Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT CREDITARE SOCIETATE

Nr. _____/ ___________

Încheiat între:
D-l ______________________, cu domiciliul stabil în _______________, judeţul _______, posesor al
CI seria ___ nr. ________, eliberată de ________, la data de ________, in calitate de ________,
denumit în continuare Creditor
şi
societatea ________________ S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului Braşov sub nr.
______________, cod fiscal ___________, cu sediul în __________________, judeţul _____,
reprezentată legal prin dl._______________________, în calitate de administrator, denumită în
continuare Beneficiar, iar în mod colectiv denumite în continuare Părţile.

Părţile au convenit următoarele:

Art. 1. Obiectul contractului: Creditarea societăţii comerciale ______________ S.R.L., de către d-l.
___________________________, pentru efectuarea unor plăţi necesare desfăşurării activităţii curente.
Această creditare se va face în mai multe tranşe, în funcţie de necesităţile băneşti ale societăţii.

Art. 2. Durata contractului: Prezentul contract se încheie pe perioada ________/ nedeterminată.

Art. 3. Preţul contractului: Creditarea se realizează fără perceperea vreunei dobânzi.

Art. 4. Obligaţiile părţilor.


4.1. Obligaţiile creditorului:
- să crediteze societatea atunci când disponibilităţile băneşti ale acesteia sunt insuficiente pentru
acoperirea plăţilor curente.

4.2. Obligaţiile beneficiarului:


- să întocmească dispoziţii de încasare pentru sumele primite în numerar de la creditor, evidenţiind
fiecare sumă;
- să restituie sumele primite în măsura disponibilităţilor băneşti în baza unor dispoziţii de plată ce vor
fi semnate de către creditor;
- să pună la dispoziţia creditorului, la cererea acestuia, situaţia explicită a sumelor primite şi,
respectiv, restituite.

Art. 5. Dispoziţii finale: Beneficiarul va evidenţia în mod explicit soldul creditorului.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă şi intră în vigoare astăzi, la data semnării lui de către ambele părţi.

Creditor, Administrator,

----------------------------------------- --------------------------------------