Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 1) (parti sociale)

Incheiat astazi .............................. la ..................................................

I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1 D ........................................................., domiciliat in ............................, str. ...................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ... ,ap...., sector/judet ......................................, nascut la data de ........................, in .............................., sector/judet...................................., fiul lui .......................... si al ........................., posesorul B.I. (C.I.) seria .............., nr. ....................., eliberat de ........................, C.N.P. .................................., in calitate de vanzator, pe de o parte si 1.2 .C. ................................................. .N.C./ .C. ./ .!./ .".#., cu sediul social in ...................................., str. ....................................., nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ..............................., inre$istrata la %ficiul "e$istrului Comertului ................................, sub numarul ................................., din ...................., cod fiscal numarul ..........................., din ....................., a&and contul numarul .......................................... dschis la ..........................................., reprezentata de ............................................, cu functia de ................................., in calitate de c !parator, pe de alta parte, !u con&enit sa incheie prezentul contract de &anzare'cumparare de parti sociale, cu respectarea urmatoarelor clauze( II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Vanzator l se obli$a sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar c !parator l sa plateasca si sa preia un numar de ...................... parti sociale detinute la ocietatea Comerciala ............................................... . Proprietatea se transmite de drept c !parator l i in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. )*+, alin. ) din Codul ci&il *). III. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA 3.1. -aloarea contractului este de ................................ lei (inclusi& $arantia de participare .)). /&olutia ratei inflatiei sau cursului &alutar care se inre$istreaza ulterior perfectarii prezentului contract nu determina rene$ocierea pretului0). 3.2. Partile au con&enit ca plata sa se efectueze prin( a) fila C./.C.1

b) cambie1 c) acrediti& documentar ire&ocabil/re&ol&in$1 d) scrisoare de credit. Plata se face in termen ,) de ............ zile lucratoare de la perfectarea contractului, in contul vanzator l i cu numarul .......................... deschis la Banca ................................. . IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 4.1. Pentru nee2ecutarea, total sau partiala, ori e2ecutarea necorespunzatoare a obli$atiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune interese moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune'interese. 4.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, e2ecutarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora &a fi e2onerata de raspundere pri&ind indeplinirea obli$atiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. )34* si )34. din Codul ci&il. 4.3. Pre&ederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care in&oca forta majora era in intarziere. 4.4. Prin forta majora se intele$e un e&eniment nepra&azut si de neinlaturat, independent de &ointa partilor, care intarzie sau impiedica, total sau partial, indeplinirea obli$atiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, stare de razboi. Partea care in&oca forta majora este obli$ata sa comunice celeilalte parti, in termen de , zile de la aparitia cazului de forta majora, e2istenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte do&editoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a "omaniei. Daca notificare nu s'a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile pro&ocate celeilalte parti, intrucat nu a facut do&ada e2istentei cazului de forta majora. V. CLAUZA PENALA 5.1. Pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, c !parator l datoreaza daune moratorii. Daunele moratorii se calculeaza la &aloarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere. VI. PACT COMISORIU 6.1. In cazul in care c !parator l nu isi e2ecuta obli$atiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune'interese 5) de catre vanzator printr'o simpla notificare, daca in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de .3 de zile de la scadenta.

Vanzator l poate rezilia contractul de plin drept cu daune'interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin.), printr'o notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, c !parator l se afla in procedura de reor$anizare sau lichidare judiciara. C !parator l poate rezilia contractul de plin drept cu daune'interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin.), printr'o simpla notificare, in cazul in care se constata ca dupa perfectarea prezentului contract actiunile nu se aflau in proprietatea vanzator l i. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 7.1. 6pdificarea cleuzelor contractuale se face de comun acord, prin act aditional. VIII. CLAUZE FINALE 8.1. Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului ci&il si comercial. 8.2. #iti$iile aparute in le$atura cu formarea, &aliditatea, interpretarea sau e2ecutarea obli$atiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In lipsa unei clauze copromisorii, liti$iile se &or solutiona la instantele judecatoresti competente 7). 8.3. Prezentul contract a fost incheiat in * e2emplare, cate unul pentru fiecare parte 4).

VANZATOR

CUMPARATOR

No !" ). Contractul de &'c este orientati&, partile a&and dreptul sa'si fi2eze obli$atiile si drepturile in functie de fiecare situatie particulara in parte, potri&it principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art.+5+ din Codul ci&il. *. #a contractele de &anzare cu plata in rate, &anzatorul &a stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care &a fi platita ultima rata. #a achizitiile de parti sociale, potri&it metodei 6/B% si / %P, clauza de rezer&a a proprietatii nu opereaza.

.. Completarea art. ..). este necesara numai in situatia in care contractul s'a incheiat ca urmare a adjudecarrii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depinerea unei $arantii de participare. 0. In cazul contractelor cu plata in rtae, &anzatorul poate stipula inde2area &alorii contractului, in functie de dobanda de referinta a B.N.". . ,. 8ermenul de plata nu poate depasi 0, de zile lucratoare. Pentru &anzarile cu plata in rate, &arasmantul se face cel mai tarziu in a *,'a zi a lunii urmatoare. In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica, cumparatorul &a renunta la dreptul de a solicita un termen de $arantie. 5. Partile &or fi2a cuantumul dupa cum urmeaza( ' dobanda de referinta a B.N."., $arantia de participare plus penalitatile1 ' suma ce reprezinta diferenta dintre pretul curent platit de un tertprintr'un contract de &anzare'cumparare, a&and ca obiect aceleasi actiuni, ce a fost incheiat ulterior si cel con&enit initial de &anzare'cumparare reziliat, in conformiate cu art. 54 din Codul comercial. 7. In situatia in care contractul se perfecteaza cu o persoana fizica straina, in contract se &a stipula ca partile con&in ca prezentul contract, in pri&inta formarii, &aliditatii, interpretarii, e2ecutarii si raspunderii pentru nee2ecutarea totala sau partiala a obli$atiilor sa fie $u&ernat de le$ea romana. 4. In cazul in care cumparator este o persoana fizica straina se &a preciza instanta de judecta din "omania, respecti& arbitrajul or$anizat pe lan$a Camera de Comert si Industrie a "omaniei.