Sunteți pe pagina 1din 2

Data completarii formularului: ......./........../......

Prezenta notificare contine .......... pagini.

Intocmit, Nume .................................. Prenume ............................. Telefon ................................ E-mail .................................. Fax .......................................

Persoana autorizata, Nume ..................................................... Prenume ................................................ Functia ................................................... Semnatura autorizata {tampila pentru persoane juridice

Pentru a usura accesul la procedura de finantare prin intermediul imprumuturilor contractate de la asociati sau actionari va prezentam in continuare modelul simplificat al unui contract de imprumut:

CONTRACT DE IMPRUMUT Incheiat astazi ........................ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Dl .................................. cetatean roman domiciliat in .................................................. str. ........................................... nr. ......., posesor al C.I. seria .......... nr. .................... eliberat de ........................., cod numeric personal ............................... in calitate de imprumutator, pe de o parte, si 1.2. S.C. ............................... SRL, societate romana cu sediul in ....................................,str. ........................................................ nr. ..........., inregistrata la Registrul comertului subnr. ........................., cod fiscal .........................., in calitate de imprumutat, pe de alta parte, au convenit, avand in vedere calitatea de asociat unic detinut de imprumutator, in temeiul art. 100 titlul V din Legea nr. 99/1999, precum si in conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, sa incheie prezentul contract de imprumut, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in suma de ................. (..............) lei RON in conditiile stabilite in prezentul contract in vederea stingerii obligatiilor de plata ce revin societatii. 2.2. Avand in vedere calitatea partilor si termenii contractului, acestea convin ca imprumutul nu este purtator de dobanzi.

III. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:

a) sa restituie imprumutul in aceleasi conditii in care a fost acordat respectiv in numerar societatii; b) sa efectueze plata cel mai tarziu pana la termenul-limita prevazut la pct. 4.1; c) sa suporte toate spezele aferente executarii prezentului contract. 3.2. Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele:

la casieria

a) sa nu ceara restituirea sumei imprumutate inainte de termenul prevazut la pct. 4.1; b) sa se prezinte la casieria imprumutatului la termenul indicat de acesta in vederea incasarii sumelor cuvenite; c) sa semneze documentele constatatoare ale restituirii imprumutului acordat. IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Imprumutul se acorda pe un termen de 7 luni, incepand de la data de .................., partile putand conveni extinderea duratei contractului. V. LITIGII 5.1. Partile au convenit ca toate divergentele ce rezida din sau in legatura cu prezentul contract vor fi aduse in fata instantelor judecatoresti competente. VI. CLAUZE FINALE 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 6.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 6.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ................, data semnarii lui.

IMPRUMUTATOR,

IMPRUMUTAT, ............................ SC ..................................... SRL