Sunteți pe pagina 1din 1

SE VA COMPLETA CU:

ANTETUL INSTITUTIEI ANGAJATOARE


NUMAR DE INREGISTRARE DE LA INSTITUTIA ANGAJATOARE

ADEVERINTA SALARIAT

Prin prezenta adeverim că d-nul/d-na ……...............


……………..................... cu datele de identitate B.I./C.I. seria.........
nr....................CNP......................................., este angajat in cadrul
institutiei in functia de ……………, avand atributii specifice profesiei
de asistent social incepand cu data de ……………….…… pana
la ................... potrivit contractului individual de muncă nr. …..……… /
….......……………….., pe durată nedeterminată / determinată, normă
întreagă / o fracţiune de normă de .......... ore/zi.
Se adevereste faptul ca doamna/domnul are o vechime de
……….ani in domeniul asistentei sociale, incepand cu data de
……………….…… pana la data de ...................

Mentionam ca a avut contractul individual de muncă intrerupt/


suspendat in
perioada..................................................................pentru ...................
.........................
Eliberam prezenta pentru a-i servi la stabilirea vechimii în
profesia de asistent social.

Director

Semnatura
Stampila