Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

Incheiat astazi ……….….….….….….

Prezentul contract de inchiriere (denumit in continuare “Contractul”) a fost incheiat intre si de catre:
………………………………………………………………CNP…………………………………………..………, cu
domiciliul in……………………………..…….., str…………………………..…………………….., nr. ….bl……., sc….
Et…, ap …., jud. ………………..……… reprezentata prin mandatar conform procura …………………..……. de catre,
……… ……….. cu domiciliul in ……………………………………, str. ……………………………….…………… nr.
……., bl ……., sc…., et…., ap……, judetul ………., identificata cu CI seria ….. nr………………, e-
mail:……………………………………. tel: …………………. denumita in continuare “Proprietarul”,
si
………………………………………..…………………. cetatean …………….., identificat cu CI seria ……. nr …………..
eliberata la data ……………… de catre
…………………….………………….. CNP ……………………….., cu domiciliul in mun. sat …………..……...,
jud…………., …nr …
….….…., e-mail………………………………………., tel……..….….….….…., denumita in continuare “Chiriasul”.
Proprietarul si Chiriasulsunt denumiti in continuare in mod individual “Partea” si in mod colectiv “Partile”.
Intrucat Proprietarul detine in proprietate un apartament cu……….. camere cu destinatia locuinta, situate in …jud IASI Str
……………………………………………………………………………………………..., denumit in continuare Apartament
Intrucat Chiriasul intentioneaza sa preia in calitate de chirias apartamentul cu destinatia de locuinta, partile au convenit dupa
cum urmeaza:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Prin prezentul Contract, Proprietarul inchiriaza Chiriasului, pentru …………….………………….….…. Apartamentul
cu destinatia locuinta,, alcatuit din …..…. ……………………………………..………………………………… situat in
localitatea …Iasi.…., jud. Iasi….…., ……………….…………………………………...……. . Proprietarul inchiriaza de
asemenea Chiriasului mobilierul si dotarile descries in Anexa I, care este parte integranta in prezentul Contract.

2.DURATA CONTRACTULUI
Art.2 Prezentul Contract se incheie pentru o perioada de ….…., denumita in continuare “Durata Contractului”, incepand cu
data predarii, ………..….….…. si incetand la data de ……………………..….….…. fara a fi necesara vreo notificare scrisa
in acest sens ectuata de oricare dintre Parti, cu conditia ca prezentul Contract sa nu inceteze anterior acestei date.
Art.3 Partile pot agrea, cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea Contractului, sa prelungeasca durata contractului
pentru inca un an.Tacita relocatiune, astfel cum este prevazuta de art.1437 din Codul Civil Roman sau de orice alte
reglementari incidente, nu va fi aplicabila prezentului Contract.

3.CHIRIA.MODALITATE DE PLATA.GARANTIA
Art.4 Pentru inchirierea Apartamentului, Chiriasul va plati Proprietarului o chirie lunara de ………….….…., plata
efectuandu-se in euro, prin virament bancar in contul: ………………………..….….….…. deschis la
……………………………..….…. pe numele…………..….…….….….
Art.5 Chiriasul va achita la data semnarii contractului, chiria pe o durata de o luna in avans.Chiriasul va achita la data
semnarii prezentului contract si o Garantie in valoare de …………..…. euro.
Garantia se va pastra la dispozitia proprietarului pe toata durata inchirierii si nu va produce dobanzi pentru chirias.
In cazul in care chiriasul doreste rezilierea contractului inainte de …………..….….…. sau nu acorda previzul specificat la
art.33 este de accord sa nu I se re mai restituie garantia si nu va avea nici o pretentie, de nici o natura de la proprietar.
Art.6 Dupa luna platita in avans, plata chiriei se va efectua lunar, pana pe data de 20 a lunii curente pentru luna care urmeaza.
Art.7 Pentru neindeplinirea la termen a oricarei obligatii de plata, de catre Chirias catre Proprietar, se vor plati penalitati de
intarziere in cuantul de 0.15% pe zi de intarziere, fara a fi necesara indeplinirea nici unei alte formalitati.Astfel de penalitati
vor fi calculate prin raportare la suma datorata, incepand cu ziua urmatoare la care plata acestei suma a devenit scadenta pana
in ziua platii integrale.
Art. 8 Garantia va fi utilizata de catre Proprietar in scopul acoperirii tuturor sumelor datorate de catre Chirias in legatura cu
prezentul Contract a caror plata nu a fost efectuata si/sau a tuturor prejudiciilor suferite de catre Proprietar ca urmare a
incalcarii de catre Chirias a oricaiea dintre obligatiile care ii revin in conformitate cu prezentul Contract, inclusiv pentru
acoperirea oricaie sume cu care Chiriasul este tinut sa reintregeasca cunatumul Garantiei.Conform prezentului contract plata
garantiei de catre chirias nu va fi considerate ca plata in avans a chiriei.
Art. 9 Pe Durata Contractului, Chiriasul este obligat sa reintregeasca cuantumul garantiei cu orice sduma din garantia folosita
de Proprietar in scopul prevazul de articolul 8. Cuantumului garantiei va fi reintregit de catre Chirias in termen de 10(zece)
zile calendaristice de la primirea notificarii scrise in acest sens de la Proprietar.
Art. 10 Garantia este valabila pe toata Durata Contractului si se va restitui Chiriasului in cel mult 7 zile calendaristice de la
data incetarii contractului, cu aplicarea dispozitiilor art. 7, in contul bancar al chiriasului sau in numerar.
Art.11 Orice plata datorata conform prezentului Contract va fi considerate a fi efectuata la timp in cazul in care Proprietarul a
primit in numerar, sau daca contul bancar al Proprietarului a fost creditat cu intreaga suma reprezentand Chiria datorata
pentru perioada respective fara a se opera vreo deducere, retentive sau compensatie.
Art. 12 Nici o alta plata facuta de Chirias sau catre terte parti catre Proprietar, reiesind din sau relationant cu prezentul
Contract, nu trebuie considerate plata a nici unei parti a Chiriei sau a Garantiei conform acestui Contract.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

A. Drepturile si obligatiile Proprietarului


Art.13. Proprietarul are dreptul sa pastreze o cheie de a schimba incuietorile de la usa de intrare a Apartamentului ,Chiriasul
neavand dreptul de a schimba incuietorile de la usa de la intrarea a Apartamentului decat cu acordul prealabil exprimat in
scris al Proprietarului
Art.14. Proprietarul are dreptul sa viziteze Apartamentul, cu instintarea chiriasului cu 24 ore in avans de vizita efectuata, in
vederea examinarii conditiilor in care se gaseste Apartamentul si a verificarii modului in care Chiriasul isi indeplineste
obligatiile care ii revin in conformitate cu prezentul Contract sau in vederea prevenirii oricarui pericol iminent. Stabilirea
datei se va face de comun acord, tinandu-se cont de programul chiriasului, iar data vizitei se va programa in maxim 2 de zile
de la notificare
Art.15. Proprietarul se obliga sa predea Chiriasului locuinta si bunurile mentionate in Anexa 1 in stare normala de folosinta,
impreuna cu cel putin un rand de chei de la intrarea in bloc si in apartament. In cazul in care Proprietarul intentioneaza sa
vanda imobilul, este obligat sa-l anunte pe Chirias de aceasta intentie cu minim 30 de zile calendaristice inainte de incetarea
contractului de inchiriere din acest motiv. In caz contrar, noul proprietar va respecta prezentul contract de inchiriere pentru
60 de zile.
Art. 16. Proprietarul se obliga sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de
functionalitate a cladirii pe toata Durata Contractului;
Art. 17. Aceste reparatii trebuie sa aiba caracter urgent, iar daca dureaza mai mult de 40 de zile, pretul chiriei se va scadea in
proportia timpului in care si a partii Apartamentului inchiriat de a carei intrebuintare Chiriasul a fost lipsit, conform art. 1425
Cod civil.
Art. 18. Obligatia Proprietarului este exclusa in cazul reparatilor datorate culpei Chiriasului si/sau vizitatorilor acestuia si/sau
persoanelor pentru care Chiriasul este tinut sa raspunda, prin culpa insemnand orice folosinta de catre persoanele enumerate
mai sus care este contrara folosintei normale, aplicandu-se prevederile art 2
Art. 19. Proprietarul se obliga sa faciliteze Chiriasului accesul la urmatoarele servicii: gaze, electricitate, apa, canalizare,
cablu TV, Internet, sub rezerva intreruperii prestarii acestor servicii de catre furnizori, si a platii facturilor aferente acestor
utilitati de catre Chirias.

B. Drepturile si obligatiile Chiriasului


Art. 20. Chiriasul are dreptul sa foloseasca Apartamentul, bunurile mobile primite in folosinta si acele spatii destinate
folosintei comune, insa nu va depozita/ ocupa in vreun mod spatiile comune cu orice bunuri ale sale si/sau vizitatorilor sai si
nu va afecta in nici un alt mod folosirea spatilor comune de catre vecini sau Proprietar
Art. 21. Chiriasul se obliga sa plateasca la scadenta contravaloarea chiriei si separat de chirie, utilitatile aferente
apartamentului ( energie electrica, gaz, abonament cablu tv si internet, factura administratie, etc. enumerarea nefind
limitative) pe baza contuarelor cu care este prevazut spatiul si a documentelor de plata prezentate de catre Proprietar
Art. 22. Chiriasul se obliga ca el si/sau vizitatorii sai sa nu desfasoare in Apartament sau in spatile comune nici un fel de
activitati care pot perturba, pot produce prejudici, pot constitui un pericol sau pot leza in orice alt mod pe Proprietar sau pe
ceilalti ocupanti ai Cladirii si pe vecinii si/sau pentru cladire sau pentru bun apartinand sau care este folosit de catre orice
ocupant al cladiri
Art. 23. Chiriasul se va abtine de la incalcarea normelo de exploatare in comun a cailor de acces. Orice modificare asupra
cailor de acces la imobil, imprejmuirii terenului aferent imobilului cit si a vegetatiei de pe acest teren este strict interzisa. Mai
mult, Chiriasul nu va depozita in imobilul inchiriat substante explozive, toxice sau inflamabile.
Art. 24 Chiriasul se oblica sa foloseasca Apartamentul conform destinatiei de locuinta, iar mobilierul si echipamentul care se
afla in Apartament, sa le utilizeze intr-o maniera rezonabila si cu diligenta unui bun proprietar. De asemenea, chiriasul nu va
efectua nici un fel de modificari, imbunatatiri, dotari suplimentare in ceea ce priveste Apartamentul fara consimtamantul
prealabil scris al Proprietarului. Chiriasul a inteles si a acceptat prin semnarea prezentului contract ca la adresa la care este
situat imobilul inchiriat nu poate stabili sediul sau punctul de lucru al vreunei societati comerciale si nici nu este permisa
efectuarea de acte de comert sau prestari servicii de orice fel.
Art. 25 Chiriasul este obligat sa intretina in bune conditii locuinta, in acest sens efectuand toate reparatiile elementelor de
instalatii aflate in Apartament, in folosinta sa exclusiva.Daca Chiriasul nu efectueaza aceste reparatii in 5 (cinci) zile
lucratoare de la data notificari scrise din partea Proprietarului, acesta din urma are dreptul, dar nu si obligatia, de a face aceste
reparatii, in urma notificarii scrise catre Chirias privind aceasta intentie, si de a cere de la Chirias restituirea cheltuielolor
facute, plus o taxa de administrare de 15%. Aceste costuri se vor plati la cerere si vor suporta penalizarile descrise in art. 7
din ziua urmatoare datii in care costurile au fost cerute si pana la data platii totale effectuate de catre Chirias.
Art. 26. Chiriasului i este interzis sa subinchirieze total sau partial Apartamentul. Cesionarea contractului de inchiriere sau
orice alta forma de transmitere a dreptului de folosinta asupra unui tert este interzisa.
Art. 27. Chiriasul se obliga, la incetarea inchirieri, sa returneze Apartamentul catre Proprietar in stare normal de folosinta, cu
exceptia uzuri normale. Chiriasul va despagubi Proprietarul ca urmare a oricarei pagube produse Apartamentului, mobilei
si/sau echipamentului si/sau cladiri, provenite din folosirea si ocuparea Apartamentului de catre Chirias, precum si ca urmare
a oricarei situatii provinind din vina Chiriasului
5.FORTA MAJORA
Art.28 Partea care invoca forta majora va fi exonerate de raspundere in legatura cu neexecutarea totala sau partial a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract.
Art. 29. In sensul prezentului Contract, Forta Majora inseamna, fara a limita caracterul general al acestui termen, orice
eveniment imprevizibil si insurmontabil care nu se datoreaza culpei vreunei Parti, care se produce independent de vointa
oricareia dintre Parti si al carui efect nu a putut fi evitat de catre Partea in cauza, actionand intr-un mod rezonabil, si care
impiedica partial sau in totalitate Partea sa isi indeplineasca obligatiile asumate in baza prezentului Contract.
Art. 30. In scopul prezentului Contract, sunt considerate evenimente de Forta Majora, fara a limita caracterul general al
acestei definitii, fulgerele, cutremurele, furtunile extraordinare, alte conditii meteo extraordinare, explozii, incendii sau
inundatii, - cu exceptia cazului in care au fost cauzate sau sunt imputabile Partii in cauza sau oricarei alte personae pentru
care Partea in cauza este tinuta a raspunde -, razboi, razboi civil sau conflict armat, rebeliune sau tulburari publica, orice
actiune sau amenintare terorista considerate credibilia in mod rezolanmbil, indreptata impotriva Partii in cauza sau impotriva
Cladirii.
Art. 31 Atat inceputul, cat si sfarsitul Fortei Majore vor fi notificate in termen de 10 (zece) zile lucratoare celeilalte Parti de
catre Partea care o invoca, anexandu-se in acest sens probe adecvate. Neindeplinirea acestei proceduri va impiedica Partea in
cauza sa invoce beneficiul Fortei Majore. Cu toate acestea, perioada in care a survenit Forta Majora intra in Durata
Contractului.
Art. 32 In cazul in care Forta Majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice sau daca devine evident faptul ca
obligatiile Partilor nu mai pot fi indeplinite, oricare dintre Parti va avea dreptul sa notifice in scris celelaltei parti incetarea
Contractului
6. INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 33. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
-de drept, prin expirarea duratei de valabilitate
-prin acordul ambelor parti
-prin reziliere, in caz de neexecutare a obligatiilor ce revin uneia sau ambelor parti
-la cererea unei din parti, cu un preaviz scris de cel putin 30 de zile
A. Rezilierea de catre Proprietar
Art. 34. Proprietarul va putea rezilia prezentul Contract inainte de termenul stabilit, prin anuntarea in scris ("Notificare de
Reziliere") a chiriasului cu un preaviz de cel putin 30 zile calendaristice, in urmatoarele cazuri:
(i) Chiriasul nu plateste in 10 zile calendaristice de la scadenta orice parte din Chirie, din costul utilitatilor sau din
orice alta suma datorata de catre Chirias in baza prezentului Contract;
(ii) Chiriasul nu executa sau executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile care ii revin in baza prezentului
Contract;
(iii) Chiriasul cesioneaza, transfera, greveaza cu sarcini, subinchiriaza sau permite folosirea Apartamentului de catre
terte persoane, intr-o alta maniera decat cea prevazuta in Contract.
(iv) Proprietarul decide sa vanda apartamentul. In acest caz, acesta este obligat sa-l anunte pe Chirias cu minim 60
de zile calendaristice inainte de incetarea contractului de inchiriere din acest motiv. In caz contrar, noul
proprietar va respecta prezentul contract de inchiriere pentru 60 de zile.
Art. 35. Prezentul Contract va inceta in mod automat in 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre Chirias a
Notificarii de Reziliere, fara a fi necesara vreo alta notificare sau formalitate in acest sens, cu achitarea obligatiilor rezultate
din contract pina la acea data.
Art. 36. Reziliere a sau incetarea contractului nu exonereaza Chiriasul de plata sumelor datorate pentru folosinta imobilului
pina la predarea efectiva a acestuia, precum si a eventualelor penalitati.
B.Rezilierea de catre Chirias
Art. 37. Chiriasul va putea rezilia prezentul Contract inainte de termenul stability, prin anuntarea in scris a proprietarului cu
un preaviz de cel putin 30 de zile calendaristice.
Art. 38 Chiriasul va putea rezilia prezentul Contract in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea in scris a
Proprietarului in acest sens si in cazul in care Proprietarul nu executa sau executa in mod necorespunzator oricare dintre
obligatiile asumate in baza prezentul Contract, cu conditia ca o astfel de ne-executare sau executare necorespunsatoare a
obligatiilor sa afecteze in mod essential folosinta Apartamentului si daca aceasta afectare continua 30(treizeci) de zile
calendaristice dupa notificare.

C.Predarea apartamentului

Art. 39. La expirarea duratei contractului, respectiv la trecerea celor 30 zile calendaristice de la primirea Notificarii de
Reziliere, Chiriasul va evacua Apartamentul si va preda Proprietarului apartamentul, mobilierul si echipamentele Anexa I la
prezentul Contract, liber de orice bununi apartinand Chiriasului, cu exceptia cazului in care Proprietarul a solicitat si/sau a
consimtit in scris ca Chiriasul sa lase in Apartamentul orice dotari suplimentare, cu plata contravalorii lor. Chiriasul va preda
Apartamentul catre Proprietar in stare normala de folosinta, cu exceptia uzurii normale, si-i va inmana toate cheile.
Art.40 In cazul in care Chiriasul nu inlatura, la data predarii Apartamentului, orice schimbari, modificari, dotari suplimentare,
imobile prin destinatie si imbunatatiri, ce nu au fost aprobate de catre Proprietar, acesta va avea dreptul sa le inlature pe
cheltuiala Chiriasului.
Art.41 In cazul in care Chiriasul ramane in imobilul inchiriat dupa expirarea duratei de inchiriere sau dupa incetarii
prezentului contract, sau dupa expirarea termenului prevazut la art.39, in orice alt mod, fara acordul expres al Proprietarului
si fara un contract scris, suplimentar fata de dreptul Proprietarului de a solicita evacuarea apartamentului si fata de orice alt
drept pe care il are Proprietarul in baza prezentului Contract sau in baza legii, Chiriasul va datora Proprietarului o chirie
lunara egala cu de 3 ori chiria lunara stabilita in art.4 precum si toate celelalte sume datorate in baza prezentului contract.
Aceasta inchiriere va fi supusa tuturor termenilor, conditiilor si angajamentelor prevazute in prezentul contract de inchiriere
avandu-se in vedere fapul ca partile convin ca acceptarea de catre proprietar a sumelor datorate de Chirias nu reinnoieste in
nici un fel prezentul contract sic a aceasta inchiriere nu devine valabila pentru o durata nedeterminata de timp, chiar daca
proprietarul nu se opune folosirii spatiului in continuare sau isi exewrcita cu intarziere drepturile sale impotriva chiriasului in
legatura cu aceasta ocupare
7. PREVEDERI FINALE

Art. 42. Prezentul Contract va fi interpretat in conformitate cu legile din Romania, iar disputele intervenite intre parti si
nesolutionate pe cale amiabila se vor supune instantelor judecatoresti competente din orasul lasi.
Art. 43. Orice modificare sau schimbare adusa prezentului Contract va fi valabila doar daca este efectuata in scris semnata de
catre ambele Parti
Art. 45 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt sau devin lipsite de efecte juridice,
valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectata. O prevedere contractuala lipsita de efecte juridice va fi considera ca fiind
inlocuita de catre acea prevedere valabila asupra careia Partite au convenit in scris si care indeplineste cel mai bine posibil
scopul comercial al prevederii lipsite de efecte juridice.
Art. 45. Notificarile si orice alta corespondenta intre parti se fac fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie
direct la adresele indicate de parti in preambulul acestui contract, la adresele de e-mail indicate in acest contract, sau prin sms
la numerele de telefon indicate in prezentul contract
Art. 46. Orice modificare a datelor de identificare a Proprietarului/ Chiriasului si adreselor dorite pentru comunicare so va
transmite celeilalte parti in termen de 5 zile de la data modificarii.

Prezentul Contract a fost incheiat la lasi, in data de…………………….……. in 2 (doua) exemplare originale in
limba romana, cate un exemplar pentru fiecare Parte

Proprietar. Chirias,