Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRELUCARE IN LOHN

I.

PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1 . Prezentul contract s a incheiat intre :


S.C. ANALEX HOUSE SRL , cu sediul in Pitesti , ROMANIA , str. Tudor Vladi

mirescu , Nr. 10 , inmatriculata in R C .sub nr. 1258 / J o3 2005 , cod fiscal


7589001, cont o25 SV 000258000624 , deschis la BRDE Group Societe General ,
reprezentat prin GHIMIS-DUMITRESCU ILIE , in calitate de manager , denumita in
prezentul contract PRODUCATOR IN LOHN
si
S.C. MODA SHOP SRL cu sediul in Londra , ANGLIA , str. Big .
inmatriculata in R C sub nr. 1694/ J 03 2658 , cod fiscal 1256987 , cont nr. 03Sv
01235406420 , deschis la BRDE Group Societe General , reprezentat de Jonn Freidman
,in calitate de sef serviciu Contractari , in calitate de BENEFICIAR al produselor
rezultate din prelucrarea in lohn .
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Conform acordului dintre parti , beneficiarul se oblige sa livreze


producatorului materialele textile siaccesoriile necesare ce vor fi supuse prelucrarii , fara
pretinderea pretului acestora si va prelua costumele barabatesti , marca XYZQ , rezultate
in urma prelucrarii , achitand pretul aferent procesarii efectuate de catre producator , pe
care acesta are dreptul sa le comercializeze pe alte piete straine sub marca proprie .
III . OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 3. Producatorul in lohn are urmatoarele obligatii :
3.1. sa receptioneze materialele textile , accesoriile , modelele, schitele ;
3.2. sa realizeze costumele ,marca XYZQ , conform modelelor ;
3.3. sa respecte normele de calitate prevazute de ordonator ;
3.4. sa livreze cantitatea ( nr. de costume ) la calitatea si la datele stabilite .
Art. 4. Ordonatorul are urmatoarele obligatii :
4.1.- pune la dispozitia executantului materialele textile ( tesaturile ) , modelele ,
schitele , tiparele , accesoriile necesare sub aspect cantitativ , calitativ ,la termenul stabilit
in anexa referitoare la procesul tehnologic , precum si la locul de livrare ;
1

4.2. sa asigure plata pretului costumelor in modalitatile si katermenele stabilite in


contract ;
4.3. sa asigure preluarea produselor finite in conditiile negociate si la termenele
stabilite , suportand toate obligatiile ce i revin .
IV . CONDITII SI TERMENE DE LIVRARE
Art. 5 . Ordonatorul va livra materiile prime in conditia de livrare CIP Romania
Pitesti ,conform INCOTERMS 2000 .
Art. 6 . Executantul SC ANALEX HOUSE SRL va livra in termen de 45 de zile de
la data primirii materiilor prime , produsele ( costumele 1000 bucati ) in conditia de
livrare FCA Pitesti Romania ,conform INCOTREMS 2000 .
V. PRETUL CONTRACTUAL
Art. 7. Beneficiarul va plati executantului costumele marca ARMANI in nr. de
1000 bucati , valoarea procesarii fiind de 10000 lire sterline .
VI . MODALITATI DE PLATA
Art. 8 . Plata se va face prin acreditiv irevocabil deschis de catre beneficiar la
banca BRDE Group Societe General din localitatea Pitesti ,Romania , la vedere , in urma
prezentarii urmatoarelor documente :
- Factura comerciala mplare )
- Doumentul de transport
- Lista de ambalaj
- Polita de asigurare
Spezele bancare sicomisioanele legate de deschiderea acreditivului sunt in sarcina
cumparatorului .
VII . FORTA MAJORA
Art. 9 . Partile convin sa considere drept forta majora orice situatie imprevizibila la
data incheierii prezentului contract , care impiedica derularea obligatiilor contractuale .
Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in termenul si
conditiile negociate .
Partea care a invocat forta majora se oblige sa anunte incetarea fortei majore ,
contractul prelungindu se cu acea perioada , fara ca partea in cauza sa suporte penalitati
.
VIII . PENALITATI LE
2

Art. 10 . pentru neexecutatrea sau executatrea necorespunzatoare a obligatiilor


decurgand din prezentul contract partea in culpa datoreaza celeilalte parti penalitati
corespunzatoare cu prejudiciile aduse .
Art. 11. intarzierea in livrarea materialelor potrivit graficului negociat va determna
suportarea unei penalitati de 5%/zi/valoarea platii contractuale ( 10000 lire sterline ) .
Se considera intarziere in livrare si situatia necesitatii inlocuuirii unor materiale
necorespunzatoare livrate de catre beneficiar ( ordonator ) .
Art. 12 . Producatorul va suporta penalitati de 20% /zi / valoare