Sunteți pe pagina 1din 29

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele,


caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de
atribuire.

Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în


mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume,
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau
instituţiile autorizate.

Toate orele se referă la ora României.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi


rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent
de rezultatul procedurii.

Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitatie.ro până la data de


deschidere a ofertelor.

In cazul in care un operator economic depune contestatie in cadrul procedurii de achizitie


publica, iar aceasta este respinsa de catre instanta de judecata, autoritatea contractanta isi rezerva
dreptul de a actiona in instanta acel operator economic, in vederea recuperarii prejudiciului
produs ca urmare a intarzierii procedurii de achizitie publica, prejudiciu ce va fi evaluat in functie
de valoarea estimata a contractului.

1 Page of 29
Aprobat
Reprezentant legal,
Cristian BOULEANU

I.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire:
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Adresă: Adresa Sediu Social: Str. Livezilor nr.94, Pantelimon,
Localitate: Ilfov
Punct de lucru: Intrarea Taciunelui, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti Cod poştal: Ţara: România
023826
Persoana de contact: Telefon:
Ana Baicoianu 0374205200
E-mail: Fax:
contact@acilfov.ro Fax: 0374205204
Adresa / ele de internet la care se poate accesa anuntul de participare si documentatia de atribuire:
http://www.e-licitatie.ro
Adresa autoritătii contractante: Str. Livezilor nr.94, Pantelimon Jud Ilfov

I.2. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale servicii publice centrale


inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ apărare
local □ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale □ mediu
□ autorităţi locale □ economico-financiare
x alte institutii guvernate de legea publică □ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele: □ protecţie socială
□ educaţie
x activităţi relevante
□ energie
x apă
□ poştă
□ transport
□ altele
Autoritatea contractantă achiziţionează în DA □ NU X
numele altei autorităţi contractante

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: X la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Adresa : Intrarea Taciunelui, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti


Telefon: 0374205200, Fax: 0374.20.52.04
Raspunsurile la clarificarile solicitate se transmit prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro)
si/sau prin fax.

2 Page of 29
In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la
solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
Corespondenta transmisa pe adresa autoritatii contractante de catre operatorii economici, va fi
inregistrata la Registratura acesteia.
Solicitarile de clarificari vor avea mentionat:
1. Numele proiectului,
2. Codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv,
3. Numele persoanei/persoanelor de contact indicata în sectiunea 1.1 a Fisei de date si din
Anuntul de participare
4. Numele ofertantului.
Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări
a) autoritatea contractantă are dreptul, în procesul de evaluare şi analiză a ofertelor, de a solicita
clarificări referitoare la documentele de calificare prezentate de ofertant, propunerea tehnică şi
financiară;
b) orice ofertant are obligaţia de a răspunde clarificărilor solicitate în termenul acordat de
autoritatea contractantă;
c) în cazul în care ofertantul nu comunică răspunsul la solicitări în termenul solicitat sau
raspunsurile furnizate nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.
Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea
contractantă şi/sau Guvernul României şi/sau Comisia Europeană în legătură cu acest contract pe
perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedură.

Orice ofertă primită după data şi ora locala limită de depunere a ofertelor sau depusă la altă adresă
decât cea stabilită în anunţul de participare, precum şi ofertele neînsoţite de garanţia de participare
corespunzătoare vor fi respinse.

I.3. Căi de atac. Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie


Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +4 (021) 310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4 (021) 310.46.42

I.4.Sursa de finanţare :

3 Page of 29
Fonduri europene - 77,12% După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare
Co-finantare nationala - 22,88%, din care: DA ■ NU □
- subventie de la Bugetul Statului=11,8 %;
- contributie Bugetul Local: 1,81 %; Programul Operational Sectorial de Mediu Axa
- credit contractat de Operator: 9,27 % 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa
si apa uzata”

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:


Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa
uzata – UAT 1 ”Bragadiru”
II. 1.2) Locaţia lucrării: Bragadiru, judetul Ilfov

(a) Lucrări x (b) Produse □ (c) Servicii □

Execuţie x Cumpărare □ Categoria serviciului


Leasing □ 2A □
Proiectare şi execuţie □ Închiriere □ 2B □
Cumpărare în rate □
Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de Principalul loc de
Bragadiru, judetul Ilfov livrare prestare

Coduri CPV: ___________________ __________________


45231300-8 - Lucrari de constructii de __
conducte de apa si de canalizare a apelor
reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de
alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5 - Lucrari de constructii de
renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6 - Lucrări de construcţii de
canalizare de ape reziduale
45232152-2 - Lucrări de construcţii de staţii
de pompare

II.1. 3) Procedura se finalizează prin :

Contract de achiziţie publică: x


Încheierea unui acord cadru: □
Contract de concesiune lucrări publice □
II. 1.4.) Durata contractului de executie :
ani □□
zile □□ 670 zile + 365 zile perioada de notificare a defectiunilor (de la Data de Incepere a
Contractului)

4 Page of 29
II.1.5) Divizare pe loturi
DA □ NU x
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU X

- Un operator economic/asociaţie de operatori economici nu are dreptul să depună mai multe


oferte în cadrul aceleiaşi proceduri.

- Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedură de atribuire atât în calitate de


ofertant cât şi în calitate de ofertant asociat sau în calitate de subcontractant al altui ofertant.

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Cantitati de lucrari

P 6-R: Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare
apa uzata – UAT 1 ”Bragadiru” cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea retelei de
distributie a apei potabile si pentru extinderea si reabilitarea retelei de canalizare menajera in orasul
Bragadiru.

Lucrarile incluse in prezentul contract cuprind:


 Extindere retea de distributie apa potabila:
- Extindere retea de distributie apa potabila, L = 37082 m;
- Vane aferente retelei de distributie;
- Hidranti de incendiu;
- Bransamente la consumatori.
 Extindere si reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, inclusiv statii de
pompare
- Extindere retea de canalizare menajera, L = 42530 m;
- Camine de vizitare;
- Statii de pompare ape uzate menajere – 7 buc;
- Conducte de refulare aferente celor 7 statii de pompare, L = 5368 m
- Reabilitare retea de canalizare menajera, L = 2309 m;
- Reabilitare statie de pompare ape uzate – 1 buc.
- Racorduri la consumatori.
Valoarea estimata in LEI a contractului (fara TVA) este: 42.411.467,03 lei.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) DA X NU


Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

Autoritatea isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitii lucrari similare, conform art. 122 lit. i din
OUG 34/2006.

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la


contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat DA □ NU X
5 Page of 29
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele DA □ NU X
(dacă DA, descrieţi)

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată

Licitaţie deschisă x Negociere cu anunţ de participare □


Licitaţie restrânsă □ Negociere fără anunţ de participare □
Licitaţie restrânsă accelerată □ Cerere de oferte □
Dialog competitiv □ Concurs de soluţii □

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU x


Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3.) Legislaţia aplicată:

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de


concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare;
 H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziţie publica, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica;
 Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului
operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de
servicii – modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate;
 Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 11/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 Legea nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul 34/N/2000 privind obligatia de marcare a constructiilor cu placute de identificare;
 Legea 587/2002 de modificare Art. 40 din Legea 10/1995 privind aprobarea documentelor
proiectului de catre verificatori certificati;
 Hotararea de Guvern nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.
 Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ;
 Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;
 Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.234/2008 privind
aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun
standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul
6 Page of 29
produselor pentru construcţii;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
 HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
 Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
 Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, inclusiv
actele secundare relative;
 Ordin 863 din 02.07.2008 – pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice”;

V. CRITERII DE CALIFICARE

Participarea la procedura de atribuire este permisa tuturor operatorilor economici.

V.1) Situaţia personală a ofertantului

ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si la art.181 din
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea
candidatului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul


legal al operatorului economic (lider, asociat), se va ataşa o împuternicire pentru acesta.

Toate certificatele/ documentele/ formularele menţionate mai jos trebuie să fie prezentate în
original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul şi trebuie să fie valabile la data
deschiderii ofertelor. În cazul ofertei câştigătoare documentele prezentate în copie vor fi transmise
în original.

Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi
emise cu mai mult de 60 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română,
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a
acestora în limba română.

Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are
dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

A nu se folosi prescurtări.

V.1.1. Informatii privind Cerinta obligatorie:

7 Page of 29
eligibilitatea 1. Formularul nr.1 – Declaratie privind eligibilitatea - din Sectiunea
Formulare (completat);
Solicitat x  Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să
Nesolicitat □ prezinte formularul solicitat
 Notă: Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG
34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Nu se acceptă completarea ulterioară.

V.1.2. Informatii privind Cerinţe obligatorii:


neîncadrarea în
prevederile art. 180 si 1. Formularul nr.2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile
art. 181 din O.U.G. 34/2006 - din Sectiunea Formulare (completat);
181 din O.U.G. 34/2006
Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să completeze şi să prezinte
formularul solicitat

2. Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul


Solicitat x general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă
Nesolicitat □ faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat
sau echivalent;

3. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa


ateste îndeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, si pentru toate
punctele de lucru declarate sau echivalent.

Certificatele de atestare fiscala solicitate trebuie să prezinte


situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se
depun ofertele.

4. Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autoritățile


fiscale nu colectează şi CAS);

5. Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), valabil


la data deschiderii.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator


pentru dovedirea eligibilităţii – eliberate de autorităţi din ţara de
origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin
care sa dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în
conformitate cu cerinţele autorităţii contractante.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie certificata pentru
conformitate cu originalul la care se va alatura traducerea autorizată a
acestora în limba română. În cazul ofertei câştigătoare documentele
prezentate în copie vor fi transmise în original (pentru conformitatea
copiilor transmise la oferta).
Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din OUG
34/2006 aprobata cu modificări şi completări prin Legea 337/2006 cu
modificările şi completările ulterioare.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte

8 Page of 29
documentele solicitate mai sus.

Nota. 1: In cazul in care ţara de origine sau în ţara în care este stabilit
operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizează toate situaţiile atunci trebuie să fie acceptată o declaraţie
autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest
sens.

NOTA. 2: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că


ofertantul are datorii şi/sau litigii, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de lucrări.

V.1.3. Documente Cerinţe obligatorii:


privind calitatea de
participant la procedură 1. Formularul nr. 4 - Declaraţie privind calitatea de participant la
procedura - din Sectiunea Formulare (completat);

2. Operatorul economic va prezenta o împuternicire autentificata,


sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul
ofertei este altcineva decât administratorul firmei (original). Prin
Solicitat x împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze
Nesolicitat □ ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest


formular.

V.1.4. Declaratie pe Cerintă minimă obligatorie:


propria raspundere cu
privire la participarea la Prezentarea Formularului 5.1.
licitatie cu oferta
independenta

Solicitat x
Nesolicitat □

V.1.5. Declaraţie Cerintă minimă obligatorie:


privind neîncadrarea în
prevederile art. 69¹ din Prezentarea Formularului 5.2
O.U.G. 34/2006, cu In situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află
modificările şi într-una din situaţiile prevăzute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, cu
completările ulterioare modificările si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului de servicii.

Solicitat x

9 Page of 29
Nesolicitat □

1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura


V.1.6. Ofertantul este aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice
exclus din procedura ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost
pentru atribuirea condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
contractului dacă : pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani;
2) Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice
ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-
sindic;
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în
cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de
către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

V.2.1. Persoane juridice Cerinţe obligatorii:


române 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, nu
mai vechi de 30 de zile din care să rezulte obiectul de activitate
relevant pentru obiectul prezentei achizitii, (lucrari de constructii si
Solicitat x
amenajari hidrotehnice) si faptul ca nu sunt înscrise menţiuni cu
Nesolicitat □ privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste


documente.
Cerinţe obligatorii:
V.2.2. Persoane juridice 1. Documente care dovedesc o formă de înregistrare in calitate de
/ fizice străine persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in
care ofertantul este rezident;
Solicitat x
10 Page of 29
Nesolicitat □ 2. Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul
comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este
rezident), cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertei,
din care să rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul
prezentei achizitii, lucrari de construcţii si amenajari
hidrotehnice) si faptul ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la
procedura insolvenţei sau operatiuni similar
V.3.) Situaţia economico- financiară
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia
economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
asocierii.

La evaluarea situaţiei economice nu se iau în considerare datele subcontractanţilor.

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în
limba română.

Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie
certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata, valabile la data
deschiderii ofertelor. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită
de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data deschiderii ofertelor.

Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele de schimb
medii anuale stabilite de către Banca Nationala a Romaniei.

Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a
prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică si
financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice
si financiare.
Atenţie! Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei
de participare la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din Legea
346 / 2004 din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor.
V.3.1. Informatii Cerinte obligatorii:
privind cifra de afaceri
1. Bilanţuri contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2009, 2010,
si profitul vizate şi înregistrate la organul fiscal abilitat sau documente
echivalente; acestea vor fi prezentate in copie conform cu originalul,
Solicitat x semnata de reprezentantul legal si ştampilata pe fiecare pagină;
Nesolicitat □
2. Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori,
dupa caz, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 din care sa rezulte
conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor
reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din
exploatare reflectate in acestea.

Persoanele juridice străine vor ataşa, documente relevante, in copie


certificata, insotite de traducerea autorizata in limba romana, aceste
documente fiind emise de autorităţile competente, care să certifice
îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în
care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se
emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile,
atunci va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui

11 Page of 29
notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens.

3. Formularul nr.6 – Informaţii generale - din Secţiunea Formulare


(completat)

Cifra de afaceri medie în domeniul de activitate constructii-montaj


(C+M) aferent obiectului contractului în ultimii 3 (trei) ani,
respectiv 2008, 2009, 2010, trebuie să fie mai mare sau cel putin egala
cu 70.000.000 lei.
Valorile se vor exprima în lei şi în euro, la cursul lei/euro mediu
comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv.

ANUL CURS EURO

2008 3,6827

2009 4,2373

2010 4,209

Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro


vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de către Banca
Națională a României.

4. Nivel minim impus: nivelul indicatorului financiar „lichiditate


generală” calculat pentru anul 2010 să fie cel putin 99%. (Active
circulante/Datorii curente x 100)

IMM-urile beneficiază de o reducere de 50% pe baza declaraţiei


întocmite conform prevederilor Legii 346/2004.
5. Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci
sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-
flow de executie a lucrarilor pentru perioada impusa, în valoare de
minim 4.500.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in
desfasurare in momentul deschiderii ofertelor cat si la semnarea
contractului de lucrari.

Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci


situaţia economică şi financiară se demonstrază prin luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte


documentele mentionate mai sus.

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci
capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor
tuturor membrilor asocierii.

La evaluarea Capacităţii tehnice şi/sau profesionale se vor lua în considerare şi resursele umane si
12 Page of 29
materiale ale subcontractanţilor.
Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în
limba română.

Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnica a unui operator economic, autoritatea
contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

V.4.1. Capacitatea 1. Ofertantii vor prezenta lista cu lucrarile executate în ultimii 5 ani,
tehnică şi/sau care trebuie să fie de natură şi complexitate similară lucrărilor
profesională propuse în contract, însoţite de certificări de bună execuţie. Se va
prezenta formularul nr.8
Solicitat x
Cerinta minima obligatorie: Ofertantul trebuie sa fi executat si
Nesolicitat □
finalizat, în ultimii cinci ani impliniti la data termenului limita pentru
depunerea ofertei cel putin un contract similar in valoare de minim
41.000.000 RON fara TVA (Extindere retea de distributie apa potabila si
Extindere si reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, inclusiv
statii de pompare) sau cate un contract avand ca obiect 1.Extindere retea
de distributie apa potabila/sau: 2. Extindere si reabilitare retea de
canalizare ape uzate menajere, inclusiv statii de pompare a caror valoare
individuala solicitata va fi raportata la partea inclusa din viitorul
contract, respectiv aprox. 12.300.000 lei pentru Extindere retea de
distributie apa potabila si aprox. 28.700.000 lei pentru Extindere si
reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, inclusiv statii de
pompare.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei de mai sus se vor prezenta:


Fisa de Experienta similara (Formularul nr.9), copii ale contractelor
de execuţie care certifică experienţa similară, însoţite de copii ale
Proceselor-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, care sa
faca dovada finalizarii contractului la valoarea prezentată.

2. se vor prezenta recomandari din partea beneficiarului pentru


contractele prezentate conform cerintei de la punctul 1 -
recomandarea trebuie sa includa cel putin informatiile minime
solicitate .

MENŢIUNE: În cazul în care contractele conţin clauze de


confidenţialitate, care împiedică prezentarea lor, ofertantul este obligat
să prezinte paginile din contract din care să rezulte părţile contractante,
obiectul contractului, durata contractului, preţul contractului, precum şi
pagina finală cu semnături.
In cazul in care contractele sunt exprimate in Euro, se vor folosi ratele
medii anuale BNR:
Anul Cursul mediu

2010 4,2099

2009 4,2373

13 Page of 29
2008 3,6827

2007 3,3373

2006 3,5245

3. Ofertantul va face dovada ca detine un atestat in termen de


valabilitate emis de ANRE sau echivalentul acestuia pentru executia
de instalatii electrice la tensiuni de joasa si medie tensiune (atestat
ANRE tip B si C) sau echivalent.

4. Declaraţie privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic,


mijloace de transport, utilaje pentru constructii, laboratoare şi alte
mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le folosească pentru
îndeplinirea contractului – se va prezenta Formularul nr.10. În
cazul in care ofertantul este organizat în asociere, Formularul 10
trebuie completat doar de către liderul asocierii şi să cuprindă
echipamentele tuturor partenerilor asociaţi.

Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine, are


contracte–cadru de inchiriere si detine acces nerestrictionat pentru cel
putin echipamentele si utilajele de mai jos, inclusiv combustibil, toate
rezervele de
consumabile, piese de schimb si unelte:

Descrierea pozitiei si cerinte Cerinta


minimale minima

Numar minim
bucati

Excavator pe pneuri, 0,5 – 1,2 mc 3

Mini-excavator pentru lucru in 2


spatii inguste

Incarcator frontal 1,5 – 2,5 mc 3

Autobasculante de 12-16 tone 6

Motopompe 4

Lansatoare de conducte (sau 3


macarale 5 to)

Detectoare de cabluri si conducte 2


metalice

Compactoare / placi vibratoare 4


0,5-1,5 to

Autotransportoare beton 5 mc 2

Autovidanja 1
14 Page of 29
Echipament foraj orizontal 1

Echipament taiere asphalt 1

Echipament sprijiniri santuri 3 seturi

Pompe de epuisment 3

Automacarale 1

Pentru toate echipamentele se vor prezentate documente valabile la


momentul depunerii ofertelor care sa ateste faptul ca acestea corespund
din punct de vedere legal (carti de identitate, licente de transport, polita
de raspundere civila auto, inspectie tehnica periodica, rapoarte de
inspectie, autorizatii ISCIR, etc)

Notă: Resursele minime tehnice prezentate trebuie folosite efectiv în


activităţile specifice contractului; in acest sens fiecare Ofertant va
include in oferta sa o Declaratie pe propria raspundere (model
propriu).

5. Se vor prezenta informatii generale privind angajatii – Formularul


nr. 11 - sectiunea Formulare completat;

6. Informaţii privind personalul tehnic de specialitate responsabil


pentru execuţia lucrărilor conform – Formularul nr. 12 – Sectiunea
Formulare.

Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să dispună de


resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a
contractului (personal de specialitate şi experţi responsabili pentru
implementarea contractului)

Este obligatoriu ca din echipa de proiect sa faca parte cel putin:

Cerinta Experienta
Nr Descrierea pozitiei si Experienta
minima in post
Generala
crt cerinte minimale similar
Studii (ani)
(ani)

Reprezentantul Universitare
Minimum Minimum 5
Antreprenorului de lunga
1 10 ani ani
(Manager) durata

Universitare
Sef de Santier Minimum Minimum 5
de lunga
2 (responsabil executie) 10 ani ani
durata

Responsabil Tehnic Universitare Minimum Minimum 5


cu Executia de scurta
15 Page of 29
3 durata 10 ani ani

Universitare
Responsabil cu Minimum Minimum 5
de scurta
4 Controlul Calitatii 10 ani ani
durata

Universitare
Responsabil Montaj Minimum Minimum 5
de scurta
5 Conducte 5 ani ani
durata

Universitare
Responsabil Minimum Minimum 3
de scurta
6 Mecanizare 5 ani ani
durata

Universitare
Minimum Minimum 3
Responsabil Topo de scurta
7 5 ani ani
durata

Universitare
Responsabil Minimum Minimum 3
8 de lunga
Automatizare 5 ani ani
durata

Responsabil sudura Minimum Minimum 3


9 Certificare
PEHD 3 ani ani

Responsabil Universitare
Minimum Minimum 3
10 Management Mediu de lunga
5 ani ani
(Manager Mediu) durata

Universitare
Responsabil Tehnic Minimum Minimum 3
11 de scurta
Lucrari Electrice 5 ani ani
durata

Inginer constructii Universitare


edilitare/hidrotehnice/ Minimum Minimum 5
12 de lunga
5 ani ani
imbunatatiri funciare durata

Universitare
Inginer mecanic/ Minimum Minimum 5
13 de lunga
electromecanic 5 ani ani
durata

Nota! Pentru responsabilii cu sudura se vor prezenta autorizatiile ISCIR


valabile la data deschiderii ofertelor.

Nota! Tot personalul enumerat in tabelul de mai sus conform Formular


12- trebuie sa fi participat la cel putin o lucrare de complexitatea celei
licitate.

Pentru fiecare expert cheie propus ofertantul va depune:

- Curriculum vitae (Formularul 13).

16 Page of 29
Pentru RTE se solicita:

Studii superioare tehnice, experienta specifica de minim 3 ani,


atestat RTE (domeniul IX) emis de MDRT (MLPTL), sau alte
institutii in conformitate cu HG 925/1995, se vor anexa
certificatele doveditoare, inclusiv legitimatia cu valabilitate la zi.

- Pentru responsabilul cu controlul calitatii se solicita:


Studii superioare tehnice in domeniul constructiilor, experiență
specifică de minim 3 ani in domeniul controlului calitatii in
constructii.

Ofertantii vor prezenta lista comună (în cazul asocierii) cu expertii


cheie propuşi pentru implementarea contractului de lucrari, cu
nominalizarea expresă a poziției pe care o ocupă fiecare în cadrul
contractului de lucrări.

O persoana nu poate ocupa mai mult de un post în echipa


ofertantului!
V.5 Standarde 1. Standard privind sistemele de management al calităţii: Ofertanţii au
Aplicabile obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 9001 sau certificate
echivalente -

2. Standard privind sistemele de management al mediului: Ofertanţii au


obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 14001 sau certificate
echivalente – -

In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de cel putin


unul dintre membrii asocierii.
V.6. Informaţii privind În cazul în care oferta include subcontractanţi, se va completa
subcontractanţii Formularul 14 din Secţiunea Formulare cu denumirea
subcontractanţilor, specializarea acestora şi specificarea lucrărilor care
(dacă este cazul) urmează a le executa subcontractantul/subcontractanţii;
Se vor prezenta documente relevante privind resursele materiale şi
Solicitat x umane pe care subcontractanţii se angajează că le vor pune la dispoziţia
Nesolicitat □ ofertantului în cazul în care acesta va fi declarat câştigător.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea
contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între
viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a
înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii
contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

Se va prezenta Acordul de asociere, în original.


V.7. Informatii privind
asocierea operatorilor Oferta trebuie sa cuprindă un acord sau o scrisoare preliminara de
economici asociere în care sa se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea
(dacă este cazul) colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul
asociaţiei este împuternicit să se oblige şi sa primească instrucţiuni în
numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în
17 Page of 29
Solicitat x numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Înţelegerea trebuie să
Nesolicitat □ stipuleze de asemenea ca toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să
rămână în Asociaţie pe întreaga durata a contractului.
În cazul în care acordurile de asociere sunt încheiate în altă limbă decât
limba română, se va prezenta copie după acorduri şi traducere
autorizata în limba română

In cazul în care contractul este atribuit unei asocieri de operatori


economici care au depus ofertă comună, se solicita de catre autoritatea
contractanta, inainte de incheierea contractului, prezentarea acordului de
asociere in original cu semnaturile autentificate.
In cazul in care un operator economic, participant la procedura de
achizitie, se asociaza cu alt operator economic ce se angajeaza sa
intocmeasca documentatia tehnica atunci acesta va respecta clauzele
solicitate prin caietul de sarcini referitor la acest aspect.
.
V.8. Dacă este aplicabil,
modul de Nu este cazul
selectare/preselectare

NOTA : Cerintele mai sus indicate si documentele solicitate pentru probarea indeplinirii acestora,
reprezinta cerinte minime obligatorii de calificare.

Conform art. 11, alin. (.9) din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009,
pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta
initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care
confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin prezenta documentatie. Declaratia
va fi insotita de o anexa in care sunt mentionate modul concret de indeplinire a cerintelor
solicitate.

In cazul in care uzează de acest drept, ofertatul are obligatia de a prezenta/completa


certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă indeplinirea cerintelor de
calificare atunci cand primeste din partea autoritătii contractante o solicitare in acest sens, in
termenul prevăzut in respectiva solicitare.

Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile


referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va
respecta pe parcursul indeplinirii contractului de executie lucrari. Informatii detaliate privind
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html

Ofertantul va completa Declaraţie pe proprie răspundere privind indeplinirea obligatiile


referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie
va fi prezentata de catre liderul asocierii.

În conformitate cu prevederile art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006, cu modificările şi
18 Page of 29
completările ulterioare, ofertantul are dreptul de a demonstra situaţia economică si financiară ori
capacitatea tehnică si/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea
unui terţ.

Pentru a fi luată in considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm trebuie să reprezinte un


instrument juridic care va face parte integranta din contractul de achiziţie publică şi va asigura
dreptul autorităţii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligaţii de
către persoana susţinătoare.

In cazul in care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - atunci angajamentul
ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective si să
evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, in funcţie de necesităţile
care apar pe parcursul indeplinirii contractului.

In cazul in care susţinerea terţului vizează indeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi
experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de lucrări executate intr-o perioadă
anterioară sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului de achiziţie publică, atunci angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie
să garanteze autorităţii contractante faptul că, in cazul in care contractantul intampină dificultăţi
pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure indeplinirea
completă si reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.
In situaţiile prezentate mai sus, susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii
contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute in angajament, aceasta din urmă
avand posibilitatea de acţiune directă impotriva susţinătorului.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de Oferta se va redacta în limba română.


redactare a ofertei
Persoanele juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate în limba
ţării în care ofertantul este rezident, însoţite de traducerile autorizate ale acestora
în limba română.

VI.2) Perioada de Oferta se va menţine valabilă pentru o perioadă de minim 90 de zile.


valabilitate a ofertei
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de
comisia de evaluare.

VI.3) Garanţie de Cuantumul garanţiei de participare: 600.000 lei.


participare
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este minim 90 de zile.
Solicitat x
Nesolicitat □ Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de
asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în

19 Page of 29
documentaţia de atribuire.

Forma de constituire a garanţiei de participare care va fi acceptată:


- scrisoare de garantie conform Formularului nr.15, emisa in conditiile legii
de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentata in original,
pentru cuantumul si perioada de valabilitate solicitate;
- Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul Autoritatii
contractante, comunicat la cererea ofertantului;

Garantia trebuie sa fie irevocabila.


Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a
garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat
Formularului pentru garanţie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei
1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-
urilor.

Instrumentul de garantare/Scrisoarea de garanţie bancară/ordinul de plata trebuie :

1. prezentată în original
2. Garanţia de participare în original, prezentată în altă limbă decât limba română,
va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română, legalizată la notariat.
3. să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă
4. să conţină în clar denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s-a
constituit
5. să conţină valoarea garanţiei care să corespundă sumei fixe solicitate prin
documentaţia de atribuire
6. să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să
corespundă cu cea înscrisă în documentaţie
7. să conţină parafa lizibilă a societatii emitente şi semnătura autorizată
8. să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta.

In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie va fi emisa de Liderul Asocierii /


unul din membrii asocierii in numele asocierii.

Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a


ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei,
perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod
corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va
fi exclus din procedura.

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor
fi respinse ca inacceptabile şi returnate la deschidere.

Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de participare conform


prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia depusa de un operator


economic, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de
participare suma de 118.024,11 lei.

VI.4) Modul de Propunerea Tehnica a ofertantului va include obligatoriu:


prezentare a propunerii
20 Page of 29
tehnice
 Toate clarificările aferente contractului, semnate (daca este cazul);
 Metodele de lucru propuse, pentru fiecare strada in parte si separat pentru
fiecare statie de pompare. Se va preciza modul în care sunt considerate
condiţiile existente şi soluţiile propuse pentru menţinerea serviciilor pe
timpul execuţiei. Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrările în
zonele drumurilor precum şi la traversarea acestora pentru a limita
perturbările în trafic. Se va include deasemenea conceptul ofertantului
privind testarea lucrărilor executate precum si accesul riveranilor la
proprietati in timpul executiei contractului.

 Lista cu personalul cheie propus (conform Lista Vol IV)

 Lista de utilaje si echipamente ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor


si numarul acestora (conform Lista Vol IV)

 Lista subantreprenorilor (conform Lista Vol IV)

 Descriere a sistemului propus de AQ/CQ pentru prezenta lucrare;

 Descriere a planului de management al mediului pentru prezenta lucrare;


 Fisele tehnice si lista de echipamente si dotari pentru lucrarile permanente;
 Lista obiectelor de organizare de santier (conform Lista Vol IV)

 Proiectul pentru organizare de santier si procesul tehnologic pentru


executie si dezafectare in baza experientei si a tehnologiilor folosite de
ofertant.
 Metodologia de management al traficului pe fiecare strada cu indicarea
intreruperilor si a variantelor ocolitoare.
 Graficul de execuţie propus de ofertant va include:
- un grafic general precum si cite un grafic pentru fiecare strada in parte ce vor
include etapele de execuţie si categoriile de lucrări,cu indicarea, resurselor
materiale si umane precum si a duratei de execuţie pentru fiecare strada in
parte;
- numărul de întreruperi a apei în timpul execuţiei contractului şi durata fiecărei
întreruperi
- Recepţia la terminarea lucrărilor;
- Perioada de Notificare a Defectelor;
- Receptia Finală.

 Se va prezenta totodata un tabel cu alocarea lunara de resurse si


echipamente din fiecare categorie, pe intreaga durata de executie a
contractului.

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele din


specificatiile tehnice poate duce la respingerea ofertei fiind considerata
neconforma.

VI.5) Modul de Propunerea financiară va cuprinde :

21 Page of 29
prezentare a propunerii 1. Formularul de ofertă (formularul nr.17) – pretul ofertei va fi in lei ;
financiare 2. Anexa la formularul de oferta (Volumul II)
3. Documentele de contract din Volumul II, parafate pe fiecare pagina si
semnate la final
- Lista de preturi in baza Listelor de Cantitati (Volumul 4) din care sa rezulte
pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul de oferta.
- Pretul ofertei din Formularul de oferta (Formular nr.17) trebuie sa acopere
lucrarile descrise in Documentele Ofertei. Nu este acceptata ofertarea pentru o
parte din lucrari.
- Ofertantul va completa preturile pentru toate lucrarile descrise in Lista de
Cantitati, Volumul 4 tinand cont de indicatiile din preambulul la Listele de
Cantitati.
- In cazul in care exista componente in Liste de Preturi pentru care
Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are valoarea
zero.

VI.7) Modul de Oferta se va depune la :


prezentare a ofertei
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

Punct de lucru: Intrarea Taciunelui, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti


Data limită pentru depunerea ofertei: ......................

Modul de prezentare al ofertei:

1. Oferta trebuie să conţină: Documentele de calificare (documentele solicitate la


pct. V. CRITERII DE CALIFICARE), Propunerea Tehnică (documentele
solicitate la pct. VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice) şi
Propunerea Financiară (documentele solicitate la pct. VI.5) Modul de
prezentare a propunerii financiare).
2. Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei si al documentelor care
o insotesc, in original, si 3 (trei) exemplare în copie si un CD/DVD cu varianta
electronica a Ofertei Tehnice si a Ofertei Financiare. În eventualitatea unei
discrepante intre original si copie, va prevala originalul.
2. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate,
marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”.
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si
netransparent.
3. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta
respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si
documentele de calificare, se vor introduce, in plicuri distincte, marcate
corespunzator.
Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si trebuie sa contina un OPIS al
documentelor, inclusiv cu numarul paginii de referinta.

4. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu


inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ...... ora locala........
5. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus,
autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
- Oferta va fi insotita de Scrisoarea de inaintare, intocmita conform
Formularului 16 din Sectiunea Formulare si de
22 Page of 29
- Împuternicire – oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă
prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

 Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi


înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limită stabilită pentru
depunere.
 Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct la sediul autorităţii
contractante.
 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului
economic.
 Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

VI.8) Posibilitatea Orice operator economic are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta
retragerii sau numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi numai printr-o
modificării ofertei solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care operatorul economic doreşte să opereze modificări în oferta deja


depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor
respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea
ofertelor. Pentru modificări se vor respecta aceleaşi reguli privind modul de
prezentare a ofertei.

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea
datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei
pentru participare.

Locul, data şi ora locala a deschiderii ofertelor: ............. ora .......... Intrarea
Taciunelui, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti
VI.9) Deschiderea
ofertelor Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea
ofertelor.

În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi respinsă nici o ofertă, cu excepţia celor


care se încadrează într-una din următoarele situaţii:

a) au fost depuse după data şi ora locala limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în invitaţia de participare;

b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în


documentaţia de atribuire.

Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii


comisiei de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz) şi de reprezentanţii
operatorilor economici.
Procesul-verbal va consemna modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere,
aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale
fiecărei oferte.

Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare ofertant care a depus oferta,


indiferent dacă a fost sau nu prezent la şedinţa de deschidere, va primi câte o copie
23 Page of 29
a procesului verbal
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1 Cea mai avantajoasa oferta economica ■

PUNCTAJ MAXIM
FACTORI DE EVALUARE
ACORDAT

1 Propunerea financiara (Pondere 40%) 40 de puncte

2 Propunerea tehnica (Pondere 60%) 60 de puncte

2a Durata de execuţie a lucrărilor 20 puncte

2b Metodologia de management al traficului 15 puncte

Numărul de întreruperi a apei în timpul execuţiei


2c 15 puncte
contractului
Termenul de intervenţie pentru remedierea defectiunilor –

2d 10 puncte

VII.2. DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL:

I. Preţul total pentru factorul de evaluare pretul ofertei se acordă astfel:

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare
respectiv;
b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul se acordă proporţional, astfel:

P(n) = Preţmin x40,

Preţ(n)

Unde,

P(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Preţul total”;

Preţmin - preţul cel mai mic ofertat;

Preţ(n) - preţul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează

punctajul

În sensul prevederilor Art. 202 alin. (1¹) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi
completărileulterioare ,,O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce

24 Page of 29
urmeaza a fi furnizat,executat sau prestat, atunci când pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin
de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de
atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile si/sau neconforme, atunci
când pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se
avea în vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare”.

În cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile
prevăzutela Art. 36, alin. (1) lit. a) - e) şi alin. (2), din HG 925/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi
furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media
aritmetică a ofertelor respective calculata fara a se avea în vedere propunerea financiara cea mai
mica si propunerea financiara cea mai mare.

Autoritatea contractanta a apreciat ca in cazul unei propuneri financiare sub pragul de 85%, exista
un risc semnificativ de neindeplinire a contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin
caietele de sarcini, iar in scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă
va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, justificarea cantitatilor de servicii si
lucrari, preţurile la furnizori, situaţia si gestiunea stocurilor de materii prime şi materiale, modul de
organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru (executie ), nivelul de salarizare a
forţei de munca, performanţele şi costurile implicate de utilajele si echipamentele de lucru, privind
structura si fundamentarea ofertei.Deasemnea in ceea ce priveste solicitarea de clarificari,
Autoritatea contractanta considera ca tuturor ofertanţilor care vor depune oferte sub pargul de 85%,
li se va solicita si vor avea obligaţia sa detalieze pe fiecare actiune, ( capitol, subcapitol,
componente si subcomponente ), toti factorii, indicii, cantitatile de servicii si lucrari ( materiale,
manopere, utilaj si transporturi ), cat si preturile care au stat la la baza fundamentarii acestor
propuneri financiare, privind sustenabilitatea ofertei In cazul unei oferte care are un pret aparent
neobişnuit de scăzut in raport cu bugetul aprobat ( sub 85% ), comisia de evaluare va putea respinge
oferta ca fiind neconforma daca, in urma solicitarilor de clarificari ( si daca prin raspunsurile pe
care le va da ), ofertantul nu va putea justifica si sustine intr-un mod detaliat, temeinic si foarte bine
fundamentat, componenta si modalitatile in care aceasta a fost conceputa si prezentata ( baze de
calcul, factori, indici, preturi, etc, ) preturile la furnizori,situatia stocurilor de materii prime si
materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare a fortei de muncă, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru.

II. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Propunerea tehnica

Art. 199. - (1) În cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere

economic", oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare
rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau
un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractanta
le poate justifica temeinic, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare
factor de evaluare, autoritatea contractanta are obligatia de a indica în anuntul de participare sau în
documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care
urmeaza sa fie utilizati.

(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind
nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul

25 Page of 29
cost/eficienta, servicii post-vânzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte
elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3) În sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a preciza, în mod clar si

detaliat, în documentatia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora
sau algoritmul de calcul, precum si metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta
din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. Factorii de evaluare cu ponderile
relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum si metodologia de punctare a avantajelor trebuie
sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si, dupa ce au fost stabiliti, nu se pot schimba pe
toata durata de aplicare a procedurii de atribuire.

2a) Punctajul (20 puncte) pentru factorul de evaluare “Durata de execuţie a lucrărilor” se
acordă astfel:

a) ) Pentru ofertele care vor prezenta o durata de executie mai mica sau egala cu 185 de zile se
acorda punctajul maxim de 20 puncte;

b) Ofertele care vor depasi durata de executie a lucarilor respectiv 670 de zile vor fi declarate
neconforme;
c) Pentru celelalte durate de execuţie a lucrării punctajul se acordă proporţional, astfel:

P(n) = DEmin x 20 puncte

DE(n)

Unde,

P(n) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Durata de execuţie a


lucrării”;

DEmin - cea mai mică durată de execuţie a lucrării ofertată în cadrul


procedurii;

DE(n) - durata de execuţie a lucrării ofertată de operatorul economic pentru


care se calculează punctajul.

2b) Punctajul (15 puncte) pentru factorul de evaluare „Metodologia de management al traficului”
se acordă pe baza analizei comisiei de evaluare privind măsura în care proiectul propus asigură
îndeplinirea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini conexe execuţiei lucrărilor care fac obiectul
contractului ce urmează să fie atribuit.
Punctajul se va acorda având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea metodologiei utilizată
pentru elaborarea proiectului aplicat la lucrare, precum şi respectarea dispoziţiilor legale incidente
în raport cu proiectul propus. Prin urmare, ofertanţii vor prezenta informaţii detaliate privind
proiectul de management al traficului propus, care să confirme că au înţeles perfect implicaţiile
lucrărilor ce urmează să fie executate în condiţii de trafic si că pot furniza toate semnalizările,
personalul, susţine costurile etc., necesare pentru garantarea siguranţei publicului în timpul
lucrărilor de construcţie. Pentru evaluarea avantajelor care rezultă din metodologia propusă de
26 Page of 29
fiecare ofertant în parte privind elaborarea proiectului de management al traficului, autoritatea
contractantă va avea în vedere următoarele elemente (sub-factori de evaluare) care vor fi punctate în
mod corespunzător:

a) Schemele de semnalizare a zonei de drum în lucru, adaptate la situaţia concretă din teren pe
fiecare strada si care corespund Ordinului 411/2000 –5 puncte;
Lipsa unei scheme sau a mai multora va duce la declararea ofertei ca neconforma.
b) Cea mai mica lungime a rutelor ocolitoare aferente tuturor strazilor exprimata in metri -5 puncte;
Pentru alte lungimi se calculeaza cu formula:

L(m) = Lmin x 5 puncte

Lofertat

Unde,

L(m) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Metodologia de


management al traficului”;

Lmin - lungimea rutelor ocolitoare minima exprimata in metri;

Lofertat - lungimea rutelor ocolitoare ofertate.

c) Numarul minim de zile de intrerupere a circulatiei aferente tuturor strazilor-5 puncte;


Pentru celelalte durate punctajul se calculeaza cu formula:

Z(m) = Zmin x 5 puncte

Zofertat

Unde,

Z(m) - punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Metodologia de


management al traficului”;

Zmin - numarul minim de zile de intrerupere a circulatiei

Zofertat - numarul de zile ofertat

c) Punctajul (15 puncte) pentru factorul de evaluare “Numărul de întreruperi a apei în timpul
execuţiei contractului”

27 Page of 29
Pentru oferta cu nici o intrerupere sau o singura intrerupere se acorda punctajul maxim de 15
puncte.

Pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda după formula:


P n = ( nr. întreruperi minim ofertat / nr.întreruperi maxim ofertat) x 15

Nota 1: Pentru realizarea acestui contract este necesar ca furnizarea apei în anumite zone ale
oraşului să fie întreruptă în vederea executării de legături între conductele noi şi cele aflate deja în
exploatare. Funcţie de tehnologia adoptată, de dotarea şi capacitatea de organizare a ofertantului,
pot fi făcute un număr mai mare sau mai mic de întreruperi în furnizarea apei.
Ofertanţii vor descrie fiecare întrerupere a apei pe care o vor executa indicând locul (strazile),
diametrele conductelor ce urmează a se conecta precum şi durata întreruperii.
Nota 2: Beneficiul pentru Autoritatea Contractanta prin aplicarea acestui criteriu, constă în faptul
că: se afectează mai puţin consumatorii (locuinţe, şcoli, grădiniţe, agenţi economici) şi racordarea
populaţiei şi a operatorilor economici la sistemul de alimentare cu apă se va face mai rapid; traficul
se va relua mai rapid.
3d) Punctajul (10 puncte) pentru factorul de evaluare “Termenul de intervenţie pentru
remedierea defectiunilor” (TI) se acordă astfel:
a) Pentru cel mai mic termen de interventie ofertat în cadrul procedurii de atribuire se acordă
punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) Pentru celelalte termene punctajul se acordă proporţional, astfel:
P(n) = T(minim)/ T(n) x 10 puncte
Unde,

P(n) Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „TI”;

T(mimim) Cel mai mic termen de interventie ofertat în cadrul procedurii;


T(n) Termenul de intervenţie ofertat de ofertantul pentru care se calculeză
punctajul.
Notă:
Termenul de intervenţie reprezintă perioada în care ofertantul se obligă să se mobilizeze şi să
intervină pentru remedierea viciilor de execuţie, de la momentul notificării contractorului
asupra unui incident de această natură de către autoritatea contractantă. Termenul de
intervenţie va fi corelat cu planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de
garanţie .
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a analiza şi verifica conformitatea termenelor
ofertate din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerinţelor
tehnice şi funcţionale solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva
ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

VIII. Atribuirea contractului/încheierea Acordului - CADRU

VIII.1 Ajustarea preţului contractului Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada de
DA □ NU x executie.

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a - 10% din preţul contractului, fără TVA
contractului - Garanţia de bună execuţie se va constitui prin
28 Page of 29
DA x NU □ scrisoare de garanţie (Formularul nr.19), care devine
anexă la contract şi care va fi mentinuta valabilă
pe toata durata contractului (inclusiv perioada de
Notificare a Defectelor).
Garanţia de bună execuţie se va constitui şi se va
depune (în original) de prestator la sediul
achizitorului, în perioada de valabilitate a ofertei
şi in conformitate cu prevederile contractuale.
Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de
bună execuţie conform prevederilor art. 92 alin. (4)
din H.G. 925/2006.

Avizat,
SEF UIP
Mihail BADEA

Consilier Achizitii Publice


Ana BAICOIANU

29 Page of 29