Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ APROBAT

PITEȘTI MANAGER
Sectia/ Compartiment : CJ Adriana MOLFEA

…………………………….…………………… ………………………………………………………

FIŞA POSTULUI

Nr. ........................................

(A)INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL


1.Nivelul postului: FUNCŢIE DE EXECUȚIE
2.Denumirea postului: BRANCARDIER
3.Gradul/Treapta profesional/profesională: BAZA
4.Scopul principal al postului: ACTIVITATE DE TRANSPORT PACIENȚI

(B)CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI


1.Studii de specialitate:
- SCOALA GENERALĂ
2.Perfecţionări (specializări):
________________________________________________________________________
3.Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel):
________________________________________________________________________
4.Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: __________________________________
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 spirit de observaţie
 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.
 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit
 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.
 manualitate şi responsabilitate
 discreţie, corectitudine,
 solidaritate profesională
 susţinerea calităţii totale în activitatea desfasurata.

6.Cerinţe specifice:
7.Competenţa managerială**** (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini
manageriale):

**** Doar în cazul funcţiilor de conducere.

(C)ATRIBUŢIILE POSTULUI:
 îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
 respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;
 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;
 respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;
 are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de
personalul medico-sanitar;
 transportă bolnavii conform indicaţiilor primite;
 ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul bolnavilor în incinta secţiei;
 ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, precum şi la imobilizarea bolnavilor
agitaţi;

1
 transportă decedaţii la morgă;
 asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc;
 poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară al spitalului;
 respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor legii;
 participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;
 răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;
 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii
serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul
loc de muncă este atacabilă juridic;
 nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;
 participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;
 participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat;
 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita
competenţelor profesionale.

RESPONSABILITĂŢI pentru activitatea specifica:


 În exercitarea responsabilităţilor pentru activitatea pe care o presteaza are obligaţia de a respecta indicaţia medicului si a
asistentilor medicali,.
 Efectuează tehnicile, procedurile specifice activitatii.
 Respectă prevederile OMS1101/2016 si prevederile OMS 1761/2021
o precauţiunile universale
o principiile de igienă în desfasurarea activitatii,
 Poartă responsabilitatea calităţii activitatii pe care o desfasoara.

RESPONSABILITATI privind SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII:


a) Respecta legislatia in vigoare referitoare la mangementul calitatii precum si prevederile standardelor de acreditare aplicabile in
cadrul S.J.U.Pitesti.
b) Respecta prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii aplicabil in S.J.U.Pitesti
c) Identifica neconformitatile din zona sa de activitate si intocmeste rapoartele de neconformitate/rapoartele de actiuni
corective/preventive.
d) Participa la activitati de imbunatatire a calitatii specifice postului ocupat.
e) Participa la instruiri, isi insuseste si respecta procedurile obligatorii, operationale si caracteristice ale SMC, conform fiselor de
proces documentate pentru fiecare directiva/serviciu/birou/compartiment in parte,aplicabile postului.

OBLIGATII
 respecta si a pune in aplicare, intocmai, prevederile Codului de etica si conduita profesionala al SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA PITESTI, prelucrat de catre sefii ierarhici superiori,
 respecta legislatia specifica domeniului in care isi desfasoara activitatea, Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si
functionare al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI,
 pune in aplicare, intocmai, prevederile Procedurilor operationale si Procedurilor de sistem specifice domeniului in care isi
desfasoara activitatea,
 ia cunostinta, periodic, despre informatiile ce se gasesc pe site-ul intranet al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI.
 cunoaste si a respecta prevederile ce reies din urmatoarele acte normative:

ORDIN NR. 1.761/ 2021 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de
sterilizare şi controlul eficienţei acestuia,

LEGEA drepturilor pacientilor nr. 46/ 2003:

ORDINULUI MS nr. 1226/ 2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

LEGEA 307/ 2006 – privind apararea impotriva incendiilor:


a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de
conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice,
precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva
incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

LEGEA 319/ 2006 – privind protectia si securitatea muncii:


a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de
producţie;

2
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat
pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror
măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se
asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de
activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a
acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(D)SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI


1.SFERA RELAŢIONALĂ INTERNĂ:
a)Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: ASISTENT MEDICAL, ASISTENT MEDICAL ŞEF, MEDIC ŞEF,
- superior pentru :

b)Relaţii funcţionale:
- cu personalul din compartimentele şi secţiile din cadrul unităţii, servicii funcţionale,
c)Relaţii de control:
__________________________________________________________________
d)Relaţii de reprezentare: – unitatea sanitară în relaţie cu bolnavul si apartinatorii
2.SFERA RELAŢIONALĂ EXTERNĂ:
a)cu autorităţi şi instituţii publice:
b)cu organizaţii internaţionale:
c)cu persoane juridice private:
3.DELEGAREA DE ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢĂ*****:

***** Se vor trece atribuţiile care vor fi delegate către o altă persoană în situaţia în care salariatul se află in imposibilitatea de a-şi
îndeplini atribuţiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegaţii, concediu fără plată,
suspendare, detaşare etc.). Se vor specifica atribuţiile, precum şi numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua
prin delegare.

(E)ÎNTOCMIT DE:
1.Numele şi prenumele:
2.Funcţia de conducere: ASISTENT ȘEF ____________________________________________
3.Semnătura .................................
4.Data întocmirii .................................

(F)LUAT LA CUNOŞTINŢĂ de către ocupantul postului


1.Numele şi prenumele: __________________________________________
2.Semnătura .................................
3.Data .................................

(G)CONTRASEMNEAZĂ:
1.Numele şi prenumele:___________________________________________
2.Funcţia :MEDIC SEF AL SECTIEI
3.Semnătura .................................
4.Data .................................

*) Funcţie de execuţie sau de conducere.


**) În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de
bacalaureat).
***) Se va specifica obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, după caz.
****) Doar în cazul funcţiilor de conducere.
*****) Se vor trece atribuţiile care vor fi delegate către o altă persoană în situaţia în care salariatul se află în imposibilitatea de
a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegaţii, concediu fără plată,
suspendare, detaşare etc.). Se vor specifica atribuţiile, precum şi numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor
prelua prin delegare.

S-ar putea să vă placă și