Sunteți pe pagina 1din 4

InsideMedia SRL

str. Delfinului, 7, bl. D30, ap. 53


Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: +40-365-882.777; vanzari@hostx.ro; www.hostx.ro

CONTRACT CADRU DE PRESTĂRI SERVICII Web Hosting


NR. _______________ DIN ____________________
ART.1. Părţile contractante:

a) SC InsideMedia SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Delfinului, Nr. 7, Bl. D30, Ap. 53, Sector 2, punct de lucru in jud. Mures, localitatea Sangeorgiu de Mures, str.
Berzelor, nr. 5, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6793/2002, Cod de Înregistrare Fiscală: RO14785884, cont IBAN: RO25 RZBR 0000 0600 0256 7242
deschis la Raiffeisen Bank – Agenţia Pantelimon, capital social 200 RON, în calitate de Prestator, pe de o parte şi
b)
Nume Beneficiar ___________________________________________________________________________
Adresă sediu (stradă, nr., bl, sc.,
___________________________________________________________________________
ap.,judeţ/sector, localitate, cod poştal)
Adresă pentru corespondenţă
___________________________________________________________________________
(dacă este diferită de adresa sediului)
C. U. I. / C. I. F. sau B.I./C.I. ___________________________________________________________________________
Nr. Registrul Comerţului (doar pers. juridice) ___________________________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Cont bancar (IBAN) ___________________________________________________________________________
Banca ___________________________________________________________________________
Persoană de contact /Reprezentant ___________________________________________________________________________
în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentului contract cu următoarele clauze:

ART. 2. Definiţii

Beneficiar: persoana juridică sau persoana fizică, identificată prin datele precizate la ART.1, lit. b) şi care utilizează Serviciile pentru care s-a semnat prezentul
contract.
Serviciul: oricare din serviciile furnizate de Prestator şi include cu titlu exemplificativ: alocarea de spaţiu pe serverele Prestatorului pentru găzduirea (web hosting) /
publicarea Web Sitului Beneficiarului şi utilizarea adreselor de e-mail create de acesta, corespunzător Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu
Internet şi având caracteristicile tehnice conform cu oferta publică a Prestatorului de pe web site-ul propriu unde Beneficiarul iniţiază comanda ( http://www.hostx.ro),
alocarea unui IP dedicat, parcarea unui domeniu, scanare antivirus, suport MSSQL, inscrierea in motoare de cautare etc.
Pagina web: un document HTML (Hypertext Markup Language) disponibil pe Internet.
Web Site: totalitatea Paginilor Web şi bazelor cu date (daca este cazul) aparţinând Beneficiarului, care utilizează spaţiul alocat pe serverele Prestatorului, facilităţile şi
caracteristicile specifice Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet.
Abonament: facilităţile şi caracteristicile specifice Serviciului la care Beneficiarul poate avea acces pe serverul Prestatorului prin achitarea unui tarif care poate fi pentru
1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni.
Date cu caracter personal: informaţii referitoare la Beneficiarul persoana fizică sau reprezentantul persoanei juridice, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Preturi: tarifele pentru Serviciile solicitate. Pot fi taxe unice de instalare şi/sau tarife pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni de utilizare a Serviciului.
EURO: Moneda Unica Europeana
Shared Hosting: serviciul de găzduire (web hosting) a web sitului Beneficiarului, pe un server al Prestatorului în care resursele tehnice al acelui server sunt utilizate în
comun de mai mulţi utilizatori (Beneficiari).
Bulk: Shared Hosting care dă posibilitatea Beneficiarului de a gestiona caracteristicile tehnice ale Abonamentului contractat în vederea revânzării Serviciului către clienţii
proprii, faţă de care este direct răspunzător.
Nume de domeniu Internet: nume de domeniu Internet apartinând Beneficiarului, conform politicilor interne şi/sau internationale privind utilizarea numelor de domenii
Internet.
Trafic de date alocat unui abonament : suma tuturor transferurilor de date spre si dinspre web site-urile, conturile de e-mail şi conturile FTP din cadrul unui
Abonament apartinand Beneficiarului. Unitatea de masura pentru traficul alocat unui abonament este GB (gigabyte).
Spatiu alocat unui abonament: spatiul virtual alocat de Prestator pe hard-disk-ul unuia sau mai multora dintre serverele sale. Unitatea de masura pentru spatiul
alocat unui abonament este MB (megabyte) sau GB (gigabyte).
Server: un computer dedicat gazduirii in Internet a unuia sau mai multor web site-uri.
Site-ul Prestatorului: http://www.hostx.ro .
Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului: sistem accesibil 24/24h la adresa web: http://www.hostx.ro/clienti , ce permite Beneficiarului, în urma efectuării de
către acesta a primei plăţi, indiferent de Serviciul solicitat, să-și administreze situaţia plăţilor efectuate și a celor restante, să iniţieze noi comenzi online și să solicite
suport tehnic.

ART.3. Obiectul prezentului contract:

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către Prestator a Serviciiilor solicitate de Beneficiar prin plasarea uneia sau mai multor comenzi prin sistemul
online aflat la adresa http://www.hostx.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare online (ex. email), în schimbul plăţii de către Beneficiar a preţului total pentru fiecare
comanda în parte.
Fiecare comanda va detalia in cadrul unei facturi proforme serviciile solicitate de Beneficiar si tarifele corespunzatoare. Factura proforma va fi trimisa Beneficiarului prin
email la adresa specificata de acesta in formularul de comanda online.
Modificarea ulterioara a serviciilor se face printr-o solicitare explicita trimisa prin email la adresa vanzari@hostx.ro. Ulterior primirii cererii de modificare, Prestatorul va
emite o factura proforma detaliind modificarile solicitate si tarifele corespunzatoare. Modificarea Serviciului va fi executată de Prestator imediat ce Beneficiarul se achită
de obligaţiile sale (dacă este cazul).

Rezervarea numelor de domenii Internet pentru Beneficiar poate fi făcută direct de acesta, prin intermediul Prestatorului sau oricărui alt ter ţ. La momentul achiziţionãrii
unui Abonament de gãzduire (web hosting) de la Prestator, Beneficiarul poate avea rezervat deja un nume de domeniu Internet sau poate rezerva unul prin intermediul
Prestatorului o datã cu achiziţia Abonamentului de gãzduire.

DURATA ŞI PREŢUL CONTRACTULUI

ART.4. Durata prezentului contract:


Prezentul contract intră în vigoare în momentul semnării acestuia de către Beneficiar şi Prestator.
Prezentul contract se consideră încheiat pentru o perioadă de un (1) an, denumită durata iniţială şi se va prelungi automat pe perioade succesive şi egale cu durata
iniţială. Prezentul contract îşi încetează efectele în cazurile exprimate în Art. 22 şi următoarele.
ART.5. Preţul contractului este suma tuturor preţurilor totale specificate în facturile proforme emise de Prestator Beneficiarului.

1/4
InsideMedia SRL
str. Delfinului, 7, bl. D30, ap. 53
Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: +40-365-882.777; vanzari@hostx.ro; www.hostx.ro

ART.6. Preţul total al unei facturi proforme va conţine reducerile aplicabile, oferite de Prestator Beneficiarului şi înscrise în aceasta.
ART.7. Parametrii tehnici si tarifele serviciilor comandate vor fi cele disponibile online, la adresa www.hostx.ro, la data efectuarii comenzii de catre Beneficiar. Tarifele
servicilor sunt exprimate in Euro (la care se adauga TVA); facturile proforme vor fi emise in lei, la cursul Euro BNR din ziua emiterii proformei iar plata se va efectua prin
transfer bancar in contul Prestatorului conform Art. 1, lit. a).
ART.8. Obligaţia de plată pentru preţul total al fiecărei facturi proforme devine scadentă în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii la adresa de email a
Beneficiarului de către Prestator a facturii proforme care conţine suma de plată pentru perioada iniţială a Serviciului solicitat de Beneficiar în formularul online de
comanda de pe site-ul Prestatorului. Pentru perioadele următoare, egale cu perioada initială, obligaţia de plată pentru preţul total al respectivei facturi proforme devine
scadentă în termen de 14 zile calendaristice de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului a facturii proforme care conţine suma de plată pentru perioada
următoare sau la data mentionata explicit in factura proforma emisa de Prestator cu conditia ca aceasta sa fie de minim 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii
proforme.
După efectuarea primei plăţi către Prestator, indiferent de Serviciul solicitat, Beneficiarul va primi prin email şi datele de acces la Sistemul de Plăti/Clienti al
Prestatorului (http://www.hostx.ro/clienti).
Nerecepţionarea, din orice motiv, a facturii proforme cu suma datorata de Beneficiar la un moment dat, la adresa de email inscrisa de acesta pe site-ul Prestatorului, nu
anulează obligaţia de plată a Beneficiarului, factura proforma fiind disponibilă 24/24h în Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului, unde Beneficiarul are acces non-stop
sau putand fi retrimisa prin email la cererea expresa a Beneficiarului.
Activarea iniţială a Serviciului solicitat în comanda online se face într-un interval de maxim 48 de ore de la confirmarea recepţionării primei plăţi de către banca
Prestatorului.
În cazul perioadelor următoare, dacă data limită de plată precizată în factura proformă transmisă prin email de Prestator este depăşită cu mai mult de 7 zile
calendaristice, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda Serviciul oferit Beneficiarului, a cãrui plată a fost întarziată. Dacă data limită de plată este depăşită cu mai
mult de 14 zile calendaristice, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a şterge de pe serverele sale toate informatiile şi datele Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu
s-a realizat plata; în acest caz obligatiile contractuale ale ambelor parti pentru Serviciul pentru care nu s-a realizat plata inceteaza imediat, neafectând celelalte Servicii
contractate în vigoare. În cazul în care, după ștergerea informaţiilor şi datelor Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata, este disponibilă o
arhivă de backup și Beneficiarul solicită arhiva sau restaurarea arhivei pe serverul Prestatorului, acesta își rezervă dreptul de a percepe o taxă unică pentru această
solicitare, în valoare de minim 10 euro + TVA.
Prin suspendare se intelege întreruperea accesului Beneficiarului la spaţiul rezervat pe serverul Prestatorului şi întreruperea publicării web site-ului în reţeaua Internet
şi a utilizării adreselor de e-mail create de acesta, fără a sterge de pe server fisierele ce compun web site-ul Beneficiarului sau adresele de e-mail create de acesta.
Prin ştergere se înţelege înlăturarea tuturor informaţiilor şi datelor care formează contul Beneficiarului: web site, baze de date, conturi de e-mail, etc., iar Prestatorul nu
va asigura păstrarea unei copii de siguranţă a datelor din contul Beneficiarului după ştergerea acestuia de pe serverele Prestatorului.
ART.9. Prestatorul poate modifica unilateral tarifele Serviciilor în condiţiile Art. 19 şi a următoarelor.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

ART.10. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele:

a) Să plătească Prestatorului preţul total stabilit în fiecare factura proforma emisa de Prestator, în termenele stabilite în facturile proforme transmise prin email de
Prestator şi explicate şi în Art.8 din prezentul contract.
b) Să nu utilizeze şi să nu permită utilizarea Serviciilor puse la dispoziţia sa, în scopuri ilegale conform legislaţiei române, a Uniunii Europene, precum şi a Statelor Unite
ale Americii, în vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale
ameninţătoare sau obscene, conţinut pentru adulţi sau materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut. Beneficiarul este de acord că este singurul
responsabil de folosirea abuzivă a Serviciului oferit de Prestator, Beneficiarul suportând orice fel de daune produse Prestatorului, Beneficiarului sau oricaror terţi.
c) Să nu prejudicieze în cursul utilizării Serviciului pus la dispoziţia sa sistemul informatic al Prestatorului sau al altor terţi, să nu promoveze activităţi ilegale sau să
prezinte informaţii potenţial dăunătoare Prestatorului sau altor terţi. Legături spre astfel de web situri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt şi nu se
limitează la informaţii, pagini web sau legături spre pagini web care conţin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzica sau programe
nelicenţiate. (mp3 etc.)
d) Să nu stocheze sau prezinte în vreo formă material pornografic în cadrul spaţiului şi serviciilor puse la dispoziţie. Prin material pornografic înţelegem pagini care au
conţinut sexual sau au legături spre alte site-uri cu material pentru adulţi.
e) Sa păstreze confidenţialitatea numelor de utilizator şi parolelor sale (date de acces) pentru accesarea fiecărui Serviciu/cont şi să aducă imediat la cunoştinţa
Prestatorului suspiciunea sau certitudinea aflării acestora de către orice terţ. Beneficiarul este unicul responsabil pentru software-ul instalat în contul său, pentru
efectuarea actualizărilor de securitate pentru acest software, pentru utilizarea unor permisiuni asupra fișierelor/folderelor din contul său care să nu determine probleme
de securitate la nivel de cont sau server. În cazul în care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de Prestator sau utilizarea serviciilor oferite de
Prestator în scopuri ilegale se datorează Beneficiarului, indiferent de motiv, direct sau indirect, Beneficiarul își asumă integral responsabilitatea pentru orice prejudiciu
cauzat Prestatorului, Beneficiarului sau unei terţe părţi. Încălcarea de catre Beneficiar a obligaţiilor de la prezentul punct dă dreptul Prestatorului de a suspenda fără
întarziere și pe o durata nelimitată Serviciul/Serviciile oferit(e) Beneficiarului sau sa rezilieze prezentul contract fara restituirea sumelor achitate de Beneficiar.
f) Să nu prejudicieze în nici un fel imaginea prestatorului şi a serviciilor acestuia.
g) Să nu instaleze aplicaţii de tip “chat room”, respectiv IRC(Internet Relay Chat).
h) Să nu utilizeze programe care rulează continuu în fundal.
i) Este interzisa folosirea retelei sau a serviciului pentru transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). Este interzisa folosirea serviciilor puse la dispozitie
Beneficiarului de catre Prestator pentru promovarea unor domenii/situri care sunt sau nu gazduite pe serverele Prestatorului sau folosirea serverelor unor terti pentru
promovarea oricarui site gazduit de Prestator prin transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). In cazul violarii acestei politici, Prestatorul va percepe
Beneficiarului o taxa de minim 500 Euro (exclusiv TVA) reprezentand costurile pe care le implica investigatia si isi rezerva dreptul de a actiona in instanta Beneficiarul in
scopul recuperarii prejudiciului creat Prestatorului sau altor terti. In scopul prevenirii abuzurilor si pentru monitorizarea reclamatiilor privind fiecare domeniu in parte
urmatoarele prefixe (pentru conturi de email) sunt rezervate de catre Prestator si nu pot fi utilizate de catre Beneficiar: "postmaster" si "abuse".
j) Este interzisă redistribuirea gratuita a Serviciului/Serviciilor către terţe părţi fără acordul scris explicit al Prestatorului. Este interzisa revanzarea Serviciului/Serviciilor
către terţe părţi cu exceptia abonamentelor de tip reseller (domenii si web hosting).
k) In cazul in care Beneficiarul depaseste spatiul alocat abonamentului sau, Beneficiarul poate solicita suplimentarea spatiului alocat abonamentului sau (contra-cost, la
tarifele Prestatorului in vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Prestatorului
in vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea spatiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura MB (megabyte) sau GB (gigabyte).
l) Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii web-site-ului sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre Beneficiar in cadrul Abonamentului de găzduire, cu
versiunile software-ului instalat pe serverele Prestatorului revine in totalitate Beneficiarului. Prestatorul se obliga se furnizeze Beneficiarului informatii privind versiunile
de software utilizate pe serverele/echipamentele Prestatorului, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea
echipamentelor informatice apartinand Prestatorului sau utilizate de Prestator pentru furnizarea Serviciului. Responsabilitatea administrării abonamentului (conturi email,
conturi FTP, baze de date, etc.) aparţine Beneficiarului. Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului o interfaţă de administrare online pentru fiecare cont al
Beneficiarului și va oferi acces gratuit la manualele de utilizare a interfeţei de administrare online. Prestatorul poate modifica configuratia software/hardware a serverelor
sale fara notificarea prealabila a Beneficiarului.
m) Beneficiarului îi este interzisă trimiterea/expedierea masiva de emailuri deoarece operaţiunea poate afecta negativ performantele serverului pe care se afla gazduit
web site-ul Beneficiarului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să se informeze (solicitând informaţii suplimentare prin email la tehnic@hostx.ro) asupra numarului
maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Prestator pe serverul unde Beneficiarul are găzduit web site-ul înainte de a iniţia operaţiunea. Volumul permis poate
varia în funcţie de caracteristicile tehnice (hardware şi software) ale serverului respectiv la un moment dat. Orice încălcare a acestor volume permise de Prestator sau
lipsa informării şi realizarea operaţiunii mai sus descrise dă dreptul Prestatorului la suspendarea şi chiar la ştergerea tuturor informatiilor deţinute de Beneficiar prin
Abonamentul respectiv, fără o notificare prealabilă.

2/4
InsideMedia SRL
str. Delfinului, 7, bl. D30, ap. 53
Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: +40-365-882.777; vanzari@hostx.ro; www.hostx.ro

n) Beneficiarul are obligaţia actualizării datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare, adrese de expediere
a facturilor proforme şi a facturilor originale) și transmiterii acestora în timp util Prestatorului prin email la adresa vanzari@hostx.ro sau la numărul de fax afișat pe
site-ul Prestatorului.
o) In cazul platilor efectuate online/prin Internet, prin card bancar, Beneficiarul este de acord cu debitarea contului său de card cu suma mentionata in factura proforma
emisa de Prestator catre Beneficiar, prin email. Orice contestatie privind suma achitata prin plata online va fi trimisa in scris (prin Posta Romana sau curier) Prestatorului
in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data procesarii platii; depasirea termenului de 14 zile mentionat anterior implica acceptul Beneficiarului asupra sumei
debitate.
p) Este interzisa folosirea de catre Beneficiar (sau terti carora Beneficiarul le-a oferit acces in contul sau) a spatiului alocat in cadrul abonamentului pe serverul
Prestatorului ca hard-diskuri virtuale, pentru backup sau stocare de fisiere de mari dimensiuni, pentru arhive electronice. Conturile gazduite pe serverele Prestatorului
pot fi utilizate exclusiv pentru gazduirea de websituri; fisierele gazduite in cadrul unui cont trebuie sa fie legate (prin linkuri) de websitul/websiturile gazduite in acel cont.
r) Este interzisa stocarea unui numar mai mare de 10.000 de fisiere intr-un cont (indiferent de dimensiunea individuala sau totala a acestora); depasirea acestui numar
poate determina excluderea sitului din sistemul de backup si/sau suspendarea acestuia.
s) Stocarea de emailuri online peste 200 MB/adresa de email da dreptul Prestatorului sa excluda contul respectiv din sistemul de backup.
t) Beneficiarul este de acord sa ofere Prestatorului dreptul de a folosi numele si sigla sa in paginile sitului Prestatorului (http://www.hostx.ro) sau in alte materiale
promotionale, online sau offline.

ART.11. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului sunt următoarele:

a) In cazul abonamentelelor cu domenii nelimitate,daca sesizeaza o diminuarea a calitatii serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita Beneficiarului reducerea
numarului de domenii gazduite in cadrul abonamentului Beneficiarului (pentru a preveni disfunctionalitati in functionarea serverului). In cazul abonamentelelor cu trafic
necontorizat Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita traficul de date a unui abonament in cazul in care constata un impact negativ asupra serverului.
b) Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care termenii prezentului contract vor fi încălcaţi, fără avertisment prealabil şi fără înapoierea
banilor plătiţi pentru perioada neconsumată.
c) Prestatorul se obligă să asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Beneficiarului, cu o prezenţă în reţea de minim 99,5% din perioada unei luni
calendaristice, calculată pentru fiecare lună calendaristică în parte. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, indisponibilitatile
datorita atacurilor informatice, întreruperile programate ale serviciului (anunţate prin email sau in paginile sitului propriu, la adresa http://www.hostx.ro/suport, cu cel
puţin 3 ore în avans) şi/sau suspendarea unui Serviciu datorată încălcării prevederilor prezentului contract.
În cazul în care această disponibilitate nu este asigurată, Beneficiarului i se vor putea acorda, cu titlu de despăgubiri, următoarele reduceri, aplicabile următoarei facturi
proforme emise:

În afara reducerilor precizate în tabelul alăturat, Prestatorul nu îşi asumă nici o


Disponibilitatea în procente sub Reduceri acordate responsabilitate pentru orice fel de daune produse Beneficiarului sau altor terţi de
99,9% utilizarea sau de indisponibilitatea Serviciului, indiferent de motivul acestei
X < 0,5 5% indisponibilitati.
0,5<x<1,5 10%
1,5<x<3,0 15% Acordarea reducerilor conform tabelului de mai sus trebuie solicitata explicit de
3,0<x<5,0 20% catre Beneficiar in termen de 14 de zile de la constatarea evenimentului care a
x>5,0 25% generat neindeplinirea obligatiei . Depasirea perioadei de 14 zile anuleaza dreptul
Beneficiarului de a solicita reduceri.
d) Prestatorul se obligă să asigure suport tehnic (asistenta) prin email sau interfata web non-stop pentru toate abonamentele Shared Hosting (Linux şi Windows) şi pentru
toţi Partenerii săi. Prestatorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp orice problemă apărută pe echipamentele proprii.
e) Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice parola Beneficiarului în orice moment, în cazul în care suspectează probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui
fapt la cunoştinţa Beneficiarului.
f) Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda orice web site care utilizează mai mult de 10% din resursele de calcul (procesor, memorie) ale serverului (ex. domenii
multiple, domenii dedicate arhivelor/galeriilor de imagini), cu notificarea ulterioara a Beneficiarului. Prestatorul isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de
calcul utilizate de un website, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile,
Prestatorul va oferi Beneficiarului informatii care pot ajuta Beneficiarul in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale
serverului. Alternativ, Prestatorul va oferi Beneficiarului posibilitatea inchirierii unui server dedicat, la tarifele in vigoare publicate la adresa http://www.hostx.ro sau
stabilite pe baza unei negocieri directe (acestea vor face obiectul unui alt contract).
g) Prestatorul va asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu excepţia cazurilor în care există acordul
Beneficiarului pentru folosirea acestora, la cererea terţilor autorizaţi sau la prestarea unor servicii de către terţi în vederea executării contractului (ex. expedierea
facturilor).
Prestatorul va proteja confidenţialitatea informaţiilor privind clienţii săi, conturile acestora, precum şi a comunicaţiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor
existente şi a resurselor de care dispune şi în conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu oferă nici o garanţie (implicită sau explicită) în ceea ce
priveşte integritatea datelor aflate pe serverele Prestatorulului.
Beneficiarul este de acord ca Prestatorul să prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executării contractului (facturare, recuperare datorii, înregistrare
domenii, etc.) sau să le furnizeze unor terţi in cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.
h) In cazul in care Beneficiarul depaseste traficul de date si/sau spatiul alocat abonamentului sau, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda accesul public la situl
Beneficiarului, fără nici o notificare prealabilă.
Beneficiarul este obligat sa-şi monitorizeze singur aceste componente tehnice, având la dispoziţie toate facilităţile necesare, conform Serviciului contractat. După
suspendare, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi Beneficiarului acces online (prin intermediul Internetului) la informatii privind traficul si spatiul utilizat de
Beneficiar pe serverele Prestatorului.
i) Pentru a proteja/mentine calitatea Serviciului, Prestatorul isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de emailuri expediate intr-un
anumit interval de timp, iar Beneficiarul are obligaţia ca înainte de orice operaţiune de trimitere/expediere masivă de emailuri să solicite Prestatorului informaţii
suplimentare, conform ART. 10. lit. m).
j) Prestatorul va oferi protecţie antivirus/antiSPAM pentru toate conturile de email. Prestatorul nu oferă nici o garanţie privind rata de detecţie antivirus/antiSPAM și nu își
asumă nici o responsabilitate pentru orice fel de pagubă provocată Beneficiarului sau unei terţe părţi de eventualele erori ale sistemului de detecţie antivirus/antiSPAM.
La cererea Beneficiarului, Prestatorul va dezactiva protecţia antivirus/antiSPAM, dar numai în condiţiile în care securitatea serverului nu este afectată. Prestatorul îşi
rezervă dreptul de a decide în acest sens.
k) Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Beneficiarului în cazul nerespectării prevederilor de la ART. 10 lit. a), b), c), d), f), g), h), i) şi m),
fără restituirea sumei achitate in avans de catre Beneficiar.
l) Platile efectuate pentru inregistrarea de nume de domenii Internet si certificate SSL nu sunt returnabile, indiferent de motivul post-plata invocat de catre Beneficiar si
indiferent de modalitatea de plata (inclusiv cu card prin Internet).

ART.12. Facturile în original vor fi emise de Prestator numai după efectuarea de către Beneficiar a plăţii Serviciilor, conform facturilor proforme generate şi trimise de
Prestator la adresa de email furnizată de Beneficiar conform Art. 8.
Facturile în original vor fi expediate prin intermediul serviciilor Poştei Române sau al unor servicii de curierat (în cazul achitării taxelor de expediţie de către Beneficiar),
la adresa de corespondenţă furnizată de Beneficiar prin intermediul Sistemului de Clienti, conform Art. 8.
Prestatorul nu garantează recepţionarea facturii în original la destinaţie. Singura garanţie în acest sens, oferită de Prestator, este (re)transmiterea facturii
nerecepţionate, la adresa înscrisă de Beneficiar în contul său de client, accesibil 24/24h la adresa http://www.hostx.ro/clienti (Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului). În
cazul în care din motive ce nu ţin de Prestator, Beneficiarul nu primeşte factura pentru contabilitate până la data de 15 ale lunii următoare efectuării plăţii si anunta
acest fapt Prestatorul, acesta din urma se obligă să trimită Beneficiarului o copie semnata si stampilata a facturii emise, avand inscrisul "Conform cu originalul".

3/4
InsideMedia SRL
str. Delfinului, 7, bl. D30, ap. 53
Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: +40-365-882.777; vanzari@hostx.ro; www.hostx.ro

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR

ART.13. În cazul neîndeplinirii culpabile a oricăreia dintre obligaţiile prezentului contract de către Beneficiar, Prestatorul poate considera contractul desfiinţat de plin
drept şi fără punere in întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificării Beneficiarului de către Prestator a motivelor rezilierii.
ART.14. În cazul în care Prestatorul nu asigură Beneficiarului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioadă de minim 96 ore
consecutive, acesta din urmă poate considera contractul desfiinţat de plin drept şi fără punere în întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificării
Prestatorului de către Beneficiar a motivelor rezilierii.

EXONERĂRI ŞI LIMITĂRI DE RESPONSABILITĂŢI

ART.15. Prestatorul nu va răspunde în executarea obligaţiilor prevăzute la Art. 11 în cazul unor evenimente independente de voinţa Prestatorului (defectiuni hardware,
dezastre naturale, atacuri informatice, incendii, razboi etc.).
ART.16. Prestatorul nu va răspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de către Beneficiar prin utilizarea Serviciului în dauna Beneficiarului sau altor terţi.
ART.17. Prestatorul nu va răspunde pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiilor ilegale sau de orice altă natură, întrucât Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea
controlului informaţiilor care circulă prin intermediul serviciilor asigurate în temeiul prezentului contract.
ART.18. Garanţia Prestatorului (din punct de vedere financiar si tehnic) faţă de Beneficiar se limitează exclusiv la obligaţiile menţionate expres în prezentul contract.

MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.19. Părţile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de voinţă (consimţământul) poate fi numai expres, prin act adiţional.
ART.20. Excepţie de la prevederile ART. 19 o constituie modificările decise de către Prestator în structura si pretul Abonamentelor, modificări care pot fi aduse la
cunoştinţa Beneficiarului prin e-mail sau prin afişarea pe web situl http://www.hostx.ro . Tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de către Prestator cu condiţia
notificării Beneficiarului (prin email sau prin afisarea pe web situl http://www.hostx.ro) cu minim 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor in vigoare.
ART.21. Continuarea folosirii de către Beneficiar a cel putin unui Serviciu oferit de Prestator pe o perioadă de 30 zile calendaristice de la aducerea la cunoştinţa a noilor
tarife prin mijloacele prevăzute la Art. 20 valorează consimţământ tacit al Beneficiarului şi contractul se modifică în consecinţă.
ART.22. Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele situaţii:
a) prin cererea Beneficiarului adusă la cunoştinţa Prestatorului; cererea va fi semnată şi transmisă în scris (prin fax sau poştă) sau în format electronic (email).
Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract nu sunt returnabile.
b) prin notificarea Beneficiarului de catre Prestator privind imposibilitatea furnizarii Serviciului de catre Prestator. Notificarea va fi trimisa prin email si va contine
motivele pentru care Prestatorul se afla in imposibilitatea furnizarii Serviciului catre Beneficiar. Eventualele sume echivalente perioadei ramase neutilizate din contract
nu sunt returnabile.
c) în cazul dizolvării oricăreia dintre părţi, dacă părţile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii părţii care se dizolvă;
d) în cazul declanşării procedurii falimentului oricăreia dintre părţi;
e) în cazul în care evenimentul ce constituie forţa majoră sau caz fortuit, conform Art. 23, se prelungeşte pe o perioadă mai mare de 6 luni.
f) în cazul desfiinţării contractului de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale, conform Art. 10 si Art. 11.
ART.23. Nici una dintre părţile prezentului contract nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor datorită unui eveniment independent de voinţa
acesteia şi care constituie caz fortuit sau caz de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite de doctrina juridică (eveniment imprevizibil şi inexorabil). Partea care invocă
evenimentul de mai sus este obligată să îl aducă la cunoştinţa celeilalte în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului şi să ia toate măsurile ce îi stau la
dispoziţie pentru limitarea consecinţelor produse de respectivul eveniment.
Se consideră caz fortuit sau forţă majoră un eveniment care nu duce la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de
către oricare din părţi.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

ART.24. Orice neînţelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se ajunge la o soluţie pe această cale,
părţile se vor adresa Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedură ale Curţii.

ART.25. Dispoziţii finale:

a) Prezentul contract, împreună cu modificările sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
b) Prezentul contract are 4 (patru) pagini, a fost încheiat în limba romană, în două exemplare, unul pentru Beneficiar, unul pentru Prestator.
c) Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.
Beneficiar Prestator
S.C. InsideMedia SRL
Adrian Firican
Managing Partner

4/4

S-ar putea să vă placă și