Sunteți pe pagina 1din 16

LEGISLATIE DESEURI

I. LEGISLAŢIE CADRU PRIVIND DEŞEURILE

II. LEGISLAŢIE PRIVIND FLUXURILE SPECIFICE DE DEŞEURI

II.1 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE

II.2 DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

II.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ

II.4 BATERII ŞI ACUMULATORI

II.5 ULEIURI UZATE

II.6 UTILIZAREA ÎN AGRICULTURĂ A NĂMOLURILOR DE EPURARE

II.7 PCB-uri ŞI PCT-uri

II.8 DEŞEURI REZULTATE DE LA INDUSTRIA DIOXIDULUI DE TITAN

II.9 DEŞEURI DIN INDUSTRIA MINIERA

III. LEGISLAŢIE PRIVIND OPERAŢIILE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

III.1 DEPOZITARE

III.2 INCINERARE

III.3 IPPC

IV. LEGISLAŢIE PRIVIND TRANSPORTUL, IMPORTUL ŞI EXPORTUL


DEŞEURILOR ÎN, DIN ŞI ÎN AFARA COMUNITĂŢII EUROPENE

1
I. LEGISLAŢIE CADRU PRIVIND DEŞEURILE

 Directiva 2006/12/CE privind deşeurile

 Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase

Ordonanţa de Urgenţã nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (Publicată în


Monitorul Oficial nr. 283 din 22. 06.2000) aprobată, modificată şi completată cu
Legea nr. 426/2001 (Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 411 din 25. 07.
2001), modificată şi completată cu Ordonanţa de Guvern nr. 61/2006 (Publicată
în Monitorul Oficial nr. 790 din 19. 08. 2006) aprobată, modificată şi completată
cu Legea nr. 27/2007
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 18. 01. 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale


de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 954 bis/18.10.2004)

Hotărârea Guvernului nr. 358/2007 pentru modificarea anexei nr.2 ”Planul


naţional de gestionare a deşeurilor” la Hotărârea Guvernului nr.1470/2004
privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului
naţional de gestionare a deşeurilor
(Publicată în Monitorul Oficial nr.271/24.04.2007)

Ordinul comun al MMGA şi al MEC nr. 1364/1499/2006 de aprobare a


planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr.232/04.04.2007)

Decizia Comisiei 2000/532/CE (modificată de Decizia 2001/118/CE, Decizia


2001/119/CE şi Decizia 2001/573/CE) de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deşeuri în conformitate cu art. 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE şi a
Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în conformitate
cu art. 1 alin. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind pãstrarea de înregistrãri legate


de gestionarea deşeurilor şi o listã de deşeuri, inclusiv cele periculoase
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 5.09.2002)

Alte acte de reglementare cu relevanţă în domeniul deşeurilor industriale

Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale


reciclabile (Publicată în Monitorul Oficial nr.66/07.02.2001) aprobată şi modificată
prin Legea nr. 465/2001 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 422/30.07.2001),
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2003 (Publicată în Monitorul Oficial
nr. 461/28.06.2003), modificată şi completată cu Legea nr. 138/2006 (Publicată
în Monitorul Oficial nr. 426/17.05.2006), modificată şi completată cu Legea nr.
27/2007 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 18. 01. 2007)

2
Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 160/24.02.2004)

Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în


urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 1.261/28.12.2004)

II. LEGISLAŢIE PRIVIND FLUXURILE SPECIFICE DE DEŞEURI

II.1 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE

 Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje


 Directiva 2004/12/CE pentru modificarea Directivei 94/62/CE privind
ambalajele şi deşeurile de ambalaje
 Directiva 2005/20/CE privind amendarea Directivei 94/62/CE privind
ambalajele şi deşeurile de ambalaje

 Decizia 97/129/CE cu privire la marcarea şi identificarea ambalajelor


 Decizia 1999/177/CE cu privire la stabilirea condiţiilor pentru derogarea
referitoare la paleţii din plastic cu conţinut de metale grele
 Decizia 2001/171/CE cu privire la stabilirea condiţiilor pentru derogarea
referitoare la recipientele din sticlă cu conţinut de metale grele
 Decizia 2006/340/CE ce amendează Decizia 2001/171/EC cu privire la
condiţiile de derogarea referitoare la recipientele din plastic cu conţinut de
metale grele

Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi


deşeurilor de ambalaje
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005)

Hotărârea Guvernului nr. 1872/2006 din 21/12/2006 pentru modificarea şi


completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10/01/2007)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind


constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456/25/05/2006)

3
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1140/2006 pentru
modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.
493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a
operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind
realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 31/10/2006 )

Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al


ministrului economiei şi comerţului nr. 1229/731/1095/2005 pentru
aprobarea “Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice
în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale
de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje”
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12.01.2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 194/2006 pentru


modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi
apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei
şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi
criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării
responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deşeurilor de ambalaje
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/06/2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 360/2006 din


22/05/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului
şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea
Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/06/2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1325/2006 din


02/06/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului
şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea
Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/06/2006)

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 968/2006 privind


modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al
ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor
de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor
de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11/10/2006)

4
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1462/2006 privind
modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al
ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor
de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor
de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11/10/2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 665/2006 privind


modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al
ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor
de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor
de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11/10/2006)

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1121/2006 privind


stabilirea modalităţii de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de
materiale în scopul colectării selective
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 25/05/200)

 Decizia 2005/270/CE referitoare la stabilirea formatului bazei de date


referitoare la ambalaje

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind


procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18/10/2005

 Decizia nr. 2001/524/CE privind publicarea referinţelor pentru standardele


europene cu privire la ambalaje

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 128/2004 privind


aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele
europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri
de ambalaje,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 19 martie 2004)

Alte acte de reglementare cu relevanţă în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de


ambalaje

Hotărârea Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului


"Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET
postconsum în vederea reciclării"
( Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 19/02/2004 )

5
Hotărârea Guvernului nr. 989/2005 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea
sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea
reciclării",
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 02/09/2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 117/2004 privind


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.
166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare
a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării"
( Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 01/06/2004)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 367/2004 din


31/08/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi
gospodăririi apelor nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului
"Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET
postconsum în vederea reciclării"
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 07/09/2004)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 614/2004 privind


modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Normele metodologice de aplicare a
Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea
sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în
vederea reciclării", aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi
apelor nr. 117/2004
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 26/01/2005)

II.2 DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

 Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi


electronice

 Directiva 2003/108/CE de amendare a Directiva 2002/96/CE privind deşeurile


de echipamente electrice şi electronice

Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente


electrice şi electronice
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 10/06/2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 901/2005 privind


aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru
securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 12/10/2005)

6
Ordinul comun al MMGA şi al MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura
de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor
privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente
electrice şi electronice
(Publicat în Monitorul Oficial nr.1 din 3/01/2006)

Ordinul comun al MMGA şi al MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea


Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 21/12/2005)

Ordinul comun al MMGA şi al MEC nr. 1269/820/2006 pentru modificarea


Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului
economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare,
reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 20/12/2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 556/2006 privind


etichetarea specificã aplicatã echipamentelor electrice şi electronice
introduse pe piaţã dupa 31 Dec 2006
(Publicat în Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 66/2006 privind


înfiinţarea Comisiei pentru Evaluarea şi Autorizarea entităţilor colective ce
preiau responsabilitatea atingerii ţintelor anuale de refolosire, valorificare şi
reciclare a DEEE
(nepublicat in Monitorul Oficial)

Directiva 2002/95/CE privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe


periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Hotărârea Guvernului nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii


anumitor substanţe periculoase în EEE
(Publicată în Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005)

Hotărârea Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea şi


modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor
substanţe periculoase în EEE (Publicată în Monitorul Oficial nr
822 din 12.09.2005)

7
II.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ

Directiva 2002/53/CE privind vehiculele scoase din uz

 Decizia Comisiei 2002/525/CE care modifică şi completează anexa II a D


2000/53/CE
 Decizia Comisiei 2003/138/CE privind normele de codificare a
componentelor şi materialelor VSU
 Decizia Comisiei 2003/138/CE privind chestionarul de raportare a statelor
membre pentru implementarea Directiva 2002/53/EC privind vehiculele
scoase din uz
 Decizia Comisiei 2005/293/CE care stabileşte reguli detaliate cu privire la
monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare
prevăzute în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind vehiculele scoase din uz

Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 din 21/12/20042005 privind


gestionarea vehiculelor scoase din uz
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2005)

Hotărârea Guvernului nr. 1313/2006 din 20/09/2006 pentru modificarea şi


completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 09 octombrie 2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 625/2007 privind


aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii
economici a obiectivelor prevăzute la art.15 alin (1) şi (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

Ordinul comun al MMGA şi al MEC nr. 88/110/2005 privind materialele şi


componentele de VSU ce fac excepţie de la aplicarea articolului 4 al HG nr.
2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 260 din 29 martie 2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1224/2005 privind


aprobarea procedurii şi condiţiilor de autorizare a entitãţilor legale de
asumare a responsabilitãţilor pentru stabilirea ţintelor anuale de refolosire,
reciclare şi valorificare energeticã a VSU
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 1178 din 27 decembrie 2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru


înfiinţarea comisiei pentru evaluarea şi eliberarea permiselor pentru
entitãţile juridice, privind asumarea responsabilitãţilor legate de ţintele
anuale de refolosire, reciclare şi valorificare energeticã a VSU
(Publicat în Monitorul Oficial nr. . 724 din 24 august 2006)

8
 Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru emiterea
certificatului de distrugere conform art.5.alin.(3)D2000/53

Ordinul comun al MMGA, MAPA şi al MTCT nr. 87/527/411/2005 privind


modelul certificatului de distrugere şi condiţiile pentru eliberarea acestuia
pentru vehiculele scoase din uz
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 295 din 8 aprilie 2005)

Directiva 2005/64/CE privind omologarea de tip a motoarelor vehiculelor şi a


posibilităţilor lor de reutilizare, de reciclare şi valorificare

Ordonanţa nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor,


pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000)

Lege nr. 671/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind
certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor
de exploatare utilizate la vehicule rutiere
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 10 ianuarie 2003)

Ordonanţa nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei


Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor,
pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere,
precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 662 din 26 iulie 2005)

Lege nr. 375/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind
certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor
de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare
şi utilizare a acestora
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 1143 din 19 decembrie 2005)

Alte acte de reglementare cu relevanţă în domeniul vehiculelor scoase din uz

Ordonanţa nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează


servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a
vehiculelor rutiere
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000)

Ordonanţa nr. 36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei


Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor
uzate
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 22 iulie 2005)

9
Lege nr. 222/ 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind
autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare
şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 29 mai 2003)

Ordinul nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind


autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de
întreţinere, de reglare,de modificări constructive, de reconstrucţie a
vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz -
RNTR 9
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 1160 din 21 decembrie 2005)

Lege nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 5 iulie 2002)

II.4 BATERII ŞI ACUMULATORI

 Directiva 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite


substanţe periculoase

 Directiva 98/101/CE care adaptează la progresul tehnic Directiva nr.


91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe
periculoase

 Directiva 93/86/CE privind etichetarea bateriilor

Hotărârea Guvernului nr.1057/2001 privind regimul bateriilor şi


acumulatorilor care conţin substanţe periculoase
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 05 noiembrie 2001)

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi


acumulatorii şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE

termenul de transpunere a directivei în legislaţia naţională este septembrie


2008

II.5 ULEIURI UZATE

Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directiva


87/101/CEE

Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate


(Publicată în Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2007)

10
II.6 UTILIZAREA ÎN AGRICULTURĂ A NĂMOLURILOR DE EPURARE

Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în particular, a solului,


atunci când nămolul provenit de la staţiile de epurare este folosit în agriculturã

Ordin comun al MMGA şi al MAPDR nr. 344/708/2004 pentru aprobarea


normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se
utilizează nămoluri de epurare în agricultură
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 959/19.10.2004)

II.7 PCB-uri şi PCT-uri

Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenilului policlorinat şi a trifenilului


policlorinat (PCB şi PCT)

Decizia 2001/68/CE referitore la Articolul 10 (a) din Directiva 96/59/CE privind


eliminarea bifenilului policlorinat şi a trifenilului policlorinat (PCB şi PCT)
în scopul stabilirii a două metode de referinţă privind măsurarea PCB/PCT-
urilor

Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special


privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 28.03.2000)

Hotărârea Guvernului nr. 291/2005 pentru modificarea Hotărârii de Guvern


nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi
controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19.04.2005)

Hotărârea Guvernului nr. 295/2007 pentru modificarea Hotărârii de Guvern


nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi
controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 30.08.2007)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1018/2005 privind


înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a
Secretariatului pentru compuşi desemnaţi Secretariatului tehnic pentru
gestionarea si controlul compuşilor desemnaţi in cadrul Direcţiei de
gestiune a deşeurilor si substanţelor chimice periculoase,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 01.11.2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 257/2006 pentru


modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si
gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei
deşeuri si substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi
desemnaţi,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 20.03.2006)

11
Alte acte de reglementare cu relevanţă în domeniul eliminarii bifenilului
policlorinat şi a trifenilului policlorinat (PCB şi PCT)

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockolm la 22 mai


2001

Legea nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici


persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 638/15.07.2004)

II.8 DEŞEURI REZULTATE DE LA INDUSTRIA DIOXIDULUI DE TITAN

 Directiva 78/176/CEE privind deşeurile provenite din industria dioxidului de


titan

 Directiva 82/883/CEE privind procedurile pentru supravegherea şi


monitorizarea mediilor afectate de deşeurile din industria dioxidului de titan

 Directiva 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor


pentru reducerea şi eventuala eliminare a poluării cauzate de deşeurile din
industria dioxidului de titan

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 751/2004 privind


gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05/01/2005)

II.9 DEŞEURI DIN INDUSTRIA MINIERA

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria minieră


extractiva

Statele membre vor transpune directiva în legislaţia naţională înainte de 1 Mai 2008

12
III. LEGISLAŢIE PRIVIND OPERAŢIILE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

III.1 DEPOZITARE

Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor


(Publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1274/2005 privind


eliberarea permiselor de mediu pentru închiderea instalaţiilor pentru
eliminarea, depozitarea şi incinerarea deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005).

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru


aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 86 bis din 26.01.2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1230/2005 privind


modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor
nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 1101 din 07.12.2005).

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 775/2006 pentru


aprobarea listei localitãţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în
acele depozite cu condiţia sã îndeplinească unele din prevederile HG nr.
349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 7.08. 2006)

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor


pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la
Directiva 1999/31/CE

Ordinul ministerului mediului şi gospodãririi apelor nr. 95/2005 privind


stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare şi lista naţionalã de deşeuri acceptate în fiecare
clasã de depozit de deşeuri
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005)

13
III.2 INCINERARE

Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Hotărârea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deşeurilor


(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din 6.03.2002)

Hotărârea Guvernului nr. 268/2005) care completeazã şi modificã HG nr.


128/2002 privind incinerarea deşeurilor
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 332. din 20.04.2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru


aprobarea normelor tehnice privind incinerarea deşeurilor
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01.2005).

III.3 IPPC

Directiva 96/61/CE (IPPC) privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al


poluării

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul


integrat al poluării
(Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.1078/30.11.2005)

Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi


controlul integrat al poluării
(Publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 11.04.2006)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 818/2003 pentru


aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (Publicat în
Monitorul Oficial nr. 800/13.10.2003) modificat şi completat cu Ordinul
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1158/2005
(Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1091/05.12./2005)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 36/2004 privind


aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate de mediu
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 43/19.01.2004)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 169/2004 pentru


aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind
cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană
(Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 206/09.03.2004)

14
Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 566/2003 pentru
aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 689/01.10.2003)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 37/2003 pentru


aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) pentru industria celulozei şi hârtie
(Publicat în Monitorul Oficial nr. 247/10.04.2003)

Decizia nr. 2000/479/CE din 17 iulie 2000 privind implementarea unui Registru
european al poluanţilor emişi în conformitate cu articolul 15 al Directivei 96/61/CE
privind prevenirea,reducerea şi controlul integrat al poluării (IPPC)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1144/2002 privind


înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa
art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002
privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul de
raportare a acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002
(Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.35/22.01.2003)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1440/2003 pentru


aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluanţilor emişi de
activităţile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al
poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002 şi modul de raportare a
acestora
(Publicat în Monitorul Oficial nr.177/20.03.2003)

IV. LEGISLAŢIE PRIVIND TRANSPORTUL, IMPORTUL ŞI EXPORTUL


DEŞEURILOR ÎN, DIN ŞI ÎN AFARA COMUNITĂŢII EUROPENE

 Regulamentul Consiliului (CEE) 259/93 privind supravegherea şi controlul


transportului deşeurilor în, dinspre şi înspre Comunitatea Europeana
(aplicabil până la 11 Iulie 2007)

 Regulamentul Consiliului (CEE) 1013/2006 privind supravegherea şi


controlul transportului deşeurilor în, dinspre şi înspre Comunitatea
Europeana (aplicabil din data 11 Iulie 2007)

 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1420/1999 pentru stabilirea normelor şi


procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deşeuri
către anumite ţari nemembre ale OCDE

15
 Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1547/1999 privind stabilirea
procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite
tipuri de deşeuri către anumite tari care nu intră sub incidenţa Deciziei
OECD, modificat prin Regulamentul nr. 105/2005 (CEE)

Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării


României la Uniunea Europeana a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE
privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi
dinspre Comunitatea Europeana
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 25.07.2006)

Ordinul comun al MMGA şi al MFP nr. 2225/1371 din 2006 pentru


aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
Regulamentului Consiliului 259/93 privind supravegherea si controlul
transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeana cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Convenţiei de la Basel privind
controlul transportului peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al
eliminării acestora Europeana
(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2006).

Ordinul comun al MAPAM, MEC şi al MTC nr. 2/211/118/2004 pentru


aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor
pe teritoriul României,
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15.04.2004),

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 2188/2006 din


21/11/2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr.
2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al
transportului deşeurilor pe teritoriul României
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2007)

Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al


deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel

Textul principalelor acte normative se găseşte pe pagina web a Agenţiei Naţionale


pentru Protecţia Mediului: www.anpm.ro

Acest document a fost elaborat de catre Compartimentul Gestiune Deseuri din cadrul ARPM Sibiu, Iulie 2008

16