Sunteți pe pagina 1din 11

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE nr. __________din data ...............................

Preambul n temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public a contractelor de conce!iune de lucrri "i a contractelor de conce!iune de !ervicii aprobat prin #e$ea nr. 33%/2006 cu modi&icrile "i completrile ulterioare !'a (ncheiat prezentul contract de e)ecuie lucrri ntre* 1. Prile contractante Comuna Vntori cu !ediul in comuna Vntori +ud. ,a!i tele&on ....... cod &i!cal* .............. cont trezorerie ..................de!chi! la -rezoreria ................. reprezentat prin ........... &uncia ./,01/ (n calitate de ac i!itor pe de o parte "i .................... cu !ediul (n !at ............ comuna ............. +udetul ......... tele&on/&a)* ............. av2nd numr de (nre$i!trare (n /e$i!trul 3omerului* .............. cod unic de (nre$i!trare* ............... cont curent nr. ........................ de!chi! la .............. reprezentat prin ............... 4 1dmini!trator (n calitate de e#ecutant$ pe de alt parte. 2. Definiii n prezentul contract urmtorii termeni vor &i interpretai a!t&el* a. contract 4prezentul contract "i toate ane)ele !ale5 %. achizitor i executant ' prile contractante a"a cum !unt ace!tea numite (n prezentul contract5 c. preul contractului ' preul pltibil e)ecutantului de ctre achizitor (n baza contractului pentru (ndeplinirea inte$ral "i core!punztoare a tuturor obli$aiilor !ale a!umate prin contract5 d. amplasamentul lucrrii - locul unde e)ecutantul e)ecut lucrarea5 e. fora major ' orice eveniment e)tern imprevizibil ab!olut invincibil "i inevitabil care nu putea &i prevzut la momentul (ncheierii contractului "i care &ace impo!ibil e)ecutarea "i re!pectiv (ndeplinirea contractului5 !unt con!iderate a!emenea evenimente* rzboaie revoluii incendii inundaii !au orice alte cata!tro&e naturale re!tricii aprute ca urmare a unei carantine embar$ou enumerarea ne&iind e)hau!tiv ci enuniativ. 6u e!te con!iderat &or ma+or un eveniment a!emenea celor de mai !u! care &r a crea o impo!ibilitate de e)ecutare &ace e)trem de co!ti!itoare e)ecutarea obli$aiilor uneia din pri5 &. zi ' zi calendari!tic5 an ' 367 zile. '. ordin administrativ* orice in!truciune !au ordin emi! de achizitor ctre e)ecutant privind e)ecuia lucrrilor. . act adiional( document ce modi&ica termenii "i condiiile contractului de e)ecuie. i. conflict de interese (n!eamn orice eveniment in&luen2nd capacitatea e)ecutantului de a e)prima o opinie pro&e!ional obiectiv "i imparial !au care (l (mpiedic pe ace!ta (n orice moment ! acorde prioritate intere!elor achizitorului !au intere!ului public $eneral al .roiectului orice motiv (n le$tur cu po!ibile contracte (n viitor !au (n con&lict cu alte an$a+amente trecute !au prezente ale e)ecutantului. 1ce!te re!tricii !unt de a!emenea aplicabile oricror !ub'contractani !alariai "i e)peri acion2nd !ub autoritatea "i controlul e)ecutantului. ). despgubire general( !uma neprevzut e)pre! (n prezentul contract care e!te acordat de ctre in!tana de +udecat !au e!te convenit de ctre pri ca "i de!p$ubire pltibil prii pre+udiciate (n urma (nclcrii contractului de e)ecuie lucrri de ctre cealalt parte. *. penalitate contractual( de!p$ubirea !tabilit (n contractul de pre!tri !ervicii ca &iind pltibil de ctre

una din prile contractante ctre cealalt parte (n caz de ne(ndeplinire a obli$aiilor din contract5 +. proiectul proiectul 8documentaia9 (n le$tur cu care !unt e)ecutate lucrrile (n con&ormitate cu prevederile din prezentul contract5 m. sector de lucrare * obiect de con!trucie parte a obiectivului de inve!tiie cu &uncionalitate di!tinct (n cadrul an!amblului ace!tuia. n. termene limit( perioade din contract care vor (ncepe ! cur$ din ziua urmtoare emiterii actului !au producerii evenimentului care reprezint momentul de (nceput al perioadelor re!pective. n cazul (n care ultima zi a termenului !e (mpline"te (ntr'o zi nelucrtoare termenul va e)pira la !&2r"itul urmtoarei zile lucrtoare. o. garania de participare( !uma de bani care !e con!tituie de ctre o&ertant (n !copul de a prote+a autoritatea contractant &a de ri!cul unui eventual comportament necore!punztor al ace!tuia pe (ntrea$a perioad derulat p2n la (ncheierea contractului de achiziie public. ,. garania de bun execuie !uma de bani care !e con!tituie de ctre contractant (n !copul a!i$urrii autoritii contractante de (ndeplinirea cantitativ calitativ "i (n perioada convenit a contractului. r. perioad de notificare a defeciunilor (n!eamn perioada de timp cuprin! (ntre momentul identi&icrii de&eciunii "i momentul tran!miterii ctre e)ecutant a noti&icrii privind de&eciunile aprute la lucrri !au !ectoare de lucrri 8dup caz9 (n intervalul de timp cuprin! (ntre data recepiei la terminarea lucrrilor !au :ectoarele de #ucrri "i recepia &inal la e)pirarea perioadei de $aranie acordat lucrilor. -. !nterpretare 3.; ' n prezentul contract cu e)cepia unei prevederi contrare cuvintele la &orma !in$ular vor include &orma de plural "i vice ver!a acolo unde ace!t lucru e!te permi! de conte)t. 3.2 ' -ermenul <zi=!au <zile= !au orice re&erire la zile reprezint zile calendari!tice dac nu !e !peci&ic (n mod di&erit. 3.3 ' 3lauzele "i e)pre!iile vor &i interpretate prin raportare la (ntre$ul contract. "lauze obligatorii #. $biectul principal al contractului 4.; ' >)ecutantul !e obli$ ! pre!teze !erviciile !a e)ecute ! &inalizeze "i ! remedieze orice de&ecte ale a&erente contractului de* Ser.icii de ,roiectare in .ederea rea+i!arii ,roiectu+ui te nic$ deta+ii de e#ecutie$ e+a%orare documentatie ,entru a.i!e$ acorduri$ autori!atii$ a/i/tenta te nica din ,artea ,roiectantu+ui /i e#ecutie +ucrari ,entru o%iecti.u+ de in.e/titie( %&$D'()!*+(' D(,&,(! D' !)-'('. /$"+/ !) "$&,)+ 0!)+-$(!1 2,D'-,/ !+.!3 (n con&ormitate cu obli$aiile a!umate prin prezentul contract. 4.2 ' 1chizitorul !e obli$ ! pltea!c ..................... preul de ................ lei &ara -?1 pentru lucrrile prevzute la 4.;. 4. Preul contractului 7.; ' .reul convenit pentru (ndeplinirea contractului pltibil e)ecutantului de ctre achizitor e!te de ................ lei &ara -?1 la care !e adau$ -?1 de ............... lei din care* 'proiectare* 'e)ecutie* 5 0aloarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate1 doar daca apar1 cheltuieli cu produse 6servicii 6lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contranctului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. 7. Durata contractului 6.; ' .rezentul contract intr (n vi$oare la data !emnrii de ctre pri "i ("i produce e&ectele p2n la (ncheierea proce!ului verbal de recepie &inal a lucrrilor contractate "i eliberarea $araniei de bun e)ecuie. ,ntrarea in vi$oare a contractului !e &ace dupa con!tituirea $arantiei de buna e)ecutie.

8. 'xecutarea contractului %.; ' >)ecutarea contractului !e &ace dupa emiterea ordinului de incepere a contractului (n con&ormitate cu $ra&icul de (ndeplinire ane)a ce &ace parte inte$rant din prezentul contract. 9. Documentele contractului @.; ' Aocumentele contractului !unt cele precizate mai +o! "i &ac parte inte$rant din prezentul contract * a9 propunerea tehnica b9 propunerea &inanciar c9 $arania de bun e)ecuie d9 $ra&icul de (ndeplinire a contractului5 e9 an$a+amentul &erm de !u!inere din partea unui ter. @.2 ' n cazul (n care pe parcur!ul (ndeplinirii contractului !e con!tat &aptul c anumite elemente ale o&ertei tehnice !unt in&erioare !au nu core!pund cerinelor prevzute (n caietul de !arcini prevaleaz prevederile caietului de !arcini. :. Protecia patrimoniului cultural naional B.; 4 -oate &o!ilele monedele obiectele de valoare !au orice alte ve!ti$ii !au obiecte de intere! arheolo$ic de!coperite pe ampla!amentul lucrrii !unt con!iderate (n relaiile dintre pri ca &iind proprietatea ab!olut a achizitorului. B.2 4 >)ecutantul are obli$aia de a lua toate precauiile nece!are pentru ca muncitorii !i !au oricare alte per!oane ! nu (ndeprteze !au ! deterioreze obiectele prevzute la clauza B.; iar imediat dup de!coperirea "i (nainte de (ndeprtarea lor de a (n"tiina achizitorul de!pre acea!t de!coperire "i de a (ndeplini di!poziiile primite de la achizitor privind (ndeprtarea ace!tora. Aac din cauza unor a!t&el de dipoziii e)ecutantul !u&er (nt2rzieri "i/!au cheltuieli !uplimentare atunci prin con!ultare prile vor !tabili* a9 orice prelun$ire a duratei de e)ecuie la care e)ecutantul are dreptul5 b9 totalul cheltuielilor !uplimentare care !e va adu$a la preul contractului. B.3 4 1chizitorul are obli$aia de (ndat ce a luat la cuno"tin de!pre de!coperirea obiectelor prevzute la clauza B.; de a (n"tiina (n ace!t !en! or$anele de poliie "i comi!ia monumentelor i!torice. 1;. $bligaiile principale ale executantului ;0.;. 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a e)ecuta "i &inaliza lucrrile precum "i de a remedia viciile a!cun!e cu atenia "i promptitudinea cuvenit (n concordan cu obli$aiile a!umate prin contract inclu!iv de a proiecta (n limitele prevzute (n prezentul contract. 829 >)ecutantul are obli$aia de a !uprave$hea lucrrile de a a!i$ura &ora de munc materialele in!talaiile echipamentele "i toate celelalte obiecte &ie de natur provizorie &ie de&initive cerute de "i pentru contract (n m!ura (n care nece!itatea a!i$urrii ace!tora e!te prevzut (n contract !au !e poate deduce (n mod rezonabil din contract. ;0.2. >)ecutantul are obli$aia de a prezenta achizitorului (nainte de (nceperea e)ecuiei lucrrii !pre aprobare $ra&icul de pli nece!ar e)ecuiei lucrrilor (n ordinea tehnolo$ic de e)ecuie. ;0.3. 8;9 >)ecutantul e!te pe deplin re!pon!abil pentru con&ormitatea !tabilitatea "i !i$urana tuturor operaiunilor e)ecutate pe "antier precum "i pentru procedeele de e)ecuie utilizate cu re!pectarea prevederilor "i a re$lementrilor le$ii privind calitatea (n con!trucii. 829 Un e)emplar din documentaia predat de ctre achizitor e)ecutantului va &i inut de ace!ta (n vederea con!ultrii de ctre ,n!pecia de :tat (n 3on!trucii #ucrri .ublice Urbani!m "i 1mena+area -eritoriului precum "i de ctre per!oanele autorizate de achizitor la cererea ace!tora. 839 >)ecutantul nu va &i r!punztor pentru proiectul "i caietele de !arcini care nu au &o!t (ntocmite de el. Aac totu"i contractul prevede e)plicit ca o parte a lucrrilor permanente ! &ie proiectat de ctre e)ecutant ace!ta va &i pe deplin re!pon!abil pentru acea parte a lucrrilor. 849 >)ecutantul are obli$aia de a pune la di!poziia achizitorului la termenele precizate (n ane)ele

contractului caietele de m!urtori 8ata"amentele9 "i dup caz (n !ituaiile convenite de!enele calculele veri&icrile calculelor "i orice alte documente pe care e)ecutantul trebuie ! le (ntocmea!c !au care !unt cerute de achizitor. ;0.4. 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a re!pecta "i de a e)ecuta di!poziiile achizitorului (n orice problem menionat !au nu (n contract re&eritoare la lucrare. n cazul (n care e)ecutantul con!ider ca di!poziiile achizitorului !unt ne+u!ti&icate !au inoportune ace!ta are dreptul de a ridica obiecii (n !cri! &r ca obieciile re!pective ! (l ab!olve de obli$aia de a e)ecuta di!poziiile primite cu e)cepia cazului (n care ace!tea contravin prevederilor le$ale. 829 n cazul (n care re!pectarea "i e)ecutarea di!poziiilor prevzute la alin. 8;9 determin di&iculti (n e)ecuie care $enereaz co!turi !uplimentare ace!te co!turi vor &i acoperite pe cheltuiala achizitorului. ;0.7. 8;9 >)ecutantul e!te re!pon!abil de tra!area corect a lucrrilor &a de reperele date de achizitor precum "i de &urnizarea tuturor echipamentelor in!trumentelor di!pozitivelor "i re!ur!elor umane nece!are (ndeplinirii re!pon!abilitii re!pective. 829 n cazul (n care pe parcur!ul e)ecuiei lucrrilor !urvine o eroare (n poziia cotele dimen!iunile !au aliniamentul oricrei pri a lucrrilor e)ecutantul are obli$aia de a recti&ica eroarea con!tatat pe cheltuiala !a. .entru veri&icarea tra!rii de ctre proiectant e)ecutantul are obli$aia de a prote+a "i de a p!tra cu $ri+a toate reperele bornele !au alte obiecte &olo!ite la tra!area lucrrilor. ;0.6. .e parcur!ul e)ecuiei lucrrilor "i a remedierii viciilor a!cun!e e)ecutantul are obli$aia* i9 de a lua toate m!urile pentru a!i$urarea tuturor per!oanelor a cror prezen pe "antier e!te autorizat "i de a menine "antierul 8at2t timp c2t ace!ta e!te !ub controlul !u9 "i lucrrile 8at2t timp c2t ace!tea nu !unt &inalizate "i ocupate de ctre achizitor9 (n !tarea de ordine nece!ar pentru evitarea oricrui pericol pentru re!pectivele per!oane5 ii9 de a procura "i de a (ntreine pe cheltuiala !a toate di!pozitivele de iluminare protectie (n$rdire alarm "i paz c2nd "i unde !unt nece!are !au au &o!t !olicitate de ctre achizitor !au de ctre alte autoriti competente (n !copul prote+rii lucrrilor !au al a!i$urrii con&ortului riveranilor5 iii9 de a lua toate m!urile rezonabil nece!are pentru a prote+a mediul pe "i (n a&ara "antierului "i pentru a evita orice pa$ub !au nea+un! provocate per!oanelor proprietilor publice !au altora rezultate din poluare z$omot !au ali &actori $enerai de metodele !ale de lucru. ;0.%. >)ecutantul e!te re!pon!abil pentru meninerea (n bun !tare a lucrrilor materialelor echipamentelor "i in!talaiilor care urmeaz ! &ie pu!e (n oper de la data primirii ordinului de (ncepere a lucrrii p2n la data !emnrii proce!ului'verbal de recepie a lucrrii. ;0.@. 8;9 .e parcur!ul e)ecuiei lucrrilor "i a remedierii viciilor a!cun!e e)ecutantul are obli$aia (n m!ura permi! de re!pectarea prevederilor contractului de a nu !t2n+eni inutil !au (n mod abuziv* a9 con&ortul riveranilor !au b9 cile de acce! prin &olo!irea "i ocuparea drumurilor "i cilor publice !au private care de!erve!c proprietile a&late (n po!e!ia achizitorului !au a oricrei alte per!oane. 829 >)ecutantul va de!p$ubi achizitorul (mpotriva tuturor reclamaiilor aciunilor (n +u!tiie daunelor'intere!e co!turilor ta)elor "i cheltuielilor indi&erent de natura lor rezult2nd din !au (n le$tur cu obli$aia prevzut la alin. 8;9 pentru care re!pon!abilitatea revine e)ecutantului. ;0.B. 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a utiliza (n mod rezonabil drumurile !au podurile ce comunic cu !au !unt pe tra!eul "antierului "i de a preveni deteriorarea !au di!tru$erea ace!tora de tra&icul propriu !au al oricruia dintre !ubcontractanii !i5 e)ecutantul va !electa tra!eele va ale$e "i va &olo!i vehiculele va limita "i va repartiza (ncrcturile (n a"a &el (nc2t tra&icul !uplimentar ce va rezulta (n mod inevitabil din depla!area materialelor echipamentelor in!talaiilor !au a altora a!emenea de pe "i pe "antier ! &ie limitat (n m!ura (n care e!te po!ibil a!t&el (nc2t ! nu produca deteriorri !au di!tru$eri ale drumurilor "i podurilor re!pective. 829 n cazul (n care !e produc deteriorri !au di!tru$eri ale oricrui pod !au drum care comunic cu/!au care !e a&l pe tra!eul "antierului datorit tran!portului materialelor echipamentelor in!talaiilor !au altora a!emenea e)ecutantul are obli$aia de a de!p$ubi achizitorul (mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea re!pectivelor poduri !au drumuri. 839 3u e)cepia unor clauze contrare prevzute (n contract e)ecutantul e!te re!pon!abil "i va plti

con!olidarea modi&icarea !au (mbuntirea (n !copul &acilitrii tran!portului materialelor echipamentelor in!talaiilor !au altora a!emenea a oricror drumuri !au poduri care comunic cu !au care !e a&l pe tra!eul "antierului. ;0.;0. 8;9 .e parcur!ul e)ecuiei lucrrii e)ecutantul are obli$aia* i9 de a evita pe c2t po!ibil acumularea de ob!tacole inutile pe "antier5 ii9 de a depozita !au de a retra$e orice utila+e echipamente in!talaii !urplu! de materiale5 iii9 de a aduna "i de a (ndeprta de pe "antier dr2mturile molozul !au lucrrile provizorii de orice &el care nu mai !unt nece!are. 829 >)ecutantul are dreptul de a reine pe "antier p2n la !&2r"itul perioadei de $aranie numai acele materiale echipamente in!talaii !au lucrri provizorii care (i !unt nece!are (n !copul (ndeplinirii obli$aiilor !ale (n perioada de $aranie. ;0.;;. >)ecutantul r!punde potrivit obli$aiilor care (i revin pentru viciile a!cun!e ale con!truciei ivite (ntr'un interval de 7 8cinci9 ani de la recepia lucrrii "i dup (mplinirea ace!tui termen pe toata durata de e)i!ten a con!truciei pentru viciile !tructurii de rezi!ten ca urmare a nere!pectrii proiectelor "i detaliilor de e)ecuie a&erente e)ecuiei lucrrii. ;0.;2. >)ecutantul !e obli$ de a de!p$ubi achizitorul (mpotriva oricror* i9 reclamaii "i aciuni (n +u!tiie ce rezult din (nclcarea unor drepturi intelectuale 8brevete nume mrci (nre$i!trate etc.9 le$ate de echipamentele materialele in!talaiile !au utila+ele &olo!ite pentru !au (n le$tur cu e)ecuia lucrrilor !au (ncorporate (n ace!tea5 "i ii9 daune'intere!e co!turi ta)e "i cheltuieli de orice natur a&erente5 cu e)cepia !ituaiei (n care o a!t&el de (nclcare rezult din re!pectarea proiectului !au caietului de !arcini (ntocmit de ctre achizitor. ;0.;3. 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a re!pecta (ntrea$a le$i!laie a muncii care !e aplic per!onalului !u inclu!iv a celor re&eritoare la an$a+are !alarizare !ntate !ecuritatea muncii a!i!ten !ocial emi$rare "i repatriere dup caz "i (i va a!i$ura ace!tuia toate drepturile le$ale. 829 >)ecutantul va !olicita an$a+ailor !i ! !e con&ormeze le$ilor (n vi$oare inclu!iv le$ilor re&eritoare la !ecuritatea muncii. ;0.;4 Obli$aiile e)ecutantului privind proiectarea* ;0.;4.;. >)ecutantul are obli$aia de a realiza proiectarea lucrrilor ce &ac obiectul prezentului contract cu proiectani cali&icai in$ineri !au ali pro&e!ioni"ti care core!pund cerinelor menionate (n !peci&icaiile tehnice. ;0.;4.2. >)ecutantul va $aranta c el proiectanii "i !ubproiectanii !i au e)periena "i capacitatea nece!ar pentru proiectare. ;0.;4.3. >)ecutantul ("i a!um r!punderea privind di!ponibilitatea proiectanilor de a participa la di!cuii cu achizitorul !i/!au per!oana autorizat de acea!ta ori de c2te ori e!te nece!ar pe parcur!ul derulrii contractului "i p2n la data e)pirrii $araniei de bun e)ecuie a contractului. ;0.;4.4. .e baza !peci&icaiilor tehnice pu!e la di!poziie de achizitor e)ecutantul are obli$aia de a a!i$ura elaborarea "i &inalizarea tuturor proiectelor nece!are pentru protecia/ relocarea utilitilor a&ectate de lucrri cu e)cepia celor pentru care achizitorul a!i$ur inte$ral proiectarea nece!ara. ;0.;4.7. >)ecutantul are obli$aia de a elabora un proiect tehnic coerent "i con&orm cu cerinele din !peci&icaiile tehnice "i plan"ele &urnizate de achizitor potrivit documentaiei de atribuire care a !tat la baza (ncheierii prezentului contract. ;0.;4.6 >)ecutantul are dreptul de a &urniza !ucce!iv in&ormaii pe pri de proiect cu condiia ca &iecare parte (naintat ! &ie complet (n a"a &el (nc2t ! poat &i analizat !i aprobat de achizitor !eparat ca parte inte$rant a (ntre$ului proiect de e)ecuie al lucrrilor. ;0.;4.%. >)ecutantul are obli$aia de a !e a!i$ura c toate a!pectele privind proiectarea lucrrilor re!pect cerinele impu!e de ctre achizitor "i va &i re!pon!abil pentru proiectarea lucrrilor la un !tandard ce poate &i veri&icat de ctre per!oana autorizat de achizitor care acioneaz (n calitate de veri&icator de proiecte. ;0.;4.@. >)ecutantul are obli$aia de a proiecta toate lucrrile 8provizorii !au permanente9 nece!are (ndeplinirii obiectului prezentului contract.

;0.;4.B. >)ecutantul are obli$aia de a elabora proiectul (n con&ormitate cu !tandardele tehnice "i prevederile le$ale re&eritoare la proiectarea lucrrilor de con!trucie "i a celor re&eritoare la mediu (ncon+urtor. ;0.;4.;0. Aac pe parcur!ul derulrii contractului intervin modi&icri ale !tandardelor "i/!au le$i!laiei aplicabile la elaborarea proiectului e)ecutantul va (n"tiina achizitorul "i 8dac e cazul9 va tran!mite propuneri pentru aplicare/actualizare. ;0.;4.;;. n !ituaia (n care potrivit prevederilor art.;0.;3.;0. achizitorul decide c !e impune aplicarea noilor re$lementri propunerile pentru aplicare vor &ace obiectul unui act adiional !emnat de prile contractante cu re!pectarea prevederilor le$ale (n materie la data (ncheierii ace!tuia. ;0.;4.;2. >)ecutantul va !oluiona necon&ormitile "i neconcordanele !emnalate de ctre per!oana autorizat de achizitor (n calitatea !a de veri&icator al proiectului. 11. $bligaiile achizitorului ;;.;. ' #a (nceperea lucrrilor achizitorul are obli$aia de a obine toate autorizaiile "i avizele nece!are e)ecuiei lucrrilor. ;;.2 ' 8;9 1chizitorul are obli$aia de a pune la di!poziia e)ecutantului &r plat dac nu !'a convenit alt&el urmtoarele* a9 ampla!amentul lucrrii liber de orice !arcin5 b9 !upra&eele de teren nece!are pentru depozitare "i pentru or$anizarea de "antier5 c9 cile de acce! rutier "i racordurile de cale &erat5 d9 racordurile pentru utiliti 8ap $az ener$ie canalizare etc.9 p2n la limita ampla!amentului "antierului. 829 3o!turile pentru con!umul de utiliti precum "i cel al contoarelor !au al altor aparate de m!urat !e !uport de ctre e)ecutant. ;;.3 ' 1chizitorul are obli$aia de a e)amina "i de a m!ura lucrrile care devin a!cun!e (n cel mult 7 zile de la noti&icarea e)ecutantului. ;;.4 ' 1chizitorul e!te pe deplin re!pon!abil de e)actitatea documentelor "i a oricror alte in&ormaii &urnizate e)ecutantului precum "i pentru di!poziiile "i livrrile !ale. 12. .anciuni pentru ne<ndeplinirea culpabil a obligaiilor ;2.; ' n cazul (n care din vina !a e)clu!iv e)ecutantul nu reu"e"te !'"i (ndeplinea!c obli$aiile a!umate prin contract atunci achizitorul e!te (ndreptit de a deduce din preul contractului ca penaliti o !um echivalent cu 0 ;C din preul contractului. ;2.2 ' n cazul (n care achizitorul nu onoreaz &acturile (n termen de 2@ de zile de la e)pirarea perioadei convenite atunci ace!ta are obli$aia de a plti ca penaliti o !um echivalent cu 0 ;C din plata nee&ectuat. ;2.3 ' 6ere!pectarea obli$aiilor a!umate prin prezentul contract de ctre una dintre pri (n mod culpabil "i repetat d dreptul prii lezate de a con!idera contractul de drept reziliat "i de a pretinde plata de daune' intere!e. ;2.4 ' 1chizitorul ("i rezerv dreptul de a renuna oric2nd la contract printr'o noti&icare !cri! adre!at e)ecutantului &r nici o compen!aie dac ace!ta din urm d &aliment cu condiia c acea!t renunare ! nu pre+udicieze !au ! a&ecteze dreptul la aciune !au de!p$ubire pentru e)ecutant. n ace!t caz e)ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata core!punztoare pentru partea din contract e)ecutat p2na la data denunrii unilaterale a contractului. C+au!e /,eci&ice ;3. 0aran1ia de %un e#ecu1ie a contractu+ui ;3.; ' 8;9 >)ecutantul !e obli$ ! con!tituie $arania de bun e)ecuie a contractului (n cuantum de ............ C din preul &r -?1 al contractului re!pectiv in cuantum de .................... lei. 829 0odul de con!tituire a $araniei de bun e)ecuie e!te prin retineri !ucce!ive. 839 >)ecutantul are obli$aia de a de!chide (n ma)im ........... 8.........9 zile de la !emnarea contractului un cont la di!poziia autoritii contractante la -rezoreria ,a!i.

849 :uma iniial care !e depune de ctre e)ecutant (n contul a!t&el de!chi! va &i de ............ C din preul contractului re!pectiv de ...............lei. ;3.2 ' 1chizitorul !e obli$ ! elibereze $arania pentru participare "i ! emit ordinul de (ncepere a contractului numai dup ce e)ecutantul a &cut dovada con!tituirii $araniei de bun e)ecuie. ;3.3 ' 1chizitorul are dreptul de a emite pretenii a!upra $araniei de bun e)ecuie (n limita pre+udiciului creat dac e)ecutantul nu ("i e)ecut e)ecut cu (nt2rziere !au e)ecut necore!punztor obli$aiile a!umate prin prezentul contract.. 1nterior emiterii unei pretenii a!upra $araniei de bun e)ecuie achizitorul are obli$aia de a noti&ica ace!t lucru e)ecutantului preciz2nd totodat obli$aiile care nu au &o!t re!pectate. ;3.4 4 8;91chizitorul !e obli$ ! re!tituie $arania de bun e)ecuie dup cum urmeaz* a9 %0C din valoarea $araniei (n termen de ;4 zile de la data (ncheierii proce!ului'verbal de recepie la terminarea lucrrilor dac nu a ridicat p2n la acea dat pretenii a!upra ei iar ri!cul pentru vicii a!cun!e e!te minim5 b9 re!tul de 30C din valoarea $araniei la e)pirarea perioadei de $aranie a lucrrilor e)ecutate pe baza proce!ului verbal de recepie &inal. 829 .roce!ele'verbale de recepie &inal pot &i (ntocmite "i pentru pri din lucrare dac ace!tea !unt di!tincte din punct de vedere &izic "i &uncional. ;3.7 ' Garania tehnic e!te di!tinct de $arania de bun e)ecuie a contractului. 1#. =nceperea i execuia lucrrilor ;4.;. ' 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a (ncepe lucrrile imediat dup primirea ordinului (n ace!t !en! din partea achizitorului. 829 >)ecutantul trebuie ! noti&ice achizitorului "i ,n!pectiei de :tat (n 3on!trucii #ucrri .ublice Urbani!m "i 1mena+area -eritoriului data (nceperii e&ective a lucrrilor. ;4.2 ' 8;9 #ucrrile trebuie ! !e deruleze con&orm $ra&icului $eneral de e)ecuie "i ! &ie terminate la data !tabilit. 829 >)ecutantul va prezenta la cererea achizitorului dup !emnarea contractului $ra&icul de e)ecuie de detaliu alctuit (n ordinea tehnolo$ic de e)ecuie. n cazul (n care dup opinia achizitorului pe parcur! de!&"urarea lucrrilor nu concord cu $ra&icul $eneral de e)ecuie a lucrrilor la cererea achizitorului e)ecutantul va prezenta un $ra&ic revizuit (n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut (n contract. Gra&icul revizuit nu (l va !cuti pe e)ecutant de nici una dintre (ndatoririle a!umate prin contract. 839 n cazul (n care e)ecutantul (nt2rzie (nceperea lucrrilor terminarea pre$tirilor !au dac nu ("i (ndepline"te (ndatoririle prevzute la ;0.; alin. 8;9 achizitorul e!te (ndreptit !'i &i)eze e)ecutantului un termen p2n la care activitatea ! intre (n normal "i ! (l avertizeze c (n cazul necon&ormrii la e)pirarea termenului !tabilit va rezilia contractul. ;4.3. ' 8;9 1chizitorul are dreptul de a !uprave$hea de!&"urarea e)ecuiei lucrrilor "i de a !tabili con&ormitatea lor cu !peci&icaiile cuprin!e (n ane)ele la contract. .rile contractante au obli$aia de a noti&ica (n !cri! una celeilalte identitatea reprezentanilor lor ate!tai pro&e!ional pentru ace!t !cop "i anume re!pon!abilul tehnic cu e)ecuia din partea e)ecutantului "i diri$intele de "antier !au dac e!te cazul alt per!oan &izic !au +uridic ate!tat potrivit le$ii din partea achizitorului. 829 >)ecutantul are obli$aia de a a!i$ura acce!ul reprezentantului achizitorului la locul de munc (n ateliere depozite "i oriunde ("i de!&"oar activitile le$ate de (ndeplinirea obli$aiilor a!umate prin contract inclu!iv pentru veri&icarea lucrrilor a!cun!e. ;4.4 ' 8;9 0aterialele trebuie ! &ie de calitatea prevzut (n documentatia de e)ecuie5 veri&icrile "i te!trile materialelor &olo!ite la e)ecuia lucrrilor precum "i condiiile de trecere a recepiei provizorii "i a recepiei &inale 8calitative9 !unt de!cri!e (n ane)a/ane)ele la contract. 829 >)ecutantul are obli$aia de a a!i$ura in!trumentele utila+ele "i materialele nece!are pentru publicitatea lucrarii veri&icarea m!urarea "i te!tarea lucrrilor. 3o!tul probelor "i (ncercrilor inclu!iv manopera a&erent ace!tora revine e)ecutantului. 839 .robele neprevzute "i comandate de achizitor pentru veri&icarea unor lucrri !au materiale pu!e (n opera vor &i !uportate de e)ecutant dac !e dovede"te c materialele nu !unt core!punztoare calitativ !au

c manopera nu e!te (n con&ormitate cu prevederile contractului. n caz contrar achizitorul va !uporta ace!te cheltuieli. ;4.7. ' 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a nu acoperi lucrrile care devin a!cun!e &r aprobarea achizitorului. 829 >)ecutantul are obli$aia de a noti&ica achizitorului ori de c2te ori a!t&el de lucrri inclu!iv &undaiile !unt &inalizate pentru a &i e)aminate "i m!urate. 839 >)ecutantul are obli$aia de a dezveli orice parte !au pri de lucrare la di!poziia achizitorului "i de a re&ace acea!ta parte !au pri de lucrare dac e!te cazul. 849 n cazul (n care !e con!tat c lucrrile !unt de calitate core!punztoare "i au &o!t e)ecutate con&orm documentatiei de e)ecuie atunci cheltuielile privind dezvelirea "i re&acerea vor &i !uportate de ctre bene&iciar iar (n caz contrar de ctre e)ecutant. 14. =nt>rzierea i sistarea lucrrilor ;7.;. ' n cazul (n care* i9 volumul !au natura lucrrilor neprevzute5 !au ii9 condiiile climaterice e)ecepional de ne&avorabile5 !au iii9 oricare alt motiv de (nt2rziere care nu !e datoreaz e)ecutantului "i nu a !urvenit prin (nclcarea contractului de ctre ace!ta5 (ndrepte!c e)ecutantul de a !olicita prelun$irea termenului de e)ecuie a lucrrilor !au a oricrei pri a ace!tora atunci prin con!ultare prile vor !tabili* 8;9 orice prelun$ire a duratei de e)ecuie la care e)ecutantul are dreptul5 829 totalul cheltuielilor !uplimentare care !e va adu$a la preul contractului. 17. ?inalizarea lucrrilor ;6.; ' 1n!amblul lucrrilor !au dac e!te cazul oricare parte a lor prevzut a &i &inalizat (ntr'un termen !tabilit prin $ra&icul de e)ecuie trebuie &inalizat (n termenul convenit termen care !e calculeaz de la data (nceperii lucrrilor. ;6.2 ' 8;9 #a &inalizarea lucrrilor e)ecutantul are obli$aia de a noti&ica (n !cri! achizitorului c !unt (ndeplinite condiiile de recepie !olicit2nd ace!tuia convocarea comi!iei de recepie. 829 .e baza !ituaiilor de lucrri e)ecutate con&irmate "i a con!tatrilor e&ectuate pe teren achizitorul va aprecia dac !unt (ntrunite condiiile pentru a convoca comi!ia de recepie. n cazul (n care !e con!tat c !unt lip!uri !au de&iciene ace!tea vor &i noti&icate e)ecutantului !tabilindu'!e "i termenele pentru remediere "i &inalizare. Aupa con!tatarea remedierii tuturor lip!urilor "i de&icienelor la o nou !olicitare a e)ecutantului bene&iciarul va convoca comi!ia de recepie. ;6.3 ' 3omi!ia de recepie are obli$aia de a con!tata !tadiul (ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor ace!tuia cu documentaia de e)ecuie "i cu re$lementrile (n vi$oare. n &uncie de con!tatrile &cute achizitorul are dreptul de a aproba !au de a re!pin$e recepia. ;6.4 ' /ecepia !e poate &ace "i pentru pri ale lucrrii di!tincte din punct de vedere &izic "i &uncional. 18. Perioada de garanie acordat lucrrilor ;%.; ' .erioada de $aranie acordata lucrarii e!te de ........................ +uni. ;%.2 ' 8;9 n perioada de $aranie e)ecutantul are obli$aia (n urma di!poziiei date de achizitor de a e)ecuta toate lucrrile de modi&icare recon!trucie "i remediere a viciilor contraciilor "i altor de&ecte a cror cauz e!te nere!pectarea clauzelor contractuale. 829 -impul de mobilizare pentru con!tatarea de&ectiunilor in perioada de $arantie e!te de ........... !i+e. 839 >)ecutantul are obli$aia de a e)ecuta toate activitatile prevzute la alin. 8;9 pe cheltuiala proprie (n cazul (n care ele !unt nece!are datorit* i9 utilizrii de materiale de in!talaii !au a unei manopere necon&orme cu prevederile contractului5 !au ii9 unui viciu de concepie acolo unde e)ecutantul e!te re!pon!abil de proiectarea unei pri din lucrri5 !au iii9 ne$li+enei !au ne(ndeplinirii de ctre e)ecutant a oricreia dintre obli$aiile e)plicite !au implicite care (i

revin (n baza contractului. 849 n cazul (n care de&eciunile nu !e datoreaz e)ecutantului lucrrile &iind e)ecutate de ctre ace!ta con&orm prevederilor contractului co!tul remedierilor va &i evaluat "i pltit ca lucrri !uplimentare. ;%.3 4 n cazul (n care e)ecutantul nu e)ecut lucrrile prevzute la clauza ;%.2 alin. 8;9 achizitorul e!te (ndreptit ! an$a+eze "i ! pltea!c alte per!oane care ! le e)ecute. 3heltuielile a&erente ace!tor lucrri vor &i recuperate de ctre achizitor de la e)ecutant !au reinute din !umele cuvenite ace!tuia. 19. &odaliti de plat ;@.; ' 1chizitorul are obli$aia de a e&ectua plata ctre e)ecutant (n termen de 30 de zile de la data emiterii &acturilor. Dacturile pentru plati partiale vor &i emi!e in termen de 30 de zile de la &inalizarea lucrarilor &acturate in baza !ituatiilor de lucrari aprobate de diri$intele de !antier. ;@.2 ' >)ecutantul va tran!mite periodic Eene&iciarului o !ituaie de plata care !a cuprind !umele la care !e con!idera (ndreptit. ;@.3 ' 1chizitorul nu acorda avan! e)ecutantului pentru demararea lucrarilor. ;@.4 ' .lile pariale trebuie ! &ie &cute la cererea e)ecutantului la valoarea lucrrilor e)ecutate con&orm contractului "i (n cel mai !curt timp po!ibil. #ucrrile e)ecutate trebuie ! &ie dovedite ca atare printr'o !ituaie de lucrri provizorii (ntocmit a!t&el (nc2t ! a!i$ure o rapid "i !i$ur veri&icare a lor. Ain !ituaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea &ace !czminte pentru !ervicii &cute e)ecutantului "i convenite cu ace!ta. 1lte !czminte nu !e pot &ace dec2t (n cazurile (n care ele !unt prevzute (n contract !au ca urmare a unor prevederi le$ale. ;@.7 ' .lata &acturii !e va &ace imediat dup veri&icarea "i acceptarea !ituaiei de plat de ctre achizitor. Aac veri&icarea !e prelun$e"te din di&erite motive dar (n !pecial datorit unor eventuale liti$ii contravaloarea lucrrilor care nu !unt (n liti$iu va &i platit imediat. ;@.6 ' 3ontractul nu va &i con!iderat terminat p2na c2nd proce!ul'verbal de recepie &inal nu va &i !emnat de comi!ia de recepie care con&irm c lucrrile au &o!t e)ecutate con&orm contractului. /ecepia &inal va &i e&ectuat con&orm prevederilor le$ale dup e)pirarea perioadei de $aranie. .lata ultimelor !ume datorate e)ecutantului pentru lucrrile e)ecutate va &i condiionat de eliberarea certi&icatului de recepie la terminarea lucrarilor. 1:. +justarea preului contractului ;B.; 4 .entru lucrrile e)ecutate plile datorate de achizitor e)ecutantului !unt cele declarate (n propunerea &inanciar ane) la contract. ;B.2 4 .reul contractului nu !e actualizeaz. 2;. +sigurri 20.; 4 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a (ncheia (nainte de (nceperea lucrrilor o a!i$urare ce va cuprinde toate ri!curile ce ar putea apare privind lucrrile e)ecutate utila+ele in!talaiile de lucru echipamentele materialele pe !toc per!onalul propriu "i reprezentanii (mputernicii ! veri&ice ! te!teze !au ! recepioneze lucrrile precum "i daunele !au pre+udiciile adu!e de ctre tere per!oane &izice !au +uridice. 829 1!i$urarea !e va (ncheia cu o a$enie de a!i$urare. 3ontravaloarea primelor de a!i$urare va &i !uportat de ctre e)ecutant din capitolul <3heltuieli indirecte=. 839 >)ecutantul are obli$aia de a prezenta achizitorului ori de c2te ori i !e va cere polia !au poliele de a!i$urare "i recipi!ele pentru plata primelor curente 8actualizate9. 849 >)ecutantul are obli$aia de a !e a!i$ura c !ubantreprenorii au (ncheiat a!i$urri pentru toate per!oanele an$a+ate de ei. >l va !olicita !ubantreprenorilor ! prezinte achizitorului la cerere poliele de a!i$urare "i recipi!ele pentru plat primelor curente 8actualizate9. 20.2 4 1chizitorul nu va &i re!pon!abil pentru nici un &el de daune'intere!e compen!aii pltibile prin le$e (n privina !au ca urmare a unui accident !au pre+udiciu adu! unui muncitor !au altei per!oane an$a+ate de e)ecutant cu e)cepia unui accident !au pre+udiciu rezult2nd din vina per!oanei achizitorului a a$enilor !au a an$a+ailor ace!tora.

21. +mendamente 2;.; ' .rile contractante au dreptul pe durata (ndeplinirii contractului de a conveni modi&icarea clauzelor contractului prin act adiional numai (n cazul apariiei unor circum!tante care lezeaz intere!ele comerciale le$itime ale ace!tora "i care nu au putut &i prevzute la data (ncheierii contractului. 22. .ubcontractani 22.; ' >)ecutantul are obli$aia de a (ncheia contracte cu !ubcontractanii de!emnai (n acelea"i condiii (n care el a !emnat contractul cu achizitorul. 22.2 ' 8;9 >)ecutantul are obli$aia de a prezenta la (ncheierea contractului toate contractele (ncheiate cu !ubcontractanii de!emnai. 829 #i!ta !ubcontractanilor cu datele de recunoa"tere ale ace!tora c2t "i contractele (ncheiate cu ace"tia !e con!tituie (n ane)e la contract. 22.3 ' 8;9 >)ecutantul e!te pe deplin r!punztor &a de achizitor de modul (n care (ndepline"te contractul. 829 :ubcontractantul e!te pe deplin r!punztor &a de e)ecutant de modul (n care ("i (ndepline"te partea ! din contract. 839 >)ecutantul are dreptul de a pretinde daune'intere!e !ubcontractanilor dac ace"tia nu ("i (ndepline!c partea lor din contract. 22.4 ' >)ecutantul poate !chimba oricare !ubcontractant numai dac ace!ta nu "i'a (ndeplinit partea !a din contract. :chimbarea !ubcontractantului nu va !chimba preul contractului "i va &i noti&icat achizitorului. 2@. "esiunea. 23.;. ' >)ecutantul !e obli$a !a nu tran!&ere total !au parial obli$aiile a!umate prin contract. >!te permi! doar ce!iunea creanelor n!cute din acel contract obli$aiile n!cute rm2n2nd (n !arcina prilor contractante a!t&el cum au &o!t !tipulate "i a!umate iniial.. 2#. ?ora major 24.; ' Dora ma+or e!te con!tatat de o autoritate competent. 24.2 ' Dora ma+or e)onereaz prile contractante de (ndeplinirea obli$aiilor a!umate prin prezentul contract pe toat perioada (n care acea!ta acioneaz. 24.3 ' ndeplinirea contractului va &i !u!pendat (n perioada de aciune a &orei ma+ore dar &r a pre+udicia drepturile ce li !e cuveneau prilor p2n la apariia ace!teia. 24.4 ' .artea contractant care invoc &ora ma+or are obli$aia de a noti&ica celeilalte pri imediat "i (n mod complet producerea ace!teia "i ! ia orice m!uri care (i !tau la di!poziie (n vederea limitrii con!ecinelor. 24.7 ' Aac &ora ma+or acioneaz !au !e e!timeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni &iecare parte va avea dreptul ! noti&ice celeilalte pri (ncetarea de plin drept a prezentului contract &r ca vreuna din pri ! poat pretinde celeilalte daune'intere!e. 24. .oluionarea litigiilor 27.; ' 1chizitorul "i e)ecutantul vor &ace toate e&orturile pentru a rezolva pe cale amiabil prin tratative directe orice ne(nele$ere !au di!put care !e poate ivi (ntre ei (n cadrul !au (n le$tur cu (ndeplinirea contractului. 27.2 ' Aac dup ;7 de zile de la (nceperea ace!tor tratative neo&iciale achizitorul "i e)ecutantul nu reu"e!c ! rezolve (n mod amiabil o diver$en contractual &iecare poate !olicita ca di!puta ! !e !oluioneze de ctre in!tanele +udectore"ti din /om2nia. 27. /imba care guverneaz contractul 26.; ' #imba care $uverneaz contractul e!te limba rom2n.

28. "omunicri 2%.; ' 8;9 Orice comunicare (ntre pri re&eritoare la (ndeplinirea prezentului contract trebuie ! &ie tran!mi! (n !cri!. 829 Orice document !cri! trebuie (nre$i!trat at2t (n momentul tran!miterii c2t "i (n momentul primirii. 2%.2 ' 3omunicrile (ntre pri !e pot &ace "i prin tele&on tele$ram tele) &a) !au e'mail cu condiia con&irmrii (n !cri! a primirii comunicrii. 29. /egea aplicabil contractului 2@.; ' 3ontractul va &i interpretat con&orm le$ilor din /om2nia. 2:. +lte clauze 2B.; 4 >ventuale erori de calcul !au !ume (nca!ate necuvenit con!tatate de or$anele abilitate !e vor !uporta de e)ecutant inclu!iv de!pa$ubirile a&erente. 2B.2 ' Aevan!area lucrarilor de catre e)ecutant nu atra$e obli$atia achitarii contravalorii ace!tora tot (n devan! plata &ac2ndu'!e a!a cum !'a !tabilit con&orm o&ertei. 2B.3 ' 1utoritatea contractanta (!i rezerva dreptul de a modi&ica prevederile pro$ramului anual de plati &unctie de alocarile bu$etare. 2B.4 4 >)ecutantul va lua la cuno!tiinta de e!alonarea achizitorului prin noti&icari !cri!e. .rile au (nele! ! (ncheie azi .......................... prezentul contract (n dou e)emplare c2te unul pentru &iecare parte.

1chizitor CO2UNA Vntori$ 3UDETU4 IA5I Primar$ .........................

3ontractant 8e)ecutant9 ...................$ Admini/trator$ ................................