Sunteți pe pagina 1din 1

Continut dosar cerere de plata/rambursare

Se va intocmi un dosar cu documente in original si un dosar in fotocopie certificata. Dupa


evaluarea dosarului de catre AIMMAIPE, exemplarul original se va returna beneficiarului

Nr.
Document Responsabil
crt.
Formular de decont - anexa 12 la procedura; original + fotocopie certificata, in ordinea
1 Consultant
activitatilor completate in formularul de decont
Certificat constatator care sa ateste autorizarea codului CAEN la locul implementarii
2 Beneficiar
proiectului, pana la momentul depunerii primei cereri de plata/rambursare
Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca activele achizitionate sunt noi si puse in
Consultant /
3 functiune la locul implementarii proiectului si ca nu aplica pentru acestea amortizarea
Beneficiar
accelerata
Copie certificata a fisei de amortizare a activului achizitionat cu codul de clasificare al Beneficiar /
4
acestuia Contabilitate
Angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participarii la Program pe o perioada de 3 Consultant /
5
ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului de minimis Beneficiar
Contract/polita de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program, impotriva tuturor
6 riscurilor, cesionata in favoarea AIMMAIPE, cu mentiunea reinnoirii pe o perioada de 4 ani; Beneficiar
se poate face si anual cu clauza de prelungire
Copie certificata a cartii de identitate a mijlocului de transport achizitionat din care sa rezulte
7 Beneficiar
categoria de folosinta
Pentru consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul
programului si implementarea proiectului: contract de prestari servicii, certificat constatator
8 Consultant
al furnizorului de consultanta cu codul CAEN autorizat din clasa 70, factura, PV privind
executia contractului de consultanta
Pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului – dovada se va face la data
depunerii ultimei cereri de plata/rambursare, cu contract individual de munca inregistrat cu
9 Beneficiar
norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata; extras REGES, Registru salariati din
Revisal si Raport pe salariat din Revisal
Dosar achizitie active / servicii:
- Minim 3 cereri de oferta si dovada transmiterii acestora – recomand inregistrarea lor
- Ofertele primite – recomand inregistrarea lor - recomand inregistrarea lor
- PV prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare
- Notificare furnizor privitor la alegerea ofertei castigatoare
- Contractul cu furnizorul
Beneficiar /
10 - Certificat constatator din care sa rezulte autorizarea activitatii furnizorului
Consultant
- Factura
- Ordin de plata / chitanta / foaie de varsamant / dispozitii de plata externe in cazul
importurilor, traduse in lb. romana si legalizate
- Extras de cont pentru platile efectuate prin virament bancar
- procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de receptie, procese-verbale de
punere in functiune/acceptanta
Declaratie din partea solicitantului referitoare la respectarea regulilor privind evitarea Consultant /
11
conflictului de interese Beneficiar
Declaratie privind caracterul inovativ – dovada de la producator/furnizor ca bunurile
12 achizitionate inglobeaza tehnologie / tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii Beneficiar
nu mai vechi de 3 ani.

S-ar putea să vă placă și