Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE

Nr................ziua...............luna.................anul......................

1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ..................................................cu sediul in..............................................................................telefon..............
Fax................................e-mail..........................................................inmatriculata la Registrul Comertului din
orasul....................................sub nr.....................................cod fiscal...................................titulara a contului
nr...................................................,deschis la Banca................................................................, reprezentata de
dl./dna.............................................................................................in calitate
de........................................................,
Societate in calitate de CREDITOR GAJIST
Si
S.C. ..................................................cu sediul in..............................................................................telefon..............
Fax................................e-mail..........................................................inmatriculata la Registrul Comertului din
orasul....................................sub nr.....................................cod fiscal...................................titulara a contului
nr...................................................,deschis la Banca................................................................, reprezentata de
dl./dna.............................................................................................in calitate
de........................................................,
Societate in calitate de DEBITOR GAJIST
au convenit incheierea prezentului contract de gaj comercial fara deposedare, in baza art. 480 alin. 4 Cod
comercial, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 - Debitorul prin prezentul contract se obliga sa constituie in favoarea creditorului un gaj fara
deposedare asupra urmatoarelor bunuri finite 1.................................................................................. bunuri care
sunt prevazute in anexa nr. 1, parte integranta a acestui contract.
Art. 2 - Debitorul garanteaza cu bunurile mai sus mentionate obligatia contractuala pe care o are fata de
creditor, prevazuta in art. ...................din contractul de........................................incheiat la data de......................
Care consta in plata catre acesta a sumei de..........................................până la termenul de..............................
Art. 3 - Bunurile gajate, mentionate in anexa nr. 1 a prezentului contract sunt proprietatea debitorului
conform actului nr.............................................
Art. 4 - Aceste bunuri nu sunt afectate de sarcini si din punct de vedere calitativ sunt in stare buna, asa
cum rezulta din anexa sus mentionata.
Art. 5 - Bunurile gajate rămân in posesia debitorului, respectiv in depozitul situat la adresa ..............................
.....................................................................................................................................
- Conditiile de depozitare a bunurilor gajate sunt corespunzatoare si sunt cele prevazute in anexa nr.
2 la prezentul contract .
Art. 6 - Bunurile gajate sunt asigurate pentru valoarea de...........................................conform...............................
3. OBLIGATIILE DEBITORULUI GAJIST
Art. 7 - Pe toata durata prezentului contract , debitorul este obligat sa asigure integritatea bunurilor gajate.
Art. 8 - Debitorul se obliga sa-l informeze pe creditor despre orice situatie care ar putea determina
deteriorarea bunurilor gajate in termen de...........................................de la momentul când a avut cunostinta
despre aceasta.
Art. 9 - Debitorul pe toata durata prezentului contract se obliga sa un instraineze, sau sa un subgajeze
bunurile gajate.
Art. 10 – Debitorul se oliga ca pe toata durata acestui contract sa suporte cheltuielile care pot interveni pentru
asigurarea conditiilor optime de depozitare a bunurilor gajate.
4. DREPTURILE CREDITORULUI GAJIST
Art. 11 - Creditorul, pe toata durata acestui contract, are dreptul sa verifice oricând existenta si starea
cantitativa si calitativa a bunurilor gajate.
Art. 12 - Creditorul are dreptul ca pe toata durata prezentului contract sa verifice conditiile in care sunt
depozitate bunurile gajate.
- În cazul in care va constata ca debitorul nu isi indeplineste obligatia de pastrare in bune conditii a
bunurilor gajate sau exista pericolul instrainarii lor , creditorul isi rezerva dreptul de a solicita instantei de
judecata competente punerea acestora sub sechestru asigurator.
Data incheierii contractului Locul incheierii contractului Semnaturile partilor contractante
Ziua.........luna........anul.......... la sediul....................................... semnatura creditor gajist ...............................
Semnatura debitor gajist..................................

5. DURATA CONTRACTULUI
Art. 13 - Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui, respectiv............................................................
Art. 14 – Când debitorul a platit integral creditorului suma de...............................conform obligatiei comerciale
asumate la art.............. din contractul..........................................................nr....................incheiat la data de data
.............................................., prezentul contract de gaj fara deposedare inceteaza.
- Creditorul va indeplini in termenul legal formalitatile de publicitate a acestui contract.
6. LITIGII
Art. 15 – Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil , vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

7. ALTE CLAUZE
Art. 16 - .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..

Prezentul contract de gaj fara deposedare intra in vigoare la data de ......................................si


cuprinde..................file, fiecare datata semnata si stampilata si un numar de doua anexe care fac parte
integranta din prezentul inscris si anume:
- anexa nr. 1 care se refera la bunurile gajate;
- anexa nr 2 care se refera la conditiile de depozitare.
Anexele sunt semnate, datate si stampilate de parti .

Pentru creditorul gajist acest contract este semnat de dl/dna...........................................................conform actului de


imputernicire nr.................................data...........................................si pentru debitorul gajist contractul este semnat de
dl./dna..........................................................conform actului de imputernicire nr. ..............................data................................
.
Contractul si anexele au fost incheiate in ...................exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractanta.

Data incheierii contractului Locul incheierii contractului Semnaturile partilor contractante


Ziua.........luna........anul.......... la sediul....................................... semnatura creditor gajist ...............................

Semnatura debitor gajist..................................


ANEXA nr. 1 la
CONTRACTUL DE GAJ FARA DEPOSEDARE
Nr.................data.....................................
Partile contractante:
Societatea comerciala.......................................................in calitate de creditor gajist
Şi
Societatea comerciala..................................................... in calitate de debitor gajist

convin urmatoarele bunuri pentru gajare:

Denumirea Locul unde se Unitate de masura Cantitate calitate Pret unitar valoare
bunurilor si afla bunurile
individualizarea lor

Semnaturile partilor contractante

Semnatura creditorului gajist semnatura debitorului gajist


.......................................................L.S. .................................................... L.S.
ANEXA nr. 1 la
CONTRACTUL DE GAJ FARA DEPOSEDARE
Nr.................data.....................................
Partile contractante:
Societatea comerciala.......................................................in calitate de creditor gajist
Şi
Societatea comerciala..................................................... in calitate de debitor gajist

convin ca bunurile gajate sa fie depozitate cu respectarea urmatorelor conditii:

A. Spatiul de depozitare este un imobil in suprafata de ....................., cu lungimea de.....................latimea


de...............................si inaltimea de .......................................
Imobilul este compus din ...................incaperi.
Constructia imobilului este din..................................si este acoperit cu ...............................
Spatiul de depozitare este situat la adresa ...........................................................................................................
B. Depozitul este prevazut cu instalatii de caldura tip...........................canalizare........................................,ventilatie
si aerisire.............................................si instalatii contra rozatoarelor.............................care vor functiona
normal pe toata durata depozitarii .
C. Temperatura necesara ce va fi asigurata in depozit va fi .........................................................
D. Umiditatea necesara .........................................................................
E. Alte conditii specifice..............................................................................................

Semnaturile partilor contractante

Semnatura creditorului gajist semnatura debitorului gajist


.......................................................L.S. .................................................... L.S.
EXPLICATII
1. Spre deosebire de gajul cu deposedare , cazul in care este admis gajul fara
deposedare sunt limitativ prevazute de lege. Astfel pot face obiectul gajului fara deposedare: produsele solului care
se tin prin radacini , cele culese, materiile prime industriale in curs de fabricare, materiile prime fabricate care se
afla in fabrici sau depozite , conform art. 480 alin. 4 Cod comercial . Contractul de gaj fara deposedare este frecvent
intâlnit in cazul acordarii creditului industrial si agricol.
2. Spre deosebire de contractul de gaj cu deposedarea debitorului – care este
valabil numai de la data predarii efective a bunurilor gajate catre creditor (iar momentul predarii bunurilor nu
coincide intotdeauna cu momentul semnarii contractului ) – contractul de gaj fara deposedarea debitorului este
valabil din momentul incheierii lui.

S-ar putea să vă placă și