Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT CREDITARE SOCIETATE

Nr.
Încheiat astăzi

Între: Dl/D-na____________________, cu domiciliul stabil în localitatea ________, Str.


______, nr. __, bl. _, sc. _, ap. ___, sector _, posesor al CI seria __ nr. _____, eliberat de
__________________, la data de _______, CNP _________________, denumit în
continuare Creditor

şi
S.C. ____________________ S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J15/____________, Cod Fiscal: ____________, cu sediul în Moreni, str. _______, nr. __,
bl. _, sc. _, ap. ___, sector _, reprezentată legal prin ___________, în calitate de
Administrator, denumită în continuare Beneficiar, iar în mod colectiv denumite în
continuare Părţile.

Părţile au convenit următoarele:

Art. 1. Obiectul contractului.


Creditarea societăţii comerciale S.C. _____________________ S.R.L., de către dl/d-na
___________________, pentru efectuarea unor plăţi necesare desfăşurării activităţii
curente. Această creditare se va face în mai multe tranşe în funcţie de nevoile zilnice de
numerar ale societăţii.

Art. 2. Durata contractului.


Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 3. Preţul contractului.


Creditarea se realizează fără perceperea vreunei dobânzi.

Art. 4. Obligaţiile părţilor.


4.1. Obligaţiile creditorului:
- să crediteze societatea atunci când disponibilul de numerar din casieria societăţii este
insuficient pentru acoperirea plăţilor curente.

4.2. Obligaţiile beneficiarului:


- să întocmească dispoziţii de încasare pentru sumele primite de la creditor, evidenţiind
fiecare sumă;
- să restituie sumele primite în măsura disponibilului aflat în casierie, în baza unor
dispoziţii de plată ce vor fi semnate de către creditor;
- să pună la dispoziţia creditorului, la cererea acestuia, situaţia explicită a sumelor
primite şi, respectiv, restituite.
Art. 5. Dispoziţii finale.
Beneficiarul va evidenţia în mod explicit soldul creditorului.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru


fiecare parte contractantă şi intră în vigoare astăzi, la data semnării lui de către ambele
părţi.

Creditor,
Dl/D-na ___________________

Beneficiar,
Reprezentant legal,
Administrator,