Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Nr……/……….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………. S.R.L., cu sediul social în ……………………..,


str ……………………………………….. nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj ……,
apartament ……, judeţ ……………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului ……………………………. sub nr. …………. din ……………….., cod fiscal nr.
…………… din ……………………, având contul nr. …………………………………….
deschis la …………………………………………., reprezentată de
……………………………………………. cu funcţia de ……………………………., în
calitate de Consultant, pe de o parte,

şi

1.2. S.C. ……………………………………. S.R.L., cu sediul social în


…………………….., str ……………………………………….. nr. ……, bloc ……, scara
….., etaj ……, apartament ……, judeţ/sector ……………………………………., înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………. sub nr. …………. din
……………….., cod fiscal nr. …………… din ……………………, având contul nr.
……………………………………. deschis la ………………………………………….,
reprezentată de ……………………………………………. cu funcţia de
……………………………., în calitate de Beneficiar/Client, pe de altă parte,

A fost încheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.2. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului următoarele:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la
capacitatea şi eficienţa maximă timp de ……….. ore pe o perioadă de ………… zile cu
începere de la data preluării integrale a documentaţiei necesare elaborării lucrărilor sau
prestării serviciilor de consultanţă şi care va face obiectul unui proces verbal de recepţie.

2.3. Majorarea numărului de ore sau zile se poate efectua prin act adiţional încheiat de părţi
dacă nu sunt respectate condiţiile de termen la livrarea documentaţiilor sau neândeplinirea
condiţiilor financiare.

III. DURATA CONTRACTULUI


3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ………….. (zile/luni/ani), începând de la
data încheierii procesului verbal de recepţie şi până la data de ………………… în condiţiile
în care nu există prelungiri de natura celor prezentate la Art. 2.2. şi 2.3.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor efectuate este de ……………………… lei


integral sau de …………lei pe ora de lucru efectivă. Aceste preţuri includ/nu includ TVA.

4.2. Plata preţului se va efectua în proporţie de ½ (jumătate) la începutul serviciilor de prestat


şi al lucrărilor de efectuat şi ½ (jumătate) la sfârşitul perioadei lucrate sau lunar la sfârşitul
fiecărei luni.

4.3. Părţile au convenit ca beneficiarul/clientul să ramburseze consultantului cheltuielile pe


care acesta le face în numele său, dacă acesta a fost, în prealabil, de acord cu plata lor.

4.4. Decontarea cheltuielilor făcute în numele beneficiarului se face pe bază de decont însoţit
de acte justificative legale.

4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:

a) Deplasările efectuate în intereseul beneficiarului sau pentr acesta;

b) Contravaloarea taxelor pentru eliberarea actelor/înscrisurilor care sunt în intereseul


beneficiarului;

c) Contravaloarea oricărui alt act sau document care pentru eliberare este nevoie de achitarea
unei taxe.

V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează şi a lucrărilor pe care le efectuează,


consultantul este persoană juridică independentă, care are statutul de angajat al clientului.

5.2. Consultantului îi revine plata tuturor impozitelor şi taxelor legale.

5.3. În ceea ce priveşte serviciile prestate sau lucrarea efectuată, consultantul se obligă să nu
angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor beneficiarului/clientului

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în termen de 30 de zile, fără a mai fi necesară
intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care :
 beneficiarul nu îşi exercită una dintre obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul
contract;
 este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;;

 îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract;
 Beneficiarul/clientul refuză să achite contravaloarea contractului sau întârzie cu plata
acestuia cu mai mult de 30 de zile de la data scadenței;

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.

6.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a
cauzat încetarea contractului.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le
îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune –
interese în valoare de ………………………….. lei, astfel:

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de
………. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ……………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu


încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

IX. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

9.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor, ca


urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract, prin nefurnizarea datelor,
rapoartelor şi studiilor către terţi decât prin acordul părţilor (a celeilalte părţi).

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI


10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în partea
introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII

11.1. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.

sau

11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi
supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedură. aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a
obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………………….. exemplare, din
care …………………. astăzi ………………………….., data semnării lui.

CONSULTANT BENEFICIAR/CLIENT

S-ar putea să vă placă și