Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERIN}~ DE SALARIU {I VECHIME |N MUNC~

Nr. __________________________ Data ________________________


Persoana de contact _______________________________________
Numele Companiei__________________________________________________________________________________________________________
Adres` sediul social (str., nr., bl., ap.) ____________________________________________________________________________________________
Tel. fix/mobil nr. ____________________________ C.U.I. ________________________ Tel fix / Fax punct de lucru ____________________________
Tip angajator*:capital de stat
capital mixt
institu]ie public`
capital privat romnesc
capital privat str`in
M`rime Companie*: multina]ional`
sector bugetar
sub 20 angaja]i
20-250 angaja]i
peste 250 angaja]i
Principalul domeniu de activitate al angajatorului ________________________________________________________________________________
Num`rul de angaja]i ______ Societatea este \n procedur` de lichidare, faliment sau restructurare NU
DA
Data \nfiin]`rii _________
*Not`: Se completeaz` o singur` op]iune.
Nume [i prenume Angajat ________________________________________________________________________________________________
C.N.P. _________________________ Sec]ie / Departament / Marc` _____________________________ Func]ia ______________________________
Vechime la locul actual de munc`:

ani

luni

Data angaj`rii la locul actual de munc` ____________________________

Contractul de munc` este pe perioad` determinat` NU


Vechime la locul anterior de munc`:

ani

luni

Plata drepturilor salariale se face lunar la data de:


Pozi]ie: Personal calificat cu studii medii

DA

data expir`rii __________________________________________

cu \ntrerupere fa]` de locul actual de:

zile/luni

[i

Func]ie de conducere

Personal calificat cu studii superioare

Personal necalificat

Venit Salarial net Angajat


Venitul salarial net* \n ultimele 3 luni a fost de:
Luna
Venitul salarial net lunar total
din care: comisioane din vnz`ri \ncasate

(dac` este cazul)

* f`r` prime, bonusuri, diurne, salariu de merit acordat pe o perioad` determinat` de timp.
Cre[tere fa]` de anul anterior NU
DA
Motivul cre[terii - OBLIGATORIU Specializare
Promovare
Merite deosebite
Lege special`
Renegociere
Altul __________
Salariul este grevat de re]ineri lunare NU
DA
Suma lunar` a re]inerilor ____________________ RON
Motivul re]inerilor (ex.: pensie alimentar`, rat` \mprumut, CAR, poprire, alte re]ineri legale)__________________________________________
Angajatul este \nscris pe lista de locuri de munc` restructurate / preaviz DA
NU
Ne-au fost notificate cesiuni/popriri ale drepturilor salariale
DA
NU
Suma lunar` ____________________ RON
Contractul de munc` nu a fost suspendat \n ultimele 6 luni [i nu este suspendat nici \n prezent.
Venit Brut Angajat:

Anul

Num`rul de luni lucrate

*Se va completa totalul veniturilor brute realizate aferent num`rului de luni lucrate \n anul anterior
Venit brut realizat

Venitul baz` calcul

Deduceri personale acordate

Impozit calculat [i re]inut

Prezenta adeverin]` se elibereaz` pentru a fi utilizat` \n scopul ob]inerii/garant`rii unui credit bancar.

V` rug`m s` informa]i Banca \n cazul \n care \nceteaz` raportul de munc` cu angajatul.


Ne asum`m \ntreaga responsabilitate cu privire la datele men]ionate \n prezentul document [i confirm`m c` persoanele semnatare ale
prezentei adeverin]e angajeaz` r`spunderea noastr` cu privire la corectitudinea informa]iilor cuprinse \n prezenta.
Reprezentantul legal / Func]ia*

Nume [i prenume

Semn`tura

Data

1
2
* Numele \n clar [i semn`tura. Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Contabil {ef, Director Adjunct,
Director Financiar, Director Economic, Director Resurse Umane, {ef Serviciu departament contabilitate.

Acord Angajat Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________________ declar c`


sunt de acord ca Banca s` efectueze verific`rile pe care le consider` necesare \n leg`tur` cu datele [i informa]iile men]ionate \n prezenta
adeverin]`. |n acest scop, Banca poate contacta inclusiv persoanele [i institu]iile indicate \n aceasta, utiliznd coordonatele de contact care
sunt precizate \n prezenta, pentru a confirma datele cuprinse \n prezenta adeverin]` de salariu eliberat` \n vederea ob]inerii creditului.
Semn`tur` Client
Sec]iune Partener / Banc`:

Nume [i prenume

Semn`tura

Data

versiunea 2.6

Reprezentant Banc`
Agent vnz`ri
Cod Partener / Intermediar
Cod Agent vnz`ri / Ofi]er de cont
Raiffeisen Bank S.A. Administra]ia Central` Cldirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti Cod 014476 Romnia Telefon:
+40 21 306 1000

Fax +40 21 230 0700

E-mail: centrala@raiffeisen.ro

www.raiffeisen.ro

C.U.I. 361820

Num`r de \nregistrare \n Registrul

Comer]ului J40/44/1991 Num`r de \nregistrare \n Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completat` de Decizia ASF

nr. A/239/27.03.2014, \nregistrat` \n Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 Cod de \nregistrare fiscal` RO361820 Capital Social 1.200 mil Lei


Societate administrat` n sistem dualist Cod BIC RZBRROBU Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal n re]elele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile
40028979