Sunteți pe pagina 1din 2

PRECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR. ..

DIN

Intre : . si , soti, ambii in calitate de VANZATORI si S.C. cu sediul in , str. nr, tel./fax ., cod fiscal RO., cont bancar . deschis la .., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .. reprezentata legal prin Director General D-nul , in calitate de CUMPARATOR. OBIECTUL PRECONTRACTULUI Art.1 Vanzarea respectiv cumpararea unui teren situat intravilan in Mun. , str. .. cu o suprafata de m. PRETUL Art.2 Pretul terenului a fost stabilit de parti la valoarea de lei, adica . lei/m . MODALITATEA DE PLATA Art.3 Plata terenului se va efectua astfel : Art.4 Contravaloarea terenului va fi achitata in numerar sau prin depunerea in contul personal al VANZATORULUI. TERMEN DE EXECUTIE Art.5 Prezentul precontract inceteaza in momentul incheierii de catre parti, la un notar public, a actului de vanzare cumparare pentru terenul ce face obiectul prezentului precontract. domiciliati in

ALTE CLAUZE Art.6 Pe parcursul executarii precontractului rezilierea acestuia se face numai cu acordul scris al ambelor parti. Art.7 Precontractul se considera incheiat in momentul semnarii de ambele parti. Incheiat astazi .., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Vanzator / Vanzatori

Cumparator