Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat intre:

Domnul. cu domiciliu in .., str.., nr.


, bl. .............., sc. ..........., et. ., ap. , posesor al CI seria, nr.., eliberat de
., la data . CNP., in calitate de LOCATOR
(imputernicit) in baza ., nr din data ,
Si
Doamna cu domiciliu in .., str.., nr. ,
bl. .............., sc. ..........., et. ., ap. , posesoare a CI seria, nr.., eliberat de
., la data . CNP., in calitate de LOCATAR.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatorul ofera spre inchiriere si Locatarul accepta sa ia cu chirie imobilul/ spatiul din ..,
str, nr., bl.., sc , et , ap. .., sector .. ..,
compus din ., in suprafata de .mp, conform actului de proprietate nr.
., eliberat de ., la data de ., avand
destinatia

II. DURATA CONTRACTULUI


Perioada de inchiriere este de ., cu/fara clauza de prelungire, prin acordul partilor de
la data ocuparii spatiului de catre Locatar ............................

III. CONDITII DE PLATA

Chiria lunara stabilita de comun acord intre parti este de ..............................


adica ..................................................................... La data semnarii pezentului contract s-a achitat suma de
........................., reprezentand garantie in valoarea de ....................... si chiria anticipat
pe ........................, in valoare de ....................... ulterior plata se va face lunar, la data de ...................
pentru luna in curs.
IV. OBLIGATIILE LOCATORULUI
4.1 Proprietarul isi asuma raspunderea ca imobilul este liber, neipotecat si grevat de orice sarcini si va
ramane astfel pe toata durata contractului.
4.2 Sa puna la dispozitia chiriasului si sa garanteze folosinta libera si netulburata, pe toata durata
contractului, a imobilului mentionat mai sus incepand cu data de ......................., in stare de folosinta,
mobilat (vezi Anexa 1).
4.3 In cazul nerespectarii acestei obligatii Locatarul poate cere rezilierea contractului.
4.4 Sa suporte cheltuielile de reparatii necesare pentru intretinerea imobilului.
4.5 Sa achite taxele legale ale spatiuliu inchiriat.

V. DREPTURILE LOCATORULUI
5.1 Sa viziteze lunar/trimestrial/ semestrial cu anuntarea prealabila a chiriasului si in prezenta acestuia.
5.2 Sa verifice achitarea obligatiilor de plata curente ale chiriasului.

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI


6.1 Locatarul nu va face nici o modificare a locuintei/spatiului fara acordul scris al Locatorului.
6.2 Are obligatia sa asigure exploatarea imobilului in conformitate cu regulamentul asociatiei de
proprietari si numai in scopul precizat in prezentul contract.
6.3 La incetarea contractului de inchiriere, Locatarul va preda locuinta in aceeasi stare in care a primit-o
tinand seama de uzura normala a imobilului.
6.4 Nu va subinchiria imobilul fara acordul scris al Locatorului.
6.5 Raspunde pentru orice stricaciune a locuintei datorate faptei proprii, pentru pagubele pricinuite
cladirii si bunurilor, de incendiu , inundatie, daca acestea au ca sursa neglijenta sa.
6.6 Sa accepte vizitarea imobilului de catre proprietar, doar in prezenta sa, conform intelegerii.
6.7 Sa achite in termen legal platile curente ale imobilului si sa prezinte proprietarului la cerere, facturile
de plata a serviciilor de care a beneficiat pentru perioada inchirierii imobilului (intretinere, cablu TV,
Internet, energie electrica, .............................................)

VII. DREPTURILE LOCATARULUI


Sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe toata durata derularii contractului tinand cont de drepturile si
obligatiile stipulate.

VIII. CONDITII DE REZILIERE


8.1 Nerespectarea clauzelor contractuale de catre una din parti, cu un preaviz scris de ............................
zile..
8.2 De comun acord, la cererea unei parti, cu un preaviz scris de ............................ zile.
IX. DISPOZITII FINALE
9.1 Modificarea oricarei clauze a contractului de fata poate fi facuta numai cu acordul ambelor parti si va
fi consemnata in scris.
9.2 Orice litigiu dintre parti in legatura cu executarea contractului se va executa pe cale amiabila sau pe
cale judecatoreasca.

X. CLAUZE SPECIALE
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................

Prezentul contract a fost incheiat astazi .............................................., in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte implicata si intra in vigoare incepand cu data de ......................................

Locator Locatar

...................................... .....................................
(prenume, nume) (prenume, nume)

..................................... ....................................
(CNP) (CNP)

Martor

......................................
(prenume, nume)
.....................................
(CNP)

Prezentul contract va fi insotit de o copie a actului de proprietate a spatiului inchiriat, o copie dupa cartea de identitate a
Locatorului, Locataului si Martorului, Anexa 1 reprezentand bunurile cu care este mobilat spatiul inchiriat si Anexa 2 in
care se mentioneaza indexul de la apometre si contoarul de monitorizare consumului de energie electrica.

S-ar putea să vă placă și