Sunteți pe pagina 1din 2

S.C....................................................... Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... CIF: ................................... Adresa sediu social: ........................................ Capital social: ..........................................

RON

DECIZIE DE INVENTARIERE NR. /...

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 3 din !!"# privind organizarea si conducerea societatilor comerciale# in scopul asigurarii integritatii activelor, datoriilor si capitalurilor S.C. $$$$$$$..$$$$$$$$ si valori%icarii prin inventariere a realitatii acestora# in con%ormitate cu prevederile O&F' ()* /(""! +pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.200 ! cu modificarile si completarile ulterioare , si a Legii )(/ !! # dar avand in vedere si procedurile privind inventarierea +apro-ate la nivelul societati,# su-semnatul ..................................................# administratorul societatii DECID: . Inventarierea se va e%ectua in perioada $$$$$$ . ........................ de catre comisia de la punctul (. Se vor inventaria activele# datoriile si capitalurile societatii precum si -unurile apartinind altor unitati a%late temporar in custodia S.C. $$$$$.. $$$$$$$$$$$$.../ (. 'entru coordonarea# indrumarea# instruirea# supraveg0erea operatiilor de inventariere se numeste comisia de inventariere compusa din : . 1111111111111111111111111111111111111 . resedinte (.1111111111111111111111111111111111111 . !em"ru 3.1111111111111111111111111111111111111 . !em"ru 2.1111111111111111111111111111111111111 . !em"ru 3.1111111111111111111111111111111111111 . !em"ru 3. Rezultatul inventarierii va %i consemnat intr.un proces ver"al cuprinzand concluzii si propuneri privitoare la cauzele plusurilor sau minusurilor si vinovatii pentru acestea.
&odel o%erit de 4 555.ca-inete6pert.ro 'romovare asigurata de pagina 4 0ttp://555.%ace-oo7.com/%iscalitate

"omisia de inventariere va urmari urmatoarele #modul de efectuare al inventarierii$% - completarea declaratiei gestionarului la inceperea inventarierii cu toate datele prevazute in formular #inclusiv numarul ultimelor documente de intrare & iesire$' - efectuarea corecturilor prin bararea cifrelor eronate si inscrierea cifrei corecte alaturi, cu semnaturile comisiei de inventariere si gestionarilor, fara stersaturi sau ingrosarea cifrelor privind stocul faptic' - spatiul liber ramas dupa completarea listei de inventariere se bareaza. 2. &em-rii comisiei de inventariere raspund material# con%orm O&F' ()* /(""!# Legii nr. 3 / !!"# Legii )(/ !! # pentru pagu-ele la a caror producere au contri-uit prin nerespectarea termenelor# ine6actitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale. (nventarierea se va efectua prin numarare, cantarire, masurare, cubare si sonda), dupa caz.

3.

*. Listele de inventariere si procesele ver-ale vor %i predate direct la conta-ilitate pana la data de ............................... 8. &etoda de inventariere utilizata $$$$$$$$$. .

Administrator/#rdonator de credite/ ersoane care au o"li$atia $estionarii societati, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

&odel o%erit de 4 555.ca-inete6pert.ro 'romovare asigurata de pagina 4 0ttp://555.%ace-oo7.com/%iscalitate