Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Director General, Tel. +40 238/720356, In
atentia: Ionel Tescaru, Email: office@cabuzau.ro, Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
societate comerciala

Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Municipiul Buzau si orasul Nehoiu, Judetul Buzau

Codul NUTS: RO222 - Buzau

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Construire colector canalizare,Reailit statie tratare apa potabila,Constructie rezervor,Reabilitare statie pompe,Inlocuire aductiune, Extindere
retele apa npotabila,Extindere retele canalizare si reabilitare retele canalizare,Constructii statii pompare ape uzate menejere,servicii
proiectare statie de tratare apa potabila Siriu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45100000-8 Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)

45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta
(Rev.2)
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

45232430-5 Statii de tratare a apei (Rev.2)

71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construire colector de canalizare Buzau 3,8 Km, Reabilitare statie de tratare apa potabila Siriu, Constructie rezervor Siriu 500 mc,
Reabilitare statie de pompe la STAP Siriu, Inlocuire aductiune Siriu – Nehoiu 10 Km ,Statii de pompare retea de apa 3 buc., Extindere retele
de apa potabila Nehoiu 11 Km,Extindere 28 Km retele de canalizare si reabilitare 3,6 Km retele de canalizare in Nehoiu, Constructii statii de
pompare ape uzate menejere 12 buc, servicii de proiectare statie de tratare apa potabila
Valoarea estimata fara TVA: 83,524,818.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


28 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantie de participare este de 1.670.496 lei se poate constitui: fie printr-un instrument de garantare emis de in conditiile legii in
conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 - Formular nr.3 fie prin virament bancar in contul nr. RO 29 BTRL 0100 1202J10932XX
deschis la Banca Transilvania –Sucursala Buzau.Valabilitatea garantiei-120 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia
de participare se va retine in conditiile prevazute la art 87 din HG 925/2006 si art.278^1 din OUG 34/2006. Cuantummul ce se retine in conf
cu art.278^1 din OUG 34/2006 este 12.175 lei.Neprezentarea garantiei la dta deschiderii ofertelor conduce la respingerea ofertei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 2/9


Fisa de date
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA printr-un instrument de garantare emis în conditiile
legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari - Scrisoare de garantie de buna executie – Formular nr. 4,Daca partile convin,
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform prevederilor art. 90 (3) din HG 925/2006 cu toate completarile si
modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri europene – Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 –„Extindere si modernizare a sistemelor de apa
si apa uzata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Cerinta 1 Declaratii privind eligibilitatea Operatorul economic/sustinatorul sa dovedeasca ca nu se afla în nici una din situatiile prevazute la
articolul 180 din OUG 34/2006.Ofertantul (operator economic, lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratie privind
eligibilitatea Formular nr.7
Cazier judiciar al operatorului economic emis de Ministerul Justitiei (sau echivalent)
Cerinta 2 Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla în nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat
si completat ulterior .Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Formular nr.8. Persoana ce asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform
art.181 lit a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006
Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificatul de atestare fiscala – eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste
indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor.
Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata
de bugetul local (pentru statele in care astfel de taxe se colecteaza separat la bugetul local) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna
anterioara datei limita a depunerii ofertelor.
Operatorul economic/sustinatorul va prezenta Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS),
care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara datei limita a depunerii ofertelor
Cerinta 3 Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze:
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular nr. 16
Cerinta 4 Ofertantul (operator economic, lider, asociat,subcontractant,tert sustinator) trebuie sa completeze:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 Formular nr. 10
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Tescaru Ionel,Cristea Dumitru, Vieru Cristinel,Vasii Dragomir, Nedelcu
Cristina, Nicolescu Andreea, Stan Raluca, Panait Alexandrina, Necula Bratescu Cristian
cerinta 5 Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta-Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie
sa completeze:
Certificat de Participare la licitatie cu oferta independenta Formular nr. 9 (conform Ordin ANRMAP nr.314/2010)

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


.Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice române
Codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se vor prezenta:
Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte nume complet, sediul, starea
societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii
pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice/fizice straineSe vor prezenta:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa reiasa informatii
privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie
conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va
solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 3/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Media Cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, Precizari: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare
2009 si 2010), trebuie sa fie cel putin egala sau mai mare de 166.000.000 2008, 2009 si 2010, vor fi vizate si inregistrate de organele
Lei competente în conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata
Bilant contabil/ extrase de bilant (in cazul in care publicerea acestor bilanturi si completata. Ofertantii pentru care anul financiar nu este an
este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul)/ Rapoartele calendaristic vor depune documente aferente ultimilor 3 ani
auditorilor financiari si contabililor autorizati / Raport al cenzorilor, incheiate financiari.
la data de 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010.In situatia in care op ec si-a Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011 aceasta poate dovedi ofertantilor – persoane juridice romane si persoane juridice
indeplinirea nivimpus si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati. straine – prezentarea si altor documente in cazul in care cele
nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu lei/euro comunicat
de Banca Centrala Europeana pentru anii respectivi.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta
comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.Documentele suport solicitate se vor
prezenta in original, copie legalizata/autentificata sau copie
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
Cerinta 2 Documente bancare si orice alte dovezi a accesului ofertantului
Ofertantul sa faca dovada ca la momentul semnarii contractului va avea la resurse reale si negrevate de datorii, in cuantumul solicitat, in
acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit afara celor emise de banci
confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
cash-flow de executie a lucrarii pentru un numar de 3 luni, in suma de cel legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
putin 8.949.088 Lei (Formula de calcul:Valoare estimata /perioada de cu originalul”
derulare x perioada solicitata)
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara Operatorul economic sau membrii grupului Documentele suport solicitate pentru experienta in executia
de operatori economici sa dovedeasca ca, în ultimii 5 ani, au executat cel lucrarilor se vor prezenta in original, copie legalizata/autentificata
mult 3 lucrari de executie care sa fi inclus:executie retele de distributie sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor urbane sau rurale,executie
retele de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere in localitati
urbane sau rurale
construirea de statii de pompare apa uzata
executie statie de tratare apa potabila din sursa de suprafataDeclaratie
privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani - Formular nr. 14
procese verbale de receptie partiala sau receptie la terminarea lucrarilor sau
procese verbale de receptie finala sau recomandari sau certificate sau alte
documente echivalente care sa confirme indeplinirea cerintei din care sa
reiasa: beneficiarul, perioada si locul executiei lucrarilor,descrierea lucrarilor
si sa precizeze daca acestea au fost efectuatein conf cu normele
profesionale in domeniu
Cerinta nr. 1.1Experienta similara Proiectare lucrari:Operatorul economic Documentele suport solicitate pentru experienta inproiectarea
sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca au prestat in lucrarilor se vor prezenta in original, copie legalizata/autentificata
ultimii 3 ani servicii pentru proiectare statie de tratare apa potabila din sursa sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”
de suprafataDeclaratie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3
ani - Formular nr. 15procese verbale de receptie partiala sau receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau
recomandari sau certificate sau alte documente echivalente care sa
confirme indeplinirea cerintei din care sa reiasa: beneficiarul, perioada si
locul executiei lucrarilor,descrierea lucrarilor si sa precizeze daca acestea
au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu
Cerinta nr. 2 Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
Personalul propus pentru executia corespunzatoare a contractului legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
Personalul cheie angajat in contract Formular nr. 17 cu originalul”

Experienta profesionala a personalului cheie


Formular nr. 18
Manager de proiectabsolvent de studii superioare tehnice Minim 5 ani Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala specifica in legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
domeniul apa potabila si apa uzata in cel putin un proiect similar ( prin cu originalul”
“proiect similar” se intelege lucrari de executie retele de apa potabila si
canalizare apa uzata, statie tratare apa potabila)copii diplome studii conform
cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participare Formular nr. 27
Sef de santier pentru lucrarile din localitatatea Buzau absolvent de studii -Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
superioare tehnice in constructii in specialitatile Constructii Hidrotehnice / legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
Retele Edilitare /Imbunatatiri Funciare/ Constructii Civile Industriale si cu originalul”
Agricole/ Instalatii in Constructii
Minim 5 ani experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala
specifica in domeniul apa potabila si apa uzata in cel putin un proiect
similar ( prin “proiect similar” se intelege lucrari de executie retele de
canalizare apa uzata)copii diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participare Formular nr. 27

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 4/9


Fisa de date
Responsabil tehnic cu executia (RTE) Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
absolvent de studii superioare tehnice in constructii in specialitatile legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
Constructii Hidrotehnice/ Retele Edilitare/Imbunatatiri Funciare/ Constructii cu originalul”
Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in Constructii
Minim 5 ani experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala
specifica in domeniul apa potabila si apa uzata, atestat ca RTE conform
legislatiei in vigoare emis de MDRT (sau echivalent)copii diplome studii
conform cerintei.
- atestat ca RTE conform legislatiei in vigoare
- CV-ul Formular nr.18
angajament de participare Formular nr. 27
Inginer de proces Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
-absolvent de studii superioare tehnice; legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
-Minim 5 ani experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala cu originalul”
specifica in proiectare procese tehnologice si care a participat la cel putin
o lucrare ce a vizat reabilitarea unei statii de tratare apa potabila din sursa
de suprafata, diplome studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr. 18,angajament de participare Formular nr. 27
Inginer automatizare minim SCADA Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
-absolvent de studii superioare tehnice in Actionari/Automatizari/Informatica legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
- Minim 5 ani experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala cu originalul”
specifica in proiectarea si instalarea de sisteme SCADA si care a participat
la cel putin o lucrare ce a vizat reabilitarea unei statii de tratare apa
potabila
- CV-ul Formular nr. 18
- angajament de participare Formular nr. 27
Coordonator SSM Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
-absolvent de studii superioare tehnice legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
-experienta profesionala specifica in domeniul sanatatii si securitatii in cu originalul”
munca copii diplome studii conform cerintei.
- atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
conform HG 300/2006 si Legea 319/2006 sau echivalent
- CV-ul Formular nr. 18
- angajament de participare Formular nr. 27
Dotare utilaje :Automacara 5-12to–4 buc;Excavatoare pneuri cu comanda Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
hidraulica,cupa0,23-0,71mc–4buc;Mini-excavat-cupa 0,07-0,18mc- legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
4buc;Încarcator frontal1,70 2,80 mc–4 buc;Autocamion bascul 5-20 to cu originalul” ;acte propr/contr de inchiriere/leasing /comodat/etc
încarcatura utila–4 buc;Utilaj foraj orizontal dirijat,pt Dn 0-1000 mm,forta sau prezentarea unui angajament
tractiune/împingere120 kN–1buc;Echip pozare conducte2 buc Ciocane
demolatoare pneumatice–6 buc;Maiuri compactoare în 4 timpi min.10 Kn –4
buc;Placi compactoare reversibile min. 4CP-4 buc;Motopompe usoare debit
nominal min 30mc/h–4buc;Echipament de taiat asfaltul;6buc Echip CCTV pt
inspectia conductelor de canaliz-2 buc; Statie totala topo-3 buc;Echip
sudura cap la cap PEHD diametru 90-315 mm cu posib elaborarii si tiparirii
protocolului pentru fiecare sudura -4buc;Echip sudura prin
electrofuziunePEHD cu posib elaborarii si tiparirii protocolului pt fiecare
sudura-1buc;Cilindru compactor -2 buc;Set echipamente sprijiniDeclaratie
privind utilajele Formular nr. 19,
Informatii privind subcontractantiiDeclaratie privind partea/partile din Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
completata de ofertant/liderul Asocierii- Formular nr. 21 cu originalul”
Subcontractantii declarati vor completa „Declaratie privind calitatea de
participant la procedura” - Formularul nr. 16
Sef de santier pentru lucrarile din localitatatea Nehoiu Documentele suport solicitate se vor prezenta in original, copie
absolvent de studii superioare tehnice in constructii in specialitatile legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform
Constructii Hidrotehnice / Retele Edilitare /Imbunatatiri Funciare/ Constructii cu originalul”
Civile Industriale si Agricole/ Instalatii in Constructii
Minim 5 ani experienta generala si minim 3 ani experienta profesionala
specifica in domeniul apa potabila si apa uzata in cel putin un proiect
similar ( prin “proiect similar” se intelege lucrari de executie retele de apa
potabila si canalizare apa uzata, statie tratare apa potabila)copii diplome
studii conform cerintei.
- CV-ul Formular nr.18
- angajament de participare Formular nr. 27
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Sistemul de asigurare a calitatii Se va prezenta:
Ofertantii vor trebui sa faca dovada implementarii si mentinerii unui sistem Certificatul ISO 9001 sau echivalent Standardele ISO
de asigurare a calitatii conform standardului ISO 9001 sau document transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului. valabil la
echivalent domeniul de activitate al contractului ce urmeaza a fi atribuit data depunerii ofertei, pentru domeniul de activitate al
contractului ce urmeaza a fi atribuit
Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru
conformitate cu originalul.
Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul Se va prezenta:
economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului Certificatul ISO 14001 sau echivalent- Standardele ISO
Ofertantii vor trebui sa faca dovada implementarii si mentinerii unui sistem transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabil la data
de management al mediului conform standardului ISO 14001 sau document depunerii ofertei;
echivalent Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru
conformitate cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 5/9


Fisa de date
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


BZ_CL1

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 6/9


Fisa de date
Propunerea Tehnica a ofertantului va include informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire
adoptat.
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire.
Propunerea Tehnica a ofertantului va include, dar nu va fi limitata la urmatoarele
Partea scrisa:
-Memoriu Tehnic cuprinzand descrieri privind:
•Constructiile si instalatiile tehnologice;
•Instalatiile electrice;
•Instalatiile de incalzire, ventilatie, la cladirile tehnologice (HVAC);
•Etapizarea lucrarilor de modernizare in relatie cu oprirea si dezafectarea treptata a instalatiilor existente functionale;
•Conditiile existente si solutiile propuse pentru mentinerea serviciilor pe timpul executiei;
•Metoda de lucru adoptata la lucrarile din zonele drumurilor nationale si judetene precum si traversarea acestora pentru a limita perturbarile
in trafic.
•Proiectul pentru Organizarea de santier si procesul tehnologic de executie pentru pentru construire si dezafectare, in baza experientei si
tehnologiilor proprii ale ofertantului.
•Volumul 3 al documentatiei de atribuire semnat si stampilat pe fiecare pagina;
•Toate clarificarile aferente proiectului.
-Breviar de calcule de dimensionare a proceselor si instalatiilor principale de tratare a apei;
-Breviar de calcul privind costurile de operare cu justificarea valorilor incluse in listele de garantii
-Lista echipamentelor principale propuse
-Lista consumatorilor electrici cu date relevante
-Lista instrumentelor de masura instalate.
-Grafic fizic de executie a lucrarilor Formularul nr.26
Desene
-Plan de situatie al fiecarui amplasament cu lucrari pevazute cu certificarea incadrarii in perimetrele de teren disponibile pentru executia
contractului.
-Scheme ale proceselor propuse: scheme bloc, scheme ale circuitelor de proces (process flow diagram), scheme de conducte si
instrumentatie (P&ID), altele;
-Desene cu vederi si sectiuni relevante ale constructiilor si instalatiilor de tratare a apei propuse;
-Desene cu vederi si sectiuni relevante ale cladirilor: Administrativa, Laborator, Ateliere, Magazii;
-Etapizarea lucrarilor (schita);
-Alte desene relevante.
-Propunere pentru instruirea personalului angajatorului Formular nr. 20
Un CD-Rom ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat. În cazul în care
se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
Varianta tiparita va fi semnata de reprezentantul legal sau persoana imputernicita si stampilata e fiecare pagina.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprinda:
•Formularul de oferta – Formular nr. 2;
Pretul ofertei din Formularul de oferta trebuie sa acopere costul serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie descrise in Documentele
ofertei. Nu este permisa ofertarea numai pentru o parte dintre aceste servicii si lucrari.
•Identificarea Financiara Formular nr.12
•Acord Contractual – Formular nr. 23
•Conditiile de contract: Conditii generale, Conditii speciale (Volumul 4 Sectiunile 1 si 2);
•Anexa la oferta (Volumul 4, Sectiunea 3);
•Lista de preturi (Volumul 2, Sectiunea 2.3) din care sa rezulte pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul de oferta – Formular nr.
2;
-Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.
-Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentele Ofertei. Nu este acceptata ofertarea numai
pentru o parte din lucrari.
-Oferta financiara (fara TVA) va fi evaluata luandu-se in considerare pretul total. Platile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei, asa
cum este specificat in Fisa de date a achizitiei si asa cum este stabilit in Contractul din documentatia de atribuire.
Un CD-Rom ce va contine oferta financiara trebuie adaptat versiunii tiparite si introdus cu aceasta intr-un plic seprat. În cazul în care se
constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
Varianta tiparita va fi semnata de reprezentantul legal sau persoana imputernicita si stampilata pe fiecare pagina
Formularul nr. 5 - Garantia pentru plata avansului (La data depunerii ofertei formularul va fi completat de catre ofertant doar cu expresia ?
Luat la cunostinta de conditiile de acordare a avansului ?, va fi semnat si stampilat . )
Formularul nr. 6 - Garantia pentru retineri (La data depunerii ofertei formularul va fi completat de catre ofertant doar cu expresia ?
Luat la cunostinta de conditiile de restituire a retinerilor ?, va fi semnat si stampilat . )
Corectarea erorilor aritmetice:
-Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor
erori, atunci oferta va fi considerata neconforma.
-Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
oDaca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator.
oDaca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata
corespunzator.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va stabili pretul final al ofertei dupa corectare.
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propuerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor
care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 7/9


Fisa de date
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o împuternicire notariala.Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat in clar numele întreg.
Fiecare din documentele de mai jos, va fi prezentat ca document in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”,
Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana
Oferta trebuie sa contina: documentele de calificare (Volum A), propunere tehnica (Volum B) si propunere financiara (Volum C) care trebuie
sa fie transmise Autoritatii Contractante în 3 plicuri separate.
Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal si numerotata crescator de la prima pana la
ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Ofertele vor fi indosariate si vor contine un „OPIS” al
documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta.
•Documentele de calificare (Volum A)
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente:
•Documentele solicitate la cap. III.2 „Conditii de participare”- depuse in ordinea solicitarii in fisa de dateFiecare document va fi semnat de
reprezentantul legal al ofertantului. In cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire
notariala.Toate documentele vor avea pe lânga semnatura, mentionat în clar numele întreg.
Fiecare din documentele de mai jos, va fi prezentat in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu
originalul”
Documentele emise în alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana.
Documentele vor fi emise de catre fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/consortiu

Clarificarile publicate pe www.e-licitatie.ro de catre Autoritatea contractanta, atasate anuntului de participare, la sectiunea „Documentatie si
clarificari”, semnate si stampilate de catre ofertant.
Ofertele trebuie depuse înaintea termenului limita specificat in Anuntul de participare.
Ele trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie înaintate:
•prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial/servicul de curierat) catre:
SC Compania de Apa S.A. Buzau
Adresa: Bulevardul Unirii, bloc 8 FGH
Buzau
sau
•livrate personal la aceeasi adresa, pe baza unei scrisori de înaintare completata conform Formular nr.1, semnata si datata, direct catre
Autoritatea Contractanta.
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare.
Ofertele trebuie sa fie depuse astfel: 1 exemplar “ORIGINAL” si respectiv 5 exemplare “COPIE”, fiecare sigilat si netransparent plus o
varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va contine cele trei plicuri separate,
marcate corespunzator cu: "Volum A” – Documente de calificare", "Volum B” - Propunere Tehnica" si "Volum C” - Propunere Financiara".
Pachetul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat de cele trei volume (A, B si C) si Scrisoarea de garantie de participare
(completata conform Formular nr. 3) sau OP si Imputernicirea notariala - (dupa caz).
Pe exteriorul pachetelor se vor scrie urmatoarele informatii:
a) adresa unde trebuie depuse ofertele:
SC Compania de Apa S.A. Buzau
Adresa: Bulevardul Unirii, bloc 8 FGH
Buzau „ORIGINAL” / „COPIE”
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul
anuntului de participare din SEAP sau din JO al UE);
c)Numele persoanei de contact indicata în sectiunea I.1 a Fisei de date
d) cuvintele “A nu se deschide înainte de data de _________ ora_____”;
Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate
sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 –„Extindere si modernizare a sistemelor
de apa si apa uzata”, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.(Fonduri Europene 77,25% Co-finantare nationala 22,75%)
Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


Ofertantul va respecta conditiile de munca si de protectie a muncii pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.In acest sens va depune:
Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de
protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari Formular 22 – Securitate
si sanatatea în munca.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul:http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
2.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art.
180 si art.181 lit a, c1 si d din OUG nr. 34/2006.
In acest sens, sustinatorul va prezenta:
Formularul 7 – Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar ,Formularul nr 28 precum si Angajamentul ferm incheiat in forma autentica
Formular nr. 11
3.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnicesi/sau profesiopnale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform art. 180 si art.181 lit a,c1 si d din OUG nr. 34/2006.
In acest sens, sustinatorul va prezenta Formularul nr.7 – Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar, Formularul nr 28 precum si
Angajamentul ferm incheiat in forma autentica. Formular nr. 13.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

conform art.256^2 din OUG 36/2006 lit b;in cazul în care cererea priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata în SEAP, data luarii
la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice

Adresa postala: str Unirii bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: andreea.nicolescu@cabuzau.ro, Fax:
+40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-02-2012 13:57 Pagina 9/9