montarea pălăriilor, prelatelor sau tecilor electroizolante pe cuţitele sau
furcile fixe ale plecărilor, indiferent dacă sunt sau nu sub tensiune;
• Executarea pe rând, numai la câte o fază, a reviziei contactelor la cuţitele
de pe plecări, celelalte rămânând izolate cu teci;
• Întreruperea tensiunii pe cablul racordat la cutia terminală la care se
lucrează, în cazul lucrărilor de înlocuire a acesteia;
• Supravegherea permanentă a membrilor formaţiei de lucru de către
“ȘEFUL DE LUCRARE”.

5.2.2 Lucrări de montare/demontare a contoarelor de


energie electrică

Lucrările de montare și demontare a contoarelor electrice se execută în baza


“ITI-PM”, cu respectarea prevederilor instrucțiunilor și a metodelor de lucru
asociate. Montarea, respectiv demontarea contoarelor electrice se poate face
cu realizarea separării electrice sau sub tensiune, dar fără sarcină electrică.

5.2.3 Lucrări la instalațiile electrice de iluminat exterior

Lucrările la instalațiile electrice de iluminat exterior se fac în conformitate cu


prevederile prezentului document și a instrucțiunilor asociate – instrucțiuni
tehnice interne, metode de lucru, alte instrucțiuni proprii de securitate și
sănătate în muncă (de exemplu – lucru la înălțime etc.).
Verificarea şi reglarea instalaţiilor de automatizare a aprinderii şi stingerii
iluminatului exterior se poate face fără scoaterea lor de sub tensiune, pe
bază de “ITI-PM”. În prealabil, trebuie să se verifice lipsa tensiunii pe carcasa
panoului metalic pe care sunt montate aparatele de automatizare a aprinderii.
Lucrările la cutiile de aprindere pentru iluminatul exterior se vor executa în baza
“AL” sau “ITI-PM” şi trebuie să se realizeze următoarele măsuri:
• Separarea electrică se va face prin scoaterea siguranţelor aferente coloanei
(cablului) de alimentare a iluminatului exterior, de la tabloul de distribuţie
al postului de transformare şi legarea acestei coloane (cablu) la pământ şi
în scurtcircuit. În cazul existenţei mai multor puncte de aprindere în aceeaşi
zonă sau localitate, se vor separa, în plus, şi reţelele de iluminat exterior, la
primele puncte de separare vizibilă;
• Respectarea prevederilor specifice pentru lucrul în instalații de joasă
tensiune din prezentele instrucţiuni specifice la lucrările din tablourile
de distribuţie din posturi de transformare, care cuprind şi echipamentul de
comandă a aprinderii şi stingerii iluminatului exterior;

Capitol 5 - 7/10
• Separarea electrică a circuitului de comandă şi legarea la pământ şi în
scurtcircuit, în punctele de aprindere adiacente, dacă aprinderea şi
stingerea iluminatului public sunt comandate de la distanţă.
În timpul executării lucrărilor la instalaţiile de iluminat fără scoaterea de sub
tensiune a acestora, electricienii utilizează echipamentul individual de protecţie
şi sculele electroizolante pentru lucrul sub tensiune în contact.
Pentru protecţia lucrătorilor împotriva radiaţiilor ultraviolete emise de sursa de
iluminat, electricienii utilizează în execuție viziera de protecţie a feței.
La executarea celorlalte categorii de lucrări proprii instalaţiilor de iluminat
(plantare-demontare stâlpi, întindere-demontare conductoare electrice aeriene
sau cabluri subterane), se respectă prevederile prezentei instrucţiuni, altor
instrucțiuni proprii și metode de lucru asociate.

5.2.4 Lucrări în instalaţii electrice interioare

Lucrările la instalațiile electrice de iluminat din încăperi (birouri, holuri, camere


de comandă etc.) se execută pe bază de “ITI PM” sau “AS”, de către un
electrician care deține cel puţin grupa I de autorizare. Lucrările la instalațiile
electrice interioare din sălile de conexiuni, staţiile electrice interioare, hale și
altele asemenea, se execută pe bază de “ITI-PM” şi “AS” de către doi electricieni,
dintre care cel puţin unul cu grupa a III-a de autorizare.
La executarea lucrărilor fără scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor interioare,
electricienii trebuie să respecte prevederile prezentelor instrucţiuni şi să utilizeze
scule electroizolante şi echipamentul individual de protecţie corespunzător
lucrului sub tensiune pentru această categorie de lucrări.
La executarea lucrărilor la înălţime în instalaţiile electrice interioare se respectă
prevederile specifice acestui mediu de lucru, utilizând echipamente, utilaje şi
mijloace de protecţie adecvate, în conformitate cu instrucțiunile asociate.

Note

Capitol 5 - 8/10
Capitol 5 - 9/10
Capitol 5 - 10/10
Cuprins
Cap.6 Măsuri pentru execuţia de lucrări în vecinătatea părţilor
active ale instalaţiilor electrice
6.1 Prevederi generale
6.2 Prevederi specifice pentru executarea de lucrări în vecinătatea
liniilor electrice cu conductor neizolat
6.3 Prevederi specifice pentru executarea de lucrări în vecinătatea
părților active ale instalațiilor de medie sau înaltă tensiune în
posturi, stații electrice

Capitol 6 - 1/10
Cap.6 Măsuri pentru execuţia de
lucrări în vecinătatea părţilor
active ale instalaţiilor electrice

6.1 Prevederi generale

Noțiunea de “Lucrul în vecinătate” este definită în “Capitolul 3” al prezentului


document.
Zona din vecinătate este o zonă care înconjoară zona de lucru sub tensiune.
Executarea lucrărilor în vecinătate fără scoaterea de sub tensiune a
instalaţiilor electrice din exploatare este admisă în situaţia în care zona
de lucru este situată la o distanţă mai mare decât limita admisă (distanţa
de vecinătate), definită în prezentul document, şi sunt luate măsurile
tehnice pentru lucrul în condiții de securitate.
Dacă o lucrare trebuie să fie executată în vecinătatea părților care nu pot fi
scoase de sub tensiune, trebuie să fie implementate suplimentar față de măsuri
tehnice pentru execuția lucrării și măsuri suplimentare specifice de securitate,
așa cum sunt acestea prezentate în “Capitolul 3” al prezentului document.
Pentru ținerea sub control a riscului electric în cazul efectuării de lucrări
în vecinătatea părților active, se adoptă “măsurile de protecție prin
intermediul barierelor fixe” sau “metoda respectării distanței sigure”, așa
cum sunt acestea definite în capitolul “Lucrul în vecinătate”, cu precizarea că
este interzisă apropierea de părțile active ale instalației electrice sub limita de
vecinătate “DV”.
La execuție, lucrătorii nu pot pătrunde practic în zona de lucru sub tensiune
cu nicio parte a corpului, sau cu materialele, uneltele, echipamentele sau
dispozitivele pe care le manevrează, oricare ar fi mișcările pe care le-ar face,
fiind luate măsurile tehnice pentru asigurarea acestei măsuri. În special, trebuie
să se acorde atenție la manevrarea obiectelor lungi, cum ar fi spre exemplu
echipamentele, extremitățile cablurilor, tuburile, scările etc.
Înainte de începerea unei lucrări în vecinătate, “ȘEFUL DE LUCRARE”
efectuează instruirea adecvată a personalului implicat în execuţie, pentru
păstrarea cu stricteţe a distanţei de vecinătate, iar executanţilor care îşi
desfășoară activitatea în vecinătatea părţilor active aflate sub tensiune trebuie
să li se prezinte riscurile şi măsurile de securitate implementate în acest sens.

Capitol 6 - 2/10
Pentru executarea de lucrări la distanţă mai mare decât distanţa de vecinătate,
faţă de părţile aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice, trebuie să se
realizeze următoarele măsuri tehnice:
○ identificarea instalaţiei (elementului/echipamentului) la care urmează
a se lucra, cu modalitățile indicate în “Capitolul 3” al prezentului document;
○ verificarea vizuală a continuităţii legării la pământ a părţilor metalice
care în mod normal nu trebuie să fie sub tensiune;
○ delimitarea materială a zonei de lucru şi asigurarea protecţiei
împotriva părţilor instalaţiei şi/sau a instalaţiilor învecinate rămase
sub tensiune, montarea panourilor de semnalizare de securitate şi/
sau marcarea limitei de acces;
○ luarea tuturor măsurilor pentru evitarea accidentelor de orice altă
natură (de exemplu lucrul la înălțime, natură neelectrică).
În timpul executării lucrărilor la distanţă mai mare decât limita admisă (distanţa
de vecinătate), faţă de părţile aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice, sunt
interzise:
○ demontarea îngrădirilor permanente sau să se pătrundă dincolo de
acestea;
○ urcarea pe elemente ale unei instalații electrice – de exemplu, ale
posturilor de transformare aeriene, pe suportul aparatajului aflat
sub tensiune, pe îngrădirile permanente.

6.2 Prevederi specifice pentru executarea de lucrări


în vecinătatea liniilor electrice cu conductor neizolat

Este permisă executarea de lucrări în vecinătatea liniilor electrice cu conductor


neizolat sub tensiune, doar dacă este garantat faptul că nu este posibilă
intrarea în zona de vecinătate:
○ a vreunui “EXECUTANT”, indiferent de mișcările pe care le face,
chiar și involuntare, cu corpul sau cu mijloacele de lucru utilizate sau
orice alte obiecte (de exemplu crengi tăiate în faza de cădere);
○ cu nicio parte a vreunui utilaj de montat și/sau utilaje speciale
folosite la execuția lucrării (automacara, “PRB” etc.).
Utilajele (“PRB”, automacarale etc.) utilizate la executarea unor lucrări în
apropierea de linii electrice aeriene cu conductor neizolat aflate sub tensiune,
trebuie să fie poziționate astfel încât în timpul amplasării și acționării lor, respectiv
a manipulării sarcinii, în condiții de maximă extensie ale utilajului și în toate
celelalte poziții în care ar putea ajunge chiar și accidental (autoplatforma, sarcina
etc.), să fie asigurată respectarea cu strictețe a distanţelor de vecinătate între
conductoarele liniei şi/sau oricare parte a utilajului, respectiv a sarcinii, și garantate
aceste distanțe de vecinătate, așa cum sunt ele definite în prezentul document.

Capitol 6 - 3/10
38. EIP pentru lucru la înălțime

Capitol 6 - 4/10
39. EIP pentru lucru la înălțime

Capitol 6 - 5/10
40. Lucru sub tensiune în LEA JT cu conductoare neizolate

41. Montare scară extensibilă pe stâlp

Capitol 6 - 6/10
În cazul apariției unei situații de urgență în care o parte a autoutilajului s-a
apropiat de conductoarele liniei electrice sub tensiune sub limita admisă, se
interzice coborârea sau urcarea personalului din/în autoutilaj și se procedează
la scoaterea de sub tensiune a liniei electrice.
În cazul în care se execută activități în vecinătatea liniilor electrice cu conductor
neizolat sub tensiune, acestea se execută cu “Autorizație de lucru”, în care
trebuie să fie clar specificate, ca urmare a unei atente evaluări, măsurile de
securitate care trebuie implementate pentru execuție, făcându-se referire
specială la părțile active învecinate zonei de lucru, precum și la:
• Modul de poziționare a eventualelor echipamente pentru lucrul la
înălțime;
• Modul de poziționare a eventualelor utilaje speciale;
• Modalitățile de execuție a lucrărilor, cum ar fi activitățile de curățire
a culoarelor liniilor electrice, pentru a se evita în orice situație intrarea în
zona de vecinătate, în cazul crengilor tăiate, luând în considerare și faza
de cădere.
Nu intră în această categorie activitățile de executat în vecinătatea liniilor
electrice, care prevăd lucrări doar la sol, cu utilizarea unor mijloace de lucru
și obiecte de dimensiuni mici (cum ar fi tăierea arbuștilor), care în condiții de
maximă extensie nu pot ajunge în zona de vecinătate.
Eliberarea/curățirea culoarelor liniilor electrice aeriene prin tunderea copacilor
se realizează în conformitate cu metodele de lucru asociate. Dacă la executarea
acestor lucrări în vecinătatea unei instalații sub tensiune sunt garantate
condițiile de mai sus, iar sculele, utilajele, crengile și copacii tăiați nu ajung sub
limita admisibilă de apropiere (minimă de vecinătate), atunci aceste lucrări pot
fi realizate fără scoatere de sub tensiune.

6.3 Prevederi specifice pentru executarea de lucrări


în vecinătatea părților active ale instalațiilor de
medie sau înaltă tensiune în posturi, stații electrice

În cazul execuției unor lucrări electrice sau manevre în vecinătatea unor părți
active, de către personalul operativ, nu este obligatorie execuția acestor
lucrări cu “Autorizație de lucru”, trebuie doar să fie respectate prevederile
prezentului document și distanțele de vecinătate.
În cazul unor lucrări neelectrice care trebuie să fie executate în interiorul unor
posturi sau stații electrice care din construcție respectă distanțele standard,
pentru activitățile care trebuie executate în vecinătatea părților active și
execuția presupune doar utilizarea unor obiecte de o asemenea dimensiune
încât, oricare ar fi mișcările ce se fac, chiar și cele involuntare, nu se poate
ajunge sub distanța minimă de vecinătate și nu presupune urcare de la sol,

Capitol 6 - 7/10
pentru acestea nu se prevăd cerințe speciale, trebuind doar să fie respectate cu
strictețe prevederile prezentului document și distanțele de vecinătate.
În general, pentru controlul riscului electric, se adoptă metoda respectării cu
strictețe a distanței de securitate.
Pentru garantarea acestei distanțe de securitate, în cazul execuției de lucrări
în posturi sau stații electrice diferite de cele la care s-a făcut referire în primele
două paragrafe ale acestui subcapitol, lucrările se execută cu “Autorizație de
lucru” în care se specifică:
○ punctele de delimitare ale zonei de lucru;
○ modul de poziționare a eventualelor echipamente pentru lucrul la
înălțime;
○ modul de poziționare a eventualelor utilaje speciale;
○ modalități de execuție a lucrărilor, pentru a se evita în orice situație
intrarea în zona de vecinătate.

42. Indicatoare de securitate

Capitol 6 - 8/10
43. Indicatoare de securitate

Pentru instalarea barierelor fixe pentru crearea condițiilor de


protecție obținută prin intermediul “barierelor fixe” la medie și
înaltă tensiune, se aplică metoda de lucru fără tensiune.

La amplasarea transformatoarelor de putere “IT/MT” cu ajutorul


automacaralelor, activitatea trebuie să se dezvolte într-o zonă de lucru scoasă
complet de sub tensiune în afara zonei de vecinătate.
Luându-se în considerare caracteristicile mijloacelor de lucru utilizate în această
activitate, pentru garantarea acestei condiții, o persoană calificată aparținând
“Unității Executante” și un reprezentant al “Unității de Exploatare” trebuie
să supravegheze respectarea zonei de lucru definită în șantier, pe toată durata
de funcționare a automacaralei.
Persoana care are responsabilitatea să monitorizeze această activitate trebuie
să utilizeze mijloace de semnalizare adecvate, pentru a fi capabilă să dispună
oprirea mișcării pentru prevenirea depășirii limitei zonei de lucru.

Note

Capitol 6 - 9/10
Capitol 6 - 10/10
Cuprins
Cap.7 Activități în instalații electrice fără risc electric și fără scoaterea
de sub tensiune a instalațiilor

Capitol 7 - 1/4
Cap.7 Activități în instalații electrice
fără risc electric și fără scoaterea
de sub tensiune a instalațiilor
În timpul supravegherii sau controlului instalaţiilor electrice, este interzis să se
demonteze îngrădirile permanente ale instalațiilor sub tensiune și/sau lucrătorii
să pătrundă dincolo de acestea. Este permisă deschiderea unor ferestre de
acces, capace, cu scopul de face controlul vizual al indicației echipamentelor,
fară a se depăși însă planul delimitat de acestea, cu vreo parte a corpului sau cu
alte echipamente.
La supravegherea instalaţiilor electrice, electricienii au ca sarcină să
urmărească fizic traseul liniilor şi semnalizările echipamentelor, în scopul de a
culege date pentru planificarea intervențiilor operative, în vederea menţinerii
în funcționare a instalaţiilor electrice.
Controlul instalațiilor electrice se execută de către:
• personalul de deservire operativă a instalațiilor, în stațiile cu personal;
• personalul operativ al ENEL;
• personalul tehnico-ingineresc cu drept de control.
Controlul trebuie să se efectueze de către o echipă formată din minim două
persoane:
• în instalaţii cu risc ridicat şi specific;
• în spații închise unde sunt amplasate instalaţii electrice la care accesul
se face prin trape;
• pe timp de noapte sau vizibilitate redusă (viscol, furtună, ceaţă, ploi
torenţiale).
La efectuarea controlului în instalaţiile electrice de înaltă tensiune interioare
sau exterioare, uşa de intrare în incinta în care sunt amplasate instalațiile
trebuie să fie încuiată din interior, de către persoanele care execută controlul,
în aşa fel încât să nu fie permis accesul persoanelor străine, dar în același timp,
în caz de nevoie, modalitatea de blocare trebuie să permită posibilitatea de
ieşire rapidă a persoanelor.
La efectuarea controlului în condiţii de noapte sau de vizibilitate redusă, este
obligatorie iluminarea spațiului prin aprinderea becurilor din incinte sau
folosirea unor surse independente de lumină. În timpul efectuării unui control,
este interzisă:
• executarea oricăror lucrări;

Capitol 7 - 2/4
• demontarea îngrădirilor permanente ale instalaţiilor electrice;
• urcarea pe stâlpii liniilor electrice;
• urcarea pe structurile metalice sau pe echipamentele instalațiilor.
În cazul în care la control se constată o defecțiune în instalație, persoanei care
execută controlul îi este interzisă apropierea de locul de defect, înregistrează
doar informația, acțiunile următoare se programează și se realizează în
conformitate cu prevederile prezentului document și a celor asociate.
Este interzisă parcurgerea pe sub conductoare a traseului liniei electrice aeriene
la efectuarea controlului pe timp de noapte, sau dacă acesta se execută ca
urmare a unei declanşări a liniei (chiar și în cazul unui “RAR” reuşit).
În cazul în care se depistează că defectul este un conductor rupt, căzut la pământ
sau suspendat, ca urmare a controlului efectuat, persoana care face controlul
este obligată să ia măsuri de prevenire împiedicând accesul persoanelor
sau animalelor în locul de defect (organizarea unei paze la locul de defect,
fixarea pe ţăruşi a unor panouri de securitate de interzicere etc.) şi să anunţe
operativ situația, pentru luarea de măsuri corespunzătoare, în conformitate cu
prevederile prezentului document.
Măsurarea gabaritelor şi a săgeţii conductoarelor liniilor electrice aeriene
aflate sub tensiune, cu aparatele destinate acestui scop, este permisă numai de
la sol.
Pentru executarea măsurătorilor rezistenţei de dispersie a prizelor de
pământ de la liniile electrice aeriene și a tensiunii de pas și atingere în stații
electrice, posturi de transformare și puncte de alimentare, se vor respecta
următoarele:
• Operaţiile de întrerupere şi refacere a racordării prizei de pământ la
aparataj și cele de efectuare a măsurătorilor se execută folosind
“EIP” conform evaluării de risc;
• Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, fără
întreruperea racordării acesteia la stâlp, trebuie să se facă folosind
încălţăminte electroizolantă şi cască de protecţie a capului;
• În timpul măsurării rezistenţei de dispersie a prizei de pământ,
cu întreruperea racordării acesteia la stâlp, este interzisă atingerea
stâlpului cu vreo parte a corpului;
• Este interzisă efectuarea măsurărilor electrice în timpul descărcărilor
atmosferice.

Capitol 7 - 3/4
Note

Capitol 7 - 4/4
Cuprins
Cap.8 Prevederi generale și specifice pentru executarea
manevrelor
8.1 Prevederi generale de securitate în muncă la efectuarea
manevrelor
8.2 Prevederi specifice de securitate pentru manevrele în instalaţiile
electrice de medie şi înaltă tensiune
8.3 Prevederi specifice de securitate pentru manevrele în instalaţiile
electrice de medie şi înaltă tensiune

Capitol 8 - 1/6
Cap.8 Prevederi generale și specifice
pentru executarea manevrelor

8.1 Prevederi generale de securitate în muncă la


efectuarea manevrelor

Personalul care efectuează manevre utilizează mijloacele individuale de


protecţie pentru prevenirea riscului electric în conformitate cu prevederile
prezentului document și a metodelor de lucru asociate aplicabile.
La executarea manevrelor, personalului îi este interzis să atingă direct
părţile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune.
De regulă, executarea manevrelor se face de către doi electricieni, având
minim grupele de autorizare din punct de vedere “SSM” IV, respectiv II.
În cazul în care manevrele se execută de doi electricieni, este obligatoriu ca
ambii “EXECUTANȚI” să cunoască perfect manevra și să răspundă solidar de
corectitudinea modului în care se realizează manevra.
Electricianul cu grupă superioară IV este “RESPONSABILUL DE MANEVRĂ” și
cel cu grupa de autorizare inferioară II este “EXECUTANTUL DE MANEVRĂ”.

44. Montare dispozitiv de legare la pământ și în scurtcircuit

Capitol 8 - 2/6
“RESPONSABILUL DE MANEVRĂ” indică “EXECUTANTULUI” succesiunea
operaţiilor, se asigură că “EXECUTANTUL” a înţeles mesajul corect și
supraveghează realizarea fiecarei operaţii în ordinea prestabilită (în foaia de
manevră, atunci când se utilizează un astfel de document). Ambii electricieni
trebuie să cunoască perfect manevra ce urmează a fi executată şi răspund
solidar de corectitudinea executării acesteia.
Executarea manevrelor de către un singur electrician este permisă numai
în situaţii clar definite, în care “EXECUTANTUL” are competenţa necesară şi
minim grupa a IV-a de autorizare, iar activitatea se desfăşoară în:
• Instalaţii electrice de joasă tensiune, cu excepţia instalaţiilor electrice
subterane la care accesul se realizează prin trape de acces (spaţii închise);
• În staţiile de transformare cu personal, deservite operativ de o singură
persoană, la:
○ broşarea-debroşarea întrerupătoarelor;
○ verificarea lipsei tensiunii;
○ închiderea-deschiderea cuţitelor de legare la pământ (“CLP”);
○ la acţionarea aparatelor de comutaţie de la distanţă (din camera de
comandă a staţiei sau prin telecontrol).

În cazul manevrelor executate de o singură persoană, aceasta cumulează


responsabilităţile “RESPONSABIL DE MANEVRĂ” şi “EXECUTANT DE
MANEVRĂ”.

8.2 Prevederi specifice de securitate pentru manevrele


în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune

Manevrele în instalaţiile electrice de înaltă şi medie tensiune se execută, în


conformitate cu prevederile “Regulamentului general de manevre în
instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune” – NTE 009/03/00 –, a
prezentului document şi a instrucţiunilor de lucru asociate.
Manevrele în instalaţiile electrice de medie și înaltă tensiune trebuie să fie
executate numai după:
• Primirea aprobării sau a dispoziției de executare;
• Identificarea instalației, echipamentului și elementului obligatoriu la fața
locului, unde urmează a se executa manevra. 15

Excepția de la această regulă o constituie cazurile care nu suferă amânare


(incendii, catastrofe naturale, pericol iminent de distrugere a utilajului, pericol
de accidente), când manevrele se pot efectua sau conduce, în mod excepțional,
fără aprobarea prealabilă a treptei de dispecer care are echipamentul în

15
Principiile privind identificarea elementului care urmează a se manevra sunt aceleaşi cu cele prezentate în “Subcapitolul 3.2”.

Capitol 8 - 3/6
autoritate de conducere operativă, cu anunțarea ulterioară a acesteia. De
necesitatea efectuării manevrelor, fără anunțare prealabilă, răspund persoanele
care au luat această decizie.
Atunci când se efectuează manevre prin intermediul dispozitivelor electrice
de reţea, “EXECUTANTUL DE MANEVRĂ” trebuie să fie întotdeauna
supravegheat de “RESPONSABILUL DE MANEVRĂ”. O manevră se consideră
finalizată numai după finalizarea schimbului de mesaje privind confirmarea
executării, între “EXECUTANȚI” și persoana care le-a aprobat sau le-a dispus, în
conformitate cu prevederile organizaționale.
În cazul în care manevrele se execută sub coordonare, este interzis să se treacă
la executarea unei grupe distincte de operaţii sau a unei operaţii distincte, fără
a avea dispoziţia treptei de comandă operativă care coordonează manevrele.
Treapta de comandă operativă, cea care coordonează execuția manevrelor, va
considera operaţiile dispuse executate numai după ce primeşte confirmarea de
realizare a operațiilor.
Un electrician care execută operaţiile de verificare a lipsei tensiunii și de
închidere a “CLP”-urilor trebuie să dețină minim grupa a II-a de autorizare.
Este interzisă manevrarea siguranţelor de medie și înaltă tensiune sub tensiune.

8.3 Prevederi specifice de securitate pentru manevrele


în instalațiile electrice de joasă tensiune

Efectuarea manevrelor în instalaţiile electrice de joasă tensiune se execută în


conformitate cu prevederile organizaționale în vigoare.
Manevrele în instalaţiile electrice de joasă tensiune trebuie să fie executate
numai după identificarea instalației și aparatului care urmează a fi acționat. 16

Manevrarea sub tensiune a siguranţelor de joasă tensiune este permisă


numai în cazurile în care nu există pentru elementul protejat prin siguranţele
respective un întreruptor (separator, contactor etc.) propriu circuitului respectiv,
care să permită întreruperea tensiunii numai la elementul în cauză, astfel încât
manevrarea siguranţelor să se facă fără tensiune.
Manevrarea siguranţelor de JT tip “MPR” trebuie efectuată de un electrician
al echipei de lucru formată din doi electricieni, care dețin minim grupa a II-a
de autorizare, în conformitate cu metoda de lucru aplicabilă, fiind echipați
corespunzător cu costum de lucru rezistent la efectul termic al arcului electric
și utilizând casca de protecţie a capului cu viziera de protecţie a feţei, precum și
mânerul pentru acţionarea siguranţelor cu manşon de protecţie a braţului. În
cazul în care manevrarea siguranţelor tip “MPR” se execută de către un singur
electrician, acesta trebuie să deţină minim grupa a IV-a de autorizare.

16
Principiile privind identificarea elementului care urmează a se manevra sunt aceleaşi cu cele prezentate în “Subcapitolul 3.7”.

Capitol 8 - 4/6
Note

Capitol 8 - 5/6
Capitol 8 - 6/6
ANEXE
Cuprins
Anexe
Anexa 1 Lista de referinţă a reglementărilor legislative şi tehnice
Anexa 2 Lista abrevierilor
Anexa 3 Ghid de terminologie
Anexa 4 Lista categoriilor de lucrări care se pot executa fără
autorizație de lucru

Anexe - 2/18
Anexa 1

LISTA DE REFERINŢĂ A REGLEMENTĂRILOR


LEGISLATIVE ŞI TEHNICE

Reglementări legislative:
• Legea nr. 319 din 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Hotărârea de Guvern nr. 1.425 din 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006;
• Hotărârea de Guvern nr. 1.146 din 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
• Hotărârea de Guvern nr. 1.048 din 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă;
• Hotărârea de Guvern nr. 971 din 2006 privind cerinţele minime pentru
semnalizare de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
• Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2006 privind cerințele minime de
securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
cu toate modificările şi completările ulterioare.

Reglementări tehnice:
• SR EN 50110-1 / 2013 – Exploatarea instalaţiilor electrice
• SR EN 61936-1 / 2011 - Instalații electrice cu tensiuni alternative nominale
mai mari de 1kV. Partea 1: Reguli comune.
• NTE 009/10/00 - Regulament general de manevre în instalaţiile electrice
de medie şi înaltă tensiune
• NTE 010/11/00 - Norma tehnică privind stabilirea cerinţelor pentru
executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice

Anexe - 3/18
Anexa 2

LISTA ABREVIERILOR

• SSM - Securitate şi sănătate în muncă


• IP SSM – Instrucțiune proprie de securitate şi sănătate în muncă
• ITI PM sau ITI SSM – Instrucțiune tehnică de securitate şi sănătate în muncă
• NTE – Normă tehnică energetică
• SR EN – Standard Român Normă Europeană
• ISCIR – Inspecția de stat pentru controlul cazanelor, recipienților sub presiune
și instalațiilor de ridicat
• PRB – Platformă ridicătoare cu braț
• CO – Centru Operativ
• UO – Unitate Operativă
• TVI – Telecontrol și verificări instalații
• PRAM – Protecții, reglaje, automatizări și măsurători
• LEA – Linie electrică aeriană
• LES – Linie electrică subterană
• PT – Post de transformare
• PA – Punct de alimentare
• AL – Autorizație de lucru
• AS – Atribuție de serviciu
• DV – Dispoziție verbală
• PV – Proces verbal
• ALS – Autorizație de lucru simplificată
• JT – Joasă tensiune
• MT- Medie tensiune
• IT – Înaltă tensiune
• CLP – Cuțite de legare la pământ
• c.a. – curent alternativ
• c.c. – curent continuu
• DP – Dispozitive de protecție
• EIP – Echipament individual de protecție

Anexe - 4/18
Anexa 3

GHID DE TERMINOLOGIE

Activitate de exploatare - ansamblul activităţilor, inclusiv lucrările necesare


pentru a permite funcţionarea instalaţiilor electrice.
Activitate operativă - ansamblul operaţiilor, respectiv manevrele şi lucrările pe
care le execută personalul operativ.
Autoadmitere - acţiunea prin care un “ADMITENT” cumulează și funcția de
“ȘEF DE LUCRARE”.
Autorizație – aprobare scrisă sau instrucțiune oficială.
Barieră – element care asigură protecţia împotriva atingerilor directe în toate
direcțiile de acces obişnuite.
Decopertare completă a cablurilor - constă în îndepărtarea pământului şi
nisipului din preajma acestora, astfel încât să fie posibilă observarea întregii
suprafeţe a cablurilor în lungimea săpăturii realizate.
Deranjament/incident – eveniment neprevăzut survenit în timpul exploatării
instalațiilor electrice, caracterizat prin defectarea sau/și deteriorarea unei/
unor echipamente sau părți din rețeaua electrică, care perturbă funcționarea
ei normală la JT – MT – IT (prin convenție se stabilește că se utilizează noțiunea
“deranjament” la joasă tensiune și “incident” pentru medie și înaltă tensiune).
Dispozitiv pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit a instalaţiilor
electrice - mijlocul de prevenire şi protecţie colectivă împotriva electrocutării
în cazul apariţiei accidentale a tensiunii în zona de lucru. Din categoria acestor
mijloace fac parte:
• Cuţitele de legare la pământ;
• Dispozitivele mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitoare);
• Dispozitivele de descărcare a sarcinii capacitive din elementele bateriilor de
condensatoare;
• Dispozitivele pentru descărcarea de sarcină capacitivă a cablurilor după
încercări.
Dispoziţie verbală (DV) - dispoziţia dată direct, prin viu grai, de către
“EMITENT”, pentru executarea unei (unor) lucrări.

Anexe - 5/18
Distanța de vecinătate – distanța limită până la care se pot apropia fără
pericol persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori
pentru asigurarea zonei de lucru în instalațiile electrice aflate sub tensiune sau
în timpul executării lucrărilor în aceste zone.
Ecran de protecție – ecran utilizat pentru a separa un circuit electric și/sau
conductoarele de părțile active periculoase.
Echipament individual de protecție (EIP) - echipamentul destinat să fie
purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor
riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de
muncă precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest
scop.
Fişa tehnică de verificare – document controlat, care defineşte activităţile de
verificare şi control a echipamentelor/uneltelor/aparatelor/echipamentelor
individuale/colective de protecție înainte de utilizare şi cele periodice, pentru
utilizarea acestora în condiţii de securitate, periodicitatea şi modalităţile
de verificare fiind corelate cu instrucţiunile producătorilor şi cu prevederile
reglementărilor legislative în vigoare.
Fără tensiune – o tensiune nulă sau aproape de zero, adică absența tensiunii
și/sau fără sarcină electrică prezentă.
Fenomen electric periculos – sursă potențială de vătămare corporală sau
de afectare a sănătății din cauza prezenței energiei electrice într-o instalație
electrică.
Indentificator – electricianul autorizat care deține minim grupa IV de
autorizare pentru efectuarea lucrărilor de defectoscopie care execută
localizarea, identificarea și secționarea cablurilor electrice.
Instalație electrică - ansamblu de echipamente electrice utilizate pentru
producerea, transportul, transformarea, distribuția și utilizarea energiei
electrice.
Instalaţie electrică de înaltă tensiune - instalaţia la care tensiunea de lucru
a părţilor active, în regim normal de funcţionare, este egală sau mai mare cu
110 kV.
Instalaţie electrică de medie tensiune - instalaţia electrică la care tensiunea
de lucru a părţilor active, în regim normal de funcţionare, este mai mare decât
valorile prevăzute pentru instalaţia electrică de joasă tensiune, dar mai mică
de 110 kV.
Instalaţie electrică de joasă tensiune (JT) - instalaţia de curent alternativ sau
de curent continuu la care tensiunea de lucru a părţilor active, în regim normal
de funcţionare, se află în următoarele limite:

Anexe - 6/18
• Cel mult 250 V faţă de pământ, în cazul reţelelor legate la pământ;
• Cel mult 1000 V între părţile active, în cazul reţelelor izolate faţă de pământ.
Instalaţie electrică în exploatare - instalaţia care a fost pusă sub tensiune cel
puţin o singură dată şi care poate fi repusă sub tensiune prin manevrarea
aparatajului de comutaţie, prin legarea cordoanelor la liniile electrice aeriene,
prin montarea unor porţiuni de bare sau prin legarea conductoarelor la
aparataj.
Instalaţie electrică cu supraveghere (staţii, camere de comandă etc.) - instalaţia
în care personalul de deservire operativă asigură supravegherea, controlul,
realizarea manevrelor şi/sau a unor lucrări în baza formelor organizatorice
asupra acesteia, prin una din următoarele modalităţi:
• Prezenţa directă în instalaţie (instalaţie electrică cu supraveghere
permanentă);
• Prezenţa într-un loc stabilit, unde personalul primeşte informaţii din
instalaţia respectivă (instalaţie electrică telecomandată sau supravegheată
de la domiciliu).
Instalaţie electrică scoasă de sub tensiune - instalaţia separată electric care a
fost legată la pământ şi în scurtcircuit.
Instalația electrică interferentă – instalația electrică sau un element al unei
instalații electrice care nu constituie obiect al lucrărilor dar a cărui prezență
poate influența execuția lucrărilor.
Instrucţiune tehnică internă de protecţie a muncii (ITI-PM codificată ITI-
SSM) – document aprobat de conducerea unității (subunității), întocmit pentru
executarea unor lucrări tip, în condiţii tehnice şi organizatorice similare, în
instalaţii electrice, având scheme şi tipuri constructive asemănătoare.
Lucrare - ansamblu de operaţii al cărui scop este executarea, modificarea,
repararea sau întreţinerea unei instalaţii electrice.
Lucrare electrică – activitate la o instalație electrică sau în vecinatatea acesteia,
cum ar fi încercarea, măsurarea, repararea, înlocuirea, modificarea, extinderea,
montarea, mentenanța și verificarea.
Lucrare de altă specialitate, în domeniul neelectric - ansamblul de operaţii
care se execută asupra unei părţi de instalaţie care nu necesită calificare în
domeniul electric (vopsitorie, zidărie, curăţenie, lăcătuşerie etc).
Lucru/Activitate lucrativă – orice formă de activitate lucrativă sau de lucru în
domeniul electric sau neelectric, când există posibilitatea unui fenomen electric
periculos.
Lucru fără tensiune – lucrare la instalațiile electrice care nu sunt nici sub

Anexe - 7/18
tensiune, nici încărcate electric, dar care se realizează după ce se iau toate
măsurile pentru a preveni pericolele electrice.
Lucru în vecinătatea părţilor active neizolate – activitate în cursul căreia
lucrătorul pătrunde în zona învecinată, fie cu părţi ale corpului, fie cu scule sau
cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub
tensiune.
Lucru sub tensiune - activitate în cursul căreia lucrătorul intră deliberat în
atingere directă cu părţile active, sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub
tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu unelte/scule, echipamente sau
dispozitive pe care le manevrează. La joasă tensiune, lucrul sub tensiune este
realizat atunci când lucrătorul atinge părțile active neizolate. La medie și înaltă
tensiune, lucrul sub tensiune se realizează atunci când lucrătorul pătrunde
în zona de lucru sub tensiune, indiferent dacă atinge sau nu părțile active
neizolate.
Manevre de rețea - manevre prin care se modifică starea electrică a unui
sistem, concepute pentru a identifica/elimina un defect, sau pentru a modifica
configurația unei rețele.
Manevre pentru lucrări - manevre care permit crearea unei zone de lucru
pentru executarea de lucrări în instalații electrice.
Metodă de lucru – document controlat, o instrucţiune de lucru de securitate
şi sănătate în muncă, care defineşte modalitatea în care se utilizează un
echipament/o unealtă/un aparat/un echipament individual/colectiv de
protecţie, sau în care se realizează o lucrare, pentru a se elimina riscurile de
accidentare.
Mijloace de protecție electroizolante/dispozitiv de protecție - mijloacele
destinate protecției împotriva riscurilor de accidentare provocate de curentul
electric.
Mijloc de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru - elemente
destinate marcării zonei de lucru pentru îngrădirea accesului persoanelor
neavizate în zonă, depăşirea granițelor acesteia de către lucrători, cum ar fi:
bariere, frânghii şi benzi pentru împrejmuire/îngrădire, panouri şi paravane
mobile pentru împrejmuire/îngrădire, panouri de semnalizare de securitate ș.a.
Parte activă – conductor sau parte conductoare destinată a fi pusă sub tensiune
în funcționare normală, inclusiv conductorul neutru (N), dar prin convenție
se exceptează conductorul PEN, PEM sau PEL, conductoare de protecție, care
îndeplinesc simultan funcția de conductor de protecție și conductor neutru.
Pericol electric - risc de vătămare corporală din cauza unui fenomen electric.
Personal operativ – personalul ENEL autorizat care desfașoară activități operative.

Anexe - 8/18
Personal de exploatare - personalul unităților operative care execută activități
operative și/sau lucrări în instalații electrice.
Personal delegate - personalul care nu aparține unității care are în exploatare
instalația electrică, dar care este autorizat să desfășoare activități în instalația
electrică.
Persoana calificată (în domeniul electric) - persoana care are o pregătire,
cunoștințe și experiența corespunzătoare care să îi permită să analizeze riscurile
și să evite pericolele pe care le poate produce electricitatea.
Persoana instruită - persoana suficient de informată de către o persoană
calificată, pentru a fi capabilă să evite pericolele pe care le poate provoca
electricitatea.
Personal autorizat din punct de vedere al securității muncii - persoana care
deţine unul din cele cinci grade de autorizare I – V.
Risc electric – combinația între probabilitatea de apariție și gravitatea de rănire
sau de afectare posibilă a sănătății unei persoane expuse la unul sau mai multe
fenomene electrice periculoase.
Separare electrică – deconectarea completă a oricărei legături electrice de la
un dispozitiv sau de la un circuit, în raport cu alte dispozitive sau circuite care
creează o separare fizică capabilă să reziste la diferențele de potențial posibile
între dispozitiv sau circuit și alte circuite.
Staţie electrică de transformare - zonă electrică “îngrădită” în care există
un ansamblu de elemente - instalaţii electrice de conexiuni, transformatoare
de forţă, instalaţii auxiliare prin care se realizează procesul de distribuţie al
energiei electrice prin conexiunea unor linii electrice.
Zonă învecinată – spațiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune.
Zonă de lucru – loc, amplasament sau zonă unde vor fi, sunt sau au
fost efectuate lucrări. Este un spaţiu delimitat material şi/sau imaginar
(tridimensional), în care se află partea din instalaţia electrică la care se execută
o lucrare la un moment dat, pentru asigurarea căreia trebuie/sunt/au fost luate
măsurile tehnice de securitatea muncii, prevăzute în prezenta instrucţiune și
în cele asociate, în vederea eliminării/diminuării riscurilor de accidentare sau
îmbolnăvire profesională.
Zonă de lucru sub tensiune - spaţiu în jurul părţilor active la care nivelul de
izolație pentru prevenirea pericolului electric nu este asigurat atunci când sunt
atinse sau când se pătrunde acolo fără măsuri de protecție.

Anexe - 9/18
Note

Anexe - 10/18
Anexa 4

LISTA CATEGORIILOR DE LUCRĂRI CARE SE POT


EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE LUCRU

Anexe - 11/18
Formele Componenta
Nr.
Tipul organizatorice minimă a echipei de Documente conexe
Crt. Categoria de lucrări
instalațiilor pentru executarea lucru (grupe minime - exemplificare
lucrărilor de autorizare)

Anexe - 12/18
Intervenții pe linii electrice în cablu fără a
se ajunge în contact cu partea conductoare
(conductor electric), precum:
- Identificarea traseului de cablu;
1 - pozarea firului pilot de tragere și a cablurilor
IT, MT, JT AS 2 (III+I)
în tuburi de protecție existente;
- montarea și recuperarea sistemelor de
protecție a tuburilor.
Executarea curăţeniei în încăperi supraterane, ITI SSM 02, ITI SSM 03,
2 subterane, stații de transformare ce conţin IT, MT, JT AS, ITI PM 2 (IV+II)
ITI SSM 04
instalaţii electrice în exploatare
ITI SSM 08 (A,B), ITI
3 Recoltare probe ulei echipament IT, MT AS, ITI PM 2 (IV+II)
SSM 09
Lucrări la bateriile de acumulatoare din staţiile
şi punctele de alimentare (completare cu apă
4 IT, MT AS, ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 10, ITI SSM 11
distilată, măsurarea densităţii şi temperaturii
electrolitului pe elemente, etc.)
Completarea sau montarea indicatoarelor de
5 securitate şi a inscripţiilor de indicare din staţii IT, MT, JT AS, ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 12
şi posturi de transformare
Lucrări la instalaţiile de aer comprimat din
staţii de transformare şi puncte de alimentare,
6 IT, MT ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 14
care nu implica scoaterea de sub tensiune a
instalațiilor primare
Lucrări la instalația de ventilație și releul de
7 IT, MT ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 15
gaze la transformatoarele de putere
Lucrări la instalații de redresare sau
8 IT ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 17
convertizoare statice
Lucrări la instalaţiile de iluminat general şi de
9 IT AS, ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 19
siguranţă din staţii de transformare
Lucrări în tunelurile, podurile şi canalele de
10 IT, MT, JT AS, ITI PM 1 (IV) SAU 2 (IV+II) ITI SSM 20
cabluri din staţii și posturi de transformare
ITI SSM 21
11 Control vizual al instalațiilor electrice IT, MT, JT IT, MT, JT AS, ITI PM -
(A,B,C,D,E,F,G,H,I)
Înlocuirea patroanelor fuzibile ale siguranţelor
de joasă tensiune din posturi de transformare, ITI SSM 22,
12 cutii de distribuţie, firide de branşament, JT AS, ITI PM 2(IV+II) EM 2025 RO,
tablouri de distribuţie la consumatori şi altele EV 0126 RO
similare
Înlocuirea patroanelor fuzibile ale siguranţelor ITI SSM 23,
13 din circuitele de servicii interne de cc şi ca din JT AS, ITI PM 2(IV+II) EM 2025 RO,
staţii de transformare EV 0126 RO
Lucrări la instalaţiile de ventilaţie montate in
14 MT ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 26
posturile de transformare
Măsurări de sarcină şi tensiune cu aparate
portabile în instalaţiile de joasă tensiune
15 JT AS, ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 32
(posturi de transformare, cutii de distribuţie,
LEA, abonaţi)
16 Dezlegări/legări de cabluri JT AS, ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 35 (A, B)
ITI SSM 36, ITI SSM 39,
Lucrările la firidele de branșament / la cutiile
17 JT ITI PM 2 (III+I) EM 0370 RO,
de distribuţie
EM 0290 RO
Efectuarea săpăturilor de decopertare a
18 IT, MT, JT ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 38, IL 10-04
cablurilor

Anexe - 13/18
Formele Componenta
Nr.
Tipul organizatorice minimă a echipei de Documente conexe
Crt. Categoria de lucrări
instalațiilor pentru executarea lucru (grupe minime - exemplificare
lucrărilor de autorizare)

Anexe - 14/18
Demontarea şi montarea contoarelor ITI SSM 40.1.1,
19 monofazate
JT ITI PM 1(IV)
ITI SSM 40.1.2
ITI SSM 40.2.1,
ITI SSM 40.2.2,
ITI SSM 40.2.3,
20 Demontarea şi montarea contoarelor trifazate JT ITI PM 2 (IV+II)
ITI SSM 40.2.4,
ITI SSM 40.2.5,
ITI SSM 40.2.6
Lucrări asupra instalaţiilor de iluminat exterior ITI SSM 42, ITI SSM 43,
21 stradal şi de incintă
JT AS, ITI PM 2 (III+I)
ITI SSM 44
Lucrări de remediere şi prevenire a
deranjamentelor în instalațiile electrice de
22 JT AS, ITI PM 2(IV+II) ITI SSM 45 (A,B)
joasă tensiune, inclusiv alimentarea provizorie
a consumatorilor
Lucrări la stâlpii liniilor electrice aeriene
(consolidarea stâlpilor, completarea
pământului în fundaţii, verificarea gradului
23 de putrezire sau corodare, scliviseli la IT, MT, JT AS, ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 46
stâlpi de beton, executarea gropilor pe un
traseu existent, vopsirea părţilor metalice,
completarea indicatoarelor de securitate, etc.)
ITI SSM 47,
Lucrări de tundere a pomilor şi de defrişare a EM 0020 RO,
culoarelor liniilor electrice aeriene în cazul în
24 IT, MT, JT AS, ITI PM 2 (III+I) EM 0021 RO,
care activitate nu prevede depășirea limitei de
distanță de proximitate EM 0191 RO,
EM 1090 RO
Echilibrări de sarcină pe fazele LEA de joasă
25 JT AS, ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 48, ITI SSM 49
tensiune cu conductor izolat sau neizolat
Racordarea grupurilor electrogene pentru
26 JT ITI PM 2 (IV+II) ITI SSM 50
intervenţii
27 Citirirea contoarelor de energie la abonați JT AS, ITI PM 1(III) / 1(IV) ITI SSM 51A
Programarea și/sau reprogramarea contoarelor
28 JT ITI PM 1(IV) ITI SSM 51B
electronice de energie electrică
ITI SSM 54,
Lucrări la circuite secundare, instalații de ITI SSM 55,
telecomunicații și telecontrol, numai atunci ITI SSM 56A,
29 când se execută măsurători,verificări și probe
IT, MT, JT ITI PM 2 (III+I)
ITI SSM 56B,
fără acționarea echipamentului primar. ITI SSM 57,
ITI SSM 64
Înlocuire acumulatorilor unităților periferice
30 IT, MT ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 56B
(UP)
ITI SSM 58,
Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de EM 2023 RO,
31 pământ
IT, MT, JT AS, ITI PM 2 (III+I)
EM 2024 RO,
EV 0124 RO
32 Măsurarea cu megohmetru IT, MT AS, ITI PM 2(IV+II) ITI SSM 59
Montarea şi schimbarea aparatelor de măsură
33 IT ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 61
pe tablouri din staţii de transformare
Depistarea punerilor la pământ în circuite de
34 IT AS, ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 64
cc în staţii
Verificări şi lucrări la servicii interne de cc şi ca
35 JT AS, ITI PM 2 (III+I) ITI SSM 65
în staţii

Anexe - 15/18
Formele Componenta
Nr.
Tipul organizatorice minimă a echipei de Documente conexe
Crt. Categoria de lucrări
instalațiilor pentru executarea lucru (grupe minime - exemplificare
lucrărilor de autorizare)

Anexe - 16/18
EM 1147 RO,
Verificare prezenței/absenței tensiunii în
36 IT, MT, JT AS 2(IV+II) EM 1148 RO,
instalațiile elctrice
EM 1180 RO
Verificarea corespondenței fazelor în EM 1150 RO,
37 instalațiile electrice de MT
MT AS 2(IV+II)
EM 2020 RO
Supravegherea periodică / programată a
38 IT, MT AS 2(IV+II) PE 505/1995
instalațiilor electrice
Intervenții simple de remediere a incidentelor
pe liniile electrice de MT în caz de avarii:
- înlocuire izolatori;
- înlocuirea siguranțelor de MT în posturile de
transformare aeriene sau zidite
- înlocuire clema de prindere; Instrucțiune de lucru
39 - înlocuire cordoane de legătură detensionate MT AS+ALS 2(IV+II)
specifică IL-10-02
(coarbe);
- înlocuire legătură de siguranță de pe izolator;
- îndepărtarea corpurilor străine / animalelor
/ păsărilor de pe conductoarele LEA sau
coronament;
- înlocuirea descărcătoarelor.
EM 1135 RO,
EM1136 RO,
EM1141 RO,
EM1144 RO,
EM1147 RO,
EM1148 RO,
EM1175 RO,
Montarea și demontarea dispozitivelor mobile
40 IT, MT, JT AS 2(IV+II) EM1180 RO,
de legare la pământ și în scurtcircuit
EM1182 RO,
EM1183 RO,
EM1185 RO,
EM1186 RO,
EM SCC 01 RO,
EM SCC 03 RO,
EM SCC 09 RO

Anexe - 17/18
Anexe - 18/18

S-ar putea să vă placă și