Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT) Incheiat astazi ______________ la ___________________________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Societatea Comeriala ............................................

, cu sediul in...................................., str.........................., nr. ........., bloc ......, scara ....., apartament ...., sector/judet .............., cod unic de inregistrare .........................., inregistrata la Reg. Com cu nr. ............................, reprezentata prin .............................................. in calitate de comodant, pe de o parte, Si 1.2. Societatea Comeriala ............................................, cu sediul in...................................., str.........................., nr. ........., bloc ......, scara ....., apartament ...., sector/judet .............., cod unic de inregistrare .........................., inregistrata la Reg. Com cu nr. ............................, reprezentata prin .............................................. in calitate de comodatar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul da spre !olosinta comodatarului, autoturismul, proprietate personala, marca ........................... tipul ................... nr. de identi!icare ................................, capacitate cilindrica .............. cmc, culoare .............. ............, an de !abricatie ................., inscris in circulatie sub nr. ..................... con!orm certi!icatului de inmatriculare nr. ......................, eliberat de "irectia #enerala de $olitie a municipiului ................................., autoturism a!lat in buna stare de !unctionare, care nu este sechestrat sau urmarit. 2.2. Comodatarul are dreptul sa !oloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, !ara acordul prealabil al comodantului. III. OBLIGATIILE PARTILOR %.1. &bligatiile comodantului sunt urmatoarele a'sa predea spre !olosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat( b'sa nu instraineze autoturismul pe toata durata prezentului contract( c'sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului, sa se !oloseasca de autoturism ca un bun proprietar. %.2. &bligatiile comodatarului sunt urmatoarele a'sa ceara si sa obtina spre !olosinta autoturismul care !ace obiectul prezentului contract( b'sa !oloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa e!ectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de !olosinta unei terte persoane( c'sa suporte toate cheltuielile pentru buna !unctionare a autoturismului( d'sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului !olosit( e'va suporta toate pagubele si va !i unic responsabil pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert( !' sa !aca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa !ie respectat pe toata durata contractului( g'in momentul e)pirarii contractului sa predea comodantului autoturismul in aceeasi stare de !olosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia. IV. DURATA CONTRACTULUI *.1. $artile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de !olosinta pe o perioada ..............., incepand de astazi, data autenti!icarii contractului.

*.2. Intentia de reziliere a contractului de catre una dintre parti va !i comunicata celeilalte parti cu 2+ zile inainte de data propusa pentru reziliere. V. INCETAREA CONTRACTULUI ,.1. $rezentul contract inceteaza de plin drept, !ara a mai !i necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti - nu isi e)ecuta una dintre obligatiile enumerate in prezentul contract( - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract !ara acordul celeilalte parti( - isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a !ost avertizata, printr-o noti!icare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. sau - in termen de 2+ zile de la data primirii noti!icarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu sia e)ecutat ori isi e)ecuta in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. ,.2. $artea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va noti!ica celeilalte parti, cu cel 2+ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca e!ectele. ,.%. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un e!ect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. VI. LITIGII ..1. $artile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, e)ecutarea ori incetarea acestuia sa !ie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. ..2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. VII. CLAUZE FINALE /.1. 0odi!icarea prezentului contract se !ace numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. /.2. $rezentul contract, impreuna cu ane)ele sale care !ac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. /.%. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, nee)ercitarea de partea care su!era vreun prejudiciu a dreptului de a cere e)ecutarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. /.*. 1a)ele si onorariul notarului public pentru autenti!icarea prezentului contract sunt in sarcina comodatarului. /.,. $rezentul contract a !ost incheiat intr-un numar de 2 e)emplare, astazi ......................, data semnarii lui.

COMODANT

COMODATAR

Evaluare